Anda di halaman 1dari 29

P8_TA(2017)0207

Er�forr�s-hat�konys�g: az �lelmiszer-pazarl�s cs�kkent�se �s az �lelmiszer-


biztons�g jav�t�sa

Az Eur�pai Parlament 2017. m�jus 16-i �ll�sfoglal�sa az �lelmiszer-pazarl�s


cs�kkent�s�re �s az �lelmiszer-biztons�g jav�t�s�ra ir�nyul� er�forr�s-hat�konys�gi
kezdem�nyez�sr�l (2016/2223(INI))

(2018/C 307/03)

Az Eur�pai Parlament,

tekintettel �Az anyagk�rforg�s megval�s�t�sa � a k�rforg�sos gazdas�gra vonatkoz�


uni�s cselekv�si terv� c�m� bizotts�gi k�zlem�nyre (COM(2015)0614),

tekintettel az ��ton a k�rk�r�s gazdas�g fel�: �z�r� hullad�k� program Eur�pa


sz�m�ra� c�m� bizotts�gi k�zlem�nyre (COM(2014)0398),

tekintettel �Az er�forr�s-hat�konys�gr�l: �ton a k�rforg�sos gazdas�g fel� c�m�,


2015. j�lius 9-i �ll�sfoglal�s�ra (1),

tekintettel a fogyaszt�sra alkalmas eladatlan �lelmiszerek j�t�konys�gi c�l�


adom�nyoz�s�r�l sz�l�, 2015. okt�ber 14-i 0061/2015. sz�m� �r�sbeli nyilatkozatra,

tekintettel a �Hogyan ker�lj�k el az �lelmiszer-pazarl�st: hat�konyabb


�lelmiszerl�ncra ir�nyul� strat�gi�k az EU-ban� c�m�, 2012. janu�r 19-i
�ll�sfoglal�s�ra (2),

tekintettel az �lelmiszer-ell�t�si l�ncban a tisztess�gtelen kereskedelmi


gyakorlatokr�l sz�l�, 2016. j�nius 7-i �ll�sfoglal�s�ra (3),

tekintettel az �lelmiszer-vesztes�gr�l �s �lelmiszer-hullad�kr�l sz�l�, 2016.


j�nius 28-i tan�csi k�vetkeztet�sekre,

tekintettel a R�gi�k Bizotts�g�nak az �lelmiszer-hullad�kokr�l sz�l�, 2016. j�nius


15-i v�lem�ny�re (4),

tekintettel az Eur�pai Gazdas�gi �s Szoci�lis Bizotts�g �A civil t�rsadalom


hozz�j�rul�sa az �lelmiszer-vesztes�g �s -pazarl�s megel�z�s�t, illetve
cs�kkent�s�t c�lz� strat�gi�hoz� c�m�, 2013. m�rcius 20-i v�lem�ny�re (5),

tekintettel az Eur�pai Sz�mvev�sz�k �Az �lelmiszer-hullad�k elleni k�zdelem: az


Eur�pai Uni� es�lye az �lelmiszer-ell�t�si l�nc er�forr�s-hat�konys�g�nak
jav�t�s�ra� c�m� 34/2016. sz. k�l�njelent�s�re,

tekintettel az ENSZ K�rnyezetv�delmi K�zgy�l�s�nek az �lelmiszer-hullad�kok


k�pz�d�s�nek megel�z�s�r�l, cs�kkent�s�r�l, illetve �jrafelhaszn�l�s�r�l sz�l�,
2016. m�jus 27-i hat�rozat�ra,

tekintettel az Eur�pai Gazdas�gi �s Szoci�lis Bizotts�g ��sszehasonl�t� tanulm�ny


az Eur�pai Uni� tag�llamainak �lelmiszer-adom�nyoz�si jogszab�lyair�l �s
gyakorlat�r�l� c�m� 2014. j�niusi tanulm�ny�ra,

tekintettel az �lelmiszer-hullad�kok eur�pai mennyis�g�nek becsl�s�r�l sz�l�, 2016.


�vi FUSIONS (�lelmiszerek t�rsadalmilag innovat�v felhaszn�l�sa hullad�kcs�kkent�
strat�gi�k optimaliz�l�s�val) tanulm�nyra,

tekintettel az �lelmiszer-hullad�kok mennyis�g�t befoly�sol� uni�s jogszab�lyok �s


szakpolitik�k 2015. �vi FUSIONS fel�lvizsg�lat�ra,

tekintettel �Az �lelmiszer-hullad�kok fogalommeghat�roz�si kerete� c�m�, 2014. �vi


FUSIONS dokumentumra,

tekintettel az �lelmiszer-vesztes�gek �s �lelmiszer-hullad�kok elsz�mol�s�ra �s


bejelent�s�re vonatkoz�, 2016 j�nius�ban kiadott glob�lis standardra (FLW-
standard),

tekintettel az ENSZ �lelmez�si �s Mez�gazdas�gi Szervezet�nek (FAO) �Az �lelmiszer-


hullad�k �kol�giai l�bnyoma � A term�szeti er�forr�sokra gyakorolt hat�sok� c�m�
tanulm�ny�ra (FAO 2013),

tekintettel a FAO glob�lis �lelmiszer-vesztes�gekr�l �s �lelmiszer-hullad�kokr�l


sz�l� tanulm�ny�ra (FAO 2011),

tekintettel a �Vess�nk v�get az �lelmiszer-pazarl�snak Eur�p�ban� c�m� pet�ci�ra,


tekintettel a 2015. �vi mil�n�i vil�gki�ll�t�s alatt elfogadott Mil�n�i Charta-ra,

tekintettel elj�r�si szab�lyzata 52. cikk�re,

tekintettel a K�rnyezetv�delmi, K�zeg�szs�g�gyi �s �lelmiszer-biztons�gi Bizotts�g


jelent�s�re �s a Mez�gazdas�gi �s Vid�kfejleszt�si Bizotts�g v�lem�ny�re (A8-
0175/2017),

A.

mivel a FAO becsl�sei szerint a vil�gon k�r�lbel�l 1,3 milli�rd tonna �lelmiszer,
azaz az emberi fogyaszt�sra el��ll�tott �sszes �lelmiszernek s�ly szerint k�zel
egyharmada �vente k�rba v�sz vagy kidob�sra ker�l;

B.

mivel az �lelmiszer egy �rt�kes �rucikk; mivel az �lelmiszeripari rendszer jelent�s


mennyis�g� er�forr�st, t�bbek k�z�tt f�ldter�letet, talajt, vizet, foszfort �s
energi�t haszn�l, ez�rt kiemelt jelent�s�g� az ezen er�forr�sokkal val� hat�kony �s
fenntarthat� gazd�lkod�s; mivel az �lelmiszer-hullad�k hatalmas gazdas�gi �s
k�rnyezetv�delmi k�lts�gekkel j�r, amelyek a FAO becsl�se (6) szerint �vente
vil�gszinten el�rik az 1,7 billi� USD �sszeget; mivel az �lelmiszer-hullad�k
megel�z�se �s cs�kkent�se gazdas�gi el�ny�ket ny�jt mind a h�ztart�sok, mind a
t�rsadalom eg�sze sz�m�ra, ugyanakkor m�rs�kli a k�rnyezeti k�rokat;

C.

mivel az �lelmiszerpazarl�s magas t�rsadalmi, gazdas�gi �s k�rnyezeti k�lts�gekkel,


valamint etikai k�vetkezm�nyekkel j�r; mivel a k�rba veszett vagy kidobott
�lelmiszer az �sszes emberi eredet� glob�lis �vegh�zhat�s�g�z-kibocs�t�s (�HG-
kibocs�t�s) k�zel 8 %-�t kitev� glob�lis sz�nl�bnyomnak megfelel� m�rt�kben j�rul
hozz� az �ghajlatv�ltoz�shoz, �s sz�k�s er�forr�sok � mint amilyenek p�ld�ul a
term�f�ld, az energia �s a v�z � elpazarl�s�t (7) jelenti az �rintett term�kek
�letciklusa sor�n; mivel ha emberi fogyaszt�sra is fel lehet haszn�lni azt, az
�lelmiszerl�nc t�bblet�nek nem kellene k�zvetlen�l �lelmiszer-hullad�kk� v�lnia, �s
az �lelmiszert�bbletre vonatkoz� megfelel� jogszab�lyok lehet�v� tenn�k az
�lelmiszer-hullad�k er�forr�ss� alak�t�s�t;

D.

mivel a legfrissebb kutat�sok alapj�n 1 kilogramm �lelmiszer el��ll�t�sa �tlagosan


4,5 kilogramm sz�n-dioxid l�gk�ri kibocs�t�s�val j�r; mivel Eur�p�ban a mintegy 89
Mt elpazarolt �lelmiszer 170 Mt sz�n-dioxid kibocs�t�s�val j�r �ves szinten,
amelynek megoszl�sa a k�vetkez�: �lelmiszeripar �59 Mt sz�n-dioxid �vente
h�ztart�si fogyaszt�s �78 Mt sz�n-dioxid �vente, egy�b � 33 Mt sz�n-dioxid �vente;
mivel a 30 %-nak megfelel� el nem fogyasztott �lelmiszer el��ll�t�sa 50 %-kal t�bb
�nt�z�v�z haszn�lat�t teszi sz�ks�gess�, egy kilogramm marhah�s el��ll�t�s�hoz
pedig 5�10 tonna vizet haszn�lnak fel;

E.

mivel sz�mos tanulm�ny is r�mutat, hogy a t�pl�lkoz�si szok�sok alapvet�


megv�ltoztat�sa bizonyult az �lelmiszer-fogyaszt�sb�l fakad� k�rnyezeti hat�sok
cs�kkent�se legeredm�nyesebb m�dszer�nek; mivel a fenntarthat� eur�pai
�lelmiszertermel�si �s -fogyaszt�si rendszer kialak�t�s�hoz �tfog� �s integr�lt
�lelmiszer-politik�ra van sz�ks�g;

F.

mivel az �lelmez�si Vil�gprogram (WFP) szerint 795 milli� olyan ember �l a vil�gon,
aki nem jut elegend� �lelmiszerhez ahhoz, hogy eg�szs�ges �s tev�keny �letet
�lhessen; mivel az el�gtelen t�pl�lkoz�s felel�s az �t �v alatti gyermekek k�z�tti
hal�lesetek k�zel fel��rt (45 %) vagyis 3,1 milli� gyermek hal�l��rt; mivel a
vil�gon minden hatodik gyermek alult�pl�lt, �s minden negyedik visszamaradott a
fejl�d�sben; mivel k�vetkez�sk�pp nemcsak gazdas�gi �s k�rnyezeti, hanem erk�lcsi
k�teless�g�nk is, hogy cs�kkents�k az �lelmiszer-hullad�kot (8);

G.

mivel ma a vil�gban csaknem 793 milli� ember alult�pl�lt (9), �s t�bb mint 700
milli� ember �l a szeg�nys�gi k�sz�b alatt (10) napi 1,90 USD j�vedelmet el nem �r�
keresettel, mivel ez�rt az �lelmiszer-termel�sre sz�nt term�szeti er�forr�sok
felel�tlen kezel�se �s az �lelmiszerpazarl�s mor�lisan elfogadhatatlan;

H.

mivel a kisebb �lelmiszerpazarl�s hat�konyabb� tenn� a f�ldhaszn�latot �s a


v�zk�szletekkel val� gazd�lkod�st, el�ny�kkel j�rna az eg�sz mez�gazdas�gi �gazat
sz�m�ra vil�gszerte, valamint jelent�sen hozz�j�rulna az alult�pl�lts�g elleni
k�zdelemhez a fejl�d� orsz�gokban;

I.

mivel az Uni� al��rta az Egyes�lt Nemzetek �ltal 2015. szeptember 25-�n elfogatott,
a 2030-ig tart� id�szakra vonatkoz� fenntarthat� fejleszt�si menetrendet; mivel a
12.3 fenntarthat� fejleszt�si c�l arra ir�nyul, hogy 2030-ig vil�gszinten az egy
f�re jut� �lelmiszer-hullad�k mennyis�ge 50 %-kal cs�kkenjen kiskereskedelmi �s
fogyaszt�i szinten, valamint a termel�si �s eloszt�si l�ncban keletkez� �lelmiszer-
vesztes�g cs�kkenjen, ide�rtve az els�dleges termel�si, sz�ll�t�si �s t�rol�si
vesztes�get is; mivel az ENSZ becsl�se szerint a vil�g n�pess�ge a jelenlegi 7,3
milli�rdr�l 2050-re 9,7 milli�rdra n� (11); mivel az �lelmiszer-hullad�k
cs�kkent�se alapvet� l�p�s a vil�got s�jt� �h�ns�g cs�kkent�s�ben, �s sz�ks�ges
ahhoz, hogy t�pl�lni tudjuk a vil�g folyamatosan n�vekv� n�pess�g�t;

J.

mivel 70 orsz�g 400 kiskeresked�j�t, gy�rt�j�t, szolg�ltat�j�t �s egy�b �rdekelt


fel�t t�m�r�t� Consumer Goods Forum (fogyaszt�si cikkek f�ruma) arra vonatkoz�
nyilv�nos �ll�sfoglal�st fogadott el, hogy a saj�t tagjai tev�kenys�g�b�l sz�rmaz�
�lelmiszer-hullad�k mennyis�g�t 2025-ig � a 12.3. fenntarthat� fejleszt�si c�ln�l 5
�vvel kor�bban � fel�re cs�kkentik;

K.

mivel az �lelmiszer-hullad�kok megel�z�se k�rnyezeti haszonnal �s el�ny�kkel j�r


szoci�lis �s gazdas�gi �rtelemben; mivel becsl�sek szerint az Eur�pai Uni�ban
�vente 88 milli� tonna �lelmiszert dobnak ki, ami egy f�re vet�tve 173 kg-nyi
kidobott �lelmiszernek felel meg, �s az Eur�pai Uni�ban az �lelmiszer-hullad�kok
keletkez�se �s �rtalmatlan�t�sa 170 tonna sz�n-dioxid kibocs�t�s�val j�r, �s 26
milli� tonna er�forr�s elfogyaszt�s�t veszi ig�nybe; mivel az ilyen mennyis�g�
�lelmiszer-hullad�khoz kapcsol�d� k�lts�gek becsl�sek szerint k�zel 143 milli�rd
EUR-t tesznek ki (12); mivel a FAO szerint 800 milli� ember �hezik a vil�gon;
L.

mivel a 2014-�s adatok alapj�n 55 milli� ember, azaz az EU-28 lakoss�g�nak 9,6 %-a
nem tudott min�s�gi �telhez jutni minden m�sodik nap; mivel a 2015-�s adatok
alapj�n 118,8 milli� embert, azaz az EU-28 lakoss�g�nak 23,7 %-�t fenyegeti a
szeg�nys�g vagy t�rsadalmi kirekeszt�s kock�zata (13);

M.

mivel az �lelmiszer-hullad�k cs�kkent�se az �letsz�nvonal visszaes�se n�lk�l


jav�thatja a h�ztart�sok gazdas�gi helyzet�t;

N.

mivel a tisztess�gtelen kereskedelmi gyakorlatok �s az �rd�mping az �lelmiszer-


�gazatban gyakran ahhoz vezetnek, hogy az �lelmiszert t�nyleges �rt�k�n aluli �ron
�rt�kes�tik, ami azonban n�veli az �lelmiszer-hullad�k mennyis�g�t;

O.

mivel az �lelmiszerl�nc valamennyi l�p�s�n�l el�fordul, hogy �lelmiszerek vesznek


k�rba vagy ker�lnek kidob�sra, legyen sz� ak�r a termel�sr�l, a feldolgoz�sr�l, a
sz�ll�t�sr�l, a t�rol�sr�l, a kiskereskedelemr�l, az �rt�kes�t�sr�l �s a
fogyaszt�sr�l; mivel a FUSIONS projekten alapul� becsl�sek szerint az Eur�pai
Uni�ban az �lelmiszer-hullad�kok keletkez�s�hez legink�bb hozz�j�rul� �gazatok a
h�ztart�sok 53 %-kal �s a feldolgoz� �gazat 19 %-kal, tov�bbi hozz�j�rul�k k�z�
tartozik a vend�gl�t�ipar 12 %-kal, az els�dleges termel�s 10 %-kal �s a
nagykereskedelem 5 %-kal (14); mivel e becsl�sek szerint a h�ztart�si �s
feldolgoz�ipari �lelmiszer-hullad�k cs�kkent�s�re ir�nyul� int�zked�sek j�rn�nak a
legnagyobb hat�ssal; mivel a fejl�d� orsz�gokban az �lelmiszer-hullad�k f�k�nt az
infrastrukt�rabeli �s technol�giai korl�toz�sok k�vetkezt�ben keletkezik;

