Anda di halaman 1dari 9

2009. �vi XCV.

t�rv�ny
a mez�gazdas�gi �s �lelmiszeripari term�kek vonatkoz�s�ban a besz�ll�t�kkal szemben
alkalmazott tisztess�gtelen forgalmaz�i magatart�s tilalm�r�l *
A magyarorsz�gi �lelmiszer term�kp�lya szerves r�sz�t k�pez� �lelmiszer-termel� �s
-feldolgoz�, illetve �lelmiszer- kereskedelemmel foglalkoz� szervezetek, mint az
�lelmiszerl�nc szerepl�i k�z�tt a k�lcs�n�s bizalom �s egy�ttm�k�d�s megteremt�se,
a piaci kapcsolatok rendez�se �s az etikus �zleti magatart�s norm�i �rv�nyes�l�se
kiemelked� fontoss�g�ra, valamint a szerepl�k k�z�tti kiegyens�lyozott piaci
alkupoz�ci� biztos�t�s�ra tekintettel, tov�bb� az �lelmiszer-ell�t�s biztons�g�nak
fenntart�sa �s a fogyaszt�k bizalm�nak meg�rz�se �rdek�ben az Orsz�ggy�l�s a
k�vetkez� t�rv�nyt alkotja:

�ltal�nos rendelkez�sek
1. � E t�rv�ny c�lja a mez�gazdas�gi �s �lelmiszeripari term�kek kereskedelm�t
v�gz� szervezetek, valamint azok besz�ll�t�i k�z�tti tisztess�ges �zleti magatart�s
�rv�nyes�l�s�nek biztos�t�sa.

2. � * (1) E t�rv�ny hat�lya kiterjed

a) a mez�gazdas�gi �s �lelmiszeripari term�ket termel�, illetve feldolgoz�


term�szetes szem�lyre (ide�rtve az �stermel�t, egy�ni v�llalkoz�t �s a csal�di
gazd�lkod�t is), jogi szem�lyre, jogi szem�lyis�ggel nem rendelkez� szervezetre,
tov�bb� a termel�i szervezetre, illetve termel�i csoportra,

b) a mez�gazdas�gi �s �lelmiszeripari term�ket �talak�t�s vagy feldolgoz�s n�lk�l


tov�bb �rt�kes�t�, vagy a v�gs� fogyaszt� r�sz�re �rt�kes�t� term�szetes szem�lyre,
jogi szem�lyre, jogi szem�lyis�ggel nem rendelkez� szervezetre, valamint az ezekkel
a sz�mvitelr�l sz�l� 2000. �vi C. t�rv�ny (a tov�bbiakban: Szt.) szerint kapcsolt
v�llalkoz�sban lev� szervezetekre, tov�bb� az ilyen szem�ly vagy szervezet sz�m�ra
a term�k beszerz�s�vel, illetve �rt�kes�t�s�vel kapcsolatban szolg�ltat�st ny�jt�
�s ennek sor�n a term�k besz�ll�t�j�val k�zvetlen �zleti kapcsolatba ker�l�
harmadik k�zrem�k�d� szerepl�re.

(2) E t�rv�ny alkalmaz�s�ban:

a) besz�ll�t�:

aa) olyan - mez�gazdas�gi �s �lelmiszeripari term�ket termel�, feldolgoz�, illetve


k�l�n jogszab�ly szerint termel�i szervezetnek, illetve termel�i csoportnak
min�s�l�, valamint ezek kiz�r�lagos ir�ny�t�sa al� tartoz� - term�szetes szem�ly,
jogi szem�ly, illetve jogi szem�lyis�ggel nem rendelkez� szervezet, amely a
keresked�nek �rt�kes�ti a megtermelt, illetve feldolgozott term�ket, valamint

ab) olyan - a keresked� kiz�r�lagos ir�ny�t�sa al� nem tartoz� vagy a keresked�vel
az Szt. szerint kapcsolt v�llalkoz�si viszonyban nem �ll�, tov�bb� k�z�s beszerz�s
eset�n azzal k�z�s beszerz�si sz�vets�get nem alkot� - term�szetes szem�ly, jogi
szem�ly, illetve jogi szem�lyis�ggel nem rendelkez� szervezet, amely a
mez�gazdas�gi �s �lelmiszeripari term�ket a keresked�nek �rt�kes�ti;

b) forgalmaz�i magatart�s: a keresked�nek, illetve a keresked� �rdek�ben vagy


jav�ra elj�r� szem�lynek vagy szervezetnek a term�k felv�s�rl�s�val, illetve
�rt�kes�t�s�vel kapcsolatban �ll� magatart�sa, tev�kenys�ge, mulaszt�sa;

c) keresked�: olyan - a besz�ll�t� kiz�r�lagos ir�ny�t�sa al� nem tartoz� vagy a


besz�ll�t�val az Szt. szerint kapcsolt v�llalkoz�si viszonyban nem �ll� -
term�szetes szem�ly, jogi szem�ly, illetve jogi szem�lyis�ggel nem rendelkez�
szervezet, ezzel az Szt. szerint kapcsolt v�llalkoz�sban lev� szervezet, tov�bb�
k�z�s beszerz�s eset�n a beszerz�si sz�vets�get alkot� v�llalkoz�sok �sszess�ge,
amely �zletszer� gazdas�gi tev�kenys�g keret�ben a besz�ll�t�t�l k�zvetve vagy
k�zvetlen�l felv�s�rolt term�ket �talak�t�s (feldolgoz�s) n�lk�l tov�bb �rt�kes�ti,
tov�bb� az ilyen szem�ly vagy szervezet sz�m�ra a term�k beszerz�s�vel, illetve
�rt�kes�t�s�vel kapcsolatban szolg�ltat�st ny�jt� �s ennek sor�n a term�k
besz�ll�t�j�val k�zvetlen �zleti kapcsolatba ker�l� harmadik k�zrem�k�d� szerepl�;

