Anda di halaman 1dari 15

102/2009. (V. 11.) Korm.

rendelet
az �ruk �s egyes szolg�ltat�sok szabad �raml�s�nak biztos�t�s�val �sszef�gg�sben
egyes eur�pai uni�s jogi aktusokban el��rt bejelent�si, �rtes�t�si, t�j�koztat�si
�s jelent�st�teli k�telezetts�gek teljes�t�s�r�l
A Korm�ny az Alkotm�ny 35. � (2) bekezd�s�ben meg�llap�tott eredeti jogalkot�i
hat�sk�r�ben, az Alkotm�ny 35. � (1) bekezd�s c) pontj�ban �s 40. � (3)
bekezd�s�ben meg�llap�tott feladatk�r�ben elj�rva, tov�bb� a 24. � tekintet�ben a
nemzeti szabv�nyos�t�sr�l sz�l� 1995. �vi XXVIII. t�rv�ny 39. � b) pontj�ban
foglalt felhatalmaz�s alapj�n, az Alkotm�ny 35. � (1) bekezd�s b) pontj�ban
meg�llap�tott feladatk�r�ben elj�rva a k�vetkez�ket rendeli el:

I. Fejezet
A M�SZAKI TARTALM� JOGSZAB�LYTERVEZETEK EGYEZTET�SE AZ EUR�PAI BIZOTTS�GGAL �S AZ
EUR�PAI GAZDAS�GI T�RS�GR�L SZ�L� MEG�LLAPOD�SBAN R�SZES �LLAMOKKAL
�ltal�nos rendelkez�sek
1. � (1) A m�szaki tartalm� jogszab�lyok el�k�sz�t�se �s megalkot�sa sor�n e
fejezet rendelkez�sei szerint kell elj�rni.

(2) A m�szaki tartalm� jogszab�ly tervezet�re (a tov�bbiakban: tervezet) vonatkoz�,


e fejezetben meghat�rozott k�telezetts�gek teljes�t�s��rt a jogszab�ly t�rgya
szerint hat�sk�rrel rendelkez� vagy a kijel�lt miniszter (a tov�bbiakban:
szakminiszter) felel�s.

(3) * Az e fejezetben el��rt bejelent�seket �s �szrev�teleket az igazs�g�gy�rt


felel�s miniszter �ltal m�k�dtetett Notifik�ci�s K�zponton (a tov�bbiakban:
Notifik�ci�s K�zpont) kereszt�l kell megtenni, a 13. � rendelkez�sei szerint.

2. � (1) E fejezet alkalmaz�s�ban

a) term�k: minden iparilag el��ll�tott term�k �s mez�gazdas�gi term�k, ide�rtve a


halfeldolgoz�si, a vad- �s erd�gazd�lkod�si term�keket is;

b) inform�ci�s t�rsadalommal �sszef�gg� szolg�ltat�s: elektronikus �ton, t�voll�v�k


r�sz�re, rendszerint ellenszolg�ltat�s fej�ben ny�jtott szolg�ltat�s, amelyhez a
szolg�ltat�s ig�nybe vev�je egyedileg f�r hozz�; ahol

ba) az elektronikus �t elektronikus adatfeldolgoz�st, -t�rol�st, illetve


-tov�bb�t�st v�gz� vezet�kes, r�di�technikai, optikai vagy m�s elektrom�gneses
eszk�z�k alkalmaz�s�t,

bb) a t�voll�v�k r�sz�re t�rt�n� szolg�ltat�sny�jt�s a felek egyidej� jelenl�t�nek


hi�ny�t,

bc) a szolg�ltat�s ig�nybe vev�j�nek egyedi hozz�f�r�se a szolg�ltat�snak a


felhaszn�l� �ltal egyedileg el�rhet� hozz�f�r�si pontba t�rt�n� adat�tvitel �tj�n
val� biztos�t�s�t

jelenti;

c) m�szaki le�r�s:

ca) olyan r�szletes le�r�s, amely meghat�rozza a term�kt�l elv�rt jellemz�ket, �gy
k�l�n�sen annak min�s�gi sz�nvonal�t, teljes�tm�ny�t, biztons�goss�g�t vagy
m�ret�t; ide�rtve a term�kre alkalmazand� olyan k�vetelm�nyeket is, mint a term�k
megnevez�se, sz�haszn�lat, jel�l�s, c�mk�z�s, csomagol�s, vizsg�lati k�telezetts�g,
vizsg�lati m�dszer �s megfelel�s�g�rt�kel�si elj�r�s,

cb) a term�f�ld, az �llatteny�szt�s �s a hal�szat term�keire, valamint az ezekhez


k�zvetlen�l kapcsol�d� els� feldolgoz�si szint� term�kekre, az emberi �s az �llati
fogyaszt�sra sz�nt term�kekre, vagy az emberi felhaszn�l�sra ker�l� gy�gyszerek
t�rzsk�nyvez�s�r�l �s forgalomba hozatali enged�lyez�s�r�l sz�l� k�l�n
jogszab�lyban meghat�rozott gy�gy�szati term�kekre alkalmazand� el��ll�t�si m�dszer
�s elj�r�s, tov�bb�

cc) a cb) alpontban nem eml�tett term�kre vonatkoz� el��ll�t�si m�dszer �s elj�r�s
is, amennyiben az befoly�solja a term�k jellemz�it;

d) egy�b k�vetelm�ny: a m�szaki le�r�son k�v�li, a term�kre vonatkoz�an k�l�n�sen a


fogyaszt�k vagy a k�rnyezet v�delme c�lj�b�l el��rt k�vetelm�ny, amely befoly�solja
a term�k forgalomba hozatal ut�ni �letciklus�t; �gy k�l�n�sen a haszn�lat, az
�jrafeldolgoz�s, az �jrafelhaszn�l�s vagy hullad�kkezel�s felt�telei, amennyiben
ezek jelent�sen befoly�solhatj�k a term�k �sszet�tel�t, term�szet�t vagy
forgalmaz�s�t;

e) inform�ci�s t�rsadalommal �sszef�gg� szolg�ltat�sra vonatkoz� jogszab�ly: a b)


pont �rtelm�ben vett szolg�ltat�si tev�kenys�g megkezd�s�re �s folytat�s�ra,
k�l�n�sen a szolg�ltat�ra, a szolg�ltat�sra �s a szolg�ltat�st ig�nybe vev�re
vonatkoz� rendelkez�seket tartalmaz� jogszab�ly, ide nem �rtve az olyan
jogszab�lyt, amelynek t�rgya nem kifejezetten az inform�ci�s t�rsadalommal
�sszef�gg� szolg�ltat�s szab�lyoz�sa, hanem az inform�ci�s t�rsadalommal �sszef�gg�
szolg�ltat�si tev�kenys�gre vonatkoz� hat�sa csak k�zvetett;

f) m�szaki tartalm� jogszab�ly: m�szaki le�r�st, illetve egy�b k�vetelm�nyt


tartalmaz�, valamint az inform�ci�s t�rsadalommal �sszef�gg� szolg�ltat�sra
vonatkoz� jogszab�ly, tov�bb� az a jogszab�ly, amely valamely term�k gy�rt�s�t,
behozatal�t, forgalmaz�s�t vagy haszn�lat�t, vagy valamely inform�ci�s
t�rsadalommal �sszef�gg� szolg�ltat�s ny�jt�s�t vagy haszn�lat�t, illetve valamely
szolg�ltat� l�trehoz�s�t megtiltja.

