Anda di halaman 1dari 20

O nama

Izdavač
Stichting Hidzra
Vertweg 13,
5301 TA Zaltbommel
Nederland

Telefon redakcije:
(0031) 617332323
E-mail: redakcija@el-asr.com
Internet: www.el-asr.com
Registracija: ISSN 18730795
Januar/Februar 2018/1439 H.G. broj 82
REDAKCIJA

Urednik
Šerif Fazlić

Šerijatska recenzija
Mr. Osman Smajlović

Menadžment
Nedžad Jusufović

Stalni saradnik
Hasan Stranjac

Marketing
Amer Husić
Edin Zukić

DTP
Senad Redžepović

Dizajn naslovne strane


Nihad Silić

Web stranica
Ensar Hadžiselimović

Pretplata
Enes Jakupović

Lektura
Sumeja Đurić, prof.

U ovom broj pišu:

Dr. Hakija Kanurić


Hajruddin Tahir Ahmetović, prof.
Amir Durmić, prof.
Adnan Nišić, prof.
Nevad Alijagić, prof.
Sadik Turković, prof.
Muhamed Ikanović, prof.
Adnan Fetić, prof.
Nevad Alijagić, prof.
Midhat Bašić, prof.
Halil ef. Makić
Hasan Stranjac
Abdullah Nasup
Edis Vejselović
Nurmina Strika
6 Vrijednost Kudsa

AJ
9 Tekst ugovora između Omera i stanovnika Kudsa

RŽ 10 Razmišljanje o razmišljanju
D
SA

12 Obećanje u životu prvih muslimana i u današnjem vremenu

16 Dešavanja u svijetu

18 Muslimani na ostrvima Komori

21 Osobine Allahovih poslanika i naše dužnosti prema njima

24 Savremena sredstva komunikacije – blagodat i iskušenje

26 U bezdanu pohvala
U ovom broju citajte

28 Allahovo lijepo ime El-Hadi

30 Zanimljivosti
v

32 Tefsir sure El-Kevser

35 Prva fitna u ummetu

38 Čovječe, zar si sebi najmanje bitan?

40 Ispravno razumijevanje pitanja “darure”

42 Recite mu da i njega Uzvišeni Allah voli

45 Kur’an o temeljima vjerovanja

48 Kutak za mlade

50 Ispovijest Kulumbijanke koja je primila islam

52 Budućnost Jerusalema u svjetlu Trumpove odluke

54 Pitanja i odgovori

56 Nezgoda na snijegu

58 Strabizam – anomalija položaja očiju, razrokost


6 Vrijednost Kudsa

IZ
D
Vrlo malom broju muslimana koji žive na našim

VA
prostorima poznata je prava važnost i vrijednost
Kudsa, odnosno Jerusalema, i džamije El-Aksa,

JA
odnosno Mesdžidul-aksaa koji se nalazi u Kudsu, a još

M
manjem broju poznata je vrijednost njegove blagoslovljene
okoline, koja se od davnina zove Šam. Nemoguće je pobrojati

O
sve odlike Šama u jednom tekstu, pa ćemo se zadržati samo na
vrijednostima i odlikama Kudsa.

Obećanje u životu prvih muslimana i u današnjem vremenu 12


Allahov poslanik Mustafa, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Kada se izgubi povjerenje među ljudima,
onda očekuj Sudnji dan.” (Buhari)
Opisujući vrijeme kada se ljudi neće držati svojih obećanja, kada
će zadata riječ biti poput magle – vidiš je, a ne možeš je ni sakupiti,
ni uhvatiti, niti ima težinu, kada ljudi neće vjerovati jedni dru-
gima (što je jedan od malih predznaka Sudnjega dana), Allahov
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, opisao je i ljude koji će u to
vrijeme biti “najpovjerljiviji”: “...pa će se pojaviti ljudi koji će jedni
drugima obećavati tako da će davati zavjet (zakletve), a niko od
njih neće ispunjavati obećano. Tada će se pričati: ‘U tom mjestu i
tom plemenu ima povjerljiv čovjek’ i za njega će se govoriti: ‘Kako
je samo pametan, rječit, i kako samo lijepo izgleda!’, a u njegovom
srcu neće biti imana (vjere) osim koliko zrno gorušice.” (Buhari i Muslim)

38 Čovječe, zar si sebi najmanje bitan?


Hasan el-Basri rekao je: “Znak da je Allah napustio roba jeste da ga zaposli stvarima
koje ga se ne tiču”, i rekao je: “Allah se smilovao čovjeku koji zna svoju vrijednost.”
Doista je velika stvar kada čovjek zna svoje mogućnosti i domete. Mnogi su danas
zapostavili svoje porodice, odgoj i edukaciju djece, posjećivanje halki u kojima se uči
i podučava Allahovoj vjeri i mnoge druge korisne stvari, jer su se zaposlili arapskim
vladarima, svjetskim politikama i političarima, učenjacima i daijama, rekla-kazala po
društvenim mrežama. Kamo sreće da svi rade samo ono za šta su zaduženi i što im
je profesija i posao. Da student studira i ne zapošljava se ničim osim svojim studijem
dok ne završi studij, da ljekar liječi i radi na ličnoj edukaciji i profesionalnom usavrša-
vanju, da ekonomista radi na izgradnji zdrave i kvalitne ekonomije te na poboljšanju
kvalitete života građana, na taj način bi društvo u cjelini prosperiralo i napredovalo.
Jedna stara arapska poslovica kaže: Ko se u tuđu struku miješa, dođe sa čudnim stvarima.

Budućnost Jerusalema u svjetlu Trumpove odluke 52


Odluka Donalda Trumpa da prizna Jerusalem kao glavni grad Izraela
nije ništa manja po težini od zloglasne Balfourove deklaracije 1917. go-
dine, jer ova deklaracija dala je cionistima državu na tlu Palestine,
dok je Trumpova odluka utrnula i posljednji tračak nade onima
koji su se uzdali u sporazum iz Osla.
Valja, pak, znati da je republikanski predsjednik svoju
odluku u vezi sa Jerusalemom donio na osnovu stava i
odluke svoje zemlje, koji postoji odavno, ali nijedan
američki predsjednik do sada nije se usudio da tu
odluku provede u praksi. Trumpu su u tome po-
mogle trenutne okolnosti na Bliskom istoku.
Piše: Sadik Turković, prof. 6 Akida

Vrijednost
Kudsa
Vrlo malom broju muslimana koji žive na našim prostorima poznata je prava važnost i
vrijednost Kudsa, odnosno Jerusalema, i džamije El-Aksa, odnosno Mesdžidul-aksaa koji se
nalazi u Kudsu, a još manjem broju poznata je vrijednost njegove blagoslovljene okoline, koja
se od davnina zove Šam. Nemoguće je pobrojati sve odlike Šama u jednom tekstu, pa ćemo se
zadržati samo na vrijednostima i odlikama Kudsa.

