Anda di halaman 1dari 17

ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE NESECRET


INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI ROMÂNE IAŞI
INSPECTORATUL JUDEŢEAN DE POLIŢIE IAŞI Nr. 73065 din 10.01.2018
COMISIA DE CONCURS Ex. unic

APROB
PREŞEDINTELE COMISIEI DE CONCURS

A N U N Ţ

În conformitate cu prevederile art. 9 alin. (3) şi alin. (5) din Legea nr. 360/2002, privind Statutul
poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinului M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de
management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, adresa Secretarului
General al M.A.I. nr. 22189/22.11.2017 şi a Raportului nr. 513858 / 29.12.2017 aprobat de conducerea
I.G.P.R.;
Inspectoratul de Poliţie Judeţean Iaşi, cu sediul în municipiul IAŞI, str. Mihai Costăchescu, nr. 2,
judeţul IAŞI, organizează:

C O N C U R S:

Secţiunea I – Postul scos la concurs

Pentru ocuparea postului vacant de ofițer de poliție prin încadrare directă din sursă externă a
persoanelor cu studii corespunzătoare cerinţelor postului şi care îndeplinesc condiţiile legale.
Postul este prevăzut în cadrul Structurii de Securitate din cadrul Inspectoratului de Poliție
Județean Iaşi, având funcția și poziția din statul de organizare al unităţii, astfel :
- ofiţer specialist III, poziţia 70, funcţie prevăzută cu gradul de comisar de poliţie,

Secţiunea a-II-a – Condiţii de participare

Pot participa la concurs/examen, candidaţii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:


a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;
c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
d) să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic (aptitudinea/ inaptitudinea se constată de
structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi
evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu. În situaţia în care se constată
inaptitudinea pentru oricare dintre situaţii, procedura de recrutare încetează pentru candidatul
respectiv. Evaluarea psihologică se susţine înaintea examinării medicale).
e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

f) să aibă studii corespunzătoare cerinţelor postului pentru care candidează, respectiv:

studii universitare de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă, absolvite anterior celor 3
cicluri Bologna, într-unul dintre următoarele profiluri/domenii de licenţă/specializări:
- matematică (specializarea matematică-informatică), informatică, cibernetică, statistică şi
informatică economică, ingineria/ştiinţa sistemelor şi calculatoarelor, inginerie electronică şi
telecomunicaţii, ştiinţe aplicate (specializarea informatică industrială, informatică aplicată în
inginerie) inginerie electrică (specializarea informatică aplicată în inginerie electrică)
sau studii superioare de licenţă, ciclul I de studii universitare (în sistem Bologna) într-unul
dintre următoarele domenii de licenţă:
- matematică (specializarea matematică-informatică), informatică, fizică (numai specializarea
fizică-informatică), inginerie electrică (specializarea inginerie electrică şi calculatoare, informatică
aplicată în inginerie aplicată în inginerie electrică), inginerie electronică, telecomunicaţii şi
tehnologii informaţionale, calculatoare şi tehnologia informaţiei, ingineria sistemelor, ştiinţe
inginereşti aplicate (specializarea informatică industrială, matematică şi informatică aplicată în
inginerie) cibernetică, statistică şi informatică economică;

g) să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist;


h) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
j) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă
pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
k) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
l) să nu aibă, la încadrarea ca poliţist, calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu
caracter politic;
m) să nu aibă semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de
vară(Această condiţie se constată cu ocazia examinării medicale, potrivit reglementărilor specifice
în domeniu).
Nu pot fi recrutate în vederea încadrării directe ca poliţist, persoanele care se află într-una din
situaţiile următoare:
a) prin încadrare, potrivit nivelului studiilor şi/sau vechimii în specialitate dobândesc grade
profesionale mai mici decât gradele militare echivalente deţinute în rezervă;
b) prin încadrare, potrivit nivelului studiilor şi/sau vechimii în specialitate dobândesc grade
profesionale mai mari decât gradele profesionale maxime ale posturilor pentru care s-a organizat
concurs (vechimea în specialitatea corespunzătoare studiilor absolvite pentru funcţia scoasă la
concurs este de maxim 18 ani).
La concurs pot participa şi agenţii de poliţie care îndeplinesc condiţiile de studii sus-
menţionate precum şi, cumulativ, următoarele condiţii:

a) sunt declaraţi «apt» la evaluarea psihologică organizată în acest scop;


b) nu sunt cercetaţi disciplinar sau nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare;
c) nu sunt puşi la dispoziţie ori suspendaţi din funcţie în condiţiile art. 27^21 alin. (2) sau art. 27^25 lit.
a), b) şi h) din Legea nr. 360/2002, privind Statutul Poliţistului;
d) au obţinut calificativul de cel puţin «bine» la ultimele două evaluări anuale de serviciu.

Atenţie! – Nu se admit derogări de la niciuna dintre condiţiile de participare la concurs, prevăzute


în prezentul anunţ.

