Anda di halaman 1dari 28

SEKOLAH KEBANGSAAN AMAR PENGHULU

71600 KUALA KLAWANG,NEGERI SEMBILAN

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN


2016

PENDIDIKAN KESIHATAN
TAHUN DUA
Rancangan Pelajaran Tahunan KSSR Pendidikan Kesihatan Tahun 2 2016

MINGGU PERSEKOLAHAN SESI 2016


PENGGAL 1 M20 22.05.2016 - 26.05.2016
M01 03.01.2016 - 07.01.2016 (PEPERIKSAAN PERTENGAHAN M34 18.09.2016 - 22.09.2016
M02 10.01.2016 - 14.01.2016 TAHUN) M35 25.09.2016 - 29.09.2016
M03 17.01.2016 - 21.01.2016 M36 02.10.2016 - 06.10.2016
M04 24.01.2016 - 28.01.2016 ▪CUTI PERTENGAHAN TAHUN M37 09.10.2016 - 13.10.2016
M05 31.01.2016 - 04.02.2016 27.05.2016 HINGGA 11.06.2016 M38 16.10.2016 - 20.10.2016
M06 07.02.2016 - 11.02.2016 M39 23.10.2016 - 27.10.2016
(CUTI TAHUN BARU CINA) PENGGAL 2 M40 30.11.2016 - 03.11.2016
M21 12.06.2016 - 16.06.2016 (CUTI DEEPAVALI 30.11 – 1.12)
M07 14.02.2016 - 18.02.2016 M22 19.06.2016 - 23.06.2016
M08 23.02.2016 - 25.02.2016 M23 26.06.2016 - 30.06.2016 M41 08.11.2016 - 10.11.2016
M09 28.02.2016 - 03.03.2016 (CUTI RAYA AIDILFITRI) (PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN)
M10 08.03.2016 - 10.03.2016
M24 03.07.2016 - 07.07.2016 M42 13.11.2016 - 17.11.2016
▪ CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 M25 10.07.2016 - 14.07.2016 M43 20.11.2016 - 24.11.2016
11.03.2016 - 19.03.2016 M26 17.07.2016 - 21.07.2016
M27 24.07.2016 - 28.07.2016 ▪CUTI AKHIR TAHUN 26.11.2016
M11 20.03.2016 - 24.03.2016 M28 01.08.2016 - 04.08.2016 HINGGA 01.01.2017
M12 27.03.2016 - 31.03.2016 M29 08.08.2016 - 11.08.2016
M13 03.04.2016 - 07.04.2016 M30 15.08.2016 - 18.08.2016
M14 10.04.2016 - 14.04.2016 M31 22.08.2016 - 25.08.2016
M15 17.04.2016 - 21.04.2016 M32 29.08.2016 - 01.09.2016
M16 24.04.2016 - 28.04.2016 M33 04.09.2016 - 08.09.2016
M17 01.05.2016 - 05.05.2016
M18 08.05.2016 - 12.05.2016 ▪CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2
M19 17.05.2016 - 19.05.2016 10.09.2016 HINGGA 18.09.2016
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (KSSR) PENDIDIKAN KESIHATAN 2016 TAHUN 2

MODUL, TAJUK,
CADANGAN
STANDARD STANDARD CADANGAN AKTIVITI
MG PENAKSIRAN/
KANDUNGAN/ OBJEKTIF PEMBELAJARAN (RUJUK BUKU PANDUAN)
CATATAN
PEMBELAJARAN
1. Kesihatan Fizikal 1.1.1 Menyenaraikan Aktiviti: Penilaian P&P :
1 aktiviti fizikal yang 1. Video berkaitan permainan: a) Bersoal jawab
Tajuk: menyumbang a) Galah panjang b) Pemerhatian
Kesihatan Diri dan kepada b) Ketingting
Reproduktif pertumbuhan dan c) Permainan lain yang sesuai EMK:
 Aktiviti fizikal perkembangan 2. Bersoal jawab dan Keusahawanan – Daya
yang sihat. membincangkan aktiviti fizikal tahan kental
Objektif Pembelajaran: yang dapat menyumbang dan
1.1 Mengetahui dan mencapai perkembangan fizikal TMK:
memahami yang sihat. Video
pertumbuhan dan a) Apakah aktiviti yang dilihat?
perkembangan fizikal b) Mengapakah kita melakukan Modul:
yang sihat. aktiviti tersebut. m/s : 1 – 3
3. Murid menyenaraikan aktiviti
fizikal. Standard Prestasi:
B2D1E1

Nilai :
Bekerjasama
Kesihatan diri

SK AMAR PENGHULU
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (KSSR) PENDIDIKAN KESIHATAN 2016 TAHUN 2

1. Kesihatan Fizikal 1.1.2 Mengamalkan Aktiviti: Penilaian P&P :


aktiviti fizikal untuk 1. Bersoal jawab tentang aktiviti fizikal a) Bersoal jawab
Tajuk: mencapai yang dapat menyumbang dan b) Pemerhatian
2 Kesihatan Diri dan pertumbuhan dan mencapai perkembangan aktiviti
Reproduktif perkembangan yang sihat. EMK:
 Menyenaraikan fizikal yang sihat. 2. Menjalankan aktiviti di tempat yang Keusahawanan - Daya
Aktiviti fizikal sesuai tahan kental

Objektif Pembelajaran: Modul:


1.1 Mengetahui dan m/s : 1 – 3
memahami
pertumbuhan dan Standard Prestasi:
perkembangan fizikal B3D1E1
yang sihat
Nilai :
Bekerjasama
Kesihatan diri

1. Kesihatan Fizikal 1.1.3 Mengamalkan Aktiviti: Penilaian P&P :


3 pemakanan yang 1. Mempamerkan pelbagai gambar Soal-jawab, lembaran
Tajuk: seimbang untuk makanan yang seimbang. kerja
Kesihatan Diri dan pertumbuhan dan 2. Memilih dan menampal gambar
Reproduktif perkembangan secara berkumpulan mengikut EMK:
 Makanan Seimbang fizikal yang sihat. amalan pemakanan seimbang. - Kreatif
(lampiran 1) - Mengkategorikan
Objektif Pembelajaran: 3. Perbincangan tentang kriteria
1.1 Mengetahui dan pemakanan yang seimbang
memahami untuk pertumbuhan dan Modul:
pertumbuhan dan perkembangan fizikal yang sihat. m/s : 4 – 6
perkembangan fizikal
yang sihat. BBB: Gambar pelbagai jenis makanan Standard Prestasi:
dan lembaran kerja. B3D1E2

