Anda di halaman 1dari 9

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN

SAINS SUKAN KSSM TINGKATAN 5


TAHUN 2019

TARIKH/ BAHAN BANTU


BIDANG STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN AKTIVITI
MINGGU BELAJAR (BBB)

1 4.1.1 Menerangkan konsep asas


MODUL 4: 4.1 Pengenalan Kecergasan kesejahteraan. - Perbincangan dalam Crome book,
2 – 4 Jan KECERGASAN 4.1.2 Menerangkan perkaitan antara kumpulan komputer riba,
DAN kecergasan fizikal, mental, sosial, - Mencari maklumat komputer, media
PERSEDIAAN emosi dan rohani untuk mencapai menggunakan pelbagai massa.
FIZIKAL kesejahteraan. sumber
4.1.3 Menjelaskan komponen - Pembentangan
kecergasan berdasarkan kesihatan
dan lakuan motor.

2 MODUL 4: 4.2.1 Memerihal ujian untuk Melayari laman web untuk


7-11 Jan KECERGASAN 4.2 Pengukuran mengukur komponen kecergasan mendapatkan maklumat dan - media massa
DAN Kecergasan Fizikal fizikal berdasarkan kesihatan. menyediakan folio : - komputer
3 PERSEDIAAN 4.2.2 Memerihal ujian untuk - prosedur ujian - peralatan ujian
14-18 Jan FIZIKAL mengukur komponen kecergasan - peralatan ujian kecergasan
fizikal berdasarkan lakuan motor. - norma ujian
4.2.3 Merancang dan melaksanakan
4 ujian kecergasan fizikal. Melakukan amali ujian kecergasan
21-25 Jan 4.2.4 Mentafsir keputusan ujian fizikal secara berkumpulan.
kecergasan fizikal berdasarkan
norma. Cadangan masa:
5
4.2.5 Menghasilkan laporan ujian
28 Jan -1 Feb
kecergasan fizikal. ( 12jam )

YM7929
TARIKH/ BAHAN BANTU
BIDANG STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN AKTIVITI
MINGGU BELAJAR (BBB)

6
CUTI TAHUN BARU CINA
4 -8 Feb
Melayari laman web untuk Komputer
MODUL 4: 4.3 Prinsip Latihan 4.3.1 Menerangkan prinsip latihan mendapatkan maklumat prinsip Internet
7 KECERGASAN fizikal. latihan seperti prinsip lebihan Keratan akhbar
Fizikal
DAN 4.3.2 Menerangkan contoh bebanan, ansur maju, perbezaan Buku teks
11-15 Feb PERSEDIAAN individu, rehat dan pemulihan,
aplikasi prinsip latihan dalam latihan fizikal.
FIZIKAL kekhususan, kebolehbalikan dan
kepelbagaian dalam latihan
fizikal.
- Pembentangan dengan
menggunakan multimedia.

MODUL 4: 4.4 Kaedah Latihan Fizikal 4.4.5 Merancang dan melaksanakan - sumber internet
8 KECERGASAN latihan yang meningkatkan Melayari laman web - kertas edaran
18-22 Feb DAN kecekapan sistem otot rangka. Komputer
PERSEDIAAN 4.4.7 Merancang dan melaksanakan Perbincangan dalam
FIZIKAL satu sesi latihan fizikal bagi sukan kumpulan
9 yang dipilih.
25 Feb -1
Mac 4.4.8 Menerangkan perbezaan
antara keletihan dgn kelesuan otot Cadangan masa:
10 4.4.9 Merancang strategi
mengurangkan keletihan dan ( 15 jam )
4-8 Mac
kelesuan otot semasa melakukan
latihan fizikal.

