Anda di halaman 1dari 9

55/2009. (III. 13.) Korm.

rendelet
a v�s�rokr�l, a piacokr�l, �s a bev�s�rl�k�zpontokr�l *
A Korm�ny a kereskedelemr�l sz�l� 2005. �vi CLXIV. t�rv�ny 12. � (1) bekezd�s h) �s
l) pontj�ban, valamint az 5. � (1) bekezd�s j) pontj�ban foglaltak tekintet�ben a
rend�rs�gr�l sz�l� 1994. �vi XXXIV. t�rv�ny 100. � (1) bekezd�s d) pontj�ban kapott
felhatalmaz�s alapj�n, az Alkotm�ny 35. � (1) bekezd�s b) pontj�ban foglalt
feladatk�r�ben elj�rva a k�vetkez�ket rendeli el:

1. � (1) * E rendelet hat�lya a Magyarorsz�g ter�let�n rendezett, illetve tartott


v�s�rokra, piacokra �s �zemeltetett bev�s�rl�k�zpontokra, valamint a v�s�rokon, a
piacokon �s a bev�s�rl�k�zpontokban folytatott kereskedelmi tev�kenys�gre terjed
ki. Nem tartozik e rendelet hat�lya al� a kereskedelmi tev�kenys�gek v�gz�s�nek
felt�teleir�l sz�l� korm�nyrendelet szerint k�zter�leten a h�sv�ti, adventi,
kar�csonyi �s szilveszteri �nnepeken, valamint �vente egy alkalommal, kiz�r�lag az
adott �nnepen �s az azt megel�z� 20 napban folytatott kereskedelmi tev�kenys�g.

(2) E rendelet alkalmaz�s�ban

a) v�s�r, piac: a kereskedelemr�l sz�l� 2005. �vi CLXIV. t�rv�nyben (a


tov�bbiakban: Kertv.) meghat�rozott �rt�kes�t�si forma, �rt�kes�t�si hely;

b) alkalmi (�nnepi) v�s�r: �nnepekhez, rendezv�nyekhez, esem�nyekhez kapcsol�d�


alkalomszer� - legfeljebb 20 napig, indokolt esetben 30 napig tarthat� - v�s�r;

c) �lland� v�s�r, illetve piac: a b) pontban meghat�rozott id�tartamot meghalad�


ideig m�k�d� �rt�kes�t�si forma, �rt�kes�t�si hely, ide�rtve az ugyanazon
helysz�nen, nyitva tart�sa szerint csak meghat�rozott napokon �s meghat�rozott
id�ben, de rendszeresen m�k�d� v�s�rt, piacot is, ide nem �rtve a nagybani piaci
tev�kenys�get;

d) haszn�ltcikk-v�s�r, illetve -piac: olyan helyi jelleg�, �ltal�ban id�szaki


�rt�kes�t�si hely, ahol az eredeti c�lra m�g rendeltet�sszer�en haszn�lhat�
term�ket (haszn�lt cikk) �rus�tanak;

e) * fenntart�: a v�s�r, piac, illetve a bev�s�rl�k�zpont helysz�n��l szolg�l�


ter�let, ingatlan tulajdonosa, b�rl�je vagy m�s jogc�men haszn�l�ja, aki a v�s�ron,
piacon, illetve a bev�s�rl�k�zpontban kereskedelmi tev�kenys�get folytat�k r�sz�re
a helyhaszn�latot biztos�tja, �s aki a v�s�r, piac, illetve a bev�s�rl�k�zpontban
kereskedelmi tev�kenys�get folytat�k r�sz�re a kereskedelmet kiszolg�l�
szolg�ltat�si tev�kenys�g folytat�s��rt felel�s;

f) * �zemeltet�: a fenntart� vagy a fenntart� �ltal kijel�lt, a v�s�r, piac,


illetve a bev�s�rl�k�zpont vezet�s�t, illetve annak m�k�dtet�s�vel kapcsolatos
feladatokat ell�t� szem�ly, aki a fenntart� nev�ben elj�rni jogosult;

g) * �llatv�s�r: olyan id�szaki �rt�kes�t�si hely - ide�rtve az �llatb�rz�t �s az


�llat�rver�st is -, ahol nem kiz�r�lag egy �llattart�si helyr�l sz�rmaz� �l�
�llatot - ide nem �rtve a fogyaszt�si c�lra sz�nt halat �s m�s hasznos v�zi �llatot
- �rus�tanak;

h) * helyi termel�i piac: a kereskedelemr�l sz�l� t�rv�nyben meghat�rozott


fogalom.

(3) * Nem kell alkalmazni a helyi termel�i piacok eset�ben a 2. � (3) �s (4)
bekezd�s�t, a 7. �-t, valamint a 8. � (2) �s (3) bekezd�s�t.

