Anda di halaman 1dari 8

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

(ASPEK TATABAHASA)

Mata Pelajaran : Bahasa Melayu


Tarikh : 20 Februari 2019
Tahun : 6 Zamrud
Bilangan Murid : 33/35
Masa : 07:00 pagi – 08:00 pagi
Tema : Indahnya Warisan Kita
Tajuk : Warisan Berharga

Standard Kandungan Standard Pembelajaran


5.3 Memahami dan membina ayat yang betul 5.3.2 Memahami dan membina pelbagai ayat
dalam pelbagai situasi. dalam teks menggunakan penanda wacana
dengan betul.

Objektif :

Pada akhir proses pengajaran dan pembelajaran, murid dapat :

(i) Menyenaraikan lima penanda wacana yang terdapat dalam petikan teks “Permainan
Tradisional”.

(ii) Membina ayat dengan menggunakan penanda wacana yang telah disenaraikan.

Sistem bahasa

 Tatabahasa : Penanda wacana


 Sebutan dan Intonasi : Sebutan Baku
 Kosa Kata : Juru anjung

Pengisian Kurikulum

 Ilmu : Pendidikan Jasmani & Kesihatan


 Nilai Murni : Kerjasama, Hormat-menghormati, Keberanian, Kejujuran
Kemahiran Bernilai Tambah :

 Pembelajaran koperatif
 Kemahiaran Berfikir Kreatif dan Kritis
 Menjana idea
 Membuat kaitan dan perhubungan

Alat Bantu Mengajar / Bahan Bantu Belajar (ABM/BBM) :

 Petikan teks
 Kertas A4
 Kertas mahjong
 Papan tulis
 Sampul berwarna
 Congkak
 Video

Pengetahuan Sedia Ada : Murid pernah melihat congkak di kaca televisyen.


Langkah Pengajaran dan Pembelajaran

Langkah / Isi Pelajaran Aktiviti Pengajaran Catatan


Masa dan Pembelajaran
Set Induksi Bersoal jawab tentang 1. Guru menunjukkan BBM :
(5 minit) objek maujud papan congkak  Congkak
kepada murid. Ilmu :
2. Guru bersoal jawab  Pendidikan
dengan murid Jasmani &
berdasarkan objek Kesihatan
yang ditunjukkan oleh KBT :
guru.  KBKK
 Menjana idea
Langkah 1 Mengelaskan 1. Guru menerangkan BBM :
(15 minit) permainan tradisional kepada murid tentang  Papan tulis
mengikut jenis permainan tradisional.
2. Guru meminta Ilmu :
murid membentuk  Pendidikan
empat kumpulan. Jasmani &
3. Guru meminta Kesihatan
wakil kumpulan Nilai :
bergerak ke hadapan  Kerjasama
bilik darjah dan  Keberanian
menjawab soalan KBT :
yang telah  Pembelajaran
disediakan. koperatif
 KBKK-
mengelaskan

Langkah 2 Menggariskan penanda 1. Guru mengedarkan BBM :


(10minit) wacana yang terdapat petikan teks kepada  Petikan
dalam teks murid.  Permainan
2. Guru mengarahkan tradisional
murid membaca
petikan secara Ilmu :
mekanis.  Pendidikan
3. Kemudian, guru Jasmani &
mengarahkan Kesihatan
beberapa murid Nilai :
membaca secara kuat  Kerjasama
dengan nada dan  Hormat-
intonasi yang betul menghormati
4. Guru bersoal jawab KBT :
tentang petikan.  Menjana idea
5. Guru mengarahkan  Pembelajaran
murid untuk koperatif
menggariskan
penanda wacana
yang terdapat dalam
petikan.
Langkah 3 Penanda wacana : 1. Guru meminta BBM :
(10 minit)  Oleh sebab itu wakil kumpulan  Sampul
 Seterusnya bergerak ke hadapan  Kertas mahjong
 Oleh yang bilik darjah untuk Ilmu :
demikian memilih sampul  Pendidikan
 Namun begitu berwarna tentang Jasmani &
 Sementara itu penanda wacana Kesihatan
seperti yang Nilai :
tersenarai dalam  Kerjasama
petikan yang  Hormat-
diberikan oleh guru. menghormati
2. Guru mengarahkan KBT :
murid membina ayat  Menjana idea
ayat berdasarkan  Pembelajaran
penanda wacana koperatif
yang telah
dikeluarkan daripada
sampul.
3. Seterusnya, guru
meminta murid untuk
membina ayat
menggunakan kertas
mahjong yang telah
diedarkan.
4. Guru meminta
wakil kumpulan
membaca dengan
kuat ayat yang telah
ditulis oleh ahli-ahli
kumpulan mereka.
Langkah 4 Membuat ulasan 1. Guru menunjukkan BBM :
(15 minit) tentang gambar gambar wau dan  Papan tulis
permainan tradisional congkak  Gambar wau dan
yang ditunjukkan menggunakan LCD congkak
berdasarkan ciri-ciri 2. Setiap kumpulan Ilmu :
seperti berikut : memilih satu gambar  Pendidikan
 Tempat yang mereka suka Jasmani &
bermain dan kemudian murid Kesihatan
 Bilangan diarahkan membuat Nilai :
pemain ulasan tentang  Kerjasama
 Waktu/masa gambar yang dipilih KBT :
dimainkan berdasarkan ciri-ciri  KBKK
yang telah ditetapkan  Menjana idea
oleh guru.  Pembelajaran
3. Guru mengarahkan koperatif
murid menggunakan
 Membuat kaitan
penanda wacana
dan
yang telah
perhubungan
disenaraikan dalam
ulasan yang dibina.
4. Guru meminta
wakil kumpulan untuk
membaca ulasan
yang telah dibincang
dalam kumpulan.