P.

mivel a FUSIONS projektb�l sz�rmaz� adatok k�l�nb�z� forr�sokb�l �s az ��lelmiszer-


hullad�k� k�l�nb�z� meghat�roz�sainak haszn�lat�b�l erednek;

Q.

mivel a FUSIONS projekt arra a k�vetkeztet�sre jutott, hogy nagyon kev�s m�r�st
v�geznek a mez�gazdas�gban, a kert�szetben, az akvakult�r�ban, a hal�szatban vagy
egy�b els�dleges termel�si tev�kenys�gek ter�n; mivel mindez megakad�lyozza az
eur�pai �lelmiszer-vesztes�g �s -hullad�k t�nyleges mennyis�g�nek helyes
felm�r�s�t;

R.

mivel az �lelmiszer-hullad�k elleni k�zdelem ter�n megfelel�bbek a gazdas�gi


szerepl�k �s a l�ncon bel�li szakasz szerint c�lzott fell�p�sek, mivel nem azonosak
a felmer�l� probl�m�k;

S.

mivel az egyes�lt kir�lys�gbeli hullad�k- �s er�forr�s-gazd�lkod�si cselekv�si


program (Waste and Resource Action Programme � WARAP) tanulm�nya kimutatta, hogy a
h�ztart�si �lelmiszer-hullad�k legal�bb 60 %-a elker�lhet� �s elfogyaszthat� lenne
jobb �lelmiszer-gazd�lkod�s eset�n (15);

T.
mivel az els�dleges termel�s szintj�n n�mi vesztes�g �s hullad�k a
term�kjellemz�kre vonatkoz� kiskeresked�i norm�kra, a fogyaszt�i kereslet v�ltoz�sa
miatt t�r�lt megrendel�sekre, �s a szezon�lis kereslet kiel�g�t�s�re vonatkoz�
elv�r�sok miatti t�ltermel�sre vezethet� vissza; mivel az �lelmiszerek gy�rt�soron
bek�vetkez� roml�sa egy m�sik ok, amely miatt a feldolgoz�s sor�n �lelmiszer v�sz
k�rba.

U.

mivel a FAO v�lem�nye szerint Eur�p�ban a gy�m�lcs- �s z�lds�gf�l�k 20 %-a, a


gy�k�r- �s gum�term�s�ek 20 %-a, �s az olajos magv�ak �s h�velyesek 10 %-a
veszend�be megy a mez�gazdas�gban, ezenk�v�l a gy�m�lcs- �s z�lds�gf�l�k �s a
gy�k�r- �s gum�term�s�ek 5 %-a v�sz el a betakar�t�st k�vet�en (16);

V.

mivel a term�szeti katasztr�fa �ltal megs�r�lt, valamint a piacveszt�s vagy


alacsony �rak miatt a csal�di gazdas�gokban megtermelt megsemmis�t�sre ker�lt vagy
besz�ntott gy�m�lcs�k �s z�lds�gek a befektet�s �s a j�vedelem elveszt�s�t jelentik
a gazd�lkod� sz�m�ra;

W.

mivel az �lelmiszer-ell�t�si l�nc �zleti szerepl�i gyakran internaliz�lj�k az


�lelmiszer-hullad�k k�lts�g�t, �s belesz�m�tj�k azt a term�k v�gleges fogyaszt�i
�r�ba (17);

X.

mivel az Eur�pai Sz�mvev�sz�k 34/2016. sz. k�l�njelent�se azt a k�rd�st vizsg�lja,


hogy �Eredm�nyesen j�rul-e hozz� az Eur�pai Uni� az �lelmiszer-hullad�k elleni
k�zdelem r�v�n az er�forr�s-hat�kony �lelmiszer-ell�t�si l�nchoz?�; mivel a
jelent�s arra az eredm�nyre jutott, hogy az EU jelenleg nem k�zd eredm�nyesen az
�lelmiszer-hullad�k ellen, valamint hogy a hat�lyos kezdem�nyez�seket �s
szakpolitik�kat eredm�nyesebben is lehetne hasznos�tani az �lelmiszer-hullad�k
probl�m�j�nak kezel�s�re; mivel a jelent�s meg�llap�totta, hogy a Bizotts�g
�lelmiszer-hullad�k kezel�s�re ir�nyul� amb�ci�ja cs�kkent, annak ellen�re, hogy az
Eur�pai Parlament �s tag�llamok t�bb alkalommal felk�rt�k a k�rd�s rendez�s�re;
mivel a jelent�s �gy v�li, hogy a Bizotts�g eddigi l�p�sei nem voltak �sszef�gg�ek
�s folyamatosak, valamint nem rendelkeztek vil�gos koordin�ci�val; mivel a jelent�s
azt aj�nlja a Bizotts�gnak, hogy dolgozzon ki cselekv�si tervet az elk�vetkez�
�vekre, vegye fontol�ra j�v�beli hat�svizsg�lataiban az �lelmiszer-hullad�kot,
hangolja jobban �ssze az EU azon k�l�nf�le szakpolitik�it, amelyek az �lelmiszer-
hullad�k elleni k�zdelemre ir�nyulhatnak, valamint tiszt�zza azon jogi
rendelkez�sek �rtelmez�s�t, amelyek akad�lyt g�rd�tenek az �lelmiszer-adom�nyoz�s
�tj�ba, tov�bb� vizsg�lja meg, hogy hogyan seg�theti el� az adom�nyoz�st egy�b
szakpolitikai ter�leteken;

Y.

mivel a Bizotts�g � miut�n jelent�s er�forr�st fektetett be �s 2013-ban egy igen


sikeres nyilv�nos konzult�ci�t tartott � v�g�l �gy hat�rozott, hogy nem teszi k�zz�
a �Fenntarthat� eur�pai �lelmiszerrendszer ki�p�t�se� c�m� k�zlem�ny�t, annak
ellen�re, hogy v�gleges�tett�k, �s h�rom biztos (K�rnyezetv�delmi F�igazgat�s�g,
Eg�szs�g- �s Fogyaszt��gyi F�igazgat�s�g, Mez�gazdas�gi �s Vid�kfejleszt�si
F�igazgat�s�g) is elfogadta; mivel ebben a k�zlem�nyben sz�mos j� megk�zel�t�s
tal�lhat� az �lelmiszer-hullad�k probl�m�ja kapcs�n;
Z.

mivel az ��lelmiszer-hullad�k� fogalm�nak m�g nem l�tezik egys�ges k�vetkezetes


meghat�roz�sa, �s nem l�tezik egys�ges m�dszer az uni�s szinten keletkez�
�lelmiszer-hullad�kok mennyis�g�nek m�r�s�re, ami megnehez�ti a k�l�nb�z�
adatk�szletek �sszehasonl�t�s�t �s az �lelmiszer-hullad�kok mennyis�g�nek
cs�kkent�se tekintet�ben el�rt halad�s m�r�s�t; mivel az �tfog�, megb�zhat� �s
harmoniz�lt adatok �sszegy�jt�s�vel kapcsolatos neh�zs�gek tov�bbi akad�ly�t
k�pezik az uni�s �lelmiszer-pazarl�s �rt�kel�s�nek; mivel ezen �ll�sfoglal�s
alkalmaz�s�ban az ��lelmiszer-hullad�k� emberi fogyaszt�sra sz�nt, ehet� vagy nem
ehet� �llapot�, az ell�t�si l�ncb�l t�bbek k�z�tt az el��ll�t�s, a feldolgoz�s, a
gy�rt�s, a sz�ll�t�s, a t�rol�s, a kiskereskedelem �s a fogyaszt�k szintj�n
�rtalmatlan�t�s c�lj�b�l elt�vol�tott �lelmiszer, az els�dleges termel�si
vesztes�get kiv�ve; mivel meg kell hat�rozni az �els�dleges termel�si vesztes�g�
fogalm�t;

AA.

mivel k�l�nbs�get kell tenni az ehet� �lelmiszer-hullad�k �s az �lelmiszer-hullad�k


nem ehet� r�szei k�z�tt, hogy elker�lj�k a f�lrevezet� k�vetkeztet�seket �s az
eredm�nytelen int�zked�seket; mivel a cs�kkent�st c�lz� er�fesz�t�seknek az ehet�
�lelmiszer-hullad�k kialakul�s�nak elker�l�s�re kell ir�nyulniuk;

AB.

mivel a Food Loss and Waste Protocol (�lelmiszer-vesztes�gr�l �s -hullad�kr�l sz�l�


jegyz�k�nyv) egy t�bb �rdekelt felet t�m�r�t� er�fesz�t�s, amelynek keret�ben
glob�lis elsz�mol�si �s jelent�st�teli standardot (FLW-standard) dolgoztak ki az
�lelmiszerell�t�si l�ncb�l elt�vol�tott �lelmiszer �s ahhoz kapcsol�d� ehetetlen
r�szek sz�mszer�s�t�s�re (18);

AC.

mivel ha nem csup�n az �lelmiszer-hullad�kot, de az �lelmiszer felesleget �s az


�lelmiszer �jrahasznos�t�sokat is nyomon k�vetik, teljesebb �s hasznosabb k�pet
kapunk, amelynek seg�ts�g�vel megfelel� politik�kat val�s�thatnak meg az Uni�
szintj�n;

AD.

mivel a hullad�k keretir�nyelvben (19) meg�llap�tott hullad�kgazd�lkod�si


hierarchia (megel�z�s, az �jrahaszn�latra val� el�k�sz�t�s, �jrafeldolgoz�s,
hasznos�t�s �s �rtalmatlan�t�s) nem veszi figyelembe az �lelmiszer-hullad�kok, egy
rendk�v�l v�ltozatos hullad�k�ram jellegzetess�geit; mivel uni�s szinten jelenleg
nem l�tezik konkr�t hierarchia az el nem fogyasztott �lelmiszerek �s az �lelmiszer-
hullad�k kezel�s�re; mivel l�tre kell hozni egy olyan �lelmiszerhullad�k-
hierarchi�t, amely figyelembe veszi a teljes �lelmiszerl�ncot; mivel a megel�z�st
�s az emberi fogyaszt�s c�lj�ra t�rt�n� �jrafelhaszn�l�st kiemelt int�zked�snek
kell tekinteni;

AE.

mivel megfelel� �szt�nz� politik�kkal hasznos�tani lehet az �lelmiszert�bbletet, �s


az emberek megehetik azt;

AF.

mivel lehet�s�g van az eredetileg az �lelmiszerl�ncba tartoz� �lelmiszerek �s


mell�kterm�kek �llati takarm�nyoz�sban val� felhaszn�l�s�nak optimaliz�l�s�ra;
AG.

mivel az �lelmiszer-hullad�k �get�se �s lerak�sa tov�bbra is bevett gyakorlat az EU


n�h�ny r�sz�n, ami nem �sszeegyeztethet� a k�rforg�sos gazdas�ggal;

AH.

mivel a fogyaszt�k �lelmiszerekkel kapcsolatos t�j�koztat�s�r�l sz�l�, 2011.


okt�ber 25-i 1169/2011/EU eur�pai parlamenti �s tan�csi rendelet (20) 9. cikke (1)
bekezd�s�nek f) pontja el��rja az �lelmiszer-v�llalkoz�k sz�m�ra az �lelmiszer
min�s�gmeg�rz�si idej�nek vagy a fogyaszthat�s�gi idej�nek felt�ntet�s�t;

AI.

mivel a d�tumok �lelmiszeripari term�keken t�rt�n� felt�ntet�s�nek feladat�t


k�l�n�sen a fogyaszt�k rosszul �rtelmezik; mivel a �min�s�gmeg�rz�si id� azt az
id�pontot jel�li, amely ut�n az adott �lelmiszer rendszerint m�g fogyaszthat�,
viszont min�s�g szempontj�b�l nem a legjobb, a �fogyaszthat�s�gi id� pedig azt az
id�pontot jel�li, amely ut�n az adott �lelmiszer elfogyaszt�sa m�r nem biztons�gos;
mivel az uni�s �llampolg�roknak m�g a fele sem �rti a �min�s�gmeg�rz�si id� �s a
�fogyaszthat�s�gi id� jelent�s�t (21); mivel a �min�s�gmeg�rz�si id� �s a
�fogyaszthat�s�gi id� �s ezek �rtelmez�se tag�llamonk�nt, valamint gy�rt�nk�nt,
feldolgoz�nk�nt �s eloszt�nk�nt v�ltozik, m�g ha azonos term�kr�l van is sz�; mivel
a fogyaszt�k �lelmiszerekkel kapcsolatos t�j�koztat�s�r�l sz�l� 1169/2011/EU
rendelet 13. cikke szerint a lej�rat napj�t k�nnyen megtal�lhat� �s j�l olvashat�
m�don kell felt�ntetni egy term�ken;

AJ.

mivel a teljes ell�t�si l�nc ment�n keletkez� eladatlan �lelmiszerek adom�nyoz�sa


jelent�s cs�kken�st eredm�nyez az �lelmiszer-hullad�kok mennyis�g�ben, ugyanakkor
seg�ts�get jelent a sz�ks�gben l�v�k sz�m�ra, akik nem tudnak megvenni bizonyos
�lelmiszeripari term�keket, vagy egy bizonyos min�s�g� �lelmiszerb�l elegend�
mennyis�get; mivel az �ruh�zak �s az �lelmiszer�zletek kiemelt szerepet tudn�nak
j�tszani ebben a folyamatban;

AK.

mivel az uni�s alapok, mint p�ld�ul a legink�bb r�szorul� szem�lyeket t�mogat�


eur�pai seg�ts�gny�jt�si alap (FEAD) el�seg�tik az �lelmiszer-adom�nyoz�st, t�bbek
k�z�tt az adom�nyozott �lelmiszer t�rol�- �s sz�ll�t�si infrastrukt�r�j�nak
finansz�roz�sa r�v�n; mivel a tag�llamok nem akn�zz�k ki kell�en az alap ny�jtotta
lehet�s�geket;

AL.