Fişa postului scos la concurs poate fi consultată de către candidaţi la Serviciului Resurse Umane, cu
respectarea prevederilor legale referitoare la protecţia informaţiilor clasificate.
Secţiunea a-III-a – Reguli privind înscrierea la concurs:

Înscrierea candidaţilor se va face, personal, pe bază de cerere de înscriere, conform Anexei nr. 2,
și a documentelor, în volum complet cu excepţia fişei medicale tip MAI, specificate în anunţ, ce vor fi
depuse în zilele lucrătoare în perioada 10.01.- 19.01.2018, în intervalul orar 08.30 – 15:00, la sediul
Inspectoratului de Poliţie Judeţean IAŞI, cu sediul în municipiul IAŞI, str. Mihai Costăchescu, nr.2, judeţul
IAŞI, Serviciul Resurse Umane.
Atenție! Este interzisă înscrierea prin fax, prin poștă, inclusiv poștă militară, prin orice alte
mijloace sau de către o altă persoană în afara candidatului, astfel că nu vor fi luate în considerare
cererile de înscriere transmise în orice altă modalitate decât personal, documentele urmând a fi
restituite candidaților care procedează neregulamentar.

Dosarele de recrutare vor fi depuse, în volum complet şi vor cuprinde următoarele documente:
- pentru candidaţii din sursă externă:
a) cererea de înscriere (Anexa nr. 2 ) şi CV(Anexa nr. 4 );
b) documente care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului (diploma de
licenţă şi suplimentul), în copie şi original
(Se vor accepta adeverinţele de studii numai dacă aceste documente sunt în termenul de valabilitate,
respectiv 12 luni de la finalizarea studiilor. Termenul de valabilitate al adeverinţei de studii se
calculează de la data finalizării studiilor, nu la data eliberării adeverinţei de către instituţia de
învăţământ. );
(Cetăţenii români care au absolvit studii superioare în alte state vor prezenta documentele echivalate
de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerul Educaţiei
Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice)
c) actul de identitate, în copie şi original;
d) carnetul de muncă/certificatului stagiu de cotizare şi/sau ale alte documente doveditoare care să
ateste vechimea în muncă/ vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei (unde
este cazul) şi, dacă este cazul, livretul militar, în copie şi original;
e) certificatul de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie,
precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă, în original, care vor fi
xerocopiate cu ocazia înscrierii şi certificate pentru conformitate în prezenţa candidatului,
originalul fiindu-i restituit pe loc acestuia;
f) autobiografia (Anexa nr. 5) şi tabelul nominal cu rudele candidatului şi soţul/soţia candidatului
(Anexa nr. 6);
g) cazierul judiciar;
h) o fotografie color 9 x 12 cm;
i) declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare (Anexa nr. 3);
j) un dosar plic.
Sunt acceptate şi copii legalizate ale documentelor, dacă acestea sunt prezentate din
iniţiativa candidatului.
- pentru candidaţii agenţi de poliţie:
a) cererea de înscriere şi CV;
b) documentele care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului în
original, care vor fi xerocopiate cu ocazia înscrierii şi certificate pentru conformitate în
prezenţa candidatului, originalul fiindu-i restituit pe loc acestuia;
(Se vor accepta adeverinţele de studii numai dacă aceste documente sunt în termenul de
valabilitate, respectiv 12 luni de la finalizarea studiilor. Termenul de valabilitate al adeverinţei
de studii se calculează de la data finalizării studiilor, nu la data eliberării adeverinţei de către
instituţia de învăţământ. );
(Cetăţenii români care au absolvit studii superioare în alte state vor prezenta documentele
echivalate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul
Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice)
c) actul de identitate, carnetul de muncă, şi/sau alte documente doveditoare care să ateste
vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei (unde este cazul) şi, dacă este
cazul, livretul militar, în original, care vor fi xerocopiate cu ocazia înscrierii şi certificate
pentru conformitate în prezenţa candidatului, originalul fiindu-i restituit pe loc acestuia;

d) certificatului de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale certificatului de


căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă, în original,
care vor fi xerocopiate cu ocazia înscrierii şi certificate pentru conformitate în prezenţa
candidatului, originalul fiindu-i restituit pe loc acestuia;
e) declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare;
f) adeverinţă eliberată de structura de resurse umane a unităţii unde este încadrat din care să
reiasă menţiunile precizate la art. 27˄45 lit. „b”, „c”şi „d” din Legea nr. 360/2002, privind
Statutul Poliţistului.
g) un dosar plic.

Sunt acceptate şi copii legalizate ale documentelor, dacă acestea sunt prezentate din
iniţiativa candidatului.

Atenţie! Nu va fi acceptat dosarul de recrutare în cazul în care documentele, în original,


prezintă deteriorări sau alterări ale elementelor de siguranţă care nu permit stabilirea
autenticităţii documentului sau sunt plastifiate.