UJIAN 1

YM7929
12
18-22 Mac CUTI PERTENGAHAN PENGGAL

TARIKH/ BAHAN BANTU


BIDANG STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN AKTIVITI
MINGGU BELAJAR (BBB)
MODUL 5: 5.1 Pengenalan 5.1.3 Membandingkan kesan - Melayari laman web untuk - komputer
13 PENGENALAN Pemakanan sukan pengambilan makanan mencari maklumat - Kemudahan
26-30 Mac PEMAKANAN berdasarkan piramid makanan - mencari maklumat dalam internet
SUKAN dengan piramid makanan buku, keratan akhbar dan - surat khabar
30 April atlet terhadap prestasi atlet. sumber lain.
Good Friday 5.2.1 Menghuraikan tenaga daripada - Perbincangan dalam kumpulan
sumber makanan.
5.2.2 Membezakan sumber tenaga
eksogenus dan endogenus
untuk aktiviti sukan yang berbeza
dari segi intensiti dan
14 5.2 Keperluan Tenaga dan jangka masa.
2-6 April Sumber Tenaga dalam
perkhidmatan

TARIKH/ BAHAN BANTU


BIDANG STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN AKTIVITI
MINGGU BELAJAR (BBB)

MODUL 5: 5.3 Bendalir Tubuh, 5.3.4 Membuat justifikasi status - Melayari laman web untuk - komputer
15 PENGENALAN Elektrolit dan hidrasi berdasarkan warna urin mencari maklumat - perkhidmatan
9-13 April PEMAKANAN Pentermokawalaturan sebelum dan selepas bersukan. - mencari maklumat dalam internet
SUKAN buku, keratan akhbar dan - keratan akhbar,
sumber lain. buku rujukan dan
- Perbincangan dalam kumpulan bahan bercetak
yang lain.
MODUL 5: 5.4 Bantuan Ergogenik 5.4.1 Menghuraikan bantuan
PENGENALAN Pemakanan ergogenik pemakanan. - Melayari laman web - internet
16 PEMAKANAN 5.4.2 Membahaskan peranan dan - Perbincangan dalam kumpulan - komputer
16-20 April SUKAN kesan penyalahgunaan bantuan - bahan bercetak

YM7929
ergogenik pemakanan seperti
kafein, kreatin, bikarbonat, dan
tokokan karbohidrat kepada
kesihatan, prestasi atlet dan
pematuhan(WADA).
MODUL 5: 5. 5 Strategi Pemakanan 5.5.1 Menerangkan strategi
17 PENGENALAN Sukan pemakanan yg sesuai sebelum, - Perbincangan dalam -Komputer
23-27 April PEMAKANAN semasa & selepas latihan dan kumpulan. -internet
SUKAN pertandingan berdasarkan jenis - Melayari laman web -kertas mahjong
kuantiti nutrien & pengambilannya. -kertas lukisan.
5.5.2 Merancang pemakanan yang
sesuai untuk seorang atlet begi
memenuhi keperluan latihan atau
pertandingan mengikut jenis sukan.

TARIKH/ BAHAN BANTU


BIDANG STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN AKTIVITI
MINGGU BELAJAR (BBB)

MODUL 6: 6.1 Asas Aplikasi Psikologi 6.1.1 Menjelaskan Psikologi Sukan - Perbincangan dalam - Komputer
18 ASAS dalam Sukan 6.1.2 Menerangkan peranan dan kumpulan. - Internet
30 April-4 Mei PSIKOLOGI etika psikologis sukan serta bidang - Melayari laman web - kertas mahjong
SUKAN DAN kepakarannya. - Bahan bercetak
1 Mei SOSIOLOGI 6.1.3 Menghuraikan interaksi antara
Hari Pekerja SUKAN emosi, kognitif dan fizikal terhadap
prestasi atlet.
MODUL 6: 6.2 Motivasi dan 6.2.1 Menjelaskan motivasi dalam - Perbincangan dalam - Komputer
19 ASAS Penetapan Matlamat sukan. kumpulan. - Internet
7-11 Mei PSIKOLOGI 6.2.2 Mengenal pasti sumber - Melayari laman web - kertas mahjong
SUKAN DAN motivasi instrinsik dan ekstrinsik. - Temu bual - Bahan bercetak
SOSIOLOGI 6.2.3 Membahaskan kesan ganjaran
SUKAN kepada atlet.
6.2.4 Menerangkan kepentingan
penetapan matlamat kepada atlet.
6.2.5 Membandingkan penetapan
matlamat proses, matlamat hasil
dan matlamat prestasi kepada

YM7929
prestasi atlet.
6.2.6 Menjelaskan tahap penetapan
matlamat jangka pendek.
20
14-18 Mei
PEPERIKSAAN KEDUA TAHUN 2018
21
21-25 Mei

