Anda di halaman 1dari 19

O nama

Izdavač
Stichting Hidzra
Vertweg 13,
5301 TA Zaltbommel
Nederland

Telefon redakcije:
(0031) 617332323
E-mail: redakcija@el-asr.com
Internet: www.el-asr.com
Registracija: ISSN 18730795
Septembar/Oktobar 2017/1436 H.G. broj 80
REDAKCIJA

Urednik
Šerif Fazlić

Šerijatska recenzija
Mr. Osman Smajlović

Menadžment
Nedžad Jusufović

Stalni saradnik
Hasan Stranjac

Marketing
Amer Husić
Edin Zukić

DTP
Senad Redžepović

Dizajn naslovne strane


Nihad Silić

Web stranica
Ensar Hadžiselimović

Pretplata
Enes Jakupović

Lektura
Sumeja Đurić, prof.

U ovom broj pišu:


Dr. Safet Kuduzović
Dr. Hakija Kanurić
Hfz. mr. Muhammed Fadil Porča
Mr. Osman Smajlović
Mr. Elvedin Pezić
Hfz. Nedim Botić, prof.
Hajruddin Tahir Ahmetović, prof.
Semir Vatric, prof.
Munir Zahirović, prof.
Amir Durmić, prof.
Nevad Alijagić, prof.
Halil ef. Makić
Hasan Stranjac
Abdullah Nasup
Edis Vejselović
Nurmina Strika
6 Savjeti sljedbenicima ehlis-sunneta vel-džemata
Dr. Sefer b. Abdurrahman el-Havali

AJ
Zašto musliman mora davati zekat?
RŽ 10
Dr. Safet Kuduzović
D
Zemlja ne jede tijela vjerovjesnika i šehida
SA

12
Halil ef. Makić

15
Etika rasprave na društvenim mrežama
Dr. Hakija Kanurić

18 Dešavanja u svijetu

20 Istrebljenje u tišini

22
Muslimani u Ujedinjenom Kraljevstvu
Hasan Stranjac

25
Stav ehli-sunneta o instituciji imameta – vođstva u islamu
Amir Durmić, prof.
U ovom broju citajte

Koristi hadža
28
Hfz. mr. Muhammed Fadil Porča

30 Zanimljivosti
v

32 Oproštajni hadž
Abdullah Nasup

36
Allahovo lijepo ime El-Varis
Hajruddin Tahir Ahmetović, prof.

38
Savjeti za hifz Kur’ana kroz primjer Džibrila i Allahovog Poslanika
Hfz. Nedim Botić, prof.

40
Ako uradiš loše djelo, nakon njega uradi dobro, koje će izbrisati ono loše...
Hajruddin Tahir Ahmetović, prof.

44 Kutak za mlade

46
U potrazi za blagošću
Nevad Alijagić, prof.

49
Donošenja salavata na nekoga mimo Božijih poslanika
Mr. Osman Smajlović

52
Ljubav, strah i nada – temelji istinskog vjerovanja
Semir Vatrić, prof.

54
Pitanja i odgovori
Dr. Hakija Kanurić
Kućni ljubimac
56
Edis Vejselović
Teškoće u učenju kod djece i kada na njih posumnjati?
58 Nurmina Strika
6 Savjeti sljedbenicima ehlis-
sunneta vel-džemata

IZ
D
Najveća Allahova blagodat prema ljudima, poslije

VA
vjerovanja koje je ulio u njihova srca, jeste to što ih
je učinio sljedbenicima sunneta, a ne sljedbenicima

JA
strasti i novotarija. Stoga, ljudi su dužni da da prihvate tu

M
blagodat od Njega, da Mu budu zahvalni i da Ga iz zahvale

O
veličaju spominjući tu blagodat. Ujedno, prihvatiti blagodat i biti
na njoj zahvalan znači i biti svjestan veličine i vrijednosti blagodati,
i čvrsto je čuvati i strahovati od njenog nestanka zbog svojih grijeha i
zbog nemarnosti prema uzrocima ustrajnosti.

Etika rasprave na društvenim mrežama 15


Neslaganje i razilaženje u mišljenju sasvim je prirodno. Različiti, suprotni
stavovi i nesuglasice mogu se prevazilaziti na razne načine, a najefikasniji
metod jeste razgovor. U našem vremenu društvene mreže u tome igraju ve-
liku ulogu, međutim, nerijetko su one poprište žestokih rasprava i debata,
koje često prelaze granice prihvatljivog dijaloga i prerastaju u vrijeđanje,
svađe i verbalne ratove širokih razmjera.
Rasprava podrazumijeva pobijanje dokaza dokazom s ciljem da se opo-
nent porazi i potvrdi neispravnost njegove tvrdnje i stava.
Osvrnemo li se na Allahovu knjigu – časni Kur’an, uočit ćemo da se u ne-
kim ajetima pohvalno govori o raspravi, dok drugi ajeti raspravu osuđuju
i zabranjuju. To znači da rasprava može biti pohvalna, ali isto tako i zabra-
njena. Imam Zehebi u svom djelu Veliki grijesi spominje raspravu i kaže: “Ako se rasprava vodi da bi se prepoznala istina
i potvrdila – to je pohvalna rasprava, a ako se rasprava vodi da bi se istina odbila ili se vodi bez znanja – to je pokuđena
rasprava. Prema ovoj podjeli, shvataju se ajeti i hadisi o dozvoljenosti i pokuđenosti rasprave.” (El-Kebair, str. 221)

25 Stav ehli-sunneta o instituciji imameta – vođstva u islamu


Odabir i ustoličenje vrhovnog vođe svih muslimana kolektivna je obaveza
ummeta, a na tu obavezu ukazuju Kur’an, sunnet i konsenzus sljedbenika
sunneta. Imamet je vrsta ugovora između ummeta, tj. svih muslimana i imama
– vođa i predvodnika, čiji je primarni cilj uspostava hilafeta utemeljenog
na principima vjerovjesništva, kako bi se očuvala vjera, ali i regulirala
ovosvjetska pitanja i interesi. Vrhovni imam – halifa bira se na nekoliko
načina: konsenzusom muslimana, odabirom i prisegom koju mu daju
ugledne i mjerodavne ličnosti iz različitih branši i profesija koje predstavljaju
sve muslimane, ukoliko halifa lično postavi svoga nasljednika, ako silom, tj.
pučem, dođe na vlast, a potom se muslimani slože i prihvate ga kao halifu.

U potrazi za blagošću 46
Aiša, radijallahu anha, prenosi da su židovi došli Allahovom
Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, i rekli: “Es-samu
alejkum! – Smrt vama!”, pa je Aiša rekla: “Na vas! Allah vas
prokleo i rasrdio se na vas!” Tada je Poslanik rekao: “Aiša,
polahko! Budi blaga i čuvaj se grubosti i nepristojnosti!”
“Zar nisi čuo šta su rekli?”, upitala je. “A zar ti nisi
čula šta sam ja rekao? Odgovorio sam im, pa će meni
biti uslišano ono što sam im rekao, njima neće ono
što su oni meni rekli”, odgovorio je Poslanik,
sallallahu alejhi ve sellem. (Buhari)
Autor: Dr. Sefer b. Abdurrahman 6 Akida
el-Havali
Prijevod: Mr. hfz. Amir I. Smajić

Savjeti
sljedbenicima ehlis-sunneta vel-džemata

Najveća Allahova blagodat prema ljudima, poslije vjerovanja koje je ulio u njihova srca, jeste to što ih je učinio
sljedbenicima sunneta, a ne sljedbenicima strasti i novotarija. S toga, ljudi su dužni da da prihvate tu blagodat
od Njega, da Mu budu zahvalni i da G a iz zahvale veličaju spominjući tu blagodat. Ujedno, prihvatiti blagodat i
biti na njoj zahvalan znači i biti svjestan veličine i vrijednosti blagodati, i čvrsto je čuvati i strahovati od njenog
nestanka zbog svojih grijeha i zbog nemarnosti prema uzrocima ustrajnosti.

J
edna od velikih Allahovih njegovih smjernica. tim smo učinili da Knjigu naslijede
blagodati danas jeste i širenje oni Naši robovi koje Mi izaberemo;
Shodno spomenutom, dužnost je da
sunneta, te postepeni nestanak bit će onih koji će prema sebi neprav-
jedni druge posavjetujemo i podsjeti-
novotarija i raznoraznih ateističkih du učiniti, bit će onih čija će dobra i
mo na bitna pravila, naročito kada su
ideologija, starijih i novijih. Ali, šejtan, loša djela podjednako teška biti, i bit
u pitanju pravila u ophođenju prema
kada god izgubi nadu da će biti oboža- će i onih koji će, Allahovom voljom,
ostalim pripadnicima kible.
van u ovom ummetu, zadovolji se uno- svojim dobrim djelima druge nad-
šenjem razdora među muslimanima. ● Put slijeđenja sunneta, kao što je mašiti – to je velika počast i odlika.”
najispravniji i najtačniji, isto tako je i (Fatir, 32) Onaj među njima ko prema
Znajte da je ispravno ophođenje pre-
najobuhvatniji i najmilostiviji put. To sebi nepravdu učini neće biti nesretan
ma pripadnicima kible jedini ispravni
je put koji je objedinio one prve mu- sve dok ide uz one koji pretiču druge u
put do ujedinjenja ummeta, zato što je
slimane koji su druge pretekli u hajru, dobrim djelima. Naprotiv, jedni druge
ono zasnovano na šerijatskim pravilima
muhadžire i ensarije, zajedno sa neu- vode naprijed i jedni druge dopunja-
izvučenim iz tekstova objave, a ne na
kim muslimanima beduinima, a izme- vaju i popravljaju. Svi oni idu ka lije-
pukom vaganju između štete i koristi,
đu te dvije skupine samo Allah zna ko- pom završetku, pa neki će ući kroz svih
kao što to mnogi misle. Pojašnjavanje
liko ima imanskih stepeni, kao što je to osam džennetskih vrata, dok će neki
ovih pravila smatra se bitnim dijelom
Allah pojasnio u suri Et-Tevba. Sljed- ući samo kroz jedna vrata, a neki će pak
menhedža ehli-sunneta vel-džemata
benici ovog puta, oni koji njime istin- biti između toga. Bit će onih koji će ući
bez čijeg slijeđenja ummet neće postići
ski koračaju, oni su prvi koji ulaze u u Džennet noseći na svojim plećima
jedinstvo niti ostvariti pobjedu, osim
okvire ovog odabranog ummeta: “Za- emanet i obavljajući dužnosti vjerovje-
onoliko koliko ga slijedi i prihvati se
broj 80, Septembar/Oktobar, 2017.
7 Akida

