Anda di halaman 1dari 16

MODUL NOTA TASAWWUR ISLAM s.w.

t untuk kegunaan dan kemudahan


KAMUS ISTILAH 2009 manusia.
SIJIL PELAJARAN MALAYSIA Alam yang tidak dapat ditanggapi oleh
pancaindera dan akal manusia.
Kewujudan alam ini dapat difahami
10. Alam
BIL ISTILAH MAKSUD melalui keimanan dan keyakinan yang
Ghaib
1. Meletakkan sesuatu kena pada teguh kepada Allah s.w.t Contohnya
Adil
tempatnya seperti alam kubur, padang mashyar
Agama, kepercayaan atau ajaran yang dan sebagainya
diciptakan oleh manusia sendiri, hasil Alam Tempat sementara manusia
11.
2. Agama daripada pemikiran mereka tanpa kubur/ala menunggu hari kiamat selepas mereka
Budaya bimbingan wahyu. Contohnya m barzakh mati
fahaman-fahaman seperti komunisma Alam nyata yang boleh ditanggapi oleh
dan sebagainya. pancaindera manusia dan boleh
Alam
Agama yang diturunkan oleh Allah 12. digunakan pada bila-bila masa
Musyahad
s.w.t kepada manusia melalui mengikut keupayaan akal manusia.
3. Agama ah
perantaraan Rasul dan Nabi. seperti haiwan, tumbuh-tumbuhan,
Langit
Contohnya Agama Islam, Kristian, bahan galian dan sebagainya.
Yahudi dan Nasrani. Sarwajagat / global iaitu Islam ialah
Ajaran atau amalan yang dibawa oleh 13. agama yang sesuai kepada semua
‘Alamiyyah
orang Islam atau bukan Islam yang manusia tanpa mengira tempat dan
4. Ajaran menyeleweng daripada ajaran Islam zaman.
Sesat yang sebenarnya yang berdasarkan al- Amar
Quran dan hadis contohnya ajaran 14. makruf Menyuruh melakukan kebaikan dan
Ayah Pin. nahi mencegah kemungkaran
Orang lelaki atau perempuan yang sah mungkar
5.
Ajnabi dikahwinkan antara keduanya ( tiada 15. Fahaman yang menolak hadis sebagai
Antihadis
perhubungan kekeluargaan ) sumber hukum dalam Islam.
6. 16.
Akal Keupayaan manusia berfikir. Ar-Rahim Sifat Allah s.w.t yang Maha Penyayang
7. Tingkah laku, etika, moral atau sifat 17. Ar-
Akhlak Sifat Allah s.w.t yang Maha Pemurah
yang tertanam dalam jiwa seseorang. Rahman
Keyakinan atau kepercayaan tentang Allah memiliki nama-nama yang indah
kewujudan Allah s.w.t yang maha Esa, dan sifat-sifat yang mulia, iaitu Allah
8.
Akidah yang tiada bersekutu, mempunyai s.w.t memiliki 99 nama yang indah
18. Asma’ wa
sifat-sifat kesempurnaan, kesucian dan bagi diri-Nya dan memiliki 41 sifat
sifat
kebesaran yang terdiri daripada 20 sifat yang
9. Alam Segala mahkluk yang ada dilangit dan wajib,20 sifat mustahil dan satu sifat
di bumi yang diciptakan oleh Allah yang harus baginya.
Modul Kamus Istilah Tasawwur Islam 2009 Page 1
Ilmu falak, iaitu ilmu tentang bintang- Mereka-reka perkara baru dalam
bintang yang melibatkan kajian 28. agama (beribadat) yang tidak pernah
19. Bidaah
Astronomi tentang kedudukan, pergerakan dan diamalkan pada zaman Rasulullah dan
perkiraan serta tafsiran yang para sahabat baginda.
berkaitan dengan bintang. Membelanjakan harta secara berlebih-
Perkataan atau perbuatan yang lebihan daripada keperluan sebenar
29.
dilakukan ke atas orang yang Boros atau membelanjakan harta kepada
menerima bantuan dan pertolongan perkara yang tidak perlu atau
daripada seseorang. Perbuatan itu membelanjakan harta kearah maksiat.
20. dilakukan oleh pemberi bantuan Keseluruhan cara hidup yang
Aza
tersebut dengan mengungkit-ungkit merangkumi cara bertindak,
30.
pertolongan yang telah diberikannya, Budaya berkelakuan dan cara berfikir serta
sehingga menimbulkan perasaan sakit segala hasil kegiatan atau kerohanian
hati orang yang mendapat pertolongan masyarakat
tersebut. Budaya yang bertentangan dengan
21. Ilmu Allah s.w.t yang hakiki, qadim Budaya Islam dan adat orang melayu yang
Azali 31.
,kekal dan mutlak. Bukan lemah lembut contohnya budaya
Badan pemerintahan – badan yang Islam bersekedudukan tanpa nikah, budaya
22. Badan
bertanggungjawab mengurus dan lepak, hippies dan sebagainya
Eksekutif
mentadbir negara 32. Budaya Cara hidup masyarakat Islam yang
Badan perundangan – sebuah badan Islam berteraskan ketakwaan kepada Allah
23. Badan yang berkuasa membuat, mengubal, 33.
Darurat Keadaan yang memaksa
Legislatif meminda atau memansuhkan undang-
undang 34. Orang yang cukup kuat ingatan untuk
Dhabit
Kontrak jual beli untuk membeli mengingati sesuatu yang didengarinya
sesuatu barangan dengan bayaran Sejenis binatang yang hidup di daratan
Bai ‘ harga secara tertangguh termasuk 35.
24. Dhob dan menyerupai binatang biawak
bithaman keuntungannya sekali. Pelanggan pasir.
ajil dibolehkan membayar secara ansuran Harta benda atau bayaran tertentu
mengikut tempoh yang telah yang wajib diberikan kepada waris
dipersetujui secara bersama. 36.
Diat orang yang dibunuh sebagai ganti
25. hukuman qisas yang tidak dapat
Baitulmal Perbendaharaan negara Islam
dilaksanakan.
Alam tempat roh orang mati berada 37. Agama yang mengatur cara hidup
26. sementara menunggu dibangkitkan Din
Barzakh yang lengkap dan sempurna.
semula pada hari akhirat nanti ( alam 38. Keterlaluan, terlalu keras (berkenaan
kubur) Drastik
sesuatu tindakan)
27. Orang yang tinggal di sesuatu tempat 39. Ekosistem Sistem yang melibatkan interaksi
Bermukim
buat sementara waktu sahaja

