Anda di halaman 1dari 4
Principit ce rezulté din jurisprudenta CEDO tn cauzele privind neexecutarea hotararilor judecdtoresti pronunfate impotriva unui debitor public = Administratia constituie un element al statului de drept,interesul su find identic cu cel al unei bune _administrar a justiei. Dac& administratia refuzd sau omite s& execute 0 hotarare judecdtoreascé orl intarzie in executarea acesteia, garantiile art. 6 din Conventie de care a beneficiat justitiabilul In fafa instanjelor judecdtoresti tsi plerd orice ratiune de a fi, - Pasivitatea creditorului nu poate constitui o justificare pentru neexecutarea unel hotarari deoarece rnu este rezonabil sai ceri nel persoane, care in urma unei proceduri judiciare a obtinut o hotérare ‘impotriva statului, sa recurga la procedure de executare silité sau s& intenteze nol actiuni Impotriva ‘autoritati pentru a obfine executarea obligatiel in cauzd, = In unele cazuri este necesar ca creditorul s4 efectueze anumite demersurl procedurale care sé Permit sau s& accelereze executarea unei hotérari. Obligatia de cooperare, care Ml revine unei Persoane, nu trebuie sé depaseascé totusi strictul necesar si, in orice caz, nu exonereazi administratia de obligatia pe care I-o Impune Conventia de a actiona din proprie inifiativa gi in termene rezonabile, bazndu-se pe informatiile de care dispune, pentru a respecta hotdrérea pronuntata impotriva sa. + Obligata institut de lege in sarcina creditorulul de @ depune o cerere scris& pentru executare, 0 copie a actulul de identitate si/sau o copie 2 hotiraril definitive, Investite cu formul’ executor constituie formalitati rezonabile, neputand fi considerate acte de executare silt. In situatia i care creditorul nu depune documentaia prevazute de lege, este important ca debitorul s& Tl Informeze cu privire Ia formalitatile necesare pentru executare. = Refuzul creditorulul de a efectua formalitit lagale rezonabile pentru executarea hotérérilreprezinta © imposibilitate oblectivi de executare, Refuzul creditorulul de @ coopera, atunci c&nd indeplinirea obligafiei autoritétlor implicd in mod neceser cooperarea acestula, consituie un caz de imposibiltate obiectiva de executare (de ex, refuzul creditorlui de @ permite accesul pe terenul séu pentru ridicarea unui stalp). = Constituie imposibilitate obiectiva de executare i situalia In care hotirdrea judecttoreasc obligé autoritatea sa efectueze un act care nu mai putea fi adus la tndeplinire in momentul pronunféril (de ex., reintegrarea pe postul de director, ile in care mandatul corespunziitor functiel de director expirase la momentul la care s-a pronunfat hotaréres; reluarea une proceduri de adjudecare, tile in care a dispérut objectul de adjudecat). Imposibilitatea de cuantificare a sumel de plat determina o imposibilitate oblectiva de executare (de ex., obligarea la plata unor supimente salariale, {€r8 a se stabili prin hotarare cuantumul acestora ¢i in absenfa unui act normativ care s& stablleascd ‘cuantumul, procentul sau care s ofere crteri de determinare concretd a acestora), - In schimb, refuzul autoritatilor de a executa o holarére, invoc&nd argumente care nu fusesera aduse la cunostinta instantei de fond, nu poate reprezenta o imposibilitate oblectiva de executare. De ‘asemenea, refuzul de executare intemeiat pe elemente de fapt care fusesera analizate si respinse de instanfele judecatorestl, nu poate reprezenta o imposibilitate obiectiva de executare. = Pronuntarea unei noi hotérari, care obliga autoritatea debitcare la plata unor despagubirifzi Intarziere pentru neexecutare, constituie 0 dovada cé executarea era la acel moment posibild, tn ciuda sustinerilor debitoarei privind imporibiltates de executare. - Autoritaile nu se pot sustrage executérii unei hotérarl judecdtoresti,invocénd interpretarea incorecta a legii interne sau a situatiei de fapt din partea instanfelor nationale, repunand astfel in discutie fondul cauzei. Chiar daca ar exista o divergent de interpretare, pe baza principiulul suprematel reptului Intr-o societate democratica, hotararea definitiva pronunfata de instanfele nationale prevaleazi fata de opinia autorititilor administrative, lar acostea sunt obligate s& se conformeze in Intregime. Tn plus, in unele situati in care autora au invocat aceste aspecte, CEDO fe-a reprogat acestora c& nu au introdus cdile de atac ordinare impotriva hotarariljudecdtoresticriticate ~ Autortatea nu se poate prevala de o imposibltate obiectivé de executare, dacé aceasta imposibiltate nu a fost constataté in cadrul unel proceduri judecttoresti sau administrative, opozabile crecitorului. O scriscare simplé a debitoare, prin care informeaz8 partea interesald de “imposibiiatea” executiri, nu constituie un motiv de exonerare. + In situatia obfineri unei hotérari care constaté imposibiltatea executérii, autoritatea trebule s8 fack demersuri pentru a asigura executarea prin echivalent. In situtia tn care autoritates Invoc’ imposiblitetea executsri deoarece sitvaia juridicd din cauza este neciaré (de ex, situatia imobiuiui de predat), CEDO considers o& este datoria autoritatilor gi nu a creditorului sa clarfice situatia juris + Autoritatea debitoare nu trebuie sé facd acte prin care s& determine imposibilitatea de executare (de ex, vanzarea apartamentului fn ltigiu in timpul procesulul intentat de reclamant), ~ Chiar dac& dispozitivul hotérérii nu pune in sarcina autoritéjior nicio obligatie precisa (de ex., dacd se