Atenţie! Candidaţii care nu prezintă, la înscriere, toate documentele mai sus menţionate nu vor
fi înscrişi la concurs, dosarele fiindu-le restituite pe loc pe bază de semnătură.

Atenţie! Candidaţii vor avea asupra lor, cu ocazia prezentării pentru înscriere, cererea de
înscriere, declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare,
autobiografia şi tabelul de rude, deja completate, conform modelelor anexate la prezentul anunţ,
astfel încât să se evite aglomerarea nejustificată a punctului de înscriere.

Atenţie! După data limită de înscriere, respectiv data de 19.01.2018, ora 15:00, nu se vor mai
efectua înscrieri.

Secţiunea a-IV-a – Reguli privind examinarea psihologică şi medicală

În intervalul 20.01. – 07.02.2018 se va desfăşura evaluarea psihologică a candidaţilor.


Întrucât examinarea psihologică este de competența Centrului de Psihosociologie al M.A.I., data,
ora, locul și celelalte detalii vor fi stabilite de această unitate și vor fi comunicate candidaților, prin grija
unităţii organizatoare prin postare pe pagina de internet a I.P.J. IAŞI, Secțiunea carieră – Posturi scoase la
concurs (adresa http://www.is.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs), precum și la avizierul
unității.
Rezultatele la testarea psihologică vor fi publicate prin aceeaşi modalitate.

Atenţie! Candidaţii nu vor fi anunţaţi personal cu privire la data, ora şi locul unde se va organiza
testarea psihologică, fiind obligaţi să se informeze prin verificarea permanentă a paginilor de
Internet indicate mai sus şi consultarea avizierului unităţii.

Atenţie! Candidaţii trebuie să se prezinte în ziua, data, ora şi locul în care au fost planificaţi
pentru susţinerea testării psihologice şi nu vor putea solicita o reprogramare.

Activitatea de evaluare medicală şi completarea dosarelor de recrutare cu fişa medicală – tip


se va desfăşura în perioada 09.02 – 07.03.2018, inclusiv dar numai în zile lucrătoare, doar pentru
candidaţii declaraţi „apt” la evaluarea psihologică.

Candidaţilor nu li se vor înmâna adrese individuale de trimitere, ci vor fi planificaţi pentru


efectuarea evaluării medicale în baza unei adrese oficiale ce va fi transmisă unităţii medicale competente
care deserveşte I.P.J. IAŞI.
Prezentarea candidaţilor la unitatea medicală se va face începând cu data de 09.02.2018 la sediul
Centrului Medical Județean IAŞI al M.A.I..

Cu această ocazie, candidaţilor li se vor deschide fişele medicale-tip, urmând să fie îndrumaţi
pentru continuarea evaluării medicale şi finalizarea acesteia.

Finalizarea activităţii de evaluare medicală şi depunerea fişei medicale-tip la dosar trebuie realizată
până la data de 07.03.2018. După această dată, dosarele nu mai pot fi completate cu fişa medicală-tip, caz
în care candidaturile celor care nu şi-au completat dosarele de recrutare conform calendarului vor fi
invalidate.

După activitatea de validare a candidaturilor, lista finală cuprinzând candidaţii care îndeplinesc
toate condiţiile pentru a susţine proba scrisă va fi comunicată prin postare pe pagina de internet a I.P.J.
IAŞI, Secțiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.is.politiaromana.ro/
ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs), precum și la avizierul unității în data de 13.03.2018.

La concurs pot participa numai candidaţii ale căror dosare de recrutare sunt complete şi
corect întocmite.

Orice alte modificări în calendarul desfăşurării concursului vor fi aduse la cunoştinţa


candidaţilor prin postarea unui anunţ pe pagina de internet a I.P.J. IAŞI, Secțiunea carieră – Posturi
scoase la concurs (adresa http://www.is.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs), precum și la
avizierul unității.

Secţiunea a-V-a – Desfăşurarea concursului:

Concursul va consta în desfăşurarea unei singure probe:


a) Probă scrisă tip test grilă cu o singură variantă de răspuns.

La proba scrisă pot participa numai candidaţii a căror candidatură a fost validată de comisia de
concurs şi care sunt declaraţi „apt” medical şi psihologic.

Atenţie! Candidaţii care nu se prezintă la data, ora şi locul stabilite pentru această probă, vor fi
declaraţi „neprezentat” şi vor fi eliminaţi din concurs. Atragem atenţia cu privire la respectarea
strictă de către candidaţi a prevederilor prezentului anunţ, în vederea bunei desfăşurări a
procedurii de concurs.

Proba scrisă, va consta într-un test de tip grilă, din tematica şi bibliografia recomandată (anexa nr.
1), având ca scop verificarea cunoştinţelor de specialitate pe care le au candidaţii şi va avea loc la data de
17.03.2018.
Durata de rezolvare a testului este de 3 ore, începând cu ora stabilită în graficul de concurs.
Pentru a fi declarat „admis”, candidatul trebuie să obţină minimum nota 7,00. Candidaţii care nu au
obţinut minimum nota 7,00 vor fi declaraţi „respins”.

