Anda di halaman 1dari 19

AVIZUL ȘEFULUI DE CATEDRĂ,

AVIZUL DIRECTORULUI,
Liceul Teoretic „Decebal”, București, Sector 3
Profesor: Mladin Smaranda
Disciplina: Limba și literatura română
Clasa: a VIII-a A
Manual: Editura Humanitas
Anul școlar: 2018-2019
4 ore/ săptămână

PLANIFICAREA ANUALĂ A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE

Nr. Unitatea de învățare Nr. Săpt Observații


crt ore
SEMESTRUL I
1. Recapitulare inițială 6 S1-S2
2. Poezia lirică 32 S2-S10 05.10- Ziua Educației
3. Povestirea științifico-fantastică 22 S10-S15
4. Genul epic-nuvela 14 S15-S18 30.11- Sf. Andrei
24.01- Ziua Unirii
SEMESTRUL II
6. Genul epic- romanul 20 S19-S24
7. Genul dramatic-comedia 18 S24-S28
8. Îmbinarea genurilor- balada populară 16 S28-S32 01.04-04.04- Școala
altfel
9. Recapitulare finală 6 S32-S34 05.06- Ziua
învățătorului
PLANIFICAREA CALENDARISTICĂ PE UNITĂŢI DE ÎNVĂŢARE A ORELOR
DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

Unitatea de învăţare: Poezia lirică


Texte suport: Lacul, de Mihai Eminescu, Izvorul nopţii, de Lucian Blaga şi Emoţie de toamnă de Nichita Stănescu
Concepte operaţionale: genul liric, figurile de stil (aliteraţia, invocaţia, epitetul, metafora), elementele de
versificaţie
Elemente de vocabular: derivarea, compunerea, schimbarea valorii gramaticale, neologismele, sinonimele,
antonimele, omonimele, cuvintele polisemantice, paronimele, pleonasmul, noţiuni de fonetică
Nr. ore: 32