Modul Kamus Istilah Tasawwur Islam 2009 Page 2


antara sesuatu komuniti (haiwan, Sebarang keputusan yang dikeluarkan
tumbuhan) dengan alam persekitaran oleh Majlis Fatwa yang telah
yang tidak bernyawa. 46. diwartakan berhubung dengan suatu
Fatwa
Nilai akhlak atau tingkah laku yang hukum syarak bagi menyelesaikan
40. menjadi pegangan seseorang atau masalah semasa. Contohnya hukum
Etika
sesuatu kumpulan semasa harus menderma darah
menjalankan tugas Suatu ilmu yang membicarakan hukum
Orang yang tidak dapat memenuhi atau perundangan Islam tentang
41.
Fakir walaupun separuh daripada keperluan 47. Fikah (ilmu perbuatan mukalaf, seperti hukum
dan perbelanjaan hidup sehariannya Fiqah) wajib, haram, harus, sah atau tidaknya
Peraturan dan hukuman yang telah sesuatu perbuatan. Orang yang
ditetapkan oleh Allah s.w.t terhadap mengetahui hukum itu disebut fakih.
42. Falsafah kesalahan yang melibatkan Kefahaman tentang hukum amali yang
Fikah
Jenayah pencerobohan terhadap nyawa, 48. diijtihadkan oleh para mujtahid yang
(perundan
anggota tubuh badan serta harta diambil daripada dalil-dalil syarak. ( al-
gan)
benda manusia. Quran atau hadis)
Kewajipan/perintah Allah yang Berjuang untuk mempertahankan
dikenakan ke atas setiap orang Islam 49. kesucian Islam samada melalui harta,
Fisabilillah
43. yang cukup syarat-syaratnya. Jika pemikiran, tenaga dan sebagainya
Fardhu Ain
dilaksankan akan mendapat pahala dijalan Allah
manakala jika ditinggalkan akan Sifat semulajadi yang dijadikan oleh
berdosa. Seperti menuntut ilmu 50. Allah s.w.t kepada manusia. Seperti
Fitrah
Kewajipan / perintah Allah yang sukakan harta, barang perhiasan dan
dikenakan ke atas setiap orang Islam sebagainya.
yang cukup syarat-syaratnya. Jika Naluri semulajadi manusia yang
51. Fitrah
sudah terdapat sebahagian daripada mengakui adanya Allah s.w.t sebagai
beragama
umat Islam dalam sesuatu kawasan pencipta alam ini.
44. Fardhu
telah melaksankan perintah tersebut, Sesuatu yang diterima daripada
Kifayah
maka semua orang terlepas daripada 52. Hadis / Rasulullah s.a.w sama ada berupa
dosa, tetapi jika tiada sesiapa pun sunnah perkataan, perbuatan dan pengakuan
yang melaksanakannya maka semua baginda.
orang akan berdosa. Seperti 53. Hadis Hadis yang tidak memenuhi syarat-
menguruskan jenazah Dhaif syarat hadis Sahih dan hadis Hasan.
Pembatalan ikatan perkahwinan atau Hadis yang mempunyai periwayat
perceraian yang berlaku melalui 54. Hadis
yang bersambung terus dengan
45. keputusan yang ditetapkan oleh pihak Sahih
Fasakh Rasulullah.
kadi / mahkamah, disebabkan syarat- 55. Hak Milik Sesuatu harta yang dikurniakan oleh
syarat yang tidak dipenuhi oleh Allah s.w.t kepada hambaNya untuk
pasangan terbabit. dimiliki dan dimanfaatkan seperti,
Modul Kamus Istilah Tasawwur Islam 2009 Page 3
rumah, tanah, wang ringgit dan hati manusia mengenai sesuatu
sebagainya. perkara.
Larangan Allah s.w.t yang mesti Pengabadian dan kepatuhan kepada
56. ditinggalkan, jika ditinggalkan 65. perintah Allah s.w.t melalui
Haram Ibadat
mendapat pahala dan jika dilakukan perbuatan, perkataan dan pengakuan
berdosa. hati yang berlandaskan syariat.
Hari kehancuran dan kemusnahan Amalan khusus yang disyariatkan oleh
57. Hari
alam ini selepas malaikat Izrail meniup Allah s.w.t sama ada fardhu atau
kiamat 66. Ibadat
sangkakala yang pertama. sunat seperti solat, zakat dan
khusus
Anugerah Allah s.w.t kepada manusia, sebagainya, bagi membuktikan
58. boleh diperolehi dan dimiliki oleh ketaatan manusia kepada Allah s.w.t
Harta
manusia melalui usaha dan ikhtiar Semua amalan kebaikan yang
mereka sendiri. disyariatkan oleh Allah s.w.t bagi
67. Ibadat
Perkara yang diberikan kebebasan menghubungkan manusia dalam
umum
59. kepada seseorang untuk melakukan sebuah masyarakat demi kebaikan
Harus
atau meninggalkannya, tanpa bersama seperti tolong menolong.
dikenakan sebarang pembalasan. Fahaman atau aliran pemikiran
68.
Iri hati atau rasa benci dengan nikmat Ideologi manusia seperti komunisme,
dan kebaikan yang diperoleh oleh sekularisme dan sebagainya.
60. Hasad orang lain dan berusaha agar nikmat Satu daripada istilah ilmu fikah, yang
dengki tersebut hilang daripada orang itu 69. bermaksud satu pihak memberi
Ijab
atau berpindah kepadanya dengan tawaran kepada pihak lain untuk
cara yang salah. menerima sesuatu transaksi / urusan.
Kiraan amalan baik dan buruk manusia Satu perjanjian yang membolehkan