(2) Az 1. mell�kletben megjel�lt szolg�ltat�sok nem tartoznak az (1) bekezd�s b)


pontj�nak hat�lya al�, mert nem tekinthet�k t�voll�v�k r�sz�re ny�jtott
szolg�ltat�snak, elektronikus �ton ny�jtott szolg�ltat�snak vagy a szolg�ltat�s
ig�nybe vev�j�nek egyedi hozz�f�r�s�vel ny�jtott szolg�ltat�snak.

3. � (1) A (2) bekezd�sben meghat�rozott kiv�tellel nem kell alkalmazni e fejezet


rendelkez�seit arra a tervezetre, amely

a) r�di�s vagy telev�zi�s m�sorszolg�ltat�sra vonatkozik,

b) az elektronikus h�rk�zl�si szolg�ltat�sokra vonatkoz� eur�pai uni�s jogi


szab�lyoz�s �ltal �rintett ter�leten �llap�t meg rendelkez�seket,

c) a p�nz�gyi szolg�ltat�sokra - �gy k�l�n�sen a befektet�si szolg�ltat�sokra,


banki szolg�ltat�sokra, biztos�t�si �s viszontbiztos�t�si m�veletekre, hat�rid�s
vagy opci�s �gyletekkel kapcsolatos szolg�ltat�sokra, valamint a nyugd�jalapokkal
kapcsolatos m�veletekre - vonatkoz� eur�pai uni�s jogi szab�lyoz�s �ltal �rintett
ter�leteken �llap�t meg rendelkez�seket,

d) az �rt�kpap�r-befektet�si szolg�ltat�sokra �s az ezekkel �sszef�gg�sben kl�ring


vagy elsz�mol�si tev�kenys�get v�gz� szervezetekre vonatkoz�an �llap�t meg
rendelkez�seket,

e) a szem�lyeknek a term�kek haszn�lat�val kapcsolatos v�delme �rdek�ben az Eur�pai


K�z�ss�get l�trehoz� szerz�d�ssel �sszhangban �ll� int�zked�seket �llap�t meg,
felt�ve, hogy ezek nincsenek hat�ssal a term�kekre,

f) olyan k�telez� eur�pai uni�s jogi aktus �t�ltet�s�t vagy v�grehajt�s�t


szolg�lja, amely m�szaki le�r�st vagy inform�ci�s t�rsadalommal �sszef�gg�
szolg�ltat�sra vonatkoz� szab�lyt fogalmaz meg,

g) olyan nemzetk�zi meg�llapod�sb�l sz�rmaz� k�telezetts�g teljes�t�s�t biztos�tja,


amely k�z�s m�szaki le�r�s vagy inform�ci�s t�rsadalommal �sszef�gg� szolg�ltat�sra
vonatkoz� szab�ly elfogad�s�t eredm�nyezi az Eur�pai K�z�ss�g r�sz�r�l,

h) eur�pai uni�s jogi aktusban el��rt v�dz�rad�kban biztos�tott lehet�s�ggel �l,

i) az Eur�pai K�z�ss�gek B�r�s�ga �t�let�nek v�grehajt�s�ra korl�toz�dik,

j) kor�bbi m�szaki tartalm� jogszab�ly m�dos�t�s�ra szor�tkozik, az Eur�pai


Bizotts�g (a tov�bbiakban: Bizotts�g) �szrev�tel�nek megfelel�en, az �ruk vagy a
szolg�ltat�sok szabad �raml�s�t, illetve a leteleped�s szabads�g�t g�tl� akad�ly
elh�r�t�sa c�lj�b�l.

(2) * Az (1) bekezd�s d) pontj�ban hivatkozott rendelkez�seket tartalmaz�,


elfogadott jogszab�lyt az �llamh�ztart�s�rt felel�s miniszter a 7. � (6) bekezd�se
szerint bejelenti a Bizotts�gnak.

A jogszab�lytervezetek bejelent�se
4. � (1) A tervezetet be kell jelenteni a Bizotts�gnak. A bejelent�sben meg kell
jel�lni a szab�lyoz�s sz�ks�gess�g�nek indokait.

(2) A tervezetet a k�zigazgat�si egyeztet�st k�vet�en, miniszteri rendelet


tervezete eset�ben a miniszter �ltali al��r�st, korm�nyrendelet vagy t�rv�ny
tervezete eset�ben a Korm�ny d�nt�s�t megel�z�en kell bejelenteni.

(3) A bejelent�ssel sz�ks�g szerint meg kell k�ldeni a tervezettel k�zvetlen�l


�sszef�gg�, annak meg�t�l�s�t befoly�sol� jogszab�lyi rendelkez�sek sz�veg�t,
kiv�ve, ha ezek k�zl�se egy kor�bbi bejelent�s kapcs�n m�r megt�rt�nt.

(4) Ha a tervezet c�lja vegyi anyag, k�sz�tm�ny vagy term�k forgalmaz�s�nak vagy
haszn�lat�nak a k�zeg�szs�gre, a fogyaszt�k vagy a k�rnyezet v�delm�re
hivatkoz�ssal t�rt�n� korl�toz�sa, a bejelent�s sor�n

a) rendelkez�sre kell bocs�tani az �rintett anyaggal, k�sz�tm�nnyel vagy term�kkel,


valamint az ismert �s rendelkez�sre �ll� helyettes�t� anyagokkal kapcsolatos
valamennyi relev�ns adat r�vid tartalmi ismertet�s�t, illetve az ezekre val�
hivatkoz�sok �sszes�t�s�t, ha ilyen l�tezik, �s

b) t�j�koztat�st kell adni az int�zked�snek a k�zeg�szs�gre �s a fogyaszt�k,


illetve a k�rnyezet v�delm�re gyakorolt v�rhat� hat�sair�l, a k�l�n jogszab�lyban,
illetve az Eur�pai Uni� k�zvetlen�l alkalmazand� jogi aktus�ban el��rt
rendelkez�seknek megfelel�en elk�sz�tett biztons�gi adatlappal vagy k�miai
biztons�gi jelent�ssel egy�tt.

(5) Ha a tervezetet m�s k�telez� eur�pai uni�s jogi aktus alapj�n be kell jelenteni
a Bizotts�gnak, az el�bbi bejelent�s, felt�ve, hogy abban megfelel� hivatkoz�s
t�rt�nt a 98/34/EK eur�pai parlamenti �s tan�csi ir�nyelvre (a tov�bbiakban:
98/34/EK ir�nyelv), megfelel az e rendelet szerinti bejelent�snek.

(6) Ha a bejelent�s sor�n szolg�ltatott adatok bizalmas inform�ci�k�nt t�rt�n�


kezel�se indokolt, ezt az indokok megad�s�val kezdem�nyezni kell.