Conţinuturi Competenţe Conţinuturi asociate Săpt. Resurse Observaţii


specifice
Prezentarea programei şi a - 1 oră
manualului
Recapitularea cunoştinţelor 1.5. Exerciţii de actualizare a cunoştinţelor - 2 ore,
2.1. fişe de
2.2. lucru
1. Evaluare iniţială 3.1. Rezolvarea de exerciţii -1 oră,
4.1. teste de
4.2. evaluare
iniţială
2. Lacul 3.1, 3.2 -figuri de stil – repetiţia fonetică sau aliteraţia; 1 oră,
valorile stilistice ale nivelului fonetic într-un text manual,
literar; elemente de limbă şi de stil în textul literar; volum de
poezii
3. Lectura aprofundată 2.1, 3.1, 4.1, - structura textelor lirice, eul liric; prezentarea unor -2 ore,
4.3 trăsături ale textelor studiate, ilustrative pentru manual
genurile şi speciile studiate; argumentarea orală a
unor puncte de vedere; comentarea unor secvenţe
din operele studiate, pe baza unor cerinţe date;
motivarea opiniilor;
4. Izvorul nopţii 2.1, 3.1 - prezentarea unor trăsături ale textelor studiate, -1 oră,
ilustrative pentru genurile şi speciile studiate; manual,
valorile stilistice ale nivelului fonetic într-un text volum de
literar; elemente de limbă şi de stil în textul literar; poezii
5. Lectura aprofundată 2.1, 3.1 - prezentarea unor trăsături ale textelor studiate, -1 oră,
ilustrative pentru genurile şi speciile studiate; manual
argumentarea orală a unor puncte de vedere; ;
elemente de limbă şi de stil în textul literar;
6. Interpretarea textului 2.1, 4.1, 4.3 - prezentarea unor trăsături ale textelor studiate, -1 oră,
ilustrative pentru genurile şi speciile studiate; manual
argumentarea orală a unor puncte de vedere;
comentarea unor secvenţe din operele studiate, pe
baza unor cerinţe date; motivarea opiniilor;
7. Emoţie de toamnă 2.1, 3.1 - prezentarea unor trăsături ale textelor studiate, -1 oră,
ilustrative pentru genurile şi speciile studiate; manual
valorile stilistice ale nivelului fonetic într-un text
literar; elemente de limbă şi de stil în textul literar;
8. Lectura aprofundată 2.1, 3.1, 4.1 - prezentarea unor trăsături ale textelor studiate, -2 ore,
ilustrative pentru genurile şi speciile studiate; manual
valorile stilistice ale nivelului fonetic într-un text
literar; elemente de limbă şi de stil în textul literar;
comentarea unor secvenţe din operele studiate, pe
baza unor cerinţe date
9. Elemente de versificaţie 3.2 - versificaţia; -1 oră,
manual
10. Comentarea unui grupaj 1.5, 2.5, 2.1, - ascultarea atentă a interlocutorilor în cadrul -1 oră,
de texte 4.1, 4.2 lucrului în echipă; prezentarea orală, cu folosirea manual
unor tehnici variate de captare şi menţinere a
atenţiei publicului sau interlocutorilor; prezentarea
unor produse realizate în echipă; organizarea
planului unei lucrări pe o temă dată; comentarea
unor secvenţe din operele studiate, pe baza unor
cerinţe date; aplicarea cunoştinţelor de morfosintaxă
în exprimarea scrisă corectă;
11. Vocabularul 1.3 - vocabularul fundamental şi masa vocabularului; -1 oră,
manual
12. Derivarea 1.3, 3.2 - mijloace interne şi externe de îmbogăţire a -1 oră,
vocabularului; familia de cuvinte; cuvinte derivate, manual
compuse sau obţinute prin conversiune;
13. Compunerea 1.3, 3.2 - mijloace interne şi externe de îmbogăţire a -1 oră,
vocabularului; familia de cuvinte; cuvinte derivate, manual
compuse sau obţinute prin conversiune;
14. Schimbarea valorii 1.3, 3.2 - mijloace interne şi externe de îmbogăţire a -1 oră,
gramaticale vocabularului; familia de cuvinte; cuvinte derivate, manual
compuse sau obţinute prin conversiune;
15. Împrumuturile. 1.3, 2.2, 3.2 - mijloace interne şi externe de îmbogăţire a -1 oră,
Neologismele vocabularului; utilizarea corectă a neologismelor în manual
contexte diverse; neologisme sesizate în mesaje
orale ascultate;
16. Cuvântul şi contextul 1.3, 2.2, 3.1 - cuvântul şi contextul; sensul propriu şi sensul -1 oră,
figurat; greşeli lexicale în comunicare; sensul manual
propriu de bază şi sensurile secundare; sensul
figurat al unor cuvinte într-un context dat;
17. Sinonimele şi 1.3, 2.2 - sinonimele, antonimele; -2 ore,
antonimele manual
18. Omonimele. Cuvintele 1.3, 2.2 - omonimele, cuvintele polisemantice; -1 oră,
polisemantice manual
19. Paronimele. Pleonasmul 1.3, 2.2 - construcţii pleonastice şi atracţia paronimică; -1 oră,
corectarea construcţiilor pleonastice; corectarea manual
greşelilor determinate de atracţia paronimică;
20. Fonetica 3.2 -valori stilistice ale nivelului fonetic într-un text -1 oră,
literar; manual
21. Recapitularea 3.2, 4.1 - mijloace interne şi externe de îmbogăţire a -1 oră,
cunoştinţelor vocabularului; familia de cuvinte; cuvinte derivate, manual
compuse sau obţinute prin conversiune; sinonimele,
antonimele; omonimele, cuvintele polisemantice;
corectarea construcţiilor pleonastice; corectarea
greşelilor determinate de atracţia paronimică;
redactări vizând ilustrarea unor trăsături ale
genurilor studiate;
22. Evaluare sumativă 3.2, 4.1 - mijloace interne şi externe de îmbogăţire a -1 oră, fişe
vocabularului; familia de cuvinte; cuvinte derivate, de
compuse sau obţinute prin conversiune; sinonimele, evaluare
antonimele; omonimele, cuvintele polisemantice; sumativă
corectarea construcţiilor pleonastice; corectarea
greşelilor determinate de atracţia paronimică;
redactări vizând ilustrarea unor trăsături ale
genurilor studiate;

Unitatea de învăţare: Povestirea ştiinţifico-fantastică


Texte suport: Planeta celor doi sori de Horia Aramă
Concepte operaţionale: literatura ştiinţifico-fantastică
Elemente de gramatică: noţiuni de sintaxă (textul, discursul, fraza, propoziţia), cuvintele şi construcţiile incidente,
predicatul verbal şi nominal, propoziţia predicativă, subiectul exprimat şi neexprimat, propoziţia subiectivă
Nr. ore : 22