22  28 Mei - Cuti Wesak, 29 Mei - Cuti Peristiwa


28 Mei-1 Jun  Cuti Perayaan 30 – 31 Mei
Cuti Hari Gawai : 1 – 2 Jun

23
CUTI BERGANTI SEMPENA HARI GAWAI
4-8 Jun
24 & 25
CUTI PERTENGAHAN TAHUN 2018
11-22 Jun

TARIKH/ BAHAN BANTU


BIDANG STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN AKTIVITI
MINGGU BELAJAR (BBB)

26 MODUL 6: 6.3 Keagresifan dalam 6.3.1 Menjelaskan keagresifan - Perbincangan dalam Komputer
ASAS Sukan dalam sukan. kumpulan. Internet
25-29 Jun PSIKOLOGI 6.3.2 Membezakan keagresifan - Melayari laman web Bahan bercetak
SUKAN DAN ketara, keagresifan instrumental dan - Mendapatkan maklumat dari Kertas mahjong
SOSIOLOGI perlakuan aserif. pelbagi sumber bahan
SUKAN 6.3.3 menganalisis dan mengenal bercetak.
pasti faktor-faktor yang
mempengaruhi keagresifan dalam
sukan.

MODUL 6: 6.4 Kebimbangan dan 6.4.1 Menjelaskan kebimbangan - Komputer


27 ASAS Kemahiran Psikologi Sukan dalam sukan - Praktikal kemahiran psikologi - Internet
2-6 Jul PSIKOLOGI 6.4.2 Mengenal pasti faktor yang - Perbincangan dalam - Audio
SUKAN DAN menyebabkan kebimbangan. kumpulan. - Bahan rujukan
SOSIOLOGI 6.4.3 Membezakan anatara - Melayari laman web bercetak
YM7929
28 SUKAN kebimbangan tret dengan - Mendapatkan maklumat dari
9-14 Jul kebimbangan seketika. pelbagi sumber bahan
6.4.4 Melakukan kemahiran bercetak.
psikologi sukan dengan
menggunakan kaedah pernafasan,
relaksasi otot progresif, imageri dan Cadangan Masa :
kata ransangan kendiri bagi
meningkatkan prestasi dalam sukan. ( 6 jam )
6.4.5 Memilih kemahiran psikologi
yang sesuai mengikut situasi dan
individu untuk meingkatkan prestasi
dalam sukan.

TARIKH/ BAHAN BANTU


BIDANG STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN AKTIVITI
MINGGU BELAJAR (BBB)

MODUL 6: 6.5 Pengenalan Sosiologi 6.5.1 Menjelaskan Sosiologi sukan - Praktikal kemahiran psikologi - Komputer
29 ASAS Sukan 6.5.2 Membezakan antara main, - Perbincangan dalam - Internet
16 - 21Jul PSIKOLOGI sukan, rekreasi dan Pendidikan kumpulan. - Audio
SUKAN DAN Jasmani. - Melayari laman web - Bahan rujukan
Hari -1 SOSIOLOGI - Mendapatkan maklumat dari bercetak
SUKAN pelbagi sumber bahan
bercetak.
MODUL 6: 6.6 Kesan Penglibatan 6.6.1 Membahaskan kesan - Perbincangan dalam - Komputer
29 ASAS dalam Sukan penglibatan individu dalam sukan. kumpulan. - Internet
16 - 21Jul PSIKOLOGI 6.6.2 Menganalisis kesan - Melayari laman web - Bahan rujukan
SUKAN DAN penyertaan dan penganjuran sukan - Mendapatkan maklumat dari bercetak
Hari ke2 SOSIOLOGI kepada negara dalam kontek sosial, pelbagi sumber bahan
SUKAN ekonomi, politik dan patriotisme bercetak.
berdasarkan satu contoh
penganjuran sukan.
MODUL 7: 7.1 Pengenalan 7.1.1 Menjelaskan punca - Perbincangan dalam - Komputer
KECEDERAAN Kecederaan Sukan kecederaan sukan berdasarkan kumpulan. - Internet
30 SUKAN DAN faktor kendiri, pihak ketiga, - Melayari laman web - Bahan rujukan
23 – 28 Jul LANGKAH peralatan dan persekitaran. - Mendapatkan maklumat dari bercetak
PENCEGAHAN 7.1.2 Menerangkan langkah-langkah pelbagi sumber bahan - Gambar rajah

YM7929
pencegahan kecederaan sukan dari bercetak.
segi pakaian, peralatan sukan, - Aktiviti praktikal pencegahana
peralatan perlindungan dan kecederaan.
persekitaran.
7.1.3 Menernagkan peralatan
perlindungan yang digunakan dalam
sukan untuk mencegah kecederaan.
7.1.4 Menghasilkan alat ganti
peralatan perlindungan yang boleh
digunakan dalam sukan.