Mubarek mjesto likim blagodatima. Slavljeni Allah kaže: 71)


“Hvaljen neka je Onaj koji je u jednom Opisujući blagodat koju je darovao
Ovo mubarek mjesto ima više naziva, času noći preveo Svoga roba iz Hrama Sulejmanu, alejhis-selam, Uzvišeni
a najpoznatiji su: Kuds, Bejtul-makdis, časnog u Hram daleki, čiju smo okoli- Allah kaže: “A Sulejmanu vjetar jaki
Jerusalem i Ilija. Uzvišeni Allah u nizu nu blagoslovili.” (El-Isra, 1) poslušnim učinismo – po zapovijedi
kur’anskih ajeta opisao je Bejtul-makdis Opisujući Bejtul-makdis, mjesto u njegovoj je puhao prema zemlji koju
i Mesdžidul-aksa kao mubarek mjesto, koje se iselio Ibrahim, rekao je: “...i spa- smo blagoslovili, a Mi sve dobro zna-
koje se odlikuje mnoštvom dobra i ve- sili smo i njega i Luta u zemlju koju mo.” (El-Enbija, 81)
smo za ljude blagoslovili.” (El-Enbija,
broj 82, Januar/Februar, 2018.
7 Akida

Plodna visoravan Allah kaže: “I osluškuj! Dan kada će tome obavijestio Allahov Poslanik, sa-
glasnik pozvati iz mjesta koje je blizu.” llallahu alejhi ve sellem, rekavši: “Ne pri-
Bejtul-makdis opisan je u Kur’anu (Kaf, 41) U tumačenju ovog ajeta, Kata- teže se sedlo osim radi posjete tri mesdžida:
kao plodna visoravan na kojoj najbolje da je rekao: “Govorili smo da će povikati Mesdžidul-harama (Meka), mog mesdži-
uspijevaju plodovi i na kojoj se nalaze iz Bejtul-makdisa sa Stijene koja se na- da (Medina) i Mesdžidul-aksaa.” (Buha-
tekuće vode: “I sina Merjemina i majku lazi u središtu mjesta.” (Kurtubi, Tefsir) ri i Muslim)
njegovu smo znakom učinili. Mi smo
njih na jednoj visoravni sa tekućom Najnepravednija stvorenja Drugi izgrađeni
vodom nastanili.” (El-Mu’minun, 50)
mesdžid na Zemlji
U komentaru riječi: “na jednoj visorav- One koji onemogućuju ljudima da
ni”, Dahhak i Katada rekli su da je to izvršavaju vjerske obrede u Bejtul- Od Ebu Zerra, radijallahu anhu, pre-
Bejtul-makdis, a Ibn Kesir je istakao makdisu, Uzvišeni Allah opisao je kao nosi se da je upitao Allahovog Posla-
da je to najodabranije mišljenje.” (Ibn najnepravednija stvorenja i zaprijetio nika, sallallahu alejhi ve sellem: “Koja
Kesir, Tefsir) im je žestokom kaznom na dunjaluku je prva džamija koja je sagrađena na
i ahiretu: “Ima li većeg nasilnika od Zemlji?”, a on je odgovorio: “Mesdži-
Prva muslimanska kibla onoga koji brani da se u Allahovim dul-haram (Kaba)!” Zatim je Ebu Zerr
hramovima ime Njegovo spominje i upitao: “A koja je džamija sagrađena
Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve koji radi na tome da se oni poruše? Ta- nakon nje?” Poslanik, sallallahu alejhi
sellem, okretao se zajedno sa svojim kvi bi trebali u njih samo sa strahom ve sellem, rekao je: “Mesdžidul-aksa.”
ashabima u namazu prema Mesdžidul- ulaziti. Na ovome svijetu doživjet će Ebu Zerr je upitao: “Koliko je vremena
aksau šesnaest ili sedamnaest mjeseci sramotu, a na onom svijetu patnju ve- proteklo između gradnje Kabe i džami-
poslije Hidžre, kako to bilježe Buhari i liku!” (El-Bekara, 114) je El-Aksa?” Poslanik, sallallahu alejhi
Muslim, sve dok nije došla naredba da Ibnu Abbas, radijallahu anhuma, re- ve sellem, rekao je: “Četrdeset godina”, a
se okrenu prema Kabi. Uzvišeni Allah kao je: “Kršćane, Allahove neprijatelje, zatim je rekao: “Gdje god te zadesi vrije-
kaže: “I Mi smo promijenili kiblu pre- ponijela je mržnja prema židovima, tako me namaza, ti klanjaj, zemlja je sva čista
ma kojoj si se prije okretao samo zato da su pomogli Buhtenasiru (perzijskom (mesdžid).” (Buhari)
da bismo ukazali na one koji će slijedi- kralju iz Babila), pa on poruši Bejtul-
ti Poslanika i na one koji će se stopama makdis” (Taberi, Kurtubi i Ibn Kesir),
svojim vratiti...” (El-Bekara, 143–144) s tim da je poznato da se ajet odnosi na Vrijednost posjećivanja
sve one koji zabranjuju ljudima da obav- džamije El-Aksa
ljaju ibadete u bilo kojem mesdžidu.
Mjesto iskupljanja Od Abdullaha b. Omera, radijallahu
Bejtul-makdis je mjesto sa kojeg će Putovanje anhu, prenosi se da je Allahov Poslanik,
sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Kada
povikati melek da se na njemu iskupe
Dozvoljeno je putovati u Bejtul- je Sulejman b. Davud, alejhimas-selam,
stvorenja na Sudnjem danu. Uzvišeni
makdis sa ciljem ibadeta kako nas je o sagradio džamiju El-Aksa, zamolio je

broj 82, Januar/Februar, 2018.


8 Akida

Allaha da mu podari troje: tul-makdisu, pa je Poslanik, sallallahu biti mjesto pravednog islamskog hi-
1. sud koji će se podudarati sa Allahovim alejhi ve sellem, rekao: “Namaz u ovom lafeta. Rekao je Ibn Havala, radijalla-
sudom, mom mesdžidu bolji je od četiri namaza hu anhu: “Allahov Poslanik, sallallahu
2. vlast koju neće imati niko poslije nje- u Bejtul-makdisu i divno je to mjesto za alejhi ve sellem, stavio mi je na glavu
ga, klanjanje u zemlji mahšera – iskupljanja svoju ruku i rekao mi: “O Ibn Hava-
3. i da svaki onaj koji posjeti džamiju i proživljenja. I doći će ljudima vrijeme le! Kada vidiš da se hilafet spustio na
El-Aksa i u njoj klanja, iz nje izađe čist u kojem će prostor jednog biča sa kojeg će Erdul-mukadese (svetu zemlju Bejtul-
od grijeha kao na dan kada ga je majka moći vidjeti Bejtul-makdis biti bolji od makdis), a već su se približili potresi,
rodila.” Zatim je Poslanik, sallallahu cijelog dunjaluka.” (Bejheki i Taberani. nesreće i velike stvari, tada će Sudnji
alejhi ve sellem, rekao: “Što se tiče prve Imam Hejsemi i imam Albani hadis dan biti bliži ljudima od moje ruke tvo-
dvije stvari, one su mu date, a što se tiče su ocijenili kao sahih. Vidjeti: Hejsemi, joj glavi!’” (Ebu Davud, hadis je sahih.
treće stvari, ja se nadam da mu je i ona Medžmeuz-zevaid, i Albani, Sahihu ter- Albani, Sahihul-džamia)
data.” (Ahmed, Nesai, Ibn Madža. Šejh gib vet-terhib)
Albani, Sahihul-džamia, hadis je ocije- Potpomognuta skupina
nio kao sahih.) Mjesto imana i
bezbjednosti Allahov Poslanik, sallallahu alejhi
Vrijednost namaza ve sellem, obavijestio nas je da će se
u džamiji El-Aksa Allahov Poslanik, sallallahu alejhi potpomognuta grupa boriti na vrati-
ve sellem, u vjerodostojnim predajama ma Bejtul-makdisa: “Skupina iz moga
Namaz u Bejtul-makdisu vredniji je obavijestio nas je da je Šam, u kojem se ummeta neće se prestati boriti na vrati-
za dvije stotine i pedeset puta od nama- nalazi i Bejtul-makdis, mjesto imana i ma Damaska i onoga što je oko njega, i
za u drugim mjestima, mimo Mesdži- bezbjednosti. (Ahmed i Taberani, hadis na vratima Bejtul-makdisa i onoga što
dul-harama u Meki i Poslanikovog, je sahih. Ibn Hadžer, Fethul-Bari, Hej- je oko njega, i neće im naštetiti oni koji
sallallahu alejhi ve sellem, mesdžida u semi, Medžmeuz-zevaid, i Albani, Sahi- ih napuste, bit će potpomognuti na istini
Medini. Rekao je Ebu Zerr, radijallahu hu tergib vet-terhib) sve do Sudnjeg dana.” (Ebu Ja’la, hadis
anhu: “U prisustvu Allahovog Poslani- je sahih; Hejsemi, Medžmeuz-zevaid;
ka, sallallahu alejhi ve sellem, razgova- Taberani; Ibn Hadžer, Fethul-Bari)
Mjesto islamskog hilafeta
rali smo o tome koji je bolji mesdžid: da
li Poslanikov mesdžid ili mesdžid u Bej- Pred Sudnji dan, Bejtul-makdis će

