Anda di halaman 1dari 14

KSSR SAINS TAHUN 1

TEMA: INKUIRI DALAM SAINS

MINGGU/TARIKH 1. KEMAHIRAN SAINTIFIK

MINGGU 1,2 DAN 3


MINGGU TRANSISI TAHUN 1 2019
STANDARD PRESTASI
STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN

1 Menyatakan semua deria yang terlibat untuk membuat


1.1 Kemahiran Murid boleh: pemerhatian tentang fenomena yang berlaku.
Proses Sains 2 Memerihalkan penggunaan semua deria yang terlibat untuk
1.1.1 Menguasai kemahiran membuat pemerhatian tentang fenomena atau perubahan yang
memerhati berlaku.
3 Menggunakan semua deria yang terlibat untuk membuat
pemerhatian tentang fenomena atau perubahan yang berlaku.

4 (i) Menggunakan semua deria yang terlibat untuk membuat


pemerhatian secara kualitatif bagi menerangkan
fenomena atau perubahan yang berlaku.
(ii) Menggunakan alat yang sesuai jika perlu untuk
Minggu 4 21-25 Januari 2019
membantu pemerhatian.
5 (i) Menggunakan semua deria yang terlibat untuk membuat
pemerhatian secara kualitatif dan kuantitatif bagi
menerangkan fenomena atau perubahan yang berlaku.
(ii) Menggunakan alat yang sesuai jika perlu untuk
membantu pemerhatian.
6 (i) Menggunakan semua deria yang terlibat untuk membuat
pemerhatian secara kualitatif dan kuantitatif bagi
menerangkan fenomena atau perubahan yang berlaku
secara sistematik.
Menggunakan alat yang sesuai jika perlu untuk
membantu pemerhatian.
1
STANDARD PRESTASI
STANDARD
STANDARD TP TAFSIRAN
KANDUNGAN
PEMBELAJARAN
1 Menyatakan maklumat yang diperoleh.
Murid boleh:

1.1.2 2 Merekod maklumat atau idea dalam sebarang bentuk.


Menguasai
kemahiran 3 Merekodkan maklumat atau idea dalam bentuk yang sesuai.
berkomunikasi

4 Merekod maklumat atau idea dalam bentuk yang sesuai dan


mempersembahkan maklumat atau idea tersebut secara
sistematik.
Minggu 5 28 Januari-1 Februari 2019
5 Merekodkan maklumat atau idea dalam lebih dari satu bentuk
yang sesuai dan mempersembahkan maklumat atau idea
tersebut secara sistematik.

6 Merekodkan maklumat atau idea dalam lebih dari satu bentuk


yang sesuai dan mempersembahkan maklumat atau idea
tersebut secara sistematik dalam pelbagai bentuk secara
kreatif dan inovatif serta boleh memberi maklum balas.

