Anda di halaman 1dari 16

PARTEA I

Anul 184 (XXVIII) — Nr. 1070 LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ȘI ALTE ACTE Vineri, 30 decembrie 2016

SUMAR

Nr. Pagina Nr. Pagina

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI 3.218. — Ordin al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării


997. — Hotărâre privind organizarea și funcționarea regionale și administrației publice, pentru completarea
Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate și reglementării tehnice „Normativ privind proiectarea,
privind modificarea și completarea anexei nr. 12 la execuția și exploatarea sistemelor de alimentare cu
Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea apă și canalizare a localităților. Indicativ NP 133—
inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public 2013ˮ, aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului,
al statului .................................................................... 2–5 ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
1.002. — Hotărâre privind schimbarea titularului dreptului de nr. 2.901/2013 ............................................................ 9
administrare a unui bun imobil aflat în domeniul public 6.110. — Ordin al ministrului educației naționale și cercetării
al statului, precum și pentru modificarea datelor de
științifice privind aprobarea componenței nominale a
identificare și actualizarea valorilor de inventar ale
unor bunuri imobile înregistrate în anexa nr. 3 la Consiliului Național de Statistică și Prognoză a
Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea Învățământului Superior (CNSPIS) ............................ 10
inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public
al statului .................................................................... 6–7 ACTE ALE AUTORITĂȚII
DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
1.003. — Hotărâre pentru completarea art. 6 din anexa la
Hotărârea Guvernului nr. 1.013/2010 privind 11. — Regulament privind activitatea de control periodic
aprobarea Regulamentului de organizare și și inopinat desfășurată de către Autoritatea de
funcționare a Centrului de Investigații și Analiză pentru Supraveghere Financiară .......................................... 11–15
Siguranța Aviației Civile.............................................. 8
67. — Hotărâre pentru modificarea și completarea
ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE Hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE Financiară nr. 76/2015 privind derogarea de la
2.908. — Ordin al ministrului finanțelor publice pentru prevederile art. 10 alin. (1) din Norma nr. 2/2013
modificarea Normelor metodologice privind reevaluarea privind calculul actuarial al contribuției anuale datorate
și amortizarea activelor fixe corporale aflate în de administratorii de fonduri de pensii private Fondului
patrimoniul instituțiilor publice, aprobate prin Ordinul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii
ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008 ...... 8 private ........................................................................ 16
2 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1070/30.XII.2016

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate
și privind modificarea și completarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006
pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 1 alin. (1) și al art. 3 alin. (2) din Legea nr. 95/2016 privind
înființarea Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007
privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, al art. 867 alin. (1) din Legea
nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 5 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 80/2001
privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, aprobată cu modificări
prin Legea nr. 247/2002, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile
proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

CAPITOLUL I (5) Președintele ANANP numește și eliberează din funcție


Dispoziții generale personalul ANANP, în condițiile legii.
Art. 1. — Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate, (6) Prin dispoziție a președintelui ANANP pot fi înființate
denumită în continuare ANANP, este instituție publică cu grupuri sau colective temporare de lucru ori echipe de proiect
personalitate juridică, finanțată din venituri proprii și subvenții pentru realizarea unor activități din domeniul său de
acordate de la bugetul de stat și funcționează în subordinea competență, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare.
autorității publice centrale pentru protecția mediului, apelor și Art. 4. — (1) Structura organizatorică a ANANP este
pădurilor. prevăzută în anexa nr. 1.
Art. 2. — (1) Sediul ANANP este în municipiul București, (2) ANANP funcționează cu un număr de 90 de posturi,
sectorul 6, aleea Lacul Morii nr. 151. inclusiv demnitarii și posturile aferente cabinetului președintelui.
(2) Sigla și însemnele proprii ale ANANP se aprobă prin ordin (3) În subordinea ANANP se organizează și funcționează
al conducătorului autorității publice centrale pentru protecția
instituții publice cu rol de administrare a ariilor naturale protejate,
mediului, apelor și pădurilor, la propunerea președintelui
potrivit prevederilor art. 1 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 95/2016
ANANP.
privind înființarea Agenției Naționale pentru Arii Naturale
(3) ANANP își asigură comunicarea publică și transparența
prin toate mijloacele de comunicare, inclusiv prin crearea unei Protejate și pentru modificarea Ordonanței de urgență a
pagini web proprii. Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate,
conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice.
CAPITOLUL II (4) Atribuțiile și responsabilitățile compartimentelor din cadrul
Conducerea, structura organizatorică ANANP se stabilesc, în conformitate cu structura organizatorică,
și personalul ANANP prin Regulamentul de organizare și funcționare al ANANP,
Art. 3. — (1) Conducerea ANANP este asigurată de un aprobat prin decizie a președintelui ANANP.
președinte, cu rang de secretar de stat, 2 vicepreședinți, cu rang Art. 5. — (1) Personalul ANANP este format din funcționari
de subsecretar de stat, și un secretar general, numiți și eliberați publici și personal contractual.
prin decizie a prim-ministrului. (2) Salarizarea personalului ANANP se face potrivit
(2) Președintele ANANP îndeplinește funcția de ordonator prevederilor legale în vigoare aplicabile personalului plătit din
secundar de credite și poate delega atribuții vicepreședinților, în
fonduri publice.
condițiile legii.
Art. 6. — (1) În cadrul ANANP funcționează Colegiul Științific
(3) În exercitarea funcției sale, președintele ANANP emite
Național pentru Ariile Naturale Protejate, cu rol de autoritate
decizii, dispoziții și instrucțiuni.
științifică, potrivit prevederilor art. 5 din Legea nr. 95/2016,
(4) Președintele conduce întreaga activitate, asigură
îndeplinirea atribuțiilor care revin ANANP și reprezintă instituția alcătuit din 11 membri, cu competență și experiență dovedită în
în raporturile cu autoritatea publică centrală pentru protecția domeniul conservării și administrării ariilor naturale protejate.
mediului, apelor și pădurilor, cu alte autorități și instituții publice, (2) Colegiul Științific Național pentru Ariile Naturale Protejate
cu persoane juridice și fizice române și străine, precum și în se organizează potrivit Regulamentului de organizare și
justiție. funcționare aprobat prin decizie a președintelui ANANP.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1070/30.XII.2016 3

CAPITOLUL III protejate, la solicitarea autorității publice centrale pentru


Competențe și atribuții ale ANANP protecția mediului, apelor și pădurilor;
h) asigură accesul publicului la informații generale de interes
Art. 7. — ANANP are următoarele atribuții specifice:
public privind ariile naturale protejate, ecosistemele protejate și
a) propune proiectul de plan strategic de acțiune privind
serviciile oferite de acestea, speciile și habitatele protejate, în
managementul rețelei de arii naturale protejate conducătorului condițiile legii;
autorității publice centrale pentru protecția mediului, apelor și i) completează și actualizează baza de date națională cu
pădurilor, care se aprobă prin ordin al acestuia; privire la starea de conservare a habitatelor și speciilor de
b) propune metodologia de monitorizare privind interes comunitar și național în scopul obținerii de rapoarte
implementarea planului strategic de acțiune privind privitoare la această stare.
managementul rețelei naționale de arii naturale protejate Art. 8. — (1) ANANP constituie patrimoniu propriu, în
conducătorului autorității publice centrale pentru protecția condițiile legii.
mediului, apelor și pădurilor, care se aprobă prin ordin al (2) ANANP are în dotare parcul auto prevăzut în anexa nr. 2.
acestuia; Art. 9. — (1) Bunul imobil care aparține domeniului public al
c) încheie contracte de administrare/custodie cu structurile statului, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3, se
de administrare special constituite/custozii ariilor naturale transmite din administrarea Agenției Naționale pentru Protecția
protejate, în conformitate cu prevederile legii; Mediului în administrarea Agenției Naționale pentru Arii Naturale
d) evaluează eficacitatea și eficiența modului de Protejate. Predarea-preluarea imobilului se face prin protocol
administrare/custodie a ariilor naturale protejate pe baza încheiat între cele două instituții, în termen de 30 de zile de la
data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
criteriilor de performanță stabilite potrivit prevederilor art. 2 lit. d)
(2) Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor își va actualiza în
din Legea nr. 95/2016;
mod corespunzător datele de evidență cantitativ-valorică și
e) participă împreună cu autoritatea publică centrală pentru
împreună cu Ministerul Finanțelor Publice va opera modificările
protecția mediului, apelor și pădurilor la elaborarea procedurii-
corespunzătoare în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului
cadru privind întocmirea și monitorizarea planurilor de nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al
management pentru ariile naturale protejate, precum și a bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul
metodologiei de evaluare și aprobare a acestora; Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 și 1.020 bis din
f) elaborează ghiduri de bună practică și proceduri în 21 decembrie 2006, cu modificările și completările ulterioare.
domeniul de competență pentru administratori și custozi; Art. 10. — Anexele nr. 1—3 fac parte integrantă din prezenta
g) completează și actualizează bazele de date privind hotărâre.
rețeaua națională de arii naturale protejate, regiunile Art. 11. — Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de
biogeografice, arealul de distribuție a speciilor și habitatelor la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRIM-MINISTRU
DACIAN JULIEN CIOLOȘ