broj 82, Januar/Februar, 2018.


9 Da’va

TEKST UGOVORA
-
izmedu Omera i stanovnika Kudsa
Već desetljećima svjedoci smo oku- tog blaga jeste ophođenje drugog pra- sanjali. Omer, koji je osvajač, mogao je
pacije, torture i nepravde koju Izrael, uz vednog halife Omera b. Hattaba prema da im nametne šta je htio, da ih prisili
podršku i odobrenje zapadnog svijeta, stanovnicima Kudsa, nakon što je grad na šta je htio, ali to nije uradio, jer je on
čini nad stanovništvom Palestine i Kud- predat muslimanima. predstavljao islam, vjeru koja ljude šti-
sa. Ali, ovo je samo ponavljanje onoga Ugovor koji je halifa Omer sklopio sa ti i daje im potpuna prava, ma koje oni
što se svaki put desi kada nepravednici stanovnicima Kudsa istinski svjedoči o vjere bili.
dobiju priliku i zauzmu muslimansku tome da je islam vjera tolerancije, a ne Tekst ugovora koji je Omer, radijalla-
zemlju. vjera prisile. Taj dokument je pravedni hu anhu, sklopio sa stanovnicima Kudsa
S druge strane, mnoštvo primjera iz svjedok koji nam govori da su se mu- glasi:
historije govori o plemenitosti i praved- slimani prema kršćanima u Kudsu op-
nosti islama. Jedan predivan primjer iz hodili na način o kojem kršćani nisu ni

“U ime Allaha, Svemilosnog, Samilo- mu je sigurnost života i imetka sve dok ne


snog! Ovo je sigurnost koju Allahov rob, stignu do svog odredišta, a ko ostane u gra-
Omer, vladar pravovjernih, daje stanovni- du, također je siguran, s tim da je obavezan
cima Kudsa. Dajem im sigurnost za njiho- plaćati džizju kao i ostali stanovnici Kud-
ve živote, imetke, crkve, vjerske relikvije, sa. Stanovnici Kudsa koji budu htjeli da
njihove bolesnike i zdrave ljude i sve sta- odu sa Bizantincima i ponesu svoj imetak,
novnike, uz garanciju da se njihove crkve a ostave svoje crkve i vjerske relikvije, bit će
neće pretvarati u stambene objekte, da se sigurni, i bit će im sačuvane crkve i vjerske
neće rušiti, da se neće uništavati ni same relikvije dok ne stignu do svog odredišta.
crkve, ni njihova okolina; da se neće odu- Svaki zemljoposjednik koji je ranije bio
zimati njihove vjerske relikvije, da se neće tu, može da ostane na svom posjedu uz iste
uzimati njihov imetak, da se neće prisilno obaveze kao i ostali stanovnici Kudsa, a
odvraćati od njihove vjere, i da se neće ni- ko želi, može otputovati sa Bizantincima,
kakva šteta nanijeti nekom od njih, kao i da ili se vratiti svojoj porodici, i ništa im neće
Kuds pored njih neće nastanjivati niko od biti uzeto sve dok ne požanju svoje usjeve.
jevreja (to je bio zahtjev tadašnjih kršćana u Ovom ugovoru svjedoči Allah i On pred-
Kudsu koji je Omer uvažio, jer su jevreji činili stavlja zaštitu koju daju Allahov Poslanik,
nasilje kršćanima na području Perzije). Sta- njegovi nasljednici i svi vjernici ukoliko
novnici Kudsa imaju obavezu davati džizju druga strana plati džizju. Svjedoci: Halid
(vrsta poreza za nemuslimane) kao što je b. Velid, Amr b. As, Abdurrahman b. Avf i
daju i stanovnici Medaina, kao i da otjera- Muavija b. Ebu Sufjan. Napisano: petnae-
ju Bizantince i lopove iz grada. Ko god od ste godine (po Hidžri).” (Vidjeti: Tarihut-
Bizantinaca izađe iz grada, zagarantirana Taberi)

broj 82, Januar/Februar, 2018.


Piše: Muhamed Ikanović, prof. 10 Da’va

R
azmišljajući koju temu da
obradim u ovom tekstu, odno-
sno o kojoj rubrici bi trebao da
redovnije pišem, u nekom opuštenijem
stilu, shvatih da mi vrlo malo razmi-
šljamo ozbiljnije ili, bolje rečeno, studio-
znije o svemu onome što se tiče nas i
zajednice muslimana. Naravno, ne bih
da svoje pisanje otpočnem u nekom kri-
tičkom tonu, obojeno pesimizmom niti
izraženo jezikom frustracija, ali realnost
je pravo lice stanja. Uvijek je bitno da
na prvo mjesto, ili možda preciznije
rečeno, u prioritet našeg razmišljanja
svrstamo imansko stanje. Ako ćemo baš
još jednostavnije reći, mislim na sve ono
što se tiče našeg duhovnog stanja, same
misionarske vizije nas muslimana, ili
kako to često volimo reći: svjesnijeg di-
jela zajednice – onih muslimana koji su
islam shvatili kao generator ideja dobra,
pokretački motor i pravilnik po kojem
se realiziraju životni ciljevi.

broj 82, Januar/Februar, 2018.


11 Da’va

Zbog čega... govog osamljivanja i razmišljanja. To “Sašaptavanje je posao šejtanski,


je prirodna potreba svakog čovjeka, da bi u brigu bacio vjernika.” (El-
Mi uvijek počinjemo od najbitnijeg da povremeno “sjedne sam sa sobom”. Mudžadela, 10)
izvora smjernica – Kur’ana i sunneta “Hvaljen neka je Allah”, govorit
Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi Pozitivno razmišljanje će, “Koji je od nas tugu odstranio.’”
ve sellem. Uvijek volimo da vidimo (Fatir, 32)
da li oni nas usmjeravaju ka onome o Vjernik je uvijek između straha i Poslanik, sallalahu alejhi ve sellem,
čemu govorimo. Želimo da naučimo nade. Vjernik ne gubi nadu u Alla- utjecao se od tuge dovom: “Bože moj,
pravila kada je u pitanju ono o čemu hovu milost. Vjernik bi trebao da utječem Ti se od brige i tuge!”
se interesujemo. Obaveza nam je da pozitivno razmišlja. A za to postoje
naučimo granice unutar kojih može- i razlozi:
mo da se krećemo. Maštanje
● Bolje upravljanje stresom – po-
Razmišljanje nije nebitna tema.
zitivno razmišljanje pomaže u pre- Šta su ljudi mislili o onima koji su
Razmišljanje je početna tačka. Raz-
vladavanju stresa dok se približavate pričali o letu avionom prije nego što
mišljanje može biti ibadet. Razmi-
stresnim situacijama na pozitivan je poletio prvi avion?! Kako je izgle-
šljanje može biti grijeh. Islam nas uči
način. dala priča o pametnim telefonima
da što više pozitivnije razmišljamo.
Islam nas upozorava da sputavamo i ekranima na dodir prije dvadeset i
● Bolje zdravlje – naše razmišljanje
razmišljanje o samom grijehu. A više godina?! Nekada je to bila ma-
izravno utječe na naše tijelo i na to
Kur’an o važnosti razmišljanja kaže: šta, a sada je stvarnost. Razmišljajmo
kako ono funkcionira. Kad negativne
i zamišljajmo. Maštajmo o dobru koje
misli zamijenite smirenošću, povjere-
“Kako oni ne razmisle o Kur’anu, bismo voljeli da vidimo oko nas. Iako
njem i mirom umjesto ljutnje, ank-
ili su im na srcima katanci!” (Mu- u ovom momentu to izgleda daleko
sioznosti i zabrinutosti, osjetit ćete
hammed, 24) ili nedokučivo, jednog dana može da
osjećaj mira.
postane stvarnost. Dobrom i kvalitet-
“A zašto oni ne razmisle o
● Samopouzdanje – kada imamo nom organizacijom, svoje raznorazne
Kur’anu? Da je on od nekog drugog,
samopouzdanje, to znači da imamo svakodnevne aktivnosti u stanju smo
a ne od Allaha, sigurno bi u njemu
vjeru u svoje sposobnosti. To također da pretvorimo u dobro. Razgovorima
našli mnoge proturječnosti.” (En-
znači da smo sretni s tim ko smo i ne i druženjima prikupimo korisne in-
Nisa, 82)
pokušavamo biti neko drugi. formacije koje nam mogu poslužiti
“Za one koje i stojeći i sjedeći i le- u našem razmišljanju radi planiranja
● Bolje donošenje odluka – pozi- dobra. Razmišljajmo kako da pomo-
žeći Allaha spominju i o stvaranju
tivno razmišljanje sprečava stvaranje gnemo svojim članovima porodice,
nebesa i Zemlje razmišljaju. ‘Gos-
nerealnih prosudbi, ludih odluka ili svojoj rodbini, braći muslimanima,
podaru naš, Ti nisi ovo uzalud stvo-
stvari koje ćete požaliti kasnije. kako da koristimo islamu. Pozitivnim
rio; hvaljen Ti budi i sačuvaj nas
patnje u Vatri!’” (Alu Imran, 191) ● Bolji fokus – pozitivno razmi- i korisnim razmišljanjem dolazimo
šljanje pomaže da se usredotočite na do kvalitetnih zaključaka i načina
“...zato kazuj događaje da bi oni kako da budemo koristan član zajed-
rješenje umjesto da gubite vrijeme i
razmislili.” (El-A’raf, 176) nice muslimana.
energiju na negativne emocije.
“Eto, tako Mi potanko izlažemo Zajedničko razmišljanje i razmje-
● Poboljšano upravljanje vreme-
dokaze narodu koji hoće da razmi- njivanje mišljenja ima svoju posebnu
nom – uz poboljšan fokus i bolje do-
sli.” ( Junus, 24) draž. To je nešto što bismo trebali
nošenje odluka, bit ćete organizirani-
da vježbamo sa svojim ukućanima.
“...to su doista dokazi ljudima koji ji. To će vam pomoći da dobijete više
Tako se razvija i unapređuje timski
razmišljaju.” (Er-Ra’d, 3) vremena za sebe i svoje najdraže.
rad. Tako se učimo kako da igramo
“...to je, zaista, dokaz za ljude koji ● Manje straha – strah proizlazi iz timski.
razmišljaju.” (En-Nahl, 11) razmišljanja o negativnom. Tako naizgled jednostavne, a tako
teške i komplikovane stvari za neke
“...to je, uistinu, dokaz za ljude ● Sretniji život – ako imate pozi-
ljude. Kada čitamo o ovakvim stvari-
koji razmišljaju.” (En-Nahl, 69) tivno razmišljanje uma, imat ćete sre-
ma, to nam izgleda prazna priča, ali
tan život, mir i dobro zdravlje.
“...takve primjere navodimo lju- ako se upitamo da li ovome ozbiljno
dima da bi razmislili.” (El-Hašr, 21) Mnogo je još razloga zbog kojih pristupamo i da li ove stvari prakti-
trebamo pozitivno razmišljati. Pored kujemo u životu, činjenice su pora-
“...to su, zaista, pouke za ljude gore spomenutih ne treba zaboraviti žavajuće. A ono najvažnije u svemu
koji razmišljaju.” (El-Džasije, 13) da šejtan pokušava da sputa vjernika jeste koliko smo sposobni za to.
Poslaniku, sallallahu alejhi ve se- time što će ga rastužiti i unijeti strah
llem, Objava je i stigla u danima nje- u njega.

broj 82, Januar/Februar, 2018.


Piše: Adnan Nišić, prof. 12 Ahlak

-
Obecanje
u životu prvih muslimana
i u današnjem vremenu

A
llahov poslanik Mustafa, sa- njih neće ispunjavati obećano. Tada će se Allahova Knjiga i
llallahu alejhi ve sellem, re- pričati: ‘U tom mjestu i tom plemenu ima
kao je: “Kada se izgubi povje- povjerljiv čovjek’ i za njega će se govoriti: sunnet o emanetu
renje među ljudima, onda očekuj Sudnji ‘Kako je samo pametan, rječit, i kako samo
dan.” (Buhari) lijepo izgleda!’, a u njegovom srcu neće biti O težini riječi emanet i o važnosti
imana (vjere) osim koliko zrno gorušice.” ispunjavanja obećanja govore mnogo-
Opisujući vrijeme kada se ljudi neće brojni kur’anski ajeti i hadisi Allahovog
(Buhari i Muslim)
držati svojih obećanja, kada će zadata Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.
riječ biti poput magle – vidiš je, a ne Suvišno je govoriti o tome da li su
možeš je ni sakupiti, ni uhvatiti, niti ljudi danas počeli gubiti svijest o znače- U nekim ajetima i hadisima strogo se
ima težinu, kada ljudi neće vjerovati nju riječi povjerenje (emanet) i obeća- naređuje ispunjavanje obećanog, poput
jedni drugima (što je jedan od malih nje, o težini ovih riječi na vagi Kur’ana riječi Uzvišenog: “I ispunjavajte obe-
predznaka Sudnjega dana), Allahov i sunneta, o štetnosti gubitka povjerenja ćanja, jer će se za obavezu, zaista od-
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, i neizvršavanju obećanja kako za poje- govarati!” (El-Isra, 34)
opisao je i ljude koji će u to vrijeme dinca tako i za cjelokupno društvo, i na Neki ajeti ukazuju na to da je ispu-
biti “najpovjerljiviji”: “...pa će se pojaviti dunjaluku, ali i na ahiretu. njavanje datih obećanja osobina sva-
ljudi koji će jedni drugima obećavati tako kog vjernika: “...i koji o povjerenim
da će davati zavjet (zakletve), a niko od im emanetima i obavezama svojim
broj 82, Januar/Februar, 2018.
13 Ahlak