Nilai :
Bekerjasama
Kesihatan diri

SK AMAR PENGHULU
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (KSSR) PENDIDIKAN KESIHATAN 2016 TAHUN 2

1. Kesihatan Fizikal 1.1.4 Mengamalkan Aktiviti: Penilaian P&P :


4 postur yang betul 1. Pamerkan lampiran 1. Pemerhatian, soal jawab
Tajuk: untuk pertumbuhan 2. Bersoal-jawab berkaitan postur dan lembaran kerja.
Kesihatan Diri dan dan perkembangan yang betul.
Reproduktif fizikal. 3. Menerangkan maksud postur EMK:
 Mengenal postur yang betul dengan murid - Kreatif
badan. dijadikan ‘role model’. Gambar - Fleksibel
dipamerkan sebagai rujukan - Peka kepada
murid. (Lampiran 1). perkara sekeliling
Objektif Pembelajaran: - Bersoal jawab tentang
1.1 Mengetahui dan pertumbuhan fizikal yang Modul:
memahami betul dan faktor yang m/s : 7 – 9
pertumbuhan dan mempengaruhi postur yang
perkembangan fizikal baik. Standard Prestasi:
yang sihat. 4. Penilaian B3D1E3
- Penilaian dijalankan dengan
permainan ‘musical chairs’ Nilai :
- Murid dinasihatkan untuk Keyakinan diri
duduk, berdiri dan berjalan Patuh pada arahan
dengan postur yang betul.
- Murid yang tidak duduk
dengan postur yang betul
akan dikeluarkan daripada
permainan sehingga murid
yang terakhir dikira sebagai
pemenang.
5. Edarkan lembaran kerja
(Lembaran Kerja 1)

BBB: Gambar postur yang betul dan


salah, lembaran kerja, kerusi dan
radio.

SK AMAR PENGHULU
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (KSSR) PENDIDIKAN KESIHATAN 2016 TAHUN 2

1. Kesihatan Fizikal 1.1.5 Menyatakan Aktiviti: Penilaian P&P :


5 kepentingan rehat 1. Bincangkan kepentingan rehat Pemerhatian, soal jawab
Tajuk: dan tidur yang dan tidur yang mencukupi untuk dan lembaran kerja.
Kesihatan Diri dan mencukupi untuk pertumbuhan serta
Reproduktif pertumbuhan serta perkembangan fizikal yang sihat. EMK:
 Masa Rehat Dan perkembangan (Lampiran 1 m/s 11) - Berani
Tidur Yang Cukup. fizikal yang sihat. 2. Menunjukkan gambar - Peka
pertumbuhan dan perkembangan - Mengkategorikan
fizikal yang sihat berkaitan kriteria
Objektif Pembelajaran: dengan tidur dan rehat yang
1.1 Mengetahui dan cukup. ( Lampiran 2 m/s 12) Modul:
memahami 3. Murid memadankan penyataan m/s : 10 – 17
pertumbuhan dan yang sesuai denagan gambar
perkembangan fizikal yang menunjukkan murid yang Standard Prestasi:
yang sihat. ceria dan murid letih. B4D1E1
4. Edarkan lembaran kerja 1 dan 2
(m/s 14,16) Nilai :
Berani, bekerjasama
BBB: Gambar dan lembaran kerja
1. Kesihatan Fizikal 1.2.1 Menyatakan Aktiviti: Penilaian P&P :
6 maksud dan 1 Perbincangan tentang maksud Soal jawab, Pemerhatian,
Tajuk: situasi sentuhan sentuhan selamat dan sentuhan Lembaran Kerja
Kesihatan Diri dan tidak selamat tidak selamat.
Reproduktif 2 Demonstrasi dengan EMK:
 Sentuhan Tidak menggunakan murid sebagai Berani
Selamat. model.
3 Murid menyatakan bahagian- Modul:
bahagian sentuhan selamat dan m/s : 18
Objektif Pembelajaran: sentuhan tidak selamat
1.2 Mendemonstrasi 4 Memadankan kad perkataan Standard Prestasi:
keupayaan dan B3D2E1
kemahiran untuk BBB : Model tubuh badan, kad
menangani pengaruh imbasan Nilai :
dalaman dan luaran Menghargai diri
yang mempengaruhi
kesihatan diri dan
reproduktif

SK AMAR PENGHULU
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (KSSR) PENDIDIKAN KESIHATAN 2016 TAHUN 2

1. Kesihatan Fizikal 1.2.2 Berkata TIDAK Aktiviti: Penilaian P&P :


kepada sentuhan 1 Bersoal jawab berdasarkan You Soal jawab, Pemerhatian,
Tajuk: tidak selamat tube/ slaid / gambar pelbagai Lembaran Kerja
7 Kesihatan Diri dan situasi sentuhan yang selamat
Reproduktif dan tidak selamat. EMK:
 Sentuhan Tidak 2 Perbincangan tentang respon Berani
Selamat. murid terhadap situasi sentuhan
yang selamat dan tidak selamat. TMK:
3 Murid dibimbing untuk slaid
Objektif Pembelajaran: mengatakan tidak kepada
1.2 Mendemonstrasi sentuhan tidak selamat dengan Modul:
keupayaan dan menunjukkan respon yang m/s : 19-21
kemahiran untuk sepatutnya.
menangani pengaruh 4 Murid melakukan aktiviti di dalam Standard Prestasi:
dalaman dan luaran lembaran kerja. B3D2E1
yang mempengaruhi
kesihatan diri dan BBB : Slaid/gambar, Lembaran Kerja Nilai :
reproduktif Menghargai diri