2
STANDARD PRESTASI
STANDARD
STANDARD TP TAFSIRAN
KANDUNGAN
PEMBELAJARAN
1 Menyenaraikan peralatan, bahan sains dan spesimen yang
1.2 Kemahiran Murid boleh: diperlukan bagi suatu aktiviti.
Manipulatif
2 Memerihalkan penggunaan peralatan, bahan sains dan
1.2.1 Menggunakan dan
spesimen yang diperlukan bagi suatu aktiviti dengan kaedah
mengendalikan peralatan
Minggu 6 4-8 Februari 2019 yang betul.
dan bahan sains dengan
betul. 3 Mengendalikan penggunaan peralatan, bahan sains dan
spesimen yang diperlukan bagi suatu aktiviti dengan kaedah
dan mengendalikan yang betul.
peralatan dan bahan 4 Mengguna, mengendali, melakar, membersih dan
Minggu 7 11-15 Februari 2019 sains dengan betul. menyimpan penggunaan peralatan, bahan sains dan
1.2.2 Mengendalikan spesimen spesimen yang digunakan dalam suatu aktiviti dengan kaedah
dengan betul dan cermat. yang betul.
1.2.3 Melakar spesimen, 5 Mengguna, mengendali, melakar, membersih dan menyimpan
peralatan dan bahan penggunaan peralatan, bahan sains dan specimen
sains dengan betul. yang digunakan dalam suatu aktiviti dengan kaedah yang betul,
Membersihkan peralatan
1.2.4
bersistematik dan berhemah.
sains dengan cara yang 6 Mengguna, mengendali, melakar, membersih dan menyimpan
betul. penggunaan peralatan, bahan sains dan specimen
Menyimpan peralatan dan
1.2.5
yang digunakandalam suatu aktiviti dengan kaedah yang betul,
bahan sains dengan betul bersistematik, berhemah dan menjadi contoh kepada rakan lain
dan selamat.
2. PERATURAN BILIK SAINS
STANDARD STANDARD PRESTASI
KANDUNGAN STANDARD TP TAFSIRAN
PEMBELAJARAN
1 Menyatakan salah satu peraturan bilik sains.
2.1 Peraturan Murid boleh:
Bilik Sains 2 Menyatakan lebih daripada satu peraturan bilik sains.
2.1.1 Mematuhi 3 Mengaplikasi salah satu peraturan bilik sains.
3
Minggu 8 18-22 Februari 2019 peraturan bilik 4 Mengaplikasi lebih daripada satu peraturan bilik sains
sains 5 Memberi sebab peraturan bilik sains perlu dipatuhi.
6 Menjadi dalam sains contoh mematuhi kepada peraturan
rakan bilik

TEMA: SAINS HAYAT


3. BENDA HIDUP DAN BENDA BUKAN HIDUP
STANDARD PRESTASI
STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN

3.1 Murid boleh: 1 Menyatakan contoh benda hidup dan benda bukan hidup.
3.1.1 2 Membanding beza benda hidup dan benda bukan hidup.
Benda hidup Membanding dan membezakan 3 Memerihalkan keperluan asas benda hidup bagi manusia,
danbenda
Minggu 9 25 Februari-1 Mac 2019 benda hidup dan benda bukan haiwan dan tumbuhan.
bukan hidup hidup berdasarkan ciri-ciri berikut:
(i) bernafas; 4 Membuat urutan contoh-contoh benda hidup yang diberikan
(ii) memerlukan air dan berdasarkan saiz.
Minggu 10 4-8 Mac 2019 makanan; 5 Menaakul mengapa makanan, air, udara dan tempat
(iii) bergerak; perlindungan adalah penting kepada manusia dan haiwan.
(iv) membesar; dan
(v) membiak. 6 Berkomunikasi untuk menunjukkan manusia, haiwan
3.1.2 dan tumbuhan mempunyai cara yang berlainan untuk
Membuat urutan contoh- contoh mendapatkan makanan, air dan udara.
benda hidup mengikut saiz.

4
STANDARD PRESTASI
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN

1 Menyatakan contoh benda hidup dan benda bukan hidup.


3.2 Murid boleh:
3.2.1 2 Membanding beza benda hidup dan benda bukan hidup.
Keperluan Menyatakan keperluan asas
asas benda benda hidup iaitu makanan, air 3 Memerihalkan keperluan asas benda hidup bagi manusia,
hidup dan udara. haiwan dan tumbuhan.
3.2.2
Minggu 11 11-15 Mac 2019 Memerihalkan manusia, 4 Membuat urutan contoh-contoh benda hidup yang diberikan
haiwan dan tumbuhan berdasarkan saiz.
memerlukan makanan, air dan
udara dalam cara yang berlainan. 5 Menaakul mengapa makanan, air, udara dan tempat
3.2.3 perlindungan adalah penting kepada manusia dan haiwan.
Minggu 12 18-22 Mac 2019
Memerihalkan manusia dan
haiwan, juga memerlukan tempat 6 Berkomunikasi untuk menunjukkan manusia, haiwan dan
perlindungan. tumbuhan mempunyai cara yang berlainan untuk mendapatkan
3.2.4 makanan, air dan udara.
Menaakul kepentingan
Minggu 13 1-5 April 2019 makanan, air, udara dan tempat
perlindungan kepada manusia
dan haiwan.
3.2.5
Menjelaskan pemerhatian tentang
ciri dan keperluan asas benda
hidup melalui lakaran, TMK,
penulisan atau lisan.