Ora şi locul unde se va desfăşura proba scrisă se vor stabili, în funcţie de numărul candidaţilor, şi se
vor comunica acestora prin postarea unui anunţ ulterior pe pagina de internet a I.P.J. IAŞI, Secțiunea
carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.is.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-
concurs), precum și la avizierul unității.

Rezultatul la proba scrisă se poate contesta o singură dată în termen de 24 de ore de la afişare, iar
contestaţiile se depun la secretariatul Serviciului Resurse Umane din I.P.J. IAŞI.
Eventualele contestaţii se soluţionează de către comisia constituită în acest scop, în termenul legal.
Nota acordată după soluţionarea contestaţiei la proba scrisă este definitivă.
Candidaţii pot contesta numai notele la propriile lucrări.
Admiterea/respingerea contestaţiei se va comunica prin postare pe pagina de internet a I.P.J.
IAŞI, Secțiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.is.politiaromana.ro/
ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs), precum și la avizierul unității.

Secţiunea a-VI-a – Precizări privind rezultatele finale ale concursului şi exercitarea opţiunilor
de către candidaţi

Nota finală reprezintă nota obţinută la proba scrisă.


Este declarat „admis” candidatul care a obținut nota finală cea mai mare la proba scrisă.
În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi notă finală la proba scrisă, se va organiza interviu
de departajare structurat pe subiecte profesionale, din tematica şi bibliografia recomandată.

Tabelul nominal cu rezultatele finale obţinute se va afişa prin postare pe pagina de internet a I.P.J.
IAŞI, Secțiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.is.politiaromana.ro/
ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs), precum și la avizierul unității.

Atenţie! Candidaţii declaraţi "respins" la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant
nu pot ocupa, în baza notei finale obţinute la respectivul concurs, alte posturi vacante în aceeaşi
unitate sau în alte unităţi.

Candidaţilor declaraţi „admis” la concurs şi care îndeplinesc condiţiile legale de încadrare în Poliţia
Română, li se vor acorda, gradele profesionale în funcţie de pregătirea lor şi de vechimea în specialitatea
corespunzătoare studiilor absolvite, raportate la cerinţele postului. Aceştia sunt încadraţi în funcţiile
minime prevăzute de lege corespunzătoare gradelor profesionale acordate, pe o perioadă de probă de 12
luni.
Secţiunea a-VII-a – Reguli privind buna organizare şi desfăşurare a concursului

- Prin înscrierea la acest concurs, candidaţii îşi manifestă implicit acordul cu privire la condiţiile şi
modul de organizare şi desfăşurare a concursului;
- Candidaţii sunt rugaţi să citească cu atenţie anunţul şi să respecte organizarea stabilită cu privire la
toate etapele concursului: înscrierea, depunerea dosarului în volum complet şi susţinerea probelor de
concurs;
- După verificarea corectitudinii întocmirii dosarelor de recrutare a candidaţilor, comisia de concurs
întocmeşte lista finală a candidaţilor a căror candidatură a fost validată sau invalidată, pe care o publică
printr-un anunţ;
- Se impune verificarea permanentă şi atentă a paginii de internet a I.P.J. IAŞI, Secțiunea carieră –
Posturi scoase la concurs (adresa http://www.is.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs),
întrucât comunicarea informaţiilor ulterioare referitoare la concurs se va realiza în această modalitate.
- În perioada concursului, pe paginile de Internet se vor posta informaţii privind mai multe concursuri,
situaţie în care este necesară verificarea atentă a tuturor anunţurilor postate, astfel încât să se evite
omiterea luării la cunoştinţă de către candidaţi a unor informaţii legate de concurs;
- În cadrul probei scrise, candidaţii nu vor avea asupra lor decât documentul de identitate şi un pix/ stilou
de culoare albastră (nu vor avea voie cu materiale documentare, dicţionare, notiţe, însemnări, precum şi
cu orice alte mijloace de calcul sau de comunicare). Nu se admit pixuri/ stilouri care permit ştergerea şi
rescrierea. Fraudele, precum şi tentativa de săvârşire a acestora se sancţionează prin eliminarea din
concurs a candidatului/ candidaţilor în cauză.

AVIZAT
MEMBRI COMISIEI DE CONCURS:

Întocmit,
SECRETARUL COMISIEI DE CONCURS
Anunţul semnat se află la dosarul de concurs constituit la nivelul SRU din IPJ IAŞI

Anexa la prezentul anunţ

CALENDARUL DESFĂŞURĂRII CONCURSULUI


pentru ocuparea unui post de ofițer specialist III la
Structura de Securitate

10.01. – 19.01.2018 – Perioada de înscriere la concurs.

20.01. – 07.02.2018 – Evaluarea psihologică a candidaților.