ketika mereka berada di dunia yang seseorang itu mengambil faedah atau
Hisab / 70.
61. akan berlaku di Padang Masyhar, Ijarah manfaat daripada milik orang lain
timbangan
untuk menentukan ke arah mana dengan membayar bayaran yang
amal
mereka akan di tempatkan, sama ada tertentu ( Sewaan ).
ke syurga atau ke neraka. Persetujuan atau persepakatan antara
Orang lelaki yang tertarik nafsu 71. ulama mujtahidin daripada umat Nabi
62. Ijmak
Homoseks syahwatnya kepada orang yang Muhammad mengenai sesuatu hukum
sejenis dengannya syarak pada masa-masa tertentu
Kesalahan dan hukuman yang Suatu usaha yang dilakukan secara
ditetapkan oleh syarak serta wajib bersungguh-sungguh untuk
72.
63. dilaksanakan sebagai menunaikan hak Ijtihad menghasilkan penetapan sesuatu
Hudud
Allah s.w.t. Kesalahan hudud adalah hukum syarak yang berdasarkan al-
seperti mencuri, merompak, berzina, Quran dan al-Hadis.
murtad, qazaf, dan meminum arak 73. Ilmu Suatu ilmu Bahasa Arab yang
64. I’tiqad Kepercayaan atau keyakinan di dalam Balaghah membicarakan tentang penyusunan
Modul Kamus Istilah Tasawwur Islam 2009 Page 4
kata-kata yang indah dan tepat dan 83. Agama Allah yang mengatur cara
Islam
mempunyai pengertian yang hidup yang lengkap dan sempurna.
mendalam, mudah difahami, menarik 84. Islam Selamat, Sejahtera, Patuh dan
perhatian pendengar atau pembaca (Bahasa) menyerahdiri.
Ilmu yang berkaitan dengan amalan Tunduk dan patuh serta menyerah diri
Islam
yang wajib diketahui dan diamalkan 85. dengan sepenuhnya kepada Allah s.w.t
74. Ilmu (Istilah
oleh semua umat Islam yang mukallaf. dengan mengakui kebesaran dan
Fardhu Ain Syarak)
Contohnya ilmu syariah, akidah dan keagunganNya.
ilmu akhlak. Perkara luar biasa yang berlaku
Ilmu yang berkaitan dengan kehidupan 86. kepada orang yang tidak taat atau
Istidraj
Ilmu di dunia yang membawa faedah derhaka kepada Allah s.w.t untuk
75.
Fardhu kepada manusia dan alam ini seperti menyesatkannya lagi.
Kifayah ilmu kedoktoran, kejuruteraan, Jaminan Kesediaan melindungi keselamatan
pertanian dan sebagainya. 87.
Keselamat terhadap agama, nyawa akal, harta,
76. Ilmu an maruah dan negara.
Ilmu lojik tentang sesuatu benda
mantik Memiliki daya kreativiti, inovatif dan
88.
77. Orang asing yang menetap di Jati diri produktif dalam melaksanakan
Imigran
sesebuah negara. ( pendatang ) pekerjaan
78. Bangsa atau negara yang menjalankan Mencurahkan segala daya upaya yang
Imperialis
politik untuk menjajah negara lain ada (bersungguh-sungguh) untuk
89.
Keadaan harga barangan bertambah Jihad memerangi musuh Allah, musuh
tinggi disebabkan bertambahnya negara serta mempertahankan agama
79.
Inflasi daya membeli / permintaan terhadap dan kebenaran
sesuatu barangan yang terhad Menerima tawaran atau persetujuan
90.
bilangannya oleh pengguna. Kabul yang diberikan dalam sesuatu
Sifat sesuatu yang baru diperkenalkan transaksi.
seperti kaedah, sistem, adat dan Ikatan yang teguh antara lelaki
80. Kahwin
Inovatif sebagainya yang baru. (Menghasilkan 91. dengan perempuan melalui akad nikah
(Perkahwin
atau membawa pembaharuan ke arah yang sah untuk hidup sebagai suami
an)
yang lebih baik.) isteri secara halal.
Manusia atau mahkluk Allah s.w.t Perkara luar biasa yang berlaku
92.
81. yang paling istimewa kerana mereka Karamah kepada manusia biasa yang tinggi
Insan
boleh berfikir, berkehendak dan boleh darjatnya disisi Allah s.w.t
menerima ilmu pengetahuan 93. Sangat berkira untuk membelanjakan
Kedekut
Perkara luar biasa yang berlaku wang kepada perkara kebaikan.
kepada orang yang bakal dilantik oleh 94. Kemaslaha Sesuatu yang berguna atau berfaedah
82.
Irhas Allah s.w.t sebagai rasul. Contohnya tan kepada manusia.
Nabi Isa boleh bercakap semasa masih 95. Kesaksam Keharmonian hubungan sesama
bayi.
Modul Kamus Istilah Tasawwur Islam 2009 Page 5
manusia untuk menjauhi perkara- matahari yang memudaratkan
perkara yang menyebabkan kehidupan.
aan sosial
perpecahan, perbalahan, kekacauan 104
Perempuan yang mengadakan
dan sebagainya. . Lesbian
hubungan seks sesama perempuan
Pengganti. Iaitu pengganti nabi dalam
96. urusan menegakkan agama dan Liberalisme adalah satu fahaman /
Khalifah
mentadbir urusan dunia. falsafah yang meletakkan kebebasan
( pemerintah ) individu sebagai nilai politik yang
Perceraian yang berlaku atas 105 tertinggi. Secara amnya, liberalisme
97. Liberalism