Conţinuturi Competenţe Conţinuturi asociate Data Resurse Observaţii


specifice
1. Planeta celor doi sori 3.1, 3.2, 3.3, - trăsăturile specifice celor trei genuri în operele -1 oră,
4.1 literare studiate; elemente etice şi culturale în textele manual
literare şi nonliterare şi exprimarea propriei atitudini
faţă de ele; rezumare; comentarea rolului
arhaismelor, al regionalismelor şi al neologismelor;
2. Lectura aprofundată (1) 3.1, 4.1 - structura textelor narative (logica acţiunii, timpul, -1 oră,
spaţiul naraţiunii); ordinea logică şi cronologică a manual
ideilor şi întâmplărilor dintr-un text; comentarea
unor secvenţe din operele studiate, pe baza unor
cerinţe date;
3. Lectura aprofundată (2) 2.1, 4.1, 4.2 - caracterizarea unui personaj; prezentarea unor -1 oră,
trăsături ale textelor studiate, ilustrative pentru manual
genurile şi speciile ilustrate; aplicarea cunoştinţelor
de morfosintaxă în exprimarea scrisă corectă;
4. Noţiuni de sintaxă 2.3, 4.2 - enunţul, fraza; relaţionarea părţilor de propoziţie în -2 ore,
propoziţii şi a propoziţiilor în fraze, în funcţie de manual
intenţionalitatea comunicării; rolul elementelor de
legătură în frază; aplicarea corectă a semnelor de
punctuaţie la nivelul frazei (coordonare,
subordonare, incidenţă);
5. Cuvinte şi construcţii 3.2, 4.2 - cuvinte şi construcţii incidente; aplicarea corectă a -1 oră,
incidente semnelor de punctuaţie la nivelul frazei (incidenţă); manual
6. Predicatul verbal 1.4, 4.2 - identificarea categoriilor gramaticale învăţate; -2 ore,
observarea relaţiilor sintactice într-o propoziţie sau manual
într-o frază, în funcţie de intenţionalitatea
comunicării; sintaxa propoziţiei şi a frazei –
predicatul;
7. Predicatul nominal 1.4, 4.2 - identificarea categoriilor gramaticale învăţate; -2 ore,
observarea relaţiilor sintactice într-o propoziţie sau manual
într-o frază, în funcţie de intenţionalitatea
comunicării; sintaxa propoziţiei şi a frazei –
predicatul;
8. Propoziţia predicativă 1.4, 2.3, 4.2 - sintaxa propoziţiei şi a frazei – propoziţia -2 ore,
subordonată predicativă; rolul elementelor de manual
legătură în frază; contragerea unor propoziţii în
părţile de propoziţie corespunzătoare sau
expansiunea unor părţi de propoziţie în propoziţiile
corespunzătoare; aplicarea corectă a semnelor de
punctuaţie la nivelul frazei;
19. Subiectul exprimat 1.4, 4.2 - identificarea categoriilor gramaticale învăţate; -1 oră,
observarea relaţiilor sintactice într-o propoziţie sau manual
într-o frază, în funcţie de intenţionalitatea
comunicării; sintaxa propoziţiei şi a frazei –
subiectul;
10. Subiectul neexprimat 1.4, 4.2 - identificarea categoriilor gramaticale învăţate; -1 oră,
observarea relaţiilor sintactice într-o propoziţie sau manual
într-o frază, în funcţie de intenţionalitatea
comunicării; sintaxa propoziţiei şi a frazei –
subiectul;
11. Propoziţia subiectivă (1) 1.4, 2.3, 4.2 - sintaxa propoziţiei şi a frazei – propoziţia -1 oră,
subordonată subiectivă; rolul elementelor de manual
legătură în frază; contragerea unor propoziţii în
părţile de propoziţie corespunzătoare sau
expansiunea unor părţi de propoziţie în propoziţiile
corespunzătoare; aplicarea corectă a semnelor de
punctuaţie la nivelul frazei;
12. Propoziţia subiectivă 1.4, 2.3, 4.2 - sintaxa propoziţiei şi a frazei – propoziţia -2 ore,
(2) subordonată subiectivă; rolul elementelor de manual
legătură în frază; contragerea unor propoziţii în
părţile de propoziţie corespunzătoare sau
expansiunea unor părţi de propoziţie în propoziţiile
corespunzătoare; aplicarea corectă a semnelor de
punctuaţie la nivelul frazei;
13. Recapitularea 3.1, 4.1, 3.2 - structura textelor narative (logica acţiunii, timpul, -1 oră,
cunoştinţelor spaţiul naraţiunii); ordinea logică şi cronologică a manual
ideilor şi întâmplărilor dintr-un text; comentarea
unor secvenţe din operele studiate, pe baza unor
cerinţe date; contragerea unor propoziţii în părţile de
propoziţie corespunzătoare sau expansiunea unor
părţi de propoziţie în propoziţiile corespunzătoare;
aplicarea corectă a semnelor de punctuaţie la nivelul
frazei;
14. Evaluare sumativă 3.1, 4.1, 3.2 - structura textelor narative (logica acţiunii, timpul, -1 oră,
spaţiul naraţiunii); ordinea logică şi cronologică a manual
ideilor şi întâmplărilor dintr-un text; comentarea
unor secvenţe din operele studiate, pe baza unor
cerinţe date; contragerea unor propoziţii în părţile de
propoziţie corespunzătoare sau expansiunea unor
părţi de propoziţie în propoziţiile corespunzătoare;
aplicarea corectă a semnelor de punctuaţie la nivelul
frazei;