Mivel a m�g fogyaszthat� �lelmiszerfeleslegek r�szorul�knak t�rt�n� eljuttat�s�t


akad�lyozza a sz�toszt�si csatorna kapacit�s�nak sz�k�ss�ge, esetenk�nt teljes
hi�nya; mivel a karitat�v szervezetek �s az �llami vagy �nkorm�nyzati fenntart�s�
szoci�lis munk�t v�gz� int�zm�nyek nem rendelkeznek elegend� anyagi �s emberi
er�forr�ssal, hogy a karitat�v c�lra felaj�nlott, m�g fogyaszthat� �lelmiszereket
el tudj�k sz�ll�tani �s ki tudj�k osztani; mivel ez k�l�n�sen igaz a
legh�tr�nyosabb helyzet� r�gi�kra;

AM.

mivel a szoci�lis �s az alulr�l felfel� �p�tkez� programok, mint pl. az


�lelmiszerbankok vagy seg�lyszervezetek �ltal m�k�dtetett �tkezd�k, cs�kkentik az
�lelmiszer-pazarl�st �s seg�tik a legszeg�nyebbeket, ez�rt seg�tenek kialak�tani a
felel�s �s tudatos t�rsadalmat is;

AN.

mivel az egys�ges piacon sz�mos v�llalat termel �lelmiszert egyn�l t�bb orsz�gba;
mivel az ilyen v�llalatok eladatlan term�keit n�h�ny esetben nem lehet az el��ll�t�
orsz�gban eladom�nyozni az idegen nyelv� c�mk�z�s miatt;

AO.

mivel az �lelmiszer-adom�nyoz�k az �lelmiszerjog �ltal�nos elveir�l sz�l� rendelet


(22) �rtelm�ben ��lelmiszer-v�llalkoz�k� �s enn�lfogva eleget kell tenni�k a
felel�ss�gre, a k�telezetts�gekre, a nyomon k�vethet�s�gre vonatkoz� valamennyi
uni�s �lelmiszer�gyi jogszab�lynak �s az �lelmiszer-higi�niai csomagban
meg�llap�tott �lelmiszer-biztons�gi szab�lyoknak (23); mivel el�fordulhat, hogy az
adom�nyozott �lelmiszerekre vonatkoz� felel�ss�ghez kapcsol�d� kock�zatok arra
�szt�nzik a potenci�lis �lelmiszer-adom�nyoz�kat, hogy ahelyett, hogy eladakozn�k,
ink�bb dobj�k ki a felesleges �lelmiszereket (24);

AP.

mivel a megl�v� adminisztrat�v akad�lyok miatt a nagy kiskereskedelmi l�ncok �s


�ruh�zak elfogadottnak tartj�k azt, hogy eldobj�k az olyan �lelmiszert, amely a
�min�s�gmeg�rz�si id� d�tum�hoz k�zel �ll, ahelyett, hogy eladom�nyozn�k azt;

AQ.

mivel a Bizotts�g jelenleg az adom�nyokra vonatkoz� eur�pai jogszab�lyok


egy�rtelm�s�t�s�n dolgozik;

AR.

mivel sz�mos orsz�g olyan jogszab�lyokat fogadott m�r el, amelyek korl�tozz�k az
�lelmiszer-hullad�kok keletkez�s�t, �s els�sorban Olaszorsz�g olyan jogszab�lyokat
fogadott el, amelyek megk�nny�tik az �lelmiszer-adom�nyoz�st az�ltal, hogy a
j�hiszem�en adom�nyozott �s az adom�nyoz�s id�pontj�ban fogyaszt�sra alkalmas
�lelmiszerek eset�ben kiz�rj�k az adom�nyoz� felel�ss�g�t;

AS.

mivel az egyes orsz�gok az �lelmiszer-adom�nyoz�sra vonatkoz� �nk�ntes nemzeti


ir�nymutat�sokat is elfogadhatnak, mint az amelyet Finnorsz�gban az �lelmiszer-
biztons�gi hat�s�gok k�sz�tettek, �s amelynek c�lja az elker�lhet� �lelmiszer-
hullad�k cs�kkent�se;

AT.

mivel a k�z�s hozz�adott�rt�kad�-rendszerr�l sz�l�, 2006. november 28-i 2006/112/EK


tan�csi ir�nyelv (h�air�nyelv) (25) el��rja, hogy az �lelmiszer-adom�nyoz�s
ad�k�teles �s az �lelmiszer-adom�nyoz�sra ad�mentess�g nem alkalmazhat�; mivel a
Bizotts�g azt javasolja, hogy a k�zeli min�s�gmeg�rz�si idej� vagy �rt�kes�t�sre
nem alkalmas adom�nyozott �lelmiszerek �rt�k�t ad�z�si c�lb�l �nagyon alacsony
szinten, ak�r null�hoz k�zel� lenne c�lszer� meghat�rozni (26); mivel n�h�ny
tag�llam oly m�don �szt�nzi az �lelmiszer-adom�nyoz�st, hogy eltekint a h�afizet�si
k�telezetts�gt�l, azonban a h�air�nyelvnek val� megfelel�s nem egy�rtelm�; mivel
m�s tag�llamok t�rsas�giad�-kedvezm�nyt biztos�tanak az adom�nyozott �lelmiszerek
ut�n (27);
AU.

mivel sajnos sz�mos tag�llamban dr�g�bb eladom�nyozni a felesleges �s fogyaszthat�


�lelmiszereket, mint anaerob rothaszt�s c�lj�ra tov�bb�tani, ami ellent�tes a
k�z�rdekkel, tekintettel a rendk�v�li szeg�ny�s�gben �l� emberek sz�m�ra;

AV.

mivel az �lelmiszer-csomagol�s jelent�sen hozz�j�rul az �lelmiszer-hullad�k


cs�kkent�s�hez �s fenntarthat�s�g�hoz a term�k felhaszn�lhat� �lettartam�nak
kiterjeszt�se �s a term�k v�delme r�v�n; mivel az olyan �lelmiszer-csomagol�s,
amely �jrafeldolgozhat� �s meg�jul� nyersanyagokb�l sz�rmazik, ugyancsak hozz�j�rul
a k�rnyezeti �s er�forr�s-hat�konys�gi c�lkit�z�sekhez;

AW.

mivel az �lelmiszerrel �rintkez� akt�v �s intelligens anyagok jav�thatj�k a


csomagolt �lelmiszer min�s�g�t, �s meghosszabb�tj�k az eltarthat�s�gi id�t, illetve
jobban nyomon k�vethetik a csomagolt �lelmiszer �llapot�t, �s t�j�koztat�st
adhatnak az �lelmiszer frissess�g�r�l;

AX.

mivel tov�bb forr�sokat ig�nyel az eldobott �lelmiszerrel val� foglalkoz�s;

AY.

mivel az �lelmiszer-hullad�k elleni k�zdelem gazdas�gi el�nyt is jelent, mivel az


�lelmiszer-hullad�k megel�z�s�re k�lt�tt 1 EUR-val 265 kg mennyis�g�, 535 EUR
�rt�k� �lelmiszer-hullad�k keletkez�se ker�lhet� el, az �nkorm�nyzatok pedig 9 EUR-
t takar�thatnak meg a hullad�kk�lts�gekb�l �s 50 EUR-t az �vegh�zhat�s�g�z-
kibocs�t�ssal �s a l�gszennyez�ssel �sszef�gg� k�rnyezetv�delmi k�lts�gekb�l 1
(28);

AZ.

mivel az �lelmiszer-hullad�k cs�kkent�s�re ir�nyul� int�zked�st a megfelel� szinten


kell meghozni; mivel a helyi �s region�lis hat�s�goknak kulcsfontoss�g� szerep�k
van az �lelmiszer-hullad�k cs�kkent�s�ben a hullad�kgazd�lkod�ssal kapcsolatos
felel�ss�gi k�reik �s hat�sk�reik, helyi kamp�nyok kezdem�nyez�s�re �s rendez�s�re
ir�nyul� k�pess�geik, valamint a civil t�rsadalommal �s a karitat�v szervezetekkel
fenn�ll� k�zvetlen kapcsolatuk �s a vel�k folytatott egy�ttm�k�d�s�k r�v�n,
tekintettel a k�zbeszerz�sekben megl�v� jelent�s r�szesed�s�kre �s sok esetben az
oktat�si int�zm�nyek feletti hat�sk�r�kre;

BA.

mivel a bev�lt gyakorlatok eur�pai �s nemzetk�zi szint� cser�je, valamint a fejl�d�


orsz�goknak biztos�tott seg�ts�gny�jt�s kifejezetten fontos az �lelmiszer-hullad�k
elleni vil�gszint� k�zdelemben;

BB.

mivel 2013 m�sodik f�l�ve �ta az Eur�pai Parlament �tfog� ir�nyelvet val�s�t meg,
amelynek c�lja az �tkeztet�si szolg�latai �ltal termelt �lelmiszer-hullad�k
drasztikus cs�kkent�se; mivel a t�ltermel�sb�l sz�rmaz� el nem fogyasztott
�lelmiszert a Parlament f� br�sszeli l�tes�tm�nyei eladom�nyozz�k;

1.
hangs�lyozza, hogy s�rg�sen cs�kkenteni kell az �lelmiszer-hullad�kok mennyis�g�t,
�s jav�tani kell az er�forr�s-hat�konys�got az Eur�pai Uni�ban az �lelmiszerl�nc
valamennyi l�p�s�n�l, k�zt�k a gy�rt�sn�l, a feldolgoz�sn�l, a sz�ll�t�sn�l, a
rakt�roz�sn�l, a kiskereskedelemn�l �s a fogyaszt�sn�l, figyelembe v�ve azt, hogy a
nagy m�rt�kben iparosodott orsz�gokban az �lelmiszer pazarl�s�ra f�k�nt a
forgalmaz�s �s a fogyaszt�s szakasz�ban ker�l sor, m�g a fejl�d� orsz�gokban az
�lelmiszer pazarl�sa a gy�rt�si �s feldolgoz�si szakaszokban t�rt�nik; e
tekintetben kiemeli a politikai vezet�s, valamint a Bizotts�g �s a tag�llamok
elk�telezetts�g�nek jelent�s�g�t; eml�keztet arra, hogy az Eur�pai Parlament t�bb
�zben k�rte a Bizotts�got, hogy tegyen l�p�seket az �lelmiszer-hullad�k ellen;
2.

konkr�tabban s�rgeti az �lelmiszer-hullad�k termel�s�nek cs�kkent�s�t


kiskereskedelmi �s fogyaszt�i szinten, valamint a termel�si �s eloszt�si l�ncban
keletkez� �lelmiszer-vesztes�g cs�kkent�s�t, ide�rtve a betakar�t�s ut�ni
vesztes�get is;
3.

ez�rt kitart amellett, hogy jav�tani kell a kommunik�ci�t az �lelmiszer-ell�t�si


l�nc valamennyi szerepl�je, �s k�l�n�sen a besz�ll�t�k �s a forgalmaz�k k�z�tt,
hogy illeszkedjen egym�shoz a kereslet �s a k�n�lat;
4.

uni�s �s tag�llami szinten olyan �sszehangolt, a kapcsol�d� hat�sk�r�knek megfelel�


szakpolitikai v�laszt szorgalmaz, amely a hullad�kgazd�lkod�sra, az �lelmiszer-
biztons�gra �s az �lelmiszerekkel kapcsolatos t�j�koztat�sra vonatkoz�
szakpolitik�k mellett figyelembe vesz gazdas�g-, k�lts�gvet�si, p�nz�gyi, kutat�s-
�s innov�ci�s, k�rnyezetv�delmi, struktur�lis (agr�r- �s hal�szati), oktat�si,
szoci�lis, kereskedelmi, fogyaszt�v�delmi, energia- �s k�zbeszerz�si politikai
t�nyez�ket is; e tekintetben koordin�ci�ra h�v fel az Uni� �s a tag�llamok k�z�tt;
hangs�lyozza, hogy az �lelmiszer-hullad�k elleni k�zdelem uni�s strat�gi�j�t meg
kell er�s�teni, �s jobban kell koordin�lni; megjegyzi, hogy az �lelmiszer-ell�t�si
l�nc v�llalkoz�sai t�lnyom�r�szt kkv-k, amelyeket nem kellene indokolatlan
kieg�sz�t� adminisztr�ci�val terhelni;
5.

s�rgeti a Bizotts�got, hogy vonja be az �lelmiszer-hullad�kkal foglalkoz�


valamennyi �rintett szolg�latot, �s gondoskodjon a bizotts�gi szint� folyamatos �s
fokozott koordin�ci�r�l; felh�vja a Bizotts�got, hogy alkalmazzon szisztematikus
megk�zel�t�st az �lelmiszer-hullad�kra, k�sz�tsen az �lelmiszer-hullad�kra
vonatkoz� �tfog� cselekv�si tervet, amely lefedi a k�l�nf�le szakpolitikai
ter�leteket, �s amely k�rvonalazza az elk�vetkez� �vek strat�gi�j�t;
6.

felh�vja a Bizotts�got, hogy azonos�tsa azokat az uni�s jogszab�lyokat, amelyek


akad�lyozhatj�k az �lelmiszer-hullad�k elleni eredm�nyes k�zdelmet, �s vizsg�lja
meg, azok hogyan igaz�that�k ki az �lelmiszer-hullad�k megel�z�s�re ir�nyul�
c�lkit�z�s megval�s�t�sa �rdek�ben;
7.

felh�vja a Bizotts�got, hogy amikor hat�svizsg�latot k�sz�t az �j vonatkoz�


jogalkot�si javaslatokr�l, �rt�kelje azok �lelmiszer-hullad�kra gyakorolt
lehets�ges hat�s�t;
8.

felh�vja a Bizotts�got �s a tag�llamokat, hogy tarts�k fenn az �lelmiszer-pazarl�s


elleni k�zdelem ter�n m�r megl�v� p�nz�gyi t�mogat�sokat; felh�vja a tag�llamokat,
hogy haszn�lj�k ki jobban az ezzel kapcsolatban az Eur�pai Uni� k�l�nb�z� politik�i
�s finansz�roz�si programjai �ltal k�n�lt lehet�s�geket;
9.

hangs�lyozza a tag�llamok illet�kes hat�s�gainak arra vonatkoz� felel�ss�g�t, hogy


uni�s kereteken bel�l az �lelmiszer-hullad�k elleni k�zdelemre ir�nyul� egyedi
megk�zel�t�st dolgozzanak ki; elismeri a t�bb tag�llamban m�r elv�gzett jelent�s
munk�t;
10.

felh�vja a Bizotts�got �s a tag�llamokat, hogy vegyenek r�szt az


�lelmiszerhullad�k-megel�z�s mik�ntj�re vonatkoz� tudatos�t� �s t�j�koztat�
kamp�nyokban;
11.

felh�vja a tag�llamokat, hogy hozzanak olyan int�zked�seket, amelyek a teljes


ell�t�si l�ncban � bele�rtve az els�dleges termel�st, sz�ll�t�st �s t�rol�st �
cs�kkentik az �lelmiszer-hullad�k mennyis�g�t;
12.

felh�vja a tag�llamokat, hogy hozz�k meg a sz�ks�ges int�zked�seket az Uni�


�lelmiszer-hullad�k mennyis�g�nek a 2014-es referenciaszintekhez k�pest 2025-ig 30
%-kal, 2030-ig pedig 50 %-kal t�rt�n� cs�kkent�s�re ir�nyul� c�lkit�z�s el�r�se
�rdek�ben;
13.

felh�vja a Bizotts�got, hogy 2020. december 31-ig vizsg�lja meg egys�ges


m�dszertant k�vet� sz�m�t�sok alapj�n k�telez� uni�s szint� �lelmiszerhullad�k-
cs�kkent�si c�l�rt�keket meghat�roz�s�nak lehet�s�g�t, amelyeket 2025-ig �s 2030-ig
kell teljes�teni; felh�vja a Bizotts�got � adott esetben jogalkot�si javaslattal
k�s�rt � jelent�s k�sz�t�sre;
14.

felk�ri a tag�llamokat, hogy k�vess�k nyomon �s �rt�kelj�k az �lelmiszer-hullad�k


cs�kkent�s�re ir�nyul� int�zked�sek v�grehajt�s�t az �lelmiszer-hullad�k szintj�nek
k�z�s m�dszertan alapj�n t�rt�n� m�r�s�vel; s�rgeti az Eur�pai Bizotts�got, hogy
t�mogassa az �lelmiszer-hullad�k jogilag k�telez� �rv�ny� fogalommeghat�roz�s�t, �s
legk�s�bb 2017. december 31-ig fogadjon el a minimum min�s�gi k�vetelm�nyeket
mag�ban foglal� k�z�s m�dszertant az �lelmiszer-hullad�kok mennyis�g�nek egys�ges
m�r�s�re; �gy v�li, hogy az �lelmiszer-vesztes�g k�z�s uni�s, az eg�sz ell�t�si
l�ncra alkalmazand� defin�ci�ja �s m�dszertana el�seg�ten� a tag�llamok �s az
�rdekelt felek er�fesz�t�seit az �lelmiszer-hullad�k kisz�mol�s�ra �s
cs�kkent�s�re;
15.

s�rgeti a Bizotts�got �s a tag�llamokat, hogy az �lelmiszer-hullad�k k�vetkez�


meghat�roz�s�t haszn�lj�k: ��lelmiszer-hullad�k: olyan emberi fogyaszt�sra sz�nt,
ehet� vagy nem ehet� �llapotban l�v� �lelmiszer, amelyet hullad�k c�lj�b�l
elt�vol�tottak az �lelmiszer-ell�t�si l�ncb�l az els�dleges termel�si,
feldolgoz�si, gy�rt�si, sz�ll�t�si, t�rol�si, kiskereskedelmi �s fogyaszt�i
szinteken�;
16.

