Anda di halaman 1dari 19

210/2009. (IX. 29.) Korm.

rendelet
a kereskedelmi tev�kenys�gek v�gz�s�nek felt�teleir�l
A Korm�ny a kereskedelemr�l sz�l� 2005. �vi CLXIV. t�rv�ny 12. � (1) bekezd�s a),
b), c), d), h), i) �s f) pontj�ban, valamint a szolg�ltat�si tev�kenys�g
megkezd�s�nek �s folytat�s�nak �ltal�nos szab�lyair�l sz�l� 2009. �vi LXXVI.
t�rv�ny 53. � a) �s i) pontj�ban kapott felhatalmaz�s alapj�n, az Alkotm�ny 35. �
(1) bekezd�s b) pontj�ban meg�llap�tott feladatk�r�ben elj�rva a k�vetkez�ket
rendeli el:

1. � E rendelet a kereskedelmi tev�kenys�g bejelent�s�nek �s az �zletek m�k�d�si


enged�lye kiad�s�nak, a keresked�k �s az �zletek nyilv�ntart�s�nak, valamint a
kereskedelmi tev�kenys�g egyes keresked�si form�kban val� folytat�s�nak r�szletes
szab�lyait �llap�tja meg.

2. � A Korm�ny kereskedelmi hat�s�gk�nt �s a szolg�ltat�si tev�kenys�g


megkezd�s�nek �s folytat�s�nak �ltal�nos szab�lyair�l sz�l� 2009. �vi LXXVI.
t�rv�ny (a tov�bbiakban: Szolgtv.) szerinti szolg�ltat�s fel�gyelet�t ell�t�
hat�s�gk�nt - a nemesf�mb�l k�sz�lt �kszerek, d�szm��ruk �s egy�b t�rgyak
forgalmaz�sa kiv�tel�vel, tov�bb� a 26. � (1) bekezd�s�ben foglalt kiv�tellel -

a) * a mozg�bolt �tj�n folytatott kereskedelmi tev�kenys�g, az �zleten k�v�li


kereskedelem, a csomagk�ld� kereskedelem, az automat�b�l t�rt�n� �rt�kes�t�s,
valamint a k�zleked�si eszk�z�n folytatott �rt�kes�t�s eset�ben a 6. � (1), (2) �s
(4)-(7) bekezd�se, a kereskedelemr�l sz�l� 2005. �vi CLXIV. t�rv�ny (a
tov�bbiakban: Kertv.) 3. � (1) �s (5) bekezd�se, 6/G. � a) pontja, valamint e
rendelkez�sekkel �sszef�gg�sben a Kertv. 9. � (1), (4) �s (5) bekezd�se
tekintet�ben a keresked� sz�khelye szerinti telep�l�s, Budapesten a ker�leti
�nkorm�nyzat jegyz�j�t, a F�v�rosi �nkorm�nyzat �ltal k�zvetlen�l igazgatott
ter�let tekintet�ben a f�v�rosi f�jegyz�t,

b) * az a) pontban nem eml�tett kereskedelmi tev�kenys�gek eset�ben e rendelet, a


Kertv. 3. � (1) �s (5)-(8) bekezd�se, 5. � (5) bekezd�se, 6. � (2) bekezd�s a)
pontja, 6. � (5) bekezd�se, 6/G. � a) �s b) pontja, valamint e rendelkez�sekkel
�sszef�gg�sben a Kertv. 9. � (1), (4) �s (5) bekezd�se tekintet�ben a kereskedelmi
tev�kenys�g helye szerinti telep�l�si, Budapesten a ker�leti �nkorm�nyzat
jegyz�j�t, a F�v�rosi �nkorm�nyzat �ltal k�zvetlen�l igazgatott ter�let
tekintet�ben a f�v�rosi f�jegyz�t

jel�li ki.

2/A. � * (1) A f�v�rosi �s megyei korm�nyhivatal e rendelet alapj�n ell�tott


feladatk�reinek gyakorl�s�val �sszef�gg�sben az �llamh�ztart�sr�l sz�l� 2011. �vi
CXCV. t�rv�ny 9. � f)-i) pontj�ban meghat�rozott, valamint a t�rv�nyess�gi �s
szakszer�s�gi ellen�rz�si hat�sk�r�ket �s a fel�gyeleti jogk�rt - szakmai ir�ny�t�
miniszterk�nt - a kereskedelem�rt felel�s miniszter gyakorolja.

(2) Az e rendeletben szab�lyozott hat�s�gi elj�r�sokban az �gyint�z�si hat�rid� 25


nap.

Kapcsol�d� hat�s�gi elj�r�sok a kereskedelmi tev�kenys�gek bejelent�s�vel,


enged�lyez�s�vel �sszef�gg� elj�r�sokban *
3. � * (1) Ha meghat�rozott term�kkel kapcsolatos bejelent�sk�teles kereskedelmi
tev�kenys�g bejelent�se, illetve az �zlet m�k�d�si enged�lye ir�nti k�relm�nek
beny�jt�sa eset�n az illet�kes kereskedelmi hat�s�g elj�r�sa sor�n a Kertv. 3. �
(3) bekezd�se szerinti k�l�n hat�s�g enged�lye (a tov�bbiakban: k�l�n enged�ly)
sz�ks�ges, �s az �gyf�l - a bejelent�sk�teles kereskedelmi tev�kenys�gre vonatkoz�
bejelent�s�nek, illetve az �zlet m�k�d�si enged�lye ir�nti k�relm�nek beny�jt�s�val
egyidej�leg - a k�l�n enged�ly ir�nti k�relm�t a 2. � szerint meghat�rozott
kereskedelmi hat�s�ghoz ny�jtja be, a kereskedelmi hat�s�g kapcsol�d� hat�s�gi
elj�r�s keret�ben j�r el a k�l�n enged�ly ir�nti k�relemmel kapcsolatos elj�r�sban.

(2) A kapcsol�d� elj�r�sban elj�r� hat�s�g az �gyfelet a k�l�n enged�ly kiad�sa


ir�nti k�relem t�rgy�ban hi�nyp�tl�sra - az igazgat�si szolg�ltat�si d�j vagy
illet�k megfizet�s�nek p�tl�s�ra val� felh�v�s kiv�tel�vel - nem h�vhatja fel.

(3) Az �gyf�l - a k�l�n enged�ly ir�nti k�relem beny�jt�s�val egyidej�leg - a k�l�n


enged�ly kiad�s�ra hat�sk�rrel rendelkez� illet�kes hat�s�gn�l is teljes�theti a
kereskedelmi tev�kenys�g bejelent�s�t �s a bejelent�s�rt fizetend� illet�k
megfizet�s�t. A k�l�n enged�ly kiad�s�ra hat�sk�rrel rendelkez� illet�kes hat�s�g a
bejelent�st - a Szolgtv. 23. �-a szerinti int�zked�sek megt�tele �rdek�ben -
halad�ktalanul tov�bb�tja a 2. � szerinti, az egyes kereskedelmi form�k szerint
meghat�rozott kereskedelmi hat�s�gnak.

4. � *

5. � *

A kereskedelmi tev�kenys�g bejelent�s�vel kapcsolatos elj�r�s


6. � (1) * A keresked� a Kertv. 3. � (1) bekezd�se szerinti bejelent�s�nek az 1.
mell�klet A) pontj�ban meghat�rozott adatokat kell tartalmaznia. A bejelent�sr�l a
2. � a) �s b) pontj�ban meghat�rozott hat�s�g (a tov�bbiakban: jegyz�) a 2.
mell�klet A) pontj�ban meghat�rozott adattartalommal nyilv�ntart�st vezet. A
nyilv�ntart�s a 2. mell�klet A) pontj�ban meghat�rozott adatok tekintet�ben - a
term�szetes szem�lyazonos�t�, valamint a lakc�m-azonos�t� adatok kiv�tel�vel -
k�zhiteles hat�s�gi nyilv�ntart�snak min�s�l. A jegyz� �ltal vezetett nyilv�ntart�s
nyilv�nos, a jegyz� a nyilv�ntart�st az �nkorm�nyzat honlapj�n k�zz�teszi.

(2) * A jegyz� a Kertv. szerinti vend�gl�t�s folytat�sa eset�n a bejelent�s


m�solat�t elektronikus �ton megk�ldi a k�rnyezeti zaj �s rezg�s elleni v�delem
egyes szab�lyair�l sz�l� korm�nyrendelet szerint a k�rnyezeti zajkibocs�t�si
hat�r�rt�k meg�llap�t�s�ra hat�sk�rrel �s illet�kess�ggel rendelkez�
k�rnyezetv�delmi hat�s�gnak, kiv�ve, ha ezen �gyben ugyanazon jegyz� j�r el.

(2a) * A jegyz� a bejelent�s m�solat�t a nyilv�ntart�sba v�telt k�vet�en a


nyilv�ntart�si sz�mmal egy�tt elektronikus �ton megk�ldi

a) * �llatgy�gy�szati k�sz�tm�ny vagy annak hat�anyaga, tov�bb� n�v�nyv�d� szer �s


hat�anyagai forgalmaz�sa eset�n, az �llatgy�gy�szati k�sz�tm�nyek �s azok
hat�anyag�nak, valamint a n�v�nyv�d� szerek �s hat�anyagaik forgalmaz�s�ra
vonatkoz� k�vetelm�nyeknek val� megfelel�s k�rd�s�ben

aa) �llatgy�gy�szati k�sz�tm�ny nagykereskedelme, valamint �llatgy�gy�szati


k�sz�tm�ny hat�anyagainak forgalmaz�sa vonatkoz�s�ban els�fok� elj�r�sban az
�lelmiszerl�nc-biztons�gi �s �llateg�szs�g�gyi hat�sk�rben elj�r� megyei
korm�nyhivatalnak,

ab) �llatgy�gy�szati k�sz�tm�ny kiskereskedelme eset�n els�fok� elj�r�sban a megyei


korm�nyhivatal �lelmiszerl�nc-biztons�gi �s �llateg�szs�g�gyi feladatk�r�ben elj�r�
j�r�si hivatal�nak, n�v�nyv�d� szer �s hat�anyagai forgalmaz�sa eset�n els�fok�
elj�r�sban a megyei korm�nyhivatal n�v�ny- �s talajv�delmi feladatk�r�ben elj�r�
megyesz�khely szerinti j�r�si hivatal�nak;

b) * �lelmiszer, takarm�ny, �llatgy�gy�szati k�sz�tm�nynek nem min�s�l�


�llatgy�gy�szati term�k forgalmaz�sa eset�n a megyei korm�nyhivatal �lelmiszerl�nc-
biztons�gi �s �llateg�szs�g�gyi hat�sk�rben elj�r� j�r�si hivatal�nak (a
tov�bbiakban: �lelmiszerl�nc-biztons�gi �s �llateg�szs�g�gyi hat�sk�rben elj�r�
j�r�si hivatal), term�sn�vel� anyag forgalmaz�sa eset�n a megyei korm�nyhivatal
n�v�ny- �s talajv�delmi hat�sk�rben elj�r� megyesz�khely szerinti j�r�si
hivatal�nak (a tov�bbiakban: n�v�ny- �s talajv�delmi hat�sk�rben elj�r� j�r�si
hivatal).

(2b) * Az �zleten k�v�li kereskedelem keret�ben a term�k forgalmaz�sa c�lj�b�l a


v�s�rl�nak szervezett utaz�st vagy rendezv�nyt a keresked� k�teles - az utaz�s vagy
rendezv�ny hely�nek �s id�pontj�nak megjel�l�s�vel - legk�s�bb tizen�t nappal
megel�z�en az 1. mell�klet 4. pontja szerinti adattartalommal a jegyz� r�sz�re
bejelenteni. A jegyz� a bejelent�s m�solat�t soron k�v�l, de legk�s�bb a bejelent�s
be�rkez�s�t k�vet� h�rom napon bel�l elektronikus �ton megk�ldi az utaz�s vagy a
rendezv�ny helye szerint illet�kes f�v�rosi �s megyei korm�nyhivatal
fogyaszt�v�delmi feladatk�r�ben elj�r� j�r�si (f�v�rosi ker�leti) hivatal�nak.

(3) *

(4) * A (3) bekezd�s szerint lefolytatott ellen�rz�s eredm�ny�r�l a hat�s�gok az


ellen�rz�st k�vet� nyolc napon bel�l elektronikus �ton t�j�koztatj�k a jegyz�t.

(5) * A keresked� az 1. mell�klet A) pontja szerinti adatokban bek�vetkezett


v�ltoz�st halad�ktalanul, illetve a nyitva tart�si id� v�ltoz�s�t az azt megel�z�
nyolc napon bel�l k�teles bejelenteni a jegyz�nek.

(6) * A jegyz� az adatokban t�rt�nt v�ltoz�st a bejelent�s alapj�n nyilv�ntart�sba


veszi. A jegyz� elj�r�s�ban a (2) �s a (2a) bekezd�sben foglaltakat megfelel�en
alkalmazni kell.

(7) * A kereskedelmi tev�kenys�g v�gz�s�vel kapcsolatos - a k�rnyezet v�delm�nek


�ltal�nos szab�lyair�l sz�l� 1995. �vi LIII. t�rv�ny 97. � (2) bekezd�s�ben
meghat�rozott - figyelemfelh�v�s eset�ben a ter�leti k�rnyezetv�delmi hat�s�g
sz�ks�g szerint megteszi a hat�sk�r�be tartoz� int�zked�seket, illetve megkeresi a
jegyz�t.

(8) * A kereskedelmi tev�kenys�g bejelent�sekor a keresked�nek sz�ks�ges igazolnia


az �zlet haszn�lat�nak jogc�m�t, haszon�lvezet eset�ben a haszon�lvez�
hozz�j�rul�s�t, illetve a k�z�s tulajdonban �ll� �zlet eset�ben a tulajdonost�rsak
hozz�j�rul�s�t.

A kiz�r�lag �zletben forgalmazhat� term�kekre, valamint az ilyen term�keket


forgalmaz� �zletek m�k�d�si enged�lyez�s�re vonatkoz� szab�lyok
7. � (1) A 3. mell�kletben meghat�rozott term�kek kiz�r�lag �zletben
forgalmazhat�k.

(2) A keresked�nek a kiz�r�lag �zletben forgalmazhat� term�k (a tov�bbiakban:


�zletk�teles term�k) forgalmaz�s�ra szolg�l� �zlet �zemeltet�s�re jogos�t� m�k�d�si
enged�ly (a tov�bbiakban: m�k�d�si enged�ly) ir�nti k�relmet az 1. mell�klet B.)
pontj�ban meghat�rozott adattartalommal az �zlet helye szerint illet�kes jegyz�n�l
kell beny�jtania.

(3) Amennyiben a keresked� az �zletk�teles term�kek mellett az �zletben bejelent�s


alapj�n forgalmazhat� term�ket is forgalmazni k�v�n, az e term�kek forgalmaz�s�ra
vonatkoz� bejelent�s�t a m�k�d�si enged�ly ir�nti k�relemben is megteheti.

(4) *

(5) A m�k�d�si enged�lyez�si elj�r�sban k�l�n vizsg�lat n�lk�l �gyf�lnek min�s�l az


�zlet, valamint - a k�l�n jogszab�ly szerinti v�s�ron �s piacon, valamint a
bev�s�rl�k�zpontban l�v� �zlet kiv�tel�vel - az �zlettel k�zvetlen�l szomsz�dos, az
�zlettel k�z�s hat�rvonal�, telekhat�r� ingatlan tulajdonosa, t�rsash�z eset�ben a
k�z�s k�pvisel� vagy az int�z�bizotts�g eln�ke, lak�ssz�vetkezet eset�ben az eln�k.
(6) *

7/A. � * (1) Az �ltal�nos k�zigazgat�si rendtart�sr�l sz�l� 2016. �vi CL. t�rv�ny
(a tov�bbiakban: �kr.) 23. � (2) bekezd�s�ben foglalt kiz�r�si szab�ly alkalmaz�sa
eset�n az e rendeletben szab�lyozott elj�r�sokban m�sodfok� hat�s�gk�nt �s
fel�gyeleti szervk�nt a 3/a. mell�klet szerinti f�v�rosi �s megyei korm�nyhivatal
j�r el.

(2) A m�k�d�si enged�ly ir�nti k�relem beny�jt�sakor a keresked� igazolja az �zlet


haszn�lat�nak jogszer�s�g�t, haszon�lvezet eset�ben a haszon�lvez�, illetve k�z�s
tulajdonban �ll� �zlet eset�ben a tulajdonost�rsak hozz�j�rul�s�nak t�ny�t.

8. � (1) *

(2) * Helysz�ni szemle sz�ks�gess�ge eset�n a jegyz� a helysz�ni szeml�r�l sz�l�


�rtes�t�st a m�k�d�si enged�ly ir�nti k�relemben megjel�lt, az 1. mell�klet B) I.
pontja szerinti adatokkal egy�tt k�ldi meg. Az �rtes�t�sben a jegyz� felh�vja az
�gyfelek figyelm�t, hogy t�volmarad�suk a szemle megtart�s�t nem akad�lyozza.
T�volmarad�s eset�n a szemle id�pontja el�tt a jegyz�h�z �r�sban beadott
�szrev�teleket a jegyz� a szeml�n ismerteti.

(3) A jegyz� az elj�r�s sor�n a 7. � (5) bekezd�s�ben megjel�lt �gyfelek adatait,


�s az �zlet tulajdonjog�nak igazol�s�hoz sz�ks�ges tulajdoni lapot az ingatlan�gyi
hat�s�g megkeres�se �tj�n, vagy a sz�m�t�g�pes ingatlan-nyilv�ntart�si rendszer
haszn�lat�val szerzi be.

(4) *

9. � (1) * A jegyz� a m�k�d�si enged�ly megad�s�val egyidej�leg az �zletet a 2.


mell�klet B) pontja szerint vezetett nyilv�ntart�sba veszi. A jegyz� �ltal vezetett
nyilv�ntart�s a 2. mell�klet B) pontj�ban meghat�rozott adatok tekintet�ben - a
term�szetes szem�lyazonos�t� adatok kiv�tel�vel - k�zhiteles hat�s�gi
nyilv�ntart�snak min�s�l. A jegyz� �ltal vezetett nyilv�ntart�s nyilv�nos, a jegyz�
a nyilv�ntart�st az �nkorm�nyzat honlapj�n k�zz�teszi.

(2) *

(3) * A jegyz� a m�k�d�si enged�ly t�rgy�ban hozott hat�rozatot �llatgy�gy�szati


k�sz�tm�ny vagy annak hat�anyag�nak forgalmaz�sa eset�n az �lelmiszerl�nc-
biztons�gi �s �llateg�szs�g�gyi hat�sk�rben elj�r� j�r�si hivatallal, n�v�nyv�d�
szer vagy annak hat�anyag�nak forgalmaz�sa eset�n a n�v�ny- �s talajv�delmi
hat�sk�rben elj�r� j�r�si hivatallal k�zli.

10. � (1) * A keresked� a m�k�d�si enged�ly megad�s�t k�vet�en az 1. mell�klet B)


pontj�ban megjel�lt adatokban bek�vetkezett v�ltoz�st halad�ktalanul, illetve a
nyitva tart�si id� v�ltoz�sa eset�n az azt megel�z� nyolc napon bel�l k�teles
bejelenteni a jegyz�nek.

(2) * A jegyz� az adatokban t�rt�nt v�ltoz�st a bejelent�s alapj�n nyilv�ntart�sba


veszi. A jegyz� elj�r�s�ban a 9. � (3) bekezd�s�ben foglaltakat megfelel�en
alkalmazni kell.

(3) *

(4) * Az �zlet haszn�lat�ra jogosult szem�ly�ben t�rt�n� v�ltoz�st - amennyiben az


�zletben folytatott tev�kenys�get, illetve forgalmazott �zletk�teles term�kk�rt nem
�rinti - annak megfelel� igazol�sa mellett az �j jogosult k�teles bejelenteni.

(5) * Az �zlet megsz�n�s�t a megsz�n�st k�vet� nyolc napon bel�l be kell jelenteni
a jegyz�nek. A jegyz� a bejelent�st k�vet�en halad�ktalanul visszavonja a m�k�d�si
enged�lyt, �s az �zletet t�rli a nyilv�ntart�sb�l.

(6) *

10/A. � * (1) * A hat�lyos m�k�d�si enged�llyel rendelkez� �zletet m�k�dtet�


keresked� a m�jus 1. �s szeptember 30. k�z�tti id�szakban megrendez�sre ker�l�,
egybef�gg�en legfeljebb t�z napon �t tart� kultur�lis fesztiv�lok ter�let�n az
ideiglenes jelleggel kifejezetten erre a c�lra l�tes�tett vagy haszn�lt �p�letben,
illetve �n�ll� rendeltet�si egys�get k�pez� �p�letr�szben, illetve helyis�gben (a
tov�bbiakban: az �zlet id�szakos fi�k�zlete) a fesztiv�l helysz�ne szerinti
telep�l�s, Budapesten ker�leti �nkorm�nyzat jegyz�j�nek, a F�v�rosi �nkorm�nyzat
�ltal k�zvetlen�l igazgatott ter�let tekintet�ben a f�v�rosi f�jegyz�nek enged�lye
alapj�n forgalmazhatja a 3. mell�klet 2-7. pontj�ban foglalt term�kk�rbe nem
tartoz� term�ket.

(2) *

Az orsz�gos nyilv�ntart�s *
10/B. � * (1) A jegyz� a 6. � (1) bekezd�se, valamint a 9. � (1) bekezd�se
szerinti nyilv�ntart�sba t�rt�n� bejegyz�ssel egyidej�leg a bejegyzett adatokat
elektronikus �ton megk�ldi a Zala Megyei Korm�nyhivatal (a tov�bbiakban:
Korm�nyhivatal) r�sz�re.

(2) A Korm�nyhivatal a jegyz�k �ltal megk�ld�tt adatok alapj�n orsz�gos


nyilv�ntart�st vezet. A Korm�nyhivatal �ltal vezetett nyilv�ntart�s nyilv�nos, �s a
Korm�nyhivatal a nyilv�ntart�st a honlapj�n k�zz�teszi.

(3) * A kereskedelmi hat�s�g a Kertv. 6/G. � a) �s b) pontja szerinti kereskedelmi


nyilv�ntart�s adatai alapj�n a nyilv�ntart�sba bejegyzett jogosult adatair�l,
k�relm�re, hat�s�gi bizony�tv�nyt �ll�t ki - az �kr. szerint meghat�rozott
felt�telek fenn�ll�sa �s a k�relem szem�lyesen t�rt�n� beny�jt�sa eset�n -
automatikus d�nt�shozatal �tj�n.

K�l�n enged�lyhez k�t�tt kereskedelmi tev�kenys�g nyilv�ntart�sa


11. � A kiz�r�lag k�l�n enged�ly birtok�ban folytathat� kereskedelmi tev�kenys�get
a jegyz� a k�l�n enged�ly kiad�s�ra hat�sk�rrel rendelkez� illet�kes hat�s�gnak a
Kertv. 3. � (5) bekezd�se szerinti �rtes�t�se alapj�n veszi nyilv�ntart�sba.

Az egyes kereskedelmi form�kra vonatkoz� rendelkez�sek


12. � (1) K�zter�leti �rt�kes�t�s keret�ben - a (2) bekezd�sben meghat�rozott
elt�r�ssel - az 5. mell�kletben meghat�rozott term�kek forgalmazhat�ak.

(2) * K�zter�leti �rt�kes�t�s keret�ben a h�sv�ti, adventi, kar�csonyi �s


szilveszteri �nnepeken, valamint �vente egy alkalommal, kiz�r�lag az adott �nnepen
�s az azt megel�z� 20 napban az 5. mell�kletben meghat�rozott term�keken t�l az
adott �nneppel, illetve az adott alkalomhoz kapcsol�d� helyi hagyom�nnyal
�sszef�gg� term�kek, tov�bb� nemesf�mb�l k�sz�lt �kszerek, d�szm��ruk �s egy�b
t�rgyak forgalmazhat�k.

(3) K�zter�leti �rt�kes�t�st a keresked� a term�kre vonatkoz� k�l�n jogszab�lyok


alapj�n sz�ks�ges hat�s�gi enged�lyek birtok�ban, tov�bb� a nev�nek �s sz�khely�nek
felt�ntet�s�vel folytathat.

13. � (1) * Automat�b�l nem �rt�kes�thet� nemesf�mb�l k�sz�lt �kszer, d�szm��ru �s


egy�b t�rgy, szeszes ital, �l� �llat, valamint szexu�lis term�k.

(2) Automat�b�l t�rt�n� �rt�kes�t�s a forgalmazott term�kre vonatkoz� k�l�n


jogszab�lyok alapj�n sz�ks�ges hat�s�gi enged�lyek birtok�ban folytathat�. A
keresked� k�teles az automat�n nev�t �s sz�khely�t felt�ntetni.

14. � (1) * Mozg�bolt �tj�n �l� �llat, nemesf�mb�l k�sz�lt �kszer, d�szm��ru �s
egy�b t�rgy nem forgalmazhat�.

(2) * Mozg�bolt �tj�n kereskedelmi tev�kenys�g a term�kre vonatkoz� jogszab�ly


�ltal el��rt felt�telek teljes�t�se mellett, valamint a keresked� nev�nek �s
sz�khely�nek a mozg�boltk�nt �zemeltetett j�rm�v�n, j�l l�that� m�don t�rt�n�
felt�ntet�s�vel v�gezhet�.

15. � * Az alkalmi rendezv�nyen t�rt�n� �rus�t�s a term�kre vonatkoz� jogszab�ly


�ltal el��rt felt�telek teljes�t�se mellett t�rt�nhet, tov�bb� a keresked� j�l
l�that� m�don k�teles felt�ntetni nev�t, sz�khely�t az �rt�kes�t�s helysz�n�n.

16. � (1) A k�z�t ter�let�nek k�zleked�sre szolg�l� r�sz�n a j�rda kiv�tel�vel


kereskedelmi tev�kenys�g nem folytathat�. A k�z�t ter�let�nek egy�b r�sz�n, illetve
a k�z�t mellett a k�z�t forgalombiztons�g�t �rint� kereskedelmi tev�kenys�g csak a
k�z�t kezel�j�nek hozz�j�rul�sa eset�n v�gezhet�.

(2) A keresked� az �zlete homlokzat�val �rintkez� ter�leten az �zletben val�


forgalmaz�s szab�lyai szerint - a ter�let tulajdonos�nak (kezel�j�nek)
hozz�j�rul�sa birtok�ban - forgalmazhatja az �zletben jogszer�en forgalmazott, a
bejelent�sben vagy a m�k�d�si enged�lyben meghat�rozott term�keket.

17. � * (1) Csomagk�ld� kereskedelem �tj�n a kedvtel�sb�l tartott �llatok


tart�s�r�l �s forgalmaz�s�r�l sz�l� jogszab�ly szerinti kedvtel�sb�l tartott �llat
nem forgalmazhat�.

(2) * Ha a csomagk�ld� keresked�nek az inform�ci�s �nrendelkez�si jogr�l �s az


inform�ci�szabads�gr�l sz�l� t�rv�ny �rtelm�ben az adatv�delmi nyilv�ntart�sba be
kell jelentkeznie, a csomagk�ld� keresked� - a k�l�n jogszab�lyban el��rt
t�j�koztat�si k�vetelm�nyekben el��rtakon t�l - k�teles a term�k ismertet�j�ben,
illetve a term�kr�l sz�l� t�j�koztat�ban felt�ntetni az adatv�delmi nyilv�ntart�si
sz�m�t.

18. � (1) Nem forgalmazhat� �zleten k�v�li (h�zal�) kereskedelem �tj�n

a) k�b�t�szer �s pszichotr�p anyag, illetve annak min�s�l� term�k,

b) gy�gyszer, gy�gyszernek nem min�s�l� gy�gyhat�s� anyag vagy k�sz�tm�ny,


gy�gy�szati seg�deszk�z, vesz�lyesnek min�s�l� anyag �s k�sz�tm�ny, n�v�nyv�d�
szer, n�v�nyv�delmi c�l� �s termel�sn�vel� anyag, valamint �llatgy�gy�szati term�k,

c) �lelmiszer (ide�rtve a gomb�t is), a z�lds�g �s a gy�m�lcs kiv�tel�vel,

d) * �l� �llat, n�v�nyi szapor�t�anyag,

e) * az Orsz�gos T�zv�delmi Szab�lyzat szerint robban�svesz�lyes oszt�lyba tartoz�


anyag,

f) vesz�lyes hullad�k, vesz�lyes komponenseket tartalmaz� maradv�ny �s lev�lasztott


anyag,

g) dr�gak�, nemesf�m, nemesf�mb�l k�sz�lt �kszer, d�szm��ru �s egy�b t�rgy,

h) j�ved�ki term�k, valamint

i) olyan egy�b term�k, amelynek forgalmaz�s�t k�l�n jogszab�ly el�zetes enged�lyhez


k�ti.
(2) �zleten k�v�li keresked�s c�lj�b�l a fogyaszt� a lak�s�n 19 �s 9 �ra k�z�tt nem
kereshet� fel, kiv�ve, ha ehhez el�zetesen hozz�j�rult.

(3) A fogyaszt�t a lak�s�n, munkahely�n, �tmeneti tart�zkod�si hely�n felkeres�


szem�ly k�teles szem�lyazonoss�g�t, �s ha nem a saj�t nev�ben j�r el, k�pviseleti
jogosults�g�t a fogyaszt�nak igazolni.

18/A. � * K�zleked�si eszk�z�n folytatott �rt�kes�t�s a k�zleked�si eszk�z


tulajdonos�nak, vagy �zembentart�j�nak enged�ly�vel, tov�bb� az �rt�kes�tett
term�kre vonatkoz� jogszab�lyok alapj�n sz�ks�ges hat�s�gi enged�lyek birtok�ban, a
keresked� nev�nek �s sz�khely�nek a v�s�rl�k sz�m�ra j�l l�that� helyen t�rt�n�
felt�ntet�s�vel v�gezhet�.

Egyes term�kek forgalmaz�s�ra vonatkoz� el��r�sok


19. � Vegyipari term�k, h�ztart�si vegyipari k�sz�tm�ny - a komputeres
sz�nkever�vel felszerelt speci�lis fest�kszak�zletben t�rt�n� fest�k kiszerel�s
kiv�tel�vel -, valamint g�pj�rm� �zemeltet�si seg�danyag csak el�re kiszerelt
form�ban, egyedi, z�rt, haszn�lati �tmutat�val ell�tott csomagol�sban
forgalmazhat�. A nem iparilag kiszerelt �s csomagolt kozmetikai k�sz�tm�nyek z�rt
csomagol�sban forgalmazhat�ak.

20. � (1) Szexu�lis term�ket kirakatban elhelyezni, k�zszeml�re tenni tilos.

(2) * Nevel�si-oktat�si, gyermek- �s ifj�s�gv�delmi int�zm�ny, valamint templom �s


vall�sgyakorl�sra rendelt m�s hely b�rmely bej�rat�t�l sz�m�tott 200 m�teres k�z�ti
(k�zter�leti) t�vols�gon bel�l szexu�lis term�k nem forgalmazhat�.

(3) Szexu�lis term�k - a szexu�lis term�k forgalmaz�s�ra szakosodott �zletek


kiv�tel�vel - csak z�rt csomagol�sban, a t�bbi term�kt�l elk�l�n�tve forgalmazhat�.

21. � (1) Tilos szeszes italt forgalmazni a di�ksport egyes�let �s a nevel�si-


oktat�si int�zm�ny sportl�tes�tm�nyeiben, kiv�ve azokat a rendezv�nyeket, amelyeken
18 �ven aluliak nem vesznek r�szt. Tilos 5%-n�l magasabb alkoholtartalm� italok
forgalmaz�sa a versenyrendszerben szervezett, illetve a sport�g versenynapt�r�ban
egy�bk�nt szerepl� sportrendezv�ny kezdet�t megel�z� k�t �r�t�l a sportrendezv�ny
befejez�s�t k�vet� egy �r�ig terjed� id�szakban a sportl�tes�tm�nyek ter�let�n.

(2) A melegkonyh�s vend�gl�t� �zlet kiv�tel�vel tilos szeszes italt kim�rni


nevel�si-oktat�si, eg�szs�g�gyi, gyermek- �s ifj�s�gv�delmi int�zm�ny b�rmely
bej�rat�t�l sz�m�tott 200 m�teres k�z�ti (k�zter�leti) t�vols�gon bel�l.

(3) * A (2) bekezd�sben megjel�lt int�zm�nyek napi m�k�d�si idej�nek lej�rta ut�n
t�rt�n� szeszes ital kim�r�st a jegyz� - a kim�r�s helye szerint illet�kes
rend�rkapit�nys�g, valamint az �llami ad�- �s v�mhat�s�g el�zetes �r�sbeli
v�lem�ny�nek figyelembev�tel�vel - enged�lyezheti.

22. � (1) Vend�gl�t� �zletben a vend�gek sz�rakoztat�s�ra zeneszolg�ltat�s


ny�jthat�, m�soros el�ad�s, t�nc rendezhet�, tov�bb� a szerencsej�t�k szervez�s�r�l
sz�l� 1991. �vi XXXIV. t�rv�nyben (a tov�bbiakban: Szt.) foglaltak alapj�n
szerencsej�t�knak nem min�s�l� sz�rakoztat� j�t�k folytathat�. Az �zletben az Szt.
alapj�n szerencsej�t�knak min�s�l� j�t�k csak az Szt.-ben meghat�rozott
felt�telekkel m�k�dtethet�, illetve folytathat�.

(2) Az (1) bekezd�sben meghat�rozott tev�kenys�g akkor folytathat�, ha a vend�gl�t�


�zlet megfelel a k�rnyezeti zaj �s rezg�s elleni v�delem egyes szab�lyair�l sz�l�
korm�nyrendeletben foglalt k�vetelm�nyeknek.

A forgalmaz�st �s kiszolg�l�st �rint� rendelkez�sek


23. � (1) A keresked� k�teles - a helyben fogyasztott term�k kiv�tel�vel - a
megv�s�rolt term�ket jelleg�nek megfelel� m�don, �lelmiszerekn�l a k�l�n
jogszab�lyban foglaltak figyelembev�tel�vel becsomagolni.

(2) A v�s�rl� r�sz�re t�meg, t�rfogat vagy egy�b m�rt�k szerint forgalmazott
term�ket - a nett� t�meget, t�rfogatot vagy egy�b m�rt�ket felt�ntet� eredeti
csomagol�sban forgalmazott term�k kiv�tel�vel - csak hat�s�gilag hiteles�tett
m�r�eszk�zzel t�rt�n� lem�r�s ut�n szabad kiszolg�lni. S�lyp�tl� eszk�z�k
haszn�lata tilos.

(3) A haszn�lt, min�s�ghib�s, valamint a k�lcs�nz�sre sz�nt term�ket az �j


term�kt�l el kell k�l�n�teni.

24. � (1) A keresked�, illetve alkalmazottja ellen�rz�skor eredeti okirattal vagy


m�solattal k�teles igazolni, hogy eleget tett a kereskedelmi tev�kenys�g
bejelent�si k�telezetts�g�nek, illetve rendelkezik m�k�d�si enged�llyel, tov�bb�
megfelel a k�l�n jogszab�lyban meghat�rozott felt�teleknek.

(2) Ha az (1) bekezd�sben meghat�rozott k�telezetts�g�t a keresked� nem teljes�ti,


emiatt vele szemben nem alkalmazhat� jogk�vetkezm�ny, ha a keresked� az ellen�rz�s
id�pontj�ban tev�kenys�g�t t�nylegesen a sz�ks�ges enged�ly birtok�ban vagy
bejelent�s alapj�n folytatta.

(3) Az �zletben m�k�d� biztons�gi szolg�lat nev�r�l �s sz�khely�r�l, m�k�d�s�nek


v�s�rl�kat �rint� szab�lyair�l a v�s�rl�kat j�l l�that�an t�j�koztatni kell.

25. � (1) A v�s�rl�k k�nyvek�nt nyomdai �ton el��ll�tott, legal�bb t�z A/4-es vagy
A/5-�s m�ret� lapot tartalmaz� nyomtatv�ny alkalmazhat�.

(2) A v�s�rl�k k�nyve tartalmazza a keresked� nev�t, c�m�t �s sz�khely�t, valamint


c�gjegyz�ksz�m�t, tov�bb� az egy�ni v�llalkoz� nyilv�ntart�si sz�m�t �s a v�s�rl�k
k�nyve haszn�latba v�tel�nek id�pontj�t.

(3) A v�s�rl�k k�nyv�t a jegyz� a keresked� k�relm�re al��r�s�val �s


b�lyegz�lenyomat�val halad�ktalanul hiteles�ti, ha az megfelel az (1) �s (2)
bekezd�sben foglaltaknak.

(4) A (3) bekezd�st�l elt�r�en a bejelent�sk�teles vagy k�l�n enged�lyhez k�t�tt


kereskedelmi tev�kenys�g eset�n a keresked� ilyen ir�ny� - a bejelent�ssel
egyidej�leg megtett - k�relm�re a jegyz� a keresked� �ltal haszn�lni k�v�nt els�
v�s�rl�k k�nyv�t az �zlet nyilv�ntart�sba v�tel�vel a v�s�rl�k k�nyve haszn�latba
v�tel�nek bejelentett id�pontj�t�l, mint haszn�latba v�teli id�pontt�l hiteles�ti.
Ebben az esetben a haszn�latba v�tel id�pontj�t az �zletet �zemeltet� keresked�
c�gszer� al��r�s�val �s b�lyegz�lenyomat�val igazolja.

(5) A kereskedelmi tev�kenys�g ellen�rz�s�re jogosult hat�s�gok k�t �vre


visszamen�leg vizsg�lhatj�k a v�s�rl�k k�nyv�be tett bejegyz�seket, valamint az
�r�sbeli v�s�rl�i panaszra adott v�lasz m�sodp�ld�ny�t.

A kereskedelmi tev�kenys�g ellen�rz�s�re vonatkoz� elj�r�sok, szankci�k


26. � (1) * A fogyaszt�v�delmi hat�s�g j�r el

a) a fogyaszt�v�delemr�l sz�l� 1997. �vi CLV. t�rv�ny (a tov�bbiakban: Fgytv.)


szab�lyai szerint a 18. � (1) bekezd�s a)-f) �s h)-i) pontja, (2) �s (3) bekezd�se,
a 19. �, a 20. �, valamint a 23. � szerinti rendelkez�sek megs�rt�se eset�n,
valamint

b) a fogyaszt�kkal szembeni tisztess�gtelen kereskedelmi gyakorlat tilalm�r�l sz�l�


2008. �vi XLVII. t�rv�nyben meghat�rozott szab�lyok szerint a 17. �-ban, a 24. �
(3) bekezd�s�ben, tov�bb� a 12. � (3) bekezd�s�ben, a 13. � (2) bekezd�s�ben, a 14.
� (2) bekezd�s�ben, valamint a 15. � (1) bekezd�s�ben foglalt t�j�koztat�si
szab�lyok megs�rt�se eset�n.

(2) Az (1) bekezd�sben eml�tett rendelkez�sek az Fgytv. alkalmaz�s�ban


fogyaszt�v�delmi rendelkez�sek.

27. � (1) Ha a keresked� a tev�kenys�g�re, a forgalmazott term�kre, illetve annak


�rus�t�s�ra vonatkoz� jogszab�lyi el��r�soknak nem tesz eleget, vagy a hat�lyos
jogszab�lyi felt�teleknek nem felel meg, �s a jogs�rt�s m�sk�nt nem orvosolhat�,
illetve a jogszab�lyi felt�teleknek val� megfelel�s m�s m�don nem biztos�that�, a
jegyz� - a (2) bekezd�s a) pontja �s a (3) bekezd�s szerinti eset kiv�tel�vel - az
�szlelt hi�nyoss�gok megsz�ntet�s�ig, de legfeljebb kilencven napra a tev�kenys�get
megtilthatja, vagy az �zletet ideiglenesen bez�rathatja.

(2) A jegyz� a m�k�d�si enged�lyt visszavonja, illetve tev�kenys�g folytat�s�t


megtiltja �s a keresked�t, illetve az �zletet a nyilv�ntart�sb�l t�rli �s az
�zletet bez�ratja, ha

a) a m�k�d�si enged�ly kiad�s�nak felt�telei m�r nem �llnak fenn,

b) a keresked� az (1) bekezd�s szerinti jegyz�i hat�rozatban meghat�rozott


id�tartam alatt nem tesz eleget a hat�rozatban foglaltaknak,

c) a keresked� a k�l�n jogszab�lyban meghat�rozott vesz�lyes m�rt�k� k�rnyezeti zaj


eset�n, a lak�k eg�szs�ges �letk�r�lm�nyeinek �s pihen�shez val� jog�nak
biztos�t�sa �rdek�ben, a jogs�rt� �llapot megsz�ntet�s�ig elrendelt k�telez�
�jszakai z�rva tart�si id�szak alatt tov�bbra is nyitva tart,

d) a keresked� a k�l�n jogszab�lyban meghat�rozott vesz�lyes m�rt�k� k�rnyezeti zaj


eset�n a hirdet�s vagy figyelemfelh�v�s c�lj�ra szolg�l� hanghat�sokat okoz�
eszk�zt haszn�lat�nak megtilt�sa ellen�re tov�bb haszn�lja.

(3) Amennyiben az ellen�rz�s sor�n meg�llap�t�st nyer, hogy a keresked� m�k�d�si


enged�llyel nem rendelkez� �zletben folytat kiz�r�lag �zlethez k�t�tt kereskedelmi
tev�kenys�get, a jegyz� k�teles az �zletet azonnal bez�ratni.

(4) * A jegyz� az (1)-(3) bekezd�s alapj�n hozott hat�rozat�t elektronikus �ton


k�zli a 6. � (2) bekezd�s�ben megjel�lt �s a k�l�n enged�lyt kiad� hat�s�ggal, a
hullad�kkezel�si �s hullad�kgazd�lkod�si k�vetelm�nyeknek val� megfelel�s�g kapcs�n
elj�r� ter�leti k�rnyezetv�delmi hat�s�ggal, valamint az egy�ni v�llalkoz�t
nyilv�ntart�sba vev� j�r�si (f�v�rosi ker�leti) hivatallal, gazdas�gi t�rsas�g
eset�n az illet�kes c�gb�r�s�ggal.

Fogalommeghat�roz�sok
28. � E rendelet alkalmaz�sa szempontj�b�l:

a) alkalmi rendezv�ny: olyan nem rendszeres, hanem bizonyos �nnepi vagy m�s
alkalmakb�l szervezett rendezv�ny - ide nem �rtve a v�s�rokr�l, a piacokr�l �s a
bev�s�rl�k�zpontokr�l sz�l� korm�nyrendelet szerinti alkalmi �s �nnepi v�s�rokat -,
amelyen nem a kiskereskedelmi tev�kenys�g a f� c�l, de az a rendezv�nyhez
szolg�ltat�sk�nt kapcsol�dik, �s ott a rendezv�ny jelleg�hez kapcsol�d� term�keket
forgalmaznak, ide�rtve a megrendel� �ltal meghat�rozott helyen eseti alkalommal
v�gzett �tkeztet�st, illetve italszolg�ltat�st;

b) b�f�term�kek: a forgalmaz�s hely�n el��ll�tott

ba) grillezett h�sok, frissen s�ltek, s�lt �s f�tt kolb�sz, hurka, virsli, f�st�lt
vagy s�lt hal,

bb) l�ngos-, palacsintaf�l�k,

bc) meleg �s hideg szendvicsf�l�k, valamint

az ezek fogyaszt�s�hoz k�zvetlen�l kapcsol�d� term�kek, �s gy�rilag el�re csomagolt


�lelmiszerek, valamint az italok;

c) *

d) melegkonyh�s vend�gl�t�hely: meleg- �s hideg �teleket, cukr�szati


k�sz�tm�nyeket, s�t�- �s �desipari term�keket, k�v�t, szeszesitalt �s szeszmentes
italokat forgalmaz� �zlet, ahol az �teleket meghat�roz�an a helysz�nen k�sz�tik;

e) *

f) szexu�lis term�k: az Fgytv. 2. � v) pontj�ban meghat�rozott term�k.

Z�r� rendelkez�sek
29. � (1) E rendelet 2009. okt�ber 1-j�n l�p hat�lyba.

(2) E rendelet rendelkez�seit a hat�lybal�p�sekor folyamatban l�v� �gyekre is


alkalmazni kell.

(3) Az e rendelet hat�lybal�p�sekor m�r m�k�d� �s hat�lyos m�k�d�si enged�llyel


rendelkez� �zlet eset�ben a keresked�nek csak az 1. mell�klet szerinti adatokban
bek�vetkezett v�ltoz�s eset�n kell az e rendelet szerinti �j m�k�d�si enged�ly
ir�nti k�relmet vagy bejelent�st beny�jtania. A jegyz� a 6. � (6) bekezd�se,
illetve a 10. � szerint j�r el.

(4) Az e rendelet hat�lybal�p�s�t megel�z�en az �zletek m�k�d�s�nek rendj�r�l,


valamint az egyes �zlet n�lk�l folytathat� kereskedelmi tev�kenys�gek v�gz�s�nek
felt�teleir�l sz�l� 133/2007. (VI. 13.) Korm. rendelet alapj�n az �zletekr�l
vezetett nyilv�ntart�s adatait 2009. december 31-ig kell �tvezetni a 2. mell�klet
szerint.

(5) * E rendeletnek az egyes korm�nyrendeleteknek a k�zigazgat�si hat�s�gi elj�r�s


�s szolg�ltat�s �ltal�nos szab�lyair�l sz�l� 2004. �vi CXL. t�rv�nyhez kapcsol�d�
m�dos�t�s�r�l sz�l� 176/2013. (VI. 3.) Korm. rendelet 6. �-�val meg�llap�tott 6. �
(2a) bekezd�s�t az e rendelkez�s hat�lybal�p�s�t k�vet�en indult, illetve a
megism�telt elj�r�sokban kell alkalmazni.

(6) * A 6. � (1) bekezd�s, valamint a 9. � (1) bekezd�se szerinti nyilv�ntart�s


2016. janu�r 1-je el�tt bejegyzett adatait a jegyz� 2016. febru�r 29-ig k�ldi meg
elektronikusan a Korm�nyhivatal r�sz�re.

29/A. � * A 2016. janu�r 1-j�ig bejelentett mozg�bolt �tj�n folytatott


kereskedelmi tev�kenys�get, valamint �zleten k�v�li kereskedelmet v�gz�
keresked�knek tev�kenys�g�ket nem kell bejelenteni�k a sz�khely�k szerinti
jegyz�h�z.

29/B. � * A 2016. janu�r 1-j�ig bejelentett mozg�bolt �tj�n folytatott


kereskedelmi tev�kenys�get, valamint �zleten k�v�li kereskedelmet v�gz� keresked�k
nyilv�ntart�s�nak adatait a kereskedelmi tev�kenys�g helye szerinti jegyz� 2016.
febru�r 1-ig �tadja a sz�khely szerinti jegyz�k r�sz�re.

30. � A 19. �-ban �s a 20. � (3) bekezd�s�ben meghat�rozott technikai jelleg�


el��r�soknak nem kell megfelelnie az olyan term�knek, amelyet az Eur�pai Uni�
valamely tag�llam�ban vagy T�r�korsz�gban �ll�tottak el�, illetve hoztak
forgalomba, vagy az Eur�pai Gazdas�gi T�rs�gr�l sz�l� meg�llapod�sban r�szes
valamely EFTA-�llamban �ll�tottak el� az ott ir�nyad� el��r�soknak megfelel�en,
felt�ve, hogy az ir�nyad� el��r�sok a k�zerk�lcs, a k�zbiztons�g, az emberi
eg�szs�g �s �let v�delme, illetve a fogyaszt�k v�delme tekintet�ben az e
rendeletben meghat�rozottal egyen�rt�k� v�delmet ny�jtanak.

31. � *

32. � A 13. � (1) bekezd�se, a 19. �, a 20. � (3) bekezd�se tervezet�nek a m�szaki
szabv�nyok �s szab�lyok, valamint az inform�ci�s t�rsadalom szolg�ltat�saira
vonatkoz� szab�lyok ter�n inform�ci�szolg�ltat�si elj�r�s meg�llap�t�s�r�l sz�l� -
a 98/48/EK eur�pai parlamenti �s tan�csi ir�nyelvvel m�dos�tott - 1998. j�nius 22-i
98/34/EK eur�pai parlamenti �s tan�csi ir�nyelv 8-10. cikk�ben el��rt egyeztet�se
megt�rt�nt.

33. � * (1) Ez a rendelet a bels� piaci szolg�ltat�sokr�l sz�l�, 2006. december


12-i 2006/123/EK eur�pai parlamenti �s tan�csi ir�nyelv 8., 9. �s 16. cikk�nek val�
megfelel�st szolg�lja.

(2) E rendelet 3. mell�klet 2. pontja a 76/768/EGK, a 88/378/EGK, az 1999/13/EK


tan�csi ir�nyelveknek, �s a 2000/53/EK, a 2002/96/EK �s 2004/42/EK eur�pai
parlamenti �s tan�csi ir�nyelveknek az anyagok �s kever�kek oszt�lyoz�s�r�l,
c�mk�z�s�r�l �s csomagol�s�r�l sz�l� 1272/2008/EK rendelethez val� hozz�igaz�t�sa
c�lj�b�l t�rt�n� m�dos�t�s�r�l sz�l�, 2008. december 16-i 112/2008/EK eur�pai
parlamenti �s tan�csi ir�nyelv 7. cikk�nek val� megfelel�st szolg�lja.

1. mell�klet a 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelethez *


A) A bejelent�sk�teles kereskedelmi tev�kenys�g folytat�s�r�l sz�l� bejelent�s
adattartalma
I. A keresked� �s a kereskedelmi tev�kenys�g adatai

1. a keresked� neve, c�me, illetve sz�khelye;

2. a keresked� c�gjegyz�ksz�ma, az egy�ni v�llalkoz� nyilv�ntart�si sz�ma, illetve


a kistermel� regisztr�ci�s sz�ma;

3. a folytatni k�v�nt kereskedelmi tev�kenys�g helye az al�bbiak szerint:

3.1. a kereskedelmi tev�kenys�g c�me (t�bb helysz�n eset�ben c�mek),

3.2. mozg�bolt eset�ben a m�k�d�si ter�let �s az �tvonal jegyz�ke,

3.3. �zleten k�v�li keresked�s �s csomagk�ld� kereskedelem eset�ben a m�k�d�si


ter�let jegyz�ke, a m�k�d�si ter�let�vel �rintett telep�l�sek, vagy - ha a
tev�kenys�g egy eg�sz megy�re vagy az orsz�g eg�sz�re kiterjed - a megye, illetve
az orsz�gos jelleg megjel�l�se,

3.4. a k�zleked�si eszk�z�n folytatott �rt�kes�t�s eset�n annak a k�zleked�si


eszk�znek a megjel�l�se (a j�rm� azonos�t�s�ra haszn�lt jelz�s felt�ntet�s�vel),
amelyen kereskedelmi tev�kenys�get k�v�nnak folytatni;

4. �zleten k�v�li kereskedelem eset�n a term�k forgalmaz�sa c�lj�b�l szervezett


utaz�s vagy tartott rendezv�ny hely�nek �s id�pontj�nak, illetve a szervezett
utaz�s keret�ben tartott rendezv�ny eset�n az utaz�s indul�si �s c�lhely�nek,
valamint az utaz�s id�pontj�nak megjel�l�se;

5. a kereskedelmi tev�kenys�g helye szerinti bont�sban a folytatni k�v�nt


kereskedelmi tev�kenys�g form�ja a Kertv. 3. � (4) bekezd�se szerint;
6. ha a kereskedelmi tev�kenys�g �zletben t�rt�nik, az �zlet

6.1. napi, heti nyitva tart�si ideje,

6.2. tulajdonosa,

6.3. c�me, helyrajzi sz�ma,

6.4. haszn�lat�nak jogc�me,

6.5. elnevez�se,

6.6. alapter�lete (m2),

6.7. vend�gl�t� �zlet eset�n befogad�k�pess�ge,

6.8. a 25. � (4) bekezd�s szerinti esetben a v�s�rl�k k�nyve nyomtatv�ny azonos�t�
adatai �s haszn�latba v�tel�nek id�pontja,

6.9. napi fogyaszt�si cikket �rt�kes�t� �zlet eset�n az �rus�t�t�r nett�


alapter�lete;

7. az egyes kereskedelmi form�k �s helyek szerinti bont�sban a forgalmazni k�v�nt

7.1. term�kek megnevez�se �s sorsz�ma a 6. mell�klet alapj�n, illetve ebb�l

7.2. a j�ved�ki ad�r�l sz�l� t�rv�ny szerinti j�ved�ki term�kek;

8. az egyes kereskedelmi form�k �s helyek szerinti bont�sban a folytatni k�v�nt


kereskedelmi tev�kenys�g jellege:

8.1. kereskedelmi �gyn�ki tev�kenys�g (Kertv. 2. � 10. pont),

8.2. kiskereskedelmi tev�kenys�g (Kertv. 2. � 13. pont), megjel�lve a vend�gl�t�st


(Kertv. 2. � 30. pont), ha ilyen tev�kenys�get folytat,

8.3. nagykereskedelmi tev�kenys�g (Kertv. 2. � 18. pont);

9. a keresked� nyilatkozata kereskedelmi form�k �s helyek szerinti bont�sban arr�l,


hogy

9.1. k�v�n-e szeszesital-kim�r�st folytatni, illetve

9.2. k�v�n-e az �zletben a 22. � (1) bekezd�sben meghat�rozott tev�kenys�get


folytatni.

II. Keltez�s, a bejelent� al��r�sa (b�lyegz�je).

B) A m�k�d�si enged�ly ir�nti k�relem adattartalma


I. A keresked� �s az �zlet adatai

1. a keresked� neve, c�me, illetve sz�khelye;

2. a keresked� c�gjegyz�ksz�ma, az egy�ni v�llalkoz�i nyilv�ntart�si sz�ma, illetve


a kistermel� regisztr�ci�s sz�ma;

3. az �zlet
3.1. a napi, heti nyitva tart�si ideje,

3.2. tulajdonosa,

3.3. c�me, helyrajzi sz�ma,

3.4. haszn�lat�nak jogc�me,

3.5. elnevez�se,

3.6. alapter�lete (m2);

4. �zletek szerinti bont�sban a forgalmazni k�v�nt

4.1. �zletk�teles term�kek, megnevez�se, sorsz�ma a 3. mell�klet alapj�n,

4.2. egy�b term�kek megnevez�se, sorsz�ma a 6. mell�klet alapj�n, illetve ebb�l

4.3. a j�ved�ki ad�r�l sz�l� t�rv�ny szerinti j�ved�ki term�kek megnevez�se;

5. �zletek szerinti bont�sban a folytatni k�v�nt kereskedelmi tev�kenys�g jellege:

5.1. kiskereskedelmi tev�kenys�g (Kertv. 2. � 13. pont),

5.2. nagykereskedelmi tev�kenys�g (Kertv. 2. � 18. pont).

II. Keltez�s, a k�relmez� (bejelent�) al��r�sa (b�lyegz�je).

2. mell�klet a 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelethez


A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet alapj�n vezetett nyilv�ntart�s
A) Bejelent�shez k�t�tt kereskedelmi tev�kenys�g eset�ben:

1. a nyilv�ntart�sba v�tel sz�ma;

2. a keresked� neve, c�me, illetve sz�khelye;

3. a keresked� c�gjegyz�ksz�ma, v�llalkoz�i nyilv�ntart�si sz�ma, illetve a


kistermel� regisztr�ci�s sz�ma;

4. a keresked� statisztikai sz�ma;

5. a kereskedelmi tev�kenys�g helye:

5.1. a kereskedelmi tev�kenys�g c�me (t�bb helysz�n eset�ben a c�mek),

5.2. mozg�bolt eset�ben a m�k�d�si ter�let �s az �tvonal jegyz�ke,

5.3. �zleten k�v�li keresked�s �s csomagk�ld� kereskedelem eset�ben a m�k�d�si


ter�let jegyz�ke, a m�k�d�si ter�let�vel �rintett telep�l�sek, vagy - ha a
tev�kenys�g egy eg�sz megy�re vagy az orsz�g eg�sz�re kiterjed - a megye, illetve
az orsz�gos jelleg megjel�l�se,

5.4. * a k�zleked�si eszk�z�n folytatott �rt�kes�t�s eset�n annak a k�zleked�si


eszk�znek a megjel�l�se (a j�rm� azonos�t�s�ra haszn�lt jelz�s felt�ntet�s�vel),
amelyen kereskedelmi tev�kenys�get folytatnak;

5a. * �zleten k�v�li kereskedelem eset�n a term�k forgalmaz�sa c�lj�b�l szervezett


utaz�s vagy tartott rendezv�ny hely�nek �s id�pontj�nak, illetve a szervezett
utaz�s keret�ben tartott rendezv�ny eset�n az utaz�s indul�si �s c�lhely�nek,
valamint az utaz�s id�pontj�nak megjel�l�se;

6. a kereskedelmi tev�kenys�g helye szerinti bont�sban a kereskedelmi tev�kenys�g


form�ja a Kertv. 3. � (4) bekezd�se szerint;

7. amennyiben a kereskedelmi tev�kenys�g �zletben t�rt�nik,

7.1. a napi/heti nyitva tart�si id�,

7.2. az �zlet elnevez�se,

7.3. az �zlet alapter�lete (m2),

7.4. vend�gl�t� �zlet eset�ben befogad�k�pess�ge,

7.5. a 25. � (4) bekezd�s szerinti v�s�rl�k k�nyve haszn�latba v�tel�nek id�pontja,

7.6. * napi fogyaszt�si cikket �rt�kes�t� �zlet eset�n az �rus�t�t�r nett�


alapter�lete, az �zlethez l�tes�tett g�pj�rm�-v�rakoz�helyek sz�ma, azok
telekhat�rt�l m�rt t�vols�ga �s elhelyez�se (saj�t telken vagy m�s telken
parkol�ban, parkol�h�zban, vagy k�zter�letek k�zleked�sre sz�nt ter�lete egy
r�sz�n, illetve a k�zforgalom c�lj�ra �tadott mag�n�t egy r�sz�n);

8. az egyes kereskedelmi form�k �s helyek szerinti bont�sban

8.1. term�kek megnevez�se �s sorsz�ma a 6. mell�klet alapj�n, illetve ebb�l

8.2. * a j�ved�ki ad�r�l sz�l� t�rv�ny szerinti j�ved�ki term�kek;

9. kereskedelmi form�k �s helyek szerinti bont�sban a kereskedelmi tev�kenys�g


jellege:

9.1. kereskedelmi �gyn�ki tev�kenys�g (Kertv. 2. � 10. pont),

9.2. kiskereskedelem (Kertv. 2. � 13. pont), megjel�lve a vend�gl�t�st (Kertv. 2. �


30. pont), amennyiben ilyen tev�kenys�get folytat,

9.3. nagykereskedelem (Kertv. 2. � 18. pont);

10. annak t�nye, hogy az �zletben folytatnak-e

10.1. szeszesital-kim�r�st, illetve

10.2. a 22. � (1) bekezd�sben meghat�rozott tev�kenys�get;

11. ha a keresked� k�l�n enged�lyhez k�t�tt kereskedelmi tev�kenys�get folytat, a


k�l�n enged�ly alapj�n forgalmazott term�kek k�r�t, megnevez�s�t, tov�bb� a k�l�n
enged�lyt ki�ll�t� hat�s�got �s a k�l�n enged�ly sz�m�t, hat�ly�t (egyes
kereskedelmi form�k �s helyek szerinti bont�sban);

12. a kereskedelmi tev�kenys�g megkezd�s�nek, m�dos�t�s�nak �s megsz�n�s�nek


id�pontja.

B) M�k�d�si enged�llyel rendelkez� �zlet eset�ben:

1. a nyilv�ntart�sba v�tel sz�ma;

2. a keresked� neve, c�me, illetve sz�khelye;


3. a keresked� c�gjegyz�ksz�ma, v�llalkoz�i nyilv�ntart�si sz�ma, illetve a
kistermel� regisztr�ci�s sz�ma;

4. a keresked� statisztikai sz�ma;

5. az �zlet

5.1. a napi/heti nyitva tart�si ideje,

5.2. c�me, helyrajzi sz�ma,

5.3. elnevez�se,

5.4. alapter�lete (m2);

6. �zletek szerinti bont�sban a forgalmazott

6.1. �zletk�teles term�kek, megnevez�se, sorsz�ma a 3. mell�klet alapj�n,

6.2. egy�b term�kek megnevez�se, sorsz�ma a 6. mell�klet alapj�n, illetve ebb�l,

6.3. * a j�ved�ki ad�r�l sz�l� t�rv�ny szerinti j�ved�ki term�kek megnevez�se;

7. �zletek szerinti bont�sban a folytatni k�v�nt kereskedelmi tev�kenys�g jellege:

7.1. kiskereskedelem (Kertv. 2. � 13. pont),

7.2. nagykereskedelem (Kertv. 2. � 18. pont);

8. ha az �zletben k�l�n enged�lyhez k�t�tt kereskedelmi tev�kenys�get folytatnak, a


k�l�n enged�ly alapj�n forgalmazott term�kek k�r�t, megnevez�s�t, tov�bb� a k�l�n
enged�lyt ki�ll�t� hat�s�got �s a k�l�n enged�ly sz�m�t, hat�ly�t;

9. a kereskedelmi tev�kenys�g megkezd�s�nek, m�dos�t�s�nak �s megsz�n�s�nek


id�pontja.

3. mell�klet a 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelethez


A kiz�r�lag �zletben forgalmazhat� term�kek
1. *

2. * a k�miai biztons�gr�l sz�l� t�rv�ny szerinti vesz�lyes anyagok �s kever�kek,


kiv�ve a j�ved�ki ad�r�l sz�l� t�rv�ny szerinti t�zel�-, f�t�anyag c�l� g�zolaj,
LPG �s az �zemanyag;

3. az egyes fest�kek, lakkok �s j�rm�vek jav�t� f�nyez�s�re szolg�l� term�kek


szerves old�szer tartalm�nak szab�lyoz�s�r�l sz�l� korm�nyrendelet hat�lya al�
tartoz� term�kek;

4. �llatgy�gy�szati k�sz�tm�nyek �s hat�anyagaik;

5. * fegyver, l�szer, robban�- �s robbant�szer, g�zspray, pirotechnikai term�k, a


polg�ri c�l� pirotechnikai tev�kenys�gekr�l sz�l� korm�nyrendelet szerinti 1., 2.
�s 3. pirotechnikai oszt�lyba tartoz� term�kek, az ott meghat�rozott kiv�telekkel;

6. n�v�nyv�d� szerek �s hat�anyagaik;

7. nem vesz�lyes hullad�k;


8. * az Orsz�gos T�zv�delmi Szab�lyzat szerint robban�svesz�lyes oszt�lyba tartoz�
anyag, kiv�ve a j�ved�ki ad�r�l sz�l� t�rv�ny szerinti t�zel�-, f�t�anyag c�l�
g�zolaj, LPG �s az �zemanyag.

3/a. mell�klet a 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelethez *


Az �zlet m�k�d�se ir�nti elj�r�sban kiz�r�s eset�n m�sodfokon elj�r�
korm�nyhivatalok
A B
Az �zlet fekv�se Az �zlet m�k�d�si enged�ly kiad�sa ir�nti elj�r�sban m�sodfok�
hat�s�gk�nt elj�r� f�v�rosi �s megyei korm�nyhivatal
Budapest f�v�ros Kom�rom-Esztergom Megyei Korm�nyhivatal
Pest megye Kom�rom-Esztergom Megyei Korm�nyhivatal
B�cs-Kiskun megye Tolna Megyei Korm�nyhivatal
Baranya megye Somogy Megyei Korm�nyhivatal
B�k�s megye B�cs-Kiskun Megyei Korm�nyhivatal
Borsod-Aba�j-Zempl�n megye Heves Megyei Korm�nyhivatal
Csongr�d megye B�k�s Megyei Korm�nyhivatal
Fej�r megye Veszpr�m Megyei Korm�nyhivatal
Gy�r-Moson-Sopron megye Veszpr�m Megyei Korm�nyhivatal
Hajd�-Bihar megye Heves Megyei Korm�nyhivatal
Heves megye N�gr�d Megyei Korm�nyhivatal
J�sz-Nagykun-Szolnok megye B�cs-Kiskun Megyei Korm�nyhivatal
Kom�rom-Esztergom megye Veszpr�m Megyei Korm�nyhivatal
N�gr�d megye Heves Megyei Korm�nyhivatal
Somogy megye Tolna Megyei Korm�nyhivatal
Szabolcs-Szatm�r-Bereg megye Heves Megyei Korm�nyhivatal
Tolna megye Somogy Megyei Korm�nyhivatal
Vas megye Zala Megyei Korm�nyhivatal
Veszpr�m megye Kom�rom-Esztergom Megyei Korm�nyhivatal
Zala megye Somogy Megyei Korm�nyhivatal
4. mell�klet a 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelethez *
5. mell�klet a 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelethez
K�zter�leti �rt�kes�t�s keret�ben forgalmazhat� term�kek
1. napilap �s hetilap, foly�irat, k�nyv;

2. levelez�lap;

3. vir�g;

4. l�gg�mb;

5. z�lds�g, gy�m�lcs;

6. pattogatott kukorica;

7. f�tt kukorica;

8. s�lt gesztenye;

9. pir�tott t�kmag, napraforg�mag, f�ldimogyor�, egy�b magvak;

10. vattacukor, cukorka;

11. fagylalt, j�gkr�m;

12. �sv�nyv�z, �d�t�ital, k�v�ital, nyers tej;

13. * b�f�term�k;
14. s�t�ipari term�kek;

15. el�recsomagolt s�tem�nyek, �dess�gek.

6. mell�klet a 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelethez


Term�kk�r�k
1. �lelmiszer

1.1. Meleg-, hideg �tel,

1.2. K�v�ital, alkoholmentes- �s szeszes ital,

1.3. Csomagolt k�v�, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- �s szeszes ital,

1.4. Cukr�szati k�sz�tm�ny, �desipari term�k,

1.5. H�s-�s hentes�ru,

1.6. Hal,

1.7. Z�lds�g- �s gy�m�lcs,

1.8. Keny�r- �s p�k�ru, s�t�ipari term�k,

1.9. �dess�g�ru (csokol�d�, desszert, n�polyi, cukorka�ru, el�recsomagolt fagylalt


�s j�gkr�m stb.),

1.10. Tej, tejterm�k (vaj, sajt, t�r�, savany�tott tejterm�k stb.),

1.11. Egy�b �lelmiszer (toj�s, �tolaj, margarin �s zs�r, olajos �s egy�b magvak,
cukor, s�, sz�razt�szta, k�v�, tea, f�szer, ecet, m�z, b�bi�tel stb.),

1.12. K�z�rzetjav�t� �s �trend-kieg�sz�t� term�k (gy�gyn�v�ny, bioterm�k, test�p�t�


szer stb.);

2. * Doh�nyterm�ket kieg�sz�t� term�k;

3. Textil (sz�vet, ruh�zati m�ter�ru, h�ztart�si textilterm�k, lak�stext�lia,


�gynem�, asztalter�t�, t�r�lk�z�, k�t�fonal, h�mz�shez, valamint takar� �s sz�nyeg
k�sz�t�s�hez sz�ks�ges alapanyag, r�vid�ru, t�, varr�c�rna, gomb stb.);

4. Ruh�zat (gyermek, n�i, f�rfi ruh�zati cikk, b�rruh�zat �s sz�rme�ru, ruh�zati


kieg�sz�t�);

5. Babaterm�k (csecsem�- �s kisgyermek-ruh�zati cikk, babakocsi, baba�l�s, baba�gy,


baba�pol�si cikk stb.);

6. L�bbeli- �s b�r�ru;

7. B�tor, lakberendez�s, h�ztart�si felszerel�s, vil�g�t�stechnikai cikk;

8. Hangszer;

9. Villamos h�ztart�si k�sz�l�k �s villamoss�gi cikk;

10. Audi�- �s vide�berendez�s;

11. Audiovizu�lis term�k (zenei- �s vide� felv�tel, CD, DVD stb.);


12. Telekommunik�ci�s cikk;

13. Fest�k, lakk;

14. Vas�ru, bark�cs, �s �p�t�si anyag;

15. Szaniter�ru;

16. K�nyv;

17. �js�g, napilap, foly�irat, periodikus kiadv�ny;

18. Pap�r- �s �r�szer, m�v�szell�t� cikk (v�szon, �llv�ny stb.);

19. Sz�m�t�g�pes hardver- �s szoftver term�k;

20. Illatszer, drog�ria;

21. H�ztart�si tiszt�t�szer, vegyi �ru;

22. * G�pj�rm�-ken�anyag, -h�t�anyag, adal�kanyag �s a j�ved�ki ad�r�l sz�l�


t�rv�ny szerinti �zemanyag;

23. H�ztart�si t�zel�anyag;

24. Palackos g�z;

25. �ra- �s �kszer;

26. Sportszer, sporteszk�z (horg�szfelszerel�s, kempingcikk, cs�nak, ker�kp�r �s


alkatr�sz, tartoz�k, lovas felszerel�s, kieg�sz�t�k stb.);

27. J�t�k�ru;

28. K�z�rzettel kapcsolatos nem �lelmiszer term�k (v�rnyom�sm�r�, hall�k�sz�l�k,


ortop�d cip�, mank� stb.);

29. Tap�ta, padl�burkol�, sz�nyeg, f�gg�ny;

30. Vir�g �s kert�szeti cikk;

31. Kedvtel�sb�l tartott �llat;

32. �llateledel, takarm�ny;

33. �llatgy�gy�szati term�k;

34. Szexu�lis term�k;

35. Fegyver �s l�szer,

36. Pirotechnikai term�k;

37. Mez�gazdas�gi, m�h�szeti �s bor�szati cikk, n�v�nyv�d� szer, term�sn�vel�


anyag, a tev�kenys�ghez sz�ks�ges eszk�z, kisg�p (pincegazdas�gi felszerel�s,
vet�mag, t�pszer, k�t�z�fonal, zsineg stb.);

38. Fot�cikk;
39. Optikai cikk;

40. Kegyt�rgy, kegyszer, egyh�zi cikk;

41. Temetkez�si kell�k;

42. D�szm��ru, m�alkot�s, n�pm�v�szeti �s iparm�v�szeti �ru;

43. Eml�k- �s aj�nd�kt�rgy;

44. Numizmatikai term�k;

45. Kreat�v-hobbi �s dekor�ci�s term�k;

46. Haszn�ltcikk (haszn�lt k�nyv, ruh�zati cikk, sportszer, b�tor, egy�b


haszn�ltcikk, r�gis�g);

47. Szem�lyg�pj�rm�;

48. Egy�b g�pj�rm� (teherg�pj�rm�, lak�kocsi, 3,5 tonn�n�l nehezebb j�rm�);

49. Szem�lyg�pj�rm� �s egy�b g�pj�rm�-alkatr�sz �s -tartoz�k;

50. Motorker�kp�r, motorker�kp�r-alkatr�sz �s -tartoz�k;

51. Mez�gazdas�gi nyersanyag, term�k (gabona, nyersb�r, toll stb.);

52. Mez�gazdas�gi ipari g�p, berendez�s;

53. Irodag�p, -berendez�s, irodab�tor;

54. Speci�lis g�p, berendez�s (ipari robot, emel�g�p, m�r�berendez�s,


professzion�lis elektromos g�p, berendez�s, haj�, rep�l�g�p stb.);

55. Ipari vegyi �ru;

56. Egy�b termel�si c�l� alapanyag term�k (m�anyag-alapanyag, nyersgumi, ipari


textilsz�l, textilipari rostanyag, kartonpap�r, dr�gak�);

57. Nem vesz�lyes, �jrahasznos�that� hullad�k term�k;

58. Z�logh�z �ltal, a tev�kenys�ge keret�n bel�l felvett �s ki nem v�ltott


z�logt�rgy;

59. Egy�b (jel�lje meg).