Anda di halaman 1dari 38

RANCANGAN PEGAJARAN TAHUNAN

TAHUN 2018

BAHASA MELAYU
TINGKATAN DUA

SMK TERUSAN, LAHAD DATU


Standard
Kandungan
Minggu Tema Standard Pembelajaran Objektif Pembelajaran Strategi/Kaedah/Teknik Catatan

1.1 Mendengar, 1.1.1 Pada akhir pelajaran, murid-murid Pembelajaran Kontekstual KBAT:
mengenal dan Mendengar,mengenal dapat: 1. Alat Berfikir
menyebut pasti dan menyebut Pembelajaran Abad 21- Round ● Lembaran pengurusan
perkataan, 1) Mendengar dan mengenal Robin grafik
perkataan, rangkai kata,
1 Tema 1 : rangkai kata, sebutan sekurang- ● Peta minda
istilah dan istilah dan ungkapan ● 6 topi pemikiran
ungkapan serta dalam pelbagai ujaran kurangnya enam ● CoRT 1
02.01.2018 Kesihatan dan perkataan dan rangkai kata
intonasi ayat dengan betul dan tepat. ● CoRT 4
– Kebersihan dalam pelbagai ujaran.
dalam pelbagai
05.01.2018 ujaran. 2) Mengenal pasti sekurang- 2. Peta I-think
kurangnya enam sebutan ● Peta bulatan
perkataan dan rangkai kata ● Peta buih
● Peta buih berganda
dengan betul dan tepat.
● Peta dakap
● Peta titi
● Peta pokok
● Peta alir
● Peta pelbagai alir
3. Aras Berfikir
Pada akhir pelajaran, murid-murid Teknik Bacaan : KWLH ● Mengaplikasi
2.1 Membaca 2.1.1 Membaca surat dapat: ● Menganalisis
secara mekanis kiriman rasmi, surat
● Menilai
kiriman tidak rasmi dan 1) Membaca teks
pelbagai bahan ● Mencipta
teks pengacaraan pengacaraan dengan
prosa dan puisi
dengan sebutan dan EMK : Sains dan Teknologi
intonasi yang betul serta intonasi yang betul.
NILAI: Kebersihan fizikal dan
mengenal pasti maksud
mental
tersurat dan tersirat SISTEM BAHASA: Sebutan dan
3.1 Menulis 3.1.1 Menulis untuk Pada akhir pelajaran, murid-murid Pembelajaran Abad 21- Think Pair Intonasi
untuk menyatakan makna kata, dapat: Share
menerangkan rangkai kata, istilah dan PENTAKSIRAN
makna kata dan ungkapan serta 1) Mengenal pasti lima ● Latihan bertulis
istilah; maksud menggunakannya perkataan sukar . ● Kuiz
rangkai kata, dengan betul mengikut 2) Menulis lima makna ● Pembentangan
rangkai kata dengan betul. ● Forum
ungkapan dan konteks
ayat

4.1 Memahami 4.1.1 Memahami dan Pada akhir pelajaran, murid-murid Teknik Bacaan: CHATT KOMSAS: Pengenalan
dan mengapresiasi karya dapat: KOMSAS –
mengapresiasi prosa dari aspek 1) Menceritakan sinopsis Pembelajaran Abad 21- Cerpen Banjir di mata emak
karya sastera sinopsis, tema, cerpen Banjir di mata Pembentangan kumpulan - Sinopsis ( Guna Peta
dengan persoalan, nilai dan emak Alir)
memberikan pengajaran, watak dan 2) Mengenal pasti , tema dan - Tema
perwatakan dengan tiga persoalan dalam - Persoalan
respons peribadi
memberikan respons cerpen)
yang betul dan rasional. 3) Melengkapkan Lembaran
Kerja CHATT
1.1 Mendengar, 1.1.2 Mendengar, Pada akhir pelajaran, murid-murid Teknik Bacaan :QUACK KBAT:
mengenal dan mengenal pasti dan dapat: 1. Alat Berfikir
2 Tema 2 : menyebut menuturkan ayat dalam 1) Mengenal pasti dan Pembelajaran Abad 21- Think Pair ● Lembaran pengurusan
Share grafik
perkataan, pelbagai ujaran dengan menuturkan sekurang-
Menimba Ilmu ● Peta minda
rangkai kata, intonasi yang betul kurangnya enam ayat ● 6 topi pemikiran
istilah dan dengan pelbagai ujaran ● CoRT 1
08.01.2017
ungkapan serta dengan intonasi yang ● CoRT 4

intonasi ayat betul.
12.01.2017 2. Peta I-think
dalam pelbagai
ujaran. ● Peta bulatan
● Peta buih
● Peta buih berganda
2.1 Membaca 2.1.2 Membaca syair dan Pada akhir pelajaran,murid-murid Pantun daripada Buku Teks
● Peta dakap
secara mekanis sajak secara mekanis dapat: Bahasa Melayu KSSM Ting.2 ● Peta titi
pelbagai bahan dengan sebutan dan ● Peta pokok
prosa dan puisi. intonasi yang betul serta 1) Membaca empat syair Teknik Bacaan Luncuran ● Peta alir
mengenal pasti maksud pantun dengan sebutan , (Skimming) ● Peta pelbagai alir
tersurat dan tersirat. intonasi dan nada yang 3. Aras Berfikir
betul dan sesuai Pembelajaran Konstruktivisme ● Mengaplikasi
● Menganalisis
● Menilai
● Mencipta
3.2 Menulis 3.2.1 Menulis untuk Pada akhir pelajaran,murid-murid Pembelajaran inkuiri-penerokaan
untuk menyatakan maklumat dapat: EMK : Sains dan Teknologi
mengemukakan yang betul dengan NILAI: Kebersihan fizikal dan
maklumat dan mengaitkan pengetahuan 1) Menulis sekurang- mental
pandangan sedia ada daripada kurangnya lima ayat SISTEM BAHASA: Sebutan dan
daripada situasi yang Intonasi / Kosa kata
tentang sesuatu pelbagai sumber
perkara. menggunakan ayat yang dibaca, didengar dan
gramatis. ditonton menggunakan PENTAKSIRAN
ayat yang betul, tepat dan ● Latihan bertulis
gramatis. ● Kuiz
● Pembentangan
● Forum
5.1 Memahami 5.1.1 Memahami dan Pada akhir pelajaran, murid-murid Teknik Bedah Karya KOMSAS: Puisi Tradisional
dan menggunakan kata ganti pntun dua kerat
menggunakan nama dan akronim dapat: Pembelajaran Abad 21-
perkataan dengan tepat mengikut Pembentangan kumpulan KBAT:
daripada konteks. 1) Menyenaraikan contoh 1. Alat Berfikir
kata ganti nama dan Pendekatan Didik Hibur ● Lembaran pengurusan
pelbagai
akronim yang terdapat grafik
golongan kata ● Peta minda
dalam pelbagai dalam petikan.
● 6 topi pemikiran
ayat. ● CoRT 1
● CoRT 4
1.2 Mendengar 1.2.1 Mendengar dan Pada akhir pelajaran, murid-murid Belajar Cara Belajar
dan memahami memahami perkataan, dapat: 2. Peta I-think
perkataan, rangkai kata, istilah dan ● Peta bulatan
1) Menyatakan secara lisan ● Peta buih
rangkai kata, ungkapan serta
sekurang-kurangnya enam ● Peta buih berganda
istilah, ungkapan menggunakannya dalam ● Peta dakap
dan ayat dalam pelbagai ujaran dengan rangkai kata, perkataan,
● Peta titi
pelbagai ujaran. betul dan tepat mengikut istilah dan ungkapan ● Peta pokok
konteks secara dalam bentuk ayat. ● Peta alir
bertatasusila. ● Peta pelbagai alir
3. Aras Berfikir
3 Tema 3 :
2.2 Membaca 2.2.1 Membaca untuk Pada akhir pelajaran, murid-murid Modul HEBAT Bacaan – Tema ● Mengaplikasi
15.01.2017 ● Menganalisis
Kerjaya Ke Mercu untuk memahami makna dapat: Keselamatan
● Menilai
19.01.2018 Impian memahami perkataan yang terdapat ● Mencipta
makna dalam pelbagai bahan 1) Menerangkan makna Teknik Bacaan :QUACK
perkataan, menggunakan glosari simbol papan tanda di EMK : Teknolgi Maklumat dan
rangkai kata, dan kamus dengan betul jalan raya Buku PKJR Komunikasi
istilah, dan tepat. 2) Menyenaraikan lima NILAI: Keadilan dan keberanian
kepentingan keselamatan SISTEM BAHASA: Tatabahasa
ungkapan, ayat,
maklumat dan jalan raya.
maksud
keseluruhan PENTAKSIRAN
daripada ● Latihan bertulis
pelbagai bahan ● Kuiz
● Pembentangan
● Forum

 Buku PKJR

3.3 Menulis 3.3.1 Menulis untuk Pada akhir pelajaran, murid-murid Pembelajaran Kontekstual KBAT:
untuk melengkapkan maklumat dapat: 1. Alat Berfikir
melengkapkan diri dan ayat dalam ● Lembaran pengurusan
pelbagai bahan dengan 1) Melengkapkan biodata diri grafik
maklumat dalam betul dan tepat. 2) Menyusun maklumat diri ● Peta minda
pelbagai bahan. dengan tepat ● 6 topi pemikiran
● CoRT 1
4.1 Memahami 4.1.2 Memahami dan Pada akhir pelajaran, murid-murid Pendekatan Didik Hibur ● CoRT 4
dan menghayati karya puisi dapat:
dengan memberikan Sajak: Dalam Persekitaran Kata- KOMSAS: antologi kuingin
mengapresiasi berterima kasih
penekanan kepada 1) Mendeklamasikan sajak Kata
karya sastera
aspek maksud, tema, dengan penuh
dengan persoalan, nilai dan 2. Peta I-think
memberikan pengajaran dengan betul.
penghayatan ● Peta bulatan
respons peribadi 2) Menyatakan maksud dan ● Peta buih
tema sajak ● Peta buih berganda
● Peta dakap
1.2 Mendengar 1.2.2 Mendengar dan Pada akhir pelajaran, murid-murid Pembelajaran Abad 21- Stesen ● Peta titi
● Peta pokok
dan memahami memahami ayat majmuk dapat:
● Peta alir
perkataan, serta menggunakannya ● Peta pelbagai alir
rangkai kata, dalam pelbagai ujaran 1) Menyatakan maksud kata 3. Aras Berfikir
istilah, ungkapan dengan betul dan tepat majmuk ● Mengaplikasi
dan ayat dalam mengikut konteks. 2) Menulis tiga ayat majmuk ● Menganalisis
pelbagai ujaran. dengan ayat yang ● Menilai
gramatis. ● Mencipta

2.2 Membaca 2.2.2 Membaca untuk Pada akhir pelajaran, murid-murid Pembelajaran Berpusatkan Murid EMK : Nilai Murni- Kepatuhan
4 (Mematuhi peraturan di jalan
untuk memahami dan dapat:
memahami menaakul maklumat raya)
Tema 4 :
22.01.2018 makna berbentuk pesanan 1) Menerangkan tiga idea NILAI: Hemah tinggi
Integriti Amalan perkataan, daripada pelbagai bahan utama yang didengari
26.01.2018 rangkai kata, dengan memberikan
Kita 2) Menghuraikan tiga contoh SISTEM BAHASA: Sebutan dan
istilah, serta respons yang betul.
maksud daripada maklumat yang Intonasi
ungkapan dan didengari.
ayat dalam
pelbagai bahan. PENTAKSIRAN
● Latihan bertulis
● Kuiz
● Pembentangan
● Forum

3.4 Menulis 3.4.1 Membina kerangka Pada akhir pelajaran, murid-murid Pembelajaran Inkuiri
untuk karangan dalam bentuk dapat:
menghasilkan grafik secara terancang.
prosa secara 1) Menyenaraikan isi -isi
terancang. bagi dua buah karangan
2) Menghubungkaitkan
kerangka dengan
pengembangan isi

5.1 Memahami 5.1.2 Memahami dan Pada akhir pelajaran, murid-murid Pembelajaran Kontekstual
dan menggunakan kata dapat:
menggunakan adjektif jarak, Pembelajaran Abad 21-
perkataan pancaindera, ukuran dan 1. mengenal pasti contoh kata Pembentangan Kumpulan
daripada sifatan dengan betul adjektif jarak, ukuran dan sifatan
pelbagai mengikut konteks.
golongan kata
2. membina ayat berdasarkan
dalam pelbagai
ayat. contoh kata adjektif tersebut.