Unitatea de învăţare: Genul epic-nuvela


Texte suport: Popa Tanda de Ioan Slavici
Concepte operaţionale: genul epic, nuvela, oralitatea
Elemente de gramatică: atributul, propoziţia atributivă
Nr. ore: 16
Conţinuturi Competenţe Conţinuturi asociate Data Resurse Observaţii
asociate
1. Popa Tanda 2.1, 3.1 - rezumarea; moduri de expunere; -1 oră,
manual
2. Descifrarea textului 3.2 - elemente de limbă şi de stil în textul literar; -1 oră,
comentarea rolului arhaismelor, al regionalismelor manual
şi al neologismelor;
3. Lectura aprofundată (1) 3.1, 4.1 - structura textelor narative (logica acţiunii, timpul, -2 ore,
spaţiul naraţiunii); ordinea logică şi cronologică a manual
întâmplărilor dintr-un text; comentarea unor
secvenţe din operele studiate, pe baza unor cerinţe
date;
4. Lectura aprofundată (2) 2.1, 3.3, 4.1 - elemente etice şi culturale în texte literare şi -2 ore,
exprimarea propriei atitudini faţă de ele; manual
caracterizarea unui personaj; redactări vizând
ilustrarea unor trăsături ale genului şi ale speciilor
ilustrate; organizarea planului unei lucrări pe o temă
dată; prezentarea unor produse realizate individual
sau în echipă;
5. Interpretarea textului 1.1, 1.5, 2.1, - monologul: texte narative, descriptive, -2 ore,
4.1 informative; receptarea şi reţinerea ideilor şi a manual
argumentelor dintr-o expunere sau dintr-un
monolog; construirea unei expuneri în care să-şi
exprime opinia despre un anumit fapt; argumentarea
orală a unor puncte de vedere; evidenţierea
trăsăturilor unui obiect (peisaj, operă de artă,
persoană( prin utilizarea resurselor expresive ale
limbii într-o descriere sau portret;
6. Atributul (1) 1.4, 4.2 - identificarea categoriilor gramaticale învăţate; -2 ore,
observarea relaţiilor sintactice într-o propoziţie sau manual,
într-o frază, în funcţie de intenţionalitatea culegere
comunicării; sintaxa propoziţiei şi a frazei –
atributul;
7. Atributul (2) 1.4, 4.2 - identificarea categoriilor gramaticale învăţate; -2 ore,
observarea relaţiilor sintactice într-o propoziţie sau manual,
într-o frază, în funcţie de intenţionalitatea culegere
comunicării; sintaxa propoziţiei şi a frazei –
atributul;
8. Propoziţia atributivă 1.4, 2.3, 4.2 - sintaxa propoziţiei şi a frazei – propoziţia -2 ore,
subordonată atributivă; rolul elementelor de legătură manual
în frază; contragerea unor propoziţii în părţile de
propoziţie corespunzătoare sau expansiunea unor
părţi de propoziţie în propoziţiile corespunzătoare;
aplicarea corectă a semnelor de punctuaţie la nivelul
frazei;
9. Recapitularea 3.1, 4.1, 3.2 - structura textelor narative (logica acţiunii, timpul, -1 oră,
cunoştinţelor spaţiul naraţiunii); ordinea logică şi cronologică a manual
ideilor şi întâmplărilor dintr-un text; comentarea
unor secvenţe din operele studiate, pe baza unor
cerinţe date; contragerea unor propoziţii în părţile
de propoziţie corespunzătoare sau expansiunea unor
părţi de propoziţie în propoziţiile corespunzătoare;
aplicarea corectă a semnelor de punctuaţie la nivelul
frazei;
10. Evaluare sumativă 3.1, 4.1, 3.2 - structura textelor narative (logica acţiunii, timpul, -1 oră,
spaţiul naraţiunii); ordinea logică şi cronologică a fişe de
ideilor şi întâmplărilor dintr-un text; comentarea evaluare
unor secvenţe din operele studiate, pe baza unor sumativă
cerinţe date; contragerea unor propoziţii în părţile
de propoziţie corespunzătoare sau expansiunea unor
părţi de propoziţie în propoziţiile corespunzătoare;
aplicarea corectă a semnelor de punctuaţie la nivelul
frazei;