08.02. – 09.02.2018 – Postarea pe internet a Listei candidaţilor declaraţi „apt” la


evaluarea psihologică.

09.02. – 07.03.2018, inclusiv dar numai în zile lucrătoare – Activitatea de evaluare


medicală și completarea dosarelor de recrutare cu fișa medicală-tip.

08.03. – 09.03.2018 – Activitatea de validare/invalidare a candidaturilor.

13.03.2018 – Publicarea anunţului de validare/invalidare a candidaturilor.

17.03.2018 – Desfășurarea probei scrise.

17.03.2018 – Publicarea rezultatelor la proba scrisă. În anunț se va menționa ora


afișării, de la care curge termenul de 24 de ore de contestare, precum și locul unde se pot
depune contestații.

18.03.2018 – Depunerea contestațiilor la proba scrisă. Nu se va depăși termenul de


24 de ore de la afișarea rezultatelor.

19.03. - 20.03.2018 – Rezolvarea contestațiilor și publicarea rezultatelor finale. În


caz de egalitate, se va proceda la organizarea interviului pe subiecte profesionale, caz în
care comisiile centrale / comisiile de concurs vor preciza data și programul activităților
aferente acestei probe.

NOTĂ: În funcție de numărul de candidați înscriși precum și de nevoile obiective


apărute ulterior la nivelul structurilor implicate în organizarea și desfășurarea acestor
proceduri de concurs, calendarul poate suferi modificări care vor fi comunicate în timp
util candidaților.
COMISIA DE CONCURS:
Anexa nr. 1 la prezentul anunţ

TEMATICĂ ŞI BIBLIOGRAFIA
recomandate candidaţilor înscrişi la concursurile organizate pentru ocuparea
funcţiei de ofiţer de poliţie specialitatea – Structura de Securitate,
prin modalitatea încadrării directe

TEMATICĂ

- Organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române;


- Atribuţiile Poliţiei Române;
- Personalul Poliţiei Române;
- Cariera poliţistului;
- Drepturile, îndatoririle şi restrângerea exerciţiului unor drepturi sau libertăţi ale
poliţistului;
- Recompense, răspunderea juridică şi sancţiuni pentru poliţişti;
- Încetarea raporturilor de serviciu ale poliţiştilor;
- Reguli generale privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
- Drepturile persoanei vizate în contextul prelucrării datelor cu caracter personal;
- Confidenţialitatea şi securitatea prelucrărilor datelor cu caracter personal;
- Supravegherea şi controlul prelucrărilor de date cu caracter personal;
- Etica şi deontologia poliţistului;
- Protecţia informaţiilor clasificate secret de stat;
- Protecţia informaţiilor secret de serviciu;
- Clasificarea şi declasificarea informaţiilor. Măsuri minime de protecţie specifice claselor
şi nivelurilor de secretizare;
- Reguli generale privind evidenţa, întocmirea, păstrarea, procesarea, multiplicarea,
manipularea, transportul, transmiterea si distrugerea informaţiilor clasificate;
- Condiţiile de fotografiere, filmare, cartografiere şi executare a unor lucrări de arte plastice
în obiective sau locuri care prezintă importanţă deosebită pentru protecţia informaţiilor
secrete de stat;
- Exercitarea controlului asupra masurilor privitoare la protecţia informaţiilor clasificate;
- Protecţia surselor generatoare de informaţii – INFOSEC;
- Instalarea, administrarea şi configurarea Microsoft Windows Server 2000/2003/2008/2008
R2/2012/2012 R2.
 Instalarea Microsoft Windows Server 2000/2003/2008/2008 R2/2012/2012 R2;
 Configurarea protocoalelor de reţea LAN pe Microsoft Windows Server
2000/2003/2008/2008 R2/2012/2012 R2;
 Configurarea DNS, WINS şi DHCP pe un sistem Microsoft Windows Server
2000/2003/2008/2008 R2/2012/2012 R2;
 Administrarea şi configurarea Microsoft Active Directory (crearea şi administrarea
userilor, computerelor, grupurilor şi Organizaţional Unit-urilor, drepturile şi permisiunile
utilizatorilor);
- Instalarea, conectarea şi configurarea staţiilor de lucru cu Microsoft Windows XP,
Windows Vista, Windows 7 şi Windows 8.