Khulu' kemahuan isteri dengan membayar . mengutamakan hak-hak peribadi serta
e
ganti rugi kepada suami kesamarataan terhadap peluang untuk
98. Kepercayaan atau perbuatan karut semua. Fahaman ini mahukan
Khurafat
yang bercanggah dengan ajaran Islam kebebasan yang menyeluruh dalam
Komunisme merujuk kepada fahaman kegiatan ekonomi, politik dan sosial.
politik di mana rakyat mempunyai 106
Melakukan hubungan seks melalui
kuasa mutlak untuk mentadbir negara . Liwat
dubur.
dan segala produk keluaran negara
menjadi milik bersama rakyat..Sebagai 107
Mahmuda Sifat-sifat terpuji dan mulia seperti
teori sistem sosial, komunisme .
h tolong menolong dan sebagainya.
99. Komunism menjurus kepada sistem sosial
e egalitarian iaitu tanpa kerajaan, harta Perkara yang digalakkan untuk
108
dan kelas. Menurut ideologi ini, semua ditinggalkan, jika ditinggalkan
. Makruh
harta dimiliki oleh rakyat, dan setiap mendapat pahala dan jika dilakukan
rakyat mempunyai status sosial dan tidak mendatangkan dosa.
ekonomi yang sama.Menurut Para nabi dan rasul terpelihara
komunisme, agama adalah racun yang daripada melakukan sebarang dosa
boleh mengongkong pemikiran rakyat. 109
kecil atau dosa besar serta perkara-
. Maksum
100 Keseluruhan keadaan atau latar perkara yang boleh mencacatkan
. Konteks belakang sesuatu yang ada hubungan kemuliaan baginda sebagai utusan
atau dapat dikaitkan dengan sesuatu. pilihan Allah
101 Mempunyai kebolehan mencipta, Menggunakan kemahiran dan
110
. Kreatif menghasilkan dan mengembangkan kepakaran untuk memperolehi
. Manipulasi
sesuatu idea baru dan asli keuntungan peribadi dengan cara
102 yang salah.
. Kufur Ingkar dan tidak percaya kepada tuhan Masalih al- Memelihara tujuan syarak serta
111
Mursalah membawa kebaikan umum dengan
.
103 Lapisan Lapisan atmosfera yang tinggi menolak segala yang merosakkan dan
. ozon kandungan ozonnya bertindak sebagai memudaratkan mahkluk
perisai terhadap sinar ultra lembayung 112 Matan Teks hadis
Modul Kamus Istilah Tasawwur Islam 2009 Page 6
123
Timbangan amalan manusia semasa
113 Fahaman yang mempercayai bahawa . Mizan
Materialis mereka berada di dunia
. hanya bendalah yang menyebabkan
me
terjadinya segala sesuatu di dunia ini Penguasaan sepenuhnya terhadap
Perkara luar biasa yang berlaku sesuatu barangan, perdagangan,
124
114 kepada Umat Islam tanpa diusahakan perkhidmatan dan sebagainya dalam
. Monopoli
. Ma'unah untuk dipelajarinya. Contohnya pasaran tertentu oleh seseorang,
terlibat dalam suatu kemalangan yang sebuah fitma atau sekumpulan orang
dahsyat, namun dia terselamat. atau firma.
115 Sifat-sifat keji yang di benci oleh Allah 125
Mazmuma Orang yang baru memeluk agama
. s.w.t seperti mencuri berbohong dan . Mualaf
h Islam
sebagainya
116 Satu daripada hukum fikah yang
Memelihar Menjaga, melindungi dan membela
. 126 berhubung dengan tatacara
a sesuatu dengan baik.
. Muamalah perhubungan sesama manusia dalam
117 memenuhi keperluan mereka yang
Memelihar Menjaga dan melindungi alam ini berhubung dengan harta.
.
a alam supaya tidak di rosakkan
Pelabur memberi modal kepada orang
118 tertentu untuk diperniagakan dan
Memulihar Memulihkan sesuatu supaya sentiasa keuntungannya di bahagi dua atau
. 127
a berada dalam keadaan yang baik Mudharab sebahagiannya menurut perjanjian
.
Mengembalikan alam kepada habitat ah yang telah dipersetujui bersama
119 asalnya seperti menanam semula semasa akad, manakala kerugiannya
Memulihar jika ada hanya akan ditanggung oleh
. tumbuh-tumbuhan yang telah di
a alam pihak pelabur sahaja.
tebang atau di musnahkan supaya
habitat alam akan kekal dan baik. 128
Muhasaba
120 Mengambil harta orang lain tanpa . Perbuatan menilai diri sendiri
Mencerobo h
. kebenaran yang sah disisi syarak
h harta Ahli hukum Islam yang memutuskan
seperti mencuri. 129
Membelanjakan harta kepada sesuatu hukum fikah berasaskan
. Mujtahid
121 perkara-perkara yang tidak bimbingan al-Quran, al-Hadis dan
Merosakka menurut pendapatnya sendiri
. memberikan manfaat kepada
n harta 130 Orang Islam yang telah akil baligh
pemiliknya atau orang lain seperti
membazir. . Mukallaf atau cukup umur dan diwajibkan
Orang yang tidak dapat memenuhi mematuhi segala hukum Islam.
122 131 Mukjizat Perkara luar biasa yang
keseluruhan (seratus peratus )
. Miskin . dianugerahkan oleh Allah s.w.t kepada
daripada keperluan dan perbelanjaan
hidup sehariannya para nabi dan rasul untuk
membuktikan kebenaran, kenabian

