Anda di halaman 1dari 18

5/2015. (II. 27.

) NGM rendelet
az Elektronikus K�z�ti �ruforgalom Ellen�rz� Rendszer m�k�d�s�r�l
Az ad�z�s rendj�r�l sz�l� 2003. �vi XCII. t�rv�ny 175. � (32) bekezd�s�ben kapott
felhatalmaz�s alapj�n, a Korm�ny tagjainak feladat- �s hat�sk�r�r�l sz�l� 152/2014.
(VI. 6.) Korm. rendelet 90. � 1. pontj�ban meghat�rozott feladatk�r�mben elj�rva a
k�vetkez�ket rendelem el:

1. �ltal�nos rendelkez�sek
1. � E rendelet hat�lya kiterjed

a) az Elektronikus K�z�ti �ruforgalom Ellen�rz� Rendszer (a tov�bbiakban: EKAER)


bejelent�sre k�telezett tev�kenys�gek meg�llap�t�s�ra,

b) az EKAER bejelent�sre k�telezettek �s a bejelentend� adatok k�r�re,

c) az EKAER elektronikus fel�let�n t�rt�n� bejelent�si, v�ltoz�sbejelent�si


k�telezetts�g teljes�t�s�re,

d) az EKAER sz�m meg�llap�t�s�nak rendj�re,

e) a kock�zati biztos�t�k ny�jt�s�val �s m�rt�k�nek folyamatos meghat�roz�s�val


kapcsolatos szab�lyokra,

f) p�nz�gyi int�zm�ny, p�nzforgalmi int�zm�ny, befektet�si v�llalkoz�s �ltal


v�llalt, az EKAER keret�ben elfogadhat� garanciaszerz�d�ssel kapcsolatos
szab�lyokra.

2. � E rendelet alkalmaz�s�ban

1. �tutal�s: a fizet� f�l rendelkez�se alapj�n v�gzett olyan p�nzforgalmi


szolg�ltat�s, amelynek sor�n a fizet� f�l fizet�si sz�ml�j�t a kedvezm�nyezett
jav�ra megterhelik,

2. banki munkanap: az a nap, amelyen az �gyf�l p�nzforgalmi szolg�ltat�ja fizet�si


m�velet teljes�t�se c�lj�b�l nyitva tart,

3. banki munkanap z�r� id�pontja: a p�nzforgalmi szolg�ltat� �ltal meghat�rozott


azon id�pont, ameddig a fizet�si megb�z�st befogadja,

4. c�mzett:

a) a term�knek az Eur�pai Uni� m�s tag�llam�b�l Magyarorsz�g (a tov�bbiakban:


belf�ld) ter�let�re ir�nyul� beszerz�s�t megval�s�t� �ltal�nos forgalmi ad� alanya,

b) a term�knek az Eur�pai Uni� m�s tag�llam�b�l belf�ldre ir�nyul� beszerz�s�t�l


elt�r� egy�b c�lb�l t�rt�n� behozatala eset�n a term�ket a kirakod�si (�tv�teli)
helyen �tvev� szem�ly, szervezet, kiv�ve a v�gfelhaszn�l�t,

c) belf�ldi felad�si c�mr�l belf�ldi �tv�teli c�mre t�rt�n� k�z�ti fuvaroz�ssal


j�r� term�k�rt�kes�t�s eset�n a term�k beszerz�s�t megval�s�t� �ltal�nos forgalmi
ad� alanya,

d) a term�knek belf�ldr�l az Eur�pai Uni� m�s tag�llam�ba ir�nyul� �rt�kes�t�se


eset�n a term�ket beszerz� szem�ly, szervezet, �rt�kes�t�st�l elt�r� egy�b c�lb�l
t�rt�n� kivitel eset�n a term�ket �tvev� szem�ly, szervezet,

e) kock�zatos term�k belf�ldre ir�nyul� k�z�ti fuvaroz�sa eset�n a kirakod�si c�men


tal�lhat� ingatlant az adott jog�gylet kapcs�n jogszer�en haszn�l� ad�z�,
amennyiben ezen ad�z� nem azonos az a)-d) pontokban meghat�rozott szem�llyel,
szervezettel,

5. EKAER elektronikus fel�let: a 14. �-ban megjel�lt szem�lyek �ltal interneten


kereszt�l k�zvetlen�l, regisztr�ci� �tj�n el�rhet� adatel�r�si fel�let, amelynek
haszn�lat�val

a) a k�z�ti fuvaroz�ssal j�r� tev�kenys�get folytatni k�v�n� ad�z�, az ad�z�


t�rv�nyes k�pvisel�je vagy �lland� meghatalmazottja �s az �ltala adatbejelent�sre
vagy adatm�dos�t�sra feljogos�tott szem�lyek a 7. � (1) bekezd�s�ben meghat�rozott
adatok bejelent�s�re vonatkoz� k�telezetts�gnek tesznek eleget,

b) a k�z�ti fuvaroz�ssal j�r� tev�kenys�get folytatni k�v�n� ad�z�, az ad�z�


t�rv�nyes k�pvisel�je vagy �lland� meghatalmazottja saj�t tev�kenys�ge kapcs�n
adatbejelent�sre jogos�that fel �ltala kijel�lt szem�lyeket,

c) a k�z�ti fuvaroz�ssal j�r� tev�kenys�get folytatni k�v�n� ad�z�, az ad�z�


t�rv�nyes k�pvisel�je vagy �lland� meghatalmazottja �s az �ltala erre feljogos�tott
szem�lyek a rendelkez�sre �ll� kock�zati biztos�t�kkal kapcsolatos adatokat a 17. �
(5) bekezd�s�ben meghat�rozott m�don folyamatosan nyomon k�vethetik,

6. felad�:

a) a term�knek belf�ldr�l az Eur�pai Uni� m�s tag�llam�ba ir�nyul� �rt�kes�t�s�t


megval�s�t� �ltal�nos forgalmi ad� alanya vagy az �ltal�nos forgalmi ad� mentess�g
�rv�nyes�t�se �rdek�ben a belf�ld�n nyilv�ntart�sba nem vett ad�z� helyett elj�r�
k�zvetett v�mjogi k�pvisel�, ad�rakt�r �zemeltet�je,

b) a term�knek belf�ldr�l az Eur�pai Uni� m�s tag�llam�ban tal�lhat� �tv�teli c�mre


t�rt�n� �rt�kes�t�st�l elt�r� egy�b c�l� kivitel eset�n az az �ltal�nos forgalmi
ad�alany, akinek (amelynek) az �rdek�ben a term�k egy�b c�l� kivitele megval�sul,

c) a belf�ldi felad�si c�mr�l belf�ldi �tv�teli c�mre t�rt�n� k�z�ti fuvaroz�ssal


j�r� term�k �rt�kes�t�s�t megval�s�t� �ltal�nos forgalmi ad�alany,

d) a term�knek az Eur�pai Uni� m�s tag�llam�b�l belf�ldre ir�nyul� �rt�kes�t�s�t


megval�s�t� �ltal�nos forgalmi ad� alanya, �rt�kes�t�st�l elt�r� egy�b c�lb�l
t�rt�n� behozatal eset�n az a szem�ly, szervezet, akinek (amelynek) az �rdek�ben a
term�k belf�ldre t�rt�n� tov�bb�t�sa megval�sul,

7. felrakod�s c�me:

a) a term�kegys�g k�z�ti fuvaroz�s�hoz haszn�lt g�pj�rm�re t�rt�n� felrakod�s


hely�nek pontos c�me [orsz�g, ir�ny�t�sz�m, telep�l�s neve, k�zter�let neve �s
jellege, h�zsz�m, ennek hi�ny�ban helyrajzi sz�m, vagy glob�lis helymeghat�roz�
rendszer (GPS) koordin�ta],

b) az Eur�pai Uni� m�s tag�llam�ban t�rt�n� felrakod�s eset�n a felad� �ltal


rendelkez�sre bocs�tott c�madat,

c) az Eur�pai Uni� m�s tag�llam�ban tal�lhat� felad�si c�mr�l belf�ldi kirakod�si


(�tv�teli) c�mre ir�nyul� kombin�lt (intermod�lis) fuvaroz�s eset�n, a k�z�ti
fuvaroz�st v�gz� g�pj�rm�re t�rt�n� felrakod�s hely�nek c�me,

8. fizet�si megb�z�s: a fizet� f�lnek vagy a kedvezm�nyezettnek a saj�t


p�nzforgalmi szolg�ltat�ja r�sz�re fizet�si m�velet teljes�t�s�re adott megb�z�sa,

9. garant�r: az Eur�pai Uni� tag�llam�ban, illetve az Eur�pai Gazdas�gi T�rs�gr�l


sz�l� meg�llapod�sban r�szes �llamban sz�khellyel rendelkez� p�nz�gyi int�zm�ny,
p�nzforgalmi int�zm�ny, befektet�si v�llalkoz�s,
10. kirakod�s (�tv�tel) c�me:

a) a term�kegys�g k�z�ti fuvaroz�s�hoz haszn�lt g�pj�rm�r�l t�rt�n� kirakod�s


hely�nek pontos c�me [orsz�g, ir�ny�t�sz�m, telep�l�s neve, k�zter�let neve �s
jellege, h�zsz�m, ennek hi�ny�ban helyrajzi sz�m, vagy glob�lis helymeghat�roz�
rendszer (GPS) koordin�ta],

b) az Eur�pai Uni� m�s tag�llam�ban t�rt�n� kirakod�s eset�n a c�mzett (�tvev�)


�ltal rendelkez�sre bocs�tott c�madat,

c) belf�ldi felad�si c�mr�l az Eur�pai Uni� m�s tag�llam�ba tal�lhat� kirakod�si


(�tv�teli) c�mre ir�nyul� kombin�lt (intermod�lis) fuvaroz�s eset�n, a k�z�ti
fuvaroz�st v�gz� g�pj�rm�r�l t�rt�n� kirakod�s hely�nek c�me,

11. kock�zatos term�k: az Elektronikus K�z�ti �ruforgalom Ellen�rz� Rendszer


m�k�d�s�vel �sszef�gg�sben a kock�zatos term�kek meghat�roz�s�r�l sz�l� rendelet
�ltal kock�zatosnak min�s�tett �lelmiszerek �s egy�b term�kek,

12. K�z�ss�gen bel�li term�kbeszerz�s: az �ltal�nos forgalmi ad�r�l sz�l� t�rv�ny


szerinti K�z�ss�gen bel�li term�kbeszerz�s,

13. term�k�rt�kes�t�s: az �ltal�nos forgalmi ad�r�l sz�l� t�rv�ny szerinti


term�k�rt�kes�t�s,

14. v�gfelhaszn�l�: a term�ket szem�lyes sz�ks�glet kiel�g�t�s�t meg nem halad�


mennyis�gben mag�nsz�ks�glete kiel�g�t�s�re val� felhaszn�l�s c�lj�b�l v�s�rl�
term�szetes szem�ly.