Contrasemnează:
Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
Cristiana Pașca Palmer
Ministrul culturii,
Corina Șuteu
Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
Achim Irimescu
Ministrul fondurilor europene,
Dragoș Cristian Dinu
Ministrul finanțelor publice,
Anca Dana Dragu
Ministrul muncii, familiei, protecției sociale
și persoanelor vârstnice,
Dragoș-Nicolae Pîslaru

București, 21 decembrie 2016.


Nr. 997.
ANEXA Nr. 1
(Numărul de posturi, inclusiv demnitarii, este 90.)
4
S T R U C T U R A O R G A N I Z AT O R I C Ă
a Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate

 &2/(*,8/‫܇‬7,,1‫܉‬,),&
1$‫܉‬,21$/3(1758
35(‫'(܇‬,17( &$%,1(7
 $5,,/(1$785$/(
 3527(-$7(&203$57,0(17
 &203$57,0(17'( &203$57,0(17
$8',738%/,&
5(/$‫܉‬,,38%/,&(‫܇‬, &253&21752/
,17(51
 &2081,&$5(
 9,&(35(‫'(܇‬,17(, 9,&(35(‫'(܇‬,17(,,
6(&5(7$5*(1(5$/
6(59,&,8/
 ',5(&‫܉‬,$ 6(59,&,8/,03/(0(17$5( &203$57,0(178/ 352*5$0(‫܇‬,
6(59,&,8/ ',5(&‫܉‬,$
*(1(5$/Ă 32/,7,&,‫܇‬,021,725,=$5($ 352&('85, 352,(&7(
 -85,',&5(6856( (&2120,&2
0$1$*(0(178/ %,2',9(56,7Ă‫܉‬,, &(57,),&$5(‫܇‬,
80$1(‫܇‬, ),1$1&,$5Ă‫܇‬,
$5,,/251$785$/( 0Ă5&,
 )250$5( $'0,1,675$7,9Ă
3527(-$7(
352)(6,21$/Ă
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1070/30.XII.2016

*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.


MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1070/30.XII.2016 5

ANEXA Nr. 2

Mijloacele de transport și consumul de carburanți pentru activități specifice


Consumul maxim de carburant
Nr. Tipul mijlocului de transport Numărul
Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate — aparat propriu aprobat pentru un autovehicul
crt. (bucăți) maxim
(litri/lună)
1 Parc auto conducere autoturism 3 200
2 Parc auto comun*) autoturism 3 150
N O T E:
1. Nu se consideră depășiri la consumul de carburanți normat pe autovehicul consumul care, la nivelul anului,
se încadrează în limita combustibilului normat în raport cu numărul de autovehicule aprobat fiecărei unități.
2. Autoturismele din parcul auto al aparatului propriu al Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor pot fi conduse și de
demnitari sau de alte categorii de salariați cu funcții de răspundere, nominalizați prin ordin al ministrului mediului, apelor și pădurilor.
3. Mijloacele de transport aerian și naval pentru activități specifice, preluate în patrimoniu în condițiile prezentei hotărâri,
și consumul de carburanți aferent acestora se vor evidenția în prezenta anexă pe măsura preluării.

*) Numărul autoturismelor este reglementat de art. 5 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru
autoritățile administrației publice și instituțiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările și completările ulterioare.

ANEXA Nr. 3

D AT E L E D E I D E N T I F I C A R E
a bunului care trece din administrarea Agenției Naționale de Protecție a Mediului
în administrarea Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate

Cod fiscal Denumire

1. Ordonator principal de credite 16335444 Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor


2. Ordonator secundar de credite 16462898 Agenția Națională pentru Protecția Mediului
3. Ordonator terțiar de credite
4. Regii autonome și companii/societăți naționale subordonate
ordonatorului principal

Elemente de identificare

Persoana
Anul Persoana juridică
Tip bun Valoarea juridică
Codul de dobândirii/ de la care
Nr. MFP (mobil/ Denumirea Descrierea tehnică Vecinătăți Adresa de inventar la care
clasificare dării în se transmite
imobil) — lei — se transmite
folosință imobilul
imobilul

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

116543 8.29.08 imobil Sediu Stotală = 1.830 mp; Sud — proprietate Țara: România; 1995 4.627.493 Agenția Agenția
ANPM — lungime împrejmuire = 483 m; particulară; județul: municipiul Națională Națională
teren + Sconstruită = 310 mp; N — Lacul Morii; București, pentru pentru
clădire Sdesfășurată = 763 mp; E — teren viran; sectorul 6, Protecția Arii
clădire S+P+2; V — canal colector Lacul Morii nr. 151 Mediului Naturale
post de transfer și Jandarmeria CUI: 16462898 Protejate
(energie electrică); Comunei Roșu
Sconstr = 42,25 mp;
Sdesfășurată = 72 mp;
zidărie din cărămidă;
acoperiș din carton bitum
6 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1070/30.XII.2016

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind schimbarea titularului dreptului de administrare
a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului, precum
și pentru modificarea datelor de identificare și actualizarea
valorilor de inventar ale unor bunuri imobile înregistrate
în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006
pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor
din domeniul public al statului
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 20 din Legea
nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările
ulterioare, al art. 867 alin. (1) și art. 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil,
republicată, cu modificările ulterioare, și având în vedere prevederile art. 21 și 22
din Ordonanța Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor
fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu
modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.


Art. 1. — Se aprobă schimbarea titularului dreptului de administrare a unui
bun imobil aflat în domeniul public al statului, având datele de identificare conform
prevederilor anexei nr. 1.
Art. 2. — (1) Predarea-preluarea bunului imobil prevăzut la art. 1 se face pe
bază de protocol încheiat între părțile implicate, în termen de 30 de zile de la
intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.
(2) Înscrierea în cartea funciară a bunului imobil prevăzut la art. 1 se face prin
grija noului administrator, în termen de 90 de zile de la încheierea protocolului
prevăzut la alin. (1).
Art. 3. — Se aprobă modificarea datelor de identificare și actualizarea
valorilor de inventar ale unor bunuri imobile înregistrate în anexa nr. 3 la Hotărârea
Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor
din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare, având
datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.
Art. 4. — Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale își va actualiza în mod
corespunzător datele din evidența cantitativ-valorică și, împreună cu Ministerul
Finanțelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 3 la
Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 5. — Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
PRIM-MINISTRU
DACIAN JULIEN CIOLOȘ
Contrasemnează:
Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
Achim Irimescu
Ministrul finanțelor publice,
Anca Dana Dragu

București, 21 decembrie 2016.