Penutup Merumus isi pelajaran 1. Guru merumuskan BBM :


(5 minit) dan menyanyikan lagu isi pelajaran dengan  Video
layang-layang bersoal jawab Nilai
bersama murid.  Menghargai
2. Murid menyanyikan KBT :
layang-layang  KBKK
bersama-sama guru.  Menjana idea
Lampiran

Gambar 1 : Gambar congkak.

Gambar 2 : Gambar Wau

Gambar 3 : Sampul berwarna.


Petikan Teks

Baca teks di bawah dengan sebutan dan intonasi yang sesuai.

Permainan Tradisioanal – Congkak dan Wau

Permainan tradisioanal adalah sebahagian daripada cara berhibur bagi masyarakat


padazaman dahulu. Permainan ini juga dapat mengeratkan hubungan dalam masyarakat
setempat. Oleh yang demikian, permainan tradisional juga dikenali sebagai permainan
rakyat. Ada dianatara permainan ini tidak dimainkan lagi tetapi hanya diketahui oleh ibu
bapa dan datuk nenek kita sahaja.Walau bagaimanapun, ada juga yang masih dimainkan
lagi oleh kanak-kanak sehingga ke hari ini. Di antara permainan itu termasuklah guli,
congkak, wau selambut sepak raga, gasing dan lain-lain lagi.

Terdapat dua jenis permainan tradisional yang masih mendapat perhatian sehingga
kehari ini, iaitu permainan wau dan congkak. Permainan wau juga dikenali sebagai layang-
layang. Permainan wau amat digemari oleh penduduk- penduduk kampung. Wau direka
dalam pelbagai bentuk dan mempunyai nama yang tersendiri seperti wau burung, waupari,
wau katak, wau bayan dan wau barat. Namun begitu, wau bulan sangat digemari oleh orang
Melayu. Permainan wau akan dimainkan oleh dua orang iaitu seorang akan memegang wau
dan seorang lagi yang dipanggil juru anjung akan memegang tali. Apabila angin bertiup
maka tali akan ditarik melawan arus angin dengan cara menghulur talinya sehinggalah wau
itu tinggi di udara. Oleh sebab itu, wau perlu dimainkan di kawasan lapang seperti di padang
ataupun di sawah padi.

Sementera itu, permainan congkak ialah sejenis permainan Melayu tradisional yang
digemari oleh kaum wanita dan kanak-kanak. Permainan itu memerlukan dua orang pemain.
Alatan yang digunakan dalam permainan ini ialah papan congkak dan buah congkak.
Papan congkak mengandungi 14 lubang yang dipanggil “kampong”. Terdapat dua lubang
besar disetiap hujung papan congkak. Lubang ini dipanggil “rumah”. Permainan ini
dimulakan serentak dengan memasukkan sebiji “ buah” ke dalam setiap “kampong” sendiri
dan seterusnya memasukkan ke dalam “rumah”. Seterusnya “buah” hendaklah dimasukkan
kedalam “kampong” lawannya. Jika ia singgah di “kampong” lawan yang tidak ada “buah”,
maka dia dikira “mati”. Permainan ini biasanya tidak memerlukan kawasan khusus untuk
dimainkan. Lazimnya congkak boleh dimainkan di kawasan terbuka mahupun tertutup
seperti anjung rumah, pondok dan sebagainya.