 Configurarea Microsoft Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7 şi


Windows 8 într-un domeniu Microsoft Active Directory;
 Configurarea protocoalelor de reţea LAN pe Microsoft Windows 2000, Windows XP,
Windows Vista, Windows 7 şi Windows 8
 Instalarea şi configurarea Microsoft Certificate Server
- Reţele de calculatoare:
 modelul de referinţă OSI;
 modelul de referinţă TCP/IP;
 topologii de reţea;
 standardizarea reţelelor;
 protocoale de rutare;
 protocolul IP;
 adresare IP;
 noţiuni fundamentale despre NAT (Network Address Translation);
 noţiuni fundamentale despre VPN (Virtual Private Network);
 gestionarea securităţii IP (IPSec);

BIBLIOGRAFIE :

- Legea nr. 218/23.04.2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române


(republicată), cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu
caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările
ulterioare;
- H.G. nr. 991/25.08.2005 pentru aprobarea Codului de etică şi deontologie al poliţistului;
- Legea nr. 182/12.04.2002, privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi
completările ulterioare;
- H.G. nr. 781/25.07.2002, privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu;
- H.G. nr. 585/13.06.2002, pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a
informaţiilor clasificate în România, cu modificările şi completările ulterioare;
- Documentaţie Microsoft şi Microsoft Press (www.microsoft.com;
http://technet.microsoft.com);
- Mitch Tulloch - Introducing Windows Server 2008, Microsoft Press, 2007;
- Jerry Honeycutt – Introducing Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Press, 2003;
- Charlie Russel, Sharon Crawford, Jason Gerend - Microsoft Windows Server 2003
Administrator’s Companion, Microsoft Press, 2003;
- Reţele de calculatoare, Proiectare şi administrare, Adrian Munteanu, Valerica Greavu-
Şerban, Ed. Polirom, 2006;
- MCSE Windows 2000 Network Infrastructure Administration, Paul Robichaux, James
Chellis, Editurile All, 2001;
- MCSE Windows 2000, Directory Services Administration, Anil Desai, James Chellis,
Editurile All, 2001;
- Reţele de calculatoare, ANDREW S. TANENBAUM, ediţia a patra, 2003, Editura Byblos
- varianta electronică (http://web.info.uvt.ro/~smihalas/com_net/download/retele_
de_calculatoare_editia_a4 a.pdf).
Actele normative vor fi studiate în forma actualizată, în vigoare la data de 05.01.2018.

Anexa nr. 2 la prezentul anunţ

Cerere de participare la concursul pentru


ocuparea unui post vacant de ofiţer de poliţie, cu recrutare din sursă externă

DOMNULE INSPECTOR ȘEF,

Subsemnatul (a)___________________________________________________________,
fiul(fiica) lui______________________ şi al (a)_________________________, născut (ă) la data
de _____________, în localitatea__________________, judeţul/,sectorul_____________,
cetăţenia_____________ , posesor/posesoare al/a cărţii de identitate seria _______ , nr. ____,
eliberată de _____________, la data de ___________ , C.N.P _____________________, cu
domiciliul (reşedinţa) în localitatea ______________ , judeţul/sectorul ____________ , strada
______________, nr. _____, bloc_____, etaj ____, apartament ____, absolvent(ă) al/a (se
menţionează unitatea de învăţământ/profilul/ specializarea/) ______________________________
_______________________________________________________, forma de învăţământ
_________ , sesiunea _______ , profesie__________ , salariat(ă) la_______________________
_____________, starea civilă ________________, cu serviciul militar ____________, la arma
___________, trecut în rezervă cu gradul _______________ .

Vă rog să-mi aprobaţi înscrierea la concursul organizat de Inspectoratul de Poliție Județean


IAŞI, în vederea ocupării funcţiei de ofiţer specialist III la Structura de Securitate, poziţia 70
din statul de organizare al unităţii 1.

Am luat la cunoştinţă de condiţiile de recrutare, selecţionare şi participare la concurs.

Sunt de acord cu prelucrarea informaţiilor cu caracter personal, în conformitate cu


prevederile Legii nr. 677/21.11.2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor
cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.
Mă oblig ca, în situaţia nepromovării concursului, să mă prezint în maxim 30 de zile de la
susţinerea acestuia la Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Iași
unde m-am înscris, pentru a ridica documentele depuse.

1
se va preciza poziţia menționată în anunț
Data______________
Semnătura_______________
TELEFON:

Anexa nr. 3 la prezentul anunţ

DECLARAŢIE DE CONFIRMARE A CUNOAŞTERII ŞI ACCEPTĂRII CONDIŢIILOR DE


RECRUTARE

DOMNULE INSPECTOR ȘEF,

Subsemnatul (a) _______________________________________________, fiul (fiica)