Modul Kamus Istilah Tasawwur Islam 2009 Page 7


dan kerasulan serta melemahkan tentang hadis tersebut.
musuh-musuh mereka 140
Bersifat tetap dan tidak boleh
Seseorang yang berpura-pura . Mutlak
132 dipertikaikan kebenarannya.
menganut dan patuh kepada ajaran
. Munafik
Islam sedangkan hatinya tidak tidak Manusia lelaki pilihan Allah s.w.t yang
141
mempercayai ajaran Islam. diberikan wahyu untuk dirinya dan
. Nabi
Akad jual beli bagi barangan tertentu. tidak wajib disampaikan kepada orang
(Penjual menyatakan kos yang lain.
133 dikeluarkan dan jumlah keuntungan 142
Murabaha Dalil daripada al-Quran atau al-Hadis
. yang dikehendaki. Pembayaran . Nas
h Rasulullah s.a.w
dilakukan semasa penyerahan barang
atau atau pada masa lain yang 143
dipersetujui bersama). Pertalian keluarga, terutamanya di
. Nasab
sebelah bapa
134
. Murtad Keluar daripada agama Islam Negara yang mengarahkan segala
urusan pemerintahan dan
144
Luwes atau anjal iaitu agama Islam Negara pentadbirannya tunduk kepada
135 .
boleh berubah mengikut kesesuaian Islam hukum Islam yang bersumberkan al-
. Murunah
masa dan keadaan, namun masih Quran dan hadis serta Ijtihad yang
tetap atas prinsip asasnya. benar
136 145 Tempat balasan azab yang dikhaskan
Orang yang dalam perjalanan dari satu
. Musafir . Neraka untuk orang yang mengingkari
tempat ke satu tempat yang lain
perintah Allah semasa hidup didunia.
137 146 Perbuatan yang mensia-siakan atau
Naskah al-Quran yang bertulis tangan Pecah
. Mushaf . melanggar amanah yang telah
atau bercetak amanah
diberikan
Suatu akad antara dua orang atau Pekerjaan menurut Islam ialah satu
138 lebih untuk berkongsi modal dalam 147 usaha yang dilakukan untuk
Musyaraka
. sesuatu kegiatan ekonomi dan . Pekerjaan mendapatkan wang atau harta dengan
h
berkongsi dalam keuntungan. cara yang halal dan tidak
( Syarikat ) bertentangan dengan hukum syarak.
139 Mutawatir Satu daripada jenis hadis, iaitu hadis Pengaruh luar yang bertentangan
. (Hadis) yang diriwayatkan oleh ramai orang 148 dengan ajaran Islam yang disebarkan
Pengaruh
sejak daripada zaman Rasulullah . melalui media massa dan penjajahan
Asing
sampai sekarang. Oleh kerana terlalu pemikiran, seperti Rock, Punk, Black
ramai orang yang meriwayatkan hadis Metal dan sebagainya
ini dan berlainan pula tempat 149 Penyelesai Menyelesaikan masalah manusia
tinggalnya, maka mustahil bagi . an berasaskan syariat Islam yang
mereka itu berpakat untuk berdusta Masalah merangkumi semua aspek kehidupan
Modul Kamus Istilah Tasawwur Islam 2009 Page 8
seperti ekonomi, politik, sosial dan Ketuhanan iaitu segala
perundangan 160 hukum,konsep,prinsip,nilai dan
Rabbaniyy
150 . peraturan yang terkandung dalam
Orang yang meriwayatkan / ah
. Perawi Islam ajaran adalah bersumberkan
menceritakan sesuatu hadis
wahyu Allah s.w.t dan hadis.
151 Sebuah masyarakat yang hidup Pajak gadai atau menjadikan sesuatu
Perpaduan
. sayang menyayangi dan hormat barang yang berharga sebagai
ummah
menghormati antara satu sama lain. 161 cagaran bagi sesuatu hutang dan
Perundang Hukum yang ditetapkan oleh Allah . Rahn barangan tersebut akan menjadi
152 bayaran sekiranya dia tidak berdaya
an Islam s.w.t kepada manusia yang
. membayar hutang dalam jangka waktu
merangkumi aspek akidah, syariat,
akhlak dan sebagainya. yang telah ditetapkan
153 Memberi atau menerima sesuatu
Piagam Perlembagaan Madinah / Sahifah 162 barangan yang berharga untuk
.
Madinah Madinah . Rasuah mendapatkan sesuatu atau untuk
154 melepaskan sesuatu tindakan dengan
Mempunyai daya pengeluaran yang cara yang salah
. Produktif
aktif. Manusia lelaki pilihan Allah s.w.t dari
163
155 kalangan para nabi yang diberikan
Buah yang baru jadi atau buah yang . Rasul
. Putik wahyu untuk dirinya dan dikehendaki
masih muda dan kecil. menyampaikannya kepada orang lain.
Penghakiman atau keputusan yang Para rasul yang memiliki tahap
156 telah diputuskan oleh pihak kesabaran yang amat tinggi dalam
164
. Qadha mahkamah dalam sesuatu perbicaraan Rasul Ulul menghadapi rintangan dan tentangan
.
berdasarkan hujah dan bukti yang Azmi daripada umatnya ketika
nyata. menyampaikan ajaran dan seruan
157 Menghubungkan hukum yang tidak kepada umatnya.
. Qias ada (cabang) kepada hukum yang ada 165
(asal) kerana bersamaan illat (sebab) . Relatif Tidak mutlak / bersifat nisbi
Hukuman dan kesalahan yang telah
158 ditetapkan oleh syarak melalui al- Menunjuk-nunjuk amalan baik yang
166
. Qisas Quran dan al-Hadis kerana kesalahan telah dilakukannya kepada orang lain
. Riak
yang melibatkan kecederaan anggota dengan tujuan mendapat pujian dan
tubuh badan dan nyawa manusia sanjungan daripada masyarakat
Kalam Allah s.w.t yang bermukjizat Bunga atau pertambahan dalam
159 167 urusan pinjaman hutang piutang atau
serta diturunkan kepada nabi
. Qur'an . Riba pertukaran barangan sejenis atau
Muhammad s.a.w. melalui malaikat
Jibril dalam bahasa Arab. pertambahan bayaran balik hutang
akibat penangguhan bayaran