2. � * (1) * V�s�r �s piac olyan ter�leten rendezhet�, illetve tarthat�, amelyen


a telep�l�srendez�si terv a v�s�rrendez�st, piactart�st lehet�v� teszi, vagy amely
v�s�r rendez�se, helyi termel�i piac m�k�d�se c�lj�b�l ter�lethaszn�lati
hozz�j�rul�ssal rendelkezik. A ter�letnek, a v�s�r, illetve piac jelleg�t�l, az ott
�rt�kes�tett term�kk�rt�l, illetve a folytatott tev�kenys�gt�l f�gg�en, meg kell
felelnie a jogszab�lyban el��rt �p�t�s�gyi, k�zeg�szs�g�gyi, �lelmiszerl�nc-
biztons�gi, �lelmiszer-higi�niai, �llat-eg�szs�g�gyi, n�v�ny-eg�szs�g�gyi,
k�rnyezetv�delmi, kultur�lis �r�ks�gv�delmi, munkav�delmi �s t�zv�delmi
k�vetelm�nyeknek, valamint rendelkeznie kell a tev�kenys�g sor�n k�pz�d� hullad�kok
elk�l�n�tett gy�jt�s�t biztos�t� hullad�kt�rol�kkal.

(2) * Az �zemeltet�nek a v�s�r, piac, illetve bev�s�rl�k�zpont m�k�d�se idej�n, a


v�s�r, piac, illetve bev�s�rl�k�zpont helysz�n�n rendelkeznie kell a v�s�r, piac,
illetve a bev�s�rl�k�zpont �zemeltet�s�re val� jogosults�got igazol� irattal,
dokumentumokkal vagy ezen iratok, dokumentumok m�solat�val. Amennyiben az eredeti
iratok, dokumentumok a helysz�nen nem �llnak rendelkez�sre, az �zemeltet� k�teles
az eredeti iratokat, dokumentumokat az ellen�rz�st v�gz� hat�s�g felh�v�s�ra �t
napon bel�l bemutatni.

(3) * Az egyidej�leg 300 f�n�l nagyobb befogad� k�pess�g� v�s�r, piac,


bev�s�rl�k�zpont, tov�bb� a szabadt�ren tartott v�s�r, piac eset�ben, amennyiben az
egyidej�leg r�sztvev�k l�tsz�ma az 1000 f�t v�rhat�an meghaladja, a v�s�r, piac,
bev�s�rl�k�zpont �zemeltet�je k�teles az emberek �let�t, eg�szs�g�t �s k�rnyezet�t,
anyagi �rt�keit s�lyosan vesz�lyeztet� vagy k�ros�t� esem�ny bek�vetkezt�re
vonatkoz� biztons�gi tervet k�sz�teni. Ha a v�s�r, piac biztons�g�t vesz�ly
fenyegeti, az �zemeltet� a v�s�r, piac m�k�d�s�t felf�ggeszti.

(4) * A biztons�gi terv tartalmazza:

a) a v�s�r, piac, bev�s�rl�k�zpont helysz�n�nek baleset, elemi csap�s,


k�zvesz�llyel fenyeget�s, t�meges rendbont�s eset�re vonatkoz� ki�r�t�si,
menek�t�si terv�t;

b) szabadt�ri v�s�r, piac eset�n az id�j�r�s v�ltoz�s�nak folyamatos nyomon


k�vet�s�nek k�telezetts�g�t.

3. � *

4. � (1) * A Korm�ny a Kertv. 6/A. �-a �s 6/G. � c) pontja, valamint e


rendelkez�sekkel �sszef�gg�sben a Kertv. 9. � (1), (4) �s (5) bekezd�se
tekintet�ben kereskedelmi hat�s�gk�nt, tov�bb� a szolg�ltat�si tev�kenys�g
megkezd�s�nek �s folytat�s�nak �ltal�nos szab�lyair�l sz�l� 2009. �vi LXXVI.
t�rv�ny (a tov�bbiakban: Szolgtv.) tekintet�ben a szolg�ltat�s fel�gyelet�t ell�t�
hat�s�gk�nt a v�s�r, a piac, a helyi piac, valamint a bev�s�rl�k�zpont helye
szerinti telep�l�si, Budapesten a ker�leti �nkorm�nyzat jegyz�j�t, a F�v�rosi
�nkorm�nyzat �ltal k�zvetlen�l igazgatott ter�let tekintet�ben a f�v�rosi f�jegyz�t
jel�li ki.

(2) * A v�s�r vagy a piac �zemeltet�s�t a v�s�r vagy piac helye szerint illet�kes
telep�l�si, Budapesten a ker�leti �nkorm�nyzat jegyz�je, a F�v�rosi �nkorm�nyzat
�ltal k�zvetlen�l igazgatott ter�let tekintet�ben a f�v�rosi f�jegyz� enged�lyezi.