lui_________________ şi al _________________________, născut(ă) la data de ____________,
în localitatea_______________, judeţul/ sectorul ____, C.N.P _____________________, posesor
(posesoare) al (a) BI/CI seria _______, nr. ___________, eliberat de ___________________, la
data de __________, în calitate de candidat la concursul organizat de Inspectoratul de Poliție
Județean IAŞI, în vederea ocupării funcţiei de ofiţer specialist III la Structura de Securitate,
poziţia 70 din statul de organizare al unităţii 2, prin modalitatea încadrării directe, declar pe
propria răspundere că am luat la cunoştinţă despre condiţiile de recrutare menţionate în anunţ 3 cu
care sunt de acord şi pe care le îndeplinesc cumulativ.
Precizez că nu fac parte din nicio organizaţie sau grupare interzisă de lege sau care
promovează idei şi interese contrare ordinii constituţionale şi statului de drept.
În situaţia în care voi fi declarat admis îmi voi da demisia din partidele/organizaţiile cu
caracter politic din care fac parte.
Am fost informat(ă) şi sunt de acord cu efectuarea de verificări, cunoscând faptul că în
situaţia în care vor rezulta aspecte contrare celor declarate în prezenta declaraţie ori
incompatibilităţi determinate de neîndeplinirea cumulativă a condiţiilor de recrutare nu voi fi
încadrat(ă), chiar dacă rezultatele obţinute la concurs ar permite acest fapt. Dacă o asemenea
situaţie se va constata după încadrare urmează să îmi înceteze raporturile de muncă.
Îmi asum responsabilitatea asupra exactităţii datelor furnizate şi sunt de acord cu
prelucrarea informaţiilor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001
pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie
a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv sunt de acord cu prelucrarea
datelor de cazier judiciar, acestea urmând a fi solicitate structurilor abilitate în conformitate cu
prevederile OUG nr. 41/2016.
Menţionez că am fost/nu am fost încadrat în sistemul naţional de apărare, ordine publică şi
siguranţă naţională (în caz afirmativ urmează să precizaţi instituţia, unitatea, funcţia şi alte date
necesare ______________________________________________________________________)
şi mi-au încetat raporturile de serviciu/muncă/ am fost trecut în rezervă ______________ (se scrie
motivul – la cerere, demisie, alt motiv) în temeiul art. ___ alin. (__) din Legea nr.____/_______.
Declar, susţin şi semnez, după ce am luat la cunoştinţă despre întregul conţinut şi am
completat personal datele din prezenta declaraţie.
2
se va preciza poziţia menționată în anunț
3
candidaţii sunt rugaţi să citească cu atenţie anunţul şi să respecte organizarea stabilită cu privire la toate etapele
concursului
Data______________ Semnătura __________

Anexa nr. 4 la prezentul anunţ


Anexa nr. 9

Curriculum vitae Inseraţi fotografia.


Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume Nume, Prenume
Adresă(e) Număr imobil, nume stradă, cod poştal, localitate, ţară
Telefon Fix: Mobil:
Fax (rubrică facultativă)
E-mail

Naţionalitate

Data naşterii (ziua, luna, anul)

Sex

Locul de muncă vizat / (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)


Domeniul ocupaţional

Experienţa profesională
Perioada Menţionaţi separat fiecare experienţă profesională relevantă, începând cu cea mai recentă
dintre acestea.
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Educaţie şi formare
Perioada Menţionaţi separat fiecare forma de învăţământ şi program de formare profesională absolvite,
începând cu cel mai recent.
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Aptitudini şi competenţe
personale

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)


Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere
Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la Discurs oral Exprimare
conversaţie scrisă

Limba
Limba
(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

Competenţe şi abilităţi sociale Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite.

Competenţe şi aptitudini Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite.
organizatorice

Competenţe şi aptitudini tehnice Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite.

Competenţe şi aptitudini de utilizare Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite.
a calculatorului

Competenţe şi aptitudini artistice Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite.

Alte competenţe şi aptitudini Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite.

Permis(e) de conducere Menţionaţi dacă deţineţi un permis de conducere şi categoria.

Informaţii suplimentare Includeţi aici orice alte informaţii utile, care nu au fost menţionate anterior, de exemplu:
persoane de contact, referinţe etc.

Anexe Enumeraţi documentele anexate CV-ului.


Semnătura _________________ Data __________________

Instrucţiunile pentru completarea CV-ului Europass pot fi accesate pe pagina: http://europass.cedefop.europa.eu

Anexa nr. 5 la prezentul anunţ

ÎNDRUMAR PENTRU ÎNTOCMIREA AUTOBIOGRAFIEI

Autobiografia se va referi obligatoriu la toate punctele prevăzute mai jos şi va fi redactată personal
de către candidat, în mod cursiv, cu cerneală/pastă albastră, lizibil, fără ştersături sau prescurtări, datată şi
semnată.
Actualizarea autobiografiei cuprinde doar acele elemente cu caracter de noutate intervenite de la
completare/ultima actualizare şi poate fi redactată pe computer, caz în care va fi semnată şi datată pe
fiecare pagină.
1.-Date personale: numele şi prenumele (numele purtate anterior); locul şi data naşterii (ziua, luna,
anul, satul, comuna, oraşul, municipiul, judeţul – indicându-se denumirea actuală a localităţilor),
prenumele părinţilor, domiciliul şi/sau reşedinţa, cetăţenia, etnia, religia, starea civilă, studii, limbi străine
cunoscute şi la ce nivel; profesia de bază, locul de muncă şi funcţia, numărul de telefon de acasă şi de la
serviciu.

2.-Date privind activitatea desfăşurată:


Se va arăta cronologic şi detaliat activitatea desfăşurată pe perioade, începând cu ciclul gimnazial şi
până în prezent (şcoli, cursuri, locuri de muncă), inclusiv întreruperile şi motivele, menţionându-se
funcţiile îndeplinite, titulatura completă a unităţilor/instituţiilor în care şi-au desfăşurat sau îşi desfăşoară
activitatea, precizând adresa acestora.
Cu privire la îndeplinirea serviciului militar(activ, alternativ sau în rezervă) se va evidenţia
perioada, arma şi specialitatea militară, indicativul, reşedinţa unităţii şi gradul pe care îl au în rezervă.
Pentru fiecare perioadă descrisă vor fi indicate 2-3 persoane care cunosc bine activitatea
candidatului.
Candidatul va menţiona dacă a fost arestat, judecat sau condamnat, ori este în curs de urmărire
penală, judecare sau în executarea unei sancţiuni penale, prezentând detaliat în ce au constat faptele, când
s-au produs şi când s-a luat hotărârea în cauză. Aceleaşi menţiuni vor fi făcute şi cu privire la soţie/soţ şi
părinţi.
Se vor arăta deplasările pe care le-a făcut în străinătate, motivul – în interes de serviciu sau personal
– în ce ţări, perioada.
3.-Date despre rude:

a/ Date despre părinţi, soţia/soţul, fraţii/surorile candidatului – numele şi prenumele, data şi locul
naşterii, cetăţenia(dacă au şi altă cetăţenie), studiile, ultimul loc de muncă şi funcţia (situaţia actuală),
domiciliul şi numărul de telefon;
b/ Date despre copii: se vor trece în ordinea vârstei, arătându-se numele şi prenumele, locul şi data
naşterii, ocupaţia şi locul de muncă, domiciliul şi numărul de telefon;
c/ Pentru părinţii soţiei/soţului, fraţii/surorile acesteia, se vor arăta aceleaşi date ca pentru
persoanele prevăzute la lit.a).

Pentru persoanele menţionate în autobiografie, acolo unde cazul, se va menţiona şi numele purtat
anterior.
În încheierea autobiografiei se va menţiona “Îmi asum responsabilitatea asupra exactităţii datelor
furnizate în prezenta autobiografie şi sunt de acord cu prelucrarea informaţiilor cu caracter personal, în
conformitate cu prevederile Legii nr.677/2001 pentru protecţia peroanelor cu privire la prelucrarea
datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările
ulterioare”.
Data:___________
Semnătura,
_______________________
TABEL NOMINAL Anexa nr. 6 la prezentul anunţ
CU RUDELE CANDIDATULUI
Consimt la
prelucrarea
datelor cu
caracter personal
potrivit Legii
nr.677/2001 cu
Nr. Numele şi prenumele Gradul de Data şi locul naşterii Prenumele Ocupaţia/ Locul de muncă Date privind domiciliul(a modificările şi
crt. (nume purtat anterior) rudenie părinţilor Profesia (adresă/telefon) se completa corect şi completările
Funcţia complet) ulterioare
0 1 2 3 4 5 6 7 8
__.__.___ Tata localitatea...........................
(zi) (luna) (an)
_____________
1. str........................ nr. .........
localitatea Mama
_____________ bl......... sc. ..... et. ..... ap.....
C.N.P. Judeţ(sector judeţ (sector)......................
__.__.___ Tata localitatea...........................
(zi) (luna) (an)
_____________
2. str........................ nr. .........
localitatea Mama
_____________ bl......... sc. ..... et. ..... ap.....
C.N.P. Judeţ(sector judeţ (sector)......................
__.__.___ Tata localitatea...........................
(zi) (luna) (an)
_____________
3. str........................ nr. .........
localitatea Mama
_____________ bl......... sc. ..... et. ..... ap.....
C.N.P. Judeţ(sector judeţ (sector)......................
__.__.___ Tata localitatea...........................
(zi) (luna) (an)
_____________
4. str........................ nr. .........
localitatea Mama
_____________ bl......... sc. ..... et. ..... ap.....
C.N.P. Judeţ(sector judeţ (sector)......................
__.__.___ Tata localitatea...........................
(zi) (luna) (an)
_____________
5. str........................ nr. .........
localitatea Mama
_____________ bl......... sc. ..... et. ..... ap.....
C.N.P. Judeţ(sector judeţ (sector)......................
Data ______________ Semnătura ___________________
 În tabel vor fi trecuţi, în ordine: candidatul, părinţii, fraţii, surorile, soţia/soţul, copii, părinţii soţiei/soţului, fraţii şi surorile soţiei/soţului.
 Se completează numai dacă persoana în cauză şi-a dat în mod expres consimţământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, potrivit Legii nr. 677/2001, cu
modificările şi completările ulterioare. În situaţia în care rudele menţionate în tabelul nominal sunt în imposibilitatea de a-şi da consimţământul, în rubrica destinată
din tabel, candidatul/personalul M.A.I. va anexa acordul acestora exprimat în scris cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal
17