Modul Kamus Istilah Tasawwur Islam 2009 Page 9


168 dipisahkan dari urusan agama. Mereka
Keluar daripada agama Islam
. Riddah yang berpegang kepada fahaman ini
( Murtad )
adalah dipanggil golongan sekular.
Keyakinan (iktikad) dalam hati secara Fahaman yang memisahkan nilai-nilai
mutlak bahawa Allah s.w.t yang agama dengan kehidupan seharian.
169
Rububiyya mentadbirkan semua benda dan 177 Perkara luar biasa yang berlaku
.
h perkara di dunia ini dan tiada . Sihir kepada seseorang dengan bantuan
pentadbir lain, melainkan Allah s.w.t daripada syaitan dan boleh dipelajari.
yang Maha Berkuasa dan Esa. Pergaulan dan hubungan sesama
178 Sistem
Kelonggaran yang diberikan oleh Allah manusia dalam menjalani kehidupan
170 . sosial
s.w.t kepada umat Islam untuk masing-masing berlandaskan ajaran
. Rukhsah Islam
melakukan ibadat dalam keadaan- Islam
keadaan tertentu Menghimpunkan dua waktu solat dan
Teguh dan tahan uji dalam 179 didirikan dalam satu waktu. Solat
171 Solat
menghadapi dugaan hidup dengan . Jamak terbahagi kepada dua iaitu
. Sabar Jamak
reda, ikhlas dan tawakal kepada Alalh Solat Jamak Takdim dan Solat Jamak
s.w.t Takhir
172 180
Ucapan atau perkataan Rasulullah Solat Memendekkan solat yang empat
. Sabda .
s.a.w. Qasar rakaat menjadi dua rakaat
Perbuatan khianat yang dilakukan 181
173 Segala perkara yang berkaitan dengan
oleh sesuatu pihak atau orang . Sosial
. Sabotaj masyarakat
perseorangan untuk menggagalkan
atau merosakkan kegiatan pihak lain. Sosialisme merupakan teori atau
174 sistem organisasi sosial dan ekonomi
182
. Sanad Perawi yang menyampaikan hadis di mana salah satu ciri utamanya
. Sosialisme
adalah sumber kekayaan negara
Memberi sesuatu yang berharga dinikmati bersama oleh seluruh rakyat
kepada orang miskin dan yang secara sama rata.
memerlukan dengan tujuan untuk Suhuf Catatan wahyu yang sedikit
175 mendapatkan pahala. Sedekah 183 bilangannya yang diturunkan kepada
. Sedekah hendaklah diberikan dengan ikhlas, . Nabi Syis sebanyak 50, Nabi Idris 30,
tidak kerana inginkan pujian atau Nabi Ibrahim 10 dan Nabi Musa 10
memberi malu kepada orang yang suhuf.
menerimanya. Menceritakan amalan baik yang
184
dilakukan kepada orang lain dengan
. Sum'ah
176 Sekularism Sekularisme ialah ideologi / fahaman tujuan untuk mendapatkan pujian dan
. e bahawa urusan dunia seperti politik, sanjungan daripada orang lain
pentadbiran dan undang-undang harus 185 Sunat Perkara yang digalakkan oleh agama
Modul Kamus Istilah Tasawwur Islam 2009 Page 10
untuk dilakukan dan diberikan pahala kebaikan yang telah dilakukan dan
serta balasan syurga, jika ditinggalkan segala nikmat kesenangan yang telah
tidak berdosa. dikurniakan oleh Allah S.W.T
Sesuatu yang disandarkan kepada kepadanya
186
Sunnah / Rasulullah samada perbuatan, 196 Tanggungjawab yang diberikan
.
hadis perkataan, pengakuan atau sifat-sifat . Taklif kepada seseorang yang telah baligh
Rasulullah s.a.w dan berakal
187 Segala hukum dan peraturan yang Bahasa : mencegah.
. Syariat telah ditetapkan oleh Allah S.W.T Istilah syarak : kesalahan dan
197
kepada manusia hukuman yang tidak ditetapkan oleh
. Takzir
188 Menyekutukan Allah dengan sesuatu syarak dan diserahkan kepada budi
. Syirik dari segi sifat zat atau perbuatan bicara hakim atau kadi untuk
seperti beribadat selain kepada Allah memutuskannya.
189 198 Pembubaran ikatan perkahwinan yang
. Syumul Lengkap dan menyeluruh. . Talak sah dengan lafaz talak (cerai) atau
yang seumpama dengannya
Lengkap iaitu agama Islam yang di Keadaan masyarakat manusia yang
190
Syumulliyy bawa oleh Nabi Muhammad s.a.w 199 dicirikan atau didasarkan pada taraf
.
ah lengkap dan sempurna serta meliputi . Tamadun kemajuan kebendaan dan
kehidupan di dunia dan di akhirat. perkembangan pemikiran (sosial,
Tempat yang indah dan penuh budaya, politik) yang tinggi dan maju.
191
keseronokan untuk orang-orang taat 200 Berserah diri kepada ketentuan Allah
. Syurga
dan patuh kepada perintah Allah s.w.t . Tawakal s.w.t setelah berusaha bersungguh-
semasa mereka di dunia sungguh dalam melakukan sesuatu
192 Tolong menolong dan bekerjasama 201
. Ta'awun dalam memenuhi keperluan dalam . Thabat Tetap, teguh dan tidak berubah.
kehidupan seharian
Perkara-perkara yang boleh 202
193
menyesatkan umat Islam daripada . Thiqah Boleh dipercayai
. Taghut
agamanya seperti Syaitan,berhala dan
apa-apa sahaja yang menyesatkan Tolak ansur dan saling memahami
Gabungan anggota masyarakat untuk 203 serta menghormati pendapat dan
saling jamin menjamin dan tolong- . Toleransi pandangan orang lain walaupun
194
menolong bagi meringankan beban bertentangan dengan pendapat
. Takaful
orang perseorangan serta menjauhi sendiri.
kerosakan yang menyusahkan 204
Persetujuan jual beli, urusan jual beli,
(insuran secara Islam) . Transaksi
urusniaga
195 Takbur Sikap membesarkan diri seperti
. sombong dan angkuh dengan perkara 205 Ujub Kagum dengan amalan sendiri serta
Modul Kamus Istilah Tasawwur Islam 2009 Page 11
sombong dalam melakukan sesuatu bermaksud praktikal, mampu di
ibadat serta memandang rendah dan amalkan oleh semua golongan
melekeh-lekehkan amalan kebaikan manusia.
yang dilakukan oleh orang lain 215 Mempunyai keupayaan yang
206 Mengakui hanya Allah yang Esa yang . Wibawa membolehkan seseorang itu
. Uluhiyyah layak disembah, ditaati dan dipatuhi menguasai orang lain
secara mutlak. Mengeluarkan sebahagian daripada
Mengungkit-ungkit kembali bantuan harta tententu untuk diberikan kepada
216. Zakat
dan perbuatan baik yang telah golongan tertentu dengan syarat-
207 Ungkit
diberikan kepada seseorang dengan syarat tertentu.
. (mengung
tujuan supaya orang tersebut sentiasa
kit-ungkit)
mengenang jasa dan pertolongan yang
telah diberikannya.
208
Sarwajagat atau meliputu seluruh
. Universal MODUL FOKUS TASAWWUR ISLAM
alam
TINGKATAN 4
209
Sesuatu yang mungkin tidak dapat
. Utopia BAB ISU-ISU PENTING
dilaksanakan
210 Mewakilkan sesuatu barang atau harta 1. ASAS PEMIKIRAN ISLAM
. Wadiah yang berharga kepada orang lain
untuk disimpan dan diurus. 1- Maksud Fitrah
Bahasa: Nasihat dan bimbingan 2- Bukti beragama fitrah manusia
daripada Allah s.w.t 3- Jenis-jenis Tauhid
211 Istilah: Ilham atau perintah daripada 4- Tauhid Rububiyyah – prinsip
. Wahyu Allah s.w.t yang disampaikan 5- Tauhid Uluhiyyah – prinsip
TUHAN
kepada para nabi dan rasul melalui 6- Tauhid Asma Wa Sifat – nama/
perantaraan Malaikat Jibril atau terus sifat
daripada Allah s.w.t 7- Agama budaya dan agama
Perintah Allah s.w.t. yang mesti samawi
212
dilaksanakan, jika dilaksanakan
. Wajib
mendapat pahala dan jika ditinggalkan
berdosa INSAN 1- Maksud
2- Proses kejadian manusia
Harta yang diserahkan oleh seseorang
213 3- Bukti manusia sebaik-baik
atau sesuatu pihak untuk faedah
. Wakaf kejadian
orang ramai yang berkaitan dengan
4- Tanggungjawab – Allah –
agama Islam
manusia- alam
214 Waqi’yyah Dari segi bahasa bermaksud realiti.
. Apabila di hubungkan dengan Islam
Modul Kamus Istilah Tasawwur Islam 2009 Page 12
BAB ISU-ISU PENTING BAB ISU-ISU PENTING