Unitatea de învăţare: Genul epic-romanul


Texte suport: Baltagul, de Mihail Sadoveanu
Concepte operaţionale: retrospectiva, suspansul, viziunea, romanul (definiţie, trăsături)
Elemente de gramatică: complementul direct, completiva directă, complementul indirect, completiva indirectă
Nr ore: 21

Conţinuturi Competenţe Conţinuturi asociate Data Resurse Observaţii


specifice
1. Baltagul 2.1, 3.1 - rezumarea, moduri de expunere; -1 oră,
romanul
„Baltagul”
2. Descifrarea textului 2.1, 3.2 - elemente de limbă şi de stil în textul literar; -1 oră,
comentarea rolului arhaismelor, al regionalismelor manual
şi al neologismelor; prezentarea unor produse
realizate individual sau în echipă;
3. Lectura aprofundată (1) 3.1, 4.1 - structura textelor narative (logica acţiunii, timpul, -2 ore,
spaţiul naraţiunii); ordinea logică şi cronologică a manual
întâmplărilor dintr-un text; comentarea unor
secvenţe din operele studiate, pe baza unor cerinţe
date;
4. Lectura aprofundată (2) 2.1, 3.3 - construirea unor expuneri în care să-şi exprime -2 ore,
opinia despre un anumit fapt; prezentarea unor manual
puncte de vedere personale într-un dialog;
argumentarea orală a unor puncte de vedere;
elemente etice şi culturale în texte literare şi
exprimarea propriei atitudini faţă de ele;
5. Lectura aprofundată (3) 2.1, 4.1 - caracterizarea unui personaj; redactări vizând -2 ore,
ilustrarea unor trăsături ale genului şi ale speciilor manual
ilustrate; organizarea planului unei lucrări pe o temă
dată; prezentarea unor produse realizate individual
sau în echipă;
6. Lectura aprofundată (4) 3.1, 4.1 - moduri de expunere; ordinea logică şi cronologică -2 ore,
a întâmplărilor dintr-un text; redactări vizând manual
ilustrarea unor trăsături ale genurilor şi ale speciilor
ilustrate: romanul;
7. Interpretarea textului 2.1, 1.5, 4.3 - ascultarea atentă a interlocutorilor în cadrul -1 oră,
lucrului în echipă; prezentarea unor produse manual
realizate individual sau în echipă; argumentarea
orală a unor puncte de vedere; structurarea textului
argumentativ pornind de la diverse teme; motivarea
preferinţelor şi a opiniilor;
8. Complementul direct 1.4, 4.2 - identificarea categoriilor gramaticale învăţate; -1 oră,
observarea relaţiilor sintactice într-o propoziţie sau manual
într-o frază, în funcţie de intenţionalitatea
comunicării; sintaxa propoziţiei şi a frazei –
complementul direct;
9. Propoziţia completivă 1.4, 2.3, 4.2 - sintaxa propoziţiei şi a frazei – propoziţia -2 ore,
directă subordonată completivă directă; rolul elementelor manual
de legătură în frază; contragerea unor propoziţii în
părţile de propoziţie corespunzătoare sau
expansiunea unor părţi de propoziţie în propoziţiile
corespunzătoare; aplicarea corectă a semnelor de
punctuaţie la nivelul frazei;
10. Complementul indirect 1.4, 4.2 - identificarea categoriilor gramaticale învăţate; -2 ore,
observarea relaţiilor sintactice într-o propoziţie sau manual
într-o frază, în funcţie de intenţionalitatea
comunicării; sintaxa propoziţiei şi a frazei –
complementul indirect;
11. Propoziţia completivă 2.3, 4.2 - sintaxa propoziţiei şi a frazei – propoziţia -2 ore,
indirectă subordonată completivă indirectă; rolul elementelor manual
de legătură în frază; contragerea unor propoziţii în
părţile de propoziţie corespunzătoare sau
expansiunea unor părţi de propoziţie în propoziţiile
corespunzătoare; aplicarea corectă a semnelor de
punctuaţie la nivelul frazei;
12. Analiza de text 1.5, 2.5, 4.1, - ascultarea atentă a interlocutorilor în cadrul -1 oră,
4.3 lucrului în echipă; prezentarea orală, cu folosirea manual
unor tehnici variate de captare şi menţinere a
atenţiei publicului; organizarea planului unei lucrări
pe o temă dată; comentarea unor secvenţe din
operele studiate sau din texte la prima vedere, pe
baza unor cerinţe date;
13. Recapitulare 3.1, 4.1, 3.2 - contragerea unor propoziţii în părţile de propoziţie -1 oră,
corespunzătoare sau expansiunea unor părţi de manual
propoziţie în propoziţiile corespunzătoare; aplicarea
corectă a semnelor de punctuaţie la nivelul frazei;
caracterizarea unui personaj;
14. Evaluare sumativă 4.1, 4.2 - contragerea unor propoziţii în părţile de propoziţie -1 oră, fişe
corespunzătoare sau expansiunea unor părţi de de
propoziţie în propoziţiile corespunzătoare; aplicarea evaluare
corectă a semnelor de punctuaţie la nivelul frazei; sumativă
caracterizarea unui personaj;

Unitatea de învăţare: Genul dramatic-comedia


Texte suport: O scrisoare pierdută, de I.L.Caragiale
Concepte operaţionale: dialogul, monologul dramatic, interogaţia retorică, exclamaţia retorică, genul dramatic,
conflictul dramatic, personajele textului dramatic, umorul, ironia, comedia
Elemente de gramatică: complementele circumstanţiale de loc, timp şi mod, circumstanţialele de loc, timp şi mod,
complementele circumstanţiale de cauză şi scop, circumstanţialele de cauză şi scop, circumstanţialele condiţională,
concesivă şi consecutivă
Nr ore: 30

Conţinuturi Competenţe Conţinuturi asociate Data Resurse Observaţii


specifice
1. O scrisoare pierdută 1.2 - elemente nonverbale care însoţesc mesajele orale; -1 oră,
rolul folosirii elementelor nonverbale în manual,
comunicare, în cadrul unui discurs oral cotidian sau comedia,
în cadrul unor replici ale unor personaje într-un DVD
spectacol de teatru;
2. Descifrarea textului 1.4, 3.1 - abateri de la normele limbii literare; moduri de -1 oră,
expunere; manual
3. Lectura aprofundată (1) 3.1, 2.1, 1.2 - trăsături specifice celor trei genuri în operele -2 ore,
studiate; opera dramatică: trăsături generale; manual
prezentarea unor trăsături ale textelor studiate,
ilustrative pentru genurile şi speciile studiate; rolul
folosirii elementelor nonverbale în comunicare, în
cadrul unui discurs oral cotidian sau în cadrul unor
replici ale unor personaje într-un spectacol de teatru;
4. Lectura aprofundată (2) 2.1, 4.3 - argumentarea orală a unor puncte de vedere; -2 ore,
structurarea textului argumentativ; prezentarea unor manual,
puncte de vedere personale într-un dialog; fişe de
lectură
6. Complementul 1.4, 4.2 - identificarea categoriilor gramaticale învăţate; -1 ora,
circumstanţial de loc observarea relaţiilor sintactice într-o propoziţie sau manual,
într-o frază, în funcţie de intenţionalitatea culegere
comunicării; sintaxa propoziţiei şi a frazei –
complementul circumstanţial de loc;
7. Propoziţia 1.4, 2.3, 4.2 - sintaxa propoziţiei şi a frazei – propoziţia -2 ore,
circumstanţială de loc circumstanţială de loc; rolul elementelor de legătură manual,
în frază; contragerea unor propoziţii în părţile de culegere
propoziţie corespunzătoare sau expansiunea unor
părţi de propoziţie în propoziţiile corespunzătoare;
aplicarea corectă a semnelor de punctuaţie la nivelul
frazei;
8. Complementul 1.4, 4.2 - identificarea categoriilor gramaticale învăţate; -1 oră,
circumstanţial de timp observarea relaţiilor sintactice într-o propoziţie sau manual,
într-o frază, în funcţie de intenţionalitatea culegere
comunicării; sintaxa propoziţiei şi a frazei –
complementul circumstanţial de timp;
9. Propoziţia 1.4, 2.3, 4.2 - sintaxa propoziţiei şi a frazei – propoziţia -2 ore,
circumstanţială de timp circumstanţială de timp; rolul elementelor de manual,
legătură în frază; contragerea unor propoziţii în culegere
părţile de propoziţie corespunzătoare sau
expansiunea unor părţi de propoziţie în propoziţiile
corespunzătoare; aplicarea corectă a semnelor de
punctuaţie la nivelul frazei;
10. Complementul 1.4, 4.2 - identificarea categoriilor gramaticale învăţate; -1 oră,
circumstanţial de mod observarea relaţiilor sintactice într-o propoziţie sau manual,
într-o frază, în funcţie de intenţionalitatea culegere
comunicării; sintaxa propoziţiei şi a frazei –
complementul circumstanţial de mod;
11. Propoziţia 1.4, 2.3, 4.2 - sintaxa propoziţiei şi a frazei – propoziţia -2 ore,
circumstanţială de mod circumstanţială de mod; rolul elementelor de manual
legătură în frază; contragerea unor propoziţii în
părţile de propoziţie corespunzătoare sau
expansiunea unor părţi de propoziţie în propoziţiile