d) mez�gazdas�gi �s �lelmiszeripari term�k: olyan - az �lelmiszerjog �ltal�nos


elveir�l �s k�vetelm�nyeir�l, az Eur�pai �lelmiszerbiztons�gi Hat�s�g
l�trehoz�s�r�l �s az �lelmiszerbiztons�gra vonatkoz� elj�r�sok meg�llap�t�s�r�l
sz�l�, az Eur�pai Parlament �s a Tan�cs 2002. janu�r 28-i 178/2002/EK rendelet�nek
2. cikke szerinti fogalom al� tartoz� - term�k, amely a v�gs� fogyaszt� sz�m�ra
val� �rt�kes�t�shez tov�bbi feldolgoz�st nem ig�nyel;

e) k�zeli lej�rat� a term�k

ea) 24 �r�s fogyaszthat�s�gi id� eset�n a fogyaszthat�s�gi id� utols� k�t �r�j�ban,

eb) t�bb, mint 24 �r�s fogyaszthat�s�gi id� eset�n a fogyaszthat�s�gi id� utols�
napj�n,

ec) 3 h�napos min�s�gmeg�rz�si id� eset�n a min�s�gmeg�rz�si id� utols� k�t


het�ben,

ed) t�bb, mint 3 h�napos min�s�gmeg�rz�si id� eset�n - ide nem �rtve azon
term�keket, amelyeken nem sz�ks�ges a min�s�gmeg�rz�si id� felt�ntet�se - a
min�s�gmeg�rz�si id� utols� n�gy het�ben.

A tisztess�gtelen forgalmaz�i magatart�s


3. � (1) Tilos a tisztess�gtelen forgalmaz�i magatart�s.

(2) Tisztess�gtelen forgalmaz�i magatart�snak min�s�l

a) a keresked� sz�m�ra egyoldal�an el�ny�s kock�zatmegoszt�st eredm�nyez�


felt�telek el��r�sa a besz�ll�t�val szemben;

b) olyan szerz�d�si kit�tel alkalmaz�sa - ide nem �rtve a hib�s teljes�t�ssel


kapcsolatos k�telezetts�get -, amely a besz�ll�t� �ltal a keresked�nek lesz�ll�tott
term�keknek

ba) * - a keresked� �ruv�laszt�k�ba els� �zben t�rt�n� bevezet�s sor�n a keresked�


k�szlet�ben maradt, valamint a besz�ll�t�t�l k�zeli lej�rat�k�nt �tvett �s a
fogyaszthat�s�gi, illetve min�s�gmeg�rz�si id� lej�rt�t k�vet�en a keresked�
k�szlet�ben maradt term�k kiv�tel�vel - a besz�ll�t� �ltali k�telez�
visszav�s�rl�s�t vagy visszav�tel�t, illetve

bb) a beszerz�si �rhoz k�pest - a term�k tulajdons�gaib�l, a besz�ll�t� �ltali


tov�bbi felhaszn�lhat�s�g�b�l ered�en - nem megfelel� m�rt�kben cs�kkentett �ron
t�rt�n� visszav�s�rl�s�t vagy visszav�tel�t

�rja el�;

c) * a keresked� �zleti �rdekeit szolg�l� k�lts�gek - �gy k�l�n�sen


�zletl�tes�t�ssel, �zemeltet�ssel, m�k�d�ssel, a term�knek a keresked� �ltal
ig�nybe vett logisztikai egys�gb�l m�sik logisztikai egys�gbe vagy az �zletbe
t�rt�n� sz�ll�t�ssal �sszef�gg� k�lts�gek - r�szben vagy eg�szben t�rt�n�
�th�r�t�sa a besz�ll�t�ra a keresked� r�sz�r�l vagy harmadik k�zrem�k�d� szerepl�
ig�nybev�tel�vel t�rt�n� m�don;

d) a keresked� besz�ll�t�inak k�r�be vagy a term�knek a keresked� �ruk�szlet�be


val� beker�l�s�rt, illetve ott tart�s��rt - a keresked� �ltal vagy harmadik
k�zrem�k�d� szerepl� ig�nybev�tel�vel t�rt�n� m�don - d�j felsz�m�t�sa a
besz�ll�t�nak;

e) a keresked� r�sz�r�l vagy harmadik k�zrem�k�d� szerepl� ig�nybev�tel�vel t�rt�n�


m�don

ea) t�nylegesen nem ny�jtott szolg�ltat�s�rt,

eb) * a keresked� �ltal a v�gs� fogyaszt� r�sz�re t�rt�n� �rt�kes�t�ssel


�sszef�gg� �s a besz�ll�t� sz�m�ra t�bbletszolg�ltat�st nem ny�jt� tev�kenys�g�rt -
�gy k�l�n�sen a term�knek a keresked� �zlet�ben meghat�rozott helyen, a besz�ll�t�
sz�m�ra t�bbletszolg�ltat�st nem ny�jt� m�don val� kihelyez�s��rt, a term�k
t�rol�s��rt, h�t�s��rt, �l� �llat - tart�s��rt -,

ec) a besz�ll�t� �ltal nem ig�nyelt, illetve �rdekeit nem szolg�l� szolg�ltat�sok
ig�nybev�tel�nek el��r�sa, illetve e szolg�ltat�sok�rt,

ed) * a besz�ll�t� �ltal ig�nyelt �s a keresked� �ltal t�nylegesen ny�jtott, a


term�k forgalmaz�s�hoz kapcsol�d� szolg�ltat�s�rt azzal nem ar�nyos, vagy - ha a
szolg�ltat�s ellen�rt�ke a term�k �tad�si �r�nak meghat�rozott m�rt�k�ben ker�l
meg�llap�t�sra - a term�ket terhel� ad�m�rt�k figyelembev�tel�vel sz�m�tott

d�j - b�rmilyen jogc�men t�rt�n� - felsz�m�t�sa a besz�ll�t� fel�;

f) * a keresked� �ltal a v�gs� fogyaszt�nak ny�jtott �rengedm�nyhez az �rengedm�ny


fogyaszt� ir�ny�ba t�rt�n� ny�jt�s�nak id�tartam�n�l hosszabb id�tartamra, valamint
mennyis�g�n�l nagyobb mennyis�gre vonatkoz� - ak�r r�szleges m�rt�k� - besz�ll�t�i
hozz�j�rul�s kik�t�se, vagy a keresked� �ltal a v�gs� fogyaszt�nak ny�jtott
�rengedm�nyn�l nagyobb m�rt�k� besz�ll�t�i hozz�j�rul�s kik�t�se, tov�bb� a (2a)
bekezd�s�ben foglalt rendelkez�s be nem tart�sa;

g) a keresked� m�k�d�si k�r�be es� jogszab�lys�rt�s miatt hat�s�g �ltal a


keresked�vel szemben alkalmazott jogk�vetkezm�nyb�l ered� k�lts�gek �th�r�t�sa a
besz�ll�t�ra;

h) * a term�k ellen�rt�k�nek - hib�s teljes�t�s eset�nek kiv�tel�vel - a


besz�ll�t� r�sz�re, vagy annak r�sz�re, akire azt a besz�ll�t� - a keresked� err�l
sz�l� �rtes�t�se mellett - engedm�nyezte

ha) a term�knek a keresked� vagy jav�ra elj�r� m�s szem�ly �ltali birtokba v�tel�t
[a h) pont vonatkoz�s�ban a tov�bbiakban: �tv�tel] k�vet� harminc napon t�li
kifizet�se, amennyiben a besz�ll�t� a helyesen ki�ll�tott sz�ml�t az �tv�telt
k�vet� tizen�t napon bel�l a keresked� rendelkez�s�re bocs�tja,

hb) a helyesen ki�ll�tott sz�mla k�zhezv�tel�t�l sz�m�tott tizen�t napon t�li


kifizet�se, amennyiben a besz�ll�t� a helyesen ki�ll�tott sz�ml�t az �tv�telt
k�vet� tizen�t napon t�l bocs�tja a keresked� rendelkez�s�re;

i) kedvezm�ny alkalmaz�s�nak el��r�sa arra az esetre, ha a keresked� p�nz�gyi


teljes�t�se a fizet�si hat�rid�nek megfelel�en t�rt�nik;

j) k�sedelmi kamat, k�tb�r vagy m�s szerz�d�sbiztos�t� mell�kk�telezetts�gnek a


keresked�vel szembeni alkalmazhat�s�g�nak kiz�r�sa;

k) a keresked� m�rkaneve alatt k�sz�tett term�k kiv�tel�vel a besz�ll�t� �ltali


kiz�r�lagos �rt�kes�t�si k�telezetts�g kik�t�se a keresked� ir�ny�ba ar�nyos
ellenszolg�ltat�s n�lk�l, illetve az adott keresked� ir�ny�ba a legkedvez�bb
felt�telek alkalmaz�s�nak kik�t�se m�s keresked�kh�z k�pest;
l) a keresked� �s a besz�ll�t� k�z�tt �r�sba nem foglalt szerz�d�si rendelkez�s
alkalmaz�sa abban az esetben, ha annak �r�sba foglal�s�ra a besz�ll�t� erre
ir�nyul� k�r�s�t�l sz�m�tott h�rom munkanapon bel�l sem ker�l sor;

m) ha a keresked� a besz�ll�t� fel� a term�kkel kapcsolatos megrendel�s�t, illetve


annak megv�ltoztat�s�t �sszer� hat�rid�n t�l k�zli;

n) a keresked� �ltali, objekt�ven nem igazolhat� �s a keresked� m�k�d�se


szempontj�b�l k�ls� esem�nyre nem visszavezethet� okb�l t�rt�n� egyoldal�
szerz�d�sm�dos�t�s;

o) az (5) bekezd�s szerinti �zletszab�lyzat nyilv�noss�gra hozatal�nak


elmulaszt�sa, a nyilv�noss�gra hozott �zletszab�lyzatt�l val� elt�r�s, tov�bb� azon
k�v�li felt�tel alkalmaz�sa a keresked� r�sz�r�l;