brinu.” (El-Mu’minun, 8) računa o tome kako će postupati kada ku od obećanja današnjih muslimana,
nešto obeća, a na ovakvo postupanje čije čuvanje obećanog nalikuje na po-
Također, nemali broj ajeta i hadisa
navest će ga sljedeća dva hadisa: luosušeni list, koji u kasnu jesen samo
ukazuje na to da će oni koji budu is-
čeka na manji povjetarac pa da spad-
punjavali emanete i svoja obećanja biti Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve
ne sa grane i odleti tamo kud ga vjetar
od stanovnika Dženneta: “...i oni koji sellem, rekao je: “Ko prevari muslima-
nosi. Čitajući o životu prve generacije
povjerene im emanete budu čuvali i na (ne ispunjavajući obećano) na njega je
muslimana, možemo povući paralelu
obećanja svoja ispunjavali... oni će u Allahovo prokletstvo, prokletstvo meleka
između ove najbolje i najuspješnije ge-
džennetskim baščama biti počašće- i svih ljudi zajedno.” (Buhari i Muslim)
neracije vjernika na Zemlji i njihovog
ni.” (El-Mearidž, 32 i 35)
Također je rekao: “Nema imana onaj odnosa u pogledu obećanja i između
Drugi kur’anski i hadiski teksto- koji nije povjerljiv, i nema dina onaj koji nas i našeg odnosa prema sopstvenim
vi ukazuju na to da je neispunjavanje ne ispunjava obećanja.” (Bilježi imam riječima i obećanjima.
datih zavjeta i obećanja i potpisanih Ahmed, a šejh Albani ga je ocjenio
U predaji koju bilježi imam Buhari
ugovora osobina onih koji će biti na ispravnim u djelu Sahihul-džami) Radi
navodi se da je ashab Abdullah b. Amr,
samom dnu Džehennema, a to su mu- preciznosti, treba napomenuti da se
radijallahu anhu, izgovorio obećanje
nafici: “Ako se četvero nađe kod nekoga, u hadisu ne negira osnova imana, već
pred Poslanikom, sallallahu alejhi ve
on je pravi munafik: ...i kada obeća, on njegova potpunost.
sellem, odnosno, Poslanik, sallalla-
prevari...” (Buhari i Muslim)
hu alejhi ve sellem, obaviješten je da
Također, šerijatski tekstovi ukazuju Prve generacije ovaj plemeniti ashab posti svaki dan
na to da će onaj ko bude nepovjerljiv, i da svaku noć, po cijelu noć klanja i
muslimana i emanet
ko bude kršio data obećanja, ne bude provodi u ibadetu. Allahov Poslanik,
vodio računa o riječima koje je dao ne- sallallahu alejhi ve sellem, reče mu da
kome kao garanciju – na ahiretu biti Prve generacije muslimana shvatile ne radi tako, već da ponekad posti, a
u jako teškom položaju, kao što kaže su težinu riječi emanet i važnost obe- ponekad ne, i da klanja noćni namaz,
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: ćanja u islamu, ozbiljno su shvatali ri- ali i da dio noći odmara i spava. Tada
“Zaista će Allah na Sudnjem danu onome ječi date kao garanciju, makar te riječi mu preporuči i post koji vrijedi kao da
ko bude varao ljude svojim obećanjima davale garanciju i obećanje mušricima. posti svaki dan, a to je post tri dana u
dati zastavu na kojoj će pisati: ‘Prevario Generacija ashaba, tabiina i tabi-tabii- svakom mjesecu. Abdullah b. Amr, ra-
(iznevjerio) toga i toga’.” (Buhari i Mu- na i učenjaci koji su njih slijedili, svoja dijallahu anhu, reče Poslaniku, sallalla-
slim) su obećanja smatrali poput stijene koju hu alejhi ve sellem, da on može mnogo
ne mogu pomjeriti ni jaki vjetrovi, više od toga, a Resul, sallallahu alejhi
Svaki iskreni vjernik, koji drži do niti je mogu slomiti munje i gromovi,
svoje vjere i svog imana, koji razmišlja ve sellem, onda mu preporuči Davudov
niti joj mogu naškoditi kiše i snjego- post, tj. da posti svaki drugi dan, čime
o vagi na Sudnjem danu i svom stanju vi. Obećanja koja su oni davali i riječi
prilikom prelaska sirat-ćuprije, dobro se Abdullah i zadovolji.
koje su izgovarali bili su poput zdravog
će se zapitati i razmisliti prije nego drveta sa dubokim korijenom, za razli- Međutim, kada je ostario, Abdulla-
što nešto obeća nekome, ali će i voditi hu b. Amru, radijallahu anhu, Davudov

broj 82, Januar/Februar, 2018.


14 Ahlak

post, koji je postio od svoje mladosti hu alejhi ve sellem, učestvuje u Bitki na mjesto Hamdan, našu karavanu pre-
nakon što je to obećao pred Poslani- Uhudu. U trenucima kada su mušrici sretoše razbojnici. Jedan od njih prođe
kom, sallallahu alejhi ve sellem, po- preuzimali inicijativu u bitki i kada su pored mene i upita me da li imam šta
stade naporan. Ali, iako je Uzvišeni ashabi masovno počeli da se povlače, kod sebe, a ja mu rekoh za zlatnike. On
Allah starijim osobama dao olakšicu u ovaj plemeniti ashab reče: “Gospoda- pomisli da se šalim s njim (jer sam bio
pogledu ramazanskog posta i dozvolio ru moj, ja tražim utočište kod Tebe od dječak) i ode. Kada me je drugi upitao
im da izostave post ukoliko im postane onoga što su učinili ovi (misleći na po- da li imam išta kod sebe, ja i njega oba-
težak i da to nadoknade hranom da- vlačenje ashaba), a odričem se od ono- vijestih o zlatnicima, a on me odvede
tom siromašnima, ovaj ashab nije htio ga što rade ovi (misleći na mušrike). kod njihovog vođe. On me upita da li
odustati od Davudovog posta, koji nije Džennet, tako mi Gospodara, osjećam imam išta kod sebe, a ja i njega oba-
obavezan, jer to je bilo obećanje dato miris Dženneta!” Potom ustraja u borbi vijestih o zlatnicima. Vođa razbojnika,
pred Allahovim Poslanikom, sallalla- ne povlačeći se. Enes b. Malik o tome sav začuđen, tada me upita: ‘Zbog čega
hu alejhi ve sellem, pa ga Abdullah kazuje: “Našli smo ga mrtvog među si ovako iskren?’ Ja mu rekoh da sam se
b. Amr nije htio prekršiti, tako da je mrtvim mušricima, a tijelo mu je bilo na rastanku zakleo majci da ću uvijek
samo govorio: “Volio bih da sam pri- iskasapljeno. Na tijelu smo mu izbrojali govoriti istinu i da neću iznevjeriti to
hvatio olakšicu koju mi je nudio Posla- više od osamdeset rana od sablji, koplja obećanje. Vođu razbojnika pogodi moj
nik, sallallahu alejhi ve sellem.” Ashab i strijela. Poznala ga je njegova sestra postupak i on poče da plače. Tada reče:
Abdullah b. Amr držao je do obećanja po obliku njegovih prstiju.” (Buhari) ‘Ti se plašiš da ne prekršiš obećanje
iako mu je to donosilo zdravstvene po- koje si dao majci, a ja se ne plašim da
Sljedeći u nizu jeste primjer jednog
teškoće, a isto tako postupali su i ostali iznevjerim ugovor sa Allahom?!’ On
islamskog učenjaka, koji je zbog obe-
ashabi. zatim naredi da sve što je oteto karava-
ćanja datog majci rizikovao sav svoj
ni bude vraćeno, i obrati se meni: ‘Zbog
Sljedeći primjer jeste primjer ashaba imetak i majčinu ušteđevinu koju mu
tebe se ja kajem Allahu.’ Tada njegovi
koji nije htio iznevjeriti obećanje, a to je dala kada ga je poslala na dalek put
drugovi u razbojništvu rekoše svome
ga je koštalo života, odnosno počašćen stjecanja islamskog znanja. Ovo je pri-
vođi: ‘Bio si naš vođa u razbojništvu,
je time da ga je Allah uzeo kao šehi- ča šejha Abdulkadira el-Džejlanija,
a sada si postao naš vođa u pokajanju
da u Bitki na Uhudu. Radi se o Ene- rahimehullah, poznatog hanbelijskog
Allahu.’ Oni se tada svi pokajaše Alla-
su b. Nadru, radijallahu anhu, koji nije učenjaka (kojeg sufije neosnovano i
hu za svoje grijehe zbog iskrenosti jed-
učestvovao u Bitki na Bedru, što mu je neopravdano uzimaju za svoga sveca):
nog dječaka.” (Sefuri, Nuzhetul-medža-
jako teško palo. Tada je dao obećanje
“Kada sam napuštao Meku (kao dje- lis ve muntehabun-Nefais, 1/131)
Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi
čak) odlazeći u Bagdad, kako bih tamo
ve sellem, da će biti ustrajan borac u U navedenim primjerima možemo
stjecao znanje, majka mi dade četrde-
sljedećoj bitki protiv mušrika, ako ga uočiti da su se ashabi krajnje ozbiljno i
set dinara (zlatnika). Od mene je na
Allah poživi do tada, i Uzvišeni Allah odgovorno postavljali prema obećanji-
rastanku tražila da joj se zakunem da
počastio ga je da uz Poslanika, sallalla- ma koja su davali muslimani, a kada tek
ću biti uvijek iskren. Kada stigosmo u