1.3 Mendengar 1.3.1 mendengar dan Pada akhir pelajaran, murid-murid


dan memahami mengenal pasti maklumat dapat:
5 Tema 5 : maklumat, fakta, dalam pelbagai wacana
idea dan hujah dengan memberikan 1. menerangkan tiga idea utama
29.01.2018 Bahasa dan dalam pelbagai respons secara lisan yang didengari
Sastera wacana dan dengan betul, tepat dan
02.02.2018 memberikan bermakna.
2. menghuraikan contoh daripada
respons.
maklumat yang didengari.

2.2 Membaca 2.2.3 Membaca secara Pada akhir pelajaran, murid-murid Pembelajaran Kontekstual
untk memahami luncuran dan imbasan dapat:
makna untuk memahami serta Pembelajaran Abad 21-
perkataan, meneroka maksud 1) Menceritakan secara Pembentangan Kumpulan
rangkai kata, keseluruhan daripada ringkas maksud
istilah serta pelbagai bahan
maksud keseluruhan bahan yang
ungkapan dan dibaca.
ayat dalam
pelbagai bahan.
3.4 Menulis 3.4.2 Menulis perenggan Pada akhir pelajaran, murid-murid Pembelajaran Abad 21- Think Pair KBAT:
untuk isi dengan membina dapat: Share 1. Alat Berfikir
menghasilkan pelbagai ayat topik, ayat ● Lembaran pengurusan
perenggan dan huraian, ayat contoh dan 1) Menulis satu perenggan isi grafik
karangan secara ayat penegas secara terdiri daripada ayat topik, ● Peta minda
terancang. terancang. ● 6 topi pemikiran
ayat huraian, ayat contoh
● CoRT 1
dan ayat penegas ● CoRT 4

4.2 Memahami 4.2.1 memahami, Pada akhir pelajaran, murid-murid Teknik Main Peranan 2. Peta I-think
dan menerangkan makna dan dapat: ● Peta bulatan
menggunakan menggunakan kata-kata ● Peta buih
bandingan hikmat dan bahasa 1) Mengenal pasti bandingan Didik Hibur ● Peta buih berganda
semacam, berirama dengan betul semacam dan peribahasa ● Peta dakap
peribahasa, dan mengikut konteks. yang terdapat dalam Pantun Alam Remaja ● Peta titi
kata-kata ● Peta pokok
pantun
hikmat, kiasan ● Peta alir
madah ● Peta pelbagai alir
pujangga, dan 3. Aras Berfikir
bahasa berirama ● Mengaplikasi
dalam ● Menganalisis
komunikasi dan ● Menilai
penulisan.. ● Mencipta
1.3 Mendengar 1.3.2 Mendengar dan Pada akhir pelajaran, murid-murid Melukis Peta Alir
dan memahami menyusun panduan, dapat: EMK : Patriotisme
Tema 6 : maklumat, fakta, tunjuk cara dan arahan NILAI: Hormat-menghormati
6 Novel Darah Titik di Semantan
idea dan hujah dengan memberikan 1) Menyatakan urutan
Teladani Sejarah dalam pelbagai respons yang sesuai dan
05.02.2018 peristiwa penting novel Teknik Bacaan –Luncuran dan
Hargai Warisan wacana dan bermakna. PENTAKSIRAN
Darah Titik di Semantan. Imbasan
09.02.2018 memberikan ● Latihan bertulis
respons. ● Kuiz
● Pembentangan
Sinopsis-Peristiwa penting ● Forum
2.3 Membaca 2.3.1 Membaca untuk Pada akhir pelajaran, murid-murid Belajar Cara Belajar
untuk mengenal pasti idea dapat:
memproses utama dan idea KOMSAS
maklumat sampingan dengan betul 1) Mengenal pasti idea untuk
daripada dan tepat. menulis pendahuluan jenis
pelbagai bahan.
situasi
2) Menerangkan
pendahuluan jenis definisi

3.4 Menulis 3.4.3 Menulis perenggan Pada akhir pelajaran, murid-murid Pembelajaran Abad 21- Round KBAT:
untuk pendahuluan dan dapat: Table (Setiap murid dalam 1. Alat Berfikir
menghasilkan kesimpulan karangan kumpulan menulis sekurang- ● Lembaran pengurusan
perenggan dan menggunakan bahasa 1) Membina 4 hingga 5 ayat grafik
kurangnya dua ayat)
karangan secara yang gramatis. dengan menggunakan ● Peta minda
terancang. ● 6 topi pemikiran
bahasa yang gramatis Pembelajaran koperatif ● CoRT 1
dalam satu perenggan ● CoRT 4
pengenalan
2. Peta I-think
5.1 Memahami 5.1.3 Memahami dan Pada akhir pelajaran, murid-murid Pembelajaran Kecerdasan ● Peta bulatan
dan menggunakan kata ● Peta buih
menggunakan prafrasa iaitu, kata bantu, dapat: Pelbagai ● Peta buih berganda
perkataan kata penguat, kata ● Peta dakap
daripada penegas, kata nafi, kata 1) Mengkategori jenis kata ● Peta titi
pelbagai pemeri, kata arah dan prafrasa. ● Peta pokok
golonngan kata kata bilangan serta kata 2) Menulis tiga ayat bagi ● Peta alir
dalam pelbagai pascakata iaitu kata setiap jenis kata tersebut. ● Peta pelbagai alir
ayat. penekanan dan kata 3. Aras Berfikir
pembenda dengan betul ● Mengaplikasi
mengikut konteks. ● Menganalisis
● Menilai
● Mencipta

EMK : Kelestarian Global


1.4 Berbicara 1.4.1 Berbual dengan Pada akhir pelajaran, murid-murid Pembelajaran Kontekstual NILAI: Patriotisme
tentang sesuatu menerangkan sesuatu dapat: SISTEM BAHASA: Tatabahasa
7 perkara dalam isu yang berkaitan Teknik Penyoalan -5W 1H
pelbagai situasi komuniti menggunakan 1) Bersoal jawab tentang
12.02.2018 formal dan tidak sebutan yang betul tentang diri tiga orang Teknik Kerusi Panas PENTAKSIRAN
formal dalam situasi tidak formal murid dengan ● Latihan bertulis
16.02.2018 secara bertatasusila menggunakan sebutan dan ● Kuiz
intonasi yang betul secara ● Pembentangan
CUTI santun. ● Forum
UMUM
TAHUN 2.4 Membaca 2.4.1 Membaca secara Pada akhir pelajaran, murid-murid
secara ekstensif ekstensif pelbagai bahan dapat:
BARU
pelbagai bahan fiksyen dan bukan Pembelajaran inkuiri-penyoalan
CINA untuk fiksyen untuk meneroka 1) Membaca teks drama
mengukuhkan maklumat baharu. dengan intonasi yang betul Drama Mahkamah
15-19.02 penguasaan 2) Menyatakan sekurang-
bahasa dan kurangnya dua maksud
meluaskan
kosa kata dengan betul
pengetahuan
bagi
pembangunan
diri.
3.4 Menulis 3.4.4 Menulis karangan Pada akhir pelajaran, murid-murid Pembelajaran koperatif KBAT:
untuk menggunakan ejaan dapat: 1. Alat Berfikir
menghasilkan yang betul dan bahasa ● Lembaran pengurusan
perenggan dan yang tepat, indah serta 1) Menulis satu karangan grafik
karangan secara menarik. lengkap dengan ejaan ● Peta minda
terancang. yang betul, bahasa indah ● 6 topi pemikiran
dan menarik. ● CoRT 1
● CoRT 4
4.3 4.3.1 Menghasilkan Pada akhir pelajaran, murid-murid
Menghasilkan papan cerita berasaskan
karya fiksyen idea dan tema yang dapat: Pendekatan 3stray 1 stay
dan puisi secara mudah menggunakan KOMSAS:
terancang bahasa yang betul. 1) Menghasilkan papan cerita
Talia dan Raksasa Qadqad 2. Peta I-think
● Peta bulatan
● Peta buih
1.4 Berbicara 1.4.2 Berbicara untuk Pada akhir pelajaran, murid-murid Pembelajaran kolaboratif, ● Peta buih berganda
tentang sesuatu memohon dan memberi ● Peta dakap
dapat: berkumpulan
perkara dalam kemaafan terhadap ● Peta titi
8 Tema 7 :
pelbagai situasi seseorang dalam situasi 1.berbual tentang gejala vandalisme ● Peta pokok
formal dan tidak formal secara dengan menggunakan bahasa dan ● Peta alir
20.02.2018 Indah Seni Gah
formal. bertatasusila. ● Peta pelbagai alir
Budaya sebutan yang betul. 3. Aras Berfikir
23.02.2018 ● Mengaplikasi
2.memberikan idea tentang isu
● Menganalisis
vandalisme yang memberi focus
● Menilai
kepada punca dan langkah ● Mencipta
2.1 Membaca 2.1.1 Membaca surat Pada akhir pelajaran, murid-murid Kerja kumpulan
secara mekanis kiriman rasmi, surat EMK : Kelestarian Global
dapat:
pelbagai bahan kiriman tidak rasmi dan NILAI: Patriotisme
Teknik bacaan KWLH
prosa dan puisi teks pengacaraan 1.membaca surat kiriman tidak SISTEM BAHASA: Ejaan
dengan sebutan dan rasmi dengan sebutan dan intonasi
intonasi yang betul serta yang betul.
mengenal pasti maksud PENTAKSIRAN
tersurat dan tersirat. 2. menyatakan maksud tersurat dan ● Latihan bertulis
● Kuiz
tersirat bahan yang diperoleh.
● Pembentangan
3.5 Menulis 3.5.1 Menulis ringkasan Pada akhir pelajaran, murid-murid Pembelajaran berpusatkan ● Forum
untuk dan merumus pelbagai dapat: murid
meringkaskan bahan prosa dengan
dan betul menggunakan ayat 1.menulis ringkasan tidak lebih 120
merumuskan yang gramatis. patah perkataan dengan
pelbagai bahan menggunakan ayat yang gramatis
prosa. dan penanda wacana yang sesuai.

5.1 Memahami 5.1.4 Memahami dan Pada akhir pelajaran, murid-murid Pembelajaran Koperatif
dan menggunakan kata kerja dapat:
menggunakan transitif dengan betul
perkataan mengikut konteks. 1) Mengenal pasti 6 kata
daripada kerja transitif
pelbagai 2) Menulis enam ayat
golongan kata daripada kata kerja transitif
dalam pelbagai
yang diperoleh.
ayat.
1.4 1.4.3 Menceritakan Pada akhir pelajaran, murid-murid Pembelajaran Kontekstual
Berbicara peristiwa yang didengar dapat:
9 Tema 8 : tentang sesuatu dan dilihat dalam situasi 1) Berbual tentang Teknik Penyoalan -5W 1H
perkara dalam formal dan tidak formal
pengalaman diri dan
26.02.2018 Utamakan pelbagai situasi dengan sebutan dan
formal dan tidak intonasi yang betul keluarga berkaitan
Keselamatan kebudayaan kaum di
02.03.2018 formal secara bertatasusila.
Malaysia secara
bertatasusila.