p) a besz�ll�t� jogszer� v�djegyhaszn�lat�nak keresked� �ltali korl�toz�sa;

q) * a term�knek - az �ruk�szletnek a keresked� tev�kenys�g�nek besz�ntet�se vagy


profilv�lt�s miatt t�rt�n� legfeljebb tizen�t napos �s a mez�gazdas�gi igazgat�si
szervnek el�zetesen bejelentett ki�rus�t�sa, valamint nem teljes �rt�k� (ide�rtve
az el�re nem l�that� okb�l a keresked� k�szlet�ben felhalmoz�dott k�zeli lej�rat�
term�ket is) term�k ki�rus�t�sa eset�nek kiv�tel�vel - a besz�ll�t� �ltal
sz�ml�zott �tad�si �ra, illetve a keresked� �ltali saj�t el��ll�t�s eset�n - az
�zemi �ltal�nos k�lts�geket is tartalmaz� - �nk�lts�gi �ra alatt t�rt�n�
forgalmaz�sa a keresked� �ltal a v�gs� fogyaszt� fel�;

r) * a keresked� �ltal forgalmazott term�kmennyis�g alapj�n �rv�nyes�thet�


�rkedvezm�ny, jutal�k vagy d�j - b�rmilyen jogc�men t�rt�n� - felsz�m�t�sa a
besz�ll�t� fel�, a keresked�t a forgalmazott term�kmennyis�g n�vel�s�re �szt�nz� -
a felek �ltal meg�llap�tott valamely kor�bbi id�szakban el�rt vagy becs�lt
m�rt�khez k�pesti t�bblet�rt�kes�t�s alapj�n, a term�ket terhel� ad�m�rt�k
figyelembev�tele n�lk�l meg�llap�tott, a term�k kereskedelmi forgalm�nak
tulajdons�gaival �sszef�gg�, ar�nyos m�rt�k� - ut�lagos �rkedvezm�ny kiv�tel�vel;

s) * ha a keresked� a r�sz�re sz�ll�tott term�k ut�n a besz�ll�t� �ltal fizetend�


n�peg�szs�g�gyi term�kad� �sszeg�t a h) pontban foglalt hat�rid�n bel�l nem t�r�ti
meg a besz�ll�t� r�sz�re;

t) * a (2b) vagy a (2c) bekezd�sben foglalt rendelkez�s be nem tart�sa;

u) * �sszet�tele �s �rz�kszervi tulajdons�gai alapj�n azonos term�kek v�gs�


fogyaszt�i �rt�kes�t�si �r�nak a term�k sz�rmaz�si orsz�ga alapj�n diszkriminat�v
m�don elt�r� k�pz�se.

(2a) * A keresked� �ltal a besz�ll�t� hozz�j�rul�s�val a v�gs� fogyaszt�nak


ny�jtott �rengedm�ny fogyaszt� ir�ny�ba t�rt�n� ny�jt�s�nak v�gs� id�pontj�t�l
sz�m�tott harminc napon bel�l, illetve ha a keresked�nek a 6. � (3) bekezd�se
szerint sz�m�tott el�z� �vi nett� �rbev�tele nem haladja meg a sz�zmilli� forintot,
az Szt. szerinti besz�mol� elk�sz�t�shez kapcsol�d� lelt�r elk�sz�t�s�t k�vet�
harminc napon bel�l, a keresked�nek a ny�jtott �rengedm�nyr�l �s az azzal �rintett
term�kmennyis�gr�l el kell sz�molnia a besz�ll�t� fel�.

(2b) * A keresked� k�vetel�skompenz�ci�s ig�ny�r�l annak �rv�nyes�t�s�t megel�z�en


legal�bb �t nappal kor�bban k�teles �rtes�teni a besz�ll�t�t. A
k�vetel�skompenz�ci� akkor �rv�nyes�thet�, ha annak �sszegszer�s�g�t a besz�ll�t�
megalapozottan nem vitatta vagy azzal kapcsolatban hib�s teljes�t�s vonatkoz�s�ban
a besz�ll�t� megalapozottan kifog�st nem emelt. K�vetel�skompenz�ci� �rv�nyes�t�se
eset�n annak t�ny�r�l az �rv�nyes�t�s napj�t�l sz�m�tott tizen�t napon bel�l a
keresked� k�teles �rtes�teni a besz�ll�t�t. A besz�ll�t� sz�mlaki�ll�t�sa az
�tv�telt k�vet�en nem korl�tozhat�, felt�telhez nem k�thet�. A hib�s sz�ml�t a
keresked�nek a k�zhezv�telt�l sz�m�tott �t napon bel�l kell visszak�ldenie a
besz�ll�t�nak.

(2c) * A term�ket terhel� - a (2) bekezd�s e) pontj�nak ed) alpontja, valamint a


(2) bekezd�s r) pontja szerinti - ad�m�rt�k �sszeg�r�l a besz�ll�t� t�j�koztatja a
keresked�t.