felh�vja a Bizotts�got, hogy j�v�beni politik�iban tegyen vil�gos k�l�nbs�get az


�lelmiszer-hullad�k, valamint az els�dleges termel�s szintj�n vis maior � p�ld�ul
viharok � miatt elker�lhetetlen�l bek�vetkez� �lelmiszer-vesztes�g k�z�tt;
17.

felh�vja a Bizotts�got, hogy sz�m�t�sai sor�n vegye figyelembe a mez�gazdas�gi �s


egy�b els�dleges termel�si �gazatok �lelmiszer-vesztes�g�t, hogy olyan
megk�zel�t�st alak�tson ki, amely tekintetbe veszi a teljes ell�t�si l�ncot;
megjegyzi azonban, hogy a vesztes�gek sz�mszer�s�t�se az els�dleges termel�s
szintj�n neh�zs�gekbe �tk�zhet, �s felh�vja a Bizotts�got, hogy t�rja fel a
tag�llamok ilyen ir�ny� adatgy�jt�s�t seg�t� bev�lt gyakorlatokat;
18.

felsz�l�tja a Bizotts�got, hogy a tag�llamokkal �s az �sszes �rintett szerepl�vel


egy�ttm�k�dve dolgozza ki a �vesztes�g� fogalm�nak k�z�s meghat�roz�s�t az
�lelmiszerl�nc minden egyes szakasz�ra vonatkoz�an, valamint egy k�z�s m�r�si
m�dszertant;
19.

megjegyzi, hogy az els�dleges termel�si szakaszban � a term�kek �s a kapcsol�d�


folyamatok sokf�les�g�b�l, valamint az �lelmiszer-hullad�k egy�rtelm�
fogalommeghat�roz�s�nak hi�ny�b�l ad�d�an � neh�z sz�mszer�s�teni az �lelmiszer-
hullad�kot �s az �lelmiszer-vesztes�get; felh�vja a Bizotts�got, hogy t�rja fel �s
terjessze a tag�llamok k�z�tt az �lelmiszer-vesztes�gekre �s �lelmiszer-hullad�kra
vonatkoz� adatok mez�gazdas�gi �zemekben val� �sszegy�jt�s�vel kapcsolatos, a
gazd�lkod�kra tov�bbi igazgat�si vagy k�lts�gterhet nem rov� bev�lt gyakorlatokat;
20.

felh�vja a Bizotts�got �s a tag�llamokat, hogy valamennyi �rintett �rdekelt f�llel


folytassanak konzult�ci�t a statisztikai m�dszertanr�l, valamint az �lelmiszer-
hullad�k megel�z�se �rdek�ben Uni�-szerte �s valamennyi �gazatban v�grehajtand�
egy�b int�zked�sekr�l;
21.

megjegyzi, hogy nincs k�z�s uni�s fogalommeghat�roz�s �s m�dszertan az


�lelmiszert�bblet m�r�s�re; r�mutat, hogy Olaszorsz�g olyan jogszab�lyt fogadott
el, amely meghat�rozza az �lelmiszerl�nc t�bblet�nek fogalm�t, �s az emberi
fogyaszt�snak priorit�st biztos�tva megadja a t�bblet hasznos�t�s�nak
hierarchi�j�t; felh�vja a Bizotts�got az eml�tett jogszab�lynak az olaszorsz�gi
�lelmiszer-adozm�nyoz�sra �s az �lelmiszer-hullad�kra tett hat�sainak vizsg�lat�ra,
�s annak megfontol�s�ra, hogy sz�ks�g van-e hasonl� uni�s szint� jogszab�ly
javasol�s�ra;
22.

felh�v egy k�l�n �lelmiszerhullad�k-hierarchia alkalmaz�s�ra a 2008/98/EK


ir�nyelvben a k�vetkez�k szerint:
a)

hullad�kforr�s kialakul�s�nak megel�z�se;

b)

ehet� �lelmiszer megment�se, amely sor�n els�bbs�get kell biztos�tani az emberi


fogyaszt�sra val� felhaszn�l�snak az �llati takarm�nyoz�s �s a nem-�lelmiszer
term�kekk� val� feldolgoz�s c�lj�b�l val� felhaszn�l�ssal szemben;

c)

szerves �jrafeldolgoz�s;

d)

energetikai hasznos�t�s;

e)
�rtalmatlan�t�s;

23.

kiemeli a k�rforg�sos gazdas�gra vonatkoz� cselekv�si tervben szerepl� azon


kezdem�nyez�seket, amelyek a befektet�sek vonz�s�t c�lz� p�nz�gyi t�mogat�si
platform �s a vesztes�gek cs�kkent�s�t c�lz� innov�ci�k �letre h�v�s�ra ir�nyul�
int�zked�seket foglalnak magukban, tov�bb� az egyes �lelmiszer-vesztes�gek �s
mez�gazdas�gi mell�kterm�kek energi�v� alak�t�s�ra vonatkoz�, tag�llamokhoz c�mzett
ir�nymutat�sokat;
24.

hangs�lyozza, hogy az energiasz�ks�gleteket olyan hullad�kok �s mell�kterm�kek


felhaszn�l�s�val kell kiel�g�teni, amelyek egyetlen m�s, a hullad�khierarchia
magasabb szintj�n �ll� folyamathoz sem hasznos�that�k;
25.

kiemeli, hogy az �lelmiszer-hullad�kkal szembeni sikeres k�zdelemhez arra van


sz�ks�g, hogy a fel�lvizsg�lt hullad�k keretir�nyelvben magas szint�
�jrafeldolgoz�st �rjanak el�, �s az EU energiapolitik�j�ba a biomassza tekintet�ben
illessz�k be a l�pcs�zetes felhaszn�l�s elv�t;
26.

kiemeli annak sz�ks�gess�g�t, hogy k�telezz�k a tag�llamokat, hogy �vente k�z�lj�k


a Bizotts�ggal az adott �vben keletkezett �lelmiszer-hullad�kok teljes mennyis�g�t;
27.

felh�vja a tag�llamokat, hogy hullad�kmegel�z�si programjaik keret�ben alak�tsanak


ki k�l�nleges �lelmiszerhullad�k-megel�z�si int�zked�seket; Felh�va k�l�n�sen a
tag�llamokat, hogy k�ssenek �nk�ntes meg�llapod�sokat, �s dolgozzanak ki az
�lelmiszer adom�nyoz�s�t c�lz� gazdas�gi �s k�lts�gvet�si �szt�nz�ket �s az
�lelmiszer-hullad�k korl�toz�s�t c�lz� egy�b int�zked�sket;
28.

�gy v�li, hogy �l�n�sk�ppen a tag�llamoknak t�mogatniuk kell az otthoni


komposzt�l�st, �s biztos�taniuk kell a szelekt�v hullad�kgy�jt�st a szerves
hullad�kok kialakul�s�n�l, �s biztos�taniuk kell ezeknek a hullad�koknak a szerves
�jrahasznos�t�s�t, hogy garant�lj�k a magas szint� k�rnyezetv�delmet �s egy magas
min�s�gi standardokkal rendelkez� outputot, mint p�ld�ul a ferment�lt anyag �s a
komposzt; �gy v�li, hogy a tag�llamoknak ezen t�lmen�en biztos�taniuk kell a
szerves hullad�kok hullad�klerak�ba t�rt�n� lerak�s�nak tilalm�t;
29.

r�mutat arra, hogy az �lelmiszer-hullad�kban tal�lhat� m�anyag �s f�m a komposztba


�s a talajba, majd onnan az �desv�zi �s a tengeri �kosziszt�m�kba jutva a
szennyez�s kock�zat�t hordozza mag�ban, �s nyomat�kosan k�ri e szennyez�si �tvonal
minimaliz�l�s�t; eml�keztet tov�bb� a szennyv�ziszap mez�gazdas�gi felhaszn�l�s�r�l
sz�l� ir�nyelv t�rekv�s�re a mez�gazdas�gi talajok szennyez�d�s�nek
minimaliz�l�s�val kapcsolatban; ez�rt �vatoss�gra int, �s megfelel� biztos�t�kokat
szorgalmaz a hullad�k�ramok kever�s�nek m�rlegel�sekor;
30.

hangs�lyozza, hogy az �lelmiszer-biztons�g kiemelt fontoss�g�, �s az �lelmiszer-


hullad�kok cs�kkent�s�re ir�nyul� int�zked�sek nem csorb�thatj�k a hat�lyos
�lelmiszer-biztons�gi k�vetelm�nyeket; hangs�lyozza, hogy az �lelmiszer-hullad�kkal
szembeni k�zdelem nem csorb�thatja az �lelmiszer-biztons�gi �s k�rnyezetv�delmi
el��r�sokat, sem pedig az �llatv�delmi, k�l�n�sen az �llateg�szs�g�gyi �s az
�llatj�l�ti norm�kat;
31.
felh�vja a Bizotts�got arra, hogy �szt�n�zze a tag�llamok illet�kes hat�s�gait
olyan int�zked�sek elfogad�s�ra, amelyek �ltal ellen�rzik az �lelmiszer biztons�g�t
eg�szs�gi szempontb�l, amikor erre sz�ks�g van ahhoz, hogy az �llampolg�rok �s a
fogyaszt�k bizalm�t elnyerj�k az olyan politik�khoz, amelyek hozz�j�rulnak az
�lelmiszer-hullad�k cs�kkent�s�hez;
32.

felh�vja a figyelmet arra, hogy az �lelmiszer-hullad�kok keletkez�s�nek megel�z�se


az els�dleges int�zked�s, amelyet meg kell val�s�tani a hullad�kok megfelel�
kezel�se sor�n a k�rforg�sos gazdas�g elveinek megfelel�en; kiemeli ugyanakkor,
hogy ma lehetetlen teljesen megsz�ntetni az �lelmiszer-hullad�kok keletkez�s�t; �gy
v�li ez�rt, hogy sz�ks�ges meghat�rozni az Uni� szintj�n k�telez� int�zked�seket,
hogy biztos�ts�k az �lelmiszer-hullad�kok �j forr�ss� v�l�s�t;
33.

felh�vja a Bizotts�got �s a tag�llamokat, hogy biztos�tsanak gazdas�gi �szt�nz�ket


a fel nem haszn�lt �lelmiszer �sszegy�jt�s�nek t�mogat�s�ra, amely azt�n karitat�v
c�lra sz�toszthat�, vagy egy�b, az �lelmiszer-hullad�k kialakul�s�t megel�z�
m�sodlagos c�lra � t�bbek k�z�tt a fel nem haszn�lt �lelmiszer teny�sz- �s
h�zi�llatok takarm�ny�nak el��ll�t�s�ban val� hasznos�t�s�ra � �jrahaszn�lhat�;
34.

megjegyzi, hogy els�sorban az elker�lhetetlen �lelmiszer-vesztes�gek, illetve


-hullad�kok �s az �lelmiszerl�ncb�l sz�rmaz� � f�k�nt �llati eredet� �
mell�kterm�kek felhaszn�l�s�nak optimaliz�l�s�ban lehet�s�gek rejlenek a takarm�ny-
el��ll�t�s, a t�panyag-�jrafelhaszn�l�s �s a talajjav�t�k el��ll�t�sa ter�n, �s
hogy az az els�dleges termel�s szempontj�b�l jelent�s�ggel b�r;
35.

kiemeli, hogy a mell�kterm�kekre vonatkoz� hat�konyabb eur�pai jogszab�lyok a


2008/98/EK ir�nyelv r�v�n hozz�j�rulhatnak az �lelmiszer-hullad�kok jelent�s
cs�kkent�s�hez; felh�vja a Bizotts�got e c�lb�l, hogy k�l�n�sen a Horizont 2020
programon kereszt�l t�mogassa a mez�gazdas�gi �s ipari szinergi�k el�seg�t�s�re
ir�nyul�, az agr�r-�lelmiszeripari v�llalatokat bevon� projekteket;
36.

megism�tli, hogy a Bizotts�gnak 2018. december 31-ig jelent�st kell k�sz�tenie az


�tfog� szab�lyoz�si int�zked�sek sz�ks�gess�g�nek �rt�kel�s�r�l a fenntarthat�
fogyaszt�s �s termel�s ter�let�n, �s hat�svizsg�lati jelent�st kell kiadnia, hogy
azonos�tsa azon jogszab�lyokat, amelyek interakci�ja megakad�lyozza a k�l�nb�z�
�gazatok k�z�tti szinergi�k fejl�d�s�t, �s megakad�lyozza ennek k�vetkezt�ben a
mell�kterm�kek felhaszn�l�s�t;
37.

hangs�lyozza, hogy az egy�bk�nt hullad�kk� v�l� k�szletek �s �lelmiszerek


felhaszn�l�sa nem jelenti azt, hogy nincs sz�ks�g megfelel� k�n�latszab�lyoz�sra �s
az �lelmiszerl�nc b�lcs ir�ny�t�s�ra, amely megel�zi a rendszerszer� struktur�lis
f�l�slegeket;
38.

felh�vja a Bizotts�got �s a tag�llamokat, hogy mozd�ts�k el� az eredetileg az


�lelmiszerl�ncba tartoz� �lelmiszerek �s mell�kterm�kek �llati takarm�ny
el��ll�t�sa c�lj�b�l t�rt�n� nagyobb ar�ny� felhaszn�l�s�t;
39.

felh�vja a Bizotts�got, hogy elemezze az eredetileg �lelmiszernek min�s�l� anyagok


takarm�ny-el��ll�t�shoz t�rt�n� felhaszn�l�sa �tj�ban �ll� jogi akad�lyokat, �s
mozd�tsa el� az e ter�letre vonatkoz� kutat�st, egyidej�leg hangs�lyozva a fokozott
nyomonk�vethet�s�g, a biol�giai biztons�gra ir�nyul� el��r�soknak val� megfelel�s
�s az �lelmiszer-biztons�gi kock�zatot null�ra cs�kkent� elk�l�n�t�si �s kezel�si
elj�r�sok alkalmaz�s�nak sz�ks�gess�g�t;
40.

�dv�zli az �lelmiszer-vesztes�gek �s �lelmiszer-hullad�kok uni�s platformj�nak a


k�zelm�ltban t�rt�nt l�trehoz�s�t, melynek c�lja az Uni� szintj�n megval�s�tand�
els�dleges int�zked�sek meghat�roz�sa az �lelmiszer-vesztes�gek �s �lelmiszer-
hullad�kok megel�z�s�re, �s amely lehet�v� teszi az �rintett szerepl�k k�z�tti
inform�ci�cser�t; e c�lb�l kiemeli, hogy az Eur�pai Parlamentet nagyobb m�rt�kben
be kell vonni a platform munk�j�ba; felh�vja a Bizotts�got, hogy t�j�koztassa a
Parlamentet a folyamatban l�v� int�zked�sek pontos �temterv�r�l, a kit�z�tt
c�lokr�l �s r�szc�lokr�l, valamint a k�z�s m�dszertannal �s az adom�nyoz�ssal
kapcsolatban folyamatban l�v� munk�k el�rehalad�s�r�l; �gy v�li, hogy a platform
megfelel� eszk�z arra, hogy nyomon k�vess�k nemcsak az �lelmiszer-hullad�kokat,
hanem az �lelmiszer-t�bbletet �s az �lelmiszerek hasznos�t�s�t is; meggy�z�d�se
azonban, hogy ez mind�ssze a legels� l�p�s az �lelmiszer-hullad�k probl�m�j�nak
kezel�s�ben;
41.

felh�vja a Bizotts�got, hogy az �lelmiszer-vesztes�gek �s �lelmiszer-hullad�kok


uni�s platformja �ltal k�sz�tett dokumentumokat ford�ts�k le az EU 24 nyelv�re;
42.

felh�vja az �lelmiszer-vesztes�gek �s �lelmiszer-hullad�kok uni�s platformj�t, hogy


t�bbek k�z�tt t�mogassa t�bbf�le fogyaszt�t�j�koztat�si csatorna, valamint
fogyaszt�t�j�koztat�si �s �lelmiszerekkel kapcsolatos oktat�si programok
kidolgoz�s�t; s�rgeti a platformot, hogy seg�tse el� az �lelmiszerhullad�k-
megel�z�ssel �s adom�nyoz�si kezdem�nyez�sekkel kapcsolatos egy�ttm�k�d�st a helyi
�rdekeltek k�z�tt, szem el�tt tartva a kapcsol�d� tranzakci�s k�lts�gek
cs�kkent�s�t; ism�telten hangs�lyozza annak fontoss�g�t, hogy kicser�lj�k a bev�lt
gyakorlatokat, �sszevess�k az ismereteket �s elker�lj�k az �tfed�seket m�s �rintett
f�rumokkal, mint p�ld�ul az uni�s kiskereskedelmi fenntarthat�s�gi f�rummal, a
fenntarthat� fogyaszt�s �s termel�s uni�s kerekasztal�val, az �lelmiszer-ell�t�si
l�nc jobb m�k�d�s�vel foglalkoz� magas szint� f�rummal, valamint a fogyaszt�si
cikkek f�rum�val;
43.

felh�vja a Bizotts�got, hogy az �lelmiszer-hullad�k cs�kkent�s�re ir�nyul� hat�kony


eszk�z�k jobb meghat�roz�sa �rdek�ben, az �lelmiszer-vesztes�ggel �s �lelmiszer-
hullad�kkal kapcsolatos uni�s platform keret�ben, �rt�kelje az egyes tag�llamokban
m�r v�grehajtott bev�lt gyakorlatokat;
44.