(3) A v�s�r-, illetve piac�zemeltet�si enged�ly ir�nti k�relemben - a Szolgtv.-ben


meghat�rozottakon t�l - meg kell jel�lni, illetve csatolni kell: *

a) * a fenntart� nev�t, c�m�t, illetve sz�khely�t, elektronikus levelez�si c�m�t,


amennyiben azzal rendelkezik;

b) a fenntart� v�llalkoz� nyilv�ntart�sba v�teli sz�m�t vagy c�gjegyz�ksz�m�t,


illetve a b�r�s�gi nyilv�ntart�sba v�teli sz�m�t;

c) * az �zemeltet� nev�t, c�m�t, elektronikus levelez�si c�m�t, amennyiben azzal


rendelkezik;

d) a v�s�r, piac elnevez�s�t, (szak)jelleg�t;

e) a v�s�r, piac c�m�t, helyrajzi sz�m�t;

f) a v�s�r, piac sz�m�ra kijel�lt ter�letet, alapter�let�t, m�retar�nyos


helysz�nrajz�t az �zletek, �rus�t�helyek, valamint az egy�b l�tes�tm�nyek �s nem
�rus�t�si c�lra kik�pzett ter�letr�szek tervezett rendeltet�s, �s sz�m szerinti
meghat�roz�s�val, a vev�forgalmi �s �rubesz�ll�t�si, -felt�lt�si �tvonalak
kijel�l�s�vel;

g) a ter�lethaszn�lat�nak jogc�m�t (saj�t tulajdon, b�rlet stb.), a tulajdoni lap


kiv�tel�vel a jogc�mre vonatkoz� igazol� okirattal, tov�bb� haszon�lvezet eset�ben
a haszon�lvez�, illetve k�z�s tulajdon eset�ben a tulajdonost�rs, hozz�j�rul�s�t
igazol� okirattal egy�tt;

h) a v�s�r rendez�s�nek, piac tart�s�nak id�pontj�t, id�tartam�t, illetve a v�s�r,


piac napi/heti nyitvatart�si idej�t;

i) a v�s�r, piac m�k�d�s�nek rendj�t;

j) * �lelmiszer felhaszn�l�sa, forgalmaz�sa, tov�bb� term�ny, takarm�ny, �l�


�llat, illetve �llatgy�gy�szati k�sz�tm�ny �s n�v�nyv�d� szer �rt�kes�t�se eset�n a
k�relmez� nyilatkozat�t arr�l, hogy a v�s�r vagy a piac ter�let�n az
�lelmiszerl�nc-biztons�gi �s �llateg�szs�g�gyi, tov�bb� f�v�rosi �s megyei
korm�nyhivatal n�v�ny- �s talajv�delmi feladatk�r�ben elj�r� megyesz�khely szerinti
j�r�si (f�v�rosi ker�leti) hivatala r�sz�re �lland� jelleggel ingyenes
helyis�ghaszn�latot biztos�t.

(4) *

(4a) *

(5) * Az enged�lyez�si elj�r�s �gyint�z�si hat�rideje h�sz nap. A jegyz� az


enged�ly megad�s�val egyidej�leg a v�s�rt, a piacot �s annak fenntart�j�t
nyilv�ntart�sba veszi. A nyilv�ntart�s nyilv�nos. A jegyz� a nyilv�ntart�st az
�nkorm�nyzat honlapj�n - amennyiben azzal az �nkorm�nyzat rendelkezik - k�zz�teszi.

(5a) * A jegyz� �ltal vezetett, (5) bekezd�s szerinti nyilv�ntart�s - a


term�szetes szem�lyazonos�t�, valamint a lakc�m-azonos�t� adatokat kiv�ve -
k�zhiteles hat�s�gi nyilv�ntart�snak min�s�l.

(6) * A jegyz� �ltal a v�s�rokr�l �s piacokr�l vezetett nyilv�ntart�s - a


Szolgtv.-ben meghat�rozott adatokon t�l - tartalmazza: *

a) az enged�ly kiad�sa �s a nyilv�ntart�sba v�tel id�pontj�t;

b) az enged�ly �s a nyilv�ntart�s sorsz�m�t;

c) * a fenntart� �ltal a k�relemben a (3) bekezd�s a)-c) pontja alapj�n megadott


adatokat;

d)-e) *

f) a v�s�r, piac elnevez�s�t, (szak)jelleg�t;

g) a v�s�r, piac c�m�t;


h) a v�s�r rendez�s�nek, piac tart�s�nak id�pontj�t, id�tartam�t, illetve a v�s�r,
piac napi/heti nyitvatart�si idej�t;

i) a v�s�r, piac alapter�let�t, a v�s�r, piac sz�m�ra kijel�lt ter�letet �s a


kijel�lt �rus�t�helyek sz�m�t;

j) * a m�k�d�ssel �sszef�gg� felt�teleket, korl�toz�st;

k) az ellen�rz� hat�s�goknak a v�s�r, piac m�k�d�s�t �rint� int�zked�seit;

l) a nyilv�ntart�sb�l val� t�rl�s t�ny�t, annak id�pontj�t.

(7) * A (6) bekezd�s c)-i) pontj�ban foglalt adatokban t�rt�n� v�ltoz�sr�l a


fenntart� k�teles a jegyz�t halad�ktalanul �rtes�teni. A jegyz� a v�ltoz�st a
nyilv�ntart�sba bejegyzi.

(8) A (3) bekezd�sben felsorolt adatok �s dokumentumok, valamint a (7) bekezd�sben


foglalt �rtes�t�s elektronikus �ton is beny�jthat�k.

4/A. � * (1) A fenntart�nak a bev�s�rl�k�zpont �zemeltet�sre ir�nyul� bejelent�se


- a Szolgtv.-ben meghat�rozottakon t�l - tartalmazza:

a) a fenntart� nev�t, c�m�t, sz�khely�t, elektronikus levelez�si c�m�t, amennyiben


azzal rendelkezik,

b) a fenntart� c�gjegyz�ksz�m�t, egy�ni v�llalkoz� nyilv�ntart�si sz�m�t vagy


b�r�s�gi nyilv�ntart�sba v�teli sz�m�t,

c) az �zemeltet� nev�t, c�m�t, sz�khely�t, elektronikus levelez�si c�m�t,


amennyiben azzal rendelkezik,

d) a bev�s�rl�k�zpont elnevez�s�t,

e) a bev�s�rl�k�zpont c�m�t, az ingatlan helyrajzi sz�m�t,

f) a ter�lethaszn�lat�nak jogc�m�t,

g) a bev�s�rl�k�zpont nyitvatart�si, �zemeltet�si idej�t, tov�bb�

h) az �zletek, m�s �rus�t�helyek sz�m�t.

(2) * A jegyz� a bev�s�rl�k�zpontot nyilv�ntart�sba veszi.

(2a) * A jegyz� �ltal vezetett, (2) bekezd�s szerinti nyilv�ntart�s - a


term�szetes szem�lyazonos�t�, valamint a lakc�m-azonos�t� adatokat kiv�ve -
k�zhiteles hat�s�gi nyilv�ntart�snak min�s�l.

(3) * A jegyz� �ltal a bejelent�s alapj�n vezetett nyilv�ntart�s - a Szolgtv.-ben


meghat�rozott adatokon t�l - tartalmazza: *

a) a fenntart� �ltal a bejelent�sben az (1) bekezd�s a)-c) pontja alapj�n megadott


adatokat,

b) a bev�s�rl�k�zpont elnevez�s�t,

c) a bev�s�rl�k�zpont c�m�t, az ingatlan helyrajzi sz�m�t,

d) a bev�s�rl�k�zpont nyitvatart�si, �zemeltet�si idej�t,


e) az �zletek, illetve m�s �rus�t�helyek sz�m�t.

(4) * A jegyz� a bejelent�s m�solat�t a nyilv�ntart�sba v�telt k�vet�en a


nyilv�ntart�si sz�mmal egy�tt megk�ldi

a) * a fogyaszt�v�delmi hat�s�gnak,

b) * a munkav�delmi hat�s�gnak,

c) az illet�kes rend�rkapit�nys�gnak.

(5) * A bev�s�rl�k�zpont fenntart�ja a bejelent�s (1) bekezd�s szerinti adataiban


bek�vetkezett v�ltoz�st halad�ktalanul k�teles bejelenteni a jegyz�nek.

(6) * A jegyz� a bejelentett adatok v�ltoz�s�nak a nyilv�ntart�sba t�rt�n�


bejegyz�s�r�l halad�ktalanul t�j�koztatja a (4) bekezd�sben megjel�lteket.

4/B. � * (1) * A helyi termel�i piac �zemeltet�s�re ir�nyul� sz�nd�kot a


fenntart�nak a piac helye szerint illet�kes telep�l�si, Budapesten a ker�leti
�nkorm�nyzat jegyz�j�n�l, a F�v�rosi �nkorm�nyzat �ltal k�zvetlen�l igazgatott
ter�let tekintet�ben a f�v�rosi f�jegyz�n�l kell bejelentenie.

(2) A fenntart�nak a helyi termel�i piac �zemeltet�s�re ir�nyul� bejelent�se - a


Szolgtv.-ben meghat�rozottakon t�l - tartalmazza:

a) a fenntart� nev�t, c�m�t, sz�khely�t, elektronikus levelez�si c�m�t, amennyiben


azzal rendelkezik,

b) a fenntart� c�gjegyz�ksz�m�t, egy�ni v�llalkoz�i nyilv�ntart�si sz�m�t, vagy


b�r�s�gi nyilv�ntart�sba v�teli sz�m�t,

c) az �zemeltet� nev�t, c�m�t, sz�khely�t,

d) elektronikus levelez�si c�m�t, amennyiben azzal rendelkezik,

e) a helyi termel�i piac c�m�t, helyrajzi sz�m�t,

f) a ter�lethaszn�lat�nak jogc�m�t,

g) a piac nyitva tart�si idej�t.

(3) * A jegyz� a helyi termel�i piacot nyilv�ntart�sba veszi. A jegyz� �ltal


vezetett nyilv�ntart�s nyilv�nos. A jegyz� a nyilv�ntart�st az �nkorm�nyzat
honlapj�n - amennyiben azzal az �nkorm�nyzat rendelkezik - k�zz�teszi.

(3a) * A jegyz� �ltal vezetett, (3) bekezd�s szerinti nyilv�ntart�s - a


term�szetes szem�lyazonos�t�, valamint a lakc�m-azonos�t� adatokat kiv�ve -
k�zhiteles hat�s�gi nyilv�ntart�snak min�s�l.

(4) * A jegyz� �ltal a bejelent�s alapj�n vezetett nyilv�ntart�s - a Szolgtv.-ben


meghat�rozott adatokon t�l - tartalmazza a fenntart� �ltal a (2) bekezd�s alapj�n
megadott adatokat.

(5) * A jegyz� a bejelent�s m�solat�t a nyilv�ntart�sba v�telt k�vet�en a


nyilv�ntart�si sz�mmal egy�tt megk�ldi:

a) * a f�v�rosi �s megyei korm�nyhivatal n�peg�szs�g�gyi, �lelmiszerl�nc-


biztons�gi �s �llateg�szs�g�gyi, n�v�ny- �s talajv�delmi, valamint fogyaszt�v�delmi
feladatk�r�ben elj�r� j�r�si (f�v�rosi ker�leti) hivatal�nak,

b) * a kereskedelmi feladatk�r�ben elj�r� Budapest F�v�ros Korm�nyhivatal�nak,

c) az illet�kes rend�rkapit�nys�gnak �s

d) a Nemzeti Ad�- �s V�mhivatalnak.

(6) * A helyi termel�i piac fenntart�ja a (2) bekezd�sben meghat�rozott adatokban


bek�vetkezett v�ltoz�sokat halad�ktalanul k�teles bejelenteni a jegyz�nek. A jegyz�
a v�ltoz�st a nyilv�ntart�sba bejegyzi.

4/C. � * (1) * Ha a helyi termel�i piac �zemeltet�s�hez - a forgalmazott


term�kekre tekintettel - k�l�n hat�s�g enged�lye (a tov�bbiakban: k�l�n enged�ly)
sz�ks�ges, a k�l�n enged�ly kiad�s�ra ir�nyul� elj�r�s az �ltal�nos k�zigazgat�si
rendtart�sr�l sz�l� t�rv�ny szerinti megel�z� elj�r�snak min�s�l.

(2) *

(3) * Hi�nyp�tl�snak az igazgat�si szolg�ltat�si d�j vagy illet�k megfizet�s�nek


p�tl�s�ra val� felh�v�s kiv�tel�vel nincs helye.

(4) * Az �gyf�l - a k�l�n enged�ly ir�nti k�relem beny�jt�s�val egyidej�leg - a


k�l�n enged�ly kiad�s�ra hat�sk�rrel rendelkez� illet�kes hat�s�gn�l is
teljes�theti a helyi termel�i piac bejelent�s�t �s a bejelent�s�rt fizetend�
illet�k megfizet�s�t. A k�l�n enged�ly kiad�s�ra hat�sk�rrel rendelkez� illet�kes
hat�s�g a bejelent�st a Szolgtv. 23. �-a szerinti int�zked�sek megt�tele �rdek�ben
halad�ktalanul tov�bb�tja a jegyz�nek.

5. � * (1) * Az egy�ni v�llalkoz�nak vagy mez�gazdas�gi kistermel�nek nem


min�s�l�, valamely EGT-�llamban lak�hellyel vagy sz�khellyel rendelkez�
mag�nszem�ly a tulajdon�t k�pez� vagyont�rgyakat haszn�ltcikk-piacon �s - v�s�ron
alkalomszer�en �rt�kes�theti. Nem tekinthet� haszn�lt cikknek a kozmetikai term�k,
az �lelmiszer, a takarm�ny, az �lvezeti cikk.

(2) Gy�jt�tt, szedett gomba v�s�ron, piacon csak ott �rus�that�, ahol a
gomba�rt�kes�t�si enged�ly kiad�s�ra �s az �rt�kes�t�s ellen�rz�s�re a v�s�r, piac
ter�let�n a teljes nyitvatart�si id� alatt gombavizsg�l� szakellen�r m�k�dik.

(3) * Szeszes ital v�s�ron, piacon a j�ved�ki ad�r�l sz�l� t�rv�nyben


meghat�rozott felt�telek teljes�t�se mellett �rus�that�.

(4) * Az (1) bekezd�s szerinti mag�nszem�ly a tulajdon�t k�pez� �l� �llatot


�llatv�s�ron alkalomszer�en �rt�kes�theti.

6. � * (1) A v�s�r, a piac, illetve a bev�s�rl�k�zpont m�k�d�s�nek rendj�t az


�zemeltet� hat�rozza meg, �s arr�l j�l l�that� helyen k�zz�tett hirdetm�nyben
t�j�koztatja a keresked�ket �s a v�s�rl�kat. Fel kell t�ntetni tov�bb� az
�zemeltet� nev�t, c�m�t, sz�khely�t, elektronikus levelez�si c�m�t, amennyiben
azzal rendelkezik.

(2) A v�s�r �s piac eset�ben a hirdetm�nyben ismertetni kell a helyfoglal�s, a


telep�t�s szakmai szab�lyok figyelembev�tel�vel kialak�tott sorrendj�t is.

(3) Az �zemeltet� az (1) bekezd�sben meghat�rozott, a tev�kenys�g�vel kapcsolatban


be�rkez� �r�sbeli panaszt k�teles megvizsg�lni, �s az int�zked�s�r�l, valamint
annak indokair�l a v�s�rl�t a panasz k�zhezv�tel�t�l, illetve be�rkez�s�t�l
sz�m�tott harminc napon bel�l postai �ton vagy elektronikus lev�lben t�j�koztatni.
A v�laszlev�lben t�j�koztatni kell a v�s�rl�t arr�l, hogy amennyiben nem �rt egyet
az abban foglaltakkal, �gy panasz�val a jegyz�h�z fordulhat. Az �r�sbeli v�s�rl�i
panaszra adott v�lasz m�sodp�ld�ny�t az �zemeltet� k�teles az ellen�rz�s sor�n az
ellen�rz� hat�s�goknak bemutatni.

(4) * A helyi termel�i piac �zemeltet�je a piacon �rus�t� kistermel�

a) nev�r�l �s c�m�r�l,

b) gazdas�ga, illetve a termel�s �s el��ll�t�s hely�r�l,

c) regisztr�ci�s sz�m�r�l, �s

d) �ltal �rus�tott term�kekr�l

napi nyilv�ntart�st vezet, amelyet k�teles 60 napig meg�rizni �s az ellen�rz�


hat�s�g k�r�s�re bemutatni.

7. � (1) A v�s�r, illetve piac eset�ben az �zemeltet� k�teles az �zleteket,


�rus�t�helyeket, valamint az egy�b l�tes�tm�nyeket �s a nem �rus�t�si c�lra
kik�pzett ter�letr�szeket, a v�s�rl�k sz�m�ra is j�l l�that� m�don sorsz�mmal
ell�tni.

(2) Az �lland� v�s�r, piac eset�ben az �zemeltet� k�teles az �lland� v�s�r, piac
bej�rat�n�l a v�s�r, piac t�rk�p�t, helysz�nrajz�t tartalmaz� t�bl�t elhelyezni,
amelyen k�teles felt�ntetni naprak�szen a sorsz�mmal ell�tott kereskedelmi
egys�geket, helysz�neket.

(3) Az �zemeltet� k�teles a v�s�ron, piacon kereskedelmi tev�kenys�get v�gz�kr�l,


b�rl�kr�l naprak�sz, a szem�lyes adatok v�delm�r�l �s a k�z�rdek� adatok
nyilv�noss�g�r�l sz�l� t�rv�nynek megfelel� nyilv�ntart�st vezetni, �s azt a piac
ter�let�n ellen�rz�st v�gz� hat�s�g felh�v�s�ra, a hat�s�g sz�m�ra bemutatni,
illetve hozz�f�rhet�v� tenni. A nyilv�ntart�snak tartalmaznia kell:

a) * a (2) bekezd�s szerinti t�rk�pet a sorsz�mmal ell�tott kereskedelmi egys�gek,


helysz�nek, illetve azok rendeltet�s�nek (�zlet, egy�b �rt�kes�t� hely, t�rol�hely
stb.) pontos megjel�l�s�vel,

b) a sorsz�m szerint a kereskedelmi tev�kenys�get v�gz�k, b�rl�k nev�t, c�m�t,


illetve sz�khely�t, telefonsz�m�t, elektronikus levelez�si c�m�t, amennyiben azzal
rendelkezik, c�gjegyz�ksz�m�t, egy�ni v�llalkoz� nyilv�ntart�sba v�teli sz�m�t,
�stermel�i igazolv�ny�nak sz�m�t, kistermel�i regisztr�ci�s sz�m�t.

8. � (1) * A v�s�r, piac nyitva tart�s�nak idej�t az �zemeltet� 5 �s 20 �ra k�z�tt


hat�rozza meg. A 20 �ra ut�ni nyitva tart�st az illet�kes rend�rkapit�nys�g
v�lem�ny�nek kik�r�s�vel a jegyz� a 4. � (1) bekezd�sben meghat�rozott
feladatk�r�ben elj�rva enged�lyezheti. Az �zemeltet� k�teles a v�s�r, piac nyitva
tart�s�r�l a v�s�rl�kat t�j�koztatni.

(2) * A v�s�r, piac nyitva tart�si ideje alatt az ott m�k�d� �zletek nyitva
tart�si idej�t a k�l�n jogszab�lyban foglaltak szerint fel kell t�ntetni. A nyitva
tart�si id� alatt a keresked� k�teles az ellen�rz� hat�s�gok rendelkez�s�re �llni.

(3) Az �zemeltet� az �ltala tartand� v�s�rr�l, piacr�l, annak id�pontj�r�l,


gyakoris�g�r�l, (szak)jelleg�r�l, az �rt�kes�t�sre ker�l� term�kek k�r�r�l a
megrendez�st megel�z�en legal�bb 60 nappal a v�s�r, piac helye szerint illet�kes
ter�leti kereskedelmi �s iparkamar�t �r�sban t�j�koztathatja, amelynek alapj�n a
kamar�k v�s�rnapt�rt tehetnek k�zz�.
9. � (1) Az �zemeltet� k�teles a v�s�r, piac nyitva tart�si ideje alatt a v�s�r,
piac ter�let�n tart�zkodni, a v�s�r, piac rendj�t folyamatosan ellen�rizni �s a
jogszab�lyokban, valamint a hat�s�gok hat�rozataiban foglalt felt�teleknek
megfelel� m�k�d�s �rdek�ben a sz�ks�ges int�zked�seket megtenni. K�teles tov�bb� a
hat�s�gok rendelkez�s�nek megfelel�en elj�rni, �s a hat�s�gi ellen�rz�sben
k�zrem�k�dni.

(2) Az �zemeltet� felel az�rt, ha a v�s�r, piac ter�let�n jogszab�ly �ltal tiltott
tev�kenys�g, vagy tiltott term�k�rt�kes�t�s t�rt�nik.

(3) * A v�s�rok �s piacok, valamint a bev�s�rl�k�zpontok �zemeltet�s�re e


rendeletben el��rt felt�telek megl�t�t a jegyz� a 4. � (1) bekezd�s�ben
meghat�rozott feladatk�r�ben elj�rva ellen�rzi. A jegyz�n k�v�l a v�s�rok �s
piacok, illetve a bev�s�rl�k�zpontok m�k�d�s�re, az ott v�gzett kereskedelmi
tev�kenys�gre, forgalomba hozott term�kekre vonatkoz� jogszab�lyokban foglalt
rendelkez�sek betart�s�t a n�peg�szs�g�gyi, �lelmiszerl�nc- biztons�gi �s
�llateg�szs�g�gyi, fogyaszt�v�delmi, munkav�delmi, valamint munka�gyi hat�s�gi
hat�sk�r�ben elj�rva a f�v�rosi �s megyei korm�nyhivatal j�r�si (f�v�rosi ker�leti)
hivatala, a Nemzeti Ad�- �s V�mhivatal, tov�bb� a kereskedelmi feladatk�r�ben
elj�r� Budapest F�v�ros Korm�nyhivatala a k�l�n jogszab�lyban foglalt hat�sk�r�kben
elj�rva jogosultak ellen�rizni, illetve hat�s�gi jogk�r�ket gyakorolni. A 2. � (3)
�s (4) bekezd�s�ben meghat�rozott k�telezetts�g teljes�t�s�t �s a biztons�gi
tervben foglaltak megfelel�s�g�t a v�s�r, piac fekv�se szerint illet�kes
katasztr�fav�delmi szerv jogosult ellen�rizni.

(4) * A jegyz� a 4. � (1) bekezd�sben meghat�rozott feladatk�r�ben elj�rva az


enged�lyt visszavonja, illetve a tev�kenys�g folytat�s�t megtiltja, �s a v�s�rt,
piacot bez�ratja �s a nyilv�ntart�sb�l t�rli, ha

a) az enged�ly kiad�s�nak, vagy a nyilv�ntart�sba v�telnek a felt�telei m�r nem


�llnak fenn,

b) a v�s�r, piac megsz�nik,

c) a v�s�r, piac m�k�d�se a jogszab�lyban el��rt felt�teleknek, az annak


teljes�t�s�re vonatkoz�, a (3) bekezd�sben meghat�rozott hat�s�gok felsz�l�t�sa
ellen�re sem felel meg.

(5) * A jegyz� az enged�ly megad�s�r�l, az enged�ly (4) bekezd�s szerinti


visszavon�s�r�l, illetve a tev�kenys�g folytat�s�nak megtilt�s�r�l sz�l�
hat�rozat�t a fenntart�val, a (3) bekezd�sben megjel�lt hat�s�gokkal, valamint a
rend�rkapit�nys�ggal k�zli. A jegyz� a helyi termel�i piac nyilv�ntart�sba
v�tel�r�l, a nyilv�ntart�s adatainak 4. � (7) bekezd�se vagy 4/B. � (6) bekezd�se
szerint bejelentett v�ltoz�s�r�l �rtes�ti a (3) bekezd�sben megjel�lt hat�s�gokat,
valamint a rend�rkapit�nys�got. A (4) bekezd�s alapj�n hozott, az enged�ly
visszavon�s�r�l, illetve a tev�kenys�g folytat�s�nak megtilt�s�r�l sz�l�
hat�rozatot egy�ni v�llalkoz� eset�n az egy�ni v�llalkoz� sz�khelye szerint
illet�kes jegyz�vel, gazdas�gi t�rsas�g eset�n az illet�kes c�gb�r�s�ggal is
k�z�lni kell.

(6) A fenntart� az adott ter�leten a v�s�r, piac befejez�s�t vagy megsz�n�s�t,


illetve megsz�ntet�s�t k�vet�en k�teles gondoskodni a ter�let eredeti k�rnyezeti
�llapot�nak vissza�ll�t�s�r�l.

9/A. � * A f�v�rosi �s megyei korm�nyhivatal j�r�si (f�v�rosi ker�leti) hivatala e


rendelet alapj�n ell�tott feladatk�reinek gyakorl�s�val �sszef�gg�sben az
�llamh�ztart�sr�l sz�l� 2011. �vi CXCV. t�rv�ny 9. � f)-i) pontj�ban meghat�rozott,
valamint a t�rv�nyess�gi �s szakszer�s�gi ellen�rz�si hat�sk�r�ket szakmai ir�ny�t�
miniszterk�nt a kereskedelem�rt felel�s miniszter gyakorolja.
10. � (1) Ez a rendelet, a (2) bekezd�sben meghat�rozott kiv�tellel, a kihirdet�s�t
k�vet� 30. napon l�p hat�lyba, egyidej�leg hat�ly�t veszti a v�s�rokr�l �s
piacokr�l sz�l� 35/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet.

(2) Az e rendelet 4. � (8) bekezd�se 2009. december 28-�n l�p hat�lyba.

(3) E rendelet rendelkez�seit a rendelet hat�lybal�p�sekor folyamatban l�v�


elj�r�sokban is kell alkalmazni.

(4) *

11. � (1) Ez a rendelet a k�vetkez� uni�s jogi aktusoknak val� megfelel�st


szolg�lja:

a) az Eur�pai Parlament �s a Tan�cs 2004/38/EK ir�nyelve (2004. �prilis 29.) az


Uni� polg�rainak �s csal�dtagjaiknak a tag�llamok ter�let�n t�rt�n� szabad
mozg�shoz �s tart�zkod�shoz val� jog�r�l, valamint az 1612/68/EGK rendelet
m�dos�t�s�r�l, tov�bb� a 64/221/EGK, a 68/360/EGK, a 72/194/EGK, a 73/148/EGK, a
75/34/EGK, a 75/35/EGK, a 90/364/EGK, a 90/365/EGK �s a 93/96/EGK ir�nyelv hat�lyon
k�v�l helyez�s�r�l, 24. cikk;

b) az Eur�pai Parlament �s a Tan�cs 2006/123/EK ir�nyelve (2006. december 12.) a


bels� piaci szolg�ltat�sokr�l, 8., 9. �s 16. cikk.

(2) E rendelet tervezet�nek a m�szaki szabv�nyok �s szab�lyok, valamint az


inform�ci�s t�rsadalom szolg�ltat�saira vonatkoz� szab�lyok ter�n
inform�ci�szolg�ltat�si elj�r�s meg�llap�t�s�r�l sz�l�, a 98/48/EK eur�pai
parlamenti �s tan�csi ir�nyelvvel m�dos�tott, 1998. j�nius 22-i 98/34/EK eur�pai
parlamenti �s tan�csi ir�nyelv 8-10. cikk�ben el��rt egyeztet�se megt�rt�nt.

1. mell�klet az 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelethez *