Anda di halaman 1dari 2

186/2009. (IX. 10.

) Korm rendelet
a bejelent�sk�teles szolg�ltat�si tev�kenys�gek tekintet�ben a bejelent�s
elmulaszt�sa eset�n fizetend� b�rs�gr�l, tov�bb� a szolg�ltat�s fel�gyelet�t ell�t�
hat�s�gok �ltal�nos kijel�l�s�r�l

A Korm�ny a szolg�ltat�si tev�kenys�g megkezd�s�nek �s folytat�s�nak �ltal�nos


szab�lyair�l sz�l� 2009. �vi LXXVI. t�rv�ny 53. � g) �s - a 4. � tekintet�ben - a)
pontj�ban kapott felhatalmaz�s alapj�n, az Alkotm�ny 35. � (1) bekezd�s b) pontja
szerinti feladatk�r�ben elj�rva a k�vetkez�ket rendeli el:

1. � Ha az adott szolg�ltat�si tev�kenys�g megkezd�s�t, illetve folytat�s�t


szab�lyoz� k�l�n t�rv�ny vagy az annak felhatalmaz�sa alapj�n kiadott
korm�nyrendelet elt�r�en nem rendelkezik, a szolg�ltat�si tev�kenys�g megkezd�s�nek
�s folytat�s�nak �ltal�nos szab�lyair�l sz�l� 2009. �vi LXXVI. t�rv�ny (a
tov�bbiakban: Szolgtv.) 25. � (2) bekezd�se szerinti b�rs�g m�rt�k�re �s
megfizet�s�re e rendelet szab�lyait kell alkalmazni.

2. � (1) A b�rs�g �sszege az adott szolg�ltat�si tev�kenys�g bejelent�s�re el��rt


illet�k vagy igazgat�si szolg�ltat�si d�j h�szszoros�nak megfelel� �sszeg, de
legfeljebb �tvenezer forint.

(2) Ha a szolg�ltat� ugyanazon szolg�ltat�si tev�kenys�g tekintet�ben bejelent�si


k�telezetts�g�t ism�telten elmulasztja, a b�rs�g �sszege az (1) bekezd�sben
meghat�rozott b�rs�g�sszeg m�sf�lszeres�nek megfelel� �sszeg, legfeljebb
hetven�tezer forint.

(3) A b�rs�got akkor is meg kell fizetni, ha a bejelent�sre k�telezett szolg�ltat�


a szolg�ltat�si tev�kenys�g bejelent�se eset�n az illet�kre, illetve az igazgat�si
d�jra vonatkoz� jogszab�lyok alapj�n az illet�k vagy igazgat�si szolg�ltat�si d�j
megfizet�se al�l mentes�lt volna.

3. � A b�rs�g megfizet�s�re az adott szolg�ltat�si tev�kenys�g bejelent�s�re el��rt


illet�k vagy igazgat�si d�j megfizet�s�re vonatkoz� szab�lyokat kell - a fizet�si
k�telezetts�g al�li mentess�g szab�lyainak kiv�tel�vel - megfelel�en alkalmazni.

4. � (1) A Korm�ny a szolg�ltat�s fel�gyelet�t ell�t� hat�s�gk�nt - ha k�l�n


korm�nyrendelet m�s hat�s�g kijel�l�s�r�l nem rendelkezik - a Szolgtv.

a) 10. �-a �s 46. �-a tekintet�ben az adott szolg�ltat�si tev�kenys�g megkezd�s�t,


illetve folytat�s�t szab�lyoz� k�l�n jogszab�ly (a tov�bbiakban: �gazati szab�lyok)
alapj�n a Szolgtv. 10. �-a szerinti int�zked�s alkalmaz�s�ra,

b) 17. � (2) bekezd�se, 31. � (3) bekezd�se �s 33. �-a, valamint 45. �s 48. �-a
tekintet�ben az �gazati szab�lyok alapj�n az enged�lyez�sre vagy -
bejelent�sk�teles tev�kenys�g eset�n - a bejelent�ssel kapcsolatos elj�r�sra,

c) 12. � (2) bekezd�se, 23-25. �-a �s 27. �-a, valamint e rendelkez�sekkel


�sszef�gg�sben a 29. �s 30. �-a tekintet�ben az �gazati szab�lyok alapj�n a
bejelent�ssel kapcsolatos elj�r�sra,

d) 26. �-a �s 34. � (1) bekezd�s d) pontja, valamint e rendelkez�sekkel


�sszef�gg�sben a 29. �s 30. �-a tekintet�ben az �gazati szab�lyok alapj�n az
enged�lyez�sre, tov�bb�

e) 37. �-a tekintet�ben az �gazati szab�lyok alapj�n az adott tev�kenys�g


ellen�rz�s�re

hat�sk�rrel rendelkez� illet�kes hat�s�got jel�li ki.


(2) * A Korm�ny a szolg�ltat�s fel�gyelet�t ell�t� hat�s�gk�nt az �gazati
szab�lyokban nem szab�lyozott szolg�ltat�si tev�kenys�gek vonatkoz�s�ban a Szolgtv.
37. � (1) bekezd�se tekintet�ben a szolg�ltat�s fel�gyelet�t ell�t� hat�s�gk�nt a
fogyaszt�v�delmi hat�s�got jel�li ki.

5. � E rendelet 2009. okt�ber 1-j�n l�p hat�lyba.