Anda di halaman 1dari 2

‫ނމ ބޑ އދދ *‬

‫ސ ބތނ ލ ބ ލއ ވނ އ ‬


‫ނ ‬
‫ނ ގ ‬
‫ދ ‬
‫އ މ ‬
‫ނ‪.‬‬ ‫ެފސ ލިޓީ ލިމިޓް ަހ ަމޖެ ްއ ު‬
‫ސ ް‬
‫ރ އގ ގތ ގއ‬‫ސ ‬
‫ނ މ ‬ ‫މދ ވ ގ ‬ ‫ދދ‬
‫ނ ޖހ އ ‬‫ދ އކ ވ ‬
‫މ ހކ ‬ ‫ސ ލޓ އދދ‬
‫ފ ‬
‫‪1‬‬ ‫ނ ޖހ އދދ‬
‫ލ ބ ލ އ ވ ‬ ‫)ގ ތގނ ޑ ކށ(‬

‫‪6,000‬‬ ‫‪2,773‬‬ ‫‪80,000‬‬

‫‪6,300‬‬ ‫‪3,120‬‬ ‫‪90,000‬‬

‫‪7,000‬‬ ‫‪3,467‬‬ ‫‪100,000‬‬

‫‪7,700‬‬ ‫‪3,813‬‬ ‫‪110,000‬‬

‫‪8,400‬‬ ‫‪4,160‬‬ ‫‪120,000‬‬

‫‪9,100‬‬ ‫‪4,506‬‬ ‫‪130,000‬‬


‫ނވާ‬ ‫ދ ެނގު ަމ ް‬
‫ށ ބޭ ު‬
‫ނ ް‬ ‫ަހ ަމޖެހި ަފއިވާ ލިމި ުޓ ެގ ެތ ެރއި ް‬
‫ނ މު ާ‬
‫ނ ަތ ްއ ުހ ަށ ެހޅު ް‬
‫ނ‪.‬‬ ‫ލި ުޔ ް‬ ‫‪9,800‬‬ ‫‪4,853‬‬ ‫‪140,000‬‬

‫‪10,400‬‬ ‫‪5,200‬‬ ‫‪150,000‬‬

‫‪2‬‬ ‫‪11,100‬‬ ‫‪5,546‬‬ ‫‪160,000‬‬

‫‪11,800‬‬ ‫‪5,893‬‬ ‫‪170,000‬‬

‫‪12,500‬‬ ‫‪6,240‬‬ ‫‪180,000‬‬

‫‪13,200‬‬ ‫‪6,586‬‬ ‫‪190,000‬‬

‫‪13,900‬‬ ‫‪6,933‬‬ ‫‪200,000‬‬


‫‪Maldives Islamic Bank‬‬
‫ނ‪.‬‬
‫ށ ދި ުއ ް‬ ‫މު ަދލާއި ަހވާލު ުވ ަމ ް‬
‫ށ ފިހާ ަރ ައ ް‬ ‫‪14,600‬‬ ‫‪7,280‬‬ ‫‪210,000‬‬

‫ނ!‬
‫ސ ވާ ެ‬ ‫ެއ ްއ ުދ ަވ ުހ ް‬
‫ނ ެވ ް‬ ‫‪15,300‬‬

‫‪16,000‬‬
‫‪7,626‬‬

‫‪7,973‬‬
‫‪220,000‬‬

‫‪230,000‬‬

‫ދ ލިބޭ ެ‬
‫ނ‬ ‫ކ ބާ ަވތް ަތ ކު ެގ މު ާ‬
‫ރ ެއ ި‬
‫ނކު ާ‬
‫ނ ް‬ ‫ދިރި ުއޅު ަމ ް‬
‫ށ ބޭ ު‬ ‫‪16,700‬‬ ‫‪8,320‬‬ ‫‪240,000‬‬

‫ނކު ެރވޭ ކް ެރޑިޓް ލިމި ެޓ ްއ ލިބޭ ެ‬


‫ނ‬ ‫ނ ބޭ ު‬
‫ނ ް‬ ‫ނ ެދ ް‬‫ެއ ްއ ައ ަހ ުރ ަވ ް‬ ‫‪17,400‬‬ ‫‪8,666‬‬ ‫‪250,000‬‬

‫ނ‬ ‫ދ ެ‬
‫ނގޭ ެ‬
‫ނ ަފއ ާ‬
‫ިސ ެދ ްއކޭ ެނ‬
‫ލއި ‪250,000‬ރ‪ެ .‬ގ މު ާ‬
‫ބހާލައިގެ ް‬
‫ނ ަ‬
‫ށ ަ‬
‫ސ ައކާއި ު‬
‫‪ަ 3‬އ ަހ ަރ ް‬
‫ނ ް‬ ‫ެއޑްވާ ް‬ ‫‪3‬‬ ‫ނމ‪.‬‬
‫ދ އ ނ ވ ‬
‫ދ ‬
‫ދ އ ކނ ޖހ އ ‬
‫ނ މ ހށ ‬
‫ށ މހ ‬
‫ރ ތ ކ ‬
‫* އ އ ވސ ފ ‬
‫ނ ެޖ ހޭ ެ‬
‫ނ‬ ‫ށ ު‬ ‫ނ ްއ ަ‬
‫ށ ަހ ްއޓާ ަކ ް‬
‫ބ‬ ‫ަރ ުހ ެ‬
‫ނ‬‫ިސ ެދ ްއކޭ ެ‬ ‫ނ ަފއ ާ‬ ‫ބހާލައިގެ ް‬ ‫‪ަ 3‬އ ަހ ަރ ް ަ‬

‫ނޖެ ހޭ ެ‬
‫ނ‬ ‫ށ ު‬
‫ކ ް‬ ‫ނ ްއ ަ‬
‫ބ ަހ ްއޓާ ަ‬ ‫ަރ ުހ ެ‬
‫ދ އ ކނ ޖ ހތ؟‬
‫ޗ ޖއ ‬
‫ނ ބ ޔށ އއ ވސ ފ އ އ ނ ވތ ‬
‫ނ ‬
‫ށ ހ ‬
‫ނ ނ ކ ‬
‫ސ ލ ޓގ ލ މޓނ ބނ ‬
‫ފ ‬ ‫ރ އގ ލ މ ޓއ؟‬
‫ދށނ ލ ބނ ކ ހ ވ ‬
‫ސ ލ ޓގ ‬
‫މ ފ ‬ ‫މި ެފސި ލިޓ ަީއކީ ާއ ްނ ުމދިރިއު ޅު ުމ ަގއި ބ ުޭނ ްނކު ާރ ުމ ާދ ހެ ޮޔ ައގު ަގއި ަމހު ްނ ަމ ަހ ްށ‬
‫ނުޖެހޭނެ‪ ،‬މި ފެސިލިޓިއިން ބޭނުންކުރެއްވި އަދަދަކަށްވާ ފައިސާ ފިޔަވާ އެހެން އެއްވެސް‬ ‫‪25,000‬ރ‪ .‬އިން ފެށިގެން ‪250,000‬ރ‪ .‬އާއި ދެމެދުގެ ލިމިޓެއް‬ ‫ޝރީޢަތު ގެ ަހ ަމ ަތ ކު ގެ ަމތ ްިނ ެދ ޭވ‬ ‫ިސ ާލމީ ަ‬ ‫ިގެނ ަފއ ާ‬
‫ިސ ަދއް ަކ ާވ ޮގ ަތ ްށ އ ް‬ ‫ަބ ާހ ަލއ ް‬
‫ފީއެއް ނުވަތަ ޗާޖެއް ދައްކަވާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ‪.‬‬
‫ށ ފހ މދ ލބ މށ‬
‫ނ ގނ ކ ތއ ދ ވސ؟ އދ ލ މޓ ހ މ ޖހ މ ‬
‫ށ ‬‫ލ މ ޓ ހ މ ޖހ މ ‬ ‫ތްތ ކު ގެ ުމ ާދ ެނ ްނގެ ވ ެޭނއެ ެވ‪ .‬މީގެ‬
‫ެފސި ލިޓީއެ ކެ ެވ‪ .‬މ ެިފސިލިޓީގެ ަދ ުށ ްނ އެ ކި ާބ ަވ ަ‬
‫ނއ؟‬
‫ދނ ކ ހ ‬
‫ރ އވ މށ ހ ‬
‫ނކ ‬
‫ސ ލ ޓގ ލ މޓ ބނ ‬
‫ފ ‬ ‫ނ ގނ ކ ތއ ދ ވސ؟‬ ‫‬ ‫ގެނގު ޭޅ ަތ ކެ ތި‪ަ ،‬އއު ޓް ޯބ ުޑ‬ ‫ިކްސ ‪ޯ ،‬ފ ުނ‪ ،‬ހ ާިފ ް‬ ‫ތެރޭ ަގއި ަފ ުރނ ަީޗ ުރ‪ ،‬އ ެިލކް ޓް ޯރނ ް‬
‫އެ ްމ ައއިބީއ ްިނ ަގ ބ ުޫލކު ާރ ފ ާިހ ަރ ައކު ްނ ކޯޓޭޝަން ނެގުމަށްފަހު ުމ ާދ ަގތު ަމ ްށ ބ ުޭނ ްނ ާވ ލ ުިޔ ްނތައް‬ ‫‪ 2‬ދުވަސް ތެރޭގައި ލިމިޓް ހަމަޖައްސަވައި ދެވޭނެއެވެ‪ .‬އަދި އެއައްފަހު މުދާ ގަތުމަށް‬ ‫ެސ އިތު ުރ ުމ ާދ‬ ‫ސ ާލޕެ ަނ ްލ ައދިވ ް‬ ‫އ ްިނޖ ްީނ‪ ،‬އ ާިމ ާރތް ކު ުރ ަމ ްށ ބ ުޭނ ްނކު ާރ ަތ ކެ ތި‪ޯ ،‬‬
‫އެމްއައިބީ ހެޑްއޮފީހުގެ ‪ 2‬ވަނަ ފަންގިފިލާއަށް ހުށަހެޅުމުން އެއްދުވަހުން މުދާ ލިބޭނެ ގޮތް‬ ‫ބޭނުންވާ ކޮންމެ ފަހަރަކު އެއްދުވަސްތެރޭގައި މުދާ ލިބޭނެއެވެ‪.‬‬ ‫ހ ެިމ ެނއެ ެވ‪.‬‬
‫ހަމަޖެހޭނެއެވެ‪.‬‬
‫ދ އ ކނ ގ ތކ ކބ؟‬
‫ށ ފ އސ ‬
‫ދ ލ ‬
‫މ ‬ ‫ެފސި ލިޓީގެ ލިމިޓް ަހ ަމޖެހު ަމ ްށފަހު ުމ ާދ ަގތު ަމ ްށ އެ އް ައ ަހ ުރ ުދ ަވހު ގެ ުމއް ދަތެ އް‬
‫ރ ތ ކކނ؟‬
‫ނ ގނ ކނ ފ ހ ‬
‫ދ ‬
‫ނ މ ‬
‫ދށ ‬
‫ސ ލ ޓގ ‬
‫މ ފ ‬ ‫ލިބިލައް ާވ ެނއެ ެވ‪ .‬މި ލިމިޓް ބ ުޭނ ްނ ކު ެރއް ުވ ަމ ްށ އެ ްމ ައއިބީއ ްިނ ަޤ ބ ުޫލކު ާރ‬
‫ވަޒީފާ ދޭފަރާތުން މުސާރައިން ކަނޑާގޮތަށް )އެމްއައިބީ އިން ގަބޫލު ކުރާތަނެއްގައި ވަޒީފާ‬
‫މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކްގެ ވެބްސައިޓުން މުދާ ނެގޭ ފިހާރަތަކުގެ މައުލޫމާތު‬ ‫އަދާކުރާނަމަ( ނުވަތަ އެމްއައިބީގައި ހުޅުވާފައިވާ އެކައުންޓަކަށް މުސާރަޖަމާކޮށްގެން‬ ‫ުމ ާދ ަގ ްނ ަނ ްނ ބ ުޭނ ްނ ާވ ލ ުިޔ ްނތައް ް‬
‫ގެނ ެނ ެވ ުމ ްނ‬ ‫ޭޝ ްނ ާއއިއެ ކު‬ ‫ފ ާިހ ަރ ަޔކު ްނ ޯކޓ ަ‬
‫ލިބިލައްވާނެއެވެ‪.‬‬ ‫ސ ަޓ ަމ ަރ ްށ ުމ ާދ ވިއް ާކ ެލ ޭވ ެނއެ ެވ‪ .‬އެ ްމ ައއިބީ އ ްިނ ުމ ާދ ވިއް ާކނީ ބެ ްނ ަކ ްށ ުމ ާދ‬ ‫ަކ ް‬
‫ނ ޖ ހތ؟‬
‫ނ ‬
‫ނ ‬
‫ނ ޓއ އ ‬
‫ފސ ލޓ ލ މ ޓއ ހ މ ޖ އސ މށ އ މ އ އ ބ ގއ އ ކއ ‬
‫ސ ފ ތއ‬
‫ނމ ‬
‫ފސ ލ ޓ ގ މ ހ ‬
‫ތެރ ައ ްށ ަފއިދާއެ އް ުލ ަމ ްށ ފަހު ަގއެ ެވ‪ަ .‬އދި ދައް ަކ ަވ ްނ‬ ‫ެ‬ ‫ަގ ްނ ަނ ްނ ލިބޭ ައގު ގެ‬
‫ފެސިލިޓީ ލިމިޓް ހަމަ ޖެއްސުމަށް ފޯމު ލާއިރު އެމްއައިބީގައި އެކްޓިވް އެކައުންޓެއް‬
‫ގެނ ެނވި ުމ ަދ ުލގެ ައ ަގ ްށ ާވ ަފއ ާ‬
‫ިސއެ ަކ ްނ ެޏ ެވ‪.‬‬ ‫ތެރއ ްިނ ބައް ަލ ަވއި ް‬ ‫ެޖ ޭހނީ ލިމިޓު ގެ ެ‬
‫ގިނަވެގެން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެ ލިމިޓް‪250,000 :‬ރ‪.‬‬ ‫އޮންނަންވާނެއެވެ‪.‬‬
‫އިތު ުރ ފީއެ އް ދައް ަކ ާވ ަކ ްށ ުނ ެޖ ޭހ ެނއެ ެވ‪.‬‬
‫މަދުވެގެން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެ ލިމިޓް‪25,000 :‬ރ‪.‬‬
‫ޝރތ ތ ކކ ކބ؟‬
‫ރތ ގ ‬
‫ފސ ލ ޓ އށ އދ ފ ‬ ‫ދ ލއ؟‬
‫ނ ކހ ލ މ ‬
‫ދށނ ގނ ވނ ކ ‬
‫ސ ލ ޓގ ‬
‫މ ފ ‬
‫ފައިދާގެ ރޭޓް‪15% :‬‬
‫ދިވެއްސެއްކަމުގައިވުން‬ ‫އާންމުކޮށް ބޭނުން ކުރާ ގިނަވައްތަރުތަކުގެ މުދާ ލިބޭނެއެވެ‪.‬‬
‫ފައިސާދައްކަވަންޖެހޭ މުއްދަތު‪ 36 :‬މަސް‬ ‫‪ 20‬އަހަރާއި ‪ 60‬އަހަރާއި ދެމެދުގެ މީހަކަށްވުން‬
‫ފެސިލިޓީގެ ލިމިޓު ބޭނުންކުރުމަށް ލިބޭ މުއްދަތު‪ 12 :‬މަސް )‪ 12‬މަސް‬ ‫ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ އަދި ވަޒީފާ އަދާކުރާ މީހަކަށް ވުން‬
‫ނ ކޯޓޭޝަން އާއި ުމ ާދ ަގތު ަމ ްށ ބ ުޭނ ްނ ާވ ލ ުިޔ ްނތައް ގެންނަވައިގެން‬‫ރ ހަމައެކަ ި‬
‫ތެ ޭ‬ ‫އެމްއައިބީއިން ގަބޫލުކުރާ ތަނެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާތާ ‪ 6‬މަސްދުވަސްވެފައި ވުން‬
‫ދ ނެންގެވޭނެ‪.‬‬ ‫މު ާ‬ ‫ނުވަތަ ވަޒީފާ އަދާކުރައްވައިގެން ލިބިލައްވާ އާމްދަނީ މުސާރައިގެ ގޮތުގައި‬
‫ސެކިއުރީޓީ ޑިޕޮސިޓެއް ނުވަތަ އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓެއް ދައްކަވާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ‪.‬‬ ‫އެމްއައިބީއަށް ޖަމާކުރާތާ ‪ 6‬މަސްދުވަސްވުން‪.‬‬

‫ރ ތއ ބނނ ވތ؟‬


‫ދނ ފ ‬
‫ނޓ ‬
‫ރ ‬
‫ސ ލ ޓ އށ ގ ‬
‫ފ ‬ ‫ފެސިލިޓީއަށް މަހަކު ދައްކަވަންޖެހޭ އަދަދާއި‪ ،‬އެހެނިހެން މާލީ އިދާރާތަކަށް‬
‫ދައްކަވަންޖެހޭ ފައިސާގެ ޖުމްލަ އަދަދު އެވްރެޖްކޮށް މަހަކު ލިބިލައްވާ މުސާރައިގެ‬
‫ނ ޖނ‬
‫އއ ޓބޑ އ ‬ ‫އލކޓރނކސ‬
‫ފެސިލިޓީއަށް ގެރެންޓީ ދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުން ވާނެއެވެ‪ .‬މި ފެސިލިޓީއަށް ގެރެންޓީ‬
‫‪ 50%‬އަށްވުރެ އިތުރުނުވުން‪ .‬ޖުމްލަ މުސާރަބަލާނީ އަސާސީ މުސާރަ އަދި‬
‫ދެވޭނީ ތިރީގައިވާ ޝަރުތުތައްހަމަވާ ފަރާތަކަށެވެ‪.‬‬
‫އެލަވަންސްތައް ހިމަނައިގެންނެވެ‪.‬‬
‫ދިވެއްސެއްކަމުގައިވުން‬
‫‪ 20‬އަހަރާއި ‪ 60‬އަހަރާއި ދެމެދުގެ މީހަކަށްވުން‬ ‫ނއ؟‬
‫ރނ ކ ހ ‬
‫ސ ލ ޓ އށ އ ޕ ލ އކ ‬
‫މ ފ ‬

‫ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ އަދި ވަޒީފާ އަދާކުރާ މީހަކަށް ވުން‬ ‫އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ބޭނުންވާ ލިޔެކިޔުންތަކާއެކު އެމްއައިބީ‬ ‫ރ ތކރ ތ ކތ‬
‫ދރ އ މ ‬
‫ގ ‬ ‫ނގޅ ތ ކތ‬
‫ގ ގއ ހފ ގ ‬
‫ގެ ހެޑްއޮފީހުގެ ‪ 3‬ވަނަ ފަންގިފިލާއަށް ހުށަހެޅުން ނުވަތަ އަތޮޅުތަކުގައިވާ އެމްއައިބީގެ‬
‫އެމްއައިބީއިން ގަބޫލުކުރާ ތަނެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާތާ ‪ 6‬މަސްވުން‬
‫ބްރާންޗަކަށް ހުށަހެޅުން‪.‬‬
‫އަދި މުސާރައިގެ ގޮތުގައި ‪ 6,000‬ރުފިޔާއަށް ވުރެ ދަށް ނޫން އަދަދެއްގެ‬
‫އާމްދަނީއެއް ލިބޭ ފަރާތަކަށްވުން‪.‬‬

‫ޗރ‬
‫ނ ‬
‫ފރ ‬ ‫މ ބ އލ ފނ‬