Kesan
1- Maksud alam
2- Jenis alam – contoh – hikmah
kerahsiaan- cara mengetahui
3- Peringkat alam
4- Maksud : memelihara alam – 1- Maksud Pengaruh Lar/
memulihara alam Penjajahan pemikiran
ALAM 2- Bentuk ancaman / pengaruh
5- Sumbangan alam
6- Cara memelihara alam – yang merosakkan
memulihara alam PENGARUH 3- Kesan pengaruh luar
7- Pencemaran : Faktor – kesan – 4- Cara mengatasi
LUAR YANG
cara atasi 5- Fahaman mulhid : Maksud –
MEROSAKKAN prinsip- contoh -kesan –cara atasi
PEMIKIRAN 6- Ajaran sesat : maksud – ciri-
1- Maksud rasul – nabi – perbezaan MUSLIM kesan –cara atasi
nabi dan rasul
2- Sifat – wajib – mustahil- harus
3- Peranan rasul
RASUL 2- CIRI PANDANGAN HIDUP ISLAM
4- Rasul Ulul Azmi – maksud-sebab
–MIN
5- Perkara luar biasa : MMMKIIS 1- Maksud Islam
ISLAM 2- Ciri keunggulan Islam

WAHYU 1- Maksud wahyu


2- Ciri-ciri wahyu 1- Maksud
3- Peringkat penurunan wahyu 2- Prinsip
4- Cara penurunan wahyu RABBANIYYAH 3- Cara mencapai sifat
5- Peranan wahyu Rabbaniyyah
6- Cara wahyu membimbing akal
7- Cara wahyu membina tamadun
8- Isi Kandungan al Quran 1- Maksud
9- Keistimewaan al Quran 2- Prinsip
10- Maksud al Hadis 3- Bukti dalam Kehidupan
SYUMULIYYAH
11- Jenis hadis a) Ilmu : Fardhu Ain – Fardhu
12- Peranan hadis Kifayah
13- Fahaman anti hadis : Maksud – b) Sosial
c) Perundangan

Modul Kamus Istilah Tasawwur Islam 2009 Page 13


BAB ISU-ISU PENTING BAB ISU-ISU PENTING

1- Maksud 1- Maksud
2- Prinsip – Hak asasi manusia 2- Dasar/ prinsip
3- Bukti dalam Kehidupan 3- Ciri-ciri
ALAMIYYAH a) Perundangan 4- Kepentingan Institusi Kehakiman
b) Sosial 5- Sumber kehakiman : AHIQI
c) Ibadat SISTEM 6- Prosedur kehakiman
KEHAKIMAN i)Hakim : Kelayakan – t/jawab /
Etika kehakiman – kesan
1- Maksud
WAQI’IYYAH 2- Prinsip – Wasatiyyah ii) Peraturan keterangan : BSP
3- Bukti dalam Kehidupan
1- Maksud
2- Prinsip
MURUNAH
3- Kelebihan sifat Murunah 1- Maksud
2- Nilai luhur
3- Tawakal – maksud- kepentingan
1- Maksud SISTEM SOSIAL 4- Tanggungjawab – kesan
THABAT 2- Perkara yang Thabat