corespunzătoare; aplicarea corectă a semnelor de
punctuaţie la nivelul frazei;
12. Complementul 1.4, 4.2 - identificarea categoriilor gramaticale învăţate; -1 oră,
circumstanţial de cauză observarea relaţiilor sintactice într-o propoziţie sau manual
într-o frază, în funcţie de intenţionalitatea
comunicării; sintaxa propoziţiei şi a frazei –
complementul circumstanţial de cauză;
13. Propoziţia 1.4, 2.3, 4.2 - sintaxa propoziţiei şi a frazei – propoziţia -2 ore,
circumstanţială de cauză circumstanţială de cauză; rolul elementelor de manual,
legătură în frază; contragerea unor propoziţii în culegere
părţile de propoziţie corespunzătoare sau
expansiunea unor părţi de propoziţie în propoziţiile
corespunzătoare; aplicarea corectă a semnelor de
punctuaţie la nivelul frazei;
14. Complementul 1.4, 4.2 - identificarea categoriilor gramaticale învăţate; -1 oră,
circumstanţial de scop observarea relaţiilor sintactice într-o propoziţie sau manual
într-o frază, în funcţie de intenţionalitatea
comunicării; sintaxa propoziţiei şi a frazei –
complementul circumstanţial de scop;
15. Propoziţia 1.4, 2.3, 4.2 - sintaxa propoziţiei şi a frazei – propoziţia -1 oră,
circumstanţială de scop circumstanţială de scop; rolul elementelor de manual
legătură în frază; contragerea unor propoziţii în
părţile de propoziţie corespunzătoare sau
expansiunea unor părţi de propoziţie în propoziţiile
corespunzătoare; aplicarea corectă a semnelor de
punctuaţie la nivelul frazei;
16. Propoziţia 1.4, 2.3, 4.2 - sintaxa propoziţiei şi a frazei – propoziţia -2 ore,
circumstanţială condiţională circumstanţială condiţională; rolul elementelor de manual
legătură în frază; contragerea unor propoziţii în
părţile de propoziţie corespunzătoare sau
expansiunea unor părţi de propoziţie în propoziţiile
corespunzătoare; aplicarea corectă a semnelor de
punctuaţie la nivelul frazei;
17. Propoziţia 1.4, 2.3, 4.2 - sintaxa propoziţiei şi a frazei – propoziţia -2 ore,
circumstanţială concesivă circumstanţială concesivă; rolul elementelor de manual
legătură în frază; contragerea unor propoziţii în
părţile de propoziţie corespunzătoare sau
expansiunea unor părţi de propoziţie în propoziţiile
corespunzătoare; aplicarea corectă a semnelor de
punctuaţie la nivelul frazei;
18. Propoziţia 1.4, 2.3, 4.2 - sintaxa propoziţiei şi a frazei – propoziţia -1 oră,
circumstanţială consecutivă circumstanţială consecutivă ; rolul elementelor de manual
legătură în frază; contragerea unor propoziţii în
părţile de propoziţie corespunzătoare sau
expansiunea unor părţi de propoziţie în propoziţiile
corespunzătoare; aplicarea corectă a semnelor de
punctuaţie la nivelul frazei;
19. Alocuţiunea 1.5, 2.1, 2.4, - receptarea şi reţinerea ideilor şi a argumentelor -1 oră,
2.5 dintr-o expunere sau dintr-un monolog; monologul: manual
text narativ, text descriptiv, text informativ, text
argumentativ; îmbinarea elementelor verbale,
nonverbale şi paraverbale în monolog; prezentarea
orală, cu folosirea unor tehnici variate de captare şi
menţinere a atenţiei publicului;
20. Recapitularea 4.1, 4.2 - contragerea unor propoziţii în părţile de propoziţie -1 oră,
cunoştinţelor corespunzătoare sau expansiunea unor părţi de manual
propoziţie în propoziţiile corespunzătoare; aplicarea
corectă a semnelor de punctuaţie la nivelul frazei;
caracterizarea unui personaj;
21. Evaluare sumativă 4.1, 4.2 - contragerea unor propoziţii în părţile de propoziţie -1 oră, fişe
corespunzătoare sau expansiunea unor părţi de de
propoziţie în propoziţiile corespunzătoare; aplicarea evaluare
corectă a semnelor de punctuaţie la nivelul frazei; sumativă
caracterizarea unui personaj;