A bejelent�st k�vet� elj�r�s


5. � (1) A tervezet a Bizotts�g �s az Eur�pai Gazdas�gi T�rs�gr�l sz�l�
meg�llapod�sban r�szes t�bbi �llam (a tov�bbiakban: EGT-�llamok) sz�m�ra az
�szrev�telez�s lehet�s�g�nek biztos�t�sa c�lj�b�l nem ny�jthat� be a Korm�nyhoz,
illetve - miniszteri rendelet eset�ben - nem terjeszthet� a miniszter �ltali
al��r�sra a bejelent�snek a Bizotts�g �ltali k�zhezv�tel�t�l sz�m�tott h�rom
h�napig, ha a (2), illetve a (3) bekezd�s m�s hat�rid�t nem hat�roz meg.

(2) A tervezet - az inform�ci�s t�rsadalommal �sszef�gg� szolg�ltat�sra vonatkoz�


jogszab�lyok tervezete kiv�tel�vel - nem ny�jthat� be a Korm�nyhoz, illetve
miniszteri rendelet eset�ben nem terjeszthet� a miniszter �ltali al��r�sra a
bejelent�snek a Bizotts�g �ltali k�zhezv�tel�t�l sz�m�tott

a) hat h�napig, ha a Bizotts�g vagy egy m�sik EGT-�llam az (1) bekezd�sben eml�tett
h�rom h�napos hat�rid�n bel�l r�szletes v�lem�nyben az �ruk szabad �raml�sa
akad�lyoz�s�ra hivatkoz�ssal kifog�solja a tervezetet,

b) tizenk�t h�napig, ha a Bizotts�g az (1) bekezd�sben eml�tett h�rom h�napos


hat�rid�n bel�l a tervezet szab�lyoz�si t�rgy�ban k�telez� uni�s jogi aktus
javaslat�nak kidolgoz�s�ra ir�nyul� sz�nd�k�t, illetve ilyen javaslat megl�t�t
jelzi,

c) tizennyolc h�napig, ha az Eur�pai Uni� Tan�csa a b) pontban meghat�rozott


tizenk�t h�napos hat�rid�n bel�l az adott szab�lyoz�si t�rgyban k�z�s �ll�spontot
fogad el.

(3) Az inform�ci�s t�rsadalommal �sszef�gg� szolg�ltat�sra vonatkoz� jogszab�ly


tervezete nem ny�jthat� be a Korm�nyhoz, illetve - miniszteri rendelet eset�ben -
nem terjeszthet� a miniszter �ltali al��r�sra a bejelent�snek a Bizotts�g �ltali
k�zhezv�tel�t�l sz�m�tott

a) n�gy h�napig, ha a Bizotts�g vagy egy m�sik EGT-�llam az (1) bekezd�sben


eml�tett h�rom h�napos hat�rid�n bel�l r�szletes v�lem�nyben a szolg�ltat�sok
szabad �raml�sa, illetve a leteleped�s szabads�ga akad�lyoz�s�ra hivatkoz�ssal
kifog�solja a tervezetet,

b) tizenk�t h�napig, ha a Bizotts�g az (1) bekezd�sben eml�tett h�rom h�napos


hat�rid�n bel�l a tervezet szab�lyoz�si t�rgy�ban k�telez� uni�s jogi aktus
javaslat�nak megl�t�t jelzi,

c) tizennyolc h�napig, ha az Eur�pai Uni� Tan�csa a b) pontban meghat�rozott


tizenk�t h�napos hat�rid�n bel�l az adott szab�lyoz�si t�rgyban k�z�s �ll�spontot
fogad el.

(4) A (2) bekezd�s b) �s c) pontja, illetve a (3) bekezd�s b) �s c) pontja szerinti


k�telezetts�g megsz�nik, ha

a) a Bizotts�g a k�telez� uni�s jogi aktus kidolgoz�s�ra ir�nyul� sz�nd�k�nak,


illetve erre vonatkoz� tervezet�nek vagy javaslat�nak visszavon�s�r�l t�j�koztat,
vagy

b) a Bizotts�g vagy a Tan�cs k�telez� uni�s jogi aktust fogadott el.

6. � (1) Nem kell alkalmazni az 5. � rendelkez�seit, ha

a) a k�zeg�szs�g, k�zbiztons�g, a n�v�nyek vagy �llatok v�delm�vel �sszef�gg�


s�lyos �s el�re nem l�tott k�r�lm�nyek �ltal kiv�ltott s�rg�s ok miatt, illetve
inform�ci�s t�rsadalommal �sszef�gg� szolg�ltat�sra vonatkoz� jogszab�ly tervezete
eset�ben k�z�rdekb�l is, k�l�n�sen a kiskor�ak v�delm�ben, vagy

b) a p�nz�gyi rendszer biztons�g�nak �s s�rtetlens�g�nek v�delm�vel, k�l�n�sen a


bet�tesek, a befektet�k �s a biztos�tottak v�delm�vel kapcsolatos s�lyos
k�r�lm�nyek �ltal kiv�ltott s�rg�s ok miatt
a tervezet miel�bbi megalkot�s�hoz f�z�d� �rdek nem teszi lehet�v� az egyeztet�st.

(2) Az (1) bekezd�s szerinti esetben a bejelent�sben meg kell jel�lni a s�rg�ss�g
ok�t.

(3) Nem kell alkalmazni az 5. � rendelkez�seit, ha a tervezet gy�rt�si tilalmat �r


el�, azonban nem g�tolja az �ruk szabad �raml�s�t.

(4) Nem kell alkalmazni az 5. � rendelkez�seit, ha a tervezetben foglalt m�szaki


le�r�s vagy egy�b k�vetelm�ny, illetve az inform�ci�s t�rsadalommal �sszef�gg�
szolg�ltat�sra vonatkoz� jogszab�ly tervezete olyan ad�- vagy p�nz�gyi
int�zked�sekkel kapcsolatos, amelyek a m�szaki le�r�s vagy egy�b k�vetelm�ny,
illetve az inform�ci�s t�rsadalommal �sszef�gg� szolg�ltat�sra vonatkoz� jogszab�ly
betart�s�nak �szt�nz�se r�v�n befoly�solj�k a term�kek fogyaszt�s�t vagy az
inform�ci�s t�rsadalommal �sszef�gg� szolg�ltat�sok ig�nybev�tel�t. Nem
alkalmazhat� ez a kiv�tel a t�rsadalombiztos�t�si rendszerhez kapcsol�d�
tervezetre.

7. � (1) A tervezetre vonatkoz�an a Bizotts�g �s az EGT-�llamok r�sz�r�l tett


�szrev�teleket a tervezet v�gleges�t�se sor�n a lehet� legnagyobb m�rt�kben
figyelembe kell venni. A Bizotts�g �szrev�teleinek figyelembev�tel�re vonatkoz�
k�telezetts�g a 6. � (1) bekezd�se szerinti esetben is fenn�ll.

(2) A Bizotts�g vagy egy m�sik EGT-�llam a tervezetre vonatkoz�, az 5. � (2)


bekezd�s a) pontj�ban, illetve az 5. � (3) bekezd�s a) pontj�ban eml�tett r�szletes
v�lem�ny�nek figyelembev�tel�t megval�s�t� int�zked�st, illetve inform�ci�s
t�rsadalommal �sszef�gg� szolg�ltat�sra vonatkoz� tervezet eset�ben a 9. � (2)
bekezd�se szerinti indokot k�z�lni kell a Bizotts�ggal.