1. Kesihatan Fizikal Aktiviti: Penilaian P&P :


8 1.2.3 Mengenal pasti 1. Mempamerkan beberapa gambar Soal jawab, pemerhatian
Tajuk: individu yang individu
Kesihatan Diri dan mungkin 2. Murid menyenaraikan individu EMK:
Reproduktif melakukan yang berada di sekeling mereka - Peka kepada
 Sentuhan Tidak sentuhan tidak 3. ( di sekolah, di rumah, di taman perkara sekeliling
Selamat. selamat permainan dan sebagainya). - Kreativiti dan
4. Menjalankan aktiviti main inovasi
Objektif Pembelajaran: peranan antara murid dengan
1.2 Mendemonstrasi orang yang tidak dikenali. Modul:
keupayaan dan m/s : 22
kemahiran untuk BBB: gambar
menangani pengaruh Standard Prestasi:
dalaman dan luaran
yang mempengaruhi
kesihatan diri dan Nilai :
reproduktif Berani
Peka

SK AMAR PENGHULU
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (KSSR) PENDIDIKAN KESIHATAN 2016 TAHUN 2

1. Kesihatan Fizikal Aktiviti: Penilaian P&P :


9 1.2.4 Menyatakan 1. Mempamerkan beberapa gambar c) Bersoal jawab
Tajuk: tinfakan yang perlu sentuhan tidak selamat. d) Pemerhatian
Kesihatan Diri dan diambil jika berlaku 2. Murid menyatakan tindakan yang
Reproduktif sentuhan tidak perlu diambil jika berlaku EMK:
 Sentuhan Tidak selamat. sentuhan tidak selamat. Berani mengambil risiko
Selamat. 3. Mempamerkan beberapa gambar
murid akan menyebut perkataan TMK:
‘TIDAK” terhadap sentuhan tidak Video
Objektif Pembelajaran: selamat.
1.2 Mendemonstrasi Modul:
keupayaan dan BBB: gambar m/s : 22
kemahiran untuk
menangani pengaruh Standard Prestasi:
dalaman dan luaran
yang mempengaruhi
kesihatan diri dan Nilai :
reproduktif Bekerjasama
Kesihatan diri

1. Kesihatan Fizikal 1.3.1 Memilih makanan Aktiviti: Penilaian P&P :


10 dan minuman yang 1. Mengumpul gambar-gambar Pemerhatian, soal jawab.
Tajuk: berkhasiat pada makanan dan minuman
Pemakanan setiap kali waktu berkhasiat.
 Makanan Dan makan. 2. Mengkelaskan makanan EMK:
Minuman berkhasiat mengikut waktu Suka memerhati
Berkhasiat. makan.
3. Perbincangan. Modul:
Objektif Pembelajaran: m/s : 27
1.3 Mengetahui dan BBB : katalog pasaraya, kad manila.
mengamalkan Standard Prestasi:
pemakanan yang sihat B2D2E1
dan selamat.
Nilai :
Bekerjasama

SK AMAR PENGHULU
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (KSSR) PENDIDIKAN KESIHATAN 2016 TAHUN 2

1. Kesihatan Fizikal 1.3.2 Menyatakan Aktiviti: Penilaian P&P :


11 kepentingan 1. Aktiviti berkumpulan (main Pemerhatian, soal jawab.
Tajuk: pengambilan peranan).
Pemakanan makanan dan 2. Kumpulan pemerhati memilih EMK:
 Kepentingan minuman yang makanan seimbang dalam aktiviti Sangat peka kepada
Makanan Dan berkhasiat main peranan dan catat di papan peluang.
Minuman tulis.
Berkhasiat. 3. Perbincangan mengenai Modul:
makanan yang dipilih . m/s : 26
Objektif Pembelajaran: 4. Lembaran Kerja (m/s 28)
1.3 Mengetahui dan Standard Prestasi:
mengamalkan BBB : kad perkataan, gambar B5D1E1
pemakanan yang sihat (m/s 27).
dan selamat. Nilai :
Mengamal cara hidup
sihat

1. Kesihatan Fizikal 1.3.3 Mengenalpasti Aktiviti: Penilaian P&P :


12 jenis makanan dan 1. Penayangan slaid tentang Pemerhatian, soal jawab.
Tajuk: minuman yang perbezaan saiz tubuh badan.
Pemakanan boleh 2. Soal jawab berkaitan slaid. EMK:
 Makanan Dan menyebabkan 3. Penerangan tentang punca Menilai
minuman Penyebab berat badan obesiti.
Obesiti. berlebihan dan 4. Mempamerkan gambar jenis – TMK:
obesiti jenis makanan dan minuman slaid
Objektif Pembelajaran: yang berkhasiat dan tidak
1.3 Mengetahui dan berkhasiat. Modul:
mengamalkan 5. Kenalpasti gambar jenis-jenis m/s : 29
pemakanan yang sihat makanan yang boleh
dan selamat. menyebabkan berat badan Standard Prestasi:
berlebihan dan obesiti. B3D3E1
6. Murid menyiapkan lembaran
kerja. Nilai :
Menjaga kesihatan diri
BBB : Kad gambar, slaid dan lembaran
kerja.

SK AMAR PENGHULU
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (KSSR) PENDIDIKAN KESIHATAN 2016 TAHUN 2

1. Kesihatan Fizikal 1.3.4 Mengamalkan Aktiviti: Penilaian P&P :


13 pengambilan 1. Mempamerkan gambar jenis- Pemerhatian, Soal-jawab
Tajuk: makanan dan jenis makanan dan minuman
Pemakanan minuman mengikut (lampiran 2) EMK:
 Mengambilan keperluan. 2. Menerangkan tentang amalan Mengambil berat,
makanan dan pengambilan makanan dan mengambil tahu
minuman. minuman mengikut keperluan.
3. Murid menyiapkan lembaran Modul:
Objektif Pembelajaran: kerja 1 m/s : 31-32
1.3 Mengetahui dan
mengamalkan BBB: slaid, lembaran kerja Standard Prestasi:
pemakanan yang sihat B4D2E1
dan selamat.
Nilai :
Menjaga kesihatan diri

1. Kesihatan Fizikal 1.3.5 Mengamalkan Aktiviti: Penilaian P&P :


14 tabiat makan dan 1. Lakonkan edaran yang diberikan. Soal-jawab, lakonan
Tajuk: minum yang sihat. 2. Bersoal jawab tentang makanan
Pemakanan dan minuman yang berkhasiat EMK:
 Tabiat Makan Dan 3. Mengedarkan lembaran kerja Peka
Minum. lanjutan..
Modul:
Objektif Pembelajaran: m/s : 34-37
1.3 Mengetahui dan
mengamalkan Standard Prestasi:
pemakanan yang sihat B3D3E2
dan selamat.
Nilai :
Menjaga kesihatan diri