2. K�z�ti fuvaroz�ssal j�r� tev�kenys�g


3. � (1) * �td�jk�teles g�pj�rm�vel, tov�bb� a 3,5 tonna �sszt�meget meghalad�
g�pj�rm�vel v�gzett, k�z�ti fuvaroz�ssal j�r�

a) az Eur�pai Uni� m�s tag�llam�b�l belf�ldre ir�nyul� K�z�ss�gen bel�li


term�kbeszerz�st vagy egy�b c�l� behozatalt,

b) belf�ldr�l az Eur�pai Uni� m�s tag�llam�ba ir�nyul� term�k�rt�kes�t�st vagy


egy�b c�l� kivitelt,

c) belf�ld�n nem k�zvetlen v�gfelhaszn�l� r�sz�re t�rt�n� els� �ltal�nos forgalmi


ad�k�teles term�k�rt�kes�t�st

(a tov�bbiakban egy�tt: k�z�ti fuvaroz�ssal j�r� tev�kenys�g) - a 4. �-ban


meghat�rozott elt�r�ssel - kiz�r�lag �rv�nyes EKAER sz�mmal rendelkez� ad�z�
folytathat.

(2) A k�z�ti fuvaroz�ssal j�r� tev�kenys�gnek min�s�l�st nem befoly�solja, hogy a


k�z�ti fuvaroz�st a term�ket �rt�kes�t�, a term�ket beszerz�, az egy�b c�l�
behozatalt, egy�b c�l� kivitelt megval�s�t� szem�ly, szervezet vagy b�rmelyik�k
megb�z�s�b�l m�s v�gzi.

(3) Ha a term�ket egym�st k�vet�en t�bbsz�r �rt�kes�tik �gy, hogy azt csak egy
alkalommal fuvarozz�k el k�z�ton, az (1) bekezd�s c) pontj�t arra a
term�k�rt�kes�t�sre kell alkalmazni, amely sor�n a term�ket elfuvarozz�k.
Amennyiben a term�ket olyan ad�z� fuvarozza vagy fuvaroztatja el, aki (amely) ezen
�rt�kes�t�sek l�ncolat�ban c�mzett �s egy�ttal felad�, �gy kell tekinteni, mint aki
(amely) a term�k fuvaroz�s�t vagy fuvaroztat�s�t felad�k�nt v�gzi.

(4) * Ha a term�ket a termel� k�l�n jogszab�ly szerint elismert termel�i


csoporton, termel�i szervezeten kereszt�l �rt�kes�ti, vagy a term�ket a megyei
korm�nyhivatal f�ldm�vel�s�gyi feladatk�r�ben elj�r� megyesz�khely szerinti j�r�si
hivatala nyilv�ntart�s�ban szerepl� Integr�tor szervezet r�sz�re �rt�kes�ti, az (1)
bekezd�s c) pontj�t a termel�i csoport, termel�i szervezet, vagy a megyei
korm�nyhivatal f�ldm�vel�s�gyi feladatk�r�ben elj�r� megyesz�khely szerinti j�r�si
hivatala nyilv�ntart�s�ban szerepl� Integr�tor szervezet �ltal t�rt�n�
term�k�rt�kes�t�sre kell alkalmazni.

(5) Az (1)-(4) bekezd�s szab�lyait alkalmazni kell a kock�zatos term�kek eset�ben


akkor is, ha a term�ket olyan g�pj�rm�vel fuvarozz�k, amely nem �td�jk�teles, �s
egy fuvaroz�s keret�ben ugyanazon felad�t�l ugyanazon c�mzett r�sz�re fuvarozott
term�kek egy�ttes brutt� t�mege az 500 kg-ot vagy azok egy�ttes ad� n�lk�li
ellen�rt�ke az 1 milli� forintot meghaladja.

(6) Ha az (1) bekezd�s c) pontj�ban meghat�rozott term�k�rt�kes�t�s sor�n a nem


kock�zatos term�ket a c�mzett fuvarozza vagy fuvaroztatja el, e rendelet
alkalmaz�s�ban k�z�ti fuvaroz�ssal j�r� tev�kenys�get v�gz� ad�z�nak kell
tekinteni.

4. � (1) Nem tartozik az EKAER hat�lya al�

a) a Magyar Honv�ds�g, a Katonai Nemzetbiztons�gi Szolg�lat, tov�bb� a


honv�delemr�l �s a Magyar Honv�ds�gr�l, valamint a k�l�nleges jogrendben
bevezethet� int�zked�sekr�l sz�l� t�rv�ny szerinti rendv�delmi szerv �s az
Orsz�ggy�l�si �rs�g g�pj�rm�v�vel,

b) a Magyarorsz�gon szolg�lati c�llal tart�zkod� vagy �tvonul� k�lf�ldi fegyveres


er�k �s a Magyarorsz�gon fel�ll�tott nemzetk�zi katonai parancsnoks�gok hivatali
vagy szolg�lati g�pj�rm�v�vel, valamint az egy�b szervezetek nemzetk�zi szerz�d�s,
nemzetk�zi egyezm�ny �s viszonoss�g alapj�n mentess�get �lvez� g�pj�rm�v�vel,

c) a katasztr�fav�delemr�l sz�l� t�rv�ny �rtelm�ben meghat�rozott katasztr�fa �ltal


okozott k�rok megel�z�s�ben vagy elh�r�t�s�ban r�szt vev� g�pj�rm�vel,

d) a nemzetk�zi szerz�d�s, nemzetk�zi egyezm�ny (NATO, Schengeni meg�llapod�s) �s


viszonoss�g k�r�be tartoz� j�rm�vel,

e) a humanit�rius szervezet �ltal ki�ll�tott igazol�ssal (nyilatkozattal)


k�zleked�, nem kereskedelmi jelleg� (t�r�t�s n�lk�li) humanit�rius
seg�lysz�ll�tm�nyokat sz�ll�t� g�pj�rm�vel

v�gzett k�z�ti fuvaroz�ssal j�r� tev�kenys�g.

(2) Nem tartozik az EKAER hat�lya al� az al�bbi term�kekkel v�gzett k�z�ti
fuvaroz�ssal j�r� tev�kenys�g:

a) * a j�ved�ki ad�r�l sz�l� t�rv�ny szerinti alkoholterm�k, s�r, csendes bor,


habz�bor, egy�b csendes erjesztett ital, egy�b habz� erjesztett ital, k�ztes
alkoholterm�k, doh�nygy�rtm�ny, sz�r�tott �s ferment�lt doh�ny, ellen�rz�tt
energiaterm�k,

b) a hat�lyos v�mjogszab�ly szerinti v�mfel�gyelet alatt �ll� term�k,

c) a hullad�ksz�ll�t�sr�l sz�l�, 2006. j�nius 14-i 1013/2006/EK eur�pai parlamenti


�s tan�csi rendelet szerinti bejelent�sk�teles hullad�ksz�ll�t�s keret�ben
sz�ll�tott term�k,

d) a f�mkereskedelemr�l sz�l� t�rv�ny szerinti f�mkereskedelmi enged�lyk�teles


term�k,
e) az emberi alkalmaz�sra ker�l� gy�gyszerekr�l �s egy�b, a gy�gyszerpiacot
szab�lyoz� t�rv�nyek m�dos�t�s�r�l sz�l� 2005. �vi XCV. t�rv�ny 1. � 1. pontja
szerinti anyagok,

f) a postai szolg�ltat�sokr�l sz�l� t�rv�ny szerint postai k�ldem�nyk�nt feladott


term�k,

g) * ugyanazon felad�t�l ugyanazon c�mzett r�sz�re ugyanazon �td�jk�teles


g�pj�rm�vel, tov�bb� a 3,5 tonna �sszt�meget meghalad� g�pj�rm�vel egy fuvaroz�s
keret�ben sz�ll�tand� nem kock�zatos term�kek, ha azok egy�ttes brutt� t�mege a
2500 kg-ot �s azok egy�ttes ad� n�lk�li �rt�ke az 5 milli� forintot nem haladja
meg,

h) ugyanazon felad�t�l ugyanazon c�mzett r�sz�re ugyanazon �td�jk�teles g�pj�rm�vel


egy fuvaroz�s keret�ben sz�ll�tand� kock�zatos term�kek, ha azok egy�ttes brutt�
t�mege az 500 kg-ot �s azok egy�ttes ad� n�lk�li ellen�rt�ke az 1 milli� forintot
nem haladja meg,

i) * a biztons�gi okm�nyok v�delm�nek rendj�r�l sz�l� 86/1996. (VI. 14.) Korm.


rendelet hat�lya al� tartoz� biztons�gi okm�nyok, valamint azok alapanyagai �s
f�lk�sz term�kei,

j) * az egyes �ruk, szolg�ltat�sok �s anyagi �rt�ket k�pvisel� jogok v�mhat�rt


vagy orsz�ghat�rt �tl�p� kereskedelm�r�l sz�l� 52/2012. (III. 28.) Korm. rendelet
szerinti enged�llyel rendelkez� biztons�gi pap�r,

k) * a Magyar Nemzeti Bankr�l sz�l� 2013. �vi CXXXIX. t�rv�ny 4. � (2) bekezd�se
szerinti bankjegy- �s �rmekibocs�t�s keret�ben sz�ll�tott term�k, ide�rtve azok
alapanyagait �s az el��ll�t�s�ra szolg�l� eszk�z�ket is.