(3) Az 5. � (4) bekezd�s b) pontja szerinti esetben biztos�tani kell a tervezetnek


az id�k�zben elfogadott uni�s jogi aktussal val� �sszhangj�t.

(4) A tervezetnek a bejelent�st k�vet� olyan m�dos�t�sa eset�n, amely jelent�sen


�rinti a hat�lymeghat�roz�st, ler�vid�ti a felk�sz�l�si id�t, tov�bbi r�szletes
le�r�sokkal vagy k�vetelm�nyekkel eg�sz�ti azt ki, illetve a m�r megl�v�
k�vetelm�nyek szigor�t�s�val j�r, a m�dos�tott tervezetet ism�telten be kell
jelenteni.

(5) Ha a Korm�ny �ltal el�terjesztett t�rv�nyjavaslatot a m�dos�t� ind�tv�nyok a


(4) bekezd�s szerint �rintik, a Korm�ny a m�dos�t� ind�tv�nyokr�l t�rt�nt szavaz�st
k�vet�en az ism�telt bejelent�s �rdek�ben - ha a bejelent�s m�sk�nt nem
biztos�that� - a t�rv�nyjavaslatot visszavonja.

(6) Az elfogadott m�szaki tartalm� jogszab�ly sz�veg�t halad�ktalanul k�z�lni kell


a Bizotts�ggal.

8. � *

M�s EGT-�llamok m�szaki szab�lytervezeteinek �szrev�telez�se


9. � (1) A szakminiszter az EGT-�llamok Bizotts�g �ltal megk�ld�tt m�szaki
szab�lytervezeteire vonatkoz�an az �ruk vagy a szolg�ltat�sok szabad �raml�sa,
illet�leg a leteleped�s szabads�ga akad�lyoz�sa szempontj�b�l a bejelent�s
k�zhezv�tel�t�l sz�m�tott h�rom h�napon bel�l �szrev�telt, illetve r�szletes
v�lem�nyt tehet.

(2) Inform�ci�s t�rsadalommal �sszef�gg� szolg�ltat�sra vonatkoz� szab�lytervezet


nem kifog�solhat� olyan kult�rpolitikai int�zked�sek tekintet�ben, amelyeket az
EGT-�llamok az eur�pai uni�s joggal �sszhangban, nyelvi elt�r�seikre, saj�tos
nemzeti �s region�lis jellegzetess�geikre, illetve kultur�lis �r�ks�g�kre
tekintettel fogadhatnak el.

(3) Ha a szab�lytervezetben foglalt m�szaki le�r�s vagy egy�b k�vetelm�ny, illetve


az inform�ci�s t�rsadalommal �sszef�gg� szolg�ltat�sra vonatkoz� szab�lytervezet
olyan ad�- vagy p�nz�gyi int�zked�sekkel kapcsolatos, amelyek a m�szaki le�r�s vagy
egy�b k�vetelm�ny, illetve az inform�ci�s t�rsadalommal �sszef�gg� szolg�ltat�sra
vonatkoz� szab�ly betart�s�nak �szt�nz�se r�v�n befoly�solj�k a term�kek
fogyaszt�s�t vagy az inform�ci�s t�rsadalommal �sszef�gg� szolg�ltat�sok
ig�nybev�tel�t, a szab�lytervezetre adott �szrev�tel vagy r�szletes v�lem�ny csak
olyan szempontokra vonatkozhat, amelyek a kereskedelmet vagy - az inform�ci�s
t�rsadalommal �sszef�gg� szolg�ltat�sokra vonatkoz� rendelkez�sek tekintet�ben - a
szolg�ltat�sok szabad �raml�s�t, illetve a szolg�ltat� v�llalkoz�sok leteleped�si
szabads�g�t g�tolhatj�k, �s nem vonatkozhat az int�zked�s ad�- vagy p�nz�gyi
szempontjaira.

10. � A m�szaki szab�lytervezetre vonatkoz� inform�ci�k bizalmas kezel�s�re


vonatkoz� k�r�s eset�n az �rintett m�szaki szab�lytervezetre vonatkoz� inform�ci�k
megismer�s�re csak az jogosult, akinek ez az �szrev�telez�s ell�t�sa �rdek�ben
indokolt. A megismer�s indokolts�g�r�l a szakminiszter d�nt. Az inform�ci�k
bizalmas kezel�s�nek k�telezetts�ge nem �rinti f�ggetlen szak�rt�k bevon�s�nak
lehet�s�g�t.

A bejelent�sek �s k�zl�sek tov�bb�t�sa


11. � (1) A Notifik�ci�s K�zpont az e fejezetben szab�lyozott egyeztet�s �rdek�ben

a) a t�bbi EGT-�llam Bizotts�g �ltal megk�ld�tt bejelent�seit, tov�bb� a


Bizotts�gt�l, illetve az EGT-�llamokt�l a szakminiszter �ltal megtett bejelent�sre
�rkez� �szrev�telt vagy v�lem�nyt tov�bb�tja a szakminiszternek, �s

b) a szakminiszter �ltal megk�ld�tt bejelent�st, a t�bbi EGT-�llam bejelent�seire


tett �szrev�telt vagy v�lem�nyt, valamint a Bizotts�g, illetve az EGT-�llamok
k�zl�seire adott v�laszt tov�bb�tja a Bizotts�ghoz.

(2) A bejelent�sek megt�tel�hez sz�ks�ges inform�ci�t a szakminiszter - annak


tartalm��rt val� felel�ss�ggel - k�teles a Notifik�ci�s K�zpontnak az e fejezetben
meghat�rozott hat�rid�k�n bel�l megk�ldeni, illetve a feladatk�r�be tartoz�
ter�leten �szrev�teleit megtenni.

(3) Ha m�s EGT-�llam m�szaki szab�lytervezete t�bb miniszter feladatk�r�t �rinti,


az �rintett miniszterek az egys�ges �ll�spont kialak�t�sa �rdek�ben egym�ssal
egyeztetnek; egys�ges �ll�spont hi�ny�ban a Notifik�ci�s K�zpont nem tov�bb�t
magyar �szrev�telt.

(4) Az e fejezet szerinti egyeztet�ssel �rintett miniszterek az �ltaluk vezetett


miniszt�riumban a v�grehajt�s megk�nny�t�se �rdek�ben kapcsolattart� szem�lyt �s
szervezeti egys�get jel�lnek ki, amelyr�l �rtes�tik a Notifik�ci�s K�zpontot.

12. � (1) A Notifik�ci�s K�zpont a be�rkezett bejelent�seket, valamint az azokra


vonatkoz� �szrev�teleket, v�lem�nyeket azok tov�bb�t�sa el�tt nyilv�ntart�sba
veszi.

(2) * Az igazs�g�gy�rt felel�s miniszter �ltal vezetett miniszt�rium honlapj�n


hivatkoz�st kell elhelyezni a Bizotts�g �ltal �zemeltetett, az egyeztet�si elj�r�s
dokumentumait tartalmaz�, b�rki �ltal hozz�f�rhet� �s kereshet� adatb�zis
el�rhet�s�g�re.