SK AMAR PENGHULU
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (KSSR) PENDIDIKAN KESIHATAN 2016 TAHUN 2

1. Kesihatan Fizikal 1.3.6 Menceritakan Aktiviti: Penilaian P&P :


15 tabiat pengambilan 1. Membincangkan hasil tugasan Soal jawab
Tajuk: makanan dan ( rekod amalan permakanan Pemerhatian
Pemakanan minuman dalam harian)
 Mengamalkan kalangan ahli 2. Bersoal jawab tentang EMK:
pemakanan yang keluarga. pengambilan makanan dan Bertanggungjawab
sihat dan selamat. minuman murid pada hari
semalam. Modul:
Objektif Pembelajaran: 3. Edarkan Lembaran Kerja 1. m/s : 35-37
1.3 Mengetahui dan
mengamalkan BBB: Borang soal selidik. Standard Prestasi:
pemakanan yang sihat B4D2E2
dan selamat.
Nilai :
Berdisiplin

1. Kesihatan Fizikal 1.3.7 Menyatakan Aktiviti: Penilaian P&P :


16 pengaruh rakan 1. Tayangan klip video/kad gambar Soal-jawab , pemerhatian,
Tajuk: dalam 2. Paparan keratan akhbar/majalah lembaran kerja
Pemakanan pengambilan mengenai iklan makanan dan
 Pengaruh Rakan makanan dan minuman
Dan Media Dalam minuman. 3. Perbincangan tentang bahan EMK:
Pengambilan 1.3.8 Menyatakan iklan Mengambil tahu
Makanan Dan pengaruh media 4. Murid menyatakan kesan Boleh menerima teguran
Minuman. dalam daripada pengaruh rakan dan
pengambilan media dalam pengambilan Modul:
Objektif Pembelajaran: makanan dan makanan dan minuman. m/s : 38-39
1.3 Mengetahui dan minuman. 5. Menyiapkan lembaran kerja 1
mengamalkan (Rujuk Modul m/surat 39) Standard Prestasi:
pemakanan yang sihat 1.3.7 - B3D3E3
dan selamat. 1.3.8 - B3D3E3

Nilai :
Bertanggungjawab

SK AMAR PENGHULU
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (KSSR) PENDIDIKAN KESIHATAN 2016 TAHUN 2

1. Kesihatan Fizikal 1.4.1 Mengenali jenis Aktiviti: Penilaian P&P :


17 bahan ketagihan 1. Tayangan slaid atau kad gambar Soal-jawab, pemerhatian
Tajuk: iaitu rokok, dadah 2. Permainan kotak beracun (sebut
Penyalahgunaan Bahan dan alkohol. dan eja) EMK:
 Jenis Dan Kesan 3. Padankan gambar dengan Mengambil tahu
Penyalahgunaan perkataan
Bahan. Modul:
m/s : 40
Objektif Pembelajaran:
1.4 Mengetahui jenis dan Standard Prestasi:
kesan penyalahgunaan B1D1E1
bahan serta
berkemahiran Nilai :
menangani situasi Bertanggungjawab
berisiko terhadap diri,
keluarga dan
masyarakat.

1. Kesihatan Fizikal 1.4.2 Menceritakan Aktiviti: Penilaian P&P :


18 kesan negatif 1 Bermain permainan “musical Perbincangan, soal-jawab
Tajuk: merokok, chair”
Penyalahgunaan Bahan mengambil dadah 2 Mengenal pasti bahan-bahan EMK:
 Kesan Negatif dan alkohol yang boleh menyebabkan Berani
Penyalahgunaan terhadap kesihatan ketagihan.
Bahan. diri serta orang 3 Aktiviti kumpulan (perbincangan Modul:
lain. kesan negatif penyalahgunaan m/s : 40
Objektif Pembelajaran: bahan).
1.4 Mengetahui jenis dan 4 Pembentangan Standard Prestasi:
kesan penyalahgunaan B5D2E1
bahan serta BBB:kerusi dan radio
berkemahiran Nilai :
menangani situasi Bekerjasama
berisiko terhadap diri,
keluarga dan
masyarakat.

SK AMAR PENGHULU
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (KSSR) PENDIDIKAN KESIHATAN 2016 TAHUN 2

1. Kesihatan Fizikal 1.4.3 Melaporkan Aktiviti: Penilain P&P :


19 kepada orang 1. Bincang dan kenalpasti orang Membuat laporan lisan.
Tajuk: dewasa berkaitan dewasa yang boleh menerima
Penyalahgunaan Bahan penyalahgunaan laporan. EMK:
 Melapor bahan dalam 2. Mengenalpasti cara melapor Berani
Penyalahgunaan kalangan rakan. kepada orang dewasa berkenaan
Bahan. rakan yang terlibat dalam Modul:
penyalahgunaan bahan seperti m/s : 43
Objektif Pembelajaran: rokok, dadah dan alkohol.
1.4 Mengetahui jenis dan (Lampiran guru) Standard Prestasi:
kesan penyalahgunaan Contoh laporan: B6D1E1
bahan serta - Membuat laporan lisan kepada
berkemahiran guru atau ibu bapa. Nilai :
menangani situasi - Membuat laporan secara bertulis Menyayangi diri
berisiko terhadap diri, kepada guru.
keluarga dan
masyarakat.

1. Kesihatan Fizikal 1.4.4 Berkata “TIDAK” Aktiviti: Penilain P&P :


20 kepada pelawaan 1. Menyanyikan lagu “ OBAT”. Soal-jawab,
Tajuk: penyalahgunaan 2. Membuat simulasi “ aksi perbincangan
Penyalahgunaan Bahan bahan. pemabuk, aksi penagih dadah,
 Pelawaan aksi perokok”. EMK:
Penyalahgunaan 3. Soal-jawab Berani
Bahan.
BBB: Radio, lirik lagu. Modul:
Objektif Pembelajaran: m/s : 44
1.4 Mengetahui jenis dan
kesan penyalahgunaan Standard Prestasi:
bahan serta
berkemahiran
menangani situasi Nilai :
berisiko terhadap diri,
keluarga dan
masyarakat.

