Anda di halaman 1dari 2

56/1997. (VIII. 14.

) FM-IKIM-NM egy�ttes rendelet


az �lelmiszerek megsemmis�t�s�nek felt�teleir�l �s m�dj�r�l
Az �lelmiszerekr�l sz�l� 1995. �vi XC. t�rv�ny 27. �-�nak (5) bekezd�s�ben kapott
felhatalmaz�s alapj�n - a k�rnyezetv�delmi �s ter�letfejleszt�si miniszterrel
egyet�rt�sben - a k�vetkez�ket rendelj�k el:

1. � E rendelet alkalmaz�s�ban

megsemmis�t�s: a funkci�j�t nem teljes�t�, hullad�kk� v�lt �lelmiszer teljes k�r�


k�rnyezetv�delmi kezel�se.

2. � (1) A rendelet hat�lya a Magyarorsz�gon el��ll�tott, forgalmazott azon nyers


�s feldolgozott �lelmiszerekre, �lelmiszer nyersanyagokra �s adal�kanyagokra (a
tov�bbiakban: �lelmiszer) terjed ki, amelyek emberi fogyaszt�sra alkalmatlann� -
hullad�kk� - v�ltak.

(2) A rendelet hat�lya nem terjed ki a vesz�lyes hullad�kra �s a lakoss�gn�l


keletkez� hullad�kokra.

(3) A radioakt�v anyagokkal val� szennyezetts�g eset�n az azokra vonatkoz�


jogszab�lyokat kell alkalmazni.

(4) Az �llati eredet� - hullad�kk� v�lt - term�kek eset�n e rendelet szab�lyait a


k�l�n jogszab�lyokban foglalt elt�r�sekkel kell alkalmazni.

(5) A v�mhat�s�g, illetve a rend�rs�g �ltal lefoglalt �lelmiszerek eset�n a


v�mszab�lyokban �s a rend�rs�gi jogszab�lyokban foglaltakat is alkalmazni kell.

3. � Meg kell semmis�teni azt a hullad�kot, amely sem takarm�nyoz�sra, sem m�s
c�lra az�rt nem hasznos�that�, mert m�szeres vizsg�lat n�lk�l meg�llap�that�
elv�ltoz�st mutat �s/vagy a laborat�riumi vizsg�lat k�rokoz� mikroorganizmust,
annak toxinj�t, �llatgy�gyszert, hozamn�vel� szert, n�v�nyv�d� szert, tiszt�t�- �s
fert�tlen�t�szert, adal�kanyagot, egy�b vegyi anyagot, a jogszab�lyban megszabott
hat�r�rt�ket olyan m�rt�kben meghalad� mennyis�gben, illetve egy�b vesz�lyes
anyagot olyan mennyis�gben mutatott ki, mely eg�szs�gk�rosod�st okozhat, �s ennek
vesz�ly�t az ismert elj�r�sokkal nem lehet megsz�ntetni. Amennyiben a hullad�kot
vesz�lyesnek min�s�tik, akkor a vesz�lyes hullad�kokra vonatkoz� jogszab�ly *
vonatkozik r�.

4. � (1) A hullad�kk� v�lt �s a 3. � szerint nem hasznos�that� �lelmiszerek


megsemmis�t�s�nek m�djai:

a) �get�s, *

b) telep�l�si hullad�klerak� helyeken - a sz�ks�ges hat�stalan�t� kezel�st k�vet�en


- val� elhelyez�s,

c) foly�kony, nagy v�ztartalm� hullad�kok szennyv�zkezel� telepen val� kezel�se.

(2) * A hullad�kk� v�lt �lelmiszer takarm�nyoz�si c�lra t�rt�n� hasznos�t�s�r�l a


megyei korm�nyhivatal �lelmiszerl�nc-biztons�gi �s �llateg�szs�g�gyi hat�sk�rben
elj�r� j�r�si hivatala d�nt. A megsemmis�t�s m�dja vonatkoz�s�ban az elrendel�
hat�s�g a n�peg�szs�g�gyi hat�sk�rben elj�r� j�r�si (f�v�rosi ker�leti) hivatal
v�lem�ny�t is kik�ri.

5. � A megsemmis�t�st az el��ll�t�, a forgalmaz�, illet�leg a term�k tulajdonosa


k�teles az e rendeletben, valamint m�s jogszab�lyok szerint elv�gezni, vagy
elv�geztetni.
6. � * Az �lelmiszerek megsemmis�t�s�t - feladatuk, hat�sk�r�k �s illet�kess�g�k
figyelembev�tel�vel - a k�vetkez� hat�s�gok kezdem�nyezhetik, illetve rendelhetik
el:

a) a n�peg�szs�g�gyi hat�sk�rben elj�r� j�r�si (f�v�rosi ker�leti) hivatal,

b) a fogyaszt�v�delmi hat�s�g,

c) az �lelmiszerl�nc-biztons�gi �s �llateg�szs�g�gyi hat�sk�rben elj�r� megyei


korm�nyhivatal,

d) a megyei korm�nyhivatal �lelmiszerl�nc-biztons�gi �s �llateg�szs�g�gyi


hat�sk�rben elj�r� j�r�si hivatala,

e) a megyei korm�nyhivatal n�v�ny- �s talajv�delmi hat�sk�rben elj�r� j�r�si


hivatala,

f) a bor�szati hat�sk�rben elj�r� Pest Megyei Korm�nyhivatal,

g) a Nemzeti Ad�- �s V�mhivatal,

h) az �ltal�nos rend�rs�gi feladatok ell�t�s�ra l�trehozott szerv �s

i) a Nemzeti �lelmiszerl�nc-biztons�gi Hivatal.

7. � (1) Az �lelmiszer megsemmis�t�s�r�l az azt elrendel� hat�s�g a k�zigazgat�si


hat�s�gi elj�r�s * keret�ben - a 4. � (2) bekezd�se szerinti v�lem�nyek
figyelembev�tel�vel - hat�rozatot hoz, mely tartalmazza a megsemmis�t�s m�dj�t is,
�s err�l a megsemmis�t�s helye szerint ter�letileg illet�kes helyi �nkorm�nyzat
jegyz�j�t is �rtes�ti.

(2) Az elj�r� hat�s�g az elk�l�n�tett, z�rolt �lelmiszert denatur�lja, majd azt


z�rszalaggal vagy z�r�zsineggel megjel�li �s a helyis�get, tart�lyt stb. �lomz�rral
z�rja. A z�rolt t�tel �rz�s�r�l - annak megsemmis�t�s�ig - a tulajdonos k�teles
gondoskodni.

(3) Az elk�l�n�tett, megsemmis�t�sre k�telezett �lelmiszer t�rol�si, sz�ll�t�si,


�rz�si �s megsemmis�t�si k�lts�geit a z�rolt t�tel tulajdonosa viseli.

8. � Ez a rendelet a kihirdet�s�t k�vet� 8. napon l�p hat�lyba.