13. � (1) A szakminiszter a bejelent�s megt�tele �rdek�ben megk�ldi a Notifik�ci�s


K�zpontnak
a) a 3. mell�klet szerinti, kit�lt�tt bejelent� adatlap formanyomtatv�nyt,

b) a tervezet sz�veg�t teljes terjedelemben, valamint

c) a tervezet �ltal k�zvetlen�l �rintett egy�b szab�lyoz�s sz�veg�t.

(2) A Notifik�ci�s K�zpont a nyilv�ntart�sba v�telt k�vet�en a bejelent� adatlapot,


a tervezetet, valamint az �rintett egy�b szab�lyoz�s sz�veg�t tov�bb�tja a
Bizotts�gnak.

(3) A bejelent� adatlap 16. pontj�nak kit�lt�se eset�n a Notifik�ci�s K�zpont elj�r
a Kereskedelem Technikai Akad�lyair�l sz�l� Meg�llapod�sban el��rt bejelent�si
k�telezetts�g k�l�n jogszab�lyban meghat�rozottak szerinti teljes�t�se �rdek�ben.

(4) A tervezet egyeztet�s�vel �sszef�gg� tov�bbi k�zl�seket a szakminiszter a 4.


mell�klet szerinti formanyomtatv�ny felhaszn�l�s�val teszi meg.

(5) Az elj�r�s elektronikus lev�l �tj�n t�rt�nik.

Elj�r�s a bels� piaci szolg�ltat�sokr�l sz�l� 2006/123/EK eur�pai parlamenti �s


tan�csi ir�nyelv szerinti bejelent�si k�telezetts�g egyidej� teljes�t�se eset�n *
13/A. � * (1) A bels� piaci szolg�ltat�sokr�l sz�l� 2006/123/EK eur�pai parlamenti
�s tan�csi ir�nyelv szerinti bejelent�si k�telezetts�g teljes�t�s�r�l sz�l�
341/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet [a tov�bbiakban: 341/2009. (XII. 30.) Korm.
rendelet] 6. �-�ban meghat�rozott esetben a Notifik�ci�s K�zpont a bejelent�sr�l
halad�ktalanul �rtes�ti a 341/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet szerinti
Szolg�ltat�si Notifik�ci�s K�zpontot.

(2) Az (1) bekezd�s szerinti rendelkez�st alkalmazni kell

a) a Bizotts�gnak a tervezet elfogad�s�t�l val� tart�zkod�sra vagy az abban foglalt


korl�toz� k�vetelm�ny megsz�ntet�s�re felsz�l�t� hat�rozat�ra, �s

b) az EGT-�llamok Bizotts�g �ltal megk�ld�tt olyan m�szaki szab�lytervezeteire,


amelyek bejelent�se egyben a bels� piaci szolg�ltat�sokr�l sz�l�, 2006. december
12-i 2006/123/EK eur�pai parlamenti �s tan�csi ir�nyelv 15. cikk (7) bekezd�se
szerinti bejelent�snek is eleget tesz.

II. Fejezet
A 2679/98/EK TAN�CSI RENDELET SZERINTI �RTES�T�SI �S T�J�KOZTAT�SI ELJ�R�S
�ltal�nos rendelkez�sek
14. � (1) A 2679/98/EK tan�csi rendeletben (a tov�bbiakban: 2679/98/EK rendelet) az
�ruk szabad �raml�sa akad�lyair�l t�rt�n� �rtes�t�si k�telezetts�ggel
�sszef�gg�sben meghat�rozott elj�r�s v�grehajt�sa sor�n e fejezet rendelkez�sei
szerint kell elj�rni.

(2) A Notifik�ci�s K�zpont az (1) bekezd�s szerinti elj�r�s v�grehajt�sa �rdek�ben

a) a Bizotts�gt�l, illetve az EGT-�llamokt�l �rkez� �rtes�t�st �s t�j�koztat�st


k�r� megkeres�st tov�bb�tja a hat�sk�rrel rendelkez� k�zponti �llamigazgat�si
szervhez, illetve a k�z�ti, vas�ti, l�gi �s v�zi k�zleked�si t�j�koztat�s orsz�gos
szolg�lat�t ell�t� szervhez (a tov�bbiakban egy�tt: elj�r� szervek), �s

b) az elj�r� szervek �ltal megk�ld�tt �rtes�t�st, t�j�koztat�st k�r� megkeres�st,


valamint a Bizotts�g, illetve az EGT-�llamok megkeres�s�re adott v�laszt tov�bb�tja
a Bizotts�ghoz.

(3) A 2679/98/EK rendeletben el��rt �rtes�t�sek megt�tel�hez �s t�j�koztat�sok


megad�s�hoz sz�ks�ges inform�ci�t az elj�r� szervek - azok tartalm��rt val�
felel�ss�ggel - k�telesek a Notifik�ci�s K�zpontnak a 2679/98/EK rendeletben
meghat�rozott hat�rid�k�n bel�l megk�ldeni.

(4) A 2679/98/EK rendelet v�grehajt�s�ban �rintett k�zponti �llamigazgat�si


szervek, valamint a k�z�ti, vas�ti, l�gi �s v�zi k�zleked�si t�j�koztat�s orsz�gos
szolg�lat�t ell�t� szervek a v�grehajt�s megk�nny�t�se �rdek�ben kapcsolattart�
szem�lyt �s szervezeti egys�get jel�lnek ki, amelyr�l �rtes�tik a Notifik�ci�s
K�zpontot.

Az elj�r�s r�szletes szab�lyai


15. � (1) Az elj�r� szervek halad�ktalanul �rtes�tik a Notifik�ci�s K�zpontot a
tudom�sukra jutott, az �ruk szabad �raml�s�nak a 2679/98/EK rendelet 1. cikke
szerinti akad�lyair�l.

(2) Az �rtes�t�s elektronikus lev�lben, kiv�telesen s�rg�s esetben telefonon vagy


telefaxon t�rt�nik.

(3) Az �rtes�t�sben az 5. mell�kletben meghat�rozott adattartalommal t�j�koztat�st


kell adni

a) az akad�ly mibenl�t�r�l,

b) az akad�ly fenn�ll�s�nak id�tartam�r�l, amennyiben az ismert, �s

c) az akad�ly elh�r�t�sa �rdek�ben tett int�zked�sekr�l.

(4) A gy�lekez�si jog �s a sztr�jkjog gyakorl�s�val �sszef�gg� akad�lyok


tekintet�ben a (3) bekezd�s c) pontja szerinti int�zked�sek alatt az e jogok
tiszteletben tart�s�val megtehet� int�zked�seket kell �rteni.

(5) A Notifik�ci�s K�zpont a (3) bekezd�s szerinti �rtes�t�st a nyilv�ntart�sba


v�telt k�vet�en elektronikus lev�lben halad�ktalanul tov�bb�tja a Bizotts�gnak.

(6) A Notifik�ci�s K�zpont a Bizotts�gt�l �rkez�, m�s EGT-�llam ter�let�n l�v�


akad�lyr�l sz�l� �rtes�t�st - ha az akad�ly az �rtes�t�s szerint m�g fenn�ll - a
gazdas�gi �let szerepl�inek t�j�koztat�sa �rdek�ben halad�ktalanul tov�bb�tja a
k�z�ti, vas�ti, l�gi, illetve v�zi k�zleked�si t�j�koztat�s orsz�gos szolg�lat�t
ell�t� szervhez, amely azt a honlapj�n �s sz�ks�g szerint m�s megfelel� m�don
k�zz�teszi.