2.1 Membaca 2.1.2 Membaca syair dan Pada akhir pelajaran, murid-murid Sajak Ku Cari Damai di Sini KOMSAS
secara mekanis sajak secara mekanis dapat:
pelbagai bahan dengan sebutan dan 1) Membaca sajak denan Teknik Bacaan- QUACK KBAT:
prosa dan puisi intonasi yang betul serta 1. Alat Berfikir
sebutan dan intonasi yang
mengenal pasti maksud Teknik Bedah Karya ● Lembaran pengurusan
tersurat dan tersirat. betul grafik
2) Menyatakan maksud ● Peta minda
tersurat dan tersirat sajak ● 6 topi pemikiran
● CoRT 1
3.6 Menulis 3.6.1 Menulis dan Pada akhir pelajaran, murid-murid Pembelajaran Koperatif ● CoRT 4
untuk mengolah mengolah maklumat dapat:
maklumat bagi daripada bahan dialog 1) Menulis 2 rangkap pantun Gallery Walk 2. Peta I-think
menghasilkan dan bahan prosa kepada ● Peta bulatan
berdasarkan maklumat
pelbagai bentuk puisi menggunakan ayat ● Peta buih
penulisan dan yang gramatis. daripada bahan dialog ● Peta buih berganda
grafik 2) Mengenal pasti kesalahan ● Peta dakap
ejaan dan bahasa ● Peta titi
● Peta pokok
4.3 4.3.2 Menghasilkan sajak Pada akhir pelajaran, murid-murid Aktiviti berpasangan –think pair ● Peta alir
Menghasilkan daripada bahan dapat: share ● Peta pelbagai alir
karya fiksyen rangsangan dan tema 1) Menghasilkan dua rangkap 3. Aras Berfikir
dan puisi secara yang diberi berdasarkan Berfikir secara kreatif ● Mengaplikasi
sajak berdasarkan gambar
terancang. pengalaman murid ● Menganalisis
secara kreatif. rangsangan
● Menilai
● Mencipta
1.5 Bersoal 1.5.1 Mengemukakan Pada akhir pelajaran, murid-murid Pembelajaran Koperatif
jawab tentang soalan bercapah untuk dapat: EMK : Patriotisme
10 Tema 9 : sesuatu perkara mencungkil pendapat 1) Membina soalan yang NILAI: Kesyukuran
menggunakan yang sesuai secara
sesuai untuk memperoleh SISTEM BAHASA: Sebutan dan
05.03.2018 Sukan dan pelbagai soalan, bertatasusila.
maklumat secara Intonasi
Rekreasi dan
mengemukakan bertatasusila.
09.03.2018
jawapan.
PENTAKSIRAN
● Latihan bertulis
● Kuiz
● Pembentangan
● Forum

2.2 Membaca 2.2.1 Membaca untuk Pada akhir pelajaran, murid-murid Teknik Bercerita KBAT:
untuk memahami makna dapat: 1. Alat Berfikir
memahami rangkai kata yang 1) Menyatakan maksud Pembelajaran Inkuiri ● Lembaran pengurusan
makna terdapat dalam pelbagai grafik
rangkai kata dengan
perkataan, bahan menggunakan Pembelajaran kontekstual ● Peta minda
rangkai kata, glosari dan kamus merujuk kamus ● 6 topi pemikiran
istilah, serta dengan betul dan tepat. 2) Membina ayat yang betul ● CoRT 1
maksud berdasarkan rangkai kata ● CoRT 4
ungkapan dan dalam petikan.
ayat dalam 2. Peta I-think
pelbagai bahan. ● Peta bulatan
● Peta buih
● Peta buih berganda
3.7 Mengedit 3.7.1 Mengedit ejaan, Pada akhir pelajaran, murid-murid Pembelajaran Berpusatkan Murid
● Peta dakap
dan memurnikan tanda baca dan dapat: ● Peta titi
pelbagai teks. kesalahan nahu yang
● Peta pokok
mudah dengan betul 1) Mengenal pasti kesalahan ● Peta alir
tanpa mengubah maksud ejaan, tanda baca dan ● Peta pelbagai alir
asal dalam perenggan.
kesalahan nahu yang 3. Aras Berfikir
terdapat dalam petikan ● Mengaplikasi
tanpa mengubah maksud. ● Menganalisis
● Menilai
● Mencipta

EMK : Patriotisme
NILAI: Hormat-menghormati
SISTEM BAHASA: Sebutan dan
Intonasi

PENTAKSIRAN
● Latihan bertulis
● Kuiz
● Pembentangan
● Forum
5.2 Memahami 5.2.1 Memahami dan Pada akhir pelajaran, murid-murid Cerpen Kuih Bakul Limau KOMSAS
dan menggunakan kata dapat: Mandarin
menggunakan ganda separa tunggal KBAT:
kata ganda dan separa berimbuhan 1) Menyenaraikan kata ganda CoRT- FIP 1. Alat Berfikir
dalam pelbagai dalam pelbagai ayat. separa tunggal dan separa ● Lembaran pengurusan
ayat. berimbuhan yang terdapat Peta Alir –sinopsis grafik
● Peta minda
dalam petikan.
Pembentangan kumpulan ● 6 topi pemikiran
2) Membina ayat yang betul ● CoRT 1
berdasarkan kata ganda ● CoRT 4
separa dan separa
berimbuhan yang 2. Peta I-think
diperoleh. ● Peta bulatan
● Peta buih
● Peta buih berganda
MINGGU 11 ● Peta dakap
12.03.2018 – 16.03.2018 ● Peta titi
UJIAN BULANAN 1 ● Peta pokok
17.03.2018 – 25.03.2018 ● Peta alir
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 ● Peta pelbagai alir
3. Aras Berfikir
1.5 Bersoal 1.5.2 Memberikan Pada akhir pelajaran, murid-murid Pembelajaran Berpusatkan Murid ● Mengaplikasi
jawab tentang jawapan dengan pelbagai ● Menganalisis
dapat: ● Menilai
sesuatu perkara penyelesaian masalah Belajar Cara Belajar
menggunakan tentang sesuatu perkara ● Mencipta
1) Menyatakan dua langkah
pelbagai soalan dengan betul, tepat dan untuk mengatasi masalah EMK : Patriotisme
dan secara bertatasusila.
pencemaran alam. Nilai : Rasional
mengemukakan
12 Tema 10 : 2) Mengaplikasi kata Tanya SISTEM BAHASA: Tatabahasa
jawapan.
dengan betul
PENTAKSIRAN
26.03.2018 Selamat Datang
● Latihan bertulis
Ke Malaysia ● Kuiz
30.03.2018 ● Pembentangan
● Forum
CUTI 2.2 Membaca 2.2.2 Membaca untuk Pada akhir pelajaran, murid-murid Pembelajaran Berasaskan Inkuri KBAT:
UMUM untuk memahami dan dapat: 1. Alat Berfikir
GOOD memahami menaakul maklumat Teknik Penyoalan- 5W 1H ● Lembaran pengurusan
FRIDAY makna berbentuk pesanan 1) Mengenal pasti dan grafik
perkataan, daripada pelbagai bahan menyenaraikan isi penting ● Peta minda
30.03.2018 rangkai kata, dengan memberikan ● 6 topi pemikiran
yang terdapat dalam
istilah, serta respons yang betul. ● CoRT 1
maksud bahan bacaan. ● CoRT 4
ungkapan dan
ayat dalam 2. Peta I-think
pelbagai bahan. ● Peta bulatan
● Peta buih
3.1 Menulis Pada akhir pelajaran, murid-murid ● Peta buih berganda
untuk 3.1.1 Menulis untuk dapat: ● Peta dakap
menerangkan menyatakan makna kata, ● Peta titi
makna kata dan istilah dan ungkapan 1) Membina ayat lengkap ● Peta pokok
istilah; maksud serta menggunakannya berdasarkan istilah yang ● Peta alir
rangkai kata, dengan betul mengikut ● Peta pelbagai alir
diperoleh.
ungkapan dan konteks. 3. Aras Berfikir
ayat. ● Mengaplikasi
4.4 4.4.1 Mempersembahkan Pada akhir pelajaran, murid-murid Pembelajaran Kecerdasan ● Menganalisis
Mempersembah karya prosa secara dapat: pelbagai – visual ruang ● Menilai
kan pelbagai kreatif ● Mencipta
prosa, puisi dan 1) Mengolah maklumat Pembelajaran Konstruktivisme
karya kreatif lain. EMK : Kreativiti dan Inovasi
daripada peta minda
NILAI: Kerajinan
kepada sajak Pembelajaran koperatif
2) Melukis ilustrasi kartun
berdasarkan sajak yang Gallery Walk PENTAKSIRAN
dicipta ● Latihan bertulis
● Kuiz
1.5 Bersoal 1.5.3 Bersoal jawab Pada akhir pelajaran, murid-murid ● Pembentangan
jawab tentang dengan menggunakan dapat: ● Forum
sesuatu perkara soalan bercapah dalam Cerpen Menuai Emas
menggunakan perbincangan dan 1) Membina sekurang-
pelbagai soalan, memberikan jawapan Teknik bacaan KWLH KOMSAS
kurangnya 5 ayat tanya
dan yang sesuai dan betul
mengemukakan secara bertatasusila. untuk memperoleh
jawapan. jawapan yang dikehendaki

2.2 Membaca 2.2.3 Membaca secara Pada akhir pelajaran, murid-murid Teknik Perang Pakau – padankan KBAT:
untuk luncuran dan imbasan dapat: maksud sajak Roti 1. Alat Berfikir
memahami untuk memahami serta ● Lembaran pengurusan
13 Tema 11 : makna meneroka maksud 1) Mengenal pasti maksud Pendekatan Modular grafik
perkataan, keseluruhan daripada sajak Roti ● Peta minda
Perpaduan rangkai kata, pelbagai bahan. Pendekatan Didik Hibur ● 6 topi pemikiran
02.04.2018 2) Memadankan 5 rangkap
istilah, serta ● CoRT 1
maksud sajak dengan maksud ● CoRT 4
06.04.2018 ungkapan dan
ayat dalam
pelbagai bahan. KOMSAS NOVEL

3.2 Menulis 3.2.1 Menulis untuk Pada akhir pelajaran, murid-murid


untuk menyatakan maklumat dapat:
mengemukakan yang betul dengan
maklumat dan mengaitkan pengetahuan 1) Menulis 4 kebaikan aktiviti Pembelajaran inkuiri-penerokaan 2. Peta I-think
pandangan sedia ada daripada gotong-royong kepada ● Peta bulatan
tentang sesuatu pelbagai sumber masyarakat dengan tepat. ● Peta buih
perkara. menggunakan ayat yang ● Peta buih berganda
2) Menulis satu perenggan
gramatis. ● Peta dakap
lengkap berdasarkan isi ● Peta titi
yang dikemukakan ● Peta pokok
● Peta alir
● Peta pelbagai alir
5.3 Memahami 5.3.1 Memahami dan Pada akhir pelajaran, murid-murid Teknik Think Pair share 3. Aras Berfikir
dan menggunakan apitan dapat: ● Mengaplikasi
menggunakan bagi kata nama dengan ● Menganalisis
kata terbitan betul mengikut konteks. 1) Mengenal pasti sekurang- ● Menilai
dalam pelbagai kurangnya 5 kata nama ● Mencipta
ayat. dan memberikan imbuhan
apitan. EMK : Sains dan Teknologi
Kreativiti dan Inovasi
2) Membina ayat yang betul
NILAI: Kerajinan
berdasarkan kata nama
berapitan.
SISTEM BAHASA
1.6 1.6.1 Menyaring dan Pada akhir pelajaran, murid-murid Pembelajaran Berpusatkan Murid.  Ejaan
Menyampaikan menyampaikan maklumat dapat:
maklumat yang tepat dan Teknik Sumbang saran PENTAKSIRAN
tentang sesuatu menggunakan ayat yang 1) Mengenal pasti tiga idea ● Latihan bertulis
perkara dalam gramatis. utama daripada bahan ● Kuiz
pelbagai situasi ● Pembentangan
grafik .
● Forum
2) Menyenaraikan tiga isi
tersirat daripada bahan
14 Tema 12 : grafik.
3) Menulis ulasan yang
09.04.2018 Negaraku Jati
lengkap.
Diriku
13.04.2018
2.3 Membaca 2.3.1 Membaca untuk Pada akhir pelajaran, murid-murid Pantun Nasihat. KBAT:
untuk mengenal pasti idea dapat: 1. Alat Berfikir
memproses utama dan idea Pembelajaran Koperatif ● Lembaran pengurusan
maklumat sampingan dengan betul 1) Mengenal pasti tema dan 2 grafik
daripada dan tepat. persoalan yang ● Peta minda
pelbagai bahan. ● 6 topi pemikiran
dikemukakan dalam
● CoRT 1
pantun Nasihat. ● CoRT 4
2) Melafazkan pantun dengan
sebutan yang betul. 2. Peta I-think
● Peta bulatan
● Peta buih
● Peta buih berganda
● Peta dakap
● Peta titi
● Peta pokok
● Peta alir
● Peta pelbagai alir
3. Aras Berfikir
3.3 Menulis 3.3.1 Menulis untuk Pada akhir pelajaran, murid-murid Pembelajaran Koperatif ● Mengaplikasi
untuk melengkapkan dapat ● Menganalisis
melengkapkan perenggan dalam ● Menilai
maklumat dalam pelbagai bahan dengan 1) Membina ayat topik, ayat ● Mencipta
pelbagai bahan. betul dan tepat. huraian, ayat contoh dan
EMK : Kelestarian Alam Sekitar
ayat kesimpulan dalam NILAI: Kerjasama
perenggan isi. SISTEM BAHASA: Tatabahasa
dan tanda baca
4.4 4.4.1 Mempersembahkan Pada akhir pelajaran, murid-murid Pembelajaran Berasaskan Inkuiri
Menghasilkan karya prosa secara dapat:
karya fiksyen kreatif Teknik Penyoalan -5W 1H PENTAKSIRAN
dan puisi secara 1) Bersoal jawab tentang ● Latihan bertulis
terancang. faktor-faktor berlakunya ● Kuiz
● Pembentangan
jerebu.
● Forum
2) Mengaplikasikan kata
tanya yang betul.