broj 82, Januar/Februar, 2018.


15 Ahlak

pogledamo kako su se odnosili prema je diktirao većinu tačaka ugovora, koji bjeći, nastani se u mjestu na obali Cr-
obećanjima data nevjernicima, poželje- je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, venog mora, koje presijeca trgovački
li bismo danas da se muslimani odnose prihvatio. Jedna od tačaka ugovora bila put između Meke i Šama, a koje bijaše
tako jedni prema drugima. je i da svaki musliman koji učini hidžru van okvira teritorije na koju se odno-
iz Meke u Medinu nakon ugovora, sio ugovor sa Hudejbije. Ebu Basir je
Ebu Sufjan, radijallahu anhu, sve dok
mora biti vraćen u Meku, a da suprot- počeo napadati sve mušričke karava-
nije primio islam prilikom osvajanja
no ne važi, to jest ako neko od stanov- ne, a ubrzo mu se počeše priključivati
Meke, osme godine po Hidžri, smatrao
nika Medine pobjegne u Meku, u tom ashabi koji su bježali iz Meke, a zbog
je Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi
slučaju mušrici Meke nemaju obavezu ugovora sa Hudejbije nisu mogli ići u
ve sellem, za svog najvećeg neprijatelja
da ga vrate Medinelijama. I samo što Medinu. Među onima koji se pridru-
i lično je predvodio sve bitke i ratove
je dogovor sklopljen, na Hudejbiju pri- žiše vojsci Ebu Basira bijaše i Džen-
koji su mušrici Meke vodili protiv Po-
stiže Džendel, radijallahu anhu, Suhej- del, radijallahu anhuma. Mušrici Meke
slanika, sallallahu alejhi ve sellem. Ali,
lov sin, mladić koji je primio islam, nisu tada imali drugo rješenje nego
kada je prilikom trgovačkog putovanja
htio se pridružiti Poslaniku, sallallahu da zamole Poslanika, sallallahu alejhi
u Šamu bio doveden pred bizantijskog
alejhi ve sellem, i ashabima, radijallahu ve sellem, da promijeni tačku ugovo-
cara Heraklija, koji se htio informisati
anhum. Njega je otac Suhejl, iz straha ra koji se odnosio na zabranu doselja-
o Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem,
da mu sin ne učini hidžru, prije nego vanja muslimana iz Meke u Medinu.
i kada ga je ovaj, između ostalog, upi-
što je pošao na Hudejbiju da prego- Tako Uzvišeni primi dovu Poslanika,
tao da li Poslanik krši dato obećanje,
vara sa muslimanima, svezao u kući, sallallahu alejhi ve sellem, i ovih asha-
Ebu Sufjan je odgovorio: “Ne!”
ali on se uspio osloboditi i pobjeći iz ba i dade im izlaz iz teške situacije, a
Na trenutak zastanimo i razmisli- Meke. Kada je stigao, molio je Poslani- Allahov Poslanik ne prekrši svoju riječ
mo o ovoj situaciji: Najveći Poslani- ka, sallallahu alejhi ve sellem, da ga ne i ugovor sa Hudejbije, koji je koristio
kov neprijatelj svjedoči o povjerljivosti vrati mušricima i Poslanik, sallallahu muslimanima (napomenimo samo jed-
Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. alejhi ve sellem, nije želio da ga vrati, nu činjenicu, da je do Hudejbije u roku
Kako bi danas izgledalo svjedočenje ali je ugovor već bio sklopljen i Suhejl od 19 godina poslanstva i dave islam
naših supruga, djece i ljudi koji su nam se pozvao na obaveznost poštivanja primilo oko tri hiljade ljudi, a da je od
najbliži o našem odnosu prema datim dogovora. Suhejl je čak naredio da se Hudejbije do osvajanja Meke, dakle, u
obećanjima? njegov sin ponovo sveže i bičuje pred roku od dvije godine, zbog posljedica
Imam Muslim u svom Sahihu bilježi muslimanima, a cijeli taj prizor Posla- ugovora sa Hudejbije islam primilo
predaju od Huzejfe b. Jemana, radija- nik, sallallahu alejhi ve sellem, posma- oko sedam hiljada ljudi, dvostruko više
llahu anhu, u kojoj Huzejfa pripovije- trao je zajedno sa ashabima, ali ga je nego za 19 godina prije toga). (Vidjeti:
da kako su njega i Ebu Husejla zarobili naredba Uzvišenog da se drži obećanja Ibn Hišam, Sira, 2/323)
kurejšijski mušrici na putu za Medinu spriječila da bilo šta poduzme, iako je,
Podsjetimo se da su se predislamski
sumnjajući da su pošli učiniti hidžru. vojno gledajući, bio u mogućnosti da
Arapi, mušrici, držali obećanog, i da je
Tada su ih njih dvojica ubijedili da su spasi Džendela, radijallahu anhu. Alla-
to bila jedna od njihovih plemenitih
pošli na obično putovanje u Medinu, hov Poslanik, sallallahu alejhi ve se-
osobina.
ali su pušteni tek kada su mušricima llem, podsticao je Džendela na sabur,
uz dovu da mu Allah što prije dadne Jedan od ashaba koji se istakao svo-
dali obećanje da neće ratovati protiv
izlaz iz teške situacije. Izlaz je i došao jom hrabrošću i u džahilijetu, a kasnije
njih. Kada je trebalo odazvati se Alla-
vrlo brzo preko ashaba Ebu Basira, ra- i u islamu, Amr b. Ma’di, radijallahu
hovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve
dijallahu anhu. I on je, kao i Džendel, anhu, u džahilijetu je, dok je putovao
sellem, i poći u Pohod na Bedr, Hu-
uspio pobjeći mušricima Meke nakon pustinjom, u daljini ugledao jednog
zejfa, radijallahu anhu, spomenu svoje
ugovora na Hudejbiji i utočište je na- čovjeka i njegovu jahalicu. Požurio
obećanje dato mušricima. Allahovom
šao u Medini. Ali, nakon što mušrici je ka tom čovjeku želeći da ga ubije.
Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem,
poslaše dvojicu izaslanika u Medinu da Kada mu se približio, vidio je da se čo-
tada je bio potreban svaki čovjek koji
vrate Ebu Basira, Allahov Poslanik, sa- vjek odmara, a da je konj svezan pored
je bio sposoban nositi oružje, trebalo je
llallahu alejhi ve sellem, morao je opet njega. Tada mu Amr viknu da ustane
boriti se protiv tri puta brojnije vojske,
da ispoštuje dogovor sa Hudejbije i da i da se bori sa njim, a ovaj čovjek reče
protiv onih koji ih istjeraše iz Meke,
preda ovog ashaba izaslanicima da ga Amru: “Zar ćeš me ubiti dok si na
oduzeše im sav imetak i ubiše neke od
vrate u Meku. Na rastanku sa ovim konju, a ja na svojim nogama?!” Tada
muslimana. Ali, Allahov Poslanik znao
ashabom Poslanik, sallallahu alejhi ve Amr, kako bi borba bila poštena, obeća
je šta znači prekršiti dato obećanje,
sellem, prouči dovu da i njemu Allah ovom čovjeku da ga neće napasti dok
makar se radilo i o nevjernicima i on
dadne izlaz iz teške situacije, i kroz po- se ovaj ne popne na svoga konja. Ovaj
im tada reče: “Vas dvojica ste slobodni.
eziju dade išaret ovom ashabu šta treba čovjek iskoristi obećanje koje mu dade
Vaše obećanje njima sprečava vas da po-
da uradi, pa reče: “Blago se majci ono- Amr, odveza svoga konja i ode pješke
đete s nama, a mi ćemo pomoć tražiti od
ga ko započne rat, a uz sebe ima vojsku.” od Amra, znajući da ga ovaj neće na-
Allaha.”
(Buhari, Sahih) pasti sve dok ne uzjaše konja.” (Ahmed
Suhejl b. Amr, radijallahu anhu, prije Džad el-Mevla, Ejamul-Arab fil-dža-
nego što je primio islam, bio je zastu- Ebu Basir je shvatio poruku koju mu
hilije)
pnik mušrika Meke na Hudejbiji i on je uputio Poslanik, sallallahu alejhi ve
sellem, i na putu za Meku, uspije po-