3. Az egyedi mentess�g szab�lyai


5. � (1) A 6. � (2) bekezd�se szerinti ad�z� az �llami ad�- �s v�mhat�s�gt�l
gy�rt�sszervez�s�nek saj�toss�g�ra tekintettel k�rheti meghat�rozott belf�ldi
felrakod�si c�m �s belf�ldi kirakod�si (�tv�teli) c�m k�z�tti, teljes eg�sz�ben
belf�ldi k�z�ti szakaszon t�rt�n� k�z�ti fuvaroz�ssal j�r� tev�kenys�g
mentes�t�s�t, amennyiben a felrakod�si c�m �s a kirakod�si (�tv�teli) c�m k�z�tti
t�vols�g legfeljebb 20 kilom�ter �s az adott k�z�ti szakaszon a saj�t r�sz�re
beszerzett vagy az �ltala feladott term�kek fuvaroz�s�nak gyakoris�ga ok�n a napi
bejelent�si k�telezetts�g ar�nytalan terhet jelent az ad�z� sz�m�ra (a
tov�bbiakban: �tszakasz-mentes�t�s). A k�relemhez csatolni kell a mentes�t�s
indok�t al�t�maszt� dokumentumokat, valamint az ad�z� nyilatkozat�t arr�l, hogy
teljes�ti a 6. � (2) bekezd�s�ben meghat�rozott felt�teleket.

(2) A k�relemben meg kell jel�lni

a) annak a helynek az adatait, ahol a belf�ldi felrakod�s �s a belf�ldi kirakod�s


t�rt�nik:

aa) telep�l�s megnevez�se,

ab) k�zter�let neve,

ac) h�zsz�m, ennek hi�ny�ban helyrajzi sz�m,

b) a k�z�ti fuvaroz�shoz haszn�lt mentes�teni k�v�nt �tszakasz kezd� pontj�nak �s


v�gpontj�nak kilom�terszelv�nyeit, valamint az ott tal�lhat� k�z�t sz�m�t, ide�rtve
az �thalad�ssal �rintett valamennyi �tszakaszt,
c) kimutat�st, amely tartalmazza a k�relmet megel�z� napt�ri �vben a mentes�t�s
ir�nti k�relemben megjel�lt �tszakaszon v�gzett k�z�ti sz�ll�t�sok sz�m�t �s
gyakoris�g�t, �s

d) minden egy�b olyan k�r�lm�nyt, mely a bejelent�ssel j�r� ar�nytalan teher


fenn�ll�s�t igazolja.

(3) * Az �tszakasz-mentes�t�st az �llami ad�- �s v�mhat�s�g enged�lyezi,


amennyiben az eset �sszes k�r�lm�ny�nek m�rlegel�se alapj�n meg�llap�t�st nyer,
hogy az ad�z� �ltal teljes�tett �gyletek ad�jogi szempontb�l alacsony kock�zat�ak
�s az ad�z�s rendj�r�l sz�l� t�rv�ny (a tov�bbiakban: Art.) �ltal el��rt
bejelent�si k�telezetts�g oly m�rt�k� ar�nytalan terhet r� az ad�z�ra, melynek
teljes�t�se nem elv�rhat�.

(4) Az �tszakasz-mentes�t�sre vonatkoz� hat�rozat a joger�re emelked�s�t�l


sz�m�tott 1 �vig �rv�nyes, �s tartalmazza a mentes�tett �tszakasz kezd� �s
v�gpontj�nak kilom�terszelv�nyeit, valamint a mentes�t�ssel �rintett k�z�t sz�m�t
is.

(5) Az �tszakasz-mentes�t�s ir�nti k�relem �jb�l beny�jthat� az �tszakasz-


mentes�t�s �rv�nyess�g�nek lej�rat�t megel�z� legal�bb 90 nappal kor�bban. Ebben az
esetben az (1)-(4) bekezd�sekben foglaltakat megfelel�en alkalmazni kell.

(6) Amennyiben az �llami ad�- �s v�mhat�s�g a k�r�lm�nyek ism�telt vizsg�lata sor�n


meg�llap�tja, hogy a mentes�t�s felt�telei nem �llnak fenn, az �tszakasz-
mentes�t�st visszavonja az err�l sz�l� hat�rozat joger�re emelked�s�nek napj�val.

(7) A mentes�t�sr�l, annak visszavon�s�r�l az �llami ad�- �s v�mhat�s�g hat�rozatot


hoz.

4. A bejelent�si k�telezetts�g �ltal�nos szab�lyai


6. � (1) A k�z�ti fuvaroz�ssal j�r� tev�kenys�get folytatni k�v�n� ad�z� az EKAER
sz�m meg�llap�t�sa �rdek�ben k�teles az �llami ad�- �s v�mhat�s�ghoz - a (2)-(4)
bekezd�sben meghat�rozott elt�r�ssel - a 11-13. �-ban foglaltak szerint bejelent�st
tenni.

(2) A k�z�ti fuvaroz�si tev�kenys�get folytatni k�v�n� ad�z�, ha

a) a bejelent�s �v�t megel�z� m�sodik ad��vben

aa) az �ltala �ssze�ll�tott egyedi besz�mol�ban vagy

ab) azon sz�mviteli t�rv�ny szerinti konszolid�lt besz�mol�ban, amibe bevont�k,

kimutatott �ves nett� �rbev�tel az 50 milli�rd forintot, saj�t termel�s� k�szlet


�rt�kes�t�s�b�l sz�rmaz� nett� �rbev�tel a 40 milli�rd forintot el�rte vagy
meghaladta �s

b) * szerepel az �llami ad�- �s v�mhat�s�g �ltal vezetett k�ztartoz�smentes ad�z�i


adatb�zisban,

c) *

az EKAER sz�m meg�llap�t�sa �rdek�ben nem kock�zatos term�kek eset�ben jogosult


egyszer�s�tett adattartalommal bejelent�st tenni.

(3) A (2) bekezd�s a) pontja alkalmaz�s�ban, amennyiben a belf�ld�n letelepedett


ad�z�t nem a sz�mviteli t�rv�ny szerinti konszolid�lt besz�mol�ba vont�k be, a
konszolid�lt besz�mol�ba bevont belf�ld�n letelepedett ad�z�k egyedi besz�mol�j�ban
szerepl� adatait egybesz�m�tva lehet figyelembe venni valamennyi belf�ld�n
letelepedett ad�z�n�l.

(4) * Az EKAER sz�m meg�llap�t�sa �rdek�ben egyszer�s�tett adattartalommal t�rt�n�


bejelent�st tehet tov�bb�

a) az egyetemes postai szolg�ltat�, valamint

b) az Uni�s V�mk�dex l�trehoz�s�r�l sz�l�, 2013. okt�ber 9-i 952/2013/EU eur�pai


parlamenti �s tan�csi rendelet 38-39. cikk�nek megfelel� enged�llyel rendelkez�
gazd�lkod�.

7. � (1) Az �llami ad�- �s v�mhat�s�g az al�bbi adatokat veszi nyilv�ntart�sba �s


szerepelteti az EKAER-ben:

a) EKAER sz�m,

b) felad� adatai (n�v, ad�azonos�t� sz�m),

c) felrakod�s c�me,

d) 2. � 4. pont a)-d) alpontja szerinti c�mzett adatai (n�v, ad�azonos�t� sz�m),

e) kirakod�s (�tv�tel) c�me,

f) a 2. � 4. pont e) alpontja szerinti c�mzett adatai (n�v, ad�azonos�t� sz�m),

g) az EKAER sz�mhoz tartoz� term�k(ek):

ga) �ltal�nos (kereskedelmi) megnevez�se,

gb) a v�m- �s a statisztikai n�menklat�r�r�l, valamint a K�z�s V�mtarif�r�l sz�l�


2658/87/EGK tan�csi rendelet I. sz�m� mell�klet�nek (a Kombin�lt N�menklat�r�nak) a
bejelent�skor hat�lyos sz�vege szerinti v�mtarifasz�m (4 sz�mjegyig, kock�zatos
term�k eset�n 8 sz�mjegyig),

gc) az egyes term�kmegnevez�sekhez (t�telekhez) tartoz� brutt� t�meg kg-ban,

gd) vesz�lyes term�k fuvaroz�sa eset�n a vesz�lyes �ru azonos�t� sz�m (UN sz�m),

ge) az ad�z� d�nt�s�t�l f�gg�en a term�k k�nnyebb beazonos�t�sa �rdek�ben az adott


term�k ad�z�n�l haszn�lt cikksz�ma,

h) a term�k k�z�ti fuvaroz�s�nak indoka, ami lehet:

ha) term�k�rt�kes�t�s,

hb) term�kbeszerz�s,

hc) b�rmunka,

hd) egy�b c�l,

i) kock�zatos term�k eset�ben, amennyiben a term�k k�z�ti fuvaroz�s�nak indoka


term�kbeszerz�s vagy term�k�rt�kes�t�s, az egyes term�kmegnevez�sekhez (t�telekhez)
tartoz� ad� n�lk�li ellen�rt�k, egy�b c�l� k�z�ti fuvaroz�s eset�n az egyes
term�kmegnevez�sekhez (t�telekhez) tartoz� ad� n�lk�li beszerz�si �r vagy az ahhoz
hasonl� term�k ad� n�lk�li beszerz�si �ra, ilyen �r hi�ny�ban pedig az ad� n�lk�li
el��ll�t�si �rt�k,

j) a term�k k�z�ti fuvaroz�s�hoz haszn�lt g�pj�rm� forgalmi rendsz�ma, az Eur�pai