�gy v�li, hogy az �lelmiszer-hullad�k maxim�lis visszaszor�t�sa �rdek�ben az


�lelmiszer-ell�t�si l�nc valamennyi szerepl�j�t be kell vonni, �s �gazatonk�nt kell
kezelni a hullad�kk�pz�d�s k�l�nb�z� okait; felh�vja ez�rt a Bizotts�got, hogy az
�lelmiszerl�nc eg�sz�t vizsg�lja meg annak meg�llap�t�sa �rdek�ben, hogy melyik
�lelmiszer-�gazatban k�pz�dik legink�bb az �lelmiszer-hullad�k, illetve az milyen
megold�sokkal el�zhet� meg;
45.

felh�vja a Bizotts�got �s a tag�llamokat az �rdekelt felek �ltal m�r jelenleg is


alkalmazott sikeres �lelmiszerhullad�k-cs�kkent�si gyakorlatok �s er�forr�s-
meg�rz�si m�dszerek megoszt�s�ra, el�mozd�t�s�ra �s t�mogat�s�ra; �szt�nzi a
tag�llamokat �s a helyi �s region�lis hat�s�gokat, hogy az �lelmiszer-hullad�k
megel�z�se keret�ben hozand� c�lzott �gazati int�zked�sekr�l konzult�ljanak az
�rintett �rdekelt felekkel;
46.
hangs�lyozza, hogy a Bizotts�gnak �s a tag�llamoknak mindenekel�tt konzult�lniuk
kell valamennyi kulcsfontoss�g� �rdekelt f�llel � k�zt�k a mez�gazdas�gi �gazattal
�, �s hat�svizsg�latot kell k�sz�teni�k minden olyan javasolt int�zked�sr�l,
amelynek c�lja az �lelmiszer-pazarl�s Uni�-szerte t�rt�n� megel�z�se;
47.

�szt�nzi az Eur�pai Bizotts�got, a tag�llamokat �s a helyi �s region�lis


hat�s�gokat, hogy valamennyi �rdekelt f�llel egy�ttm�k�dve, t�bbek k�z�tt
tudatoss�gn�vel� �s oktat�si kamp�nyok bevezet�se, valamint az �tfog� �s �rthet�
term�kinform�ci�k biztos�t�s�nak �s az ezekhez val� k�nnyebb hozz�f�r�s el�seg�t�se
r�v�n vegyenek r�szt annak el�r�s�ben, hogy k�l�n�sen a fogyaszt�k jobban meg�rts�k
a �fogyaszthat�s�gi id� �s a �min�s�gmeg�rz�si id�, illetve az �lelmiszerek
�min�s�gmeg�rz�si id� lej�rt�t k�vet� felhaszn�lhat�s�g�nak jelent�s�t; r�mutat,
hogy a kett�s d�tumc�mk�z�s alkalmaz�sa ugyanazon a term�ken � p�ld�ul az
��rt�kes�t�si id� �s a �fogyaszthat�s�gi id� � kedvez�tlen hat�ssal lehet a
fogyaszt�k �lelmiszer-gazd�lkod�si d�nt�seire; hangs�lyozza annak jelent�s�g�t,
hogy a fogyaszt�kat k�pess� tegy�k t�j�kozott d�nt�sek meghozatal�ra;
48.

felh�vja a Bizotts�got, hogy folyamatban l�v� �rt�kel�se keret�ben k�l�n�sen az


al�bbiakat �rt�kelje: c�lravezet�k-e a �min�s�gmeg�rz�si id�re� �s a
�fogyaszthat�s�gi id�re� vonatkoz� hat�lyos uni�s jogszab�lyok �s a sz�mos
tag�llamban jelenleg alkalmazott gyakorlatok; fontol�ra kellene-e venni a
�fogyaszthat�s�gi id� �s a �min�s�gmeg�rz�si id� fogalm�nak fel�lvizsg�lat�t annak
�rdek�ben, hogy azok �rthet�bbek legyenek a fogyaszt�k sz�m�ra; nem lenne-e hasznos
egyes d�tumokat elt�r�lni azon term�kek eset�ben, amelyek semmilyen eg�szs�g�gyi �s
k�rnyezetv�delmi kock�zatot nem jelentenek, �s nem lenne-e c�lravezet� uni�s
szinten bevezetni a t�m�val kapcsolatos ir�nymutat�sokat; felk�ri a Bizotts�got,
hogy k�sz�tsen kutat�si tanulm�nyt a d�tummegjel�l�s �s az �lelmiszerhullad�k-
megel�z�s k�z�tti kapcsolat �rt�kel�se �rdek�ben;
49.

�dv�zli a nagykereskedelem n�h�ny szerepl�j�nek olyan mechanizmusok el�mozd�t�s�ra


ir�nyul� kezdem�nyez�s�t, amelyek a fogyaszt�i tudatoss�g n�vel�se �s a k�zeli
lej�rat� term�kek v�s�rl�s�ra val� �szt�nz�s �rdek�ben a lej�rati id�h�z igaz�tj�k
a fogyaszt�si cikkek elad�si �rait;
50.

tekintettel arra, hogy nagyon sok �lelmiszeripari term�k a megjel�lt


min�s�gmeg�rz�si id�t k�vet� napokban is meg�rzi � b�r kisebb m�rt�kben �
�rz�kszervi �s t�p�rt�ki jellemz�it, �s az �lelmiszer-biztons�gi elvek betart�sa
eset�n tov�bbra is fogyaszthat�; felh�vja a Bizotts�got, hogy hat�rozzon meg olyan
logisztikai-szervez�si modelleket, amelyek lehet�v� tehetik a min�s�gmeg�rz�si
ideig eladatlan �sszes term�kt�pus teljes biztons�gban t�rt�n� hasznos�t�s�t;
51.

felsz�l�tja a Bizotts�got �s a tag�llamokat, hogy vegy�k fontol�ra egy, a lej�rati


id�h�z k�pest v�ltoz� �rk�pz�s lehet�s�g�t mint annak eszk�z�t, hogy cs�kkenjen a
hullad�kk� v�l�, ehet� �lelmiszeripari term�kek mennyis�ge; v�lem�nye szerint
jelent�s m�rt�kben lecs�kkenthet� a forgalmaz�s szakasz�ban a hullad�k keletkez�se,
ha a term�k min�s�gmeg�rz�si hat�ridej�hez k�pest ar�nyos m�rt�kben �rengedm�nyeket
vezetnek be; �gy v�li, hogy e jelenleg �nk�ntes alapon m�k�d� gyakorlatot el�
kellene mozd�tani �s t�mogatni kellene;
52.

felk�ri a Bizotts�got, hogy az �lelmiszerhullad�k-megel�z�s �rdek�ben tegye


naprak�ssz� a �min�s�gmeg�rz�si id�re� vonatkoz� c�mk�z�s al�l jelenleg mentess�get
�lvez� �lelmiszerek jegyz�k�t;
53.

�gy v�li, hogy a lej�rati d�tumot illet�en fokozott �s term�kspecifikus kutat�sra


�s t�j�koztat�sra van sz�ks�g, valamint a friss �s �mlesztett �ruk fogyaszt�s�nak
el�mozd�t�s�ra �s t�mogat�s�ra, �s a tart�san felhaszn�lhat� term�kek �s azok
rakt�roz�s�nak cs�kkent�s�re;
54.

felk�ri a Bizotts�got, a tag�llamokat, illetve a region�lis �s helyi hat�s�gokat �s


az �rdekelt feleket t�j�koztat�si �s kommunik�ci�s kamp�nyok ind�t�s�ra annak
el�mozd�t�sa c�lj�b�l, hogy a fogyaszt�k �s az �lelmiszerl�nc �sszes szerepl�je
tiszt�ban legyen az �lelmiszer-hullad�k megel�z�s�vel, az �lelmiszer-biztons�ggal,
az �lelmiszerek �rt�k�vel, valamint a helyes �lelmiszer-feldolgoz�si, -kezel�si �s
fogyaszt�si gyakorlatokkal; hangs�lyozza, hogy e kezdem�nyez�seknek ki kell
hangs�lyozniuk, hogy az �lelmiszer-pazarl�s elleni k�zdelem nem csup�n k�rnyezeti,
hanem gazdas�gi �s t�rsadalmi el�ny�kkel is j�r; felsz�l�t a modern inform�ci�s
eszk�z�k telep�t�s�re �s el�mozd�t�s�ra, t�bbek k�z�tt a mobilalkalmaz�sok
haszn�lat�ra a digit�lis m�di�t legink�bb haszn�l� fiatalabb nemzed�kek el�r�se
�rdek�ben; felh�vja a figyelmet a napjainkban s�lyos probl�m�t jelent� �lelmiszer-
pazarl�s �s �hs�g k�rd�s�re, amelyekkel megfelel�en foglalkozni kell; r�mutat a
szolidarit�s, valamint a legink�bb r�szorul�k t�mogat�s�nak fontoss�g�ra;
55.

felsz�l�tja a Tan�csot �s a Bizotts�got, hogy az eur�pai polg�rok t�j�koztat�s�t �s


figyelemfelh�v�st c�lz� kulcsfontoss�g� kezdem�nyez�sk�nt jel�ljenek ki egy �vet az
�lelmiszer-hullad�k elleni k�zdelem eur�pai �v�nek, tov�bb� h�vj�k fel a nemzeti
korm�nyok figyelm�t erre a jelent�s t�m�ra abb�l a c�lb�l, hogy megfelel�
forr�sokat ir�nyozzanak el� a k�zelj�v� kih�v�sainak lek�zd�s�re;
56.

hangs�lyozza annak fontoss�g�t, hogy megtan�ts�k �s r�vegy�k a gyermekeket az


�lelmiszer-hullad�k megel�z�s�re; megjegyzi, hogy az Eur�pai Sz�mvev�sz�k
�lelmiszer-hullad�k elleni k�zdelemr�l sz�l� 34/2016. sz. k�l�njelent�se kiemeli
annak fontoss�g�t, hogy az iskolatej-program, valamint az iskolagy�m�lcs- �s
iskolaz�lds�g-program kieg�sz�t� int�zked�seibe illessz�k be az �lelmiszer-
hullad�kkal kapcsolatos oktat�si c�l� �zeneteket, besz�mol tov�bb� arr�l, hogy igen
kev�s tag�llam d�nt�tt ennek megval�s�t�sa mellett; arra buzd�tja a tag�llamok
illet�kes hat�s�gait, hogy akn�zz�k ki az e rendszerekben rejl� teljes potenci�lt,
hogy a fiatalok helyes �tkez�si szok�sokat alak�thassanak ki, valamint lehet�s�g�k
legyen a friss �lelmiszerek �s a mez�gazdas�g termel�si folyamatok megismer�s�re;
57.

felh�vja a Bizotts�got �s a tag�llamokat, hogy � az �lelmiszer-pazarl�st


megel�zend� � arra motiv�lj�k a h�ztart�sokat, hogy a heti egyszeri �marad�k-
napok�elterjeszt�s�n �s a fogyaszt�kkal megismertetett legjobb v�s�rl�si-praktik�k
�s f�z�si gyakorlatok k�vet�s�n kereszt�l kevesebb �lelmiszerhullad�kot
termeljenek;
58.

hangs�lyozza annak fontoss�g�t, hogy a term�kek pazarl�s�nak korl�toz�sa �rdek�ben


a forgalmaz�si, eltarthat�s�gi �s csomagol�si elj�r�sok szorosan igazodjanak a
term�kek jellemz�ihez �s a fogyaszt�k ig�nyeihez;
59.

hangs�lyozza annak fontoss�g�t, hogy a hullad�k cs�kkent�se �rdek�ben az egyes


term�keket a saj�toss�gainak megfelel� m�dszerek alkalmaz�s�val forgalmazz�k �s
t�rolj�k;
60.
felh�vja a Bizotts�got, a tag�llamokat �s az �rintett feleket, hogy jobban
t�j�koztass�k a fogyaszt�kat a term�kek eltarthat�s�gi �s/vagy �jrafelhaszn�l�si
m�dszereir�l;
61.

hangs�lyozza, hogy a kiskereskedelem �s a m�dia mellett a helyi �nkorm�nyzatok �s


v�llalkoz�sok is jelent�s szerepet j�tszanak abban, hogy az �lelmiszer-pazarl�s
megel�z�se �s cs�kkent�se �rdek�ben t�j�koztat�st �s t�mogat�st ny�jtsanak az
�llampolg�roknak az �lelmiszerek legjobb t�rol�s�val �s/vagy felhaszn�l�s�val
kapcsolatosan;
62.

felh�vja a Bizotts�got, hogy a tag�llamokkal egy�ttm�k�dve int�zzen aj�nl�sokat a


h�t�si h�m�rs�kleteket illet�en, olyan bizony�t�kok alapj�n, melyek kimutatj�k,
hogy a nem optim�lis �s nem megfelel� h�m�rs�klet miatt az �lelmiszerek t�l hamar
megromlanak, �s ez sz�ks�gtelen hullad�khoz vezet; hangs�lyozza, hogy a
h�m�rs�kletszinteknek az eg�sz ell�t�si l�ncban t�rt�n� harmoniz�l�sa fokozn� a
term�kek eltarthat�s�g�t �s cs�kkenten� az �lelmiszer-hullad�kot a hat�rokon t�lra
sz�ll�tott �s �rt�kes�tett term�kek eset�ben;
63.

kiemeli, hogy az �lelmiszer-felesleg korl�toz�sa �rdek�ben jav�tani kell az agr�r-


�lelmiszeripari �gazatban a saj�t termel�s megtervez�s�t; kiemeli ugyanakkor, hogy
egy minim�lis szint� �lelmiszer-felesleg jelenleg olyan fiziol�giai t�nyez�, amely
a teljes ell�t�si l�ncot jellemzi, illetve amely nem kontroll�lhat� k�ls� t�nyez�k
miatt is keletkezhet; emiatt �gy v�li, hogy az adom�nyoz�sra �szt�nz� int�zked�sek
fontos eszk�zt jelenthetnek annak megel�z�s�ben, hogy az �lelmiszer-feleslegb�l ne
v�ljon hullad�k;
64.

felh�vja a Bizotts�got �s a tag�llamot arra, hogy �szt�n�zz�k a mez�gazdas�gi


termel�shez kapcsol�d� feldolgoz� technol�gi�kba ir�nyul� innov�ci�t �s
beruh�z�sokat, arra t�rekedve, hogy cs�kkenjen az �lelmiszerpazarl�s az �lelmiszer-
ell�t�si l�ncban �s cs�kkenjenek a csal�di gazdas�gok �lelmiszertermel�s sor�n
keletkez� vesztes�gei;
65.