broj 82, Januar/Februar, 2018.


16 Dešavanja u svijetu

ARAPSKA LIGA ĆE LOBIRATI DA UN PRIZNA PALESTINSKU DRŽAVU

da Washington povuče svoju odluku.


Safadi je izjavio: “Mi ćemo se toj odluci suprotstaviti traže-
njem donošenja UN-ove rezolucije kojom se priznaje palestin-
ska država u granicama iz 1967. s Jerusalemom kao glavnim
gradom.” No, nije ulazio u detalje o vremenu početka tih diplo-
matskih poteza, niti je htio reći da li će tražiti rezoluciju Vijeća
sigurnosti ili Generalne skupštine UN-a.
Ahmed Aboul Gheit, generalni sekretar Arapske lige, rekao
je da su mirovni pregovori ugroženi zbog poteza u kojima se
može vidjeti američka pristranost prema Izraelu. “Želimo sma-
njiti gubitke na palestinskoj strani i smanjiti izraelske dobitke”,
dodao je Aboul Gheit.
Generalna skupština UN-a je 21. decembra, na prijedlog koji
“Arapske države uskoro će započeti diplomatske napore s ci- je podnijela Turska, sa 128 glasova za i 35 suzdržanih usvojila
ljem uvjeravanja UN-a da prizna palestinsku državu s Istočnim rezoluciju kojom se odbija Trumpova odluka o Jerusalemu.
Jerusalemom kao glavnim gradom”, kazao je jordanski ministar Ohrabren Trumpovom odlukom, izraelski ministar stanova-
vanjskih poslova Ayman Safadi, izvijestio je Reuters. nja Yoav Galant najavio je planove za izgradnju 14.000 novih
Poseban odbor, koji čine Egipat, Maroko, Saudijska Ara- stambenih jedinica u okupiranom Jerusalemu za židovske do-
bija, Ujedinjeni Arapski Emirati, Palestina i Jordan, formiran seljenike.
je nakon hitnog sastanka Arapske lige u Kairu ubrzo nakon
Trumpove odluke o priznavanju Jerusalema kao glavnog grada (Izvor: middleeastmonitor.com)
Izraela, kako bi se diplomatskim putem pokušalo utjecati na to

ZRAČNI NAPADI
Zračni napadi doprinijeli su udvostručenju stradanja civila
u Iraku i Siriji prošle godine, navodi se u izvještaju britanske
organizacije Action on Armed Violence (AOAV). U globalu,
ubijeno je najmanje 15.399 civila u prvih jedanaest mjeseci
2017. godine, prema podacima organizacije AOAV koja se
bavi monitoringom oružanog nasilja (AOAV).
Broj civilnih žrtava u Siriji povećan je za 55 posto u odnosu
na 2016., dok je u istom razdoblju u Iraku broj civilnih žrtava
povećan za 50 posto. AOAV u svom izvještaju navodi da je ve-
ćina od ukupno 15.399 civilnih žrtava poginulo od posljedica
zračnih napada (58 posto). Ratovi u Siriji, Iraku i Jemenu u
velikoj su mjeri odgovorni za povećanje broja civilnih žrtava.
Podaci za Siriju i Irak u potpunoj su suprotnosti s onima koje preko 11.000 ljudi, dok su stotine još uvijek pod ruševinama.
daju SAD, koje predvode međunarodnu koaliciju za borbu Američka koalicija priznala je da je uzrokovala 800 smrtnih
protiv ISIL-a, koja djeluje na nebu iznad Sirije i Iraka. slučajeva u Siriji i Iraku od 2014. godine, a tvrdi da je izazvala
Organizacija Airwars, koja prati stradanja sa smrtnim po- 326 smrtnih slučajeva civila u Iraku prošle godine. Velika Bri-
sljedicama u Iraku i Siriji, procjenjuje da je u prošloj godini tanija negira da su njene akcije u sklopu koalicije rezultirale
između 11.000 i 18.000 civila poginulo od posljedica napada bilo kakvim civilnim žrtvama. Rezultati novinskog istraživa-
vojne koalicije predvođene SAD-om. nja MEE-a otkrili su da je na mete u Siriji i Iraku od 2014.
palo preko 3.400 bombi koalicione avijacije.
U izvještaju Associated Pressa navodi se procjena da je samo
u Mosulu poginulo najmanje 9.000 civila. No, ako se uzmu u
obzir brojke koje su objavili Amnesty International, Irak Body (Izvor: middleeasteye.net)
Count i UN, broj civila ubijenih u Mosulu mogao biti čak