(7) A Notifik�ci�s K�zpont a Bizotts�gt�l �rkez�, be nem jelentett magyarorsz�gi


akad�lyr�l sz�l� �rtes�t�st tov�bb�tja az elj�r� szervnek a 2679/98/EK rendelet 5.
cikk (4) �s (5) bekezd�se szerinti hat�rid� figyelembev�tel�vel t�rt�n�
int�zked�sre.

III. Fejezet
A 764/2008/EK EUR�PAI PARLAMENTI �S TAN�CSI RENDELET V�GREHAJT�S�VAL �SSZEF�GG�
ELJ�R�SOK
�ltal�nos rendelkez�sek
16. � (1) E fejezet alkalmaz�s�ban:

a) m�szaki szab�ly: a 764/2008/EK eur�pai parlamenti �s tan�csi rendelet (a


tov�bbiakban: 764/2008/EK rendelet) 2. cikke (2) bekezd�s�ben ekk�nt meghat�rozott
fogalom,

b) hat�s�g: a 764/2008/EK rendelet hat�lya al� tartoz� hat�rozat hozatal�ra


hat�sk�rrel �s illet�kess�ggel rendelkez� szerv.
(2) Az igazs�g�gy�rt felel�s miniszter a 764/2008/EK rendelet hat�lya al� nem
tartoz� int�zked�sek meg�llap�that�s�ga �rdek�ben az �ltala vezetett miniszt�rium
honlapj�n t�j�koztat� jelleggel k�zli a 764/2008/EK rendelet 3. cikk�ben
hivatkozott uni�s jogi rendelkez�seket �t�ltet�, illetve v�grehajt� jogszab�lyi
rendelkez�sek felsorol�s�t.

A term�kinform�ci�s kapcsolattart� pont kijel�l�se


17. � * A Korm�ny a 764/2008/EK rendeletben el��rt term�kinform�ci�s
kapcsolattart� pontk�nt a piacfel�gyeleti feladatk�r�ben elj�r� Budapest F�v�ros
Korm�nyhivatal�t jel�li ki.

18. � Az e fejezetben el��rt t�j�koztat�si �s adatszolg�ltat�si k�telezetts�gek


v�grehajt�s�nak megk�nny�t�se �rdek�ben az �rintett miniszterek az �ltaluk vezetett
miniszt�riumban, valamint az �rintett hat�s�gok kapcsolattart� szem�lyt �s
szervezeti egys�get jel�lnek ki, amelyr�l �rtes�tik a term�kinform�ci�s
kapcsolattart� pontot.

Adatb�zis a 764/2008/EK rendelet 10. cikk�ben el��rt t�j�koztat�si k�telezetts�g


teljes�t�s�hez
19. � (1) A term�kinform�ci�s kapcsolattart� pont a 764/2008/EK rendelet 10. cikk
(1) bekezd�s�ben el��rt t�j�koztat�si k�telezetts�g �rdek�ben naprak�sz adatb�zist
vezet az ott meghat�rozott inform�ci�kr�l.

(2) Az adatb�zis m�k�dtet�s�hez a sz�ks�ges inform�ci�kat - azok tartalm��rt val�


felel�ss�ggel - a k�vetkez�k bocs�tj�k magyar �s angol nyelven a term�kinform�ci�s
kapcsolattart� pont rendelkez�s�re:

a) a szakminiszter

aa) a m�szaki szab�lynak min�s�l� jogszab�lyi rendelkez�sekre vonatkoz� adatokat,

ab) a valamely term�kre vonatkoz�an el�zetes enged�lyez�si k�telezetts�get el��r�


jogszab�lyi rendelkez�sekre vonatkoz� adatokat, tov�bb�

ac) az aa) �s ab) alpontban eml�tett jogszab�lyi rendelkez�sek v�grehajt�s�ra


elj�r� hat�s�g �s a fellebbez�s elb�r�l�s�ra jogosult hat�s�g, tov�bb� - ha ett�l
k�l�nb�zik - a fel�gyeleti szerv el�rhet�s�gi adatait;

b) a hat�s�gok �s a fellebbez�s elb�r�l�s�ra jogosult hat�s�gok, tov�bb� a


fel�gyeleti szervek el�rhet�s�gi adataiban bek�vetkez� v�ltoz�sokat a az �rintett
hat�s�g, illetve szerv;

c) * az igazs�g�gy�rt felel�s miniszter a hat�s�gi elj�r�sban rendelkez�sre �ll�


jogorvoslatokra vonatkoz� �ltal�nos t�j�koztat�st;

d) * az igazs�g�gy�rt felel�s miniszter

da) a k�lcs�n�s elismer�s elv�re vonatkoz� �ltal�nos t�j�koztat�st, valamint

db) * a 764/2008/EK rendeletnek a Magyarorsz�gon t�rt�n� alkalmaz�s�ra vonatkoz�


�ltal�nos t�j�koztat�st.

(3) A (2) bekezd�s a) pontj�ban el��rt t�j�koztat�s adattartalm�t a 6. mell�klet


hat�rozza meg.

(4) A szakminiszter a (2) bekezd�s

a) a) pontj�ban el��rtakat az �rintett jogszab�lyi rendelkez�s kihirdet�s�t�l,


b) b) pontja szerinti v�ltoz�sokat a v�ltoz�s bek�vetkezt�t�l,

c) c) �s d) pontja szerinti t�j�koztat�sok tartalm�ban bek�vetkez� v�ltoz�sokat, a


v�ltoztat�st el��r� jogszab�lyi rendelkez�s kihirdet�s�t�l

sz�m�tott h�rom munkanapon bel�l k�teles a term�kinform�ci�s kapcsolattart� pont


honlapj�n r�gz�teni.

(5) Ha a term�kinform�ci�s kapcsolattart� pont a rendelkez�sre �ll� inform�ci�


hi�nyoss�ga miatt nem tudja ell�tni a 764/2008/EK rendelet 10. cikk (1)
bekezd�s�ben el��rt t�j�koztat�si k�telezetts�get, halad�ktalanul megkeresi az
inform�ci� rendelkez�sre bocs�t�s�rt a (2) bekezd�s szerint felel�s szervet, amely
h�rom munkanapon bel�l k�teles a k�rt inform�ci�t megadni.

(6) Az elj�r�s elektronikus lev�l �tj�n t�rt�nik.

(7) Az adatb�zis nyilv�nos, azt a term�kinform�ci�s kapcsolattart� pont honlapj�n


magyar �s angol nyelven, b�rki �ltal hozz�f�rhet� �s kereshet� m�don k�zz� kell
tenni.

�gyf�lszolg�lat
20. � (1) A term�kinform�ci�s kapcsolattart� pont a 764/2008/EK rendelet 10. cikk
(1) bekezd�s�ben el��rt t�j�koztat�si k�telezetts�gnek �gyf�lszolg�lat �tj�n tesz
eleget, telefonon �s elektronikus lev�lben.