�szt�nzi a tag�llamokat arra, hogy haszn�lj�k fel az Eur�pai Mez�gazdas�gi


Vid�kfejleszt�si Alapot (EMVA) az els�dleges termel�si �s a feldolgoz� �gazat
�lelmiszer-hullad�k�nak cs�kkent�s�re;
66.

r�mutat annak fontoss�g�ra, hogy a gazd�lkod�k sz�vetkezetekbe vagy szakmai


szervezetekbe t�m�r�ljenek, �s �gy cs�kkenjenek az �lelmiszer-vesztes�gek az�ltal,
hogy pontosabb ismeretekre tesznek szert a piacokkal kapcsolatban, hat�konyabb
tervez�sre �s m�retgazdas�goss�gra lesznek k�pesek, illetve javulnak k�pess�geik a
term�keik forgalmaz�s�ra;
67.

hangs�lyozza a t�bbek k�z�tt a termel�i szervezeteken vagy m�s szerveken, p�ld�ul


�gazatk�zi szervezeteken �s sz�vetkezeteken kereszt�li egy�ttm�k�d�s jelent�s�g�t a
kezel�si technol�gi�kkal � p�ld�ul a gazd�lkod�k sz�m�ra �j term�kekhez, piacokhoz
�s fogyaszt�khoz val� hozz�f�r�st lehet�v� tev� komposzt�l�ssal �s adott esetben
anaerob lebont�ssal vagy feldolgoz�ssal � kapcsolatos innov�ci�ra �s beruh�z�sra
vonatkoz� finansz�roz�shoz val� fokozott hozz�f�r�s �rdek�ben; ez�rt felh�vja a
figyelmet arra, hogy az �gazati szervez�d�s a termel�s jobb kezel�s�t teszi
lehet�v� �s hat�konyabb� teheti az �lelmiszer-pazarl�s elleni k�zdelmet; alapvet�
fontoss�g�nak tartja, hogy ez a k�zels�g elv�nek tiszteletben tart�sa �rdek�ben
helyi vagy region�lis szinten t�rt�njen;
68.

r�mutat az egy�ttm�k�d�s �s a digitaliz�ci� el�nyeire, mivel azok lehet�v� teszik


az adatokhoz �s kereslet-el�rejelz�sekhez val� jobb hozz�f�r�st, valamint az
el�zetes termel�si programok kidolgoz�s�t a gazd�lkod�k sz�m�ra, ami �ltal jobban a
kereslethez tudj�k igaz�tani termel�s�ket, jobban �ssze tudj�k hangolni
tev�kenys�g�ket az �lelmiszer-ell�t�si l�nc t�bbi �gazat�val, a pazarl�st pedig a
minim�lis m�rt�kre tudj�k cs�kkenteni; az elker�lhetetlen �lelmiszer-pazarl�s
cs�kkent�s�nek bonyolults�g�ra val� tekintettel hangs�lyozza, hogy el� kell
mozd�tani az �lelmiszer-hullad�k biogazdas�gon bel�li hat�kony felhaszn�l�s�t;
69.

�gy v�li, hogy a term�kek k�n�lat�nak �s kereslet�nek jobb �sszehangol�sa c�lj�b�l


az alapanyagok sz�rmaz�s�ra, illetve a termel�si �s feldolgoz�si technik�kra
vonatkoz� megfelel� inform�ci�kat tartalmaz� c�mk�kr�l sz�l� jogszab�lyok lehet�v�
tenn�k, hogy a fogyaszt�k t�j�kozottabban v�s�roljanak, s ez�ltal k�zvetlen�l
befoly�solj�k a termel�si t�nyez�ket, amelyek k�rnyezeti, gazdas�gi �s t�rsadalmi
szempontb�l kedvez� hat�sokat v�ltan�nak ki;
70.

felh�vja a Bizotts�got �s a tag�llamokat, hogy ny�jtsanak jobb t�j�koztat�st a


gazd�lkod�k �s a fogyaszt�k sz�m�ra az energi�val, a v�zzel �s a term�szeti
er�forr�sokkal val� hat�konyabb gazd�lkod�s t�m�j�ban az �lelmiszerl�nc eg�sz�t
illet�en, hogy ez�ltal l�nyegesen m�rs�kl�dj�n az er�forr�sok �s az �lelmiszerek
pazarl�sa, �s �gy cs�kkenjenek a r�ford�t�si k�lts�gek �s kevesebb t�panyag vesszen
k�rba, tov�bb� fokoz�djon a gazd�lkod�si rendszereken bel�li innov�ci� �s
fenntarthat�s�g;
71.

�gy v�li, hogy fokozott kutat�sra �s t�j�koztat�sra van sz�ks�g az �lelmiszer-


pazarl�s els�dleges termel�sen bel�li megel�z�s�hez, valamint annak �rdek�ben, hogy
a mez�gazdas�gi termel�s, az �lelmiszer-feldolgoz�s �s a forgalmaz�s sor�n
alkalmazott, er�forr�s-pazarl�ssal j�r� gyakorlatokat k�rnyezetbar�t m�dszerek
v�lts�k fel;
72.

hangs�lyozza, hogy az �lelmiszer-pazarl�s abszol�t minimumon tart�sa �rdek�ben


technikai �s gazdas�gi szempontb�l is lehet�v� kell tenni a gazd�lkod�k sz�m�ra,
hogy term�keiket a lehet� legink�bb er�forr�s-hat�kony m�don haszn�lhass�k fel;
73.

�gy v�li, hogy a gazd�lkod�k �s k�z�ss�gek �ltal vez�relt kezdem�nyez�sek


fenntarthat�, gazdas�gilag �letk�pes gazdas�gi megold�sokkal szolg�lhatnak, �s
�rt�kkel ruh�zn�k fel azon term�keket, amelyek m�sk�l�nben hullad�kk� v�ln�nak,
az�ltal, hogy piacokat alak�tanak ki az �lelmiszerl�ncb�l egy�bk�nt kiszorul�
term�kek sz�m�ra, tov�bb� r�mutat a gazd�lkod�k �s k�z�ss�gek �ltal ir�ny�tott
szoci�lis innov�ci�s projektekben � p�ld�ul a f�l�sleges �lelmiszerek begy�jt�s�ben
�s �lelmiszer-seg�lyszervezeteknek, t�bbek k�z�tt �lelmiszerbankoknak
adom�nyoz�s�ban � rejl� lehet�s�gekre; felsz�l�tja a Bizotts�got �s a tag�llamokat,
hogy ismerj�k el ezeket a gyakorlatokat, �s azok a KAP 2. pill�re alatt t�mogat�st
kapjanak;
74.

kiemeli, hogy a pazarl�s termel�si folyamat sor�n t�rt�n� cs�kkent�se �rdek�ben


olyan innovat�v technik�kat �s technol�gi�kat kellene alkalmazni, amelyek lehet�v�
teszik a teljes�tm�ny optimaliz�l�s�t a term�f�ldeken, �s feldolgozott term�kk�
alak�tj�k azokat a term�keket, amelyek nem felelnek meg a piaci norm�knak;
75.
r�mutat, hogy nagy mennyis�g�, teljesen ehet� gy�m�lcs �s z�lds�g nem ker�l piacra
eszt�tikai okokb�l �s piaci norm�kra val� hivatkozva; megjegyzi, hogy vannak olyan
sikeres kezdem�nyez�sek, amelyek hasznos�tj�k az ilyen term�keket, valamint
�szt�nzi a nagy- �s kiskereskedelmi �gazat �rdekelt feleit, hogy mozd�ts�k el� az
ilyen gyakorlatokat; felk�ri a Bizotts�got �s a tag�llamokat, hogy �szt�n�zz�k az
ilyen term�keket �rt�kes�t� piacok kialak�t�s�t, valamint vizsg�lj�k meg a
forgalmaz�si el��r�sok �s az �lelmiszer-hullad�k k�z�tti kapcsolatot;
76.

felh�vja a Bizotts�got �s a tag�llamokat, hogy egy�ttesen gyakoroljanak befoly�st


az ENSZ Eur�pai Gazdas�gi Bizotts�ga �ltal�nos szabv�nyaira annak �rdek�ben, hogy
az �lelmiszer-hullad�kok keletkez�s�nek megel�z�s�vel elker�lhet� legyen az
er�forr�sok elpazarl�sa;
77.

sz�ks�gesnek tartja a termel�k k�z�tti fokozott egy�ttm�k�d�st �s a termel�i


szervezetek alkalmaz�s�t a m�sodlagos piaci lehet�s�gekhez �s egy�b �rt�kes�t�si
helyekhez val� hozz�f�r�s lehet�v� t�tele �s el�mozd�t�sa, valamint az egy�bk�nt a
talajba visszaforgatott vagy elpazarolt �lelmiszert�bblet alternat�v hasznos�t�sa
�rdek�ben, els�bbs�get biztos�tva az emberi fogyaszt�s c�lj�ra t�rt�n�
�jrafelhaszn�l�snak, p�ld�ul (feldolgozott �lelmiszerek el��ll�t�s�hoz) az olcs�bb
�ron t�rt�n� �rt�kes�t�snek �s a helyi piacokon val� �rt�kes�t�snek;
78.

megjegyzi, hogy egy�rtelm�en meg kell k�l�nb�ztetni a nem �lelmiszer-c�l�


felhaszn�l�sra � p�ld�ul takarm�nny� val� �talak�t�sra, a term�f�ld tr�gy�z�s�ra
vagy komposzt �s energia el��ll�t�s�ra � m�g alkalmas term�keket azokt�l, amelyek
hullad�kk�nt ker�lnek meghat�roz�sra, hogy ne vesz�lyeztess�k az �jrahaszn�latot;
79.

megjegyzi, hogy a kidobott term�s mennyis�ge cs�kkenthet� volna az�ltal, ha a


fogyaszt�khoz k�zelebb �rt�kes�ten�k a term�keket, p�ld�ul termel�i piacokon vagy a
gazdas�gok saj�t �zleteiben, amelyek eset�ben r�videbbek az �rt�kes�t�si csatorn�k,
�s a megv�s�rolt term�keket helyben termelt�k meg �s alig dolgozt�k fel;
80.

�szt�nzi a tag�llamokat �s a Bizotts�got, hogy n�pszer�s�ts�k a helyi


�lelmiszereket �s t�mogass�k a r�vid ell�t�si l�ncokat, valamint a mez�gazdas�gi
term�kek h�zi �rt�kes�t�s�t;
81.

hangs�lyozza, hogy a helyi �s a region�lis term�kek, valamint a k�z�ss�gi


t�mogat�s� mez�gazdas�gi rendszerek r�videbb ell�t�si l�ncokat tesznek lehet�v�,
amelyek jav�tj�k a term�kekre vonatkoz� min�s�gi norm�kat �s t�mogatj�k a
szezon�lis keresletet, �s ez�ltal jelent�s t�rsadalmi, k�rnyezeti �s gazdas�gi
el�ny�kkel j�rnak;
82.

�gy v�li, hogy a r�vid ell�t�si l�ncok alapvet� szerepet j�tszhatnak az �lelmiszer-
pazarl�s �s a t�lcsomagol�s m�rs�kl�s�ben, az �lelmiszer-kilom�terek sz�m�nak
cs�kkent�s�ben, a jobb min�s�g� �lelmiszerek biztos�t�s�ban �s az �lelmiszerl�ncok
�tl�that�s�g�ban, �s ez�ltal t�mogatj�k a vid�ki k�z�ss�gek gazdas�gi
�letk�pess�g�t;
83.

szorgalmazza, hogy minden tag�llamban rekl�mozz�k a szezon�lis gy�m�lcs�ket �s


z�lds�geket;
84.
r�mutat, hogy k�l�n�s figyelmet kell ford�tani az �llatok j�l�t�re;
85.

felh�vja a Bizotts�got �s a tag�llamokat, hogy fogadjanak el olyan int�zked�seket,


amelyek az �llatj�l�t gyenge sz�nvonala miatt fell�p� vesztes�gek cs�kkent�s�re
ir�nyulnak;
86.

hangs�lyozza, hogy az ell�t�si l�nc tisztess�gtelen kereskedelmi gyakorlatai


�lelmiszer-pazarl�st id�zhetnek el�; felh�vja a Bizotts�got �s a tag�llamokat, hogy
vizsg�lj�k meg, hogy az �lelmiszer-ell�t�si l�nc tisztess�gtelen kereskedelmi
gyakorlatai hogyan gener�lnak �lelmiszer-hullad�kot, �s sz�ks�g eset�n alak�tsanak
ki egy politikai keretet e gyakorlatok felsz�mol�s�ra;
87.

�gy v�li, hogy a tisztess�gtelen kereskedelmi gyakorlatok probl�m�j�nak megold�sa


jav�tani fogja a leggyeng�bb l�ncszemnek sz�m�t� gazd�lkod�k helyzet�t, illetve a
t�ltermel�s �s a t�bbletfelhalmoz�s m�rs�kl�se r�v�n nemcsak az �rak �s a bev�telek
stabiliz�l�s�hoz, valamint a gazd�lkod�k sz�m�ra tisztess�ges �s megt�r�l�st
biztos�t� termel�i �rak biztos�t�s�hoz, hanem az eg�sz l�nc ment�n keletkez�
�lelmiszer-pazarl�s �s a csal�di gazdas�gokon keletkez� vesztes�gek cs�kkent�s�hez
is egyar�nt hozz�j�rul majd; kiemeli, hogy a termel�k m�lt�nyosabb javadalmaz�sa
n�veln� a term�kek �rt�k�t, ami cs�kkenten� az �lelmiszer-pazarl�st az ell�t�si
l�nc utols� l�ncszemein�l;
88.

hangs�lyozza, hogy a helyi �s region�lis hat�s�goknak, valamint az �rdekelt


feleknek kulcsfontoss�g� szerep�k van az �lelmiszer-hullad�k cs�kkent�s�re �s
megel�z�s�re ir�nyul� programok v�grehajt�s�ban, �s felk�ri a Bizotts�got �s a
tag�llamokat, hogy erre a folyamat valamennyi szakasz�ban legyenek tekintettel;
89.

felh�vja a Bizotts�got, hogy ismerje el az �ltal�nos �rdek� szolg�ltat�sokat ny�jt�


�llami v�llalatok szerep�t a hullad�k-gazd�lkod�sban �s az �lelmiszer-pazarl�s
elleni k�zdelemben, illetve a k�rforg�sos gazdas�ghoz k�zvetlen�l hozz�j�rul�
v�llalkoz�sok � p�ld�ul a kkv-k � er�fesz�t�seit;
90.

felh�vja a tag�llamokat, hogy �szt�n�zz�k a helyi �nkorm�nyzatokat, a civil


t�rsadalmat, a szupermarketeket �s a t�bbi �rdekelt felet, hogy t�mogass�k az
�lelmiszer-hullad�k cs�kkent�s�re ir�nyul� kezdem�nyez�seket, �s j�ruljanak hozz�
egy helyi �lelmiszer-strat�gia kialak�t�s�hoz, t�bbek k�z�tt az�ltal, hogy egy
mobilalkalmaz�s seg�ts�g�vel t�j�koztatj�k a fogyaszt�kat az eladatlan
�lelmiszerekr�l, �gy �sszek�tve a keresletet �s a k�n�latot;
91.

�dv�zli az olyan �lelmez�si l�tes�tm�nyek kialak�t�s�t, ahol ott lehet hagyni a


fogyaszt�sra alkalmas �lelmiszereket a r�szorul�k sz�m�ra; felh�vja a figyelmet az
elj�r�sok egyszer�s�t�s�re, hogy k�nnyebben l�tre lehessen hozni ilyen
l�tes�tm�nyeket;
92.