1.6 1.6.2 Menjana dan Pada akhir pelajaran, murid-murid Modul HEBAT- Alam Sekitar
Menyampaikan menyampaikan maklumat dapat:
15 Tema 13 : maklumat dalam bentuk panduan Teknik Bacaan-KWLH
tentang sesuatu dan pesanan dengan 1) Membaca dan
16.04.2018 Ekonomi perkara dalam betul dan jelas, intonasi mendapatkan maklumat Pembentangan Kumpulan
pelbagai situasi. yang sesuai dan daripada bahan teks.
Keusahawanan
berkesan menggunakan 2) Menggunakan maklumat
dan Pengurusan
20.04.2018 Kewangan ayat yang gramatis. untuk membuat keputusan

2.4 Membaca 2.4.1 Membaca secara Pada akhir pelajaran, murid-murid Belajar Cara Belajar KBAT:
secara ekstensif ekstensif pelbagai bahan dapat: 1. Alat Berfikir
pelbagai bahan fiksyen dan bukan Think Pair Share ● Lembaran pengurusan
untuk fiksyen untuk meneroka 1) Membaca teks cerpen grafik
mengukuhkan maklumat baharu. dengan intonasi yang ● Peta minda
penguasaan ● 6 topi pemikiran
bahasa dan betul. ● CoRT 1
meluaskan 2) Menyatakan sekurang- ● CoRT 4
pengetahuan kurangnya dua maksud
bagi kosa kata dengan betul 2. Peta I-think
pembangunan ● Peta bulatan
diri. ● Peta buih
● Peta buih berganda
3.4 Menulis 3.4.1 Membina kerangka Pada akhir pelajaran, murid-murid Pembelajaran Koperatif ● Peta dakap
untuk karangan dalam bentuk dapat: ● Peta titi
menghasilkan grafik secara terancang. Gallery Walk ● Peta pokok
perenggan dan 1) Membina isi penting ● Peta alir
karangan secara ● Peta pelbagai alir
karangan dalam bentuk
terancang. 3. Aras Berfikir
pelbagai peta pemikiran ● Mengaplikasi
● Menganalisis
5.4 Memahami 5.4.1 Memahami dan Pada akhir pelajaran, murid-murid Pembelajaran Kecerdasan ● Menilai
dan menggunakan pelbagai dapat: Pelbagai ● Mencipta
menggunakan frasa adjektif dengan
frasa dalam betul dan tepat mengikut 1) Melukis peta buih frasa EMK : Kelestarian Alam Sekitar
pelbagai ayat. konteks. adjektif NILAI: Kerjasama
2) Menggunakan sekurang- SISTEM BAHASA: Ejaan dan
tanda baca
kurangnya tiga frasa
adjektif sebagai dialog
dalam ilustrasi kartun. PENTAKSIRAN
● Latihan bertulis
● Kuiz
1.7 Berbincang 1.7.1 Berbincang tentang Pada akhir pelajaran, murid-murid Pembelajaran Koperatif – Kaedah ● Pembentangan
dan berunding sesuatu perkara untuk dapat: Stesen/ Three Stray one Stay ● Forum
tentang sesuatu memberikan dan
16 Tema 14 : perkara. mendapatkan penjelasan 1) Menceritakan empat punca
secara rasional dengan pencemaran alam.
23.04.2018 Berbudi Kepada ayat yang gramatis dan
bahasa yang santun. 2) Menjelaskan empat kesan
Alam
27.04.2018 pencemaran
3) Menerangkan empat
langkah mengatasi
pencemaran.

2.1 Membaca 2.1.1 Membaca surat Pada akhir pelajaran, murid-murid Modul HEBAT- Pertanian, KBAT:
secara mekanis kiriman rasmi, surat dapat: Penternakan dan Perikanan. 1. Alat Berfikir
pelbagai bahan kiriman tidak rasmi dan ● Lembaran pengurusan
prosa dan puisi. teks pengacaraan 1) Membaca dan Teknik Bacaan CHATT grafik
dengan sebutan dan mendapatkan maklumat ● Peta minda
intonasi yang betul serta ● 6 topi pemikiran
penting daripada petikan.
mengenal pasti maksud ● CoRT 1
tersurat dan tersirat. 2) Melengkapkan Lembaran ● CoRT 4
Kerja Teknik Bacaan
CHATT 2. Peta I-think
● Peta bulatan
3.4 Menulis 3.4.2 Menulis perenggan Pada akhir pelajaran, murid-murid Kerja berkumpulan ● Peta buih
untuk isi dengan membina dapat: ● Peta buih berganda
menghasilkan pelbagai ayat topik, ayat Pembentangan ● Peta dakap
perenggan dan huraian, ayat contoh dan ● Peta titi
1) Menyenaraikan sekurang-
karangan secara ayat penegas secara ● Peta pokok
kurangnya 3 isi penting ● Peta alir
terancang. terancang.
berkaitan tajuk diberi. ● Peta pelbagai alir
2) Membina perenggan isi 3. Aras Berfikir
dengan ayat topik,ayat ● Mengaplikasi
huraian, ayat contoh dan ● Menganalisis
ayat penegas. ● Menilai
● Mencipta

EMK : Sains dan Teknologi


4.4 4.4.3 Mempersembahkan Pada akhir pelajaran, murid-murid Pembelajaran Berpusatkan Murid NILAI: Keeranian
Mempersembah iklan dan promosi melalui dapat:
kan pelbagai teknik yang menarik dan
prosa, puisi dan berkesan. 1) Menulis ayat lengkap untuk PENTAKSIRAN
karya kreatif lain. mempromosikan iklan ● Latihan bertulis
dengan ayat yang sesuai. ● Kuiz
● Pembentangan
● Forum

MINGGU 17 DAN 18

30.04.2018 – 04.05.2018 / 01.05.2018 [ CUTI UMUM-HARI BURUH ]

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN [ 07.05.2018 - 17.05.2018 ]


1.7 Berbincang 1.7.2 Berunding untuk Pada akhir pelajaran, murid-murid Belajar Cara Belajar
dan berunding mendapatkan dapat:
tentang sesuatu persetujuan tentang
perkara. sesuatu perkara secara 1) Membina ayat tanya dan
rasional dengan ayat penyata untuk sesuatu
yang gramatis dan
perkara yang dibincangkan
bahasa yang santun.

2.1 Membaca 2.1.2 Membaca syair dan Pada akhir pelajaran, murid-murid Pembelajaran Kecerdasan KBAT:
secara mekanis sajak secara mekanis dapat: Pelbagai 1. Alat Berfikir
pelbagai bahan dengan sebutan dan ● Lembaran pengurusan
prosa dan puisi intonasi yang betul serta 1) Melafazkan syair dengan Pembelajaran Berasaskan Inkuiri grafik
mengenal pasti maksud sebutan dan intonasi yang ● Peta minda
tersurat dan tersirat. Didik hibur ● 6 topi pemikiran
betul ● CoRT 1
2) Menyatakan maksud ● CoRT 4
tersurat dan tersirat. Syair Nasihat.
2. Peta I-think
3.4 Menulis 3.4.3 Menulis perenggan Pada akhir pelajaran, murid-murid Modul HEBAT- Pertanian, ● Peta bulatan
untuk pendahuluan dan dapat: Penternakan dan Perikanan. ● Peta buih
menghasilkan kesimpulan karangan (Modul 17) ● Peta buih berganda
perenggan dan mengggunakan bahasa 1) Menulis perenggan ● Peta dakap
karangan secara yang gramatis. ● Peta titi
kesimpulan terdiri daripada Teknik Bacaan CHATT
terancang. ● Peta pokok
ayat kesimpulan, ayat ● Peta alir
cadangan atau ayat ● Peta pelbagai alir
harapan. 3. Aras Berfikir
● Mengaplikasi
5.5 Memahami 5.5.1 Memahami dan Pada akhir pelajaran, murid-murid Video- Kempen Bumi Hijau –Filem ● Menganalisis
dan membina membina ayat tunggal dapat: Negara Malaysia. ● Menilai
pelbagai ayat. dan jenis ayat dengan ● Mencipta
betul dan tepat mengikut 1) Membina empat jenis ayat Pembelajaran Kajian Masa Depan
konteks. EMK : Sains dan Teknologi
tunggal dan tanya dengan
NILAI: Kerajinan
menggunakan ayat yang SISTEM BAHASA: Kosa kata
gramatis.
2) Menghasilkan satu
perenggan yang PENTAKSIRAN
mengandungi jenis-jenis ● Latihan bertulis
ayat. ● Kuiz
● Pembentangan
1.8 Mengulas 1.8.1 Menghuraikan Pada akhir pelajaran, murid-murid Teknik Mestamu ● Forum
sesuatu perkara sesuatu perkara dengan dapat:
dan isu. bernas dan kritis secara Pembelajaran Koperatif
jelas menggunakan ayat 1) Mencipta dua rangkap
yang betul, tepat dan syair tentang kisah hidup
gramatis. petani.
2) Melagukan syair

2.2 Membaca 2.2.1 Membaca untuk Pada akhir pelajaran, murid-murid Belajar Cara Belajar KBAT:
untuk memhami memahami makna dapat: 1. Alat Berfikir
makna rangkai kata yang Think Pair Share ● Lembaran pengurusan
perkataan, terdapat dalam pelbagai 1) Menyatakan maksud 6 grafik
19 Tema 15 : rangkai bahan menggunakan rangkai kata dengan tepat ● Peta minda
kata,istilah, serta glosari dan kamus ● 6 topi pemikiran
maksud dengan betul dan tepat. 2) Menulis enam ayat ● CoRT 1
14.05.2018 Sains Teknologi berdasarkan rangkai kata.
ungkapan dan ● CoRT 4
Dan Inovasi
18.05.2018 ayat dalam
pelbagai bahan. 2. Peta I-think
● Peta bulatan
3.4 Menulis 3.4.4. Menulis karangan Pada akhir pelajaran, murid-murid Pembelajaran Abad 21- Kaedah ● Peta buih
untuk menggunakan ejaan dapat: Round Robin/ Round Table/ ● Peta buih berganda
menghasilkan yang betul dan bahasa Kaedah Perbincangan -Forum ● Peta dakap
perenggan dan yang tepat, indah serta 1) Berbincang tentang cara- ● Peta titi
karangan secara menarik. ● Peta pokok
cara menabung dan
terancang. ● Peta alir
faedah menabung. ● Peta pelbagai alir
3. Aras Berfikir
4.1 Memahami 4.1.1 Memahami dan Pada akhir pelajaran, murid-murid Teknik Bacaan- ACID ● Mengaplikasi
dan mengapresiasi karya dapat: ● Menganalisis
mengapresiasi prosa dari aspek, Teknik Bedah Karya ● Menilai
karya sastera sinopsis, tema, 1) Mengenal tiga pengajaran ● Mencipta
dengan persoalan, nilai dan prosa Pelanduk mengajar Pembentangan Kumpulan
memberikan pengajaran, watak dan EMK : Sains dan
respons perwatakan dengan memerang.
2) Menyenaraikan tiga nilai Prosa Pelanduk Mengajar
peribadi. memberikan respons TeknologiNILAI: Keberanian
dan pengajaran yang Memerang
yang betul dan rasional.
terdapat dalam novel.
SISTEM BAHASA: Kosa kata