Cuti Pertengahan Penggal 1 25-29 Mac 2019

5
4. MANUSIA
STANDARD STANDARD PRESTASI
KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN TP TAFSIRAN

1 Menyatakan bahagian tubuh manusia.


4.1 Murid boleh: 2 Menghubungkait bahagian tubuh manusia dengan deria yang
4.1.1 berkenaan.
Deria manusia Mengenal pasti bahagian tubuh
manusia yang berkaitan dengan 3 Memerihalkan ciri objek menggunakan pelbagai deria.
deria yang berkenaan.
Minggu 14 8-12 April 2019 4.1.2 4 Mengelaskan objek yang diberikan mengikut ciri yang dipilih.
Mengelaskan objek mengikut ciri
yang dikenalpasti.
4.1.3 5 Mengenal pasti objek yang diberikan sekiranya salah satu
Menggunakan deria untuk deria tidak dapat berfungsi .
Minggu 15 15-19 April 2019 mengenal pasti objek melalui 6 Berkomunikasi tentang alat yang boleh membantu organ deria
penyiasatan. yang tidak boleh berfungsi dengan baik.
4.1.4
Menjelas dengan contoh,
penggunaan deria lain sebagai
Minggu 16 22-26 April 2019 ganti sekiranya satu deria tidak
dapat berfungsi.
4.1.5
Menjelaskan pemerhatian tentang
deria manusia
melalui lakaran, TMK, penulisan
atau lisan.

6
5. HAIWAN
STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI
KANDUNGAN
TP TAFSIRAN

5.1 5.1.1 1 Memberi contoh haiwan.


Bahagian tubuh Mengenal pasti bahagian tubuh
haiwan. haiwan seperti paruh, sisik, sirip, 2 Memerihalkan bahagian tubuh bagi haiwan.
Minggu 17 29 April-3 Mei 2019 berbulu halus, berbulu pelepah,
tanduk, sumbu, sesungut, kulit 3 Menghubungkaitkan kepentingan bahagian tubuh haiwan
keras, cangkerang, sayap, kepada haiwan berkenaan.
kepak, kepala, badan, ekor dan 4 Menjelaskan melalui contoh bahagian yang terdapat pada
Minggu 18 6-10 Mei 2019
kaki selaput renang. tubuh haiwan yang dinyatakan.
5.1.2
Menghubungkaitkan bahagian 5 Mengitlak bahawa terdapat haiwan yang berbeza tetapi
tubuh haiwan dan mempunyai bahagian tubuh yang serupa.
kepentingannya kepada 6 Berkomunikasi tentang peranan manusia dalam mencegah
Minggu 19 13-17 Mei 2019 haiwan. haiwan dizalimi hingga mengakibatkan kecederaan pada
5.1.3 bahagian tubuh haiwan.
Menjelaskan melalui contoh
bahagian yang terdapat pada
Minggu 20 20-24 Mei 2019 tubuh haiwan.
5.1.4
Mengitlak bahawa terdapat
haiwan yang berlainan
mempunyai bahagian tubuh
yang serupa.
5.1.5
Menjelaskan pemerhatian
tentang bahagian tubuh haiwan
melalui lakaran, TMK, penulisan
atau lisan.