SK AMAR PENGHULU
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (KSSR) PENDIDIKAN KESIHATAN 2016 TAHUN 2

1. Kesihatan Fizikal 1.4.5 Mengamalkan Aktiviti: Penilaian P&P :


21 gaya hidup sihat 1. Nyanyikan lagu dalam Lampiran Pemerhatian
Tajuk: dengan tidak 1.
Penyalahgunaan Bahan menyalahguna 2. Membuat simulasi mengenai EMK:
 Gaya Hidup Sihat. bahan. penyalahgunaan bahan. Berani
Lampiran guru:
Objektif Pembelajaran: 3. cth: Aksi pemabuk Modul:
1.4 Mengetahui jenis dan a. Aksi penagih dadah m/s : 44-48
kesan penyalahgunaan b. Aksi perokok
bahan serta 4. Apakah yang dilihat daripada Standard Prestasi:
berkemahiran simulasi di atas? B3D4E1
menangani situasi 5. cth: Apakah yang murid akan
berisiko terhadap diri, lakukan untuk mengelakkan Nilai :
keluarga dan penyalahgunaan bahan ? Menghargai diri
masyarakat.

2. Kesihatan Mental, 2.1.1 Mempamerkan Aktiviti: Penilaian P&P :


22 Emosi Dan Sosial. perasaan seperti 1. Bersoal jawab mengenai Soal - jawab ,
bimbang, cemas tayangan. (Patong_Beach_2004). Pemerhatian
Tajuk: dan tidak selamat. 2. Guru mempamerkan kad gambar
Pengurusan Mental Dan (Lampiran 1). EMK:
Emosi 3. Melengkapkan lembaran kerja. Berani
 Mengenal pelbagai 4. Memadan gambar dengan
jenis emosi situasi. TMK:
5. ( Lembaran kerja 1). Video
6. Membincangkan jawapan.
Objektif Pembelajaran: Modul:
2.1 Mengetahui pelbagai BBB: CD video Tsunami, kad gambar. m/s : 47-49
jenis emosi,
kepentingan dan cara Standard Prestasi:
mengurus emosi untuk B1D2E1
meningkatkan
kesihatan mental Nilai :
dalam kehidupan Menghargai nyawa
seharian..

SK AMAR PENGHULU
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (KSSR) PENDIDIKAN KESIHATAN 2016 TAHUN 2

2. Kesihatan Mental, 2.1.2 Menunjuk cara Aktiviti: Penilaian P&P :


23 Emosi Dan Sosial. yang sihat ketika 1. Melakonkan situasi bimbang, Soal-jawab, Pemerhatian
meluahkan cemas dan tidak selamat
Tajuk: perasaan kepada berdasarkan kad situasi satu EMK:
Pengurusan Mental Dan orang yang boleh persatu. Berani
Emosi dipercayai. 2. Guru bersoal jawab tentang
orang yang boleh dipercayai Modul:
Objektif Pembelajaran: 3. Guru menerangkan cara yang m/s : 50 - 51
2.1 Mengetahui pelbagai sihat untuk meluahkan perasaan
jenis emosi, diri seperti rasa bersalah, Standard Prestasi:
kepentingan dan cara bimbang, takut, marah, cemburu B4D3E1
mengurus emosi untuk dan tidak selamat.
meningkatkan Nilai :
kesihatan mental Kerjasama, Berani
dalam kehidupan BBB : Kad situasi
seharian..

2. Kesihatan Mental, 2.1.3 Mengamalkan Aktiviti: Penilaian P&P :


24 Emosi Dan Sosial. sikap positif untuk 1. Menunjukkan gambar-gambar Padanan Kad Imbasan
mengurus yang bernilai positif(senyum,
Tajuk: perasaan diri gembira, bangga) EMK:
Pengurusan Mental Dan seperti rasa 2. Berbincang tentang kepentingan Berani
Emosi bersalah, bimbang, nilai-nilai positif
 Pengurusan takut, marah, 3. Memadankan perasaan positif Modul:
Perasaan cemburu dan tidak mengatasi sikap negatif m/s : 50 - 51
selamat.
Objektif Pembelajaran: Standard Prestasi:
2.1 Mengetahui pelbagai BBB : Gambar, kad padan B5D3E1
jenis emosi,
kepentingan dan cara Nilai :
mengurus emosi untuk Kerjasama, Berani
meningkatkan
kesihatan mental
dalam kehidupan
seharian..

SK AMAR PENGHULU
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (KSSR) PENDIDIKAN KESIHATAN 2016 TAHUN 2

2. Kesihatan Mental, 2.1.4 Mengenal pasti Aktiviti: Penilaian P&P :


25 Emosi Dan Sosial. perasaan yang 1. Memaparkan gambar keluarga Soal-jawab, Pemerhatian
wujud akibat yang mendapat ahli baru dan
Tajuk: perubahan yang kematian ahli keluarga. EMK:
Pengurusan Mental Dan berlaku dalam 2. Bersoal jawab berdasarkan Berani
Emosi keluarga dan kedua-dua gambar tersebut.
 Kestabilan Emosi persekitaran 3. Murid menyenaraikan perasaan Modul:
seperti yang wujud daripada perubahan m/s : 52 - 54
Objektif Pembelajaran: pertambahan dan yang berlaku dalam keluarga
2.1 Mengetahui pelbagai kehilangan ahli tersebut. Standard Prestasi:
jenis emosi, dalam keluarga. 4. Berbincang jawapan Lembaran B3D5E1
kepentingan dan cara Kerja 1.
mengurus emosi untuk Nilai :
meningkatkan Kerjasama, Berani
kesihatan mental BBB :Gambar keluarga, Lembaran
dalam kehidupan Kerja
seharian..