(2c) * Amennyiben a (2) bekezd�s h) pontj�ban meghat�rozott hat�rid�n bel�l a


fizet�si teljes�t�sre nem ker�l sor, a keresked� a jegybanki alapkamat
k�tszeres�vel n�velt kamat megfizet�s�re k�teles. A szerz�d�snek tartalmaznia kell
a keresked� r�sz�r�l a term�k ellen�rt�k�re, valamint annak a jegybanki alapkamat
k�tszeres�vel n�velt kamat�ra vonatkoz�, a p�nzforgalmi szolg�ltat�nak adott
beszed�si megb�z�s teljes�t�s�re vonatkoz� hozz�j�rul�st, felhatalmaz�
nyilatkozatot, arra az esetre, ha a (2) bekezd�s h) pontj�ban meghat�rozott
hat�rid�n bel�l a fizet�si teljes�t�sre nem ker�l sor.

(3) A tisztess�gtelen forgalmaz�i magatart�st tartalmaz�, illetve az e t�rv�nyben


szerepl� tilalom megker�l�s�re ir�nyul� szerz�d�si kit�tel semmis. Az (5) bekezd�s
szerinti �zletszab�lyzat nyilv�noss�gra hozatal�nak elmulaszt�sa �nmag�ban nem
eredm�nyezi az abban foglalt kit�tel semmiss�g�t.

(4) A besz�ll�t� �rv�nyesen nem j�rulhat hozz� vele szemben t�rt�n� tisztess�gtelen
forgalmaz�i magatart�s tan�s�t�s�hoz.

(5) A keresked� �ltal a besz�ll�t� sz�m�ra ny�jthat�, a term�k forgalmaz�s�hoz


kapcsol�d� szolg�ltat�sra vonatkoz� felt�teleket - a (6) bekezd�sben foglaltak
szerint - �zletszab�lyzat form�j�ban, mint �ltal�nos szerz�d�si felt�teleket,
illetve azok m�dos�t�s�t hat�lyos�tott szerkezetben a keresked� k�teles el�zetesen
- amennyiben rendelkezik internetes honlappal, �gy annak fel�let�n, amennyiben nem
rendelkezik internetes honlappal, �gy az �gyf�lforgalom sz�m�ra nyitva �ll�
helyis�g�ben - nyilv�noss�gra hozni, valamint a mez�gazdas�gi igazgat�si szerv
r�sz�re megk�ldeni.

(6) * Az (5) bekezd�s szerinti �zletszab�lyzatnak tartalmaznia kell a besz�ll�t�


�ltal a keresked�t�l ig�nybe vehet� szolg�ltat�sok tartalm�t, azok ny�jt�s�nak
felt�teleit, a szolg�ltat�s�rt fizetend� legmagasabb d�jat �s annak elsz�mol�sn�l
alkalmazand� sz�m�t�s m�dj�t, tov�bb� a keresked� besz�ll�t�inak k�r�be val�
beker�l�s �s az onnan val� kiker�l�s felt�teleit.

(7) Az (5) bekezd�s szerinti �zletszab�lyzat elk�sz�t�s�nek �s nyilv�noss�gra


hozatal�nak k�telezetts�ge nem vonatkozik arra a keresked�re, melynek a 6. � (3)
bekezd�se szerint sz�m�tott el�z� �vi nett� �rbev�tele a h�szmilli�rd forintot nem
haladja meg.

(8) * A (2) bekezd�s h) pontja vonatkoz�s�ban kifizet�s napj�nak az a nap min�s�l,


amikor a keresked� sz�ml�j�t megterhelt�k.

(9) * E � alkalmaz�s�ban v�gs� fogyaszt�nak kell tekinteni mindazokat, akik


sz�m�ra a keresked� a term�ket �rt�kes�ti.

Elj�r�si szab�lyok
4. � (1) * A tisztess�gtelen forgalmaz�i magatart�s tilalm�nak megs�rt�se miatt
k�relemre vagy hivatalb�l a mez�gazdas�gi igazgat�si szerv j�r el. Nincs helye az e
t�rv�ny szerinti elj�r�s lefolytat�s�nak, a folyamatban lev� elj�r�st meg kell
sz�ntetni, illetve az e t�rv�ny szerint alkalmazott jogk�vetkezm�nyt tartalmaz�
d�nt�st vissza kell vonni, ha az adott magatart�s miatt a keresked�vel szemben a
tisztess�gtelen piaci magatart�s �s a versenykorl�toz�s tilalm�r�l sz�l� 1996. �vi
LVII. t�rv�ny 21. �-a szerinti vissza�l�s miatt elj�r�s indult, �s abban marasztal�
d�nt�s sz�letett vagy k�telezetts�gv�llal�sra ker�lt sor. Az e t�rv�ny alapj�n
folyamatban lev� elj�r�st fel kell f�ggeszteni a tisztess�gtelen piaci magatart�s
�s a versenykorl�toz�s tilalm�r�l sz�l� 1996. �vi LVII. t�rv�ny 21. �-a szerinti
vissza�l�s miatt az adott magatart�sra vonatkoz�an folyamatban lev� elj�r�s
idej�re.

(2) * A mez�gazdas�gi igazgat�si szerv elj�r�s�ra az �ltal�nos k�zigazgat�si


rendtart�sr�l sz�l� t�rv�ny rendelkez�seit kell alkalmazni azzal az elt�r�ssel,
hogy az �gyint�z�si hat�rid� negyven�t nap.