Unitatea de învăţare: Îmbinarea genurilor –balada populară


Texte suport: Mioriţa
Concepte operaţionale: balada populară, tema, motivul, alegoria
Nr ore: 10

Conţinuturi Competenţe Conţinuturi asociate Data Resurse Observaţii


specifice
1. Mioriţa 3.1, 3.2 - comentarea rolului arhaismelor, al regionalismelor; -1 oră,
elemente de limbă şi de stil în textul literar; texte manual
literare – populare şi culte;
2. Lectura aprofundată (1) 2.1, 3.1, 3.3, - prezentarea unor trăsături ale textelor studiate, -2 ore,
4.1 ilustrative pentru genurile şi speciile studiate; manual
structura textelor narative (logica acţiunii, timpul,
spaţiul naraţiunii), elemente etice şi culturale în
texte literare şi exprimarea propriei atitudini faţă de
ele; comentarea unor secvenţe din operele studiate,
pe baza unor cerinţe date;
3. Lectura aprofundată (2) 2.1, 3.1, 4.1 - elemente de limbă şi de stil, figuri de stil, -2 ore,
versificaţie; prezentarea unor puncte de vedere manual
personale într-un dialog; argumentarea orală a unor
puncte de vedere; relaţiile dintre personaje;
4. Lectura aprofundată (3) 3.1, 2.1 - argumentarea orală a unor puncte de vedere; -2 ore,
prezentarea unor trăsături ale textelor studiate, manual
ilustrative pentru genurile şi speciile studiate;
trăsăturile specifice celor trei genuri (epic, liric şi
dramatic) în opere literare studiate;
5. Interpretarea textului 2.1, 3.3, 4.1, - elemente etice şi culturale în texte literare şi -1 oră,
4.3 exprimarea propriei atitudini faţă de ele; comentarea manual
unor secvenţe din operele studiate, pe baza unor
cerinţe date; motivarea preferinţelor şi a opiniilor;
7. Recapitularea 4.1, 4.3 comentarea unor secvenţe din operele studiate, pe -1 oră,
cunoştinţelor baza unor cerinţe date; motivarea preferinţelor şi a manual
opiniilor;
8. Evaluare sumativă 4.1, 4.3 comentarea unor secvenţe din operele studiate, pe 1 oră, fişe
baza unor cerinţe date; motivarea preferinţelor şi a de
opiniilor; evaluare
sumativă