2. Kesihatan Mental, 2.2.1 Menyatakan Aktiviti: Penilaian P&P :


26 Emosi Dan Sosial. perbezaan fizikal 1. Memaparkan gambar budak lelaki Pemerhatian
perempuan dan dan perempuan.
Tajuk: lelaki. 2. Bersoal jawab tentang gambar yang EMK:
Kekeluargaan 2.2.2 Menceritakan dipaparkan. Kreativiti-
 Perbezaan Fizikal perbezaan antara 3. Menerangkan dengan lebih Mengkategorikan kriteria.
Lelaki Dan perawakan terperinci tentang perbezaan
Perempuan. perempuan dan antara lelaki dan perempuan. Modul:
lelaki. 4. Murid menyenaraikan perbezaan m/s : 55 - 58
Objektif Pembelajaran: fizikal antara lelaki dan
2.2 Mengetahui peranan perempuan di dalam lembaran Standard Prestasi:
diri sendiri dan ahli kerja 1. B3D6E1
keluarga serta
kepentingan institusi BBB: Gambarajah model tubuh badan Nilai :
kekeluargaan dalam lelaki dan perempuan, Lembaran Menghargai diri
aspek kesihatan kerja.
keluarga.

SK AMAR PENGHULU
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (KSSR) PENDIDIKAN KESIHATAN 2016 TAHUN 2

2. Kesihatan Mental, 2.2.3 Menghargai diri Aktiviti: Penilaian P&P :


27 Emosi Dan Sosial. dan gembira 1. Membahagikan murid – murid Lembaran Kerja /
dilahirkan sebagai kepada dua kumpulan jantina. Pemerhatian
Tajuk: lelaki atau 2. Murid perempuan melakonkan
Kekeluargaan perempuan aksi ibu di rumah seperti EMK:
 Menghargai Diri memasak dan menyidai baju. Kreativiti – Membanding
Sebagai Lelaki Dan 3. Murid lelaki melakonkan aksi beza
Perempuan. bapa di rumah seperti memotong
rumput. Modul:
Objektif Pembelajaran: 4. Aktiviti berkumpulan – m/s : 63 - 65
2.2 Mengetahui peranan menyenaraikan kelebihan
diri sendiri dan ahli sebagai lelaki atau perempuan. Standard Prestasi:
keluarga serta 5. Setiap kumpulan mempamerkan B6D2E1
kepentingan institusi hasil dapatan.
kekeluargaan dalam 6. Penerangan mengenai sikap Nilai :
aspek kesihatan menghormati antara satu sama Menghormati antara satu
keluarga. lain tanpa mengira jantina. sama lain
7. Murid melengkapkan lembaran
kerja 1.

BBB: Lembaran kerja

SK AMAR PENGHULU
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (KSSR) PENDIDIKAN KESIHATAN 2016 TAHUN 2

2. Kesihatan Mental, 2.2.4 Mengamalkan Aktiviti: Penilaian P&P :


28 Emosi Dan Sosial. sikap menghormati 1. Membahagikan murid- murid Pemerhatian
antara satu sama kepada dua kumpulan jantina.
Tajuk: lain tanpa mengira 2. Murid perempuan melakonkan EMK:
Kekeluargaan jantina. aksi ibu di rumah seperti - Berani
 Menghormati Tanpa memasak dan menyidai baju - Daya kreativiti dan
Mengira Jantina. 3. Murid lelaki melakonkan aksi inovasi
bapa di rumah seperti memotong
Objektif Pembelajaran: rumput.
2.2 Mengetahui peranan 4. Aktiviti berkumpulan- Modul:
diri sendiri dan ahli menyenaraikan kelebihan m/s : 63
keluarga serta sebagai lelaki atau perempuan.
kepentingan institusi 5. Setiap kumpulan mempamerkan Standard Prestasi:
kekeluargaan dalam hasil dapatan. B3D6E2
aspek kesihatan 6. Penerangan mengenai sikap
keluarga. menghormati antara satu sama Nilai :
lain tanpa mengira jantina. Hormat menghormati
7. Murid melengkapkan lembaran
kerja 1.

BBB: Lembaran Kerja

SK AMAR PENGHULU
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (KSSR) PENDIDIKAN KESIHATAN 2016 TAHUN 2

2. Kesihatan Mental, 2.3.1 Mematuhi ajaran Aktiviti: Penilaian P&P :


29 Emosi Dan Sosial. agama. 1. Menamakan tempat- tempat Soal jawab, Pemerhatian,
ibadat. Hasil kerja murid.
Tajuk: 2. Permainan mengenai perayaan
Perhubungan utama mengikut kaum / agama. EMK:
 Patuh Pada Agama 3. Melabelkan pakaian yang sesuai Keusahawanan :
untuk ke rumah ibadat. Tolenrasi
Objektif Pembelajaran:
2.3 Mengetahui dan BBM : Gambarajah, lembaran kerja Kreativiti dan inovasi :
mengaplikasi 1.1.8 – Mengenal objek,
kemahiran situasi @ fenomena
interpersonal dan sekeliling yang berkaitan.
komunikasi berkesan
dalam kehidupan Modul:
seharian. m/s : 66

Standard Prestasi:
B4D3E1

Nilai :
Hormat- menghormati,
bertanggungjawab, kasih
sayang.

SK AMAR PENGHULU
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (KSSR) PENDIDIKAN KESIHATAN 2016 TAHUN 2

2. Kesihatan Mental, 2.3.2 Menzahirkan kasih Aktiviti: Penilaian P&P :


30 Emosi Dan Sosial. sayang yang 1. Nyanyi lagu “ Satu- satu sayang Soal jawab, pemerhatian.
berbeza kepada Ibu”.
Tajuk: Tuhan, diri, ibu 2. Menerangkan mengenai EMK:
Perhubungan bapa/ penjaga, ahli kepentingan beragama dan kasih Keusahawanan :
 Menzahirkan keluarga guru dan sayang ( Tuhan, ibu bapa, diri Bertanggungjawab
Perasaan Yang rakan. sendiri, ahli keluarga, guru dan
Berbeza. rakan ). Kreativiti dan inovasi :
3. Menyenaraikan keutamaan kasih 1.1.8 – Mengenal objek,
Objektif Pembelajaran: sayang ( Tuhan, ibu bapa, diri situasi @ fenomena
2.3 Mengetahui dan sendiri, ahli keluarga, guru dan sekeliling yang berkaitan.
mengaplikasi rakan ).
kemahiran Modul:
interpersonal dan BBM : m/s : 66
komunikasi berkesan - Gambarajah
dalam kehidupan - Lembaran kerja. Standard Prestasi:
seharian. B6D3E1