(3) * Az elj�r� hat�s�g helysz�ni ellen�rz�sre feljogos�tott korm�nytisztvisel�je,


�llami tisztvisel�je az e t�rv�nyben foglaltak ellen�rz�se, valamint a t�ny�ll�s
tiszt�z�s�hoz sz�ks�ges bizony�t�k fellel�se �rdek�ben jogosult

a) az ellen�rz�tt helyis�gbe, illetve l�tes�tm�nybe bel�pni;

b) az ellen�rz�s t�rgy�t k�pez� vagy azzal kapcsolatos iratokat, dokument�ci�t,


adathordoz�kat - az adatv�delemre, valamint a titoktart�sra vonatkoz� k�l�n
jogszab�lyok figyelembev�tel�vel - megismerni �s azokr�l m�solatot, illetve
kivonatot k�sz�teni;

c) elj�r�sa dokument�l�s�ra a helysz�nen k�p-, illetve hangfelv�telt k�sz�teni;

d) a lez�rt ter�let felnyit�s�val, az ott tart�zkod� szem�lyek akarata ellen�re is


a lez�rt ingatlanok ter�let�re, �zlethelyis�gbe, �zemi helyis�gbe bel�pni akkor is,
ha azok egyidej�leg lak�s c�lj�ra szolg�lnak, tov�bb� sz�ll�t�eszk�z�ket,
dokument�ci�t ellen�rizni;

e) az elj�r�s al� vont keresked�t, vagy az elj�r�sban �rintett besz�ll�t�t - az


�ltala kezelt adatokb�l - meghat�rozott adattartalm� kimutat�s k�sz�t�s�re hat�rid�
t�z�s�vel felh�vni.

(4) *

(5) * Az �gyf�llel, az elj�r�s egy�b r�sztvev�j�vel, illetve a t�ny�ll�s


tiszt�z�sa sor�n k�zrem�k�d�sre k�telezett szem�llyel szemben �tezert�l �tsz�zezer
forintig terjed� �sszeg� elj�r�si b�rs�g szabhat� ki, ha

a) az elj�r�s sor�n olyan cselekm�nyt v�gez, vagy olyan magatart�st tan�s�t, amely
az elj�r�s elh�z�s�ra, akad�lyoz�s�ra, a val�s t�ny�ll�s felt�r�s�nak
meghi�s�t�s�ra ir�nyul vagy azt eredm�nyezi; vagy

b) a (3) bekezd�s e) pontja szerinti felh�v�snak sz�m�ra felr�hat� okb�l


hat�rid�ben nem tesz eleget.

�rdek-k�pviseleti szervezetek k�zrem�k�d�se


5. � (1) A besz�ll�t�k �rdekk�pviselet�t ell�t� szakmai szervezetet az elj�r�s
ind�t�s�val kapcsolatban az �gyf�l jog�ll�sa illeti meg az e t�rv�ny megs�rt�se
miatt ind�tott k�zigazgat�si hat�s�gi elj�r�sban.

(2) Az (1) bekezd�s alapj�n fenn�ll� elj�r�si jogosults�g nem �rinti a besz�ll�t�
azon jog�t, hogy a jogs�rt�vel szemben ig�ny�t �rv�nyes�tse.

A tisztess�gtelen forgalmaz�i magatart�s tilalm�nak megs�rt�se miatt alkalmazhat�


jogk�vetkezm�nyek
6. � (1) * Amennyiben az elj�r� hat�s�g meg�llap�tja, hogy a keresked�
tisztess�gtelen forgalmaz�i magatart�st tan�s�t, az �gyd�nt� hat�rozat meghozatal�t
megel�z�en t�j�koztatja a keresked�t a felt�rt jogs�rt�sr�l. Az elj�r�s al� vont
keresked� a t�j�koztat�st k�vet� t�z napon bel�l �r�sban k�telezetts�get v�llalhat
arra, hogy a felt�rt jogs�rt�s vonatkoz�s�ban magatart�s�t meghat�rozott m�don
�sszhangba hozza e t�rv�ny rendelkez�seivel. E hat�rid� letelt�ig nem hozhat� meg
az �gyd�nt� hat�rozat. Amennyiben az elj�r�s al� vont keresked� hat�rid�n bel�l nem
tett �r�sban k�telezetts�gv�llal� nyilatkozatot, illetve a 8. � (1a) bekezd�s�ben
foglalt valamely felt�tel fenn�ll�sa eset�n, az elj�r� hat�s�g term�kp�lya-
fel�gyeleti b�rs�got szab ki.

(2) A term�kp�lya-fel�gyeleti b�rs�g legkisebb m�rt�ke sz�zezer forint, legmagasabb


m�rt�ke �tsz�zmilli� forint, de legfeljebb a keresked� �ltal - a jogs�rt�st
meg�llap�t� hat�rozat meghozatal�t megel�z� �zleti �vben - el�rt nett� �rbev�tel
t�z sz�zal�ka.