snika (a to su učenjaci), ali bit će i onih muslimanu zabranjeni su život, imetak i taji u sebi polagat će pred Uzvišenim
koji će u Džennet ući izgovarajući ri- čast drugog muslimana”; “Šest je prava Allahom. U nijet muslimana neće se
ječi tehlila u odabranim vremenima, ili muslimana prema drugom muslima- ulaziti, niti će se tragati za tajnim ma-
puštajući suzu u zadnjim satima noći, nu...”; “Pravi musliman je onaj od čijeg hanama, niti će se ružno misliti o nji-
ili stavljajući dirhem u ruku siromaha, su jezika i ruku mirni ostali muslimani.” ma, niti će se zavidjeti onima koji su
ili uklanjajući trnovitu granu sa puta Onome ko je musliman pripadaju sva duže u vjeri, niti će se muslimani dije-
koji koriste muslimani. ova prava i ne gubi ih osim uz jasan liti po nadimcima i imenima, pa makar
dokaz/ubjeđenje ili šerijatsku/vjersku se radilo i o najplemenitijim nadimci-
● Sljedbenici ovog puta razlikuju
korist (ar. el-masleha). Uzvišeni Allah ma kao “muhadžiri i ensarije”, jer ti na-
se po sposobnostima i nadarenosti,
nazvao je dvije međusobno sukoblje- dimci, kada se spomenu, spomenu se
ali istog su menhedža i jedinstvenih
ne skupine muslimana – mu’minima/ radi pohvale i ujedinjavanja ili isticanja
ciljeva. Među njima ima boraca na
vjernicima, ukazujući time na to da je i upoznavanja. Šta koristi mu’tezilijama
Allahovom putu, onih koji naređuju
pritvrđeno da ostali muslimani ispu- to što sebe nazivaju “sljedbenici tevhida
dobro i odvraćaju od zla, onih koji tu-
njavaju prava prema njima: “Zaista su i pravde” i šta koristi sufijama to što
mače Kur’an, onih koji poznaju hadis,
vjernici prava braća, zato pomirite sebe nazivaju “evlijama”!? Pa, zar pri-
onih koji su stručnjaci za arapski jezik,
vaša dva brata...” (El-Hudžurat, 10) je svih njih židovi i kršćani nisu rekli:
pjesnika, ali i onih običnih muslimana
“Mi smo djeca Allahova i miljenici
koji se pokoravaju Allahu i Poslaniku, ● Sljedbenici ovog puta ne zane-
Njegovi” (El-Maida, 18)!?
sallallahu alejhi ve sellem, pa makar ne maruju pritvrđene propise i temeljna
posjedovali mnogo šerijatskog znanja. vjerska načela zbog novonastalih situ- ● Sljedbenici sunneta smatraju no-
Dakle, svaki musliman kojem novotari acija i iznimnih propisa. S tim u vezi, votarijom ispitivanje ljudi na osnovu
nisu izokrenuli fitru smatra se od njih jedno od pritvrđenih vjerskih načela ljubavi i mržnje prema nekoj grupa-
– pripada sunnetu, poput novorođen- spomenutih u jasnim ajetima i vjero- ciji ili pojedincu, na koje su upozorili
četa koje se rodi u islamu pa ga rodite- dostojnim hadisima jeste: “Obaveza ispravni prethodnici (selefu-salih). Lju-
lji ne odvedu u judaizam ili kršćanstvo ujedinjavanja među muslimanima”, a od bav/prijateljevanje i mržnja/odricanje
ili vatropoklonstvo. iznimnih propisa je: “Ignoriranje/bojko- bivaju radi istine i jasnih činjenica, a
tovanje novotara i velikih grješnika”. Pa ne radi pukih parola i običnih nadi-
Pripadnici sunneta i sljedbenici
tako, onda kada šerijatska korist nije maka. U njihovom malom/lokalnom
Pravog puta ispunjavaju svoja prava
preovladavajuća, neće se primjenjivati džematu uzor je velikom/globalnom
prema ummetu onako kako je to na-
taj propis, a ujedno, to je od propisa džematu muslimana. Pa, kao što su
redio šerijat. Pa tako, kada je posrijedi
koji se mijenjaju shodno promjeni sta- dužni klanjati onako kao što je kla-
ophođenje prema Allahu i ispunjava-
nja i situacija i moguće je da učenjaci njao Allahov Poslanik, sallallahu alejhi
nje Njegovih prava, šerijat je ulazak u
imaju različito mišljenje (idžtihad) u ve sellem, i njegove pravedne halife i
Džennet i vječni uspjeh vezao za ter-
vezi s tim. da njihov imam bude od sljedbenika
min imana, kao što se navodi u mno-
sunneta, bez da zabranjuju licemje-
gim kur’anskim ajetima; ali kada je u ● Onaj ko klanja namaz, okreće se
rima i grješnicima ulazak u džamije i
pitanju ophođenje prema ljudima, ipak prema kibli i jede ono što oni zakolju –
obavljanje namaza zajedno uz njih, isto
je vezao prava, zaštitu života, imetka i smatra se jednim od njih, pripada mu
tako dužnost je da se globalno ujedine
časti za termin islama. Poslanik, salla- ono što njima pripada i sljeduje ga ono
na sunnetu, ali u njegovom opširnijem
llahu alejhi ve sellem, rekao je: “Svakom što njih sljeduje, a obračun za ono što

broj 80, Septembar/Oktobar, 2017.


8 Akida

i obuhvatnijem značenju, a to podra- ● Od njihove mudrosti u da’vi je- nešto raduje, takav je zadovoljan da se
zumijeva da se onima koji pri sebi ste da ističu vrline poznatih imama/ griješi Allahu, a onaj ko je zadovoljan
imaju pojedine novotarije ili grijehe ne predvodnika koje muslimani slijede, da se griješi prema Allahu, takav nema
zabranjuje da zajedno uz njih pomažu od učenjaka, odgajatelja, daija i sl. Po- šta očekivati kod Allaha.
islam i bore se protiv zajedničkog ne- jašnjavaju da je uzrok njihovog ugleda Prekrivaju mahane muslimana i ne
prijatelja. Međutim, i pored toga, oni među muslimanima i lijepih pohvala tragaju za njihovim sramotama. Ne
ulažu krajnji trud i napor u pozivanju koje su stekli to što su slijedili istinu spominju greške učenjaka, osim s ci-
takvih da se poprave, isto kao što imam i borili se radi nje, a uspjeh u da’vi ljem da pojasne ono što je istina, ali
u džamiji podučava svoje džematlije na postigli su isključivo radi slijeđenja u svemu tome primjenjuju metodu
koji način da ispravno obave namaz, a sunneta. Oni koriste to kao da’vetsku vaganja između različitih mišljenja, a
to je itekako bolje od toga da grješnici/ metodu da pozovu u slijeđenje sunneta ne napade, uvrede i sl. Koliko god je
novotari imaju svoj poseban/odvojen one koji se pozivaju da slijede te iste moguće, nastoje opravdati islamske
mesdžid i svog zasebnog imama, pa da imame, te da napuste slijepo slijeđenje učenjake kada pogriješe.
između ta dva mesdžida vladaju nepri- i fanatizam u pogledu njih i da pomo-
jateljstvo i netrpeljivost. gnu vjeru onako kako su je pomagali i Neki od učenjaka iz prvih generacija
njihovi imami. Na taj način oni su se savjetovali bi vaize i hatibe da ne govo-
● Sljedbenici ovog puta snažni su i
istovremeno pravedno postavili pre- re o grijesima muslimana i da ne iznose
odlučni u slijeđenju istine, ali bez pre-
ma onima koji se slijede – imamima i njihove sramote na minberima kako ne
tjerivanja, i milostivi su prema stvore-
mudro pozivaju one koji ih slijede od bi bili predmet izrugivanja ehlul-kita-
njima, ali bez neutemeljenog olakšava-
muslimana, identično metodi koju je bija i mušrika. U značenje toga ulazi i
nja i prelaženja granica. Oni naređuju
koristio šejhul-islam Ibn Tejmijja kada sramoćenje raznoraznih islamskih po-
dobro tako što ga sami čine i zabranju-
bi govorio o četverici imama i drugi- kreta u sredinama gdje su bezbošnici i
ju zlo tako što ga izbjegavaju i udalja-
ma, kao Eš’ari i Adi b. Musafir. novotari predvodnici i nadmoćni.
vaju se od njega.
● Sljedbenici ovog puta najviše Mnogi ljudi ograničavaju“„sunetliju”
● Oni tačnom vagom vagaju i ne
potcjenjuju svoj nefs, u ime Allaha, samo na onog ko je u potpunosti pri-
zakidaju, na kantaru ispravnom mje-
najudaljeniji su od prizivanja potpu- hvatio sunnet i koji nema grešaka, niti
rom mjere i ljudima njihova prava ne
nosti (u vjeri) i ne hvališu se parolama pogrešnih razumijevanja, niti nezna-
umanjuju. Sve vagaju pravedno i mu-
i nadimcima. Oni se, dakle, ne zado- nja. S druge strane, nasuprot njima
dro. Kada su primorani, čine od dva zla
voljavaju pukim pripisivanjem umjesto nalaze se oni koji smatraju “novotarom”
manje i izbjegavaju od dvije štete veću;
istinskog slijeđenja, jer znaju da nije ni samo one koji su zastranili prihvatajući
strpljivi su na manjoj od dvije zablude,
po njihovim željama, niti po željama osnove i temelje novotarija ili se pripi-
biraju kraći od dva puta i lakši od dva
ehlul-kitabija. suju grupacijama koje su zasnovane na
izbora. Njihova pravda obuhvata ma-
novotarskim temeljima ili se pripisuju
zluma iz bilo koje skupine ummeta i u ● Kada vode džihad, čine da’vu, novotarskim sektama u vezi s kojim je
njihovo znanje pouzda se svagi tragalac naređuju dobro i odvraćaju od zla, po- ummet jednoglasan da su sljedbenici
za istinom iz bilo koje grupacije i mille- kazuju žestinu prema novotarima i u zablude. Međutim, istina je da novo-
ta. Za njih je pravda univerzalna vri- svim drugim djelima, ne idu naprijed tarija ima isti status kao i ostali grijesi:
jednost, a Allah je naredio pravdu sva- niti nazad, osim na osnovu šerijatskog ima ih i velikih i malih, i jasnih i manje
kome, prema svakome i zbog svakoga. dokaza i uzimajući u obzir vjersku ko- jasnih; i biti spašen svih novotarija u
Pravda je univerzalna vrijednost koju rist (el-masleha). Kada djeluju, djeluju potpunosti je rijetkost među ljudima.
ne definira različita vjerska pripadnost, pod motivacijom upućivanja nasihata
a kamoli manje razlike od toga. Rekao mu’minima i iskrenog odnosa prema Većina ljudi pravi greške radi po-
je Uzvišeni: “...i neka vas mržnja koju Allahu i Njegovom Poslaniku, a ne iz grešnog razumijevanja ili nenamjerno
prema nekim ljudima nosite, zato želje za osvetom, iživljavanjem i sra- ili iz neznanja. Stoga, moguće je da
što su vam spriječili pristup Mesdži- moćenjem drugih. Spremni su kazniti pojedinac ili skupina s jedne strane
dul-haramu, nikako ne navede da najbližeg prijatelja, ali i oprostiti naj- revnosno i marljivo slijede sunnet, da
prelazite granicu” (El-Maida, 2). većem neprijatelju, ako tako naređu- s druge strane čine neku novotariju,
Prema tome, onaj ko ne pravi razliku ju Allah i Njegov Poslanik, sallallahu kao što i mnogi novotari ponekad po-
između obaveze neprijateljstva prema alejhi ve sellem, i ako tako nalaže sve- stupe u skladu sa sunnetom, ali poenta
nevjernicima i zulumćarima i obaveze opća korist za islam (el-masleha). je u osnovama i temeljima menhedža.
pravednog postupanja prema njima, Uspjet će samo onaj kome Allah po-
Radosni su kada se pokaje grješnik, dari uspjeha, ali svako bi trebao najvi-
te ne izvršava istodobno obje obaveze,
prihvataju izgovore onih koji se prav- še samog sebe koriti, tragati za ličnim
takav se ne smatra od onih koji razu-
daju i dove Allahu da uputi nepokorne, mahanama i obnavljati svoj iman, a
miju vjeru (ehlu fikh) i istinski slijede
zato što u svemu tome nemaju svojih grupno bismo trebali jedni druge sa-
Prvaka svih poslanika, sallallahu aejhi
ličnih interesa, nego žude za Allaho- vjetovati bez osornosti i prihvatati isti-
ve sellem, kojem je njegov Gospodar
vim licem. Trude se da izvedu narod u nu, ma od koga ona došla.
objavio da svima obznani: “...i naređe-
okrilje upute i ne raduje ih kada njiho-
no mi je da uspostavim pravdu među ● Sljedbenike ovog puta ne sprečava
vi neistomišljenici počine grijeh ili za-
vama.” (Eš-Šura, 15) traganje za potpunošću da primijene
padnu u novotariju, jer onaj koga takvo

broj 80, Septembar/Oktobar, 2017.