3- INSTITUSI NEGARA ISLAM

1- Maksud Negara Islam


2- Prinsip - MMAH TINGKATAN 5
3- Ciri –ciri
4- Elemen Pembentukan Negara
Islam BAB ISU-ISU PENTING
SISTEM 5- Syura – majlis syura- hikmah –
PEMERINTAHA contoh – ahli Majlis syura
6- Khalifah : maksud – sifat- 1-EKONOMI ISLAM
N
kelayakan – t/jawab – kesan
pemngabaian ISLAM DAN 1- Maksud harta
7- Rakyat : hak – t/jawab rakyat – HARTA 2- Jenis harta
kesan pengabaian 3- Konsep Harta – MUNAH BZ
8- Piagam madinah : Aspek – 4- Harta Amanah : Sebab harta
Kesan P amanah Allah
5- Harta Ujian Allah : Bentuk Ujian

Modul Kamus Istilah Tasawwur Islam 2009 Page 14


BAB ISU-ISU PENTING BAB ISU-ISU PENTING

harta bukti taawun dalam muamalah


6- Syarat harta sebagai ibadat 8- Jenis- jenis muamalah : WD-MD-
7- Harta halal dan haram: cara dan MS/ B-MR/R-I-T , Hikmah
kelebihan 9- Cara menggalakkan muamalah
8- Cara pengurusan harta Islam
1- Maksud hak milik
2- Perturan pemilikan harta 2-FALSAFAH PERUNDANGAN ISLAM
3- Kepentingan pemilikan harta
4- Golongan yang dilarang : Gol – 1- Maksud perundangan / syariat
ISLAM DAN HAK Cara pengurusan harta 2- Matlamat perundangan Islam :
MILIK 5- Larangan dalam pemilikan Harta ANKH2
: MMES RR 3- Cara mencapai matlamat
6- MMESRR : maksud- faktor PERUNDANGAN perundangan Islam
berlaku- cara atasi ISLAM 4- Ciri-ciri perundangan Islam
5- Sumber perundangan Islam :
AHIQI
1- Maksud bekerja / bekerja kerana 6- Kepentingan perundangan Islam
Allah 7- Cara menghayati perundangan
2- Matlamat bekerja Islam
3- Syarat pekerjaan menjadi ibadat 1- Fikah – maksud-matlamat –
ISLAM DAN 4- Jenis pekerjaan : perbezaan kebaikan
PEKERJAAN 5- Etika pekerjaan 2- Fatwa - maksud-matlamat –
6- Budaya kerja ISTILAH kebaikan – contoh
7- Cara meniingkatkan kualiti PERUNDANGAN 3- Qadha - maksud-matlamat –
kerja kebaikan
ISLAM
4- Ijtihad - maksud-matlamat –
kebaikan
FALSAFAH 1- Maksud muamalah 5- Hukum – WSHMH : Maksud –
MUAMALAH 2- Ciri-ciri muamalah – TRAMT contoh – hikmah
ISLAM 3- Kebaikan / kelebihan / FALSAFAH 1- Maksud ibadat
kepentingan 2- Jenis ibadat – contoh- ciri /
IBADAT
4- Syarat sah muamalah perbezaan
5- Muamalah yang tidak sah 3- Perkaitan ibadat dengan
6- Perbezaan Muamalah Islam dan perundangan
konvensional 4- Tujuan ibadat
7- Taawun : Konsep/ maksud – 5- Ciri kesempurnaan ibadat

Modul Kamus Istilah Tasawwur Islam 2009 Page 15


BAB ISU-ISU PENTING BAB ISU-ISU PENTING

6- Cara meningkatkan kuliti ibadat 4- Sumber PMDI : AHIQI


7- Perkara yang merosakkan 5- Kelebihan / kebaikan
ibadat : SSKRRAHNUT 6- Sebab penyelesaian masalah
8- Ibadat tanpa syariat – maksud secara Islam
-kesan – contoh 1- Langkah penyelesaian Masalah :
9- Syariat tanpa ibadat- maksud MPKUN
-kesan – contoh 2- Perlakuan penyelesaian masalah
1- Maksud munakahat : NKTTM
2- Hikmah perkahwinan 3- Maksud muhasabah
3- Hikmah pemiihan pasangan 4- Tawakal – Maksud – hikmah
CARA
4- Tanggungjawab : SIB – kesan 5- Amalah dalam
FALSAFAH pengabaian memnyelesaiakan masalah
MUNAKAHAT 5- Cara mencapai keharmonian 6- Doa : Maksud – adab berdoa-
rumahtangga hikmah
6- Penyelesaian masalah 7- Dakwah : Maksud – ciri
perkahwinan : TKF- hikmah pendakwah – cara berdakwah
7- Cara mengatasi perceraian yang berkesan – peranan
8- Hak penjagaan anak – hikmah dakwah
1- Maksud Jenayah – contoh Isu- isu :
perbuatan jenayah
ISU DAN CARA
2- Matlamat a) Perpaduan Ummah
3- Sumber Falsafah Jenayah : AHIQI PENYELESAIAN b) Kecemerlangan pendidikan
FALSAFAH 4- Hukuman Jenayah : HQTD – c) Kekuatan Ekonomi
maksud – jenis kesalahan – d) Keadilan sosial
JENAYAH bentuk hukuman – hikmah - e) Jati Diri
perbezaan f) Jaminan Keselamatan
5- Perbezaan Hukuman Islam dan 1- Maksud isu
konvensional 2- Cara mewujudkan / mencapai

3-PENYELESAIAN MASALAH ISLAM

ASAS 1- Maksud penyelesaian masalah


PENYELESAIAN 2- Matlamat
MASALAH 3- Ciri- ciri PMDI

Modul Kamus Istilah Tasawwur Islam 2009 Page 16