TARIKH/ BAHAN BANTU


BIDANG STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN AKTIVITI
MINGGU BELAJAR (BBB)

MODUL 7: 7.2 Jenis-jenis Kecederaan 7.2.1 Menghuraikanjenis - Perbincangan dalam - Komputer


31 KECEDERAAN Sukan kecederaan sukan yang melibatkan kumpulan. - Internet
SUKAN DAN tisu lembut dan tisu keras. - Melayari laman web - Bahan rujukan
30Julai – LANGKAH 7.2.2 Mengenal pasti tanda dan - Mendapatkan maklumat dari bercetak
3 Ogos PENCEGAHAN simptom pelbagai kecederaan pelbagi sumber bahan - Gambar rajah
sukan. bercetak.
7.2.3 membezakan kecederaan akut - Aktiviti praktikal pencegahana
dan kecederaan kronik. kecederaan.

MODUL 7: 7.3 Pengurusan 7.3.1 Menjelaskan pengurusan - Simulasi kaedah bantu mula - peralatan bantu
32 KECEDERAAN Kecederaan Sukan TOTAPS, RICER, DRABC dan posisi - Amali pengurusan kecederaan mula
6 – 11 Ogos SUKAN DAN pemulihan. - Projek amali mencipta alat - bahan-bahan kitar
LANGKAH 7.3.2 Menunjukkan cara pengurusan ganti balutan, tapping dan semula
PENCEGAHAN kecederaan yang melibatkan splinting menggunakan bahan
TOTAPS, RICER, DRABC dan posisi kitar semula.
pemulihan.
7.3.3 Menerangkan fungsi balutan,
splinting dan taping.
7.3.4 Melakukan teknik balutan,
splinting dan taping.

YM7929
7.3.5 Menghasilkan alat ganti bagi
alatan balutan, splinting dan taping.

MODUL 7: 7.4 Terapi dan Rehabilitasi 7.4.1 Menerangkan rehabilitasi - Perbincangan kumpulan - kertas mahjong
33 KECEDERAAN Sukan sukan dan kepentingan rehabilitasi - Amali terapi - bahan-bahan bantu
13 -17 Ogos SUKAN DAN sukan. untuk terapi yang
LANGKAH 7.4.2 Mencadangkan terapi yang sesuai
PENCEGAHAN sesuai berdasarkan jenis kecederaan
sukan.
7.4.3 Menerengkan peringkat-
peringkat rehabilitasi sukan.
MODUL 7: 7.5 Stres Haba 7.5.1 Menjelaskan stres haba dan - Perbincangan dalam - Komputer
33 KECEDERAAN punca stres haba. kumpulan. - Internet
13 -17 Ogos SUKAN DAN 7.5.2 Menjelaskan kecederaan - Melayari laman web - Sumber keratan
LANGKAH yang disebabkan oleh stres haba. - Mendapatkan maklumat dari akhbar
PENCEGAHAN pelbagi sumber bahan
7.5.3 Mencadangkan strategi
bercetak.
mengurangkan risikostres haba.
34
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2
20 – 24 Ogos
35 PERCUBAAN SPM 1
27 - 31 Ogos **31 OGOS HARI KEBANGSAAN
36 & 37
PERCUBAAN SPM 1
3 – 14 Sept
38
PERBINCANGAN JAWAPAN SOALAN PERCUBAAN SPM 1
17 - 21 Sept
39 - 40 PROGRAM SNR GEMILANG
24 Sep-5 Okt
41-42
PERCUBAAN SPM 2
8 – 19 Okt

43
PERBINCANGAN JAWAPAN SOALAN PERCUBAAN SPM 2
22 – 25 Okt

YM7929
44 PROGRAM SNR GEMILANG
27Okt-2Nov

45
PEPERIKSAAN SPM 2018
6 – 28 Nov
CUTI AKHIR TAHUN BERMULA
24 NOV – 31 DIS 2018

YM7929