PENTAKSIRAN
● Latihan bertulis
● Kuiz
● Pembentangan
● Forum
1.8 Mengulas 1.8.2 Mengulas bahan Pada akhir pelajaran, murid-murid Belajar Cara Belajar/ KBAT:
sesuatu perkara grafik dengan dapat: Pembelajaran Akses Kendiri 1. Alat Berfikir
dan isu menyatakan maklumat ● Lembaran pengurusan
tersurat dan tersirat 1) Melengkapkan borang grafik
dengan jelas dan bernas permohonan untuk ● Peta minda
menggunakan ayat yang ● 6 topi pemikiran
membuka akaun simpanan
gramatis. ● CoRT 1
bank . ● CoRT 4

2. Peta I-think
● Peta bulatan
● Peta buih
● Peta buih berganda
20 ● Peta dakap
● Peta titi
21.05.2018 ● Peta pokok
● Peta alir
25.05.2018 ● Peta pelbagai alir
3. Aras Berfikir
● Mengaplikasi
● Menganalisis
● Menilai
● Mencipta

EMK : Pendidikan Kewangan


NILAI: Berdikari

PENTAKSIRAN
● Latihan bertulis
● Kuiz
● Pembentangan
4.4 4.4.1 Pada akhir pelajaran, murid-murid Pendekatan Modular KBAT:
Mempersembah- Mempersembahkan dapat: 1. Alat Berfikir
kan karya prosa, pengacaraan Pembelajaran Berasaskan Projek ● Lembaran pengurusan
puisi dan menggunakan sebutan, 1) Melafazkan teks grafik
pelbagai intonasi, nada, pengacaraan dengan ● Peta minda
persembahan gaya dan bahasa badan ● 6 topi pemikiran
sebutan, intonasi, nada
lain. yang sesuai melalui ● CoRT 1
teknik yang menarik dan dan bahasa badan yang ● CoRT 4
berkesan. sesuai.
2. Peta I-think
5.2 5.2.1 Pada akhir pelajaran, murid-murid Pembelajaran Koperatif ● Peta bulatan
Memahami dan Memahami dan dapat: ● Peta buih
menggunakan menggunakan kata ● Peta buih berganda
kata ganda ganda penuh, kata ganda 1) Menulis lima ayat ● Peta dakap
dalam pelbagai penuh berimbuhan dan menggunakan kata ganda ● Peta titi
ayat kata ganda majmuk penuh berimbuhan . ● Peta pokok
dengan betul mengikut 2) Menyenaraikan kata ganda ● Peta alir
konteks ● Peta pelbagai alir
majmuk .
3. Aras Berfikir
● Mengaplikasi
1.7 1.7.2 Pada akhir pelajaran, murid-murid Teknik Main Peranan ● Menganalisis
Berbincang dan Berunding untuk dapat: ● Menilai
berunding mendapatkan ● Mencipta
tentang sesuatu persetujuan bagi sesuatu 1) Melakonkan situasi tawar-
perkara. tawaran tentang sesuatu menawar antara penjual EMK : Pendidikan Kewangan
perkara secara rasional dan Keusahawan
dengan ayat yang dengan pembeli.
NILAI: Berdikari
gramatis dan bahasa
yang santun SISTEM BAHASA : Kosa kata
2.1 2.1.1 Pada akhir pelajaran, murid-murid Pembentangan kumpulan PENTAKSIRAN
Membaca Membaca secara dapat: ● Latihan bertulis
secara mekanis mekanis pengumuman, ● Kuiz
pelbagai bahan ikrar, iklan dan promosi 1) Membaca secara mekanis ● Pembentangan
prosa dan puisi dengan sebutan dan promosi makanan ● Forum
intonasi yang betul, nada
21 sempena Hari Kantin
yang sesuai serta
kepantasan yang dengan sebutan dan
28.05.2018 Wajar. intonasi yang betul.

01.06.2018 3.4 3.4.1 Pada akhir pelajaran, murid-murid Pembentangan Kumpulan KBAT:
Menulis untuk Membina kerangka dapat: 1. Alat Berfikir
29.05 menghasilkan penulisan dengan ● Lembaran pengurusan
HARI prosa secara menyenaraikan isi yang 1) Menyenaraikan empat isi grafik
WESAK terancang. sesuai secara terancang cara-cara menarik ● Peta minda
dan kemas ● 6 topi pemikiran
kedatangan pelancong.
30-31.05 menggunakan bahasa ● CoRT 1
yang tepat. 2) Menyenaraikan lima ● CoRT 4
PESTA tempat menarik di
K’AMATAN Malaysia dan tiga 2. Peta I-think
keistimewaannya. (Setiap ● Peta bulatan
kumpulan satu tempat ● Peta buih
● Peta buih berganda
menarik)
● Peta dakap
● Peta titi
4.1 4.1.1 Pada akhir pelajaran, murid-murid Gerak kerja Berkumpulan – Satu ● Peta pokok
Memahami dan Memahami dan dapat: kumpulan tiga bab ● Peta alir
mengapresiasi mengapresiasi karya ● Peta pelbagai alir
karya sastera prosa dengan 1) Melukis komik sinopsis Teknik Nokom (Novel Komik) 3. Aras Berfikir
dengan memberikan respons setiap bab (peristiwa) ● Mengaplikasi
memberikan peribadi tentang sinopsis, 2) Menerangkan peristiwa Three Stray One Stay ● Menganalisis
respons peribadi tema dan persoalan dalam setiap bab ● Menilai
dengan betul, rasional ● Mencipta
dan
penuh penghayatan EMK : Kelestarian Global
5.3 5.3.1 Pada akhir pelajaran, murid-murid Pembelajaran Berpusatkan Murid NILAI: Hemah tinggi
Memahami dan Memahami dan dapat:
menggunakan menggunakan awalan SISTEM BAHASA: Kosa kata
kata terbitan dan akhiran bagi kata 1) Menulis 10 ayat
dalam pelbagai nama dengan betul PENTAKSIRAN
menggunakan kata nama
ayat mengikut ● Latihan bertulis
konteks. yang mempunyai awalan ● Kuiz
dan imbuhan akhiran ● Pembentangan
22 Tema 16 : ● Forum
09.06.2018 – 24.06.2018
04.06.2018 Pelestarian Alam
CUTI PERTENGAHAN TAHUN
08.06.2018
15-16.06.2018 [ HARI RAYA AIDILFITRI ]

1.8 1.8.1 Pada akhir pelajaran, murid-murid Pembelajaran Kecerdasan


Mengulas Menerangkan sesuatu dapat: Pelbagai
sesuatu perkara, perkara dengan bernas
isu atau topik. dan kritis secara jelas 1) Menyampaikan tiga isi
menggunakan ayat yang syarahan kesan-kesan
betul, tepat dan gramatis.
kedatangan pelancong ke
Malaysia.

2.1 Membaca 2.1.2 Pada akhir pelajaran, murid-murid Pembelajaran Didik Hibur KBAT:
secara mekanis Membaca secara dapat: 1. Alat Berfikir
pelbagai bahan mekanis pantun dengan 1) Membaca pantun dengan Pantuk Kasih Sayang ● Lembaran pengurusan
sebutan dan intonasi sebutan dan intonasi yang grafik
prosa dan puisi.
yang betul dan nada betul ● Peta minda
yang sesuai 2) Mempersembahkan tiga ● 6 topi pemikiran
rangkap pantun dengan ● CoRT 1
nada yang sesuai ● CoRT 4
3.4 3.4.2 Pada akhir pelajaran, murid-murid Pembelajaran Koperatif
dapat: 2. Peta I-think
Menulis untuk Menulis perenggan
1) Menghuraikan ● Peta bulatan
Tema 17 : menghasilkan pendahuluan dengan
23 pendahuluan jenis sejarah ● Peta buih
membina ayat tema, ayat
prosa secara 2) Menerangkan ● Peta buih berganda
Era Baharu rangsangan dan ayat
25.06.2018 terancang pendahuluan jenis puisi ● Peta dakap
Industri arahan secara terancang,
tertib dan kemas
3. Aras Berfikir
menggunakan bahasa
29.06.2018 yang tepat, indah dan ● Mengaplikasi
menarik ● Menganalisis
4.1 4.1.2 Pada akhir pelajaran, murid-murid ● Menilai
Memahami dan dapat: Sajak Kucari Damai di sini ● Mencipta
Memahami dan mengapresiasi karya 1) Mendeklamasikan sajak
mengapresiasi puisi dengan 2) Menulis tiga rangkap sajak Teknik Mestamu EMK : Kelestarian global
karya sastera memberikan respons 3) Memberi komen tentang NILAI: Hemah tinggi
dengan peribadi tentang bentuk, sajak Teknik Rantai kalimat SISTEM BAHASA: Sebutan dan
memberikan huraian maksud dengan Intonasi
respons peribadi betul, rasional dan penuh
penghayatan. PENTAKSIRAN
● Latihan bertulis
● Kuiz
● Pembentangan
● Forum
5.4 5.4.1 Pada akhir pelajaran, murid-murid Pembelajaran Koperatif
Memahami dan Memahami dan dapat:
menggunakan menggunakan frasa 1) Menulis ayat dalam perenggan
frasa dalam nama dengan betul menggunakan frasa nama
pelbagai ayat mengikut konteks yang diberi.

24 Tema 18 : 1.8 1.8.2 Pada akhir pelajaran, murid-murid Pembelajaran Inkuiri KBAT:
Mengulas Mengulas peristiwa dapat: 1. Alat Berfikir
02.07.2018 Pentadbiran Dan sesuatu perkara, mengikut urutan secara ● Lembaran pengurusan
Politik isu jelas dan bernas 1) Menceritakan sejarah grafik
06.07.2018 atau topik menggunakan ayat yang tempat tinggal ● Peta minda
gramatis. 2) Menerangkan tempat- ● 6 topi pemikiran
tempat bersejarah di ● CoRT 1
negeri kelahiran ● CoRT 4
2.2 2.2.1 Pada akhir pelajaran, murid -murid Teknik Bacaan-SQ4R
2. Peta I-think
Membaca untuk Membaca untuk dapat:
Modul HEBAT-Sejarah dan ● Peta bulatan
memahami memahami makna
makna perkataan yang terdapat 1) Menyenaraikan enam Warisan ● Peta buih
perkataan, dalam pelbagai bahan perkataan yang kurang ● Peta buih berganda
rangkai kata, menggunakan glosari difahami. ● Peta dakap
istilah, dan kamus dengan betul ● Peta titi
2) Mengenal pasti maksud
ungkapan, ayat, dan tepat. ● Peta pokok
maklumat dan perkataan menggunakan ● Peta alir
maksud kamus. ● Peta pelbagai alir
keseluruhan 3. Aras Berfikir
daripada ● Mengaplikasi
pelbagai bahan. ● Menganalisis
● Menilai
3.4 3.4.3 Pada akhir pelajaran, murid-murid Pembelajaran koperatif ● Mencipta
Menulis untuk Menulis perenggan isi dapat:
menghasilkan dan kesimpulan yang 1) Menyenaraikan isi penting Pembentangan kumpulan EMK : Patriotisme
prosa secara kemas menggunakan 2) Menulis perenggan isi NILAI: Kesyukuran
terancang. ejaan yang betul dan yang kemas menggunakan SISTEM BAHASA: Sebutan dan
bahasa yang tepat Intonasi dan tatabahasa
ejaan yang betul dan
bahasa yang tepat
3) Membuat kesimpulan PENTAKSIRAN
karangan. ● Latihan bertulis
● Kuiz
4.1 4.1.3 Pada akhir pelajaran, murid-murid Teknik Rantai Kalimat ● Pembentangan
Memahami dan Memahami dan dapat: ● Forum
mengapresiasi mengapresiasi karya Pendekatan Modular
karya sastera sastera dengan 1) Mencipta tiga rangkap
dengan memberikan respons sajak menggunakan Pembentangan kumpulan
memberikan peribadi dari aspek pengulangan kata dan
respons pengulangan kata dan
peribadi singkatan kata dengan singkatan kata
betul dan 2) Mengkritik hasil karya
penuh penghayatan. kumpulan lain secara
bertatasusila.