9 Akida

mudrost u ophođenju sa stvarnošću. onog koji poziva da se slijede Kur’an i kim partijama, a pokazivati neprija-
Oni pozivaju u potpunu Istinu, bez sunnet, općenito, ali pri sebi ima po- teljstvo prema partijama sa islamskim
manjkavosti, i apsolutno slijeđenje Re- jedine novotarije ili ideološka skreta- predznakom. Takvo nešto ne radi osim
sulullaha, sallallahu alejhi ve sellem, nja s Pravog puta, i između onog koji munafik, očigledni licemjer, ili onaj
bez odbacivanja, ali u primjeni sve- u osnovi poziva u novotariju i svoju koga je Allah učinio slijepim i uskratio
ga toga prihvataju od ljudi variranje i zabludjelu ideologiju, a i jedni i drugi mu razumijevanje vjere i zdravo pro-
postepenost. Sira/životopis Allahovog prisutni su u političkim bitkama. Po- mišljanje. To je kao da sagradiš crkvu, a
Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, stoje skupine koje na osnovu novota- sa druge strane zaključaš džamiju pod
njihov je menhedž i on je njihov uzor u rije osnivaju političke partije, a imate izgovorom da oni koji klanjaju ne kla-
tome, a i u svemu drugom. i druge koji se pripisuju istoj novota- njaju po sunnetu; ili da pozivaš ljude
riji, ali se razlikuju od prvih i pozivaju da jedu strvinu, a ostave meso koje za-
● Onaj čije je znanje ograničeno i
u islam općenito i rade u korist mu- kolju grješnici; ili da smatraš da je bolje
koji je kratkovidan, takav nije u sta-
slimana, svejedno zesebno ili pak pod nikako ne poznavati učenje Kur’ana od
nju dokučiti povezanost između čvr-
zajedničkom zastavom islama. toga da te poduči onaj ko tečno uči,
stog pridržavanja za temelje sunneta
ali čini neke novotarije; ili da uzmeš
i ispravnog ophođenja prema ostatku Postoje oni koji su nekada u prošlo-
abdest nečistom vodom, a ostaviš uzi-
ummeta, naročito prema onima s ko- sti zastupali zabludjele ideje poput so-
manje abdesta vodom čija je čistoća
jima se razilazi. Zbog toga je njegovo cijalizma/komunizma, ali nakon toga
sumnjiva.
slijeđenje Poslanika, sallallahu alejhi krenu Pravim putem općenito, iako,
ve sellem, manjkavo. Kao primjer za možda, ne poznaju detaljno sve ono ● Onaj ko za sebe tvrdi da slijedi
to možemo navesti one koji smatraju što je Allah objavio. Stoga, dužnost je sunnet dužan je pripaziti se puta ha-
da njihovi neistomišljenici nemaju ni- napraviti razliku između takvih i onih ridžija i njihovog menhedža u ophođe-
kakva prava (hakkove) u vjeri, ili da je koji i dalje vjeruju u socijalizam, naci- nju sa drugima. Takvi su bili spremni
pravedno postupanje prema njima sla- onalizam i sl. pogubiti Abdullaha b. Habbaba, radi-
bost i popuštanje, ili da vjeru ne mogu jallahu anhu, ohalalivši njegovu krv, a
Historija islama prepuna je primje-
pomoći osim samo dosljedni i potpuni poštediti kršćana – zimmiju uzimajući
ra kako je Allah pomogao islam pro-
sljedbenici sunneta. Uzvišeni Allah, u obzir da je zaštićen ugovorom koji je
tiv neprijatelja, poput krstaša, batinija,
zaista, pomaže ovu vjeru i sa čovjekom potpisan između muslimana i zimmija.
Mongola i drugih, preko ljudi koji nisu
koji je veliki grješnik ili sa narodima Borili bi se protiv pripadnika islama, a
bili sljedbenici ehli-sunneta vel-džema-
koji nemaju udjela u ahiretu, pogoto- ostavljali bi obožavatelje evsana (ido-
ta u potpunosti. Međutim, oni su se
vo u trenucima odlučujućih bitki, sve- la, kipova). Rimljani, Mongoli i Per-
borili da bi pomogli islam, a ne da bi
jedno radilo se o oružanim bitkama ili zijanci bili su pošteđeni njihovog zla,
raširili svoje novotarije. Velika je razli-
akidetskim ili, pak, političkim. Zato se ali mnogi ashabi Rsulullaha, sallallahu
ka između ovih i, s druge strane, harid-
jednim od temelja sunneta smatra “so- alejhi ve sellem, tabiini, učenjaci i vjer-
žijskih, rafidijskih i batinijskih država
diti borbu pod komandom bogobojaznog nici nisu bili pošteđeni. Ništa takvima
koje su postojale na istoku i na zapadu
i grješnog vladara”, i ova borba, kao ne koristi to što neki učenici (tullabul-
i koje su vodile bitke protiv muslimana
što obuhvata oružanu bitku na prvim ilm) za njih tvrde da su oni jedini na
koji ne misle isto kao oni, i to samo da
linijama, isto tako obuhvata i politič- sunnetu i Pravom putu. Takve paušal-
bi ih uveli u svoju novotariju, pa makar
ku, naučnu i da’vetsku bitku, sve dok je ne izjave jedan su od glavnih uzroka
i nasilu. S tim u vezi, islamske političke
cilj borbe nanošenje štete otvorenom i slijeđenja strasti, sljepila srca, odbijanja
partije, kada se bore protiv otvorenih
jasnom neprijatelju vjere, koji bi, kada istine i zanemarivanja pravde – da nas
sekularista ili rafidija ili socijalista, sve-
bi mu se ukazala prilika, nanio daleko Allah sačuva i spasi!
jedno vojno ili politički, one se ubra-
više štete islamu od onog koji nije u
jaju u ovu prvu skupinu, i dužnost je Draga moja braćo vjernici, znajte da
potpunosti pravedan i nije odlučan na
pomoći ih protiv inovatorskih i ne- Allahovi neprijatelji vrebaju i spletka-
Pravom putu.
vjerničkih partija, kao što je dužnost i re protiv nas najgorim spletkama, pa
Mnogi učenjaci iz reda ispravnih savjetovati ih da se prihvate slijeđenja su, stoga, svi muslimani dužni stati u
prethodnika (selefu-salih) vodili su dži- čistog sunneta. Spoj između ove dvije jedan saf i voditi ovu veliku bitku (za
had u vojsci Hadždžadža b. Jusufa, iako stvari ne predstavlja problem onima opstanak). Muslimani su dužni odbiti
niko od njih nije sumnjao u to da je on koje je Allah nadario fikhom (razu- pokornost Allahovim neprijateljima
zalim i nasilnik. Isto tako, sljedbenici mijevanjem vjere) i basirom (znanjem, i ostaviti naklonost prema njima, te
ehli-sunneta vel-džemata radovali bi se pronicljivošću). se dobro pripremiti za sukobe na bilo
kada bi neke halife i vladari kaznili no- kojim poljima, a najbolja opskrba jeste
Baviti se neprijateljstvom prema ta-
votare, iako i oni sami (vladari) nisu na bogobojaznost/takvaluk, ujedinjenost i
kvima, a sa druge strane zapostavljati
sunnetu u potpunosti: poput Mutevve- zbijanje safova. To, samo po sebi, sma-
borbu protiv pobornika novotarija i
kila i Halida b. Abdullaha el-Kasrija. tra se velikom pobjedom: “Allah voli
nevjerničkih ideologija, to je očigledna
Ibret (poenta) u svemu tome je poma- one koji se na Njegovu putu bore u
greška i promašaj. Još gore od toga jeste
ganje vjere i uspostavljanje šerijata. redovima kao da su bedem čvrsti.”
prijateljevati sa onima koji ne sude po
(Es-Saff, 4)
● Nužno je napraviti razliku između Allahovom zakonu ili sa sekularistič-

broj 80, Septembar/Oktobar, 2017.


Piše: Dr. Safet Kuduzović 10 Fikh

?
Zašto musliman
MORA
davati zekat

Islamski su učenjaci jednoglasni prikuplja zekat od svojih sljedbenika, je o­no što ste za sebe zgrtali; iskusite
u pogledu toga da islamski propisi kaže: “Uzmi od dobara njihovih zekat, zato kaznu za o­no što ste gomilali!”
donose korist šerijatskim obveznicima da ih njime očistiš i unaprijediš, i moli (Et-Tevba, 34–35). Imetak na koji se
i da su plodovi praktične primjene za njih” (Et-Tevba, 103). U ovom ajetu daje zekat ne tretira se nagomilanim
islama vidljivi još na ovom svijetu. Iako jasno se i nedvosmisleno ukazuje na to imetkom čijim vlasnicima Uzvišeni
određeni ibadeti zahtijevaju ulaganje da izdvajanjem zekata šerijatski obve- Allah prijeti u prethodnom ajetu, bez
velikog truda ili dio imetka, onaj ko znik čisti svoj imetak i unapređuje ga. obzira na to o kolikoj se količini imetka
ih izvršava postiže korist i uživa u Plemeniti Stvoritelj pohvalio je vjerni- radilo (Kurtubi, El-Džamiu li ahkamil-
blagodatima činjenja tog ibadeta. Ova ke koji daju zekat, kazavši: “A vjernici Kur’an). Imam Ibn Bettal u vezi s tim
je činjenica izražena u svim ibadetima, i vjernice prijatelji su jedni drugima: navodi konsenzus učenjaka (Ibn Bettal,
naročito zekatu. Zekat je propisan radi traže da se čine dobra djela, a od ne- Šerhu Sahihil-Buhari).
čišćenja imetka i njegovog pospješivanja, valjalih odvraćaju, i molitvu obavljaju Ummu Selema prenosi da je Poslanik,
iako na prvi pogled djeluje da zekat i zekat daju, i Allahu i Poslaniku Nje- sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ime-
umanjuje čovjekovu imovinu (Ibn govu se pokoravaju. To su o­ni kojima tak koji dostigne visinu nisaba (nisab je
Mulekkin, El-I’lam). Ebu Hurejra će se Allah, sigurno, smilovati. Allah količina imetka koja, shodno odredbi
prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi je doista silan i mudar.” (Et-Tevba, 71) Zakonodavca, podliježe zekatu), pa se
ve sellem, rekao: “Sadaka ne može S druge strane, onome ko bude izbje- na njega dadne zekat, ne računa se nago-
umanjiti imetak.” (Muslim) gavao ovu obavezu zbog pretjeranog milanim kapitalom.” (Ebu Davud i Da-
Zekat je, prema mišljenju većine tvrdičluka ili iz drugog razloga, Zako- rekutni. Imam Nevevi i šejh Albani ovo
islamskih učenjaka, propisan nakon nodavac prijeti bolnom kaznom: “Oni- su predanje ocijenili dobrim. Vidjeti: El-
Hidžre, a neki učenjaci smatraju da je ma koji zlato i srebro gomilaju i ne Medžmua, Es-Silsiletus-sahiha, Sahihul-
zekat propisan druge godine po Hidžri, troše ga na Allahovom putu – navije- džamia)
prije propisivanja ramazanskog posta. sti bolnu patnju. Na Dan kad se o­no u Kada je Ibn Omer upitan o tome šta
(Fethul-Bari) vatri džehennemskoj bude usijalo, pa se smatra nagomilanim imetkom, rekao
Uzvišeni Stvoritelj, naređujući Po- se njime čela njihova i slabine njiho- je: “Imetak na koji se ne daje zekat.” (Ma-
slaniku, sallallahu alejhi ve sellem, da ve i leđa njihova budu žigosala. Ovo lik; Abdurrezzak, sa ispravnim lancem

broj 80, Septembar/Oktobar, 2017.


11 Fikh

ši: “Neka o­ni koji škrtare u o­nome što


im Allah iz obilja Svoga daje nikako
ne misle da je to dobro za njih; ne, to
je zlo za njih. Na Sudnjem danu bit
će im o vratu obješeno o­no čime su
škrtarili, a Allah će nebesa i Zemlju
naslijediti; Allah dobro zna o­no što
radite.” (Alu Imran, 180)
● Čisti se imetak na koji se daje ze-
kat. U vjerodostojnom hadisu, koji bi-
lježi imam Muslim, Poslanik, sallallahu
alejhi ve sellem, zabranjuje svojoj poro-
dici uzimanje zekata, nazivajući ga “pr-
ljavštinom ljudi”, što ukazuje na to da je
iz imetka izdvojeno ono što treba od-
straniti. (Napomena: Zekat je nazvan
prenosilaca. Vidjeti: Es-Silsiletus-sahiha) ● Iskazivanje zahvalnosti Milosti- prljavštinom zato što se njime čisti osta-
Imam Buhari u svome Sahihu na- vom Allahu na blagodati imetka. Uzvi- li imetak, odnosno zekat je poput vode
slovio je poglavlje: “Imetak na koji se šeni kaže: “I kad je Gospodar vaš obja- kojom se pere odjeća: nakon pranja ta
daje zekat ne smatra se nagomilanim vio: ‘Ako budete zahvalni, Ja ću vam, voda je prljava. Uzvišeni Allah kaže:
kapitalom” (Umdetul-kari). Ibn Omer zacijelo, još više dati; budete li neza- “Uzmi od dobara njihovih zekat, da ih
prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi hvalni, kazna Moja doista će stroga njime očistiš i blagoslovljenim ih uči-
ve sellem, rekao: “Kada ljudi prestanu biti.” (Ibrahim, 7) Imam Tekijjuddin niš.” Što se pak šerijatskog obaveznika
davati zekat, Allah će im uskratiti kišu, a es-Subki kaže: “Izdvajanjem zekata tiče, on je davanjem zekata učinio jedno
da nije stoke, kiša im ne bi ni pala.” (Ibn šerijatski obveznik zahvaljuje se Gos- od najvrednijih djela i ispunio jedan od
Madža i Hakim. Imam Hakim, Zehebi podaru na blagodatima. Smisao ove ruknova islama (vidjeti: Ibn Usejmin,
i Albani ovu predaju smatraju isprav- zahvale sadržan je u svim ibadetima, Medžmuu fetava). Uzvišeni Allah kaže:
nom. Vidjeti: Es-Silsiletus-sahiha) tjelesnim i materijalnim, jer je Uzvišeni “Allah uništava kamatu, a unapređuje
Allah podario čovjeku blagodat tijela i sadaku. Allah ne voli nijednog nevjer-
Neke mudrosti imetka pa je dužnost zahvaliti se Alla- nika, grješnika.” (El-Bekara, 276)
hu na tim blagodatima.” ● Iz srca siromaha odstranjuje se
propisivanja zekata
● Čišćenje šerijatskog obveznika od zavist i zloba prema bogatom musli-
grijeha. Uzvišeni kaže: “Uzmi od doba- manu. Kada siromah osjeti blagodat
Vjerniku je dužnost pokoriti se Alla-
ra njihovih zekat, da ih njime očistiš imetka bogate osobe, tada u njegovom
hovim naredbama bez obzira na to da
i blagoslovljenim ih učiniš, i dovi za srcu blijede sve predrasude i ružne misli
li dokučio mudrost Njegovih propisa
njih, dova tvoja će ih, sigurno, smiriti. koje nerijetko kolaju mislima siromaha.
ili ne. Nije sporno upitati o mudrosti
A Allah sve čuje i sve zna.” (Et-Tevba, Nu’man b. Bešir prenosi da je Poslanik,
određenog propisa, ali ne s ciljem da se
103) sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Pri-
izbjegne izvršavanje ukoliko se ne dođe
U komentaru ovog ajeta šejhul-islam mjer vjernikā u međusobnoj ljubavi, sa-
do željenog odgovora. Samo Uzvišeni
Ibn Tejmijja kaže: “Zekat čovjeka, ne- milosti i saosjećanju je kao primjer jednog
Allah zna pravu mudrost propisivanja
minovno, čisti od grijeha” (Medžmuu tijela: kada oboli jedan njegov organ, cije-
zekata, a nama su otkrivene neke od tih
fetava). Muaz b. Džebel prenosi da je lo tijelo pati od nesanice i groznice.” (Bu-
mudrosti:
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, re- hari i Muslim)
● Davanjem zekata vjernik se oda-
kao: “Sadaka poništava grijehe, kao što ● Davanjem zekata zaslužuje se ve-
ziva kur’anskoj naredbi i time zaslužuje
voda gasi vatru.” (Tirmizi, Ahmed i Ibn lika nagrada i postižu se visoki stepeni.
veliku nagradu. Svevišnji Allah kaže:
Madža. Imami Tirmizi i Albani ovu su Uzvišeni Allah kaže: “Oni koji imanja
“Molitvu obavljajte i zekat dajite i za-
predaju ocijenili ispravnom. Vidjeti: Ir- svoja troše na Allahovom putu liče na
jedno sa onima koji molitvu obavljaju
vaul-galil) onoga koji posije zrno iz kojeg nikne
i vi obavljajte!” (El-Bekara, 43); “Alla-
Ako dobrovoljna sadaka gasi grijehe, sedam klasova i u svakom klasu po
hove džamije održavaju o­ ni koji u
kakav je onda slučaj s propisanom sada- stotinu zrna. A Allah će o­nome kome
Allaha i u o­naj svijet vjeruju i koji mo-
kom, tj. zekatom? hoće dati i više; Allah je neizmjerno
litvu obavljaju i zekat daju i koji se ni-
● Šerijatski obveznik oslobađa se dobar i sve zna.” (El-Bekara, 261) A
koga osim Allaha ne boje; o­ni su, na-
tvrdičluka. Imam Ebu Bekr el-Kasani Allah najbolje zna!
dati se, na Pravome putu” (Et-Tevba,
kaže: “Davanjem zekata čovjek se čisti
18). Obećavajući nagradu onima koji
od grijeha i navikava sebe na darežlji- (Napomena: O zekatu i mnogim
izvršavaju obavezu zekata, Plemeniti
vost i plemenitost, a odstranjuje od sebe propisima vezanim za praktičnu pri-
kaže: “O­ne koje vjeruju i čine dobra
tvrdičluk i škrtost, jer je duša čovjeka mjenu ovog ibadeta, možete čitati u
djela i molitvu obavljaju i zekat daju
po svojoj prirodi sklona tvrdičluku” drugom tomu knjige Vodič za musli-
čeka nagrada kod Gospodara njihova;
(Bedaius-sanaia). Uzvišeni Stvoritelj mansku porodicu, koja će iz štampe iza-
i ničega se o­ni neće bojati i ni za čim
zaprijetio je onima koji škrtare, rekav- ći u prvoj polovini 2018. godine.)
o­ni neće tugovati.” (El-Bekara, 277)

broj 80, Septembar/Oktobar, 2017.


Piše: Halil ef. Makić 12 Akida

Zemlja ne jede tijela


vjerovjesnika i šehida

Allah je odredio da sve što živi mora alejhi ve sellem, da će i on, umrijeti: “Ti nastavi, kazivajući hadis: “Sve će od čo-
i da nestane sa ovog dunjaluka. Sve živi ćeš, zacijelo, umrijeti, a i oni će, tako- vjeka nakon smrti istruhnuti izuzev tr-
do određenog roka, i prolazi, samo osta- đer, pomrijeti, i poslije, na Sudnjem tične kosti iz koje će stvorenja ponovno
je Uzvišeni Allah: danu, pred Gospodarom svojim ćete biti sastavljena. Potom će Allah s nebesa
“Sve što je na Zemlji prolazno je, se jedan s drugim prepirati.” (Ez-Zu- spustiti kišu, nakon koje će ljudi nica-
ostaje samo Gospodar tvoj (lice Gos- mer, 30–31) ti kao što niče rastinje.” (Buhari i Mu-
podara tvog), Veličanstveni i Plemeni- U komentaru ovog ajeta: “Mi znamo slim).
ti...” (Er-Rahman, 26–27) šta će od njih zemlja oduzeti, u Nas Znači, cijelo čovjekovo tijelo će
“Svaki narod ima svoj kraj, i kad je Knjiga u kojoj se sve čuva” (Kaf, 4), istruhnuti osim onog dijela iz kojeg će
dođe njegov kraj, neće ga moći ni za imam Kurtubi u svom tefsiru kaže: “Po- na Sudnjem danu biti ponovo sastav-
tren jedan ni odložiti ni ubrzati.” (El- tvrđeno je da zemlja ne jede tijela vje- ljen.
A’raf, 34) rovjesnika, evlija (Allahu posebno drage
“Reci: ‘Sam od sebe ne mogu nika- osobe) i šehida. Allah je zabranio zemlji Tijela vjerovjesnika
kvu štetu otkloniti, a ni neku korist da jede njihova tijela, kao što smo to već
sebi pribaviti; biva onako kako Allah pojasnili u knjizi Et-Tezkire.” Ovaj hadis je općenit i iz njega se –
hoće! Svaki narod ima konac, i kad U jednom poznatom hadisu koji go- kako navodi imam Ibn Hadžer u svom
konac njegov dođe – ni za tren ga neće vori o Sudnjem danu, a koji prenosi djelu Fethul-Bari – izuzimaju vjerovje-
moći ni odložiti ni ubrzati.’” ( Junus, Ebu Hurejra, radijallahu anhu, Alla- snici jer, prema stavu islamskih učenja-
49) hov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ka, a na osnovu jednog hadisa, zemlja ne
“Kad bi Allah ljude zbog grijeha nji- pojašnjava da će cijelo čovjekovo tijelo jede tijela vjerovjesnika.
hovih kažnjavao, ništa živo na Zemlji istruhnuti, osim repnjače: “Između dva Imam Ebu Davud zabilježio je od
ne bi ostavio, ali On ih do roka odre- puhanja je četrdeset.” Prisutni upitaše Evsa b. Evsa, radijallahu anhu, da je
đenog ostavlja, i kad rok njihov dođe, Ebu Hurejru: “Četrdeset dana?” “Odbi- Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve
ni za tren ga jedan ne mogu ni odgodi- jam to kazati” , odgovori on. “Četrdeset sellem, rekao: “Zaista je vaš najvredni-
ti ni ubrzati.” (En-Nahl, 61) godina?”, opet ga upitaše. “Odbijam to ji dan petak, pa što više u njemu donosite
Nestat će i ona Njemu najdraža kazati”, odgovori on. “Četrdeset mje- salavat na mene. I zaista se vaši salavati
stvorenja. Tako je On, uzvišen neka je, seci?”, upitaše ga ponovno, a on opet meni predočavaju.”
objavio našem Vjerovjesniku, sallallahu odgovori: “Odbijam to kazati.” Potom
broj 80, Septembar/Oktobar, 2017.
13 Akida

Tada su ashabi rekli: “O Allahov Po- rahimehullah, kaže: “Znaj da život koji zakopan još jedan. Meni se, međutim, nije
slaniče, kako će ti biti predočeni naši vjerovjesnicima, alejhimus-salatu ves- sviđalo da ga ostavim tako, pa sam ga po-
salavati kad budeš već istruhnuo (ras- selam, potvrđuje ovaj hadis jeste ber- slije šest mjeseci izvadio, kad on skoro isti
padnut)?” On je rekao: “Zaista je Allah zahski život, a ne ovodunjalučki život, kao i onog dana kada sam ga stavio, izu-
zabranio zemlji tijela vjerovjesnika!” te je obaveza vjerovati u to bez navođe- zev nešto malo na jednom uhu.” (Buhari)
(Hadis je sahih. Pogledati Ebu Davu- nja primjera kao i pokušaja navođenja U predaji koju bilježi imama Ebu Da-
dov Sunen, 1043. Autor djela Delilul- kakvoće tog života i poistovjećivanja sa vud navodi se i ovo: “I ništa od njega
falihin, 4/176, Muhammed b. Allan el- onim što nam je poznato od ovodunja- nisam našao ružnim osim nekoliko dla-
Mekki kaže: “Hadis još bilježe i imam lučkog života...” (Es-Silsile es-sahiha) ka koje su, u njegovoj bradi, bile prema
Ahmed, Ibn Ebu Asim, Bejheki u više zemlji.” (Ebu Davud)
svojih djela, Nesai i Ibn Madža u svojim Tijela šehida Imam Ibn Hadžer, rahimehullah, u
Sunenima, Taberani u svom Mu’džemu, komentaru ovog hadisa spominje da
Ibn Huzejma, Ibn Hibban i Hakim, Uz tijela vjerovjesnika, među učenja- imam Hakim navodi predaju da je Dža-
koji kaže: “Hadis je sahih prema uvjeti- cima ima onih koji smatraju da i tijela birov otac sanjao Mubeššira b. Abdul-
ma Buharije. U verziji koju bilježi imam šehida zemlja ne jede. Među njima su munzira –koji je poginuo kao šehid na
Nesai navodi se: “Zaista je Allah zabra- imam Ibn Abdulberr i imam Kurtubi Bedru –kako mu je rekao: “Ti ćeš nam
nio zemlji tijela vjerovjesnika!” koji za svoje mišljenje kao dokaz navode ovih dana doći. ”On je to ispričao Alla-
Kao dokaz navodi se i hadis od Ebu ajet: “Nikako ne smatraj mrtvima one hovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve se-
Hurejre, radijallahu anhu, u kojem se koji su na Allahovu putu izginuli! Ne, llem, a on reče: “Ovo je šehadet (pogibi-
navodi da je Allahov Poslanik, sallallahu oni su živi i u obilju su kod Gospoda- ja kao šehid).” (Pogledati: Fethul-Bari bi
alejhi ve sellem, rekao: “Vidio sam sebe u ra svoga, radosni zbog onoga što im šerh sahihul-Buhari)
Hidžru (ograđeni prostor kraj Kabe) dok je Allah od dobrote Svoje dao i veseli Imam Kurtubi u svom djelu Et-
me Kurejševići pitaju o mom Noćnom pu- zbog onih koji im se još nisu pridru- Tezkire fi ahvalil-meuta ve umuril-ahire
tovanju (Isra) i pitali su me da im opišem žili, za koje nikakva straha neće biti naslovio je jedno poglavlje “Zemlja ne
Bejtul-makdis, a ja nisam zapamtio kako i koji ni za čim neće tugovati.” (Alu jede tijela vjerovjesnika, a ni šehida, i
izgleda, pa sam se zabrinuo kao nikad do Imran, 169–170) oni su živi” i na samom početku naveo
tada. Tada mi je Allah predočio Bejtul- Imam Kurtubi spominje još i muje- prethodno spomenuti ajet iz sure Alu
makdis te me nisu pitali ni o čemu a da ih zine koji izvršavaju taj ibadet. U svom Imran.
nisam obavijestio. I vidio sam sebe među djelu Et-Tezkire navodi jednu slabu Nakon toga on navodi nekoliko pre-
skupinom vjerovjesnika, kad ono Musa predaju da je Allahov Poslanik, salla- daja koje potvrđuju kako su tijela šehida
stoji i klanja, kovrdžave je kose i širokih llahu alejhi ve sellem, rekao: “Mujezin nađena svježa i neistruhla, i to nakon
pleća kao da je od muškaraca plemena Še- koji to radi besplatno je kao ubijeni koji je više godina od njihove pogibije. Tako su
nue. I vidio sam Isaa, sina Merjemina, umazan svojom krvlju. Ako umre, neće se – prema predaji koju bilježi imam Ma-
kako i on stoji i klanja. Njemu najsličniji ucrvati u svom kaburu.” (Ovu predaju bi- lik – tijela šehida Uhuda dvojice ashaba,
od ljudi je Urva b. Mesud Sekafi. A Ibra- lježe imam Taberani u svom Mu’džemu i ensarija Amra b. Džemuha i Abdullaha
him, i on stajaše i klanjaše. Njemu najslič- imam Hejsemi. U njenom lancu je Jahja b. Amra, radijallahu anhuma, iz plemena
niji od ljudi je ovaj vaš drug – misleći na el-Bukka kojeg imam Ahmed, Ebu Seleme, nađena svježa i nimalo se nisu
sebe. Nastupilo je vrijeme namaza i ja sam Zura, Ebu Hatim i Ebu Davud smatra- izmijenila nakon što im je vodena buji-
ih predvodio kao imam. I kada sam završio ju slabim. Neki ga, kao Jahja b. Seid i ca odnijela kaburove. Tako su izgledali
sa namazom, neko reče: ‘O Muhammede, Muhammed b. Sa’d, smatraju pouzda- kao da su juče pokopani. Njih dvojica
ovo je Malik, čuvar Vatre, pa mu nazovi nim. U svom djelu Fejdul-Kadir imam bili su pokopani u istom kaburu. Jedan
selam!’, i ja sam se okrenuo prema njemu a Munavi ga je ocijenio slabim a, također, od njih bio je ranjen pa je stavio svoju
on mi prvi nazva selam.” (Muslim) i šejh Albani u Es-Silsile ed-daifa izra- ruku na ranu i tako je pokopan. Kada
Enes, radijallahu anhu, prenosi da je zom “veoma slab” (daif džidden). su pokušali da mu odvoje ruku od rane
Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve se- Zatim, vjerodostojne predaje koje i opruže je, ruka bi se ponovo vratila na
llem, rekao: “U noći kada sam uzdignut potvrđuju kako su tijela šehida nađena mjesto gdje je i bila. Između godine u
prošao sam pored Musaa, a on je stajao i svježim nakon dosta godina od njihove kojoj se odigrala Bitka na Uhudu i ovog
klanjao u svom kaburu.” (Muslim) pogibije. Jedna od tih jeste i ona koju događaja prošlo je četrdeset šest godina.
Enes, radijallahu anhu, prenio je da prenosi Džabir, radijalahu anhu, koji Imam Kurtubi kaže da je tako bilo i sa
je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi kazuje: “Kada je bila Bitka na Uhudu, šehidima prijašnjih naroda kao i sa vje-
ve sellem, rekao: “Vjerovjesnici su živi, otac me pozvao u neko doba noći i rekao: rovjesnicima. Tu je naveo i primjer koji
klanjaju u svojim kaburovima.” (Ovaj ‘Ja sam uvjeren da ću poginuti među pr- spominje imam Tirmizi u svom Sunenu
hadis zabilježili su Ebu Ja’la u svom vim ashabima Vjerovjesnika, sallallahu kada navodi događaj o vlasnicima rovo-
Musnedu, Bezzar u svom Musnedu, 256, alejhi ve sellem. Ja iza sebe ne ostavljam va koji su iskopani po naređenju vladara
Temam Razi u El-Fevaid, Ibn Asakir u ništa dragocjenije od tebe, izuzev Allaho- nevjernika kako bi u njih potpalili vatre
Tarihu Dimišk, Ibn Adijj u El-Kamil i vog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. i bacali žive vjernike u njih. Naime, vla-
Bejheki u Hajatul-enbija. Šejh Albani Dužan sam, pa isplati dug, a svojim se- dar je pripremao jednog dječaka da mu
ocijenio sahihom ga je u djelu Es-silsile strama (bilo ih je devet) stalno preporučuj bude sihirbaz (vračar) i savjetnik. Brigu
es-sahiha.) Nakon što je pojasnio vje- dobro!’ Kada je svanulo, on je zaista bio da to postane preuzeo je jedan ostarjeli
rodostojnost ovog hadisa, šejh Albani, među prvim poginulim i sa njim je u grob vračar, ali je dječak to zanijekao i povje-

broj 80, Septembar/Oktobar, 2017.


14 Akida

rovao je u Allaha. Vladar – nakon što u Allaha, “Gospodara ovog dječaka”, što punijeg života jesu oni ljudi koji su naj-
mu je ponudio da napusti vjeru i ovaj to je vladara zulumćara razbijesnilo i on je potpunijeg stida. A manjkavost stida
odbio – naredio je svojim dželatima da odlučio da ih kazni tako što će ih baciti čovjeka je zbog manjkavosti njegova ži-
ga ubiju. Nakon nekoliko pokušaja, prvo u rovove napunjene vatrom (ashabul- vota jer duša (ruh), kada umre, ne osjeća
bacanjem sa vrha planine, a onda poku- uhdud – vlasnici rovova). (Bilježi imam odvratnosti koje joj izazivaju boli te ih
šajem bacanjem u more, nisu uspjeli da Muslim u svom Sahihu) se ne stidi. A kada joj je život zdrav i
ga ubiju. Prvi put planina se potresla i Imam Tirmizi kaže da je za vrijeme ispravan, ona to osjeti te ga se stidi.
svi su, osim dječaka, popadali sa nje, a vladavine Omera b. Hattaba, radijallahu Isto tako, sva druga plemenita svojstva
drugi put more se pokrenulo i svi su se, anhu, tijelo ovog dječaka bilo iskopano, morala i pohvalne vrline proizlaze iz
osim dječaka, utopili. a na njegovoj sljepoočnici bila je njegova snage života i njegove suprotnosti kroz
Poslije ovog drugog neuspjelog poku- ruka onako kako ju je stavio onda kad su manjkavost života.
šaja dječak se vratio i, kad je ušao vlada- ga pogodili strijelom i ubili ga. Život hrabrog potpuniji je od života
ru, vladar ga je upitao: “Šta je sa tvojim Uz sve to, možemo konstatovati da kukavice, život darežljivog potpuniji je
društvom?” On je odgovorio: “Uzvišeni nema vjerodostojnih predaja koje, op- od života škrtice i život razumnog pot-
Allah me od njih spasio.” Zatim je dje- ćenito, ukazuju na to da zemlja ne jede puniji je od života glupana.
čak rekao vladaru: “Ti me ne možeš ubi- tijela šehida, ali da se kroz povijest de- Shodno tome, vjerovjesnici, salevatu-
ti dok ne uradiš što ti budem naredio. šavalo da muslimani nakon više godina llahi ve selamuhu alejhim, bili su ljudi
Ako uradiš što ti naredim, ubit ćeš me, od smrti šehida naiđu na njihova tijela najpotpunijeg života toliko da snaga
a ako ne, nećeš me moći ubiti!” “A šta to svježa kao na dan kada su poginuli, to se njihova života sprečava zemlju da ra-
trebam uraditim?”, upitao je. Dječak je ne može negirati. stvori njihova tijela. Oni su bili naj-
rekao: “Skupi sav narod na jednom pla-
I za kraj, jedna zanimljiva opaska potpuniji ljudi u ovom ahlaku, pa onda
tou (mjestu), zatim me razapni na jedno
(teorija) imama Ibn Kajjima, rahime- najprimjerniji i najprimjerniji od svojih
stablo, a onda uzmi strijelu iz mog to-
hullah, u vezi sa pitanjem nerastvaranja sljedbenika.
bolca i reci: ‘U ime Allaha, Gospodara
tijela vjerovjesnika nakon njihove smrti. A pogledaj u život onog koji je pre-
ovog dječaka!’ Ako to uradiš, ubit ćeš
me.” Tako je i uradio. Uzeo je strijelu, Nakon što u svom djelu Medaridžus- zren, krivokletnik, klevetnik koji tuđe ri-
stavio je u luk, nategao i rekao: ‘U ime salikin pojašnjava stepene života – kojih ječi prenosi, škrtac, surov, nasilnik, veliki
Allaha, Gospodara ovog dječaka’, a za- je nabrojao deset – kod sedmog stepena grješnik, i u život onog koji je plemenit,
tim je odapeo strijelu. Strijela je dječaka za koji kaže da je “stepen života morala hrabar, dobročinitelj, pravedan, čedan i
pogodila pravo u slijepoočnicu. Dječak (ahlaka) i pohvalnih svojstava, koja su dobar, pa ćeš naći prvog kao mrtvaca u
je na mjesto gdje ga je pogodila strijela garant temeljitog života onome ko je odnosu na drugog. Divan li je onaj koji
stavio ruku i umro. Tada je svijet povi- opisan njima, on spominje razlike izme- je rekao:
kao: ‘Mi vjerujemo u Gospodara ovog đu lijepog i ružnog morala, te dodaje: “I ‘Čovjek nema dobra u životu kada se
dječaka!’ Vladaru su tada rekli: ‘Tako što je taj ahlak kod njegova posjednika računa od otpatka uživanja.’” (Meda-
nam Allaha, zadesilo te baš ono čega si potpuniji, to mu je život jači i potpuniji. ridžus-salikin) A Uzvišeni Allah najbo-
se bojao, sav je svijet povjerovao!’” Zato je ahlak stida, kako jezički tako i lje zna!
suštinski, izveden iz života te najpot-
Kada je narod ovo vidio, povjerovao je

broj 80, Septembar/Oktobar, 2017.


Piše: Dr. Hakija Kanurić 15 Fikh

Etika rasprave na

DRUŠTVENIM MREŽAMA
Z
ahvala pripada Allahu, Gos- jesi spominje raspravu i kaže: “Ako se takvu raspravu pristrasan je i neobjek-
podaru svjetova, i neka su sa- rasprava vodi da bi se prepoznala istina tivan, nije u stanju odreći se svog stava
lavati i selami na Allahovog i potvrdila – to je pohvalna rasprava, a iako ga pobijaju jasni argumenti. Želja
miljenika, odabranog roba i poslanika ako se rasprava vodi da bi se istina odbi- mu je ušutkati oponenta, obezvrijediti
Muhammeda, njegovu porodicu, asha- la ili se vodi bez znanja – to je pokuđena i osporiti njegov govor, predstaviti ga
be i sve one koji slijede njegovu uputu. rasprava. Prema ovoj podjeli, shvataju se kao neznalicu, a istaknuti svoju superi-
Neslaganje i razilaženje u mišljenju ajeti i hadisi o dozvoljenosti i pokuđe- ornost, inteligenciju, naobrazbu i elok-
sasvim je prirodno. Različiti, suprotni nosti rasprave.” (El-Kebair, str. 221) ventnost.
stavovi i nesuglasice mogu se preva- U narednim redovima razjasnit ćemo Ovakva je rasprava teška bolest i zlo
zilaziti na razne načine, a najefikasniji dileme u pogledu pohvalne i pokuđe- koje pospješuje neprijateljstvo i me-
metod jeste razgovor. U našem vremenu ne rasprave i ukazati na pravila putem đusobnu netrpeljivost. Izbjeći ovakvu
društvene mreže u tome igraju veliku kojih će se u debate i rasprave unijeti raspravu znači biti pošteđen mnogih
ulogu, međutim, nerijetko su one popri- duh islamske etike i morala, koji će nas neugodnosti. Onom ko ostavi takvu ra-
šte žestokih rasprava i debata, koje često udaljiti od grijeha i učiniti naše rasprave spravu, iako zastupa ispravan stav, Alla-
prelaze granice prihvatljivog dijaloga i korisnim i plodonosnim. hov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem,
prerastaju u vrijeđanje, svađe i verbalne obećao je kuću u Džennetu. Prenosi se
ratove širokih razmjera. Pokuđena rasprava od Ebu Umame, radijallahu anhu, da
Rasprava podrazumijeva pobijanje je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem,
dokaza dokazom s ciljem da se oponent To je svaka rasprava kojom se podr- rekao: “Ja garantiram kuću u krajevima
porazi i potvrdi neispravnost njegove žava neistina i zabluda ili onemogućava Dženneta onome ko ostavi raspravu (el-
tvrdnje i stava. da se ispolji i razjasni istina, ili raspra- mira’) pa makar bio u pravu, kuću u sredi-
Osvrnemo li se na Allahovu knjigu va koja se odvija bez znanja i dokaza. ni Dženneta ko ostavi laganje pa makar i
– časni Kur’an, uočit ćemo da se u ne- Takvu raspravu prate vrijeđanje, potcje- u šali, i kuću u najvišem dijelu Dženneta
kim ajetima pohvalno govori o raspra- njivanje, prepirka, temelji se na pretpo- onome ko uljepša svoj ahlak.”  (Ebu Da-
vi, dok drugi ajeti raspravu osuđuju i stavkama, neosnovanom preferiranju vud. Hadis je hasen prema ocjeni Alba-
zabranjuju. To znači da rasprava može vlastitog stava, a cilj učesnika u takvoj nija.)
biti pohvalna, ali isto tako i zabranjena. raspravi jeste istaknuti se, uzdići se i Svevišnji Allah u dva kur’anska ajeta
Imam Zehebi u svom djelu Veliki gri- degradirati sagovornika. Onaj ko vodi opisao je pokuđenu raspravu: “A ne-

broj 80, Septembar/Oktobar, 2017.