(3) A nett� �rbev�telt a jogs�rt�st meg�llap�t� hat�rozat meghozatal�t megel�z�


�zleti �vre vonatkoz� �ves besz�mol� vagy az egyszer�s�tett �ves besz�mol� (a
tov�bbiakban egy�tt: besz�mol�) szerinti konszolid�lt nett� �rbev�tel alapj�n kell
meghat�rozni. Ha a keresked� m�k�d�si ideje egy �vn�l r�videbb, az adatokat �ves
szintre kell vet�teni. Ha a keresked�nek a jogs�rt�st meg�llap�t� hat�rozat
meghozatal�t megel�z� �zleti �vben el�rt nett� �rbev�tel�r�l nem �ll rendelkez�sre
hitelesnek tekinthet� inform�ci�, a b�rs�g �sszeg�nek meghat�roz�sakor az utols�
hitelesen lez�rt �zleti �v nett� �rbev�tele az ir�nyad�. Besz�mol�val m�g nem
rendelkez� keresked� eset�ben az elj�r�s megind�t�s�nak �v�re vonatkoz� �zleti
tervet, ennek hi�ny�ban a keresked� �ltal a hat�s�g felh�v�s�ra k�z�lt, az Szt.-nek
a k�zbens� m�rleg k�sz�t�s�re vonatkoz� szab�lyai szerint az elj�r�s megind�t�s�nak
napj�val mint fordul�nappal kisz�m�tott nett� �rbev�telt kell figyelembe venni.

(4) * A keresked� �ltal - a b�rs�g joger�s kiszab�s�t�l, illetve a


k�telezetts�gv�llal�s j�v�hagy�s�t�l sz�m�tott - k�t �ven bel�l ism�telten
tan�s�tott - a 3. � (2) bekezd�s�nek q) pontj�ban foglalt magatart�s kiv�tel�vel -
b�rmely tisztess�gtelen forgalmaz�i magatart�s eset�n a term�kp�lya-fel�gyeleti
b�rs�g �sszege a kor�bban kiszabott b�rs�g m�sf�lszeres�n�l nem lehet kevesebb, de
legal�bb �tsz�zezer forint, legfeljebb k�tmilli�rd forint azzal, hogy a keresked�
�ltal - a jogs�rt�st meg�llap�t� hat�rozat meghozatal�t megel�z� �zleti �vben -
el�rt nett� �rbev�tel t�z sz�zal�k�n�l nagyobb nem lehet.

(5) Az e t�rv�ny szerinti elj�r�s lefolytat�sa nem z�rja ki, hogy a s�relmet
szenvedett besz�ll�t� a forgalmaz�i magatart�s tisztess�gtelens�g�re alap�tott
polg�ri jogi ig�ny�t k�zvetlen�l a b�r�s�g el�tt �rv�nyes�tse.

(6) Az e t�rv�ny szerinti elj�r�s a jogs�rt� forgalmaz�i magatart�s megval�sul�s�t


k�vet� h�rom �ven t�l nem ind�that� meg. Ha a jogs�rt� magatart�s folyamatosan
val�sul meg, a hat�rid�t a magatart�s befejez�s�t�l kell sz�m�tani. Ha a jogs�rt�
magatart�s azzal val�sul meg, hogy valamely helyzetet vagy �llapotot nem sz�ntetnek
meg, a hat�rid� mindaddig nem kezd�dik el, am�g ez a helyzet vagy �llapot fenn�ll.
A hat�rid� sz�m�t�sakor a jogorvoslati elj�r�s id�tartam�t nem kell figyelembe
venni.

(7) A b�rs�g m�rt�k�t az eset �sszes k�r�lm�ny�re - �gy k�l�n�sen az �rintettek


�rdekei s�relm�nek k�r�re, s�ly�ra, a jogs�rt� �llapot id�tartam�ra �s a jogs�rt�
magatart�s ism�telt tan�s�t�s�ra, a jogs�rt�ssel el�rt el�nyre, a keresked�
gazdas�gi s�ly�ra - tekintettel kell meghat�rozni.

(8) A mez�gazdas�gi igazgat�si szerv honlapj�n, valamint az agr�rpolitik��rt


felel�s miniszter az �ltala vezetett miniszt�rium hivatalos lapj�ban, tov�bb�
honlapj�n nyilv�noss�gra hozza a tisztess�gtelen forgalmaz�i magatart�st tan�s�t�
keresked� nev�t (c�gnev�t), c�m�t (sz�khely�t), a meg�llap�tott jogs�rt�st, a
kiszabott b�rs�g m�rt�k�t, valamint a d�nt�s visszavon�sa eset�n annak t�ny�t,
b�r�s�gi fel�lvizsg�lat megindul�s�nak t�ny�t, a joger�s �t�let tartalm�t, tov�bb�
a 8. � (1) bekezd�se szerinti k�telezetts�gv�llal�st k�telez�v� tev� d�nt�st. Az
adatokat a honlapr�l a jogs�rt�s joger�s meg�llap�t�s�t�l sz�m�tott k�t �v ut�n
t�r�lni kell, illetve ezen id�pontot k�vet�en az adatok nem hozhat�k �jra
nyilv�noss�gra.

7. � (1) A b�rs�got az azt kiszab� hat�rozat k�zl�s�t�l sz�m�tott tizen�t�dik napig


meg kell fizetni.

(2) * A b�rs�g meg nem fizet�se eset�n a kiszabott �sszeget az �ltal�nos


k�zigazgat�si rendtart�sr�l sz�l� t�rv�ny szerinti m�rt�k� k�sedelmi p�tl�k
terheli.

(3) * Ha a jogi szem�lyre, vagy a jogi szem�lyis�ggel nem rendelkez� szervezetre


kiszabott b�rs�got a k�telezett nem fizeti meg �s azt t�le nem lehet behajtani, a
b�rs�g megfizet�s�re a jogs�rt�s elk�vet�se idej�n helyt�llni k�teles tagot, vezet�
tiszts�gvisel�t, illetve azt a szem�lyt kell k�telezni, aki a jogi szem�ly vagy a
jogi szem�lyis�ggel nem rendelkez� szervezet k�telezetts�gei�rt a t�rv�ny alapj�n
felel.

(4) A b�rs�gfizet�si k�telezetts�g teljes�t�s�nek biztos�t�sa �rdek�ben biztos�t�si


int�zked�s rendelhet� el.

(5) * A b�rs�g �sszeg�t az azt kiszab� szerv sz�ml�j�ra kell befizetni,.

(6) *

8. � (1) * A mez�gazdas�gi igazgat�si szerv v�gz�ssel - az elj�r�s egyidej�


megsz�ntet�s�vel �s az elj�r�s al� vont keresked�nek az elj�r�si k�lts�gek
megfizet�s�re val� egyidej� k�telez�s�vel - k�telez�v� teszi a 6. � (1) bekezd�se
szerinti v�llal�s teljes�t�s�t, an�lk�l, hogy a v�gz�sben a t�rv�nys�rt�s
megval�sul�s�t vagy annak hi�ny�t meg�llap�tan�.

(1a) * Nem hozhat� meg az (1) bekezd�s szerinti d�nt�s ha az elj�r�s al� vont
keresked�

a) k�telezetts�gv�llal� nyilatkozata nem terjed ki valamennyi felt�rt jogs�rt�sre;

b) ugyanezen jogs�rt� magatart�sa vonatkoz�s�ban a mez�gazdas�gi igazgat�si szerv


kor�bban m�r hozott az (1) bekezd�s szerinti d�nt�st vagy a (4) bekezd�s szerint
term�kp�lya-fel�gyeleti b�rs�got szabott ki; vagy

c) jogs�rt� magatart�sa kir�v�an s�lyos vagy a besz�ll�t�k sz�les k�r�t �rint�


�rdeks�relmet, illetve k�rt okozott.

(2) Az (1) bekezd�s szerinti v�gz�s meghozatala nem z�rja ki, hogy az �gyben - a
k�r�lm�nyek l�nyeges v�ltoz�sa miatt, illetve akkor, ha a v�gz�s a d�nt�s
meghozatala szempontj�b�l fontos t�ny f�lrevezet� k�zl�s�n alapult - �jabb elj�r�s
ker�lj�n megind�t�sra. Az �jabb elj�r�s sor�n rendelkezni kell a kor�bban az (1)
bekezd�s alapj�n hozott v�gz�sr�l.

(3) A mez�gazdas�gi igazgat�si szerv ut�lagos vizsg�latot tart az (1) bekezd�s


szerinti v�gz�sben meghat�rozott k�telezetts�g teljes�t�s�nek ellen�rz�se
�rdek�ben. Az ut�lagos vizsg�latra a 4. � rendelkez�seit kell megfelel�en
alkalmazni.

(4) A mez�gazdas�gi igazgat�si szerv, ha az elj�r�s al� vont keresked� a


k�telezetts�get nem teljes�tette, a 6. �-ban foglaltak alkalmaz�s�val term�kp�lya-
fel�gyeleti b�rs�got szab ki, kiv�ve, ha a k�r�lm�nyek v�ltoz�s�ra tekintettel a
k�telezetts�g teljes�t�s�nek kik�nyszer�t�se nem indokolt; ilyen esetben, tov�bb�
akkor, ha a keresked� a k�telezetts�get teljes�tette, az ut�lagos vizsg�latot
megsz�nteti.

9. � A mez�gazdas�gi igazgat�si szerv eltilthatja a keresked�t a 3. � (5) bekezd�se


szerinti �zletszab�lyzatban szerepl� rendelkez�s alkalmaz�s�t�l, amennyiben az nem
egy�rtelm� megfogalmaz�s�, a szolg�ltat�s, illetve ellenszolg�ltat�s nincs pontosan
meghat�rozva vagy a keresked� �ltal felsz�m�tott d�j nem k�lts�gar�nyos.

Z�r� rendelkez�sek
10. � (1) E t�rv�ny 2010. janu�r 1-j�n l�p hat�lyba.

(2) Az e t�rv�ny hat�lybal�p�se el�tt l�trej�tt �s e t�rv�ny rendelkez�s�be �tk�z�,


de m�g nem teljes�tett szerz�d�si kik�t�s 2010. febru�r 1-j�n hat�ly�t veszti.

(3) Felhatalmaz�st kap a Korm�ny, hogy a mez�gazdas�gi igazgat�si szervet


rendeletben kijel�lje. *

(4) A 3. � (5) bekezd�se szerinti �zletszab�lyzatot a keresked�nek legk�s�bb 2010.


febru�r 1-j�ig kell nyilv�noss�gra hozni �s a mez�gazdas�gi igazgat�si szerv
r�sz�re megk�ldeni.

(5) Hat�ly�t veszti az agr�rpiaci rendtart�sr�l sz�l� 2003. �vi XVI. t�rv�ny 10. �-
a (2) bekezd�s�nek �2009. �vi� sz�vegr�sze.