Nr. 1.002.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1070/30.XII.2016 7

ANEXA Nr. 1

D AT E L E D E I D E N T I F I C A R E
ale bunului imobil aflat în domeniul public al statului pentru care se schimbă titularul dreptului de administrare

Persoana juridică de la care Persoana juridică la care Nr. MFP Valoarea de


Nr.
se transmite se transmite Codul de Denumirea Descrierea tehnică Adresa inventar
crt.
(denumire, CUI) (denumire, CUI) clasificare (lei)

Suprafața construită —
Bd. Chimiei
Direcția pentru 1.038 mp
Ministerul Agriculturii și nr. 19,
Agricultură a MF 34662 Clădire sediu Suprafața desfășurată —
1. Dezvoltării Rurale — municipiul 1.461.370
Județului Ialomița — Cod 8.29.08 administrativ 1.442 mp, regim
CUI 4221187 Slobozia,
CUI 4232089 de înălțime — P + 3,
județul Ialomița
suprafață teren — 800 mp

ANEXA Nr. 2

D AT E L E D E I D E N T I F I C A R E
ale bunurilor imobile înregistrate în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului
centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, pentru care se modifică denumirea, adresa
și descrierea tehnică, după caz, și se actualizează valoarea de inventar

Nr. MFP Valoarea


Nr. Administrator
Codul de Denumirea Descrierea tehnică Adresa de inventar
crt. (denumire, CUI)
clasificare (lei)

Inspectoratul Teritorial pentru Str. Eternității


Suprafața construită = suprafața
Calitatea Semințelor și MF 34446 Centrală nr. 1,
1. desfășurată — 44 mp, parter, 12.800
Materialului Săditor Vaslui Cod 8.28.13 combustibil municipiul Vaslui,
CF nr. 73652
CUI — 4226346 județul Vaslui

Suprafața construită — 348 mp Fundătura


Oficiul Pentru Studii Regimul de înălțime: P + 2 E Râmnicu Sărat
MF 37288 Clădire sediu —
2. Pedologice și Agrochimice Suprafața desfășurată — 1.044 mp nr. 129, 1.743.157
Cod 8.29.10 laboratoare
Brăila CUI — 4343109 Suprafață teren — 1.840 mp municipiul Brăila,
CF nr. 88753, nr. cad — 94799-C1 județul Brăila

Suprafața construită — 236 mp


Inspectoratul Teritorial pentru Bd. Republicii
Regimul de înălțime: S + P + 1
Calitatea Semințelor și MF 36687 Clădire nr. 22,
3. Suprafața desfășurată — 545 mp 2.229.185
Materialului Săditor Argeș Cod 8.29.08 administrativă municipiul Pitești,
Suprafață teren — 836 mp
CUI — 4317916 județul Argeș
CF nr. 94799

Inspectoratul Teritorial pentru Str. Oituz nr. 7,


Sediu Suprafața construită = suprafața
Calitatea Semințelor și MF 150077 municipiul
4. administrativ — desfășurată — 228,59 mp 217.529
Materialului Săditor Argeș Cod 8.29.08 Râmnicu Vâlcea,
Filiala Vâlcea Suprafață teren = 107,23 mp
CUI — 4317916 județul Vâlcea

Suprafața construită — 285 mp, din


care: 73 mp — garaj + laborator
Clădire seră, corp
Inspectoratul Teritorial pentru testare virotică Bd. Republicii
legătură, garaj
Calitatea Semințelor și MF 153347 Regimul de înălțime: P + M nr. 22,
5. mansardat, 755.274
Materialului Săditor Argeș Cod 8.28.10 Suprafața desfășurată — 146 mp; municipiul Pitești,
împrejmuire
CUI — 4317916 202 mp — sera; 10 mp — corp de județul Argeș
incintă
legătură; CF nr. 94799, nr. cad. —
94799-C4 și nr. cad — 94799-C5
8 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1070/30.XII.2016

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
pentru completarea art. 6 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.013/2010
privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare
a Centrului de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 2 alin. (1) și art. 10 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2009
privind înființarea, organizarea și funcționarea Centrului de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile, aprobată cu
modificări prin Legea nr. 55/2010,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic. — La articolul 6 din anexa la Hotărârea „ț) constată faptele contravenționale săvârșite prin
Guvernului nr. 1.013/2010 privind aprobarea Regulamentului de nerespectarea legislației privind investigația tehnică a
organizare și funcționare a Centrului de Investigații și Analiză accidentelor și incidentelor din aviația civilă și aplică
pentru Siguranța Aviației Civile, publicată în Monitorul Oficial al sancțiunile contravenționale aferente, potrivit competențelor
României, Partea I, nr. 720 din 28 octombrie 2010, după litera t) acordate CIAS, în conformitate cu actele normative în
se introduce o nouă literă, litera ț), cu următorul cuprins: vigoare.“
PRIM-MINISTRU
DACIAN JULIEN CIOLOȘ
Contrasemnează:
Ministrul transporturilor,
Petru Sorin Bușe
Ministrul muncii, familiei, protecției sociale
și persoanelor vârstnice,
Dragoș-Nicolae Pîslaru
Ministrul afacerilor externe,
Lazăr Comănescu
București, 21 decembrie 2016.
Nr. 1.003.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE


ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

ORDIN
pentru modificarea Normelor metodologice privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe
corporale aflate în patrimoniul instituțiilor publice, aprobate prin Ordinul ministrului economiei
și finanțelor nr. 3.471/2008
În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului
Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,
având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 72/2014 privind stabilirea valorii de intrare a activelor fixe la instituțiile publice,
ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:
Art. I. — La articolul 23 din Normele metodologice privind Oficial al României, Partea I, nr. 835 din 11 decembrie 2008, cu
reevaluarea și amortizarea activelor fixe corporale aflate în completările ulterioare, alineatele (1) și (2) se abrogă.
patrimoniul instituțiilor publice, aprobate prin Ordinul ministrului Art. II. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
economiei și finanțelor nr. 3.471/2008, publicat în Monitorul României, Partea I.

Ministrul finanțelor publice,


Anca Dana Dragu

București, 27 decembrie 2016.


Nr. 2.908.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1070/30.XII.2016 9

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

ORDIN
pentru completarea reglementării tehnice „Normativ privind proiectarea,
execuția și exploatarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare a localităților.
Indicativ NP 133—2013ˮ, aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale
și administrației publice, nr. 2.901/2013
În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (3) și (4) din Regulamentul privind tipurile de reglementări tehnice și de cheltuieli
aferente activității de reglementare în construcții, urbanism, amenajarea teritoriului și habitat, aprobat prin Hotărârea Guvernului
nr. 203/2003, cu modificările și completările ulterioare,
având în vedere Procesul-verbal de avizare nr. 4 din 27 octombrie 2016 al Comitetului tehnic de specialitate nr. 10 „Instalații
și echipamente aferente construcțiilor” și Procesul-verbal de avizare nr. 2 din 18 noiembrie 2016 al Comitetului tehnic de
coordonare generală,
în temeiul prevederilor art. 10 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, și ale art. 4 pct. II lit. e) și
art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării Regionale și
Administrației Publice, cu modificările și completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, emite prezentul ordin.