�gy v�li, hogy az Uni�n bel�l a m�g ehet� �lelmiszer-feleslegek r�szorul�khoz val�
eljuttat�s�nak legf�bb akad�lya az eloszt�si csatorn�k megfelel� k�pess�geinek
sz�k�ss�ge vagy esetenk�nt teljes hi�nya; megjegyzi, hogy a karitat�v szervezetek
�s az �llami vagy �nkorm�nyzati fenntart�s� szoci�lis h�l�zatok nem rendelkeznek
elegend� anyagi �s hum�n er�forr�ssal a m�g ehet�, karitat�v c�lokra felaj�nlott
�lelmiszerek sz�ll�t�s�ra �s eloszt�s�ra; megjegyzi, hogy ez k�l�n�sen a
legh�tr�nyosabb helyzet� r�gi�kban igaz;
93.

megjegyzi, hogy az �lelmiszeripar m�r ind�tott kezdem�nyez�seket az �lelmiszer-


pazarl�s cs�kkent�se �rdek�ben, Eur�pa-szerte meger�s�tve az egy�ttm�k�d�st az
�lelmiszer-seg�lyszervezetekkel, t�bbek k�z�tt �lelmiszerbankokkal;
94.

k�ri a Bizotts�got, hogy a tag�llamokban mozd�tsa el� olyan meg�llapod�sok


l�trej�tt�t, amelyek �rtelm�ben az �lelmiszer-kiskereskedelmi �gazat szerepl�i az
eladatlan term�keket sz�tosztj�k j�t�konys�gi szervezetek k�z�tt;
95.

k�ri valamennyi �rdekelt f�l fokozott szerepv�llal�s�t annak biztos�t�s�ra, hogy a


lej�rathoz k�zeli �lelmiszereket els�sorban j�t�konys�gi szervezeteknek
adom�nyozz�k; hozz�teszi ugyanakkor, hogy az adom�nyoz�snak m�g mindig vannak �
f�k�nt jogi term�szet� � akad�lyai; felh�vja a Bizotts�got, hogy egy�rtelm�s�tse az
adom�nyoz�st�l visszatart� jogszab�lyi rendelkez�sek �rtelmez�s�t;
96.

aggodalm�t fejezi ki amiatt, hogy � b�r 2016-ra jelentett�k be (29) � egyel�re nem
val�sult meg �a hullad�kokra, �lelmiszerekre �s takarm�nyokra vonatkoz� relev�ns
uni�s jogszab�lyok egy�rtelm�v� t�tele annak �rdek�ben, hogy megk�nny�ts�k az
�lelmiszer-adom�nyoz�st �s a kor�bbi �lelmiszerek �llati takarm�nyk�nt val�
felhaszn�l�s�t�;
97.

�dv�zli az �lelmiszer-adom�nyoz�sra vonatkoz� uni�s ir�nymutat�s-tervezetet mint a


helyes ir�nyba tett els� l�p�st; az �lelmiszer-adom�nyoz�s �tj�ban �ll�, az uni�s
jogszab�lyokban foglalt k�l�nf�le akad�lyokra tekintettel azonban �gy v�li, hogy a
teljes �lelmiszer-ell�t�si l�ncban keletkez� eladatlan �lelmiszerek adom�nyoz�s�nak
el�mozd�t�s�t a jogszab�lyok m�dos�t�s�val kell tov�bb folytatni;
98.

felh�vja a Bizotts�got, hogy t�rk�pezze fel annak lehet�s�geit, hogy � a term�k


csomagol�s�nak nyelv�t�l f�ggetlen�l � az �lelmiszert az el��ll�t� orsz�gban a
v�llalatok karitat�v c�lokra adom�nyozhass�k; r�mutat, hogy az eml�tett term�kek
adom�nyoz�s�ra akkor ker�lhet sor, ha az adott tag�llam hivatalos nyelvein a
kedvezm�nyezettek rendelkez�s�re bocs�tj�k az �lelmiszer-biztons�g fenntart�s�hoz
alapvet�en sz�ks�ges � p�ld�ul allerg�nekkel kapcsolatos � inform�ci�kat;
99.

felh�vja a Bizotts�got �s a tag�llamokat, hogy seg�ts�k el� a helyi �s region�lis


�rdekeltek k�z�tt az �lelmiszer-adom�nyoz�sra vonatkoz� egy�ttm�k�d�st az�ltal,
hogy a r�szv�teli k�sz�b cs�kkent�se �rdek�ben cs�kkentik az �gyleti k�lts�geket,
p�ld�ul a konkr�t helyi ig�nyekhez igaz�that� sablonok felk�n�l�s�val, amelyeket a
helyi szerepl�k az �lelmiszert�bblet k�n�lat�nak �s kereslet�nek �sszehangol�s�ra
�s a logisztika hat�konyabb megszervez�s�re haszn�lhatnak;
100.

�dv�zli a �k�z�ss�gi �lelmiszer�zletek� (Social Grocery Shops), valamint a


karitat�v szervezetekkel k�t�tt k�z- �s mag�nszf�ra k�z�tti partners�gek
l�trej�tt�t az ehet�, de nem �rt�kes�thet� �lelmiszerek lehet� legjobb
felhaszn�l�sa �rdek�ben;
101.

felh�vja a tag�llamokat, hogy biztos�tsanak int�zm�nyi �s p�nz�gyi t�mogat�st a


szoci�lis �ruh�zak sz�m�ra, mivel azok az �lelmiszer-adom�nyoz�s tekintet�ben
kulcsfontoss�g� k�zvet�t�k;
102.
k�ri, hogy az �lelmiszeripari �gazat �lelmiszer- felesleget ingyen adom�nyoz�
szerepl�i megalapozott elj�r�si gyakorlatokat k�vessenek, hogy a 852/2004/EK
rendeletben foglaltaknak megfelel�en biztos�ts�k az �lelmiszerek eg�szs�g�gyi �s
higi�niai biztons�g�t;
103.

kiemeli, hogy a nemzeti hat�s�gok jelent�s szerepet j�tszhatnak abban, hogy


seg�ts�get ny�jtsanak az �lelmiszer-ell�t�si l�nc szerepl�inek az ehet�
�lelmiszerek �s a lej�rathoz k�zeli �lelmiszerek felhaszn�l�s�ban, az�ltal, hogy az
�lelmiszer-biztons�gi szab�lyok v�grehajt�sa tekintet�ben a b�ntet�si megk�zel�t�s
helyett el�seg�t� megk�zel�t�st alkalmaz;
104.

felh�vja a Bizotts�got, hogy vizsg�lja meg az �Irgalmas szamarit�nus� jogszab�ly


bevezet�s�nek lehet�s�g�t �s hat�sait; felh�vja az Eur�pai Bizotts�got, hogy
tiszt�zza, hogyan szab�lyozz�k az �lelmiszer-adom�nyoz�ssal kapcsolatos
felel�ss�get az olyan jogalkot�si aktusok, mint p�ld�ul a 178/2002/EK rendelet �s a
85/374/EGK ir�nyelv;
105.

felh�vja a Bizotts�got, hogy tegyen javaslatot a h�air�nyelvet �rint� olyan


m�dos�t�sra, amely az �lelmiszer-adom�nyok eset�ben kifejezetten megengedn� az
ad�mentess�get; felsz�l�tja a tag�llamokat, hogy k�vess�k a Bizotts�g aj�nl�sait,
�s alacsony vagy null�hoz k�zeli h�a-kulcsot �llap�tsanak meg, ha az adom�nyoz�s a
javasolt lej�rati id� k�zel�ben t�rt�nik vagy ha az �lelmiszerek �rt�kes�t�sre nem
alkalmasak;
106.

felh�vja a Bizotts�got a legink�bb r�szorul� szem�lyeket t�mogat� eur�pai


seg�ts�gny�jt�si alapr�l (FEAD) sz�l�, 2014. m�rcius 11-i 223/2014/EU eur�pai
parlamenti �s tan�csi rendelet (30) kieg�sz�t�sre egy olyan v�grehajt�si jogi
aktussal, amely el�mozd�tja a FEAD felhaszn�l�s�t az �lelmiszer-adom�ny
el�seg�t�s�re az �sszegy�jt�s, sz�ll�t�s, t�rol�s �s eloszt�s k�lts�geinek
finansz�roz�sa tekintet�ben, valamint szab�lyozza a KAP keret�ben l�trehozott
intervenci�s k�szletek felhaszn�l�s�t; �szt�nzi a helyi, region�lis �s nemzeti
hat�s�gokat, hogy t�mogass�k az �lelmiszer-adom�nyoz�si infrastrukt�ra kialak�t�s�t
olyan r�gi�kban �s ter�leteken, ahol az nem �ll rendelkez�sre, nem megfelel� vagy
hi�nyos kapacit�s�;
107.

felh�vja a Bizotts�got �s a tag�llamokat, hogy ne ir�ny�ts�k �t a FEAD


�lelmiszerbankoknak �s karitat�v szervezeteknek sz�nt forr�sait m�s c�lcsoportok
sz�m�ra;
108.

r�mutat arra, hogy az �lelmiszer-adom�nyoz�s nem tekinthet� a szeg�nys�g k�zponti


probl�m�inak megold�s�ra ir�nyul� egy�rtelm� int�zked�snek; hangs�lyozza ez�rt,
hogy e tekintetben el kell ker�lni az alaptalan elv�r�sokat: nem v�rhat� el, hogy
az �lelmiszer-adom�nyoz�s egyfel�l m�rs�kelje a t�rsadalmi probl�m�kat, m�sfel�l
pedig megel�zze az �lelmiszer-pazarl�st; felh�vja ez�rt a Bizotts�got, hogy tegyen
hat�rozottabb l�p�seket a szeg�nys�g megel�z�s�re;
109.

k�ri a Bizotts�got �s a tag�llamokat, hogy �beren �gyeljenek az adom�nyokra, �s


biztos�ts�k, hogy azokat ne t�r�ts�k el egy alternat�v piac l�trehoz�sa fel�, ami
azzal a k�vetkezm�nnyel j�rna, hogy a sz�ks�get szenved� emberek nem r�szes�lhetnek
ezekb�l az �lelmiszeradom�nyokb�l, a szakmabelieket pedig elt�ntor�tan� az
adom�nyoz�st�l;
110.

k�ri a Bizotts�got �s a tag�llamokat, hogy an�lk�l, hogy f�l�sleges terheket


r�n�nak a kkv-kra �s �nk�ntes szervezetekre, �beren �gyeljenek az �lelmiszer-
adom�nyokra, �s biztos�ts�k, hogy azokat ne t�r�ts�k el egy alternat�v piacon val�
�rt�kes�t�s fel�, ami azzal a k�vetkezm�nnyel j�rna, hogy a r�szorul�k nem
r�szes�lhetnek ezekb�l az �lelmiszer-adom�nyokb�l, a kereskedelem szerepl�it pedig
a tisztess�gtelen verseny kock�zata miatt elt�ntor�tan� az adom�nyoz�st�l;
111.

felh�vja az �lelmiszerl�nc valamennyi szerepl�j�t, hogy v�llaljanak k�z�sen


felel�ss�get, �s hajts�k v�gre a �Minden morzsa sz�m�t� c�m� k�z�s �lelmiszer-
pazarl�si nyilatkozatot �s a �Hullad�kra vonatkoz� kiskereskedelmi meg�llapod�st�;
r�mutat, hogy a kiskereskedelmi �gazat naponta t�bb milli� fogyaszt�val �ll
kapcsolatban, �s egyed�l�ll� helyzetben van ahhoz, hogy az �lelmiszer-hullad�k
kapcs�n b�v�tse az ismereteket �s fokozza a tudatoss�got, �s �gy el�seg�tse a
t�j�kozott fogyaszt�i v�laszt�st; kiemeli, hogy az olyan �rt�kes�t�si gyakorlatok,
mint az �egyet fizet, kett�t kap� n�velik annak kock�zat�t, hogy a fogyaszt�k a
sz�ks�gesn�l t�bbet v�s�rolnak; tov�bb� hangs�lyozza e tekintetben, hogy a kisebb
h�ztart�sok sz�m�ra kisebb csomagol�st kell biztos�tani; �dv�zli, hogy n�h�ny
kiskeresked� engedm�nyes �ron k�n�lja a hamarosan lej�r� min�s�gmeg�rz�si idej�
�lelmiszerterm�keket, ugyanakkor �gy v�li, hogy ennek a gyakorlatnak sokkal
elterjedtebbnek kellene lennie;
112.

ism�telten kifejti, hogy a toj�shullad�k tov�bbra is a kiskeresked�k egyik f�


probl�m�ja; felk�ri a Bizotts�got, hogy vizsg�lja meg a toj�shullad�k
cs�kkent�s�nek lehet�s�geit, amely sor�n vegye figyelembe az EFSA tudom�nyos
�rt�kel�s�t, valamint k�rje fel a tag�llamokat, hogy err�l a fontos k�rd�sr�l
megfelel�en t�j�koztass�k a fogyaszt�kat;
113.

felh�vja a Bizotts�got, hogy k�sz�tsen tanulm�nyt a k�z�s agr�rpolitika (KAP) �s a


k�z�s hal�szati politika reformjainak az �lelmiszer-hullad�k keletkez�s�re �s
cs�kkent�s�re gyakorolt hat�s�r�l;
114.

hangs�lyozza, hogy a gazd�lkod�k meg�lhet�se att�l f�gg, hogy tisztess�ges


felt�telek mellett �s megt�r�l�st biztos�t� �ron tudj�k-e eljuttatni term�keiket a
piacra, illetve a mez�gazdas�gi �zemekben a � t�bbek k�z�tt rendk�v�li vagy
szokatlan id�j�r�si esem�nyek, term�szeti katasztr�fa, piac elveszt�se vagy az
alacsony �rak miatti � termel�skies�s beruh�z�si vesztes�get �s bev�telkies�st
jelent a gazd�lkod�k sz�m�ra; ezzel kapcsolatban felh�vja a figyelmet arra, hogy a
mez�gazdas�gi piacok �rainak ingadoz�sa kihat a gazd�lkod�k termel�s�re �s
bev�tel�re, �s �lelmiszer-pazarl�st id�zhet el�, ez�rt fontos, hogy a KAP
eszk�z�ket k�n�ljon ezen ingadoz�s lek�zd�s�hez;
115.

hangs�lyozza, hogy a Bizotts�g eddig nem k�sz�tett tanulm�nyt annak meg�llap�t�sa


c�lj�b�l, hogy milyen hat�ssal vannak a k�l�nb�z� reformok a mez�gazdas�gi termel�s
volumen�re �s ezen kereszt�l az �lelmiszer-pazarl�sra, ez�rt arra k�ri a
Bizotts�got, hogy az �lelmiszer-pazarl�s k�rd�s�t �p�tse be j�v�beli politik�inak
fejleszt�s�be �s a KAP v�grehajt�s�ba;
116.

hangs�lyozza, hogy a termel�si szakaszban elpazarolt �lelmiszer a mez�gazdas�gi


termel�si b�zis roml�s�b�l is eredhet � a term�f�ldek min�s�ge, a biol�giai
sokf�les�g (a beporz�s cs�kken�se) �s az �sszes term�szeti er�forr�s roml�sa
k�vetkezt�ben �, amely jelens�get kell�k�ppen figyelembe kell venni a gazd�lkod�s
�s a KAP k�s�bbi fejleszt�se sor�n;
117.