5.5 5.5.1 Pada akhir pelajaran, murid-murid Think Pair Share KBAT:
Memahami dan Memahami dan membina dapat: 1. Alat Berfikir
25 membina ayat berdasarkan pola ● Lembaran pengurusan
pelbagai ayat inti dengan betul 1) Menganalisis 10 pola ayat grafik
09.07.2018 ayat dan tepat mengikut inti daripada lembaran ● Peta minda
konteks ● 6 topi pemikiran
kerja yang diberi. ● CoRT 1
13.07.2018 2) Menulis enam ayat ● CoRT 4
menggunakan pola ayat
inti yang diberi. 2. Peta I-think
● Peta bulatan
● Peta buih
1.1 1.1.1 Pada akhir pelajaran, murid-murid Pembelajaran Kecerdasan ● Peta buih berganda
Mendengar, Mendengar dan dapat: Pelbagai ● Peta dakap
mengenal dan mengenal sebutan ● Peta titi
menyebut perkataan dan rangkai 1) Mendengar dan menyebut ● Peta pokok
perkataan, kata dalam pelbagai ● Peta alir
semula 10 rangkai kata ● Peta pelbagai alir
rangkai kata, ujaran dengan betul dan dalam video
istilah dan tepat. 3. Aras Berfikir
ungkapan serta
diperdengarkan. ● Mengaplikasi
intonasi ayat ● Menganalisis
dalam pelbagai ● Menilai
ujaran ● Mencipta
2.2 2.2.2 Pada akhir pelajaran, murid-murid Modul HEBAT-Sejarah dan
EMK : Patriotisme
Membaca untuk Membaca untuk dapat: Warisan NILAI: Semangat
memahami memahami maklumat bermasyarakat
makna daripada arahan dalam 1) Mencatat lima idea utama Teknik Bacaan-SQ4R SISTEM BAHASA: Ejaan
perkataan, pelbagai bahan dengan daripada petikan yang
rangkai kata, memberikan respons dibaca. Pembelajaran Akses Kendiri
istilah, yang betul dan tepat. PENTAKSIRAN
ungkapan, ayat, 2) Menerangkan idea utama
yang dbaca . ● Latihan bertulis
maklumat dan ● Kuiz
maksud ● Pembentangan
keseluruhan ● Forum
daripada
pelbagai bahan.

3.4 3.4.4 Pada akhir pelajaran, murid-murid Pembelajaran koperatif


Menulis untuk Menulis karangan dapat:
menghasilkan berdasarkan bahan Pembentangan kumpulan
prosa secara rangsangan dan cerita 1) Menulis tiga perenggan isi
terancang menggunakan ejaan karangan berdasarkan (Kumpulan lain mengedit
yang betul dan bahasa bahan rangsangan yang kesalahan ejaan dan bahasa)
yang tepat, indah serta
diberi.
menarik
2) Mengedit kesalahan ejaan
dan bahasa.

4.2 4.2.1 Pada akhir pelajaran, murid-murid Belajar Cara Belajar KBAT:
Memahami dan Memahami dan dapat: 1. Alat Berfikir
menggunakan menggunakan ● Lembaran pengurusan
perbandingan perbandingan semacam grafik
26 semacam, dalam komunikasi dan 1) Mengenal pasti lapan ● Peta minda
peribahasa, penulisan dengan betul, perbandingan semacam ● 6 topi pemikiran
16.07.2018 kata-kata tepat dan mengikut yang menggunakan kata ● CoRT 1
hikmat, kiasan konteks ● CoRT 4
adjektif.
20.07.2018 madah
pujangga, dan 2) Menulis lapan ayat 2. Peta I-think
bahasa berirama menggunakan ● Peta bulatan
dalam perbandingan semacam ● Peta buih
komunikasi dan tersebut. ● Peta buih berganda
penulisan ● Peta dakap
● Peta titi
5.6 5.6.1 Pada akhir pelajaran, murid-murid Pembelajaran Koperatif ● Peta pokok
Menganalisis Menganalisis dan dapat: ● Peta alir
dan membetulkan kesalahan ● Peta pelbagai alir
membetulkan ayat mudah. 3. Aras Berfikir
1) Mengenal pasti 12
kesalahan ● Mengaplikasi
kesalahan tatabahasa ● Menganalisis
sesuatu ayat dalam bahan edaran. ● Menilai
2) Membetulkan kesalahan ● Mencipta
tersebut.
EMK : Sains dan Teknologi
1.2 1.2.1 Pada akhir pelajaran, murid-murid Pembelajaran Abad 21- Kaedah NILAI: Patriotisme
Mendengar dan Mendengar dan dapat: Stesen SISTEM BAHASA: Tatabahasa
27 memahami memahami perkataan,
perkataan, rangkai kata, istilah dan 1) Menyenaraikan 10 istilah
rangkai kata, ungkapan dalam PENTAKSIRAN
23.07.2018 dan ungkapan menarik
istilah, ungkapan pelbagai ujaran dengan ● Latihan bertulis
yang terdapat dalam lagu ● Kuiz
27.07.2018 dan ayat dalam betul dan tepat mengikut
pelbagai ujaran. konteks
yang diperdengarkan. ● Pembentangan
2) Menerangkan maksud ● Forum
istilah dan ungkapan
menarik tersebut.

2.2 2.2.3 Pada akhir pelajaran, murid-murid Teknik Bedah Karya


Membaca untuk Membaca untuk dapat:
memahami memahami idea Teknik Suai Padan
makna keseluruhan dalam 1) Mengenal pasti lima latar
perkataan, pelbagai bahan prosa masyarakat yang terdapat Pembelalajaran Koperatif
rangkai kata, dengan betul dan tepat dalam novel Darah Titik di
istilah, secara luncuran dan
ungkapan, ayat, imbasan Semantan
maklumat dan 2) Menyenaraikan lima latar
maksud tempat dan contoh
keseluruhan peristiwa dalam novel.
daripada
pelbagai bahan

3.5 3.5.1 Pada akhir pelajaran, murid-murid Pembelajaran Berpusatkan Murid. KBAT:
Menulis untuk Menulis isi-isi penting dapat: 1. Alat Berfikir
meringkaskan untuk menghasilkan ● Lembaran pengurusan
dan merumus ringkasan dengan betul 1) Menyenaraikan lima isi grafik
pelbagai bahan menggunakan ayat yang penting. ● Peta minda
prosa gramatis. ● 6 topi pemikiran
2) Menulis ringkasan yang ● CoRT 1
lengkap. ● CoRT 4

4.3 4.3.1 Pada akhir pelajaran, murid-murid Pembelajaran Koperatif 2. Peta I-think
Menghasilkan Menghasilkan karya dapat: ● Peta bulatan
karya fiksyen fiksyen dengan ● Peta buih
dan puisi secara mengaplikasikan 1) Melengkapkan cerita ● Peta buih berganda
terancang kerangka penulisan berdasarkan pendahuluan ● Peta dakap
sastera secara terancang ● Peta titi
dan kerangka penulisan
dan tertib menggunakan ● Peta pokok
idea yang kreatif serta yang diberi. ● Peta alir
bahasa yang indah dan ● Peta pelbagai alir
menarik 3. Aras Berfikir
5.1 5.1.1 Pada akhir pelajaran, murid-murid Belajar Cara Belajar ● Mengaplikasi
Memahami dan Memahami dan dapat: ● Menganalisis
menggunakan menggunakan kata nama 1) Menyatakan kata nama am Pembelajaran Kecerdasan ● Menilai
perkataan am dan kata nama khas dan kata nama khas yang Pelbagai ● Mencipta
daripada yang tunggal dan yang mengalami pemajmukan
pelbagai mengalami pemajmukan 2) Menggunakan kata nama EMK : Sains dan Teknologi
golongan kata dengan betul mengikut am dan kata nama khas NILAI: Patriotisme
dalam pelbagai konteks yang tunggal dan yang
ayat mengalami pemajmukan SISTEM BAHASA: Tatabahasa
dengan betul dalam ayat
PENTAKSIRAN
mengikut konteks ● Latihan bertulis
● Kuiz
1.2 1.2.2 Pada akhir pelajaran, murid-murid Pembelajaran Kecerdasan ● Pembentangan
Mendengar dan Mendengar dan dapat: Pelbagai ● Forum
memahami memahami ayat tunggal
perkataan, dan ayat majmuk yang 1) Mendengar ayat tunggal
rangkai kata, mudah dalam ujaran dan ayat majmuk daripada
istilah, ungkapan dengan menyatakan audio.
28 dan ayat dalam maksud yang betul, tepat
pelbagai ujaran. dan jelas mengikut 2) Menjelaskan maksud lima
30.07.2018 konteks ayat tunggal dan ayat
majmuk tersebut.
03.08.2018 2.3 2.3.1 Pada akhir pelajaran, murid-murid Teknik Bacaan-CHATT KBAT:
Membaca untuk Membaca untuk dapat: 1. Alat Berfikir
memproses menyaring dan mengenal Pembentangan kumpulan ● Lembaran pengurusan
maklumat pasti idea utama dan 1) Menyenaraikan tiga idea grafik
daripada idea sampingan dengan utama dan tiga idea ● Peta minda
pelbagai bahan betul dan tepat. ● 6 topi pemikiran
sampingan daripada
● CoRT 1
petikan. ● CoRT 4
2) Melengkapkan lembaran
kerja CHATT 2. Peta I-think
● Peta bulatan
3.6 3.6.1 Pada akhir pelajaran, murid-murid Pembelajaran Konstruktivisme ● Peta buih
Menulis untuk Menulis untuk mengolah dapat: ● Peta buih berganda
mengolah maklumat daripada Pembentangan kumpulan ● Peta dakap
maklumat bagi bahan grafik kepada ● Peta titi
1) Mencipta tiga rangkap
menghasilkan bentuk prosa bentuk puisi ● Peta pokok
pantun daripada bahan ● Peta alir
pelbagai bentuk dan bentuk ilustrasi grafik.
penulisan dan dengan menggunakan ● Peta pelbagai alir
grafik. bahasa yang betul dan 3. Aras Berfikir
tafsiran yang tepat. ● Mengaplikasi
● Menganalisis
4.3 4.3.2 Pada akhir pelajaran, murid-murid Pembelajaran Didik Hibur
● Menilai
Menghasilkan Menghasilkan syair dapat: ● Mencipta
karya fiksyen secara terancang dan Pembentangan kumpulan
dan puisi secara tertib, menggunakan idea 1) Mencipta tiga rangkap EMK : Sains dan Teknologi
terancang yang syair daripada tema yang NILAI: Kerajinan
kreatif serta bahasa yang diberi. SISTEM BAHASA: Ejaan
indah dan menarik 2) Melagukan syair dengan
sebutan dan intonasi yang
betul.
PENTAKSIRAN
● Latihan bertulis
5.1 5.1.2 Pada akhir pelajaran, murid-murid Pembelajaran Abad 21- Think Pair ● Kuiz
Memahami dan Memahami dan dapat: Share ● Pembentangan
menggunakan menggunakan kata ● Forum
perkataan adjektif warna, bentuk, 1) Melengkapkan kata adjektif
daripada perasaan dan waktu warna, bentuk, perasaan
pelbagai dengan betul mengikut dan waktu dalam peta
golongan kata konteks.
buih.
dalam pelbagai
ayat 2) Menulis enam ayat
daripada kata adjektif
tersebut.
1.3 1.3.1 Pada akhir pelajaran, murid-murid Pembentangan kumpulan KBAT:
Mendengar dan Mendengar dan dapat: 1. Alat Berfikir
29 memahami memahami maklumat, ● Lembaran pengurusan
maklumat, fakta, fakta dan idea dalam 1) Menyenaraikan idea utama grafik
06.08.2018 idea dan hujah pelbagai wacana dengan daripada bahan yang ● Peta minda
dalam pelbagai memberikan respons ● 6 topi pemikiran
diperdengarkan.
10.08.2018 wacana dan secara lisan dengan ● CoRT 1
memberikan betul, tepat dan 2) Menjelaskan idea tersebut ● CoRT 4
respons bermakna. kepada kelas secara lisan.
2. Peta I-think
2.4 2.4.1 Pada akhir pelajaran, murid-murid Teknik Bacaan – Secara Imbasan ● Peta bulatan
● Peta buih
Membaca Membaca secara dapat:
● Peta buih berganda
secara ekstensif ekstensif pelbagai bahan
● Peta dakap
pelbagai bahan fiksyen dan bukan 1) Mengenal pasti ungkapan ● Peta titi
untuk fiksyen untuk menarik yang terdapat ● Peta pokok
mengukuhkan meningkatkan dalam novel Darah Titik di ● Peta alir
kelancaran penguasaan kosa kata
Semantan. ● Peta pelbagai alir
membaca, dan ungkapan menarik
3. Aras Berfikir
meluaskan dengan pemahaman dan
● Mengaplikasi
perbendaharaan penghayatan yang baik
● Menganalisis
kata dan ilmu
● Menilai
pengetahuan
● Mencipta
3.6 3.6.2 Pada akhir pelajaran, murid-murid Belajar Cara Belajar EMK : Sains dan Teknologi
Menulis untuk Menulis untuk mengolah dapat: NILAI: Keberanian
mengolah maklumat daripada Pembelajaran Berpusatkan Murid SISTEM BAHASA: Sebutan dan
maklumat bagi bahan grafik kepada 1) Menyenaraikan tiga isi Intonasi
menghasilkan perenggan dan bahan tersurat dan dua isi tersirat
pelbagai bentuk prosa atau puisi kepada daripada bahan grafik
penulisan dan bahan ilustrasi
2) Menulis ulasan yang
grafik. menggunakan ayat yang PENTAKSIRAN
lengkap.
gramatis ● Latihan bertulis
● Kuiz
4.4 4.4.1 Pada akhir pelajaran, murid-murid Teknik main peranan ● Pembentangan
Mempersembah Mempersembahkan dapat: ● Forum
kan karya prosa, pengacaraan (Setiap kumpulan
puisi dan menggunakan sebutan, 1) Mempersembahkan mempersembahkan lakonan)
pelbagai intonasi, nada, pengacaraan dengan
persembahan gaya dan bahasa badan sebutan, intonasi, nada
lain yang sesuai melalui dan bahasa badan yang
teknik yang menarik dan betul.
berkesan.
5.1 5.1.3 Pada akhir pelajaran, murid-murid Pembelajaran Koperatif KBAT:
Memahami dan Memahami dan dapat: 1. Alat Berfikir
30 menggunakan menggunakan kata seru, (Setiap kumpulan satu prosa) ● Lembaran pengurusan
perkataan kata tanya, kata perintah, 1) Menyenaraikan kata grafik
13.08.2018 daripada kata pembenar dan kata seru,kata tanya,dan kata ● Peta minda
pelbagai pangkal ayat dengan ● 6 topi pemikiran
perintah, kata pembenar
17.08.2018 golongan kata betul mengikut konteks. ● CoRT 1
dalam pelbagai dan kata pangkal ayat ● CoRT 4
ayat yang terdapat dalam
cerpen,drama,prosa 2. Peta I-think
tradisional daripada ● Peta bulatan
antologi Baik Budi, Indah ● Peta buih
● Peta buih berganda
Bahasa.
● Peta dakap
2) Membentangkan hasil ● Peta titi
dapatan ● Peta pokok
● Peta alir
1.3 1.3.2 Pada akhir pelajaran, murid-murid Pembelajaran Akses Kendiri ● Peta pelbagai alir
Mendengar dan Mendengar dan dapat: 3. Aras Berfikir
memahami memahami maklumat, ● Mengaplikasi
maklumat, fakta, fakta dan idea dalam 1) Menyenaraikan ● Menganalisis
idea dan hujah pengumuman dan maklumat,fakta dan idea ● Menilai
dalam pelbagai ucapan dengan ● Mencipta
yang diperoleh daripada
wacana dan memberikan respons
memberikan yang betul, tepat dan ucapan sempena bulan EMK : TMK
respons. bermakna kemerdekaan. NILAI: Kerajinan
2) Menjelaskan maklumat SISTEM BAHASA: Sebutan dan
dengan menggunakan ayat Intonasi
yang betul dan gramatis.
PENTAKSIRAN
2.1 2.1.1 Pada akhir pelajaran, murid-murid Pembelajaran Berpusatkan Murid
● Latihan bertulis
Membaca Membaca secara dapat:
● Kuiz
secara mekanis mekanis pengumuman, ● Pembentangan
pelbagai bahan ikrar, iklan dan promosi 1) Membaca dua ● Forum
prosa dan puisi dengan sebutan dan pengumuman dengan
intonasi yang betul, nada sebutan dan intonasi yang
yang sesuai serta betul, nada yang sesuai
kepantasan yang wajar. serta kepantasan yang
wajar.
3.7 3.7.1 Pada akhir pelajaran, murid-murid Pembelajaran Abad 21- Kaedah
Mengedit dan Mengedit ejaan, tanda dapat: Stesen
memurnikan baca dan kesalahan
pelbagai teks. nahu yang mudah 1) Mengenal pasti kesalahan
dengan betul tanpa ejaan, tanda baca,dan
mengubah maksud asal
ayat. kesalahan nahu dalam
bahan edaran yang diberi.

18.08.2018 – 26.08.2108

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2

22.08.2018

HARI RAYA AIDIL ADHA

4.1 4.1.1 Pada akhir pelajaran, murid-murid Pendekatan Didik Hibur KBAT:
Memahami dan Memahami dan dapat: 1. Alat Berfikir
31 mengapresiasi mengapresiasi karya ● Lembaran pengurusan
karya sastera prosa dengan 1) Menerangkan maksud lagu grafik
27.08.2018 dengan memberikan respons “Bersamamu” nyanyian ● Peta minda
memberikan peribadi tentang sinopsis, ● 6 topi pemikiran
Jaclyn Victor. ● CoRT 1
30.08.2018 respons peribadi tema dan persoalan
dengan betul, rasional 2) Mengenal pasti tiga ● CoRT 4
dan persoalan yang terdapat
penuh penghayatan dalam novel yang dikaji. 2. Peta I-think
● Peta bulatan
31.08.2018
● Peta buih
5.1 5.1.4 Pada akhir pelajaran, murid-murid Pembelajaran Koperatif ● Peta buih berganda
HARI ● Peta dakap
KEBANGS Memahami dan Memahami dan dapat:
● Peta titi
menggunakan menggunakan kata kerja
AAN ● Peta pokok
perkataan tak transitif dengan betul 1) Mengenal pasti lima kata ● Peta alir
daripada mengikut konteks kerja tak transitif daripada ● Peta pelbagai alir
pelbagai petikan yang diberi. 3. Aras Berfikir
golongan kata
2) Menulis lima ayat dengan ● Mengaplikasi
dalam pelbagai
menggunakan kata kerja ● Menganalisis
ayat
tak transitif. ● Menilai
● Mencipta
1.4 1.4.1 Pada akhir pelajaran, murid-murid Teknik Round Robin
EMK : TMK
Berbicara Berbual tentang kegiatan dapat: NILAI: Kerajinan
tentang sesuatu harian serta hal-hal Teknik Permainan Kotak Beracun SISTEM BAHASA: Kosa kata
perkara dalam persendirian 1) Menceritakan teknik
pelbagai situasi menggunakan sebutan belajar yang berkesan.
formal dan tidak dan intonasi yang betul PENTAKSIRAN
formal. secara santun ● Latihan bertulis
● Kuiz
● Pembentangan
● Forum
2.1 2.1.2 Pada akhir pelajaran, murid-murid Pendekatan Didik Hibur
Membaca Membaca secara dapat:
secara mekanis mekanis pantun dengan
pelbagai bahan sebutan dan intonasi 1) Membaca pantun daripada
prosa dan puisi. yang betul dan nada lagu “Gurindam Jiwa”
yang sesuai

3.1 3.1.1 Pada akhir pelajaran, murid-murid Pembelajaran Akses Kendiri KBAT:
Menulis untuk Menulis untuk dapat: 1. Alat Berfikir
32 menerangkan menyatakan makna kata ● Lembaran pengurusan
makna kata dan dengan betul mengikut 1) Menerangkan makna grafik
03.09.2018 istilah; maksud konteks istilah-istilah yang terdapat ● Peta minda
rangkai kata, ● 6 topi pemikiran
dalam KOMSAS ● CoRT 1
07.09.2018 ungkapan dan
ayat ● CoRT 4

4.1 4.1.2 Pada akhir pelajaran, murid-murid Pembelajaran Koperatif 2. Peta I-think
● Peta bulatan
Memahami dan Memahami dan dapat:
● Peta buih
mengapresiasi mengapresiasi karya
● Peta buih berganda
karya sastera puisi dengan 1) Menerangkan maksud ● Peta dakap
dengan memberikan respons sajak Pada Sekuntum ● Peta titi
memberikan peribadi tentang bentuk, Mawar ● Peta pokok
respons peribadi huraian maksud dengan
2) Menyenaraikan bentuk ● Peta alir
betul, rasional dan penuh
sajak. ● Peta pelbagai alir
penghayatan
3. Aras Berfikir
5.2 5.2.1 Pada akhir pelajaran, murid-murid Belajar Cara Belajar ● Mengaplikasi
● Menganalisis
Memahami dan Memahami dan dapat:
● Menilai
menggunakan menggunakan kata
● Mencipta
kata ganda ganda penuh, kata ganda 1) Mengenal pasti kata
dalam pelbagai penuh berimbuhan dan ganda penuh, kata ganda EMK : Bahasa
ayat. kata ganda majmuk penuh berimbuhan dan NILAI: Baik hati
dengan betul mengikut
kata ganda majmuk yang
konteks.
terdapat dalam petikan. SISTEM BAHASA: Sebutan dan
2) Mengklasifikasikan kata Intonasi
ganda mengikut jenis
PENTAKSIRAN
1.4 1.4.2 Pada akhir pelajaran, murid-murid Teknik Lakonan ● Latihan bertulis
Berbicara Berbicara untuk dapat: ● Kuiz
tentang sesuatu memulakan dan ● Pembentangan
perkara dalam mengakhiri perbualan, 1) Melakonkan dialog situasi ● Forum
pelbagai situasi bertanya khabar, serta orang yang sesat di
formal dan tidak menyatakan terima kasih sesebuah tempat.
formal dan penghargaan secara
bertatasusila

2.2 2.2.1 Pada akhir pelajaran, murid-murid Belajar Cara Belajar KBAT:
Membaca untuk Membaca untuk dapat: 1. Alat Berfikir
33 memahami memahami makna Buku Teks Bahasa Melayu KSSM ● Lembaran pengurusan
makna perkataan yang terdapat 1) Menyenaraikan lima Tingkatan grafik
10.09.2018 perkataan, dalam pelbagai bahan perkataan yang sukar ● Peta minda
rangkai kata, menggunakan glosari Kamus Dewan ● 6 topi pemikiran
difahami daripada petikan ● CoRT 1
14.09.2018 istilah, dan kamus dengan betul
ungkapan, ayat, dan tepat yang terdapat dalam buku ● CoRT 4
maklumat dan teks.
maksud 2) Merujuk Kamus Dewan 2. Peta I-think
keseluruhan untuk memperoleh makna ● Peta bulatan
daripada perkataan. ● Peta buih
pelbagai bahan ● Peta buih berganda
● Peta dakap
3.2 3.2.1 Pada akhir pelajaran, murid-murid Pembelajaran Berpusatkan Murid ● Peta titi
● Peta pokok
Menulis untuk Menulis untuk dapat:
● Peta alir
mengemukakan menyatakan sesuatu
● Peta pelbagai alir
maklumat dan situasi yang dibaca, 1) Menulis tiga idea utama 3. Aras Berfikir
pandangan didengar dan ditonton daripada video yang ● Mengaplikasi
tentang sesuatu menggunakan ayat yang ditonton. ● Menganalisis
perkara betul, tepat dan gramatis
2) Menghuraikan tiga idea ● Menilai
tersebut dalam perenggan. ● Mencipta

4.1 4.1.3 Pada akhir pelajaran, murid-murid Pendekatan Didik Hibur EMK : Bahasa
NILAI: Hemah tinggi
Memahami dan Memahami dan dapat:
mengapresiasi mengapresiasi karya https://www.youtube.com/watch?v
SISTEM BAHASA: Sebutan dan
karya sastera sastera dengan 1) Mendengar sajak “Guru Oh =ilYvzHRHRww Intonasi
dengan memberikan respons Guru “ karya Usman
memberikan peribadi dari aspek Awang.
respons peribadi pengulangan kata dan
2) Mencatat pengulangan PENTAKSIRAN
singkatan kata dengan
kata dan singkatan kata ● Latihan bertulis
betul dan
yang terdapat dalam sajak ● Kuiz
penuh penghayatan.
● Pembentangan
tersebut.
● Forum

5.3 5.3.1 Pada akhir pelajaran, murid-murid Pembentangan kumpulan


Memahami dan Memahami dan
menggunakan menggunakan awalan dapat:
kata terbitan dan akhiran bagi kata
dalam pelbagai nama dengan betul 1) Mengenal pasti lima kata
ayat mengikut konteks. nama yang sesuai
menggunakan awalan dan
akhiran.
2) Membentangkan dapatan
di dalam kelas.

1.4 1.4.3 Pada akhir pelajaran, murid-murid Pembelajaran Abad 21- Teknik KBAT:
Berbicara Menceritakan dapat: Round Table 1. Alat Berfikir
34 tentang sesuatu pengalaman diri dan ● Lembaran pengurusan
perkara dalam orang lain dalam 1) Menceritakan cita-cita diri Kajian Masa Depan grafik
17.09.2018 pelbagai situasi pelbagai situasi dengan sendiri kepada rakan- ● Peta minda
formal dan tidak sebutan dan intonasi ● 6 topi pemikiran
rakan. ● CoRT 1
21.09.2018 formal yang betul secara
santun. ● CoRT 4

2.2 2.2.2 Pada akhir pelajaran, murid-murid Teknik Bacaan-ACID 2. Peta I-think
● Peta bulatan
Membaca untuk Membaca untuk dapat:
● Peta buih
memahami memahami maklumat
● Peta buih berganda
makna daripada arahan dalam 1) Membaca teks dan ● Peta dakap
perkataan, pelbagai bahan dengan memberi pandangan ● Peta titi
rangkai kata, memberikan respons tentang teks. ● Peta pokok
istilah, yang betul dan tepat.
● Peta alir
ungkapan, ayat,
● Peta pelbagai alir
maklumat dan
3. Aras Berfikir
maksud
● Mengaplikasi
keseluruhan
● Menganalisis
daripada
● Menilai
pelbagai bahan.
● Mencipta
3.3 3.3.1 Pada akhir pelajaran, murid-murid Pembelajaran Kontekstual EMK : Sains dan Teknologi
Menulis untuk Menulis untuk dapat: Nilai : Hemah tinggi
melengkapkan melengkapkan maklumat
maklumat dalam diri dan ayat dalam 1) Menulis resume diri yang SISTEM BAHASA: Sebutan dan
pelbagai bahan pelbagai bahan dengan lengkap Intonasi
betul dan tepat
PENTAKSIRAN
● Latihan bertulis
4.2 4.2.1 Pada akhir pelajaran, murid-murid Pembelajaran Berpusatkan Murid ● Kuiz
dapat: ● Pembentangan
Memahami dan Memahami dan
menggunakan menggunakan 1) Menerangkan ● Forum
perbandingan perbandingan semacam perbandingan semacam
semacam, dalam komunikasi dan menggunakan kata adjektif
peribahasa, penulisan dengan betul, warna
kata-kata tepat dan mengikut 2) Menulis enam ayat
hikmat, kiasan konteks menggunakan kata
madah perbandingan semacam
pujangga, dan
dengan betul, tepat dan
bahasa berirama
dalam mengikut konteks
komunikasi dan
penulisan.

5.4 5.4.1 Pada akhir pelajaran, murid-murid Pembelajaran Berpusatkan Murid KBAT:
Memahami dan Memahami dan dapat: 1. Alat Berfikir
menggunakan menggunakan frasa ● Lembaran pengurusan
frasa dalam nama dengan betul 1) Menyenaraikan 10 frasa grafik
pelbagai ayat mengikut konteks. nama berkaitan kerjaya. ● Peta minda
● 6 topi pemikiran
2) Membina 10 ayat dengan ● CoRT 1
frasa nama tersebut. ● CoRT 4

1.5 1.5.1 Pada akhir pelajaran, murid-murid Teknik Balang Kaca 2. Peta I-think
Bersoal jawab Mengemukakan soalan dapat: ● Peta bulatan
35 tentang sesuatu bertumpu untuk ● Peta buih
perkara dengan mengetahui pesanan, 1) Bertanya soalan tentang ● Peta buih berganda
24.09.2018 menggunakan arahan, panduan dan panduan sewaktu temu ● Peta dakap
pelbagai soalan tunjuk cara dengan betul ● Peta titi
duga.
28.09.2018 dan tepat dan secara ● Peta pokok
mengemukakan bertatasusila ● Peta alir
jawapan ● Peta pelbagai alir
3. Aras Berfikir
2.2 2.2.3 Pada akhir pelajaran, murid-murid Belajar Cara Belajar ● Mengaplikasi
Membaca untuk Membaca untuk dapat: ● Menganalisis
memahami memahami idea ● Menilai
makna keseluruhan dalam ● Mencipta
1) Membaca secara luncuran
perkataan, pelbagai bahan prosa dan imbasan petikan yang
rangkai kata, dengan betul dan tepat EMK : Sains dan Teknologi
diberi. NILAI: kerajinan
istilah, secara luncuran dan
2) Menyenaraikan lima isi SISTEM BAHASA: Tatabahasa
ungkapan, ayat, imbasan.
maklumat dan penting.
maksud PENTAKSIRAN
keseluruhan ● Latihan bertulis
daripada ● Kuiz
pelbagai bahan ● Pembentangan
3.4 3.4.1 Pada akhir pelajaran, murid-murid Pembentangan kumpulan ● Forum
Menulis untuk Membina kerangka dapat:
menghasilkan penulisan dengan
prosa secara menyenaraikan isi yang 1) Menulis lima idea utama
terancang. sesuai secara terancang dan contoh bagi tugasan
dan kemas karangan yang diberikan.
menggunakan bahasa
yang tepat.

4.3 4.3.1 Pada akhir pelajaran, murid-murid Pembelajaran Koperatif KBAT:


Menghasilkan Menghasilkan karya dapat: 1. Alat Berfikir
karya fiksyen fiksyen dengan Pembentangan kumpulan ● Lembaran pengurusan
dan puisi secara mengaplikasikan 1) Menulis perbualan tentang grafik
terancang kerangka penulisan punca-punca gejala rasuah ● Peta minda
sastera secara terancang ● 6 topi pemikiran
berdasarkan kerangka ● CoRT 1
dan tertib menggunakan
idea yang kreatif serta yang diberi. ● CoRT 4
bahasa yang indah dan
menarik. 2. Peta I-think
● Peta bulatan
● Peta buih
● Peta buih berganda
5.5 5.5.1 Pada akhir pelajaran, murid-murid Pembentangan Kumpulan ● Peta dakap
Memahami dan Memahami dan membina dapat: ● Peta titi
membina ayat berdasarkan pola ● Peta pokok
pelbagai ayat ayat inti dengan betul 1) Menulis lima ayat ● Peta alir
dan tepat mengikut menggunakan pola ayat ● Peta pelbagai alir
konteks. FN+FS 3. Aras Berfikir
● Mengaplikasi
● Menganalisis
● Menilai
● Mencipta
MINGGU 37 & 38
EMK : Patriotisme
08.10.2018 – 16.10.2018 Nilai : Kejujuran
SISTEM BAHASA: Tatabahasa
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

1.5 1.5.2 Pada akhir pelajaran, murid-murid Teknik Kerusi Panas PENTAKSIRAN
Bersoal jawab Memberikan jawapan dapat: ● Latihan bertulis
tentang sesuatu yang sesuai tentang Pembelajaran Berpusatkan Murid ● Kuiz
perkara dengan sesuatu perkara dengan 1) Bersoal jawab mengenai ● Pembentangan
menggunakan betul, tepat dan secara kesan rasuah kepada diri, ● Forum
pelbagai soalan bertatasusila.
dan jawapan
keluarga dan negara.

2.3 2.3.1 Pada akhir pelajaran, murid-murid Teknik Bacaan CHATT


Membaca untuk Membaca untuk dapat:
memproses menyaring dan mengenal Pembelajaran Berasakan Inkuiri
maklumat pasti idea utama dan 1) Mentafsir rencana bertajuk
daripada idea sampingan dengan ‘Rasuah” Modul HEBAT: Integriti
pelbagai bahan betul dan tepat. 2) Menjelaskan isi tersurat
dan isi tersirat yang
terdapat dalam petikan

3.4 3.4.2 Pada akhir pelajaran, murid-murid Pembentangan kumpulan KBAT:


Menulis untuk Menulis perenggan dapat: 1. Alat Berfikir
menghasilkan pendahuluan dengan Gallery Walk ● Lembaran pengurusan
prosa secara membina ayat tema, ayat 1) Menulis dua pendahuluan grafik
terancang rangsangan dan ayat jenis suasana ● Peta minda
arahan secara terancang, ● 6 topi pemikiran
tertib dan kemas ● CoRT 1
menggunakan bahasa ● CoRT 4
yang tepat, indah dan
menarik 2. Peta I-think
● Peta bulatan
4.3 4.3.2 Pada akhir pelajaran, murid-murid Pendekatan Didik Hibur ● Peta buih
● Peta buih berganda
Menghasilkan Menghasilkan syair dapat:
● Peta dakap
karya fiksyen secara terancang dan
● Peta titi
dan puisi secara tertib, menggunakan idea 1) Menghasilkan dua rangkap ● Peta pokok
terancang. yang syair bertemakan integriti. ● Peta alir
kreatif serta bahasa yang 2) Melagukan syair . ● Peta pelbagai alir
indah dan menarik 3. Aras Berfikir
● Mengaplikasi
● Menganalisis
5.6 5.6.1 Pada akhir pelajaran, murid-murid Belajar Cara Belajar ● Menilai
Menganalisis Menganalisis dan dapat: ● Mencipta
dan membetulkan kesalahan
membetulkan ayat mudah EMK : Patriotisme
1) Mengenal pasti 10
kesalahan Nilai : Kejujuran
kesalahan dalam ayat. SISTEM BAHASA: Tatabahasa
sesuatu ayat.

PENTAKSIRAN
● Latihan bertulis
● Kuiz
● Pembentangan
● Forum

1.5 1.5.3 Pada akhir pelajaran, murid-murid Teknik Main Peranan KBAT:
39 Bersoal jawab Bersoal jawab dalam dapat: Pembelajaran Berpusatkan Murid 1. Alat Berfikir
tentang sesuatu perbualan menggunakan 1) Melakonkan watak ● Lembaran pengurusan
22.10.2018 perkara dengan soalan bertumpu dan grafik
wartawan dan wakil rakyat
menggunakan mengemukakan jawapan ● Peta minda
menerusi dialog yang telah ● 6 topi pemikiran
pelbagai soalan yang sesuai dan betul
26.10.2018 dan secara bertatasusila disediakan. ● CoRT 1
mengemukakan 2) Bersoal jawab tentang ● CoRT 4
jawapan. perwatakan wartawan dan
wakil rakyat tersebut. 2. Peta I-think
2.4 2.4.1 Pada akhir pelajaran, murid-murid Modul HEBAT-Politik dan ● Peta bulatan
● Peta buih
Membaca Membaca secara dapat: Pentadbiran (unit 3)
secara ekstensif ekstensif pelbagai bahan 1) Menilai dan merumuskan Teknik Bacaan –SQ4R 3. Aras Berfikir
pelbagai bahan fiksyen dan bukan maklumat daripada bahan ● Mengaplikasi
untuk fiksyen untuk
Modul HEBAT. ● Menganalisis
mengukuhkan meningkatkan
● Menilai
kelancaran penguasaan kosa kata
● Mencipta
membaca, dan ungkapan menarik
meluaskan dengan pemahaman dan EMK : Patriotisme
perbendaharaan penghayatan yang baik NILAI : Kejujuran
kata dan ilmu SISTEM BAHASA: Tatabahasa
pengetahuan.

3.4 3.4.3 Pada akhir pelajaran, murid-murid Pembentangan kumpulan PENTAKSIRAN


Menulis untuk Menulis perenggan isi dapat: ● Latihan bertulis
menghasilkan dan kesimpulan yang 1) Menghuraikan dua ● Kuiz
prosa secara kemas menggunakan perenggan isi dan ● Pembentangan
terancang ejaan yang betul dan
kesimpulan karangan ● Forum
bahasa yang tepat.

40

29.10.2018
02.11.2018