Art. I. — Reglementarea tehnică „Normativ privind autospecialelor de intervenție și alte măsuri alternative de
proiectarea, execuția și exploatarea sistemelor de alimentare cu apărare împotriva incendiilor.
apă și canalizare a localităților. Indicativ NP 133—2013”, (3) În cazul realizării unor extinderi ale rețelei existente de
aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării alimentare cu apă amplasate în intravilanul unei localități din
regionale și administrației publice, nr. 2.901/2013, publicat în mediul rural cu o populație de la 500 până la 10.000 de locuitori,
Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 660 și 660 bis din se asigură, pentru extinderile propuse, atât debitul pentru
28 octombrie 2013, se completează, după cum urmează: alimentarea cu apă potabilă a locuitorilor, cât și debitul pentru
1. La punctul 5.4.5 „Hidranți de incendiu exterioriˮ, la stingerea incendiilor cu hidranți exteriori. În acest caz, în punctul
alineatul (1), după litera c) se introduce o nouă literă, de racord al extinderii cu rețeaua existentă se amplasează un
litera c1), cu următorul cuprins: hidrant exterior, iar pe rețeaua care se extinde, dispusă în
„c1) distanța dintre 2 hidranți aflați pe aceeași conductă de intravilanul localității, se prevede, după caz:
alimentare cu apă se măsoară de-a lungul axului median al a) amplasarea de hidranți exteriori la distanțe de până la
străzii/drumului;”. 500 m între ei, dacă lungimea extinderii este mai mare de 500 m;
b) amplasarea unui hidrant exterior în capătul rețelei, dacă
2. După punctul 5.4.5 „Hidranți de incendiu exterioriˮ se
lungimea extinderii este mai mică de 500 m.
introduce un nou punct, punctul 5.4.6 „Hidranți de incendiu
(4) În cazul realizării unor extinderi ale rețelei existente de
exteriori în localități din mediul ruralˮ, cu următorul cuprins:
alimentare cu apă în localități din mediul rural cu o populație de
„5.4.6 Hidranți de incendiu exteriori în localități din mediul la 500 până la 10.000 de locuitori, care au realizat un plan de
rural dezvoltare/modernizare a sistemului de alimentare cu apă
(1) Prin excepție de la dispozițiile pct. 5.4.5 alin. (1) și (13), pe pentru o perspectivă de minimum 30 de ani, se vor prevedea, în
rețelele de alimentare cu apă realizate în localitățile din mediul completarea dispozițiilor alin. (3), numai pentru conducta de
rural cu o populație de la 500 până la 10.000 de locuitori, hidranții alimentare cu apă amplasată în extravilanul localității, soluții de
exteriori se amplasează la distanțe de până la 500 m între ei. montare ulterioară a hidranților exteriori la distanțe de până la
(2) În cazul realizării unor extinderi ale rețelei existente de 500 m.”
alimentare cu apă în localități din mediul rural cu o populație de Art. II. — Contractele pentru serviciile de proiectare încheiate
până la 500 de locuitori, rețeaua existentă și extinderea acesteia până la data intrării în vigoare a prezentului ordin se finalizează
asigură alimentarea cu apă potabilă a locuitorilor din aceste cu respectarea reglementărilor tehnice în vigoare la data
localități, condiționat de prevederea rezervei intangibile de semnării acestora.
incendiu de 10 m3 în rezervor. În acest caz, rezervorul se Art. III. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
prevede cu posibilități pentru alimentarea cu apă a României, Partea I.

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,


Vasile Dîncu

București, 19 decembrie 2016.


Nr. 3.218.
10 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1070/30.XII.2016

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE

ORDIN
privind aprobarea componenței nominale a Consiliului Național de Statistică și Prognoză
a Învățământului Superior (CNSPIS)
Având în vedere prevederile art. 217 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,
în conformitate cu prevederile art. 216, ale art. 218 și ale art. 220 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările
și completările ulterioare,
în conformitate cu Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 5.802/2016*) privind metodologia de
selecție a membrilor Consiliului Național de Statistică și Prognoză a Învățământului Superior (CNSPIS),
în conformitate cu art. 5 și 7 din Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 5.804/2016 privind
aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, a statului de funcții și a organigramei Unității Executive pentru Finanțarea
Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării,
în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale și Cercetării
Științifice, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul educației naționale și cercetării științifice emite prezentul ordin.


Art. 1. — Se aprobă componența nominală a Consiliului Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării,
Național de Statistică și Prognoză a Învățământului Superior Dezvoltării și Inovării și Consiliul Național de Statistică și Prognoză
(CNSPIS), prevăzută în anexa care face parte integrantă din a Învățământului Superior, constituit conform prezentului ordin, vor
prezentul ordin. duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 2. — Direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Art. 3. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
Educației Naționale și Cercetării Științifice (MENCȘ), Unitatea României, Partea I.
Ministrul educației naționale și cercetării științifice,
Mircea Dumitru

București, 16 decembrie 2016.


Nr. 6.110.

*) Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 5.802/2016 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

ANEXĂ

Componența nominală a Consiliului Național de Statistică și Prognoză a Învățământului Superior (CNSPIS)

Nr.
Nume Prenume Funcția Afiliere instituțională
crt.

1 Murgescu Bogdan Președinte UNIVERSITATEA BUCUREȘTI


2 Păunescu Mihai Vicepreședinte ȘCOALA NAȚIONALĂ DE STUDII POLITICE ȘI ADMINISTRATIVE
3 Țițan Emilia Vicepreședinte ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE
4 Bădescu Gabriel Membru UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI
UNIVERSITY OF ROUEN, LABORATORY OF MATHEMATICS
5 Barbu Vlad Ștefan Membru
RAPHAEL SALEM
6 Buzea Carmen Membru UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRAȘOV
7 Comes Călin-Adrian Membru UNIVERSITATEA „PETRU MAIOR”
8 Davidescu Adriana Anamaria Membru ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE
9 Didilescu Andreea Membru UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE — CAROL DAVILA
10 Dimian Mihai Membru UNIVERSITATEA „ȘTEFAN CEL MARE” DIN SUCEAVA
11 Ghiuță Ovidiu-Aurel Membru UNIVERSITATEA „ȘTEFAN CEL MARE” DIN SUCEAVA
12 Gîrțu Mihai Membru UNIVERSITATEA OVIDIUS DIN CONSTANȚA
13 Hatos Adrian Membru UNIVERSITATEA DIN ORADEA
14 Moraru Luminița Membru UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS”
15 Petrescu Mircea Ionuț Membru UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREȘTI
16 Strat Vasile Alecsandru Membru ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE
17 Tufiș Claudiu Membru UNIVERSITATEA BUCUREȘTI
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1070/30.XII.2016 11

A C T E A L E A U T O R I T Ă Ț I I D E S U P R AV E G H E R E F I N A N C I A R Ă
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