�szt�nzi a tag�llamokat, hogy haszn�lj�k ki az Eur�pai Hal�szati Alapban (EHA) �s


az Eur�pai Tenger�gyi �s Hal�szati Alapban (ETHA) rejl� teljes potenci�lt a halak
visszadob�sa miatt keletkez� �lelmiszer-hullad�k cs�kkent�s�re �s az akvakult�r�ban
teny�sztett organizmusok t�l�l�si ar�ny�nak jav�t�s�ra;
118.

rem�li, hogy a k�z�s hal�szati politika keret�ben jelenleg fokozatos bevezet�s


alatt �ll� kirakod�si k�telezetts�g szelekt�vebb hal�szfelszerel�sek �s
-gyakorlatok kialakul�s�hoz, �s v�geredm�nyben kevesebb tengeren visszadobott
halhoz fog vezetni; megjegyzi azonban, hogy a kirakod�si k�telezetts�g nem
vonatkozik valamennyi half�l�re, ez�rt tov�bbi int�zked�sekre van sz�ks�g;
119.

aggodalm�t fejezi ki a halak kifog�sa ut�ni hullad�kk�pz�d�s szintje miatt,


tekintettel a halak roml�kony jelleg�re �s a feldolgozott halak sz�ls�s�gesen
hosszan tart� �tj�ra, amely gyakran Eur�p�b�l �zsi�ba, majd a v�gs� �rt�kes�t�s
c�lj�b�l vissza Eur�p�ba vezet;
120.

eml�keztet az �lelmiszerek �s a takarm�nyok �v�zl�bnyoma� fogalm�nak fontoss�g�ra;


121.

eml�keztet arra, hogy a 178/2002/EK rendelet az �lelmiszerek k�z� sorolja a vizet


is, �mint az el��ll�t�s, feldolgoz�s vagy kezel�s sor�n sz�nd�kosan hozz�adott
anyagot�, �s hogy a v�z a teljes �lelmiszer-ell�t�si l�nc strat�giailag fontos
er�forr�sa;
122.

hangs�lyozza, hogy az �lelmiszer-pazarl�s az �lelmiszer-el��ll�t�shoz felhaszn�lt


v�z min�s�ge, t�pusa �s mennyis�ge miatt jelent�s v�zpazarl�st foglal mag�ban;
123.

eml�keztet annak fontoss�g�ra, hogy jav�tani kell a v�zgazd�lkod�st a


mez�gazdas�gban, fejleszteni kell a v�z szempontj�b�l intelligens (�water-smart�)
�lelmiszer-termel�si rendszereket, �s az �ghajlatv�ltoz�s miatt a legnagyobb
kock�zatnak kitett ter�leteken n�velni kell a v�z �s az �lelmiszerek biztons�g�t,
valamint a v�zell�t�si �s �lelmez�sbiztons�got;
124.

hangs�lyozza, hogy t�bbek k�z�tt az �lelmiszertermel�s t�rs- �s mell�kterm�keinek


kezel�se, az �lelmiszerkereskedelem, az �lelmiszer-t�rol�s, az eltarthat�s�gi id�,
a digit�lis technol�gi�k �s az �lelmiszerekkel �rintkez�sbe ker�l� anyagok
ter�let�n alkalmazott innovat�v �s k�rnyezetbar�t megold�sok fontos lehet�s�geket
k�n�lhatnak az �lelmiszer-hullad�kok mennyis�g�nek cs�kkent�s�re; �szt�nzi a
Bizotts�got, a tag�llamokat �s a t�bbi �rdekelt felet, hogy t�mogass�k a kutat�s
ezeken a ter�leteken, �s mozd�ts�k el� a fenntarthat� �s eredm�nyes megold�sokat;
meggy�z�d�se, hogy a megoszt�salap� szolg�ltat�sok fontosak a fenntarthat�
fogyaszt�s el�mozd�t�s�hoz �s az ezzel kapcsolatos tudatoss�g fokoz�s�hoz; felh�vja
a Bizotts�got, hogy az uni�s k�lts�gvet�sb�l finansz�rozott kutat�si projekteken �s
programokon, p�ld�ul az eur�pai innov�ci�s partners�gen kereszt�l mozd�tsa el� az
innov�ci�t;
125.

kiemeli az ell�t�si l�nc valamennyi szerepl�j�nek � t�bbek k�z�tt a csomagol�si


rendszerek gy�rt�inak � felel�ss�g�t az �lelmiszer-hullad�k keletkez�s�nek
megel�z�s�ben; hangs�lyozza a csomagol�si anyagok �s az ell�t�si l�nc �lelmiszer-
vesztes�g�t �s -pazarl�s�t megakad�lyoz� megold�sok pozit�v hozz�j�rul�s�t, p�ld�ul
az olyan �lelmiszer-csomagol�s eset�ben, amely cs�kkenti az �lelmiszer-vesztes�get
a sz�ll�t�s, a t�rol�s �s eloszt�s sor�n, amely hosszabb ideig meg�rzi az
�lelmiszer min�s�g�t �s higi�ni�j�t, vagy amely meghosszabb�tja az eltarthat�s�gi
id�t; kiemeli azonban, hogy sz�ks�g van a c�lnak (a t�l- �s alulcsomagol�st
elker�l�), illetve a term�knek �s a fogyaszt�k ig�nyeinek megfelel� csomagol�s
kialak�t�s�ra, valamint a teljes csomagolt term�k tekintet�ben az �letciklust szem
el�tt tart� szeml�letm�d figyelembev�tel�re, ide�rtve a csomagol�s kialak�t�s�t �s
felhaszn�l�s�t; felk�ri a Bizotts�got �s a tag�llamokat, hogy m�rj�k fel a
biol�giai alap�, biol�giai �ton leboml� �s komposzt�lhat� anyagb�l k�sz�lt
csomagol�anyagok el�nyeit, figyelembe v�ve az emberi eg�szs�gre �s az �lelmiszer-
biztons�gra gyakorolt hat�sokat, valamint �letciklus-megk�zel�t�st alkalmazva;
kiemeli, hogy az �lelmiszer-hullad�kok cs�kkent�s�re ir�nyul� c�lkit�z�seknek
�sszhangban kell lenni�k a 94/62/EK ir�nyelvben meghat�rozott int�zked�sekkel �s
c�lkit�z�sekkel, k�l�n�sen a nem �jrahasznos�that� �s a t�lzott csomagol�s
felhaszn�l�s�nak l�nyeges cs�kkent�s�re ir�nyul� c�lkit�z�ssel;
126.

arra �szt�nzi a Bizotts�got �s a tag�llamokat, hogy t�mogass�k az �lelmiszerrel


�rintkez� akt�v �s intelligens anyagok, valamint az er�forr�s-hat�konys�gra �s a
k�rforg�sos gazdas�gra kedvez� hat�st kifejt� egy�b megold�sok kifejleszt�s�t �s
bevezet�s�t; r�mutat arra, hogy az �lelmiszerrel �rintkez� anyagokra vonatkoz�
hat�lyos jogi szab�lyoz�snak valamennyi csomagol�anyag, �gy a harmadik orsz�gokb�l
behozott anyagok tekintet�ben is lehet�v� kell tennie a fogyaszt�k legmagasabb
szint� v�delm�t; felh�vja ez�rt a Bizotts�got, hogy az �lelmiszerrel �rintkez�
anyagok tekintet�ben terjesszen el� uni�s szint� harmoniz�lt szab�lyoz�st, �s
tekintse priorit�snak p�ld�ul a pap�rra �s kartonra vonatkoz� k�l�nleges
int�zked�sek meghozatal�t az �lelmiszerekkel �rintkez�sbe ker�l� anyagokr�l sz�l�
1935/2004/EK rendelet v�grehajt�s�r�l sz�l� 2016. okt�ber 6-i parlamenti
�ll�sfoglal�ssal (31) �sszhangban;
127.

aj�nlja az �lelmiszer-, vend�gl�t�- �s sz�llodaipar �gazati szervezetei �ltal


kidolgozott bev�lt �zleti gyakorlatokkal kapcsolatos �nk�ntes szab�lyzatok
haszn�lat�t a term�kek optim�lis felhaszn�l�sa �s a szoci�lis c�lra
�lelmiszert�bbletet gy�jt� programoknak val� adom�nyoz�s el�seg�t�se c�lj�b�l;
128.

felk�ri a tag�llamokat, hogy b�tor�ts�k az arra ir�nyul� egyezm�nyek vagy


egyet�rt�si nyilatkozatok megk�t�s�t, hogy t�mogass�k az �lelmiszer-hullad�k
cs�kken�s�t c�lz� felel�ss�gteljes magatart�sokat �s bev�lt gyakorlatokat, t�bbek
k�z�tt ell�tva az �tteremtulajdonosokat t�bbsz�r haszn�lhat�, �jrahasznos�that�
anyagokb�l k�sz�lt t�rol�kkal, amelyekben az �tteremben fogyaszt�k hazavihetik
�telmarad�kaikat;
129.

javasolja, hogy az �tkeztet�si �s vend�gl�t�ipari �gazatban adott esetben


haszn�ljanak helyi, region�lis, valamint szezon�lis term�keket, hogy a feldolgoz�si
szintek sz�m�nak cs�kkent�s�vel ler�vid�ts�k a termel�si �s fogyaszt�si l�ncot, �s
ez�ltal cs�kkents�k a k�l�nf�le szakaszokban el��ll�tott hullad�k mennyis�g�t;
130.

kiemeli, hogy a digit�lis szektor fejl�d�se sz�mos lehet�s�get k�n�l az �lelmiszer-


hullad�kok keletkez�s�nek megel�z�s�re, ilyen k�l�n�sen az ��lelmiszerek
megment�s�re� ir�nyul� online platformok l�trehoz�sa, ahol a vend�gl�t�ipari
szerepl�k kedvez� �ron k�n�lhatj�k a nem eladott �teleket; kiemeli, hogy az ehhez
hasonl� k�s�rletek jelent�s eredm�nyeket hoztak azokban a tag�llamokban, ahol
kifejlesztett�k;
131.
felh�vja a Bizotts�got az olyan t�rsadalmilag felel�s kezdem�nyez�sek elismer�s�re,
amilyen p�ld�ul az �Eg�szs�ges t�pl�lkoz�si norma�, amelynek c�lja, hogy �nk�ntes
�s egy�ttesen szab�lyozott �lelmiszer-c�mk�z�sek seg�ts�g�vel jobb t�j�koztat�st
biztos�tson az �lelmiszerekkel kapcsolatban a k�l�nleges ig�ny� vagy
preferenci�kkal �l� fogyaszt�i csoportoknak az �ttermekben �s a turisztikai
l�tes�tm�nyekben az ezen a ter�leten l�trej�v� �lelmiszerpazarl�s cs�kkent�se
c�lj�b�l;
132.

felh�vja a Bizotts�got �s a tag�llamokat, hogy m�k�djenek egy�tt a fejl�d�


orsz�gokkal az �lelmiszerl�nc infrastrukt�r�j�nak jav�t�sa �s az �lelmiszer-
hullad�k cs�kkent�se c�lj�b�l;
133.

s�rgeti az Eur�pai Uni� valamennyi int�zm�ny�t �s szerv�t, hogy az �tkeztet�ssel


kapcsolatos k�zbeszerz�seket �lelmiszerhullad�k-gazd�lkod�si �s -cs�kkent�si tervek
k�s�rj�k; felk�ri a quaestorokat, hogy tekints�k priorit�snak az �lelmiszer-
hullad�k Eur�pai Parlamenten bel�li cs�kkent�s�re ir�nyul� int�zked�seket, �s
�szt�nzi a t�bbi eur�pai int�zm�nyt ennek k�vet�s�re; �szt�nzi a tag�llamokat,
valamint a helyi �s region�lis hat�s�gokat, hogy cs�kkents�k a k�zint�zm�nyek �ltal
termelt �lelmiszer-hullad�kot;
134.

utas�tja eln�k�t, hogy tov�bb�tsa ezt az �ll�sfoglal�st a Tan�csnak �s a


Bizotts�gnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.
(1) Elfogadott sz�vegek, P8_TA(2015)0266.

(2) HL C 227. E, 2013.8.6., 25. o.

(3) Elfogadott sz�vegek, P8_TA(2016)0250.

(4) HL C 17., 2017.1.18., 28. o.

(5) HL C 161., 2013.6.6., 46. o.

(6) FAO, �Az �lelmiszer-hullad�k �kol�giai l�bnyoma � A term�szeti er�forr�sokra


gyakorolt hat�sok�; FAO, R�ma, 2013.

(7) FAO, 2015. Az �lelmiszer-pazarl�s �kol�giai l�bnyoma �s az �ghajlat-v�ltoz�s.

(8) https://www.wfp.org/hunger/stats

(9) Az �lelmiszer-ell�t�s bizonytalans�g�nak helyzete a vil�gban � 2015, FAO,


ENSZ.

(10) Fejleszt�si c�lok a demogr�fiai v�ltoz�s kor�ban, glob�lis nyomonk�vet�si


jelent�s 2015/2016, Vil�gbank.

(11) http://www.un.org/en/development/desa/news/population/2015-report.html

(12) Az eur�pai �lelmiszer-hullad�k szintj�nek becs�lt �rt�kei, FUSIONS, 2016.


m�rcius.

(13) �Szeg�nys�g vagy t�rsadalmi kirekeszt�s �ltal vesz�lyeztetett n�pess�g�,


Eurostat.

(14) Az eur�pai �lelmiszer-hullad�k szintj�nek becs�lt �rt�kei, FUSIONS, 2016.


m�rcius.
(15) H�ztart�si �lelmiszer-hullad�k az Egyes�lt Kir�lys�gban, 2015, WRAP, 2015.

(16) A glob�lis �lelmiszer-vesztes�g �s �lelmiszer-hullad�k, FAO, 2011.

(17) Az Eur�pai Sz�mvev�sz�k �Az �lelmiszer-hullad�k elleni k�zdelem: az Eur�pai


Uni� es�lye az �lelmiszer-ell�t�si l�nc er�forr�s-hat�konys�g�nak jav�t�s�ra� c�m�
34/2016. sz. k�l�njelent�se, 14. o.

(18) �lelmiszer-vesztes�gre �s -hullad�kra vonatkoz� elsz�mol�si �s jelent�st�teli


standard, 2016.

(19) Az Eur�pai Parlament �s a Tan�cs 2008/98/EK ir�nyelve (2008. november 19.) a


hullad�kokr�l �s egyes ir�nyelvek hat�lyon k�v�l helyez�s�r�l (HL L 312.,
2008.11.22., 3. o.).

(20) HL L 304., 2011.11.22., 18. o.

(21) 425 . Eurobarometer gyorsfelm�r�s, �lelmiszer-hullad�kok �s d�tumok jel�l�se,


2015. szeptember.

(22) Az Eur�pai Parlament �s a Tan�cs 178/2002/EK rendelete (2002. janu�r 28.) az


�lelmiszerjog �ltal�nos elveir�l �s k�vetelm�nyeir�l, az Eur�pai �lelmiszer-
biztons�gi Hat�s�g l�trehoz�s�r�l �s az �lelmiszer-biztons�gra vonatkoz� elj�r�sok
meg�llap�t�s�r�l (HL L 31., 2002.2.1., 1. o.).

(23) Az Eur�pai Parlament �s a Tan�cs 852/2004/EK rendelete (2004. �prilis 29.) az


�lelemiszer-higi�ni�r�l (HL L 139., 2004.4.30., 1. o.); Az Eur�pai Parlament �s a
Tan�cs 853/2004/EK rendelete (2004. �prilis 29.) az �llati eredet� �lelmiszerek
k�l�nleges higi�niai szab�lyainak meg�llap�t�s�r�l (HL L 139., 2004.4.30., 55. o.).
Az Eur�pai Parlament �s a Tan�cs 854/2004/EK rendelete (2004. �prilis 29.) az
emberi fogyaszt�sra sz�nt �llati eredet� term�kek hat�s�gi ellen�rz�s�nek
megszervez�s�re vonatkoz� k�l�nleges szab�lyok meg�llap�t�s�r�l (HL L 139.,
2004.4.30., 206. o.).

(24) Az Eur�pai Gazdas�gi �s Szoci�lis Bizotts�g �ltal k�sz�ttetett �sszehasonl�t�


tanulm�ny az Eur�pai Uni� tag�llamainak �lelmiszer-adom�nyoz�si jogszab�lyair�l �s
gyakorlat�r�l (2014).

(25) HL L 347., 2006.12.11., 1. o.

(26) K�z�s v�lasz k�t �r�sbeli parlamenti k�rd�sre (E-003730/13, E-002939/13),


2013. m�jus 7.

(27) Az Eur�pai Gazdas�gi �s Szoci�lis Bizotts�g �ltal k�sz�ttetett �sszehasonl�t�


tanulm�ny az Eur�pai Uni� tag�llamainak �lelmiszer-adom�nyoz�si jogszab�lyair�l �s
gyakorlat�r�l (2014).

(28) Bizotts�gi szolg�lati munkadokumentum, a hat�svizsg�lati jelent�s


�sszefoglal�ja, hat�svizsg�lat az EU hullad�kkezel�si c�ljainak fel�lvizsg�lat�val
�sszef�gg�sben az SWD(2014)0207 v�grehajt�sa �rdek�ben az �lelmiszer-hullad�kkal
kapcsolatos int�zked�sekr�l (SWD(2014)0289 , 2014.9.23.).

(29) Mell�klet a Bizotts�g k�zlem�ny�hez COM(2015)0614.

(30) HL L 72., 2014.3.12., 1. o.

(31) Elfogadott sz�vegek, P8_TA(2016)0384.