Nilai :
Hormat- menghormati,
kasih sayang

SK AMAR PENGHULU
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (KSSR) PENDIDIKAN KESIHATAN 2016 TAHUN 2

2. Kesihatan Mental, 2.3.3 Menunjukkan rasa Aktiviti: Penilaian P&P :


31 Emosi Dan Sosial. kasih sayang tanpa 1. Tayangan video 1Malaysia. Memadankan perayaan
membezakan 2. Perbincangan berdasarkan video dengan gambar yang
Tajuk: individu atau (sesi soal jawab). sesuai
Perhubungan kumpulan seperti 3. Guru memberi penerangan
 Menunjukkan Rasa tidak membuli dan tentang cara – cara menunjukkan
Kasih Sayang. menyakiti orang kasih sayang tanpa membezakan EMK:
lain. individu atau kumpulan. Autonomi
Objektif Pembelajaran: 4. Lembaran kerja
2.3 Mengetahui dan TMK
mengaplikasi Video
kemahiran BBM :
interpersonal dan - Video Modul:
komunikasi berkesan - Lembaran Kerja (m/s 71) m/s : 70 - 71
dalam kehidupan
seharian. Standard Prestasi:
B4D4E2

Nilai :
Hormat – menghormati

SK AMAR PENGHULU
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (KSSR) PENDIDIKAN KESIHATAN 2016 TAHUN 2

2. Kesihatan Mental, Aktiviti: Penilaian P&P :


32 Emosi Dan Sosial. 2.3.4 Mengamalkan rasa 1. Perbincangan berdasarkan video Menandakan pada
syukur kepada (sesi soal jawab). gambar yang
Tajuk: Tuhan dan terima 2. Murid menyatakan cara menunjukkan rasa
Perhubungan kasih sesama mengamalkan rasa syukur syukur kepada Tuhan
 Mengamalkan Rasa manusia. kepada Tuhan dan berterima dan terima kasih
Syukur Kepada kasih sesama manusia. sesama manusia.
Tuhan 3. Lembaran kerja

Objektif Pembelajaran: EMK:


2.3 Mengetahui dan BBM : Membina jaringan sosial
mengaplikasi - Video
kemahiran - Lembaran Kerja (m/s 71) TMK:
interpersonal dan Video
komunikasi berkesan
dalam kehidupan
seharian. Modul:
m/s : 72 - 73

Standard Prestasi:
B6D3E2

Nilai :
Bersyukur

SK AMAR PENGHULU
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (KSSR) PENDIDIKAN KESIHATAN 2016 TAHUN 2

3. Kesihatan 3.1.1 Mengenal pasti Aktiviti: Penilaian P&P :


33 Persekitaran tanda-tanda 1. Mempamerkan kad gambar. Soal-jawab , Pemerhatian
konjunktivitis. 2. Bersoal jawab berkaitan
Tajuk: konjunktivitis. EMK:
Penyakit 3.1.2 Menyatakan cara 3. Perbincangan tentang cara - Berani
 Tanda-Tanda mengelak daripada mengelak dan langkah-langkah - Tanggungjawab
Konjunktivitis jangkitan mengatasi jangkitan sosial
 Cara Mengelak konjunktivitis. konjunktivitis.
Jangkitan Modul:
Konjunktivitis BBB: Kad gambar & lembaran kerja. m/s : 75 - 78

Objektif Pembelajaran: Standard Prestasi:


3.1 Mengetahui jenis B3D7E1
penyakit dan cara
mencegah serta Nilai :
mengelak risiko Kebersihan diri
penyakit dalam
kehidupan seharian.

3. Kesihatan 3.1.3 Menyatakan Aktiviti: Penilaian P&P :


34 Persekitaran langkah-langkah 1. Mempamerkan kad gambar. Soal-jawab , Pemerhatian
yang perlu diambil 2. Perbincangan berdasarkan kad
Tajuk: atau diawasi jika gambar yang dipamerkan. EMK:
Penyakit mengalami 3. Penerangan langkah-langkah - Berani
 Langkah-Langkah konjunktivitis. yang perlu diambil jika - Tanggungjawab
Yang Perlu Diambil mengalami konjunktivitis. sosial
Atau Diawasi Jika
Mengalami BBB: Kad gambar & lembaran kerja.
Konjunktivitis. Modul:
m/s : 79 - 81
Objektif Pembelajaran:
3.1 Mengetahui jenis Standard Prestasi:
penyakit dan cara B5D4E1
mencegah serta
mengelak risiko Nilai :
penyakit dalam Kebersihan diri
kehidupan seharian.

SK AMAR PENGHULU
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (KSSR) PENDIDIKAN KESIHATAN 2016 TAHUN 2

3. Kesihatan 3.1.4 Mengenali penyakit Aktiviti: Penilaian P&P :


35 Persekitaran tidak berjangkit 1. Mempamerkan kad gambar Soal-jawab , Pemerhatian
seperti ketumbit mengenai penyakit tidak
Tajuk: mata,sakit berjangkit. EMK:
Penyakit telinga,hidung 2. Melabelkan nama penyakit - Berani
 Mengenali Penyakit berdarah,ekzema menggunakan kad perkataan. - Tanggungjawab
Tidak Berjangkit dan alahan. sosial
BBB: Kad gambar,kad perkataan &
Objektif Pembelajaran: lembaran kerja. Modul:
3.1 Mengetahui jenis m/s : 82 - 84
penyakit dan cara
mencegah serta Standard Prestasi:
mengelak risiko Kebersihan diri
penyakit dalam
kehidupan seharian. Nilai :
B2D3E1

3. Kesihatan 3.1.5 Mengenal pasti Aktiviti: Penilaian P&P :


36 Persekitaran tanda-tanda 1. Memaparkan kad-kad gambar Lembaran kerja
penyakit tidak penyakit tidak berjangkit.
Tajuk: berjangkit. 2. Perbincangan tentang tanda- EMK:
Penyakit 3.1.6 Menyatakan tanda penyakit tidak berjangkit. Keusahawanan
 Penyakit Tidak langkah-langkah
Berjangkit. yang perlu diambil Modul:
atau diawasi jika BBB: Kad-kad gambar m/s : 85
Objektif Pembelajaran: mengalami
3.1 Mengetahui jenis penyakit tidak Standard Prestasi:
penyakit dan cara berjangkit. B5D4E2
mencegah serta
mengelak risiko Nilai :
penyakit dalam Kebersihan diri dan
kehidupan seharian. persekitaran

SK AMAR PENGHULU
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (KSSR) PENDIDIKAN KESIHATAN 2016 TAHUN 2

3. Kesihatan 3.2.1 Mengenal pasti Aktiviti: Penilaian P&P :


37 Persekitaran peralatan dan 1. Permainan Kotak Beracun. Soal-jawab, lembaran
bahan yang 2. Bersoal jawab. kerja
Tajuk: berbahaya di 3. Mempamerkan gambar situasi.
Penyakit rumah, sekolah, 4. Edarkan lembaran kerja. EMK:
 Peralatan Dan taman permainan Memerhati persekitaran
Bahan Yang dan tempat awam. BBB: Kotak, kad gambar, lembaran
Berbahaya. kerja Modul:
 Penyimpanan 3.2.2 Menyenaraikan m/s : 94 - 97
Alatan Dan Bahan. cara penyimpanan
peralatan dan Standard Prestasi:
Objektif Pembelajaran: bahan seperti B3D8E1
3.2 Mengetahui racun dengan
kepentingan menjaga selamat. Nilai :
keselamatan diri dan Menjaga keselamatan diri
mendemonstrasi
kemahiran kecekapan
psikososial dalam
kehidupan seharian.

3. Kesihatan Aktiviti: Penilaian P&P :


38 Persekitaran 3.2.3 Mengenal pasti 1. Paparkan situasi bergambar. Soal-jawab, lembaran
situasi tidak 2. Mengenal pasti situasi tidak kerja
Tajuk: selamat di rumah, selamat.
Keselamatan sekolah, taman 3. Bersoal jawab. EMK:
 Situasi Tidak permainan dan 4. Edarkan lembaran kerja. Berani
Selamat tempat awam.
BBB: Situasi bergambar, lembaran Modul:
Objektif Pembelajaran: kerja m/s : 101 - 103
3.2 Mengetahui
kepentingan menjaga Standard Prestasi:
keselamatan diri dan B3D8E2
mendemonstrasi
kemahiran kecekapan Nilai :
psikososial dalam Menjaga keselamatan diri
kehidupan seharian.

SK AMAR PENGHULU
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (KSSR) PENDIDIKAN KESIHATAN 2016 TAHUN 2

3. Kesihatan 3.2.4 Menyatakan kesan Aktiviti: Penilaian P&P :


39 Persekitaran kemalangan dan 1. Tayangan klip video kemalangan Soal jawab dan lembaran
kecederaan seperti – sumber Youtube kerja
Tajuk: kecatatan kekal http://www.youtube.com/watch?
Keselamatan tubuh badan v=e4ReOiljbeM&NR=1 EMK:
 Kesan Kemalangan 2. Bersoal jawab berkaitan kesan Tanggungjawab sosial
kemalangan.
Objektif Pembelajaran: 3. Murid membincangkan kesan Modul:
3.2 Mengetahui kemalangan dan kecederaan. m/s : 104
kepentingan menjaga (Lampiran 1)
keselamatan diri dan 4. Edarkan lembaran kerja Standard Prestasi:
mendemonstrasi (lembaran 1) B3D8E3
kemahiran kecekapan
psikososial dalam BBB: Klip video kemalangan dan Nilai :
kehidupan seharian. lembaran kerja kerjasama

SK AMAR PENGHULU
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (KSSR) PENDIDIKAN KESIHATAN 2016 TAHUN 2

3. Kesihatan 3.2.5 Mengamalkan Aktiviti: Penilaian P&P :


40 Persekitaran langkah-langkah 1. Tayangan klip video amalan Soal jawab, lembaran
keselamatan untuk keselamatan- sumber youtube kerja dan kertas mahjong
Tajuk: mengelak http://www/youtube.com/watch?
Keselamatan kemalangan, v=B6VCnNglnkw&feature=related EMK:
 Langkah-langkah kecederaan dan 2. Bersoal jawab tentang langkah- Bijak merancang
Keselamatan situasi tidak langkah untuk mengelak
selamat di rumah, kemalangan dan kecederaan
Objektif Pembelajaran: sekolah,taman (Lampiran 1 ) Modul:
3.2 Mengetahui permainan dan 3. Murid menyatakan langkah- m/s : 107
kepentingan menjaga tempat awam pada langkah keselamatan
keselamatan diri dan setiap masa berpandukan gambar situasi Standard Prestasi:
mendemonstrasi dalam kumpulan kecil. (Lampiran B4D5E1
kemahiran kecekapan 2)
psikososial dalam 4. Murid menulis langkah-langkah Nilai :
kehidupan seharian. keselamatan untuk mengelak Tolong menolong
daripada berlaku kemalangan
berpandukan gambar situasi di
atas kertas mahjong.
5. Murid bentang hasil kerja
mereka.

BBB:Gambar situasi,lembaran
kerja,kertas mahjong

SK AMAR PENGHULU
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (KSSR) PENDIDIKAN KESIHATAN 2016 TAHUN 2

3. Kesihatan 3.3.1 Mengetahui situasi Aktiviti: Penilaian P&P :


41 Persekitaran kecemasan. 1. Murid menyatakan situasi Soal jawab, Pemerhatian,
3.3.2 Meminta bantuan kecemasan yang pernah dilihat, Lembaran kerja
Tajuk: apabila berlaku dibaca atau dialami.
Pertolongan Cemas kecemasan. 2. Edarkan lembaran kerja EMK:
 Asas pertolongan (Lembaran kerja 1- Muka surat - Peka
Cemas. 111) - Suka memerhati.
 Cara Minta Bantuan
Apabila berlaku BBB: Klip Video, Lembaran kerja. TMK:
Kecemasan. Video Klip.

Objektif Pembelajaran: Modul:


3.3 Mengetahui asas m/s : 110
pertolongan cemas dan
kepentingan bertindak Standard Prestasi:
dengan bijak mengikut 3.3.1- B3D9E1
situasi. 3.3.2- B3D9E1

Nilai :
Tolong menolong.

SK AMAR PENGHULU