DVANAEST ŠIIJSKIH MILICIJA NA KOJE IRANSKI REŽIM


TROŠI MILIJARDE DOK IRANSKI NAROD GLADUJE
Iranski narod započeo je novu godi- cenije intenzivno radi na osnivanju raširena prodaja tjelesnih organa, jer
nu masovnim protestima širom zemlje, svojih marionetskih milicija i stranki u mnogi siromasi primorani su da proda-
a glavni razlozi su siromaštvo koje hara zemljama regije. Režim na te aktivnosti ju bubreg kako bi osigurali egzistenciju
zemljom i vojne avanture iranskog re- troši ogromna finansijska sredstva ne svojim porodicama.
žima u zemljama regije, koje koštaju obazirući se na ogromno siromaštvo od
Trenutno iranske milicije siju nered
milijarde dolara godišnje. kojeg pate široki slojevi iranskog druš-
u najmanje devet država u regiji, a naj-
tva, usljed čega je u toj zemlji veoma
Iranski sektaški režim već četiri de- značajnije od tih milicija jesu sljedeće:
broj 82, Januar/Februar, 2018.
17 Dešavanja u svijetu

Hezbollah iz Libana, Ketaibu Hezbollah iz Iraka, Hare-


ketun-nudžeba iz Iraka, Asaibu ehlil-hakk iz Iraka, Fejlek
Bedr iz Iraka, Liva Ebul-Fadl el-Abbas iz Sirije, Hezbo-
llah el-Hidžaz iz Saudijske Arabije, Ensarullah (Husi) iz
Jemena, Liva Fatimijjun iz Afganistana, El-Džebhetul-ila-
mijje li tahriril-Bahrein iz Bahreina, El-Hareketul-islamij-
je (džemat Ibrahima el-Zakzakija) iz Nigerije, i Sipah-e-
Muhammad (Vojska Muhammeda) iz Pakistana.

(Izvor: alarabiya.net)

SJEDINJENE DRŽAVE POSTALE IZOLIRANE I


USAMLJENE U VIJEĆU SIGURNOSTI UN-A
Shlomo Shamir, izraelski autor i analitičar lista Maariv, po-
mno je pratio kako su Sjedinjene Države postale izolirane i
usamljene u Vijeću sigurnosti UN-a, kako tokom posljednjeg
sastanka u vezi sa masovnim protestima u Iranu, tako i u prizna-
vanju Jerusalema kao glavnog grada Izraela.
Najmoćnija država na svijetu suočila se sa protivljenjem če-
trnaest ostalih članica Vijeća sigurnosti i čak oštrom kritikom
svoje politike.
Shamir navodi da su se Sjedinjene Države, uprkos tome što je
američka ambasadorica u UN-u pokušala da u svojim izjavama
demonstrira silu, pokazale nemoćnim.
U vezi sa protestima u Iranu, Shamir ističe kako se četrnaest,
od ukupno petnaest članica Vijeća sigurnosti složilo da su pro-
testi u Iranu zabrinjavajući, ali su te zemlje, također kritizirale
politiku petnaeste članice – SAD-a, prema navedenim protesti- On je zaključio da Sjedinjene Države, uprkos tome, insisti-
ma. Slično se, piše, ponovilo i nakon Trumpovog priznanja Je- raju na sjednicama Vijeća sigurnosti kako bi se “junačile pred
rusalema kao glavnog grada Izraela. Izraelski autor navodi kako Palestincima i Pakistanom, ali da se na pitanju Sjeverne Koreje
je uobičajeno da američka ambasadorica u UN-u drži govore u i Irana pokazuje da Sjedinjene Države gube autoritet i ugled u
kojima oštro napada Iran ili brani Trumpovu odluku u vezi sa svijetu.
Jerusalemom, ali da to postaje sve žalosnije slušati, s obzirom na
to da je gotovo postalo pravilo da su Sjedinjene Države usamlje- (Izvor: arabi21.com)
ne u stavu prema gotovo svim svjetskim problemima.

MAHATIR MOHAMMAD, KANDIDAT OPOZICIJE ZA PREMIJERA MALEZIJE

sko-jordanske granice, kazavši kako se američke trupe tu


nalaze nelegalno. Konašenkov je optužio američke trupe,
koje se nalaze u ovoj bazi, da ne dopuštaju dostavljanje
ruske humanitarne pomoći civilma u tom području, dok
istovremeno sami ne pružaju nikakvu pomoć civilima.
“Zabrana svakog približavanja Tenefu u krugu od 55
kilometara pod prijetnjom potpunog uništenja, desetine
hiljada sirijskih izbjeglica ostavilo je bez humanitarne
pomoći”, kazao je Konašenkov i dodao: “Ponašanje ame-
ričkih snaga i takozvanog međunarodonog saveza u ovom
području može se opisati jedino kao ratni zločin.”
U posljednje vrijeme intenzivirane su međusobne op-
tužbe Rusa i Amerikanaca za činjenje zločina u Siriji, pa
Komanda ruske vojne baze u Hamiminu optužila je i ovu izjavu iz ruske baze treba sagledavati u tom kon-
Sjedinjene Američke Države za ratne zločine protiv sirij- tekstu.
skih civila na jugu zemlje. (Izvor: eldorar.com)
Igor Konašenkov, glasnogovornik ruske baze, obrušio
se i na američku vojnu bazu u gradiću Tenef u blizini sirij-

broj 82, Januar/Februar, 2018.


Piše: Hasan Stranjac 18 Islamski atlas

Muslimani
na ostrvima
KOMORI
Ima jedna muslimanska zemlja za koju mno-
gi sa našeg govornog područja nisu nikad čuli.
Tu zemlju čini skupina ostrva koji se zovu
Komori, a službeni naziv je Unija Komora. U
ovom tekstu donosimo nekoliko informacija
o ovoj zemlji u kojoj je stanovništvo skoro
sto posto muslimansko.

Komori su grupa ostrva u Indij- 2.361 km2. Ovo nam pokazuje da se Francuzi, zatim Madagaskarci i osobe
skom okeanu, sjeverozapadno od Ma- radi o vrlo maloj zemlji. Broj stanovni- porijeklom sa Reuniona. Pretpostavlja
dagaskara. Grupa ostrva sastoji se od: ka procjenjuje se na otprilike 800.000, a se da do 300 autohtonih Komorijana-
Andžuan, Grande Comore, Mayotte i u Mayotte živi oko 200.000 stanovnika. ca slijedi hrišćanstvo. Od blizu 800.000
Moheli i još nekoliko vrlo malih ostrva. komorskih muslimana, ogromna većina
slijedi sunijski šafijski mezheb. Unutar
Sva ova ostrva osim Mayotte pripa-
daju federalnoj državi Komori i pred- Demografija indijske komune prisutna je mala, ali
utjecajna skupina ismailija. Procjene u
stavljaju državu unutar ove federacije.
kojima se udio muslimana u stanovniš-
A Mayotte je francuski prekomorski Izuzme li se veoma mala hrišćanska tvu Komora predstavlja sa 86% su pre-
departman. manjina, stanovništvo Komora isključi- tjerano niske i neutemeljene. (Svjetski
Ostrva imaju vulkansko porijeklo i vo je islamske vjeroispovijesti. Zvanična almanah demografske istorