Anda di halaman 1dari 8

RANCANGAN MENGAJAR HARIAN SEKOLAH MENENGAH

PENDEKATAN PEMBELAJARAN BERPUSATKAN MURID

Mata Pelajaran Bahasa Melayu


Kemahiran Bahasa Kemahiran Menulis
Tarikh / Hari 02.01.2018 / Rabu
Masa
Tingkatan / Bil. Murid
Tema / Tajuk Kerjaya/Cita-cita Saya
Standard Kandungan 3.2 Menulis untuk mengemukakan maklumat dan pandangan tentang sesuatu
perkara.
Standard Pembelajaran
3.2.1 Menulis untuk menyatakan sesuatu situasi yang dibaca, didengar dan ditonton
menggunakan ayat yang betul, tepat dan gramatis.
Objektif Pengajaran dan Pada akhir pengajaran, murid dapat;
Pembelajaran i. Menulis karangan pendek bertemakan kerjaya, sekurang-kurangnya
40 peratus daripada murid menggunakan ayat yang betul, tepat dan
gramatis.
Ilmu : bahasa
Elemen Merentas Nilai : bekerjasama, keberanian
Kurikulum Kemahiran :
KBAT – menjana idea
KBT - kontekstual
Pentaksiran Pdp Pemerhatian, hasil kerja murid

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran:


i. Guru menerangkan aktiviti hari ini.
ii. Guru mengadakan sesi suai kenal antara murid dengan guru dan murid dengan murid bertanya
tentang nama,kampung asal, keputusan UPSR, cita-cita dan hobi.
iii. Murid diberi satu cerita pendek sebagai rangsangan untuk aktiviti seterusnya.
iv. Murid secara individu diminta menulis sebuah karangan pendek tentang cita-cita mereka.
v. Murid menghantar latihan dan disemak oleh guru.
vi. Latihan murid diberi komen dan tip penambahbaikan.
vii. Ulasan guru.

Refleksi:
RANCANGAN MENGAJAR HARIAN SEKOLAH MENENGAH
PENDEKATAN PEMBELAJARAN BERPUSATKAN MURID

Mata Pelajaran Bahasa Melayu


Kemahiran Bahasa Kemahiran Membaca
Tarikh / Hari
Masa
Tingkatan / Bil. Murid
Tema/Tajuk Bacaan Mekanis
Standard Kandungan 2.1 Membaca secara mekanis pelbagai bahan prosa dan puisi.
Standard Pembelajaran
2.1.1 Membaca secara mekanis pengumuman, ikrar, iklan dan promosi dengan
sebutan dan intonasi yang betul, nada yang sesuai serta kepantasan yang wajar.

Objektif Pengajaran dan Pada akhir pengajaran, murid dapat;


Pembelajaran i. Mengenal pasti murid yang lemah pembacaannya dari segi sebutan,
nada dan tanda baca.

Ilmu : bahasa
Elemen Merentas Nilai : bekerjasama, keberanian
Kurikulum Kemahiran :
KBAT – membaca secara kritis
KBT - kontekstual
Pentaksiran pdp Bacaan murid

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran:


i. Guru menerangkan aktiviti hari ini.
ii. Murid yang tidak terlibat diberi aktiviti sementara menunggu giliran.
iii. Murid secara bergilir dipanggil untuk ujian membaca.
iv. Murid diminta membaca dengan suara yang jelas, intonasi, nada, tanda baca dan sebutan yang
betul.
v. Komen diberi oleh guru. Tip penambahbaikan diberi kepada murid.

Refleksi:
RANCANGAN MENGAJAR HARIAN SEKOLAH MENENGAH
PENDEKATAN PEMBELAJARAN BERPUSATKAN MURID

Mata Pelajaran Bahasa Melayu


Kemahiran Bahasa Aspek Tatabahasa
Tarikh / Hari
Masa
Tingkatan/Bil.Murid
Tema/Tajuk Kata Nama Khas
Standard Kandungan 5.1 Memahami dan menggunakan perkataan daripada pelbagai golongan kata
dalam pelbagai ayat.
Standard Pembelajaran
5.1.1 memahami dan menggunakan Kata Nama Khas yang tunggal dan yang
mengalami pemajmukan dengan betul mengikut konteks.

Objektif Pengajaran dan Pada akhir pengajaran, murid dapat;


Pembelajaran i. Mengenal pasti sekurang-kurangnya dua Kata Nama Khas yang tunggal
dan yang mengalami pemajmukan dengan betul mengikut konteks.
Ilmu : tatabahasa
Elemen Merentas Nilai : bekerjasama, kerajinan
Kurikulum Kemahiran :
KBAT – mengklasifikasikan kata nama
KBT - kontekstual
Pentaksiran pdp

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran:


i. Guru memperkenalkan topik hari ini.
ii. Murid diberi penjelasan tentang Kata Nama Khas beserta contoh.
iii. Murid membaca petikan yang terdapat dalam buku teks.
iv. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan.
v. Setiap orang dalam kumpulan akan menggariskan sebanyak mungkin Kata Nama Khas berpandu
teks.
vi. Murid membina ayat inti daripada kata tersebut.

Refleksi:
RANCANGAN MENGAJAR HARIAN SEKOLAH MENENGAH
PENDEKATAN PEMBELAJARAN BERPUSATKAN MURID

Mata Pelajaran Bahasa Melayu


Kemahiran Bahasa Aspek Tatabahasa
Tarikh / Hari
Masa
Tingkatan/Bil.Murid
Tema/Tajuk Kata Nama Am
Standard Kandungan 5.1 Memahami dan menggunakan perkataan daripada pelbagai golongan kata
dalam pelbagai ayat.
Standard Pembelajaran
5.1.1 memahami dan menggunakan Kata Nama Am yang tunggal dan yang
mengalami pemajmukan dengan betul mengikut konteks.

Objektif Pengajaran dan Pada akhir pengajaran, murid dapat;


Pembelajaran ii. Mengenal pasti sekurang-kurangnya dua Kata Nama Am yang tunggal
dan yang mengalami pemajmukan dengan betul mengikut konteks.
Ilmu : tatabahasa
Elemen Merentas Nilai : bekerjasama, kerajinan
Kurikulum Kemahiran :
KBAT – mengklasifikasikan kata nama
KBT - kontekstual
Pentaksiran pdp

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran:


i. Guru memperkenalkan topik hari ini.
ii. Murid diberi penjelasan tentang Kata Nama Am beserta contoh.
iii. Murid membaca petikan yang terdapat dalam buku teks.
iv. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan.
v. Setiap orang dalam kumpulan akan menggariskan sebanyak mungkin Kata Nama Am berpandu
teks.
vi. Murid membina ayat inti daripada kata tersebut.

Refleksi:
RANCANGAN MENGAJAR HARIAN SEKOLAH MENENGAH
PENDEKATAN PEMBELAJARAN BERPUSATKAN MURID

Mata Pelajaran Bahasa Melayu


Kemahiran Bahasa Aspek Tatabahasa
Tarikh / Hari
Masa
Tingkatan/Bil.Murid
Tema/Tajuk Pola Ayat Dasar
Standard Kandungan 5.5 Memahami dan membina pelbagai ayat.

Standard Pembelajaran
5.5.1 Memahami dan membina ayat berdasarkan pola ayat inti dengan betul dan
tepat mengikut konteks.
Objektif Pengajaran dan Pada akhir pengajaran, murid dapat;
Pembelajaran i. Boleh membina ayat tunggal berpandu pola ayat dasar sekurang-
kurangnya sepuluh orang murid.
Ilmu : tatabahasa
Elemen Merentas Nilai : bekerjasama, kesungguhan
Kurikulum Kemahiran :
KBAT – membina ayat gramatis
KBT - kontekstual

Pentaksiran pdp

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran:


i. Guru memperkenalkan topik hari ini.
ii. Guru mencungkil pengetahuan sedia ada murid tentang topik hari ini.
iii. Guru menerangkan 4 jenis pola ayat dasar kepada murid.
iv. Murid diminta memberi contoh ayat.
v. Murid dikehendaki membina dua ayat untuk setiap jenis pola ayat dasar.
vi. Latihan murid diperiksa oleh guru. Kerja murid dimurnikan lagi oleh guru.

Refleksi:
RANCANGAN MENGAJAR HARIAN SEKOLAH MENENGAH
PENDEKATAN PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL

Mata Pelajaran Bahasa Melayu


Kemahiran Bahasa Aspek Seni Bahasa
Tarikh
Masa
Tingkatan
Jumlah Murid
Tema/Tajuk Kenali Istilah sastera versi 1 (sinopsis,tema,persoalan,plot,watak & perwatakan,
latar)
Standard Kandungan 4.1 Memahami dan mengapresiasi karya sastera dengan memberikan respons
peribadi.
Standard Pembelajaran
4.1.1 Memahami dan mengapresiasi karya puisi dengan memberikan respos
peribadi tentang sinopsis, tema dan persoalan dengan betul, rasional dan penuh
penghayatan.
Objektif Pengajaran dan Pada akhir pengajaran, murid dapat;
Pembelajaran i.Memberikan respons peribadi tentang salah satu istilah yang dibincangkan dengan
betul, rasional dan penuh penghayatan.

Ilmu : kesusasteraan
Elemen Merentas Nilai : bekerjasama, keberanian
Kurikulum Kemahiran :
KBAT – membaca secara kritis
KBT - kontekstual

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran:


i. Guru memperkenalkan topik hari ini.
ii. Guru menerangkan serba sedikit tentang istilah sastera yang perlu diketahui oleh murid.
iii. Murid mencatat nota dan guru beri penerangan lebih lanjut.
iv. Murid diminta menerangkan semula salah satu istilah sastera yang telah dibincangkan.
v. Komen diberi oleh guru. Maklumat yang kurang tepat dibetulkan oleh guru.

Refleksi:
RANCANGAN MENGAJAR HARIAN SEKOLAH MENENGAH
PENDEKATAN PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL

Mata Pelajaran Bahasa Melayu


Kemahiran Bahasa Aspek Seni Bahasa
Tarikh
Masa
Tingkatan
Jumlah Murid
Tema/Tajuk Kenali Istilah sastera versi 2 (gaya bahasa,unsur bunyi,sudut
pandangan,nilai,pengajaran)
Standard Kandungan 4.1 Memahami dan mengapresiasi karya sastera dengan memberikan respons
peribadi.
Standard Pembelajaran
4.1.1 Memahami dan mengapresiasi karya puisi dengan memberikan respos
peribadi tentang sinopsis, tema dan persoalan dengan betul, rasional dan penuh
penghayatan.
Objektif Pengajaran dan Pada akhir pengajaran, murid dapat;
Pembelajaran i.Memberikan respons peribadi tentang salah satu istilah yang dibincangkan dengan
betul, rasional dan penuh penghayatan.

Ilmu : kesusasteraan
Elemen Merentas Nilai : bekerjasama, keberanian
Kurikulum Kemahiran :
KBAT – membaca secara kritis
KBT - kontekstual

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran:


i. Guru memperkenalkan topik hari ini.
ii. Guru menerangkan serba sedikit tentang istilah sastera yang perlu diketahui oleh murid.
iii. Murid mencatat nota dan guru beri penerangan lebih lanjut.
iv. Murid diminta menerangkan semula salah satu istilah sastera yang telah dibincangkan.
v. Komen diberi oleh guru. Maklumat yang kurang tepat dibetulkan oleh guru.

Refleksi:
RANCANGAN MENGAJAR HARIAN SEKOLAH MENENGAH
PENDEKATAN PEMBELAJARAN BERPUSATKAN MURID

Mata Pelajaran Bahasa Melayu


Kemahiran Bahasa Aspek Tatabahasa
Tarikh
Masa
Tingkatan
Jumlah Murid
Tema/Tajuk Kata Ganti Nama
Standard Kandungan 5.1 Memahami dan menggunakan perkataan daripada pelbagai golongan kata
dalam pelbagai ayat.
Standard Pembelajaran
5.1.1 memahami dan menggunakan kata ganti nama dengan betul mengikut
konteks.
Objektif Pengajaran dan Pada akhir pengajaran, murid dapat;
Pembelajaran i.Mengisi tempat kosong menggunakan pilihan jawapan yang betul mengikut
konteks sekurang-kurangnya 4 daripada 10 soalan.
Ilmu : tatabahasa
Elemen Merentas Nilai : kesungguhan, kerajinan
Kurikulum Kemahiran :
KBAT – menilai
EMK - bahasa

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran:


i. Guru memperkenalkan topik hari ini.
ii. Guru mencungkil pengetahuan sedia ada murid tentang topik hari ini.
iii. Guru menerangkan 4 jenis kata ganti diri kepada murid.
iv. Murid diminta memberikan contoh dan dicatat di papan tulis.
v. Contoh yang diberi oleh murid disemak oleh guru. Komen dan pembetulan diberi oleh guru.
vi. Murid membuat latihan iaitu mengisi tempat kosong menggunakan kata ganti diri yang sesuai.
vii. Latihan murid diperiksa oleh guru. Kerja murid dimurnikan lagi oleh guru.

Refleksi: