Anda di halaman 1dari 2
peniru ceweun, peniru vunasiare DISPOZITIA NR. h5d privind constituirea Comisiei Paritara de la nivelul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti Cu respectarea normelor privind modul de constituire, componenta, atributiile, si procedura de lucru ale comisiilor paritare; Luand in considerare referatul nr.1/46/13.01.2014 al Directiei Juridice si Resurse Umane privind demararea procedurilor legale in vederea constituirii viitoarei comisii paritare: Avand in vedere faptul ci mandatul membrilor comisiei paritare constituits potrivit dispozitiei primarului sectorului I nr. 1370 din 24.02.2011, inceteaz& la data de 25.02.2014, data incheierii perioadei pentru care au fost numiti: Plecand de la faptul c& la nivelul aparatului de specialitate al primarului sectorului 1 al municipiului Bucuresti sunt incadrati peste 150 de functionari publici; Avand in vedere prevederile art. 3, art. 4, lit. c), art. 5, art. 6, alin. (1), lit. a) si lit. b), precum alin, (2), art.7, art.8, art.9, art. 10, art. 11, art. 12. din Hotirarea Guvernului nr. 833/2007 privind normele de organizare gi funcionare a comisiilor paritare si incheierea acordurilor colective; in conformitate cu prevederile art.73. art.74 din Legea nr. 188/199 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; ‘Avand in vedere prevederile Hotararii Consiliului Local nr. 174 din 14.11.2013 privind aprobarea Organigramei, Statului de functii si Regulamentului de organizare si functionare ale aparatului de specialitate al primarului sectorului 1, cu modificarile si completarile ulterioare; Vazand dispozitia nr. 914 din 31.01.2014 privind constituirea comisiei de disciplina de la nivelul aparatului de specialitate al primarului sectorului | al municipiului Bucuresti: in temeiul prevederilor art.63 lit. e) si art. 68 alin.(1) coroborat cu art. 115 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publicd locala, republicaté, cu modificarile si completarile ulterioare; Primarul Sectorului 1 la Municipiului Bucuresti, DISPUN Art.L. - (1) Constituirea Comisiei paritare in cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului | al Municipiului Bucuresti se realizeaza in perioada 24.02.2014-25.02.2014, dupa cum urmeaza: a) in data de 24.02.2014 se vor desemna de citre Primarul Sectorului | al Municipiului Bucuresti, 3 membri titulari si un membru supleant, un secretar titular si un secretar supleant, b) in data de 25.02.2014 se vor desemna prin vor secret de citre functionarii publici $08. Bucureyt-Ploiet ar. ore “Tel, $40.21 3191013: Fax: +40-21 3191033, Email: registrar wprimarisectur! so ‘ups www primariaseetor.r0 pemru ceteun, penuru ounasiare incadrafi la nivelul aparatului de specialitate al sectorului | al municipiului Bucuresti, 3 membri titulari si un membru supleant, un secretar titular si un secretar supleant. ‘Art.2. Alegerea reprezentantilor salariatilor se realizeaz prin vot secret de catre functionarii publici incadrafi la nivelul aparatului de specialitate al Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti, in data de 25.02.2014, orele 12.00, la sediul institutiei noastre din Soseaua Bucuresti- Ploiesti, nr. 9-13, Bucuresti, Sector 1, in sala de Consiliu situata la etajul 7; Art.3. (1) Pot fi membri in comisia paritara numai functionarii publici definitivi care au 0 buna reputatie profesionala. (2) Nu poate fi membru al comisiei paritare funcjionarul public care se afl in urmatoarele situatii: a) este sof, rudi pani la gradul al patrulea inclusiv sau afin cu Primarul Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti; b) este membru, membru supleant sau presedinte al comisiei de disciplina; ©) a fost sancfionat disciplinar, iar sanefiunea disciplinard nu a fost radiat, in conditiile legis d) a fost condamnat prin sentinja definitiva si irevocabila pentru fapte de natura penala, cu excepfia situatiei in care a intervenit reabilitarea, Art.4.- (1) impotriva prezentei dispozifii se poate face plingere prealabila in termen de 30 de zile de la data comunicarii, in conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 554/2004 ~ Legea contenciosului administrativ, cu modificarile si completiirile ulterioare (2) Instanja competenta pentru solugionarea contestajiei formulati in conformitate cu prevederile art. 11 din Legea nr. $54/2004 — Legea contenciosului administrativ, cu modificarile si completirile ulterioare, este Tribunalul sectia administrativ-fiscala de la domiciliul reclamantului sau pardtului. Art.5.- Prezenta dispozitie va fi comunicati Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti — domnului Andrei Joan Chiliman, Biroului Resurse Umane, functionarilor publici si totodata, se v pe site-ul Primariei Sectorului | al Municipiului Bucuresti. Art.6.- Serviciul Secretariat General, Audienfe, Biroul Resurse Umane si functionarii publici din cadrul institutiei vor duce la indeplinire prevederile prezentei dispozitii PRIMA