REGULAMENT
privind activitatea de control periodic și inopinat desfășurată
de către Autoritatea de Supraveghere Financiară
În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1), art. 3, 6, precum și ale art. 212 alin. (8) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări
și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,
în urma deliberărilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din cadrul ședinței din data de 14 decembrie 2016,
Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezentul regulament.
CAPITOLUL I f) coordonatorul echipei de control — membru al echipei de
Dispoziții generale control împuternicit, prin decizia de control, să coordoneze
activitățile specifice acțiunii de control;
Art. 1. — (1) Prezentul regulament stabilește cadrul de
g) decizie de control — act administrativ emis la nivelul A.S.F.
desfășurare a activității de control periodic și inopinat, de către
prin care se dispune efectuarea controlului periodic sau inopinat;
Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare
h) decizie de audiere — act administrativ emis la nivelul
A.S.F., precum și drepturile și obligațiile părților implicate în
activitatea de control. A.S.F. prin care se dispune efectuarea unei audieri;
(2) În conformitate cu prevederile art. 212 din Ordonanța de i) echipă de control — persoanele desemnate prin decizia de
urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea control pentru efectuarea acțiunii de control;
și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată j) echipă de audiere — persoanele desemnate prin decizia
cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu de audiere să efectueze audierea unei persoane vizate;
modificările și completările ulterioare, denumită în continuare k) entitate controlată — entități autorizate, reglementate
O.U.G. nr. 93/2012, structurile de specialitate din cadrul A.S.F. și/sau supravegheate de către A.S.F., prevăzute la art. 2 alin. (1)
desfășoară activități de control periodic și inopinat în vederea din O.U.G. nr. 93/2012;
exercitării rolului activ al A.S.F., atât în direcția constatării l) notă de constatare — document unilateral întocmit de către
modului de aplicare a reglementărilor legale în vigoare de către membrii echipei de control în situații care necesită consemnarea
entitățile reglementate și/sau supravegheate de către A.S.F., cât unei stări de fapt, în relația cu entitatea controlată;
și a gestionării corespunzătoare a riscurilor incidente activității m) notă explicativă — document întocmit și asumat de către
acestora. reprezentanți ai entității controlate, de către persoana vizată sau
Art. 2. — (1) Termenii și expresiile utilizate în prezentul de către reprezentantul legal al oricărei altei entități căreia i-au
regulament au semnificația prevăzută în legislația specifică fost externalizate activități specifice, la solicitarea membrilor
sectoarelor de supraveghere financiară, precum și semnificațiile echipei de control/echipei de audiere, cu scopul de a oferi
prevăzute la alin. (2). clarificări/explicații cu privire la aspectele solicitate;
(2) În sensul prezentului regulament, termenii și expresiile n) persoană vizată — persoana fizică și/sau juridică, direct ori
de mai jos au următoarele semnificații: indirect implicată în activitatea verificată de către structurile cu
a) activitate de control — acțiune cu caracter periodic sau atribuții de control ale A.S.F.;
inopinat desfășurată de către structurile din cadrul A.S.F., în o) planul anual integrat de control — document aprobat de
scopul verificării activității/operațiunilor/proceselor și Consiliul A.S.F. prin intermediul căruia sunt stabilite entitățile ce
mecanismelor interne ale entităților controlate, pe elemente de vor face obiectul controalelor periodice, în respectivul an
conformitate și/sau de risc; calendaristic;
b) audiere — tehnică de investigare a unei persoane vizate, p) plan de măsuri — set de obligații impuse unei entități
în baza unei decizii de audiere, pentru determinarea condițiilor controlate de către A.S.F. cu scopul remedierii unor deficiențe
și împrejurărilor în care a fost desfășurată o anumită activitate; constatate și/sau administrării corespunzătoare a unor riscuri;
c) control inopinat — tip de control care nu se notifică în q) proces-verbal de audiere — act bilateral încheiat cu ocazia
prealabil entității controlate și care constă în verificarea, la sediul desfășurării unei audieri între persoana vizată și membrii echipei
entității, a anumitor activități/operațiuni/procese și mecanisme de audiere, cu scopul de a consemna prezentarea persoanei
interne aferente unei perioade de timp determinate și/sau a vizate la audiere, documentele și informațiile puse la dispoziția
îndeplinirii uneia sau mai multor obligații, conform legislației reprezentanților A.S.F, precum și orice alte aspecte apreciate de
incidente sectorului de supraveghere financiară; părți drept necesar a fi incluse în cadrul acestui document;
d) control periodic — tip de control în legătură cu care r) proces-verbal de control — document unilateral adresat
entitatea controlată este notificată în prealabil și care constă în entității controlate, întocmit de către membrii echipei de control,
verificarea periodică, la sediul entității, a anumitor în care sunt consemnate deficiențele, iregularitățile,
activități/operațiuni/procese interne și mecanisme interne disfuncționalitățile constatate și riscurile regăsite în activitatea
aferente unei perioade de timp determinate și a îndeplinirii uneia entității controlate, precum și toate aspectele constatate ca
sau mai multor obligații, conform legislației incidente, în baza urmare a desfășurării activității de control;
planului anual integrat de control, aprobat de către Consiliul s) proces-verbal de ridicare documente — act bilateral
A.S.F.; încheiat între reprezentanți ai entității controlate și membrii
e) control încrucișat — tehnică de verificare, la sediul echipei de control, prin care sunt consemnate toate
entităților sau al A.S.F., a înscrisurilor/operațiunilor unei entități documentele, datele și situațiile ridicate de către echipa de
în corelație cu înscrisurile/operațiunile unei alte entități; control de la sediul entității, cu ocazia desfășurării controlului,
12 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1070/30.XII.2016

precum și orice alte observații apreciate ca fiind necesar a fi Art. 6. — (1) În situații justificate, pe parcursul oricărei etape
consemnate de către oricare dintre părțile semnatare; prevăzute la art. 5 alin. (1), A.S.F. poate emite o nouă decizie cu
t) tematica de control — cuprinde obiectivele/obiectul acțiunii privire la:
de control stabilite la momentul întocmirii deciziei de control; a) completarea sau modificarea componenței echipei de
u) recomandare adresată entității controlate — instrument de control;
manifestare a rolului pro-activ al echipei de control, fundamentat b) extinderea tematicii controlului și/sau a perioadei
pe diverse orientări sau ghiduri aplicabile, bune practici controlate;
identificate la nivelul pieței, utilizat în scopul optimizării activității c) suspendarea controlului pentru o perioadă de maximum
și/sau gestionării riscului la nivelul entității controlate; 90 de zile.
v) sectoare de supraveghere financiară — Sectorul (2) A.S.F. comunică entității controlate decizia prevăzută la
instrumente și investiții financiare, Sectorul asigurări-reasigurări alin. (1).
(3) În situația prevăzută la alin. (1) lit. c), A.S.F. comunică
și Sectorul sistemului de pensii private;
entității decizia cu privire la data suspendării controlului, iar data
w) solicitare adresată entității controlate — instrument de
reluării controlului este notificată entității cu cel puțin două zile
manifestare a rolului pro-activ al echipei de control, cu caracter lucrătoare anterior reluării controlului.
obligatoriu pentru entitatea controlată, fundamentat din punct de
vedere legal și utilizat cu scopul remedierii unor situații SECȚIUNEA a 2-a
neconforme/clarificării unor situații/minimizării riscului identificat Etapa premergătoare acțiunii de control
în cadrul controlului;
x) sondaj — metodă de verificare a înscrisurilor, a datelor și Art. 7. — În exercitarea atribuțiilor sale, prevăzute la art. 3
a operațiunilor considerate a fi reprezentative pentru o alin. (1) lit. c) și art. 212 alin. (2) și (3) din O.U.G. nr. 93/2012,
activitate/serie de operațiuni desfășurate de către o entitate A.S.F. decide asupra tipului de control ce urmează a fi efectuat,
controlată; în funcție de obiectivele și complexitatea activității entității, în
y) structură de control — structură organizatorică din cadrul concordanță cu prevederile prezentului regulament și cu
legislația specifică aplicabilă fiecărui sector de supraveghere
A.S.F. cu atribuții de control.
financiară.
Art. 3. — (1) Pentru exercitarea atribuțiilor de control
Art. 8. — (1) Declanșarea controlului periodic sau inopinat
prevăzute la art. 1 alin. (2), A.S.F. poate coopera și face schimb se realizează în baza unei decizii de control semnată de către
de informații cu orice alte instituții, organisme și autorități din președintele A.S.F.
România, din state membre și state terțe. (2) Decizia de control prevăzută la alin. (1) cuprinde, fără a
(2) În baza informațiilor rezultate în urma cooperării cu alte se limita la acestea, următoarele:
autorități competente, Consiliul A.S.F. poate decide ca în a) tipul controlului;
acțiunile de control la entitățile autorizate care desfășoară b) datele de identificare ale entității supuse controlului;
activități în alte state membre ale Uniunii Europene în baza c) perioada verificată;
dreptului de stabilire sau libertății de a presta servicii și a unor d) data de început a acțiunii de control;
protocoale/memorandumuri multilaterale/bilaterale să participe e) componența echipei de control și coordonatorul acesteia;
autoritățile competente din respectivele state, precum și să f) tematica de control.
solicite asistență autorităților europene relevante pentru (3) În cazul controalelor periodice, tematica de control este
activitatea respectivelor entități, ESMA sau EIOPA, dacă este axată pe elemente semnificative de conformitate și de risc
cazul. aferente activității entității supuse controlului și este elaborată,
Art. 4. — Activitatea de control este organizată procedural la pentru fiecare entitate controlată în parte, în funcție de:
nivelul fiecărui sector de supraveghere financiară, în funcție de a) gama și complexitatea activității și a serviciilor prestate;
particularitățile activităților desfășurate la nivelul acestora, fiind b) nivelul indicatorilor prudențiali/stabilitatea economico-
dezvoltată pe două componente: financiară a entității;
a) componenta de conformitate — vizează faptele de c) riscurile identificate în procesul de supraveghere
încălcare a legislației/eventualele abateri în legătură cu permanentă;
activitățile specifice desfășurate; d) conduita entității în relația cu clienții, piața și A.S.F.;
e) orice alte informații relevante disponibile.
b) componenta de risc — vizează minimizarea impactului
(4) În cazul controlului inopinat, tematica de control este
riscurilor înregistrate atât la nivelul entității controlate, cât și la
punctuală și are la bază rezultatele procesului de supraveghere
nivel de piață. și/sau aspectele sesizate A.S.F. de terțe părți cu privire la
CAPITOLUL II entitatea ce urmează a fi controlată.
Art. 9. — (1) Entitatea controlată este notificată în scris, cu
Etapele activității de control
cel puțin 15 zile lucrătoare înainte de data stabilită de A.S.F.
pentru declanșarea unui control periodic.
SECȚIUNEA 1 (2) Notificarea prevăzută la alin. (1) este transmisă prin
Prevederi generale scrisoare cu confirmare de primire, fax sau e-mail și va conține:
a) data de început a controlului și tematica aferentă;
Art. 5. — (1) Activitatea de control desfășurată de către A.S.F. b) eventuale solicitări prealabile de informații/date/
la nivelul entităților controlate implică parcurgerea următoarelor documente sub formă de chestionare/machete/situații
etape: centralizatoare de date/informații.
1. etapa premergătoare acțiunii de control; (3) Entitatea controlată are obligația de a pune la dispoziția
2. desfășurarea controlului; echipei de control răspunsurile solicitate în termenul stabilit și
3. valorificarea rezultatului controlului. în forma solicitată.
(2) După finalizarea controlului, în cazul în care a fost impus Art. 10. — (1) În caz de forță majoră sau în alte situații
entității controlate un plan de măsuri, acesta este monitorizat de excepționale, de natură a o pune în imposibilitatea asigurării
către A.S.F., prin intermediul structurilor de specialitate, în condițiilor necesare controlului, entitatea controlată poate
conformitate cu prevederile prezentului regulament. solicita A.S.F., în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1070/30.XII.2016 13

primirii notificării prevăzute la art. 9 alin. (2), amânarea explicative scrise reprezentantului legal/conducerii entității
declanșării controlului periodic cu maximum 20 de zile controlate, oricărui angajat al acesteia, precum și
lucrătoare, cu prezentarea argumentelor și a documentelor reprezentantului legal al oricărei alte entități căreia i-au fost
justificative aferente. externalizate activități specifice;
(2) A.S.F. poate solicita entității ce urmează a fi controlată d) să intervieveze persoanele din cadrul entității controlate,
explicații/documente justificative suplimentare în vederea în vederea atingerii obiectivelor controlului;
adoptării unei decizii cu privire la solicitarea primită și comunică e) să solicite declanșarea imediată a demersurilor de
în scris entității decizia luată. remediere a anumitor deficiențe în situații de risc major și/sau
care impun măsuri urgente, prin întocmirea în acest sens a unei
SECȚIUNEA a 3-a note de constatare, la sediul entității controlate;
Etapa desfășurării controlului f) să aibă acces în orice sediu și incintă în care entitatea își
desfășoară activitatea, precum și în spațiile unde se află
SUBSECȚIUNEA 1 documentele și sistemele informatice de evidență, stocare și
Drepturile și obligațiile entității controlate prelucrare a datelor, inclusiv în sediile entităților cărora le-au fost
externalizate o parte dintre activitățile specifice, în prezența unui
Art. 11. — (1) Pe durata efectuării controlului la sediul reprezentant al entității controlate, care are obligația de a însoți
entității, entitatea controlată, prin orice reprezentant sau angajat echipa de control.
al său, are următoarele drepturi: (2) În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, pe durata efectuării
a) să beneficieze, din partea echipei de control, de un controlului la sediul entității controlate, echipa de control are
tratament just și echitabil, bazat pe un dialog instituțional următoarele obligații:
constructiv; a) să prezinte decizia de control și să se identifice prin
b) să furnizeze echipei de control, în mod voluntar, orice prezentarea legitimației de serviciu;
explicații pe care le consideră necesare în vederea clarificării b) să se asigure că decizia de control a primit număr de
unor situații identificate în timpul controlului; înregistrare din partea entității controlate și să consemneze
c) să îi fie respectat programul de lucru; controlul se poate informațiile aferente deciziei de control în registrul unic de
desfășura și în afara programului de lucru al entității controlate, control al entității controlate;
cu acordul prealabil în scris al reprezentantului legal al acesteia; c) să aplice în mod corect prevederile legislației incidente
d) să semneze, cu eventuale obiecțiuni, documentele entității controlate;
încheiate cu echipa de control. d) să respecte programul de lucru al entității controlate;
(2) Pe durata efectuării controlului la sediul entității, entitatea controlul se poate desfășura și în afara programului de lucru al
controlată, prin orice reprezentant sau angajat al său, are entității controlate, cu acordul prealabil în scris al
următoarele obligații: reprezentantului legal al acesteia;
a) să permită accesul echipei de control în spațiile în care se
e) să păstreze confidențialitatea asupra datelor și
desfășoară activitatea pentru care a fost autorizată/avizată de
informațiilor obținute, cu respectarea prevederilor legale.
către A.S.F., precum și în spațiile unde se află documentele
(3) Echipa de control manifestă pe întreaga durată a acțiunii
aferente activității desfășurate și sistemele informatice utilizate;
de control o atitudine pro-activă și asigură rolul reactiv/corectiv
b) să asigure desfășurarea în bune condiții a activității de
al controlului.
control și să acorde sprijinul necesar, fără a încerca să
obstrucționeze desfășurarea acesteia; SUBSECȚIUNEA a 3-a
c) să pună la dispoziția echipei de control, la termenele și în
Controlul la sediul entității
forma solicitată, orice document/evidență solicitat/ă, de orice
natură, pe orice suport indicat de către echipa de control, în Art. 13. — (1) Echipa de control se prezintă la sediul entității
original/copii certificate conform cu originalul/traduceri legalizate controlate la data stabilită pentru declanșarea activității de
în limba română, după caz, inclusiv note explicative; control, pentru realizarea verificărilor specifice, urmărind
d) să colaboreze, în vederea determinării situațiilor de fapt, tematica aferentă controlului.
prin prezentarea în întregime a faptelor cunoscute și a tuturor (2) În situația în care echipa de control se află la sediul
documentelor justificative și să implementeze măsurile urgente entității controlate, dar, din motive independente de aceasta, se
dispuse de către echipa de control prin notele de constatare găsește în imposibilitatea de a efectua controlul, aceasta
întocmite; întocmește o notă de constatare ce cuprinde motivele care au
e) să semneze procesul-verbal de ridicare documente. dus la respectiva situație.
(3) Situația prevăzută la alin. (2) este adusă la cunoștința
SUBSECȚIUNEA a 2-a
președintelui A.S.F. și vicepreședintelui coordonator, în cazul
Drepturile și obligațiile echipei de control unui control inopinat, sau Consiliului A.S.F., în cazul unui control
Art. 12. — (1) În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, pe durata periodic, cu propuneri în vederea adoptării măsurilor de urmat.
efectuării controlului la sediul entității controlate, echipa de Art. 14. — (1) Echipa de control solicită reprezentanților
control are următoarele drepturi: entității controlate clarificări/explicații asupra anumitor aspecte,
a) să utilizeze oricare dintre tehnicile și instrumentele de prin intermediul unei cereri de informații/chestionar, iar
control consacrate, fără a se limita la acestea: chestionar, documentele întocmite primesc număr de înregistrare din partea
sondaj, interviu, observare, control încrucișat; entității controlate.
b) să solicite și să verifice în totalitate sau prin sondaj orice (2) Clarificările/Explicațiile scrise ale reprezentanților entității
tip de document/evidență de orice natură, pe orice suport, care controlate fac obiectul unor note explicative.
au sau pot avea legătură cu activitatea vizată de acțiunea de Art. 15. — (1) În conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1)
control, inclusiv cu activitățile externalizate/transferate, după lit. e), în măsura în care, cu ocazia desfășurării controlului la
caz, precum și sistemele informatice de evidență, stocare și sediul entității controlate, echipa de control constată situații de
prelucrare a datelor; risc care impun adoptarea unor măsuri urgente din partea
c) să ridice copii ale documentelor sau situații entității controlate, aceasta le va aduce la cunoștința entității și
centralizatoare, în orice format, pe orice suport și să solicite note îi va solicita acesteia asumarea deciziei asupra unui set de
14 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1070/30.XII.2016