Uni� m�s tag�llam�b�l belf�ldre ir�nyul� fuvaroz�s eset�n legal�bb azon
g�pj�rm�(vek) forgalmi rendsz�ma(i), amellyel a belf�ldi �tszakaszon t�rt�nik a
fuvaroz�s,

k) az Eur�pai Uni� m�s tag�llam�b�l belf�ldre ir�nyul� fuvaroz�s, valamint belf�ldi


felad�si c�mr�l belf�ldi kirakod�si c�mre t�rt�n� fuvaroz�s eset�n a term�k
fuvaroz�s�ra haszn�lt g�pj�rm� kirakod�si (�tv�teli) c�mre �rkez�s�nek id�pontja,
t�bb belf�ldi kirakod�si (�tv�teli) c�m eset�n a sorban utols� kirakod�si
(�tv�teli) c�mre �rkez�s�nek id�pontja,

l) belf�ldr�l az Eur�pai Uni� m�s tag�llam�ba ir�nyul� fuvaroz�s eset�n, a


fuvaroz�s megkezd�s�nek id�pontja, t�bb belf�ldi felrakod�si c�m eset�n a sorban
els� belf�ldi felrakod�si c�mr�l t�rt�n� fuvaroz�s megkezd�s�nek id�pontja,

m) kombin�lt (intermod�lis) fuvaroz�s jel�l�se.

(2) Az (1) bekezd�s g) pont gc) alpontj�ban �s i) pontj�ban meghat�rozott adatok


tekintet�ben val�s adatnak min�s�l az is, ha az a t�nyleges adatt�l legfeljebb 10
sz�zal�kban t�r el.

8. � Egyszer�s�tett adattartalm� bejelent�s eset�n az ad�z�nak a 7. � (1) bekezd�s


b), d) �s j) pontokban szerepl� adatokat kell bejelenteni.

9. � A 6. � szerinti bejelent�s alapj�n az ad�z�t az �llami ad�- �s v�mhat�s�g


nyilv�ntart�sba veszi �s sz�m�ra EKAER sz�mot �llap�t meg.

10. � (1) Az �llami ad�- �s v�mhat�s�g az ad�z�t nyilv�ntart�sba veszi �s EKAER


sz�mot �llap�t meg a sz�m�ra abban az esetben is, ha az ad�z�t nem terheli a 6. �
szerinti bejelent�si k�telezetts�g, azonban az �llami ad�- �s v�mhat�s�g r�sz�re a
11-13. � szerinti adatokat bejelenti.

(2) Az �llami ad�- �s v�mhat�s�g a 6. � (2) bekezd�se szerinti ad�z�t


nyilv�ntart�sba veszi �s EKAER sz�mot �llap�t meg a sz�m�ra nem kock�zatos term�kek
tekintet�ben abban az esetben is, ha az ad�z�t nem terheli a 6. � szerinti
bejelent�si k�telezetts�g, azonban az �llami ad�- �s v�mhat�s�g r�sz�re a 8. �
szerinti adatokat bejelenti.

(3) Az (1)-(2) bekezd�sben meghat�rozott esetben, amennyiben a fuvaroz�s nem j�r


term�k�rt�kes�t�ssel, felad�nak �s c�mzettnek azt az �ltal�nos forgalmi ad�alanyt
kell tekinteni, akinek (amelynek) �rdek�ben a term�ket fuvarozz�k.

5. Az Eur�pai Uni� m�s tag�llam�ban tal�lhat� felad�si c�mr�l belf�ld�n tal�lhat�


�tv�teli c�mre t�rt�n� k�z�ti fuvaroz�s eset�n bejelent�sre k�telezettek, valamint
a bejelentend� adatok k�re
11. � (1) Az Eur�pai Uni� m�s tag�llam�ban tal�lhat� felad�si c�mr�l belf�ldi
�tv�teli c�mre t�rt�n�, k�z�ti fuvaroz�ssal j�r� K�z�ss�gen bel�li term�kbeszerz�si
vagy egy�b c�l� behozatal eset�n az adatok bejelent�s�re az �llami ad�- �s
v�mhat�s�ghoz a c�mzett k�telezett.

(2) Az Eur�pai Uni� m�s tag�llam�ban tal�lhat� felad�si c�mr�l belf�ldi �tv�teli
c�mre t�rt�n�, k�z�ti fuvaroz�ssal j�r� K�z�ss�gen bel�li term�kbeszerz�si vagy
egy�b c�l� k�z�ti behozatal eset�n a 7. � (1) bekezd�s b)-k) �s m) pontjaiban
meghat�rozott adatok bejelent�se sz�ks�ges.

(3) Az EKAER sz�m meg�llap�t�sa �rdek�ben a 7. � (1) bekezd�s b)-i) �s m)


pontjaiban meghat�rozott adatok bejelent�se sz�ks�ges.
(4) Az EKAER elektronikus fel�let�n kell bejelenteni

a) a 7. � (1) bekezd�s b)-i) �s m) pontjaiban meghat�rozott adatokat legk�s�bb a


term�k belf�ldi �tszakaszon t�rt�n� fuvaroz�s�nak megkezd�s�ig,

b) a 7. � (1) bekezd�s j) pontja szerinti adatot az EKAER sz�m ig�nyl�sekor vagy


azt k�vet�en, de legk�s�bb a term�k belf�ldi �tszakaszon t�rt�n� fuvaroz�s�nak
megkezd�s�ig,

c) a 7. � (1) bekezd�s k) pontja szerinti adatot a term�ket sz�ll�t� g�pj�rm�


kirakod�si (�tv�teli) c�mre �rkez�sekor, legk�s�bb a term�ket sz�ll�t� g�pj�rm�
kirakod�si (�tv�teli) c�mre �rkez�s�t k�vet� harmadik munkanapon, de az EKAER sz�m
�rv�nyess�gi idej�n bel�l.

(5) Az (1)-(4) bekezd�s szerinti bejelent�s alapj�n k�pzett EKAER sz�mot a


bejelent�sre k�telezett a term�k belf�ldi �tszakaszon t�rt�n� fuvaroz�s�nak
megkezd�se el�tt a fuvaroz�st v�gz� vagy azt szervez� rendelkez�s�re bocs�tja.

(6) A bejelent�sre k�telezett vagy a bejelent�sre jogosult ad�z� a m�dos�t�s


indok�nak megad�s�val m�dos�thatja az EKAER elektronikus fel�let�n

a) a 7. � (1) bekezd�s g) pont ga) �s gb) alpontja szerinti adatokat vagy tov�bbi
v�mtarifasz�mmal azonos�tott t�telsort t�ntethet fel a term�k fuvaroz�s�nak
megkezd�s�ig,

b) a 7. � (1) bekezd�s g) pont gc) alpontja, i) �s j) pontja szerinti adatokat a


term�k fuvaroz�s�nak megkezd�s�t k�vet�en a term�k kirakod�si (�tv�teli) helyre
�rkez�s�nek bejelent�s�ig.

(7) A (6) bekezd�s szerinti m�dos�t�st az arra okot ad� k�r�lm�ny bek�vetkez�s�t
k�vet�en halad�ktalanul be kell jelenteni. Az �llami ad�- �s v�mhat�s�g �ltal
lefolytatott ellen�rz�s sor�n az EKAER sz�m alatt az aktu�lis, val�s adatoknak kell
szerepelni�k, ez�rt a bejelent�sre k�telezett tartozik felel�ss�ggel.

(8) Az EKAER sz�m a meg�llap�t�s�t�l sz�m�tott 15 napig �rv�nyes.

6. Belf�ldi felad�si c�mr�l az Eur�pai Uni� m�s tag�llam�ban tal�lhat� �tv�teli


c�mre t�rt�n� k�z�ti fuvaroz�s eset�n bejelent�sre k�telezettek, valamint a
bejelentend� adatok k�re
12. � (1) Belf�ldi felad�si c�mr�l az Eur�pai Uni� m�s tag�llam�ban tal�lhat�
�tv�teli c�mre, �rt�kes�t�s c�lj�b�l vagy �rt�kes�t�st�l elt�r� egy�b c�lb�l
t�rt�n� k�z�ti fuvaroz�s eset�n az adatok bejelent�s�re az �llami ad�- �s
v�mhat�s�ghoz a felad� k�telezett.

(2) Belf�ldi felad�si c�mr�l az Eur�pai Uni� m�s tag�llam�ban tal�lhat� �tv�teli
c�mre �rt�kes�t�s c�lj�b�l vagy �rt�kes�t�st�l elt�r� egy�b c�lb�l t�rt�n� k�z�ti
fuvaroz�s eset�n a 7. � (1) bekezd�s b)-e) �s g)-j), l) �s m) pontj�ban
meghat�rozott adatok bejelent�se sz�ks�ges.

(3) Az EKAER sz�m meg�llap�t�sa �rdek�ben a 7. � (1) bekezd�s b)-e) �s g)-i) �s m)


pontjaiban meghat�rozott adatok bejelent�se sz�ks�ges.

(4) Az EKAER elektronikus fel�let�n kell bejelenteni

a) a 7. � (1) bekezd�s b)-e) �s g)-i) �s m) pontjaiban meghat�rozott adatokat


legk�s�bb a term�k fuvaroz�s�nak megkezd�s�ig,

b) a 7. � (1) bekezd�s j) pontja szerinti adatot az EKAER sz�m ig�nyl�sekor vagy


azt k�vet�en, de legk�s�bb a term�k fuvaroz�s�nak megkezd�s�ig,

c) a 7. � (1) bekezd�s l) pontja szerinti adatot a term�k fuvaroz�s�nak


megkezd�sekor, de az EKAER sz�m �rv�nyess�gi idej�n bel�l.

(5) Az (1)-(4) bekezd�sek szerinti bejelent�s alapj�n k�pzett EKAER sz�mot a


bejelent�sre k�telezett a term�k fuvaroz�s�nak megkezd�se el�tt a fuvaroz�st v�gz�
vagy azt szervez� rendelkez�s�re bocs�tja.

(6) A bejelent�sre k�telezett vagy a bejelent�sre jogosult ad�z� a m�dos�t�s


indok�nak megad�s�val m�dos�thatja az EKAER elektronikus fel�let�n

a) a 7. � (1) bekezd�s g) pont ga) �s gb) alpontja szerinti adatokat vagy tov�bbi
v�mtarifasz�mmal azonos�tott t�telsort t�ntethet fel a term�k fuvaroz�s�nak
megkezd�s�ig,

b) a 7. � (1) bekezd�s g) pont gc) alpontj�ban, i) pontj�ban, j) pontj�ban szerepl�


adatot az EKAER sz�m �rv�nyess�gi idej�n bel�l.

(7) A (6) bekezd�s szerinti m�dos�t�st az arra okot ad� k�r�lm�ny bek�vetkez�s�t
k�vet�en halad�ktalanul be kell jelenteni. Az �llami ad�- �s v�mhat�s�g �ltal
lefolytatott ellen�rz�s sor�n az EKAER sz�m alatt az aktu�lis, val�s adatoknak kell
szerepelni�k, ez�rt a bejelent�sre k�telezett tartozik felel�ss�ggel.

(8) Az EKAER sz�m a meg�llap�t�s�t�l sz�m�tott 15 napig �rv�nyes.

7. Belf�ldi felad�si c�mr�l belf�ldi �tv�teli c�mre t�rt�n� k�z�ti fuvaroz�s eset�n
bejelent�sre k�telezettek, valamint a bejelentend� adatok k�re
13. � (1) Belf�ldi felad�si c�mr�l belf�ldi �tv�teli c�mre t�rt�n� k�z�ti
fuvaroz�ssal j�r� term�k�rt�kes�t�s eset�n a 7. � (1) bekezd�s b)-g), i)-k) �s m)
pontj�ban meghat�rozott adatokat a felad� k�teles bejelenteni az �llami ad�- �s
v�mhat�s�ghoz. A 3. � (3) bekezd�se szerinti esetben azt a felad�t terheli a
bejelent�si k�telezetts�g, aki (amely) a term�ket elfuvarozza vagy elfuvaroztatja.

(2) Ha a nem kock�zatos term�ket a c�mzett fuvarozza vagy fuvaroztatja, a


bejelent�si k�telezetts�g a c�mzettet terheli. A 3. � (3) bekezd�se szerinti
esetben azt a c�mzettet terheli a bejelent�si k�telezetts�g, aki (amely) a term�ket
elfuvarozza vagy elfuvaroztatja.

(3) Az EKAER sz�m meg�llap�t�sa �rdek�ben a 7. � (1) bekezd�s b)-g), i) �s m)


pontjaiban meghat�rozott adatok bejelent�se sz�ks�ges.

(4) Az EKAER elektronikus fel�let�n kell bejelenteni

a) a 7. � (1) bekezd�s b)-g), i) �s m) pontjaiban meghat�rozott adatokat legk�s�bb


a term�k fuvaroz�s�nak megkezd�s�ig,

b) a 7. � (1) bekezd�s j) pontja szerinti adatot az EKAER sz�m ig�nyl�sekor vagy


azt k�vet�en, de legk�s�bb a term�k fuvaroz�s�nak megkezd�s�ig,

c) a 7. � (1) bekezd�s k) pontja szerinti adatot a sz�ll�t� g�pj�rm� kirakod�si


(�tv�teli) c�mre �rkez�sekor, legk�s�bb a term�ket sz�ll�t� g�pj�rm� kirakod�si
(�tv�teli) c�mre �rkez�s�t k�vet� harmadik munkanapon, de az EKAER sz�m
�rv�nyess�gi idej�n bel�l.

(5) Az (1)-(4) bekezd�s szerinti bejelent�s alapj�n k�pzett EKAER sz�mot a


bejelent�sre k�telezett a term�k fuvaroz�s�nak megkezd�se el�tt a fuvaroz�st v�gz�
vagy azt szervez� rendelkez�s�re bocs�tja.
(6) A bejelent�sre k�telezett vagy a bejelent�sre jogosult ad�z� a m�dos�t�s
indok�nak megad�s�val m�dos�thatja az EKAER elektronikus fel�let�n

a) a 7. � (1) bekezd�s g) pont ga) �s gb) alpontja szerinti adatokat vagy tov�bbi
v�mtarifasz�mmal azonos�tott t�telsort t�ntethet fel a term�k fuvaroz�s�nak
megkezd�s�ig,

b) a 7. � (1) bekezd�s g) pont gc) alpontj�ban �s a 7. � (1) bekezd�s i) �s j)


pontj�ban szerepl� adatot a term�k kirakod�si (�tv�teli) helyre �rkez�s�nek
bejelent�s�ig.

(7) A (6) bekezd�s szerinti m�dos�t�st az arra okot ad� k�r�lm�ny bek�vetkez�s�t
k�vet�en halad�ktalanul be kell jelenteni. Az �llami ad�- �s v�mhat�s�g �ltal
lefolytatott ellen�rz�s sor�n az EKAER sz�m alatt az aktu�lis, val�s adatoknak kell
szerepelni�k, ez�rt a bejelent�sre k�telezett tartozik felel�ss�ggel.

(8) Az EKAER sz�m a meg�llap�t�s�t�l sz�m�tott 15 napig �rv�nyes.

8. A bejelent�s, v�ltoz�sbejelent�s szab�lyai


14. � (1) A bejelent�sre k�telezett �s a bejelent�sre jogosult ad�z�, az ad�z�
t�rv�nyes k�pvisel�je vagy �lland� meghatalmazottja az �gyf�lkapun t�rt�n�
felhaszn�l�n�v �s jelsz� ig�nyl�s�t k�vet�en az EKAER elektronikus fel�leten
jelenti be a 11-13. �-ban meghat�rozott adatokat.

(2) A bejelent�st az ad�z�, az ad�z� t�rv�nyes k�pvisel�je vagy �lland�


meghatalmazottja helyett teljes�theti az a szem�ly is, akinek r�sz�re az ad�z�, az
ad�z� t�rv�nyes k�pvisel�je, vagy �lland� meghatalmazottja az Art. szab�lyai
szerint az EKAER elektronikus fel�leten a bejelent�shez sz�ks�ges felhaszn�l�nevet
�s jelsz�t ig�nyelt. Az ad�z� megjel�lhet olyan szem�lyeket is, akik az adott EKAER
sz�mhoz kapcsol�d�an kiz�r�lag a 11. � (6) bekezd�se, a 12. � (6) bekezd�se, a 13.
� (6) bekezd�se szerinti adatok egy�ttes vagy k�l�n-k�l�n t�rt�n� m�dos�t�s�ra
jogosultak, illetve kiz�r�lag a 7. � (1) bekezd�s j) pontja szerinti adatot
jelenthetik be vagy m�dos�thatj�k.

9. Az EKAER sz�m meg�llap�t�s�nak rendje


15. � (1) Az EKAER sz�m azon term�kegys�get azonos�tja, amelyet egy felad�t�l egy
c�mzett r�sz�re, egy g�pj�rm�vel fuvaroznak a g�pj�rm� adott �tvonalon t�rt�n�
egyszeri mozg�sa sor�n.

(2) Az (1) bekezd�s alkalmaz�s�ban egy g�pj�rm�nek kell tekinteni

a) a g�pj�rm�b�l �s az �ltala vontatott p�tkocsib�l, f�lp�tkocsib�l �ll�


j�rm�szerelv�nyt azzal, hogy ugyanazon EKAER sz�mhoz tartoz�an valamennyi, a
belf�ldi �tszakaszon haszn�lt rendsz�mot be kell jelenteni,

b) azt is, ha az (1) bekezd�s szerinti term�kegys�g fuvaroz�sa a felad�si c�mr�l a


kirakod�si (�tv�teli) c�mre egym�st k�vet�en t�bb g�pj�rm�vel t�rt�nik (�trakod�s);
ebben az esetben ugyanazon EKAER sz�mhoz tartoz�an valamennyi, a belf�ldi
�tszakaszon haszn�lt rendsz�mot be kell jelenteni, �gy hogy a bejelentett adatokn�l
mindig a fuvaroz�shoz �ppen haszn�lt g�pj�rm� forgalmi rendsz�m�nak kell
szerepelnie.

(3) Egy term�kegys�g t�bb v�mtarifasz�mmal azonos�tott term�kfajt�t, valamint t�bb


term�kt�telt tartalmazhat.

(4) Egy EKAER sz�mot kell meg�llap�tani akkor is, ha egy g�pj�rm�vel

a) egy felad� t�bb felrakod�si c�m�r�l,


b) egy c�mzett t�bb kirakod�si (�tv�teli) c�m�re

t�rt�nik a k�z�ti fuvaroz�s.

(5) A (4) bekezd�s a) pontja szerinti esetben

a) az Eur�pai Uni� m�s tag�llam�b�l belf�ldi kirakod�si (�tv�teli) c�mre t�rt�n�


k�z�ti fuvaroz�s eset�n kiz�r�lag a sorban utols� felrakod�si c�met kell
bejelenteni,

b) belf�ldi felad�si c�mr�l belf�ldi vagy az Eur�pai Uni� m�s tag�llam�ban


tal�lhat� kirakod�si (�tv�teli) c�mre t�rt�n� k�z�ti fuvaroz�s eset�n valamennyi
felrakod�si c�met be kell jelenteni.

(6) A (4) bekezd�s b) pontja szerinti esetben

a) belf�ldr�l az Eur�pai Uni� m�s tag�llam�ban tal�lhat� kirakod�si (�tv�teli)


c�mre t�rt�n� k�z�ti fuvaroz�s eset�n kiz�r�lag a sorban els� kirakod�si (�tv�teli)
c�met kell bejelenteni,

b) az Eur�pai Uni� m�s tag�llam�b�l vagy belf�ldi felad�si c�mr�l belf�ldi


kirakod�si (�tv�teli) c�mre t�rt�n� k�z�ti fuvaroz�s eset�n valamennyi kirakod�si
(�tv�teli) c�met be kell jelenteni.

(7) Az ad�z�, az ad�z� t�rv�nyes k�pvisel�je vagy �lland� meghatalmazottja vagy az


�ltala kijel�lt szem�lyek �ltal teljes�tett bejelent�s alapj�n az �llami ad�- �s
v�mhat�s�g az EKAER sz�mot az EKAER elektronikus fel�leten meg�llap�tja �s az
ad�meg�llap�t�shoz val� jog el�v�l�si idej�n bel�l t�rolja.

(8) Az EKAER sz�mot - a 15 napos �rv�nyess�gi ideje alatt az �rv�nytelen�t�s


indok�nak megad�s�val - �rv�nytelen�theti az ad�z�, az ad�z� t�rv�nyes k�pvisel�je
vagy �lland� meghatalmazottja, valamint az �ltala erre a 14. � (2) bekezd�se
szerint kijel�lt szem�ly.

(9) *

10. Az EKAER-hez kapcsol�d� bejelent�s szab�lyai kock�zatos term�kek eset�n �s a


kock�zati biztos�t�kra vonatkoz� szab�lyok
16. � (1) Kock�zatos term�kkel v�gzett k�z�ti fuvaroz�ssal j�r� tev�kenys�g eset�n
EKAER sz�mot az �llami ad�- �s v�mhat�s�g csak azon ad�z� sz�m�ra �llap�t meg, aki
vagy amely

a) a kock�zatos �lelmiszerek tekintet�ben

aa) az �lelmiszerl�nc-fel�gyeleti Inform�ci�s Rendszerben nyilv�ntartott FELIR


azonos�t� sz�mmal rendelkezik,

ab) K�z�ss�gen bel�li term�kbeszerz�s vagy belf�ldre ir�nyul� egy�b c�l� behozatal
eset�n az �lelmiszer-el��ll�t�ssal �s -forgalmaz�ssal kapcsolatos
adatszolg�ltat�sr�l �s nyomonk�vethet�s�g�r�l sz�l� rendelet (a tov�bbiakban: VM
rendelet) el��r�sai szerint a tev�kenys�g�t els� belf�ldi t�rol�si helyet
�zemeltet� �lelmiszer-v�llalkoz�k�nt - ide�rtve a b�rt�rol�si tev�kenys�get is -
bejelentette, valamint az els� belf�ldi t�rol�si helyet �zemeltet� �lelmiszer-
v�llalkoz�k�nt a VM rendelet el��r�sai szerint az els� belf�ldi t�rol�si hely
bejelent�s�nek eleget tett, �s

ac) az ezen � szerinti biztos�t�kad�si k�telezetts�g�t teljes�tette,


b) a k�l�n jogszab�lyban meghat�rozott egy�b kock�zatos term�kek tekintet�ben az
ezen � szerinti biztos�t�kad�si k�telezetts�g�t teljes�tette.

(2) Kock�zati biztos�t�kot belf�ldi kirakod�si (�tv�teli) c�mre ir�nyul� k�z�ti


fuvaroz�s eset�n a K�z�ss�gen bel�li term�kbeszerz�st, illetve az els� belf�ldi
�ltal�nos forgalmi ad�k�teles - nem k�zvetlen�l v�gfelhaszn�l� r�sz�re t�rt�n� -
term�k�rt�kes�t�st megval�s�t� ad�z� k�teles ny�jtani.

(3) A biztos�t�k m�rt�k�nek folyamatosan el kell �rnie a 11. � �s 13. � szerinti


bejelent�s id�pontj�ban a bejelent�st megel�z� 45 napban (ide�rtve a bejelent�s
napj�t is) teljes�tett bejelent�sek sor�n meg�llap�tott �s �tv�teli c�mre �rkez�s
vagy a fuvaroz�s megkezd�s�nek bejelent�s�vel m�r rendelkez� EKAER sz�mokhoz
tartoz� kock�zatos term�kek, valamint a m�r meg�llap�tott �s m�g �rv�nyes EKAER
sz�mokhoz tartoz� kock�zatos term�kek egy�ttes ad� n�lk�li �rt�k�nek 15 sz�zal�k�t.
Az ad�z� - sz�ks�g eset�n, a folyamatosan meg�llap�tott kock�zatos term�k �rt�k
adatok alapj�n - kieg�sz�ti a biztos�t�kot ezen bekezd�sben meghat�rozott m�rt�kre.
Az az ad�z�, aki kor�bban biztos�t�kad�si k�telezetts�ggel j�r� tev�kenys�get nem
v�gzett, els� biztos�t�kad�si k�telezetts�ggel j�r� tev�kenys�ge bejelent�sekor a
bejelent�ssel �rintett kock�zatos term�kek ad� n�lk�li �rt�k�nek 15 sz�zal�k�t
k�teles biztos�t�kk�nt ny�jtani. Az els� biztos�t�kad�si k�telezetts�ggel j�r�
bejelent�st�l sz�m�tott 45. napig teljes�tend� biztos�t�kad�si k�telezetts�g sor�n
a biztos�t�k �sszeg�t ki kell eg�sz�teni az adott bejelent�ssel �rintett kock�zatos
term�kek ad� n�lk�li �rt�k�nek 15 sz�zal�k�val. A biztos�t�k m�rt�k�nek
sz�m�t�sakor figyelmen k�v�l kell hagyni a 10. � (1) bekezd�se szerint
meg�llap�tott EKAER sz�mokhoz tartoz� kock�zatos term�kek egy�ttes ad� n�lk�li
�rt�k�t.

(4) Ha az ad�z� a (2) bekezd�s alapj�n t�bb jogc�men is k�telezett biztos�t�k


ny�jt�s�ra, kiz�r�lag a (3) bekezd�s szerint sz�m�tott, magasabb �sszeg� biztos�t�k
ny�jt�s�ra k�teles.

(5) Az �llami ad�- �s v�mhat�s�g a 11. � �s 13. � szerinti bejelent�sek megt�tel�re


szolg�l� elektronikus fel�leten a biztos�t�kad�sra k�telezett ad�z� sz�m�ra
lehet�v� teszi a biztos�t�k �sszege v�ltoz�s�nak folyamatos nyomon k�vet�s�t.

(6) Az �llami ad�- �s v�mhat�s�g nem �llap�t meg �jabb EKAER sz�mot az ad�z�
r�sz�re, ha meg�llap�that�, hogy a biztos�t�k nem ny�jt fedezetet az �jabb
bejelent�ssel �rintett term�kek ad� n�lk�li �rt�k�nek 15 sz�zal�k�ra.

(7) A biztos�t�k �sszege teljes�thet�

a) elk�l�n�tett let�ti sz�ml�ra t�rt�n� befizet�ssel,

b) p�nz�gyi int�zm�ny, p�nzforgalmi int�zm�ny, befektet�si v�llalkoz�s �ltal


v�llalt, az �llami ad�- �s v�mhat�s�g �ltal nyilv�ntart�sba vett garancia �tj�n.

(8) * Mentes�l a biztos�t�kad�si k�telezetts�g al�l az az ad�z�, aki nem min�s�l


az Art. szerinti �j k�telezettnek �s

a) legal�bb k�t �ve m�k�dik, �s szerepel az �llami ad�- �s v�mhat�s�g �ltal


vezetett k�ztartoz�smentes ad�z�i adatb�zisban, vagy

b) strat�giailag kiemelt jelent�s�g� gazd�lkod� szervezetk�nt cs�d-, vagy


felsz�mol�si elj�r�s alatt gazdas�gi tev�kenys�get folytat, �s egyedi k�relme
alapj�n az �llami ad�- �s v�mhat�s�g vezet�je a biztos�t�kad�si k�telezetts�g al�li
mentess�g�t enged�lyezte.

(9) A mentess�g felt�teleinek fenn�ll�s�t az �llami ad�- �s v�mhat�s�g folyamatosan


vizsg�lja. Ha a mentess�g felt�telei m�r nem �llnak fenn, �gy az ad�z� az EKAER
sz�m meg�llap�t�sa �rdek�ben a (3)-(4) bekezd�s szerint k�teles elj�rni.

(10) A biztos�t�k ny�jt�s�t k�vet�en az �llami ad�- �s v�mhat�s�g minden h�nap


v�g�t megel�z� 5 napon bel�l fel�lvizsg�lja, hogy a biztos�t�kot ny�jt� ad�z�
rendelkezik-e az �llami ad�hat�s�gn�l nyilv�ntartott, nett� m�don sz�m�tott
ad�tartoz�ssal. Tartoz�s fenn�ll�sa eset�n a biztos�t�k �sszeg�t az �llami ad�- �s
v�mhat�s�g a tartoz�sra elsz�molhatja. Ha a rendelkez�sre �ll� biztos�t�k �sszege
az ad�z�t terhel� tartoz�s mindegyik�re nem ny�jt fedezetet, azt az �llami ad�- �s
v�mhat�s�g el�sz�r a mag�nszem�ly j�vedelemad� el�leg�re, a levont j�vedelemad�ra
vagy a kifizet� �ltal a mag�nszem�lyt�l levont j�rul�kokra esed�kess�g
sorrendj�ben, azonos esed�kess�g eset�n a tartoz�sok ar�ny�ban sz�molja el. Az ezt
k�vet�en fennmarad� �sszeget el�sz�r az egy�b ad�tartoz�sokra kell elsz�molni azok
esed�kess�g�nek sorrendj�ben, azonos esed�kess�g eset�n a tartoz�sok ar�ny�ban. A
biztos�t�k elsz�mol�s�val a j�v��r�s napj�n a tartoz�s megfizetettnek min�s�l. Az
�gy cs�kkentett vagy teljes m�rt�kben felhaszn�lt biztos�t�k �sszeg�r�l az ad�z� az
elektronikus t�rhely�re �rtes�t�st kap, ezt k�vet�en a biztos�t�kot a (3) bekezd�s
szerinti m�rt�kre ism�telten ki kell eg�sz�teni a j�v�beni �gyletekhez kapcsol�d�
EKAER sz�mok meg�llap�t�sa �rdek�ben.

(11) A biztos�t�k �sszeg�nek visszautal�sa ir�nt az �llami ad�- �s v�mhat�s�g


int�zkedik, illetve a garanciav�llal�s felmond�s�hoz hozz�j�rul�s�t a p�nzint�zet
r�sz�re tov�bb�tja,

a) a c�gnyilv�ntart�sban szerepl� ad�z� c�gnyilv�ntart�sb�l val� t�rl�se eset�n a


c�g volt tulajdonosai �ltal el�terjesztett k�relem alapj�n,

b) az egy�ni v�llalkoz� v�llalkoz�si tev�kenys�ge megsz�ntet�se eset�n a


mag�nszem�ly k�relme alapj�n,

c) a kock�zatos term�k vonatkoz�s�ban a 3. � (1) �s (5) bekezd�s�ben meghat�rozott


tev�kenys�g megsz�ntet�se eset�n az ad�z� k�relme alapj�n, amely k�relemben
nyilatkozni kell arr�l, hogy a k�relem be�rkez�s�t megel�z� 45 napban ilyen
tev�kenys�get az ad�z� nem folytatott,

d) ha az ad�z� a biztos�t�k ny�jt�s�t k�vet�en megfelel a (8) bekezd�s szerinti


mentess�gi felt�telek valamelyik�nek, az ad�z� k�relme alapj�n.

(12) A biztos�t�k �sszeg�nek cs�kkent�se ir�nt az ad�z� k�relmet terjeszthet el�. A


biztos�t�k �sszege abban az esetben cs�kkenthet�, ha a rendelkez�sre �ll�
biztos�t�k 45 napon kereszt�l folyamatosan meghaladja a biztos�t�kra el��rt, (3)
bekezd�s szerinti m�rt�ket. Ebben az esetben a biztos�t�k �sszege a (3) bekezd�sben
meghat�rozott m�rt�kre cs�kkenthet�.

(13) A (11) �s (12) bekezd�s szerinti k�relem be�rkez�s�t k�vet�en az ig�ny


jogoss�g�t az �llami ad�- �s v�mhat�s�g megvizsg�lja. A biztos�t�k vagy a
biztos�t�k egy r�sze visszautal�s�nak, a garanciav�llal�s felmond�s�hoz,
m�dos�t�s�hoz val� hozz�j�rul�s kiad�s�nak hat�rideje a k�relem be�rkez�s�t k�vet�
15 nap. Az �llami ad�- �s v�mhat�s�g a visszatart�si jog�t az ad�z� �ltala
nyilv�ntartott k�ztartoz�sa tekintet�ben gyakorolhatja, illetve a nyilv�ntartott
k�ztartoz�st a garanciaszerz�d�s keret�ben �rv�nyes�theti.

(14) * A biztos�t�k �sszeg�t az Art. 208. � (2) bekezd�s a) pontja szerinti nett�
p�tl�ksz�m�t�s sor�n nem kell figyelembe venni.

11. A kock�zati biztos�t�k kezel�se, m�rt�k�nek meghat�roz�sa


17. � (1) Az ad�z� a 16. � (4) bekezd�se alapj�n akkor k�telezett t�bb jogc�men
biztos�t�k ny�jt�s�ra, amennyiben a 11. � �s 13. � szerinti tev�kenys�get is
folytat, ebben az esetben az EKAER elektronikus fel�let meghat�rozza, hogy mely
tev�kenys�gi k�r tekintet�ben magasabb a bejelent�st megel�z� 45 napban (ide�rtve a
bejelent�s napj�t is) teljes�tett bejelent�sek alapj�n ny�jtand� biztos�t�k
�sszege.

(2) Az �llami ad�- �s v�mhat�s�g nyilv�ntart�sba veszi a 18. � (3) bekezd�se


szerinti felt�teleknek megfelel� garanci�t, illetve az elk�l�n�tett let�ti sz�ml�ra
megfizetett biztos�t�kot. A let�tbe helyezett �sszeg �s a garancia kieg�sz�ti
egym�st, az elk�l�n�tett let�ti sz�ml�ra megfizetett �sszegnek �s a
garanciaszerz�d�sben szerepl� �sszegnek egy�ttesen el kell �rnie a 16. � (3)-(4)
bekezd�s�ben meghat�rozott m�rt�ket.

(3) Ha az ad�z� a biztos�t�k �sszeg�t az elk�l�n�tett let�ti sz�ml�ra t�rt�n�


�tutal�ssal teljes�ti, �gy a banki munkanap z�r� id�pontj�ig beny�jtott fizet�si
megb�z�sban szerepl� �sszeget a fizet�si megb�z�s teljes�t�se eset�n az �llami ad�-
�s v�mhat�s�g legk�s�bb a k�vetkez� banki munkanapon figyelembe veszi. Ha az ad�z�
a fizet�si megb�z�son a megb�z�s banki munkanapj�t�l elt�r� id�pontot jel�l meg
teljes�t�si d�tumk�nt, �gy a fizet�si megb�z�s teljes�t�se eset�n a fizet�si
megb�z�sban szerepl� �sszeget az �llami ad�- �s v�mhat�s�g a megjel�lt napot k�vet�
banki munkanapon veszi figyelembe.

(4) A rendelkez�sre �ll� kock�zati biztos�t�k m�rt�k�t az ad�z�, az ad�z� t�rv�nyes


k�pvisel�je vagy �lland� meghatalmazottja, valamint az adatbejelent�si
jogosults�ggal rendelkez� szem�ly folyamatosan figyelemmel k�s�rheti az EKAER
elektronikus fel�leten. Az elektronikus fel�leten lek�rdezhet� a biztos�t�k
aktu�lis egyenlege, a lek�rdez�s id�pontj�t megel�z� 45 nap (ide�rtve a lek�rdez�s
napj�t is) alatt m�r bejelentett kock�zatos term�kek ad� n�lk�li �rt�k�nek 15
sz�zal�ka, valamint e k�t adat alapj�n - a rendelkez�sre �ll� biztos�t�k �sszeget
figyelembe v�ve - a biztos�t�k megemel�se n�lk�l m�g bejelenthet� kock�zatos term�k
ad� n�lk�li �rt�k�nek 15 sz�zal�ka. Amennyiben ezen �sszeget meghalad�an k�v�n
kock�zatos term�kekkel kapcsolatban adatot bejelenteni az erre jogosult szem�ly, a
biztos�t�k �sszeg�nek kieg�sz�t�s�re vonatkoz� hiba�zenetet k�ld az elektronikus
fel�let, �s EKAER sz�m nem �llap�that� meg, �gy �j bejelent�s nem teljes�thet�.

(5) Ha az �ru �rt�k�t eredetileg nem forintban hat�rozt�k meg, a bejelent�sre


k�telezett azt az elektronikus fel�leten forintban adja meg, a forintra t�rt�n�
�tsz�m�t�s a t�rgy�vet megel�z� �v utols� napj�n �rv�nyes MNB hivatalos
deviza�rfolyamon t�rt�nik. Olyan k�lf�ldi p�nznem eset�ben, amely nem szerepel az
MNB hivatalos deviza�rfolyam-lapj�n, az MNB �ltal k�zz�tett, eur�ban megadott
�rfolyamon kell forintra �tsz�m�tani.

(6) A kock�zati biztos�t�k akkor min�s�l megfizetettnek, mikor az elk�l�n�tett


let�ti sz�ml�ra befizetett �sszeget j�v��rt�k, illetve a garanciaszerz�d�st az
�llami ad�- �s v�mhat�s�g nyilv�ntart�sba vette, de legkor�bban a garancia
�rv�nyess�g�nek kezdet�t�l.

(7) Amennyiben az �llami ad�- �s v�mhat�s�g a 16. � (10) bekezd�se alapj�n az ad�z�
fenn�ll� ad�tartoz�s�ra elsz�molja a biztos�t�k �sszeg�t vagy annak egy r�sz�t, az
elk�l�n�tett let�ti sz�ml�r�l t�rt�n� �tvezet�sr�l �rtes�ti az ad�z�t. A
garanciaszerz�d�s alapj�n �rv�nyes�tett leh�v�sr�l az �llami ad�- �s v�mhat�s�g
szint�n �rtes�ti az ad�z�t.

(8) A kock�zati biztos�t�k ad�tartoz�sra t�rt�n� elsz�mol�sa eset�n az ad�tartoz�s


megfizet�s�nek napja az ad�sz�ml�n t�rt�n� j�v��r�s napja.

12. A garancia form�j�ban ny�jtott kock�zati biztos�t�k


18. � (1) Az �llami ad�- �s v�mhat�s�g csak olyan garanci�t fogad el, melyn�l a
garant�r a garanci�r�l sz�l� okirat ki�ll�t�s�nak id�pontj�ban

a) nem �ll cs�d-, felsz�mol�si, k�nyszer-v�gelsz�mol�si, valamint k�nyszert�rl�si


elj�r�s alatt,
b) ad�sz�m�t joger�sen nem f�ggesztett�k fel,

c) tev�kenys�g�t fel�gyeleti szerve nem f�ggesztette fel �s

d) �rv�nyes enged�llyel rendelkezik garancia v�llal�s�ra.

(2) Az (1) bekezd�s c)-d) pontj�ban r�gz�tett felt�telek fenn�ll�s�t az ad�z� a


garant�r �ltal ki�ll�tott nyilatkozattal igazolja.

(3) A garancia

a) meghat�rozott �sszegre sz�l, ezen �sszeg szerepel az okiraton,

b) meghat�rozott hat�rnapig, de legal�bb az ad�hat�s�ghoz t�rt�n� beny�jt�s


napj�t�l sz�m�tott 60 napig �rv�nyes, az okirat tartalmazza az �rv�nyess�g kezd� �s
v�gs� id�pontj�t,

c) eredeti garancia, �s amelyben a garant�r arra v�llal k�telezetts�get, hogy az


�llami ad�- �s v�mhat�s�g ig�nybejelent�se alapj�n, felt�tel n�lk�l - a banki
forgalom szab�lyoz�s�ra vonatkoz� el��r�sok szerint, de legfeljebb 3 banki napon
bel�l - az ig�nybejelent�sben megjel�lt �llamh�ztart�si sz�ml�(k)ra megfizeti a
megb�z�ja 16. � (10) bekezd�se szerinti tartoz�s�t,

d) a fizet�si ig�ny bejelent�s�re az �llami ad�- �s v�mhat�s�got kiz�r�lagos


kedvezm�nyezettk�nt jel�li meg,

e) az �rv�nyess�g idej�n bel�l visszavonhatatlan vagy kiz�r�lag az �llami ad�- �s


v�mhat�s�g j�v�hagy�s�val visszavonhat� �s

f) tartalmazza a garanci�t ny�jt� garant�r megnevez�s�t, banksz�mlasz�m�t, valamint


a megb�z� nev�t, c�m�t, fizet�si sz�mlasz�m�t, ad�sz�m�t.

(4) Amennyiben a (3) bekezd�s a) pontja szerinti �sszeg forintt�l elt�r� p�nznemben
megadott p�nz�gyi adat, forintra t�rt�n� �tsz�m�t�sa a t�rgy�vet megel�z� �v utols�
napj�n �rv�nyes MNB hivatalos deviza�rfolyamon t�rt�nik. Olyan k�lf�ldi p�nznem
eset�ben, amely nem szerepel az MNB hivatalos deviza�rfolyam-lapj�n, az MNB �ltal
k�zz�tett, eur�ban megadott �rfolyamon kell forintra �tsz�m�tani.

(5) Nem fogadhat� el a garancia, ha a garanci�t ny�jt� hitelint�zettel szemben a


hitelint�zetekr�l �s a p�nz�gyi v�llalkoz�sokr�l sz�l� 2013. �vi CCXXXVII. t�rv�ny
189. �-a szerinti kiv�teles int�zked�sre ker�l sor.

(6) A nem magyar nyelven ki�ll�tott garancia kiz�r�lag hiteles magyar ford�t�ssal
ell�tva fogadhat� el.

(7) Ha a garancia �rv�nyess�gi ideje alatt a garant�r szervezet az (1) �s (3)


bekezd�sben felsorolt felt�teleknek m�r nem tesz eleget, vagy az �llami ad�- �s
v�mhat�s�g r�szben vagy eg�szben bev�ltotta a garanci�t, az ad�z� �j, a
felt�teleknek megfelel� garancia beny�jt�s�ra, vagy az elk�l�n�tett let�ti sz�ml�ra
t�rt�n� befizet�sre k�teles.

(8) Ha az �llami ad�- �s v�mhat�s�g tudom�st szerez a garant�r szervezettel


kapcsolatos felt�telek hi�ny�r�l, elektronikus �ton �rtes�ti az ad�z�t �s
egyidej�leg felsz�l�tja arra, hogy 8 napon bel�l ny�jtson be igazol�st arr�l, hogy
a felt�teleknek megfelel� garant�rn�l kezdem�nyezte a garanciaszerz�d�s megk�t�s�t,
mely elj�r�s folyamatban van, vagy 8 napon bel�l eg�sz�tse ki a biztos�t�k �sszeg�t
az elk�l�n�tett let�ti sz�ml�ra t�rt�n� befizet�ssel. A felsz�l�t�s eset�n annak
k�zbes�t�s�t�l sz�m�tott 8 napig az ad�z� jogosult az EKAER elektronikus fel�leten
bejelent�st teljes�teni a kor�bban nyilv�ntart�sba vett biztos�t�k m�rt�k�ig.

(9) Ha az ad�z� nem teljes�ti a (8) bekezd�s szerinti felsz�l�t�sban foglaltakat,


�gy nem jogosult az EKAER elektronikus fel�leten bejelent�st teljes�teni a
k�zbes�t�st�l sz�m�tott 8. napot k�vet�en. Ha az ad�z� a felsz�l�t�s alapj�n
beny�jtja az igazol�st, de a k�zbes�t�st�l sz�m�tott 45. napig nem veteti az �llami
ad�- �s v�mhat�s�gn�l nyilv�ntart�sba az �j garanciaszerz�d�st, vagy nem eg�sz�ti
ki az elk�l�n�tett let�ti sz�ml�ra t�rt�n� befizet�ssel a biztos�t�k �sszeg�t, a
felsz�l�t�s k�zbes�t�s�t�l sz�m�tott 45. napot k�vet�en EKAER sz�m nem �llap�that�
meg az ad�z� sz�m�ra.

(10) Ha a 16. � (11) bekezd�se alapj�n a biztos�t�k visszautal�s�nak van helye, az


utal�st a p�nzforgalmi sz�mlanyit�sra k�telezett ad�z� eset�n a p�nzforgalmi
sz�ml�ra, megsz�nt ad�z� (tev�kenys�g�t megsz�ntet� egy�ni v�llalkoz�) eset�n a
k�relemben megjel�lt sz�ml�ra vagy postai �tv�teli c�mre teljes�ti az �llami ad�-
�s v�mhat�s�g.

13. Adatbiztons�g �s t�j�koztat�s


19. � (1) Ha az EKAER elektronikus rendszerben �zemzavar t�rt�nik, az �llami ad�-
�s v�mhat�s�g az �zemzavarr�l �s az �zemzavar elh�r�t�s�t k�vet�en annak kezd� �s
megsz�n�si id�pontj�r�l halad�ktalanul k�zlem�nyt tesz k�zz� honlapj�n.

(2) Az �llami ad�- �s v�mhat�s�g az elektronikus rendszer�nek karbantart�s miatti


le�ll�t�s�t megel�z�en, a karbantart�si ig�ny felmer�l�s�vel egyidej�leg
t�j�koztat�st tesz k�zz� honlapj�n a karbantart�si c�l� �zemsz�net v�rhat� kezdeti
id�pontj�r�l �s tervezett tartam�r�l, valamint a karbantart�sban �rintett,
id�szakosan el�rhetetlenn� v�l� szolg�ltat�sok k�r�r�l.

(3) Ha az EKAER elektronikus fel�let �zemzavar vagy karbantart�s miatt, vagy az


internet-szolg�ltat�s el�gtelens�ge miatt nem �rhet� el, a bejelent�s elmulaszt�sa
miatt az ad�z� nem szankcion�lhat� �s a bejelent�seket az akad�ly megsz�n�s�t
k�vet� munkanapon kell teljes�teni.

14. Z�r� rendelkez�sek


20. � (1) Ez a rendelet - a (2)-(4) bekezd�sben meghat�rozott kiv�tellel - 2015.
m�rcius 1-j�n l�p hat�lyba.

(2) A 16-18. � 2015. m�rcius 11-�n l�p hat�lyba.

(3) A 6. � (2)-(4) bekezd�se, a 8. �, a 10. � (2) bekezd�se, a 13. � (2) bekezd�se,


a 15. � (8) bekezd�se, a 22. � b) pontja 2015. �prilis 1-j�n l�p hat�lyba.

(4) A 15. � (4)-(6) bekezd�se 2015. j�nius 1-j�n l�p hat�lyba.

21. � (1) E rendelet rendelkez�seit - a (2) bekezd�sben meghat�rozott kiv�tellel -


az �llami ad�- �s v�mhat�s�g �ltal 2015. m�rcius 1-j�n �s azt k�vet�en
meg�llap�tott EKAER sz�m eset�ben kell el�sz�r alkalmazni.

(2) A biztos�t�k �sszeg�nek meghat�roz�sa sor�n az annak alapj�ul szolg�l�


id�szakot 2015. m�rcius 1-j�t�l az els� biztos�t�kad�ssal �rintett bejelent�s
id�pontj�ig kell sz�molni. Ha az els� biztos�t�kad�si k�telezetts�ggel �rintett
bejelent�sre 2015. �prilis 15-�t k�vet�en ker�l sor, a biztos�t�k �sszeg�nek
alapj�ul szolg�l� id�szakot a 16. � (3) bekezd�se alapj�n kell meghat�rozni.

(3) * Az az ad�z�, aki 2017. december 31-�n szerepelt az �llami ad�- �s v�mhat�s�g
�ltal k�zz�tett min�s�tett ad�z�i nyilv�ntart�sban, 2018. m�rcius 10-�ig mentes�l a
biztos�t�kad�si k�telezetts�g al�l.

22. � *