(2) A t�j�koztat�snak a 764/2008/EK rendelet 10. cikk (2) bekezd�s�ben el��rt


hat�rid�ben t�rt�nt megad�sa ellen�rizhet�s�ge �rdek�ben az �gyf�lszolg�lat a
telefonon be�rkez� megkeres�sek kapcs�n t�rt�n� elj�r�sr�l hivatalos feljegyz�st
k�sz�t. A hivatalos feljegyz�s tartalmazza az �gyirat sz�m�t, a feljegyz�s
felv�tel�nek id�pontj�t, a telefonh�v�s id�pontj�t �s id�tartam�t, a
t�j�koztat�sk�r�s t�rgy�t, a megadott t�j�koztat�s tartalm�t, az elj�r� �gyint�z�
nev�t �s al��r�s�t. A hivatalos feljegyz�seket h�rom �vig meg kell �rizni.

(3) A (2) bekezd�s szerinti hivatalos feljegyz�s elk�sz�t�se �rdek�ben a


term�kinform�ci�s kapcsolattart� pont a telefonos kommunik�ci�t hangfelv�tellel
r�gz�theti. A hangfelv�tel k�sz�t�s�r�l a megkeres�t a telefonos �gyint�z�s
kezdetekor t�j�koztatni kell. A hangfelv�telt a hivatalos feljegyz�s elk�sz�t�s�t
k�vet�en meg kell semmis�teni.

A hat�s�gok elj�r�sa
21. � A hat�s�gok a 16. � (1) bekezd�s b) pontj�ban hivatkozott hat�rozatok
meghozatal�t c�lz� elj�r�sban a 764/2008/EK rendelet rendelkez�seinek megfelel�en
j�rnak el, azzal, hogy a Bizotts�gnak a 764/2008/EK rendelet 6. cikk (2) bekezd�se
szerinti �rtes�t�se �rdek�ben a hat�rozatot postai �ton vagy elektronikus lev�lben
tov�bb�tani kell a Bizotts�gnak.

A 764/2008/EK rendelet 12. cikk�ben el��rt jelent�st�teli k�telezetts�g teljes�t�se


22. � (1) A 764/2008/EK rendelet 12. cikk (1) bekezd�s�ben el��rt jelent�st�teli
k�telezetts�g teljes�t�se �rdek�ben a hat�s�gok a term�kinform�ci�s kapcsolattart�
pont felh�v�s�ra a Bizotts�g �ltal a term�kinform�ci�s kapcsolattart� pontnak
t�z�tt hat�rid� lej�rt�t megel�z�en legk�s�bb h�sz munkanappal megk�ldik a
term�kinform�ci�s kapcsolattart� pontnak a 7. mell�klet szerinti, az el�z� �vre
vonatkoz�an kit�lt�tt adatlapot.

(2) Az (1) bekezd�s szerinti adatszolg�ltat�s elektronikus lev�lben t�rt�nik.

(3) A 764/2008/EK rendelet 12. cikk (1) bekezd�s�ben el��rt jelent�st�teli


k�telezetts�get a Bizotts�g fel� a term�kinform�ci�s kapcsolattart� pont teljes�ti.
IV. Fejezet
Z�R� RENDELKEZ�SEK
Hat�lybal�p�s
23. � Ez a rendelet 2009. m�jus 13-�n l�p hat�lyba.

24. � *

25. � *

26. � (1) *

(2) *

Az Eur�pai Uni� jog�nak val� megfelel�s


27. � (1) * Ez a rendelet a m�szaki szabv�nyok �s szab�lyok ter�n t�rt�n�
inform�ci�szolg�ltat�si elj�r�s �s az inform�ci�s t�rsadalom szolg�ltat�saira
vonatkoz� szab�lyok meg�llap�t�s�r�l sz�l�, - az Eur�pai Parlament �s Tan�cs
1025/2012/EU rendelet�vel (2012. okt�ber 25.) m�dos�tott - 1998. j�nius 22-i
98/34/EK eur�pai parlamenti �s tan�csi ir�nyelvnek val� megfelel�st szolg�lja, az
1. cikk 6-10. pontja, a 2-7. cikk, valamint az I. mell�klet kiv�tel�vel.

(2) Ez a rendelet a k�vetkez� uni�s jogi aktusok v�grehajt�s�hoz sz�ks�ges


rendelkez�seket �llap�tja meg

a) a Tan�cs 2679/98/EK rendelete (1998. december 7.) az �ruknak a tag�llamok


k�z�tti szabad mozg�s�val kapcsolatban a bels� piac m�k�d�s�r�l - 3-5. cikk (a II.
Fejezet),

b) az Eur�pai Parlament �s a Tan�cs 764/2008/EK rendelete (2008. j�lius 9.) az


egyes nemzeti m�szaki szab�lyoknak a valamely m�sik tag�llamban jogszer�en
forgalmazott term�kekre t�rt�n� alkalmaz�s�ra vonatkoz� elj�r�sok meg�llap�t�s�r�l
�s a 3052/95/EK hat�rozat hat�lyon k�v�l helyez�s�r�l - 3. cikk, 9. cikk (1)
bekezd�s, 10. cikk, 12. cikk (1) bekezd�s �s 14. cikk [a III. Fejezet �s a 25. � a)
pont].

1. mell�klet a 102/2009. (V. 11.) Korm. rendelethez


A 2. � (1) bekezd�s b) pontja alkalmaz�s�ban inform�ci�s t�rsadalommal �sszef�gg�
szolg�ltat�snak nem min�s�l� szolg�ltat�sok
1. Nem t�voll�v�k r�sz�re ny�jtott szolg�ltat�s
Az a szolg�ltat�s, amelyre a szolg�ltat� �s a szolg�ltat�st ig�nybe vev� egyidej�
fizikai jelenl�t�ben ker�l sor, m�g ha az elektronikus eszk�z �tj�n t�rt�nik is,
�gy k�l�n�sen

a) eg�szs�g�gyi szolg�ltat�n�l v�gzett orvosi vizsg�lat, kezel�s elektronikus


berendez�s alkalmaz�s�val, a beteg fizikai jelenl�t�ben,

b) elektronikus katal�gus megtekint�se a forgalmaz�s hely�n, a vev� fizikai


jelenl�t�ben,

c) utaz�si jegy-, illetve sz�ll�sfoglal�s utaz�si irod�ban sz�m�t�g�pes h�l�zat


�tj�n, az �gyf�l fizikai jelenl�t�ben,

d) j�t�kteremben rendelkez�sre bocs�tott elektronikus j�t�kok, a felhaszn�l�


fizikai jelenl�t�ben.

2. Nem elektronikus �ton ny�jtott szolg�ltat�s


a) anyagi tartalommal rendelkez� szolg�ltat�s, m�g ha elektronikus eszk�z �tj�n
t�rt�nik is:
aa) k�szp�nz- vagy jegykiad� automata,

ab) bel�p�s t�r�t�sk�teles �th�l�zatra, g�pkocsi-parkol�ba stb., abban az esetben


is, ha a bej�ratn�l vagy kij�ratn�l a bel�p�s ellen�rz�s�re, illetve a megfelel�
d�j megfizet�s�nek biztos�t�s�ra elektronikus eszk�zt alkalmaznak;

b) off-line szolg�ltat�s: CD-ROM, hajl�kony lemezen t�rolt szoftver �rt�kes�t�se;

c) nem elektronikus adatfeldolgoz�, -nyilv�ntart� rendszer �tj�n ny�jtott


szolg�ltat�s:

ca) t�vbesz�l� szolg�ltat�s,

cb) telefax/telex szolg�ltat�s,

cc) t�vbesz�l� vagy telefax �tj�n ny�jtott szolg�ltat�s, ide�rtve az orvosi �s jogi
tan�csad�st is,

cd) direkt marketing t�vbesz�l� vagy telefax �tj�n.

3. Nem a szolg�ltat�s ig�nybe vev�j�nek egyedi hozz�f�r�s�vel ny�jtott szolg�ltat�s


Korl�tlan sz�m� egy�ni ig�nybe vev� r�sz�re adat�tvitel �tj�n, egyidej�leg ny�jtott
szolg�ltat�s (egy pontr�l t�bb pontra t�rt�n� �tvitel):

a) telev�zi�s m�sorszolg�ltat�s (ide�rtve a k�r�sre t�rt�n� �vide�-szer�


szolg�ltat�st is),

b) r�di�s m�sorszolg�ltat�s,

c) (telev�zi�n k�zvet�tett) teletext.

2. mell�klet a 102/2009. (V. 11.) Korm. rendelethez *


3. mell�klet a 102/2009. (V. 11.) Korm. rendelethez
Formanyomtatv�ny * a m�szaki tartalm� jogszab�lytervezetek a 102/2009. (V. 11.)
Korm. rendelet szerinti bejelent�s�hez
�zenet 000

1. Speci�lis k�d *

2. �zenetk�ld� �llam *

3A. Felel�s szerv *

3B. Jogszab�ly-el�k�sz�t� szerv

4. A bejelent�s sz�ma �s a term�kk�d

5. A tervezet c�me

6. �rintett term�kek, illetve inform�ci�s t�rsadalommal �sszef�gg� szolg�ltat�sok

7. M�s uni�s jogi aktus szerinti bejelent�s *

8. A tervezet f� tartalma

9. R�vid indokol�s

10. H�tt�rdokumentumok, forr�ssz�vegek


11. S�rg�ss�gi elj�r�s k�r�se

12. A s�rg�ss�g indokol�sa

13. Bizalmas inform�ci�k�nt t�rt�n� kezel�s

14. P�nz�gyi int�zked�sek

a) igen

b) nem

15. Hat�svizsg�lat

a) ?

b) ?

16. TBT (kereskedelem technikai akad�lyai) �s SPS (�llat- �s n�v�ny-eg�szs�g�gyi)


vonatkoz�sok

TBT-vonatkoz�sok

a)

b)

(i) ?

(ii) ?

(iii) ?

SPS-vonatkoz�sok

a)

b)

(i) ?

(ii) ?

(iii) ?

(iv) ?

4. mell�klet a 102/2009. (V. 11.) Korm. rendelethez


Formanyomtatv�ny * a m�szaki tartalm� jogszab�lytervezetekre vonatkoz�, a
102/2009. (V. 11.) Korm. rendelet szerinti tov�bbi k�zl�sekhez
�zenet

1. Speci�lis k�d *

2. �zenetk�ld� �llam *

3A. Felel�s szerv *


3B. Jogszab�ly-el�k�sz�t� szerv

4. A bejelent�s sz�ma

5. A 98/34/EK ir�nyelv �rintett cikke

6. Magyar�zat

5. mell�klet a 102/2009. (V. 11.) Korm. rendelethez


A 15. � (1) bekezd�se szerinti akad�lyokr�l t�rt�n� �rtes�t�s adattartalma *
1. �rtes�t�st k�ld� �llam �s bejelent� szerv

A tov�bbi inform�ci��rt megkeresend� szem�ly neve, telefon-, faxsz�ma �s e-mail


c�me

2. Az �ruk szabad �raml�s�t korl�toz� akad�ly le�r�sa

3. Az �ruk szabad �raml�s�t korl�toz� akad�ly keletkez�s�nek id�pontja �s -


amennyiben ismert - fenn�ll�s�nak v�rhat� id�tartama

4. Az akad�ly elh�r�t�sa �rdek�ben tett int�zked�sek

5. R�szletes magyar�zat arra vonatkoz�an, hogy a Bizotts�g �ltal a 2679/98/EK


rendelet 5. cikk�nek megfelel�en jelzett, felt�telezett magyarorsz�gi akad�lyok nem
�llnak fenn *

6. Az �rtes�t�sek tov�bb�t�s��rt felel�s *

6. mell�klet a 102/2009. (V. 11.) Korm. rendelethez


A 19. � (2) bekezd�s a) pontja szerinti adatszolg�ltat�s adattartalma
1. A jogszab�ly teljes c�me

2. A jogszab�ly tervezet�nek a 102/2009. (V. 11.) Korm. rendelet I. fejezete


szerinti egyeztet�si elj�r�sban t�rt�nt bejelent�se speci�lis k�dja

3. Az �rintett jogszab�lyhely(ek) *

a) pontos megjel�l�se

b) m�szaki szab�ly-e?

indokol�s:

c) el�zetes enged�lyez�si k�telezetts�get �r-e el�?

az enged�lyez� hat�s�g neve, telefonsz�ma �s elektronikus lev�lc�me

d) term�k forgalmaz�s�val vagy haszn�lat�val �sszef�gg� - m�szaki szab�lynak nem


min�s�l� - egy�b k�telezetts�get �r-e el�?

4. Az �rintett term�kek vagy term�kk�r�k megjel�l�se v�mtarifasz�m szerint *

5. Az �rintett jogszab�lyi rendelkez�s(ek) v�grehajt�s�ra elj�r� hat�s�g (els�- �s


m�sodfok) �s fel�gyeleti szerv�nek neve, telefonsz�ma �s elektronikus lev�lc�me

6. * A jogorvoslati elj�r�sra vonatkoz�an az �ltal�nos k�zigazgat�si rendtart�sr�l


sz�l� t�rv�nyt�l elt�r� rendelkez�s

az elt�r�st elrendel� jogszab�lyhely pontos megjel�l�se


7. mell�klet a 102/2009. (V. 11.) Korm. rendelethez
Adatlap a 22. � (1) bekezd�se szerinti adatszolg�ltat�shoz
1. Az adatszolg�ltat� hat�s�g

2. Az adatszolg�ltat�ssal �rintett id�szak

3. A 764/2008/EK rendelet 6. cikk (1) bekezd�se alapj�n k�ld�tt

a) �rtes�t�ssel �rintett term�kek vagy term�kk�r�k megjel�l�se v�mtarifasz�m


szerint *

b) �rtes�t�sek sz�ma *

4. A 764/2008/EK rendelet 6. cikk (2) bekezd�se alapj�n meghozott

a) hat�rozattal �rintett term�kek vagy term�kk�r�k megjel�l�se v�mtarifasz�m


szerint *

b) hat�rozatok sz�ma *

c) hat�rozatok meghozatal�nak indokai

5. A 764/2008/EK rendelet 6. cikk (3) bekezd�se alapj�n k�ld�tt

a) �rtes�t�ssel �rintett term�kek vagy term�kk�r�k megjel�l�se v�mtarifasz�m


szerint *

b) �rtes�t�sek sz�m *

8. mell�klet a 102/2009. (V. 11.) Korm. rendelethez *