măsuri, cu termenele aferente. Solicitarea echipei de control cunoștință a constatărilor reținute în urma desfășurării
este consemnată în cadrul unei note de constatare. controlului și formulării de eventuale obiecțiuni.
(2) Nota de constatare prevăzută la alin. (1) este înregistrată (2) Echipa de control transmite entității controlate și
la entitatea controlată și este comunicată, sub semnătură de versiunea electronică a procesului-verbal de control, cu
primire, reprezentantului legal/conducerii entității controlate. semnătura electronică a coordonatorului echipei de control, în
(3) Nota de constatare se întocmește de către echipa de vederea facilitării procesării informațiilor din cadrul acestuia.
control și în situația în care aceasta se află în imposibilitatea de (3) Numărul de înregistrare al procesului-verbal de control,
a efectua acțiunea de control, din motive independente de primit de la registratura A.S.F., se înscrie în registrul unic de
echipa de control. control al entității controlate.
Art. 16. — (1) Echipa de control colectează documentele
selectate de la sediul entității controlate, în baza procesului- SUBSECȚIUNEA a 5-a
verbal de ridicare documente, care se întocmește în două Obiecțiuni la procesul-verbal de control
exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte semnatară. Art. 20. — (1) Entitatea controlată, sub semnătura
(2) Procesul-verbal de ridicare documente cuprinde: reprezentantului legal/conducătorului entității, are dreptul de a
a) notele explicative date cu ocazia controlului, conform art. 14; formula în scris obiecțiuni cu privire la constatările consemnate
b) elemente de identificare a documentelor ridicate de către în procesul-verbal de control, după cum urmează:
echipa de control în format electronic/letric, cu precizarea a) în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data primirii
numărului de file și a faptului că acestea sunt conforme cu procesului-verbal de control, în cazul controlului inopinat;
originalul; b) în termen de maximum 7 zile lucrătoare de la data primirii
c) orice alte înscrisuri, date, situații și/sau informații pe care procesului-verbal de control, în cazul controlului periodic.
părțile le consideră relevante; (2) Entitatea controlată depune obiecțiunile la registratura
d) mențiunea că toate înscrisurile în original puse la A.S.F. și le comunică și în format electronic, cu semnătura
dispoziția echipei de control au fost restituite, iar entitatea electronică a reprezentantului legal al entității controlate
certifică faptul că documentele în copie prezentate/ridicate de coordonatorului echipei de control, în vederea facilitării
către echipa de control sunt complete și conforme cu originalele. procesării acestora.
Art. 17. — (1) Echipa de control poate solicita, în scris, (3) În situații excepționale, la solicitarea entității controlate
informații sau documente de la entitatea controlată și/sau poate motivată temeinic, termenele prevăzute la alin. (1) pot fi
reveni oricând la sediul entității controlate pentru documentare prelungite, cu acordul vicepreședintelui coordonator, cu
suplimentară/obținerea de explicații sau clarificări după maximum 3 zile lucrătoare în cazul controlului inopinat, respectiv
încheierea procedurii de colectare a documentelor/informațiilor/ cu maximum 7 zile lucrătoare în cazul controlului periodic.
explicațiilor de la sediul entității controlate și până la (4) Entitatea controlată are obligația de a informa persoanele
transmiterea, către entitatea controlată, a rezultatelor controlului ale căror atribuții au legătură cu situațiile constatate de către
aprobate de către Consiliul A.S.F. echipa de control, precum și pe cele cu care au încetat relațiile
(2) Data la care echipa de control revine la sediul entității de muncă/de reprezentare la data primirii procesului-verbal de
controlate este comunicată cu două zile lucrătoare înainte, în control, în vederea formulării de eventuale obiecțiuni, cu
scris, entității controlate. respectarea termenului stabilit pentru depunerea obiecțiunilor.
(3) Ridicarea în copie a documentelor/datelor/informațiilor Art. 21. — Echipa de control sau entitatea controlată poate
suplimentare și obținerea explicațiilor/clarificărilor se fac pe bază solicita expres, ca etapă opțională, organizarea unei întâlniri la
de proces-verbal de ridicare documente, respectiv notă sediul A.S.F., pentru clarificarea unor aspecte care au reieșit în
explicativă, în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (2) și ale urma transmiterii obiecțiunilor de către entitatea controlată.
art. 14 alin. (2).
SECȚIUNEA a 4-a
SUBSECȚIUNEA a 4-a
Valorificarea rezultatelor controlului
Elaborarea procesului-verbal de control
Art. 22. — (1) Echipa de control analizează obiecțiunile
Art. 18. — (1) Echipa de control întocmește procesul-verbal formulate de către entitatea controlată la procesul-verbal de
de control, în baza documentelor verificate, a informațiilor, control și elaborează concluziile și propunerile cu privire la
datelor și explicațiilor obținute de la entitatea controlată, precum aspectele constatate.
și a oricăror altor informații relevante. (2) Pe baza procesului-verbal de control și a informațiilor
(2) Procesul-verbal de control cuprinde: conform alin. (1), Consiliul A.S.F. poate dispune măsuri și/sau
a) elementele de risc și prudențialitate identificate la nivelul sancțiuni.
entității controlate, după caz; Art. 23. — (1) Conform legislației specifice, activitatea de
b) elementele de neconformitate constatate, respectiv faptele control se finalizează ca urmare a hotărârii Consiliului A.S.F.,
care reprezintă încălcări ale legislației specifice aplicabile după caz, prin:
entității controlate; a) notificarea entității controlate privind rezultatele controlului,
c) diverse solicitări și recomandări adresate entității în condițiile în care nu au fost reținute deficiențe care să
controlate, cu rol de prevenire sau corectare a unor situații determine aplicarea de măsuri sancționatorii sau dispunerea de
potențial generatoare de deficiențe, atenuare a efectelor unor măsuri de remediere;
evenimente produse sau de îndrumare a entității controlate în b) notificarea entității controlate privind atenționarea acesteia
legătură cu anumite aspecte constatate; și/sau a persoanelor responsabile pentru deficiențele de o
d) alte aspecte relevante, după caz. gravitate redusă;
(3) Conformitatea procesului-verbal de control cu obiectivele c) dispunerea unui plan de măsuri în scopul remedierii
controlului și tematica aferentă sunt asigurate la nivelul funcțiilor deficiențelor constatate și/sau prevenirii apariției/materializării
de coordonare și conducere ale structurii de control. unor riscuri în activitatea entității controlate;
Art. 19. — (1) Procesul-verbal de control este semnat de d) solicitarea ca entitatea controlată să înainteze către A.S.F.
către echipa de control, este înregistrat la registratura A.S.F. și un set de măsuri asumat în vederea remedierii
este comunicat entității controlate, în vederea aducerii la deficiențelor/prevenirii apariției/materializării unor riscuri;
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1070/30.XII.2016 15

e) sancționarea entității controlate și/sau a persoanelor a) tema audierii;