7
Cuti Pertengahan Tahun 25 Mei-9 Jun 2019

8
6. TUMBUHAN
STANDARD STANDARD PRESTASI
KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN TP TAFSIRAN

6.1 Murid boleh: 1 Menyatakan bahagian pada tumbuhan.


Bahagian 6.1.1
tumbuhan Membanding dan membezakan 2 Mengenal pasti bahagian yang terdapat pada satu
bahagian pada tumbuhan iaitu: tumbuhan sebenar yang dipilih.
Minggu 21 10-14 Jun 2019 (i) daun: jenis urat daun; 3 Menyatakan kepentingan bahagian tumbuhan kepada
(ii) bunga: berbunga, tidak tumbuhan.
berbunga; 4 Mengelaskan tumbuhan berdasarkan ciri yang dipilih.
(iii) batang: berkayu, tidak
berkayu; dan 5 Mengitlak bahawa terdapat tumbuhan yang berlainan
Minggu 22 17-21 Jun 2019
(iv) akar: akar tunjang, akar mempunyai ciri yang sama.
serabut. Berkomunikasi untuk menunjukkan perbezaan antara dua
6.1.2 6 tumbuhan yang berlainan jenis dari aspek jenis urat daun,
Menghubungkaitkan bahagian berbunga atau tidak berbunga, jenis batang dan jenis akar.
tumbuhan iaitu daun, bunga,
batang dan akar serta
Minggu 23 24-28 Jun 2019
kepentingannya kepada
tumbuhan.
6.1.3
Mengitlak bahawa ada
tumbuhan yang berlainan
mempunyai bahagian yang
serupa.
6.1.4
Menjelaskan pemerhatian
tentang bahagian tumbuhan
melalui lakaran, TMK,
penulisan atau lisan.

9
TEMA: SAINS FIZIKAL

7. MAGNET
STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI
KANDUNGAN
TP TAFSIRAN

7.1 Murid boleh: Memberi contoh objek atau alat yang menggunakan magnet.
Magnet 7.1.1 1
Memberi contoh kegunaan
magnet dalam kehidupan. 2 Mengenal pasti pelbagai bentuk magnet.
7.1.2
Minggu 24 1-5 Julai 2019 Mengenal pasti bentuk magnet
seperti magnet bar, silinder, 3 Mengitlak tindakan magnet ke atas pelbagai objek.
ladam, bentuk U, butang dan
cincin. 4 Membuat pengitlakan tentang daya tarikan dan tolakan antara
7.1.3 kutub-kutub magnet.
Minggu 25 8-12 Julai 2019
Mengitlak tindakan magnet ke 5
atas pelbagai objek dengan Membuat kesimpulan kekuatan suatu magnet berdasarkan
menjalankan aktiviti. penyiasatan yang dibuat
7.1.4
Membuat kesimpulan tentang 6 Mereka bentuk permainan atau alat berdasarkan penggunaan
daya tarikan dan tolakan antara magnet..
kutub-kutub magnet dengan
Minggu 26 15-19 Julai 2019
menjalankan penyiasatan.
7.1.5
Menentukan kekuatan
magnet ke atas objek dengan
menjalankan penyiasatan.
7.1.6
Menjelaskan pemerhatian
tentang magnet melalui lakaran,
TMK, penulisan atau lisan.

10
TEMA: SAINS BAHAN

8. PENYERAPAN
STANDARD STANDARD PRESTASI
KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN TP TAFSIRAN

8.1.1 1 Menyatakan objek yang boleh menyerap dan tidak boleh


8.1 Mengenal pasti objek yang boleh menyerap air.
menyerap air dan tidak boleh 2 Menyenaraikan kepentingan kebolehan bahan yang boleh
Keupayaan menyerap air dengan menyerap air dan tidak menyerap air dalam kehidupan.
bahan menyerap menjalankan penyiasatan. 3 Mengelas objek yang boleh menyerap air dan tidak boleh
air 8.1.2 menyerap air.
Mengelas objek yang boleh
Minggu 27 22-26 Julai 2019 menyerap air dan tidak boleh 4 Menaakul kepentingan bahan yang tidak menyerap air dalam
menyerap air. kehidupan.
8.1.3 5 Membuat urutan keupayaan objek menyerap air berdasarkan
Memerihalkan keupayaan objek jenis bahan.
menyerap air berdasarkan jenis 6 Menyelesaikan masalah dengan mengaplikasikan pengetahuan
Minggu 28 29 Julai-2 Ogos 2019 bahan dengan menjalankan tentang keupayaan objek menyerap air.
penyiasatan.
8.1.4
Menyatakan kepentingan objek
yang boleh menyerap air dan tidak
Minggu 29 5-9 Ogos 2019 boleh menyerap air dalam
kehidupan.
8.1.5
Mereka cipta objek berdasarkan
kebolehan menyerap air.
8.1.6
Menjelaskan pemerhatian
tentang keupayaan bahan
menyerap air melalui lakaran,
penulisan, TMK atau lisan.
Cuti Pertengahan Penggal 2 10 Ogos-18 Ogos 2019

11
TEMA: BUMI DAN ANGKASA

9. BUMI
STANDARD STANDARD PRESTASI
KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN TP TAFSIRAN

9.1 Murid boleh: Menyatakan bentuk muka bumi.


Bentuk 9.1.1 1
Minggu 30 19-23 Ogos 2019 muka Bumi Menyatakan bentuk muka Bumi
seperti gunung, pantai, bukit,
lembah, sungai, kolam, tasik dan 2 Memberi contoh jenis tanah.
laut.

9.2 Murid boleh: Mengenal pasti kandungan bagi satu jenis tanah berdasarkan
Minggu 31 26-30 Ogos 2019 3
9.2.1 pemerhatian.
Tanah Menyatakan jenis tanah seperti
tanah kebun, tanah liat dan
pasir. Membanding beza kandungan tanah bagi contoh tanah
9.2.2 4 yang diberikan.
Minggu 32 2-6 September 2019 Membanding beza kandungan
tanah bagi jenis tanah yang
berbeza dengan menjalankan
penyiasatan Merekodkan perbezaan kandungan bagi contoh tanah
9.2.3 5 yang berbeza.
Menjelaskan pemerhatian
tentang bentuk muka bumi dan
tanah melalui lakaran, Berkomunikasi dengan meramalkan kegunaan tanah dan
penulisan, TMK atau lisan. 6 menjelaskan berdasarkan pengetahuan tentang kandungan
tanah.

12
TEMA: TEKNOLOGI DAN KEHIDUPAN LESTARI

10. ASAS BINAAN


STANDARD STANDARD PRESTASI
KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN TP TAFSIRAN

Murid boleh: Menyatakan bentuk asas iaitu segitiga, segi empat sama, segi
1 Binaan daripada 10.1.1 1 empat tepat dan bulatan.
0 bongkah bentuk Mengenal pasti bentuk asas
Minggu 33 . asas
9-13 September 2019 iaitu segitiga, segi empat sama,
1 segi empat tepat dan bulatan.
10.1.2
Mengenal pasti bongkah bentuk Mengenal pasti bongkah iaitu kubus, kuboid, piramid, prisma,
asas iaitu kubus, kuboid, 2 kon, silinder dan sfera.
Minggu 34 16-20 September 2019 piramid, prisma, kon, silinder dan
sfera. Melakar bongkah bentuk asas.
10.1.3 3
Mereka bentuk objek atau Membina objek atau struktur menggunakan bentuk asas dan
struktur menggunakan 4 bongkah.
Minggu 35 23-27 September 2019
bongkah bentuk asas.
10.1.4
Berkomunikasi untuk menerangkan objek atau struktur yang
Menaakul kepentingan
5 dibina.
pelbagai bentuk bongkah.
10.1.5
Menjelaskan pemerhatian Menaakul kepentingan pelbagai bentuk bongkah dalam
tentang hasil binaan melalui 6 kehidupan.
lakaran, TMK, penulisan atau
lisan.

Minggu 36 30 September-4 Oktober 2019

Minggu 37 7-11 Oktober 2019

Minggu 38 14-18 Oktober 2019

Minggu 39 21-25 Oktober 2019

Minggu 40 28 Oktober-1 November 2019


Minggu 41 4-8 November 2019

Minggu 42 11-15 November 2019

Minggu 43 18-22 November 2019

Cuti Akhir Tahun 23 November-31 Disember 2019