16 Fikh

vjernici se raspravljaju, služeći se ne- Pohvalna rasprava


istinama, da bi time opovrgli Istinu, Obilježja pohvalne
i rugaju se dokazima Mojim i Mojim Pohvalna je ona rasprava koja potpo-
opomenama” (El-Kehf, 56); “Eto tako rasprave
maže istinu i njoj vodi, uz čist i iskren
Allah ostavlja u zabludi svakoga ko nijet, i koja se odvija na ispravan način.
u zlu pretjeruje i sumnja, one koji o Da bi rasprava dala svoje plodove i re-
Postoji rasprava koja je lijepa, a posto-
Allahovim znamenjima raspravljaju, zultate, nužno je da se sagovornici pridr-
ji i još ljepša. Časni Kur’an stavlja nam
iako im nikakav dokaz nije došao, pa žavaju etike i pravila rasprave. Nekoliko
u obavezu da raspravu vodimo na naj-
izazivaju još veću Allahovu mržnju i veoma bitnih pravila rasprave možemo
ljepši način. Kaže Svevišnji Allah: “Na
mržnju vjernika” (El-Mu’min, 34–35). uzeti iz ajeta u kojima Svevišnji Allah
put Gospodara svoga mudro i lijepim
Hatib el-Bagdadi kaže: “U ova dva ajeta poučava Poslanika, sallallahu alejhi ve
savjetom pozivaj i s njima na najljepši
Svevišnji Allah ukazao je na pokuđe- sellem, kako da vodi raspravu sa idolo-
način raspravljaj!” (En-Nahl, 125); “I
nu raspravu i stavio nam na znanje da poklonicima. To su ajeti sure Sebe u ko-
sa sljedbenicima Knjige raspravljajte
je to rasprava bez argumenta i raspra- jima Svevišnji Allah kaže: “Upitaj: ‘Ko
na najljepši način, ali ne i sa onima
va kojom se širi zabluda i opovrgava vas opskrbljuje i iz neba i iz zemlje?’ – i
među njima koji su nepravedni” (El-
istina. Prema tome, pod pokuđenom odgovori: ‘Allah! Da li smo onda mi
Ankebut, 46). Raspravljati se na naj-
raspravom podarzumijeva se rasprava ili vi na Pravome putu, ili u očitoj za-
ljepši način znači temeljiti raspravu na
bez znanja i rasprava uz razdor, svađu bludi?’ Reci: ‘Vi nećete odgovarati za
znanju i jasnom dokazu, uz lijep ahlak
i obmanu, kojom se podstiče zabluda i grijehe koje mi počinimo niti ćemo mi
i blagost, lijepim riječima, a cilj ovakve
neistina nakon što se istina ispolji i ra- odgovarati za ono što uradite vi.’ Reci:
rasprave jeste afirmirati istinu, istaknuti
zjasni.” (El-Fekihu vel mutefekkih) ‘Gospodar naš će nas sabrati i onda
je i uljepšati, a osuditi zabludu i istaći
Temeljni uzrok vođenja ovakvih ra- nam pravedno presuditi, On je Sudija
njenu ogavnost, i to najkraćim putem
sprava jeste oholost i zadivljenost so- Pravedni, Sveznajući.’ Reci: ‘Pokažite
koji tome vodi. Cilj rasprave ne smije
bom. Kaže Uzvišeni Allah: “Oni koji mi one koje smatrate Njemu ravnim!’
biti nadmetanje i želja za isticanjem,
o Allahovim znamenjima raspravlja- – Nema ih; postoji samo Allah, Silni i
nego je cilj pojasniti istinu i uputiti lju-
ju, iako im nikakav dokaz nije došao, Mudri!” (Sebe, 24–27)
de (Ibn Kesir, Tefsir). Takvu raspravu
u srcima njihovim je samo oholost Cilj rasprave jeste inicirati razum da
vodili su Allahovi poslanici sa svojim
koja ih neće dovesti do cilja željenog” o nečemu razmisli, kako bi došao do
narodima pozivajući ih u vjeru, to je bila
(El-Mu’min, 56). Iz oholosti se rađaju ispravnoga zaključka. Pitanje božanstva
praksa istaknutih ashaba i velikana ovog
druge ružne osobine, kao što je želja za temeljno je vjersko pitanje, a idolopo-
ummeta.
isticanjem i demonstriranjem superior- klonici su o njemu raspravljali i sumnje
O Nuhovom narodu Svevišnji Allah
nosti nad drugima i sklonost ka uzne- iznosili, ali i pored toga časni Kur’an
kaže: “‘O Nuhu’, rekoše oni, ‘ti si želio
miravanju drugih i otkrivanju njihovih usmjerava nas da i pri takvoj raspravi
da se s nama raspravljaš i dugo si se
nedostataka. Allahov Poslanik, sallalla- vodimo računa o etici razgovora i de-
raspravljao. Daj neka se ostvari ono
hu alejhi ve sellem, govorio je: “Nijedan bate, te da se rasprava vodi na najljepši
što nam prijetiš, ako istinu govoriš!’”
narod neće zalutati nakon što mu je data način, jer svrha rasprave jeste da se isti-
(Hud, 32)
uputa, osim ako se upusti u (besplodnu) ra- na prepozna i prihvati. Spomenuti ajeti
Abdullah b. Abbas, radijallahu anhu,
spravu”, a zatim je proučio ovaj ajet: “... ukazuju na nekoliko bitnih pravila i eti-
vodio je raspravu sa haridžijama, nakon
jer oni su narod svađalački” (Ez-Zuhruf, ku vođenja rasprave, od kojih su:
čega je veliki broj njih ostavio ideju ha-
57–58). (Ahmed, Tirmizi i Ibn Madža. Prvo: Na početku rasprave potrebno
ridžizma. (Ahmed i Hakim)
Hadis je hasen prema ocjeni šejha Al- je ukazati na zajedničke tačke oko ko-
Imam Šafija govorio je: “Ni s kim se
banija.) jih su obje strane složne, da bi one bile
nisam rapravljao a da mi nije bilo svejed-
polazište pri raspravi. Time do izraža-
no hoće li istina biti na mojoj ili njegovoj
ja dolazi podudarnost i sužava se krug
strani.” (El-Gazali, Ihjau ulumid-din)
broj 80, Septembar/Oktobar, 2017.
17 Fikh

razilaženja, jer kada je krug neslaganja i prihvatiti pretpostavku da je tvoj stav “Reci: ‘Pokažite mi one koje smatrate
širok, teško je doći do dogovora i za- možda pogrešan. To će oponentu dati Njemu ravnim!’” Pokažite mi, iznesite
jedničkog stava. Na početku ovih ajeta snage da kvalitetno iznese svoje argu- mi sve svoje argumente, ja ću ih pažljivo
Uzvišeni Allah kaže: “Upitaj: ‘Ko vas mente, te kada bude dao sve od sebe da saslušati. Ako niste u stanju iznijeti do-
opskrbljuje i iz neba i iz zemlje?’ – i od- opravda svoj stav i dokaže ništavnost kaz kojim biste opravdali svoje oboža-
govori: ‘Allah!’” Idolopoklonici, s koji- tvog stava, te mu to ne pođe za rukom, vanje drugih mimo Allaha, hajde onda
ma se vodila ova rasprava, ne spore da ostaje mu samo da se povinuje zdravom da prihvatimo ono oko čega smo se na
je Allah Onaj koji sve opskrbljuje, kao argumentu i istini. Pogledajmo kako početku složili: da je Allah jedini, koji
što o tome Kur’an govori: “Upitaj: ‘Ko se u spomenutima ajetima biranim ri- vlada i svim upravlja, neka On onda isto
vas hrani s neba i iz zemlje, čije su dje- ječima obraća sagovorniku: “Vi nećete tako bude jedini koji se obožava, jer nije
lo sluh i vid, ko stvara živo iz neživog, odgovarati za grijehe koje mi počini- pravedno da Allah bude jedini koji stva-
a pretvara živo u neživo, i ko upravlja mo niti ćemo mi odgovarati za ono ra, opskrbljuje, svim vlada i upravlja, a
svim?’ ‘Allah!’, reći će oni, a ti reci: ‘Pa što uradite vi.” Naš postupak uvjetno drugi se mimo Njega obožavaju.
zašto Ga se onda ne bojite?’” ( Junus, se naziva “grijehom”, dok se postupak Šesto: Nastoj privući pažnju i zainte-
31). S obzirom na to da oponent pri- oponenta naziva “djelom”, kako bi se resirati sagovornika svim raspoloživim
hvata i priznaje tu činjenicu, pitanje o približilo oponentu. Time se stavlja na metodama. Jedan od načina podsticanja
tome nije imalo za cilj da se na njega znanje da je bitno doći do ispravnog na razmišljanje jeste zapitkivanje sago-
odgovori, nego je cilj istaknuti zajed- suda, a šta će se stvarno nazvati grije- vornika, kao što je to dva puta učinje-
ničku tačku, koja je aksiom za obje stra- hom ili ispravnim postupkom, to će se no u ovoj kratkoj raspravi: “‘Da li smo
ne, pa je naređeno da se to jasno kaže vidjeti tek na kraju rasprave. onda mi ili vi na Pravome putu, ili u
i potvrdi na početku rasprave. Dakle, Četvrto: Sagovornik se treba upozna- očitoj zabludi?’ Reci: ‘Pokažite mi one
rasprava treba da se vodi oko precizno ti sa značajem rasprave i opasnošću koju koje smatrate Njemu ravnim!’”
određenog pitanja, nakon što se utvrde nosi, jer na osnovu rezultata rasprave Sedmo: Cilj rasprave jeste da se dođe
temelji i osnove, jer ako nema zajednič- slijedi praktična primjena, a sagovornik do rezultata, a ne puki dijalog. Ukoli-
kih osnova, rasprava je besmislena. sam snosi posljedice svoje odluke. Radi ko razgovor ne daje plodove, to je samo
Drugo: Ne tvrdi kategorično da je se o pravom putu ili zabludi, ispravnom gubljenje vremena i put ka raskolu, ne-
tvoje mišljenje ispravno, a mišljenje opo- ili pogrešnom, a svako će biti pitan o trpeljivosti i preziru. Rezultat ove ra-
nenta pogrešno. Ne reci svom sagovor- svom ubjeđenju i postupanju po njemu. sprave jeste ništavnost širka i idolatrije
niku u raspravi, naprimjer: “Dođi da ti Na to ukazuju riječi: “Reci: ‘Gospodar i potvrda prava na obožavanje samo
objasnim da sam u pravu i da si ti u kri- naš će nas sabrati i onda nam praved- Svevišnjem Allahu: “Reci: ‘Pokažite
vu!”, nego mu kaži: “Jedan od nas dvoji- no presuditi, On je Sudija Pravedni, mi one koje smatrate Njemu ravnim!’”
ce je u pravu, a drugi griješi, hajde da o Sveznajući.’” Odgovora nije bilo, te ostaje samo da
tome popričamo, kako bismo saznali šta Peto: Omogući sagovorniku da kaže priznaju, prihvate i kažu: “Nema Nje-
je ispravno.” Na ovo iz spomenutih ajeta sve što ima i pažljivo ga slušaj sve dok mu ravnih; postoji samo Allah, Silni i
ukazuju riječi: “Da li smo onda mi ili ne završi svoj govor. Tako će kvalitetnije Mudri!”
vi na Pravome putu, ili u očitoj zablu- iznijeti svoje argumente i olakšati da se Nije nužno da na koncu rasprave
di?” Neko od nas, mi ili vi, je na Pravom prepozna istina, ako je ona na njegovoj oponent prizna grešku i prihvati istinu.
putu, a drugi su u očitoj zabludi, po ko strani, ili će se precizno ustanoviti mje- Bitno je da upozna jasan dokaz i snažan
od nas zastupa istinu, a ko u zabludi? sto njegovog posrtaja, što će omogućiti argument. Ako oponent ne prihvati tvoj
Ovakvu etiku implementirali su islam- da fokusiramo upravo na tu tačku. To je stav, to ne znači da si poražen u raspravi.
ski pravnici svojom izrekom: “Kada bu- najkraći put, jer onaj ko vodi raspravu Čak i kada onaj ko je u zabludi ostane
demo pitani o našem stavu i stavu naših s ciljem da dođe do istine poput je lje- pri svom stavu, nakon rasprave neće više
neistomišljenika o praktičnim pitanji- kara: daje bolesniku priliku da detaljno biti toliko siguran u svom stavu, njegova
ma u vjeri, dužni smo odgovoriti da je govori o svom stanju, nadajući se da će ubjeđenja će biti poljuljana, a moguće
naš stav ispravan, a greška je moguća, dokučiti uzrok bolesti, gdje se krije i je da nakon nekog vremena prihvati
dok je stav našeg oponenta pogrešan, a kako je nastao. To ima veliki utjecaj na istinu. Naravno, tome se može nadati
postoji mogućnost da bude tačan” (Ibn dijagnozu bolesti pa i na samu terapiju. ukoliko se vodi računa o etici i pravi-
Nudžejm, El-Ešbahu ven-nezair). Svrha Čak i ako bi ljekar bio u stanju otkriti lima rasprave, u protivnom, rasprava će
rasprave jeste doći do istine, a ne lična uzrok bolesti drugom metodom mimo povećati samo raskol.
pobjeda, jer prava pobjeda znači otkriti govora, pacijent je duševno smireniji Kada se radi o raspravama o vjerskim
istinu, prepoznati je i prihvatiti. Prihva- ako mu se dâ prilika da detaljno go- pitanjima naročito je bitno istaći da se u
titi istinu i njoj se vratiti bolje je nego vori o svojoj bolesti. Allahov Poslanik, raspravu može upuštati samo onaj ko je
ustrajavati u neistini, govorio je Omer, sallallahu alejhi ve sellem, nije sumnjao za to kompetentan, kako ne bi nanio ne-
radijallahu anhu. (Ibn Kajjim, I’lamul- da je on zastupa istinu, a da su idolopo- pravdu istini, a isto tako kako ne bi pao
muvekkiin) klonici u zabludi, kao što nije sumnjao pod utjecaj sumnji koje oponent iznosi.
Treće: Ne nazivaj stav oponenta ni- da je grijeh – prikladan opis za one koji Stoga, da bi se upustio u raspravu, nije
štavnim, iako tako vjeruješ, jer cilj ra- pored Allaha druge obožavaju, među- dovoljno to što je istina na tvojoj strani,
sprave jeste ubijediti ga, a ne donijeti tim, time se želio približiti oponentu i nego je nužno biti “naoružan” znanjem,
sud o njegovom stavu. Na tom putu omogućiti mu da kazuje o svom stavu razumijevanjem i poznavanjem etike i
neophodno je približiti se sagovorniku iznoseći sve argumente koje posjeduje: pravila vođenja rasprave.

broj 80, Septembar/Oktobar, 2017.


18 Dešavanja u svijetu

SVAKI MJESEC STOTINU IZRAELSKIH AKATA NASILJA NAD AKSOM

Izraelske snage svaki mjesec izvrše stotinu akata nasilja nad ministra javne sigurnosti Gilada Erdana na otvaranju smatra
muslimanskim bogobomoljama u Jerusalemu, kazao je pale- službenom vladinom podrškom projektu.
stinski ministar za vakuf i vjerska pitanja, Youssef Ideiss. Prema Ministar je, također, rekao da je dopuštenje izraelske vlade
Quds Netu, ministar je rekao da je od početka godine eviden- njenim dužnosnicima da nasilnim putem ulaze u El-Aksu do-
tirano 700 djela nasilja protiv muslimanskih bogomolja. Djela datno destabilizira situaciju.
nasilja nad muslimanskim bogomoljama uključuju svakodnev- Tokom avgusta, kazao je ministar, broj Izraelaca koji su upali
ne napade koje izvršavaju židovski naseljenici, krađe artefakata u El-Aksu je povećan, a isto tako povećan je i broj talmudskih
i kontinuirano vršenje iskopavanja pod temeljima kompleksa rituala koje izvode prilikom tih upada.
džamije El-Aksa. Ideiss je rekao i da je džamija Ibrahimi, naj- Ministar je otkrio da je izraelska okupacija na jednom od
istaknutija islamska građevina u okupiranom gradu Hebronu, ulaza u El-Aksu otvorila judaistički vjerski ured koji savjetuje
također bila predmet opetovanih izraelskih nasilničkih nasr- židove koji dolaze kako da oskrnave džamiju. U međuvreme-
taja. Muslimani su pedeset puta bili spriječeni da uče ezan u nu, kazao je, izraelske okupacione vlasti sprečavaju ulazak škol-
toj džamiji, a jedan dan ove godine džamija je bila potpuno skih knjiga u palestinske škole u Jerusalemu, a umjesto toga
zatvorena. besplatno šalju svoje školske knjige kako bi na taj način pale-
Ministar je rekao da izraelska okupacija planira okružiti Je- stinski obrazovni plan i program zamijenili izraelskim.
ruzalem i El-Aksu s naseljima i sinagogama, od kojih je po-
sljednja ona koja je otvorena u naselju Batan Al-Hawa krajem (Izvor: qudsnet.com)
augusta ove godine. On je naveo da se prisustvo izraelskog

SVJEDOČENJA SIRIJKI O STRAVIČNIM TORTURAMA


KOJE SU PROŠLE U ASADOVIM KAZAMATIMA
zatočenika bocama. Naposljetku su vlasti
pristale da je puste na slobodu prethodno
je primoravši da potpiše da se obavezuje
da će napustiti Siriju i da se nikada više
neće vratiti. Aida je jedna od osam žena
koje su progovorile o torturama kroz koje
su prošle u Asadovim zatvorima.
Njihova svjedočenja uključena su u
najnoviji izvještaj nevladine organiza-
cije Advokati i ljekari za ljudska pra-
va (Lawyers and Doctors for Human
Rights – LDHR). Izvještaj sadrži detalje
stravičnih zločina poput različitih vidova
Aida je prvi put uhapšena na kontrol- uprkos protivljenju liječnika, odvele u za-
fizičkog mučenja i ekstremnog seksual-
noj tački u Halepu od Sirijske republi- tvor gdje je bila zatočena u ćeliji s dvade-
nog zlostavljanja uključujući i kontinui-
kanske garde. Odvedena je u njihov lo- set drugih žena. Aida je tri mjeseca bila
ranao silovanje od strane više muškaraca.
kalni centar gdje je pred slikom sirijskog izložena konstantnom silovanju, a mjesec
Identiteti svjedokinja su zaštićeni radi
diktatora Bašara el-Asada, pretučena, dana provela je u samici koju je dijelila
njihove i sigurnosti njihovih porodica.
vezana, a potom silovana. Odvedena je sa istruhlim lešom. U ćeliji je pronašla ži-
u bolnicu za liječenje krvarenja koje je let i pokušala se ubiti. Prošla je različite
nastalo od posljedica silovanja, da bi je vrste fizičkog mučenja, te je bila prisilja- (Izvor: middleeasteye.net)
sedam dana nakon toga snage sigurnosti, vana da posmatra sodomiziranje muških

broj 80, Septembar/Oktobar, 2017.


19 Dešavanja u svijetu

IRAN KORISTI HEZBOLLAH DA PROMIJENI KARTU REGIJE


Američki list The New York Times potvrđuje izvještaje proširio svoje djelovanje od Libana na brojne druge zemlje
da Iran nastoji promijeniti kartu Bliskog istoka uz pomoć i postao je najvažnija iranska paravojna formacija u arap-
libanskog Hezbollaha. U izvještaju se navodi da je Hez- skim zemljama, kojoj Iran daje najviše novca i oružja. The
bollah u protekla tri desetljeća svoje napore usmjeravao New York Times navodi da je Hezbollah trenutno anga-
protiv Izraela, ali ova organizacija je u posljednjim godi- žiran u svakom ratu koji se vodi u regiji, a u koji je upleten
nama angažirana u ratovima protiv sunija u Siriji, Iraku i Iran, te da je ova milicija preuzela na sebe obučavanje svih
Jemenu. proiranskih paravojnih formacija u regiji.
Američki list piše kako je Hezbollah hiljade svojih voj- Hezbollah je postao “Blackwater” iranske vlade
nika decenijama uvježbavao za borbu protiv Izraela, ali (“Blackwater” je američka firma plaćenih ratnika, koji ra-
Hezbollah sada ne zanima borba protiv Izraela i potpuno tuju za američku vladu), ili, drugačije rečeno, Hezbollah je
su okrenuti ratovima uz Husije u Jemenu, a obučavaju i sada stvarna iranska revolucionarna garda, ovim riječima
naoružavaju šiijske milicije u Afganistanu pripremajući ih zaključuje The New York Times svoj članak.
za sektaške sukobe. Od 2011. ova organizacija s velikim
(Izvor: nytimes.com)
brojem trupa djeluje u Siriji, i poslala je svoje kadrove da
obučavaju iračke milicije bliske Iranu. Tako je Hezbollah

YOUSEF AL-OTAIBA, AMBASADOR UAE U SAD-U, U INTERVJUU


AMERIČKOM LISTU THE ATLANTIC: “MI SE U SVOJOJ POLITICI NE
OBAZIREMO NA ISLAMSKE PROPISE, TO SMO NAUČILI OD VAS”
mo vjerske tekstove koji nam pomažu
da vodimo našu energetsku politiku.
To smo naučili od vas.”
Na pitanje o uvođenju demokra-
tije u UAE, Otaiba je kazao kako se
demokratija ne uklapa u identitet i
kulturu njegove zemlje, te da se oni
radije fokusiraju na poboljšanje si-
gurnosti, infrastrukture, zdravstva i
obrazovanja.
Otaiba je kazao kako njegova ze-
mlja ne određuje vjerskim službeni-
cima šta će govoriti, ali im zabranju-
je da govore o određenim temama,
pojasnivši da je to, prije svega, tema
U podužem intervjuu listu The protiv američkih vojnika. džihada: “Postoje 1,6 milijardi musli-
Atlantic, emiratski ambasador u mana i većina njih privatno prakticira
Otaiba smatra da Katar ne podrža-
Washingtonu Yousef Otaiba, govo- vjeru i ne šeću naokolo pozivajući u
va islamske pokrete motiviran time
rio je o nizu zanimljivih stvari. On je džihad. Odrastao sam u porodici u
što katarsko vođstvo s njima dijeli
minimizirao utjecaj blokade koju su kojoj sam podstican da postim i kla-
ideologiju, nego iz želje da proširi
njegova zemlja i Kraljevina Saudijska njam, ali nikad mi ništa nije bilo na-
svoj utjecaj u regiji, no poentira: “U
Arabija nametnule Kataru, kazavši metano. Takav islam mi želimo.”
katarskom ministarstvu obrazovanja
kako su “aerodromi otvoreni, hoteli i obrazovnom sistemu radi veliki broj Što se tiče normalizacije odnosa sa
rade, ljudi regularno putuju”, tvrdeći članova Muslimanske braće – šta mi- Izraelom, za Otaibinu zemlju jedina
da su mjere blokade nametnute kako sli (katarsko vođstvo) kako će njiho- je prepreka nepostojanje palestinske
bi se “zaštitili od Katara”. va zemlja izgledati za deset godina? države.
Otaiba je ustvrdio da je Doha do- Hoće li biti više ili manje radikalniji?” Otaiba je, na kraju, izrazio opti-
maćin najvećeg broja terorista nakon Otaiba se američkom listu pohva- mizam u pogledu nove generacije li-
Irana, te da se teroristi u Kataru kreću lio da su Ujedinjeni Arapski Emirati dera Mohammeda bin Zayeda, Mo-
slobodno i otvoreno prikupljaju sred- usvojili zapadnjački pristup i potpu- hammeda bin Salmana, jordanskog
stava za svoje milicije. no odvojili religiju od države, poseb- kralja Abdullaha II, koji žele da svoje
Otaiba je optužio Al Jazeeru da no istakavši sljedeće: “I jedan od ra- zemlje više otvore prema Zapadu.
promovira ekstremizam i da je ta zloga što Ujedinjeni Arapski Emirati
televizija platforma s koje se obraća postali ono što jesu danas jeste to što (Izvor: theatlantic.com)
šejh Jusuf Karadavi, kojeg je optu- uključujemo islam kada raspravljamo
žio da odobrava samoubilačke akcije našu ekonomsku politiku; ne nalazi-

broj 80, Septembar/Oktobar, 2017.