responsabile pentru deficiențele constatate; b) data și locul desfășurării audierii;
f) sesizarea organelor abilitate potrivit legii, dacă este cazul; c) documentele solicitate pentru a fi prezentate în cadrul
g) orice alte măsuri pe care le poate adopta Consiliul A.S.F., audierii.
conform competențelor acestuia, care nu sunt opozabile entității (3) Persoana convocată are obligația de a se prezenta la
controlate. momentul și locul stabilit pentru desfășurarea audierii, cu
(2) Entitatea controlată și, după caz, persoanele vizate sunt documentele justificative solicitate, după caz.
informate cu privire la rezultatele controlului adoptate de către (4) Persoana convocată poate solicita A.S.F., anterior
Consiliul A.S.F., prin poștă cu confirmare de primire, fax sau desfășurării audierii, amânarea acesteia pentru cazuri
e-mail, cu excepția situațiilor prevăzute la alin. (1) lit. f) și, după excepționale, fundamentate temeinic prin documente
caz, la alin. (1) lit. g). justificative, iar A.S.F. îi comunică hotărârea adoptată cu privire
(3) Entitatea controlată are obligația de a transmite A.S.F., în la solicitarea sa.
termen de maximum 5 zile lucrătoare de la informarea prevăzută Art. 28. — (1) Persoana convocată este informată de către
la alin. (2), dovezile comunicărilor de luare la cunoștință a echipa de audiere cu privire la metodologia de desfășurare a
rezultatelor controlului de către persoanele vizate. audierii la momentul declanșării audierii.
Art. 24. — În măsura în care, după finalizarea controlului, (2) Echipa de audiere poate înregistra discuțiile din cadrul
A.S.F. intră în posesia unor informații și date suplimentare audierii pe dispozitive electronice care permit stocarea datelor și
referitoare la entitatea controlată și operațiunile verificate, redarea lor ulterioară, doar cu acordul scris al persoanei audiate,
aceasta poate decide declanșarea unei noi acțiuni de control. iar, în caz de refuz, situația se consemnează în scris.
(3) Este interzisă folosirea de către persoanele audiate a
SECȚIUNEA a 5-a oricăror dispozitive ce permit înregistrarea audio/video a
Monitorizarea rezultatelor controlului, în cazul în care a fost discuțiilor din cadrul audierii și redarea lor ulterioară.
impus entității controlate un plan de măsuri (4) În cadrul audierii, persoana audiată are obligația de a
Art. 25. — (1) În situația în care A.S.F. emite un plan de furniza echipei de audiere toate informațiile deținute, corecte și
măsuri în sarcina entității controlate, aceasta este obligată să complete, pe orice suport, în orice formă, fără a obstrucționa
implementeze măsurile dispuse în termenele stabilite și să desfășurarea investigațiilor, în vederea clarificării unei anumite
informeze A.S.F. cu privire la demersurile realizate pentru situații, iar informațiile prezentate sunt consemnate de către
ducerea la îndeplinire a acestuia, la termenele și în forma persoana audiată în cadrul unei note explicative.
solicitate. (5) Finalizarea audierii se realizează prin încheierea unui
(2) Planul de măsuri poate conține atât măsuri concrete de proces-verbal de audiere al cărui conținut este similar
remediere, cât și cerințe suplimentare de raportare impuse procesului-verbal de ridicare documente prevăzut la art. 16
pentru o perioadă determinată de timp. alin. (2), cuprinzând și orice alte observații ale părților,
(3) Structurile de control din cadrul A.S.F. monitorizează, pe considerate necesar a fi introduse în cadrul acestui document.
perioada stipulată în planul de măsuri, ducerea la îndeplinire a (6) Procesul-verbal de audiere este încheiat în două
măsurilor concrete de remediere și respectarea termenelor de exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte semnatară și
implementare. primește număr de înregistrare din registratura A.S.F.
(4) În măsura în care entitatea controlată, din motive CAPITOLUL IV
întemeiate, nu poate duce la îndeplinire toate măsurile de
Sancțiuni
remediere dispuse, în termenele stabilite, dar a inițiat deja
demersuri în vederea remedierii, monitorizarea îndeplinirii Art. 29. — (1) Nerespectarea de către entitățile controlate și
acestora este preluată de către structurile de specialitate din persoanele vizate supuse activității de control a prevederilor
cadrul A.S.F., corespunzător atribuțiilor specifice ale acestora. prezentului regulament se sancționează de către A.S.F. în
(5) Monitorizarea îndeplinirii cerințelor suplimentare de conformitate cu prevederile legislației sectoriale în vigoare.
raportare către A.S.F. stabilite prin intermediul planului de măsuri (2) Dispunerea sancțiunilor și/sau a măsurilor se face în baza
și a eventualelor obligații cu caracter permanent este realizată hotărârii Consiliului A.S.F., prin decizie semnată de președintele
de către structurile de specialitate din cadrul A.S.F., A.S.F., și se comunică entității/persoanei sancționate.
corespunzător atribuțiilor specifice ale acestora.
CAPITOLUL V
CAPITOLUL III Dispoziții tranzitorii și finale
Audierea Art. 30. — Activitățile de control în curs de desfășurare la
Art. 26. — Structurile cu atribuții de control din cadrul A.S.F., data intrării în vigoare a prezentului regulament continuă în
independent sau corelat cu efectuarea unui control periodic sau conformitate cu reglementările în vigoare la data începerii
inopinat, pot efectua, după caz, orice investigații suplimentare, acțiunii de control.
utilizând orice tehnici și instrumente de control specifice, inclusiv Art. 31. — (1) Prezentul regulament se publică în Monitorul
audieri ale persoanelor asupra cărora se apreciază că pot oferi Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data publicării
clarificări necesare situației analizate/verificate. acestuia.
Art. 27. — (1) Convocarea la audiere este efectuată în baza (2) La data intrării în vigoare a prezentului regulament se
unei decizii de audiere, sub semnătura vicepreședintelui abrogă Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară
coordonator. nr. 2/2015 privind activitatea de control periodic și inopinat
(2) Decizia de audiere este comunicată persoanei vizate prin desfășurată de Autoritatea de Supraveghere Financiară,
poștă, cu confirmare de primire, fax sau email, și cuprinde cel publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 148 din
puțin următoarele elemente: 27 februarie 2015.
Președintele Autorității de Supraveghere Financiară,
Mișu Negrițoiu
București, 15 decembrie 2016.
Nr. 11.
16 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1070/30.XII.2016

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

HOTĂRÂRE
pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară
nr. 76/2015 privind derogarea de la prevederile art. 10 alin. (1) din Norma nr. 2/2013
privind calculul actuarial al contribuției anuale datorate de administratorii de fonduri
de pensii private Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private
Având în vedere prevederile art. 36 din Legea nr. 187/2011 privind înființarea, organizarea și funcționarea Fondului de
garantare a drepturilor din sistemul de pensii private,
în baza dispozițiilor art. 2 alin. (1) lit. c) și d), art. 3 alin. (1) lit. a) și b), art. 5 lit. c), art. 6 alin. (1) și (2) și ale art. 7 alin. (2)
din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere
Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,
în urma deliberărilor din ședința Consiliului din data de 20 decembrie 2016,

Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară adoptă următoarea hotărâre:


Art. I. — Hotărârea Consiliului Autorității de Supraveghere 12 martie 2013, denumită în continuare Norma nr. 2/2013,
Financiară nr. 76/2015 privind derogarea de la prevederile Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private
art. 10 alin. (1) din Norma nr. 2/2013 privind calculul actuarial al își constituie necesarul în baza valorii rezultate din calculul cel
contribuției anuale datorate de administratorii de fonduri de mai recent, respectiv cel pentru anul 2013, efectuat conform
pensii private Fondului de garantare a drepturilor din sistemul modelului stabilit prin Norma nr. 2/2013.”
de pensii private, publicată în Monitorul Oficial al României, 2. După articolul 1 se introduce un nou articol,
Partea I, nr. 977 din 30 decembrie 2015, se modifică și se articolul 11, cu următorul cuprins:
completează după cum urmează: „Art. 11. — Fondul de Garantare a Drepturilor din Sistemul de
1. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins: Pensii Private are obligația să ducă la îndeplinire prevederile
„Art. 1. — Pentru anul 2017, prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (3) din Norma nr. 2/2013 până cel târziu la data de
art. 10 alin. (1) din Norma nr. 2/2013 privind calculul actuarial al 30 iunie 2017.”
contribuției anuale datorate de administratorii de fonduri de Art. II. — Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al
pensii private Fondului de garantare a drepturilor din sistemul României, Partea I.
de pensii private, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Art. III. — Fondul de Garantare a Drepturilor din Sistemul
Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 3/2013, de Pensii Private duce la îndeplinire prevederile prezentei
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 130 din hotărâri.

Președintele Autorității de Supraveghere Financiară,


Mișu Negrițoiu
București, 23 decembrie 2016.
Nr. 67.

EDITOR: GUVERNUL ROMÂNIEI

„Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282,
IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea” București

&JUYEJT|000709]
și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București
(alocat numai persoanelor juridice bugetare)
Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relații cu publicul, București, șos. Panduri nr. 1,
bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.401.00.70, fax 021.401.00.71 și 021.401.00.72
Tiparul: „Monitorul Oficial” R.A.

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1070/30.XII.2016 conține 16 pagini. Prețul: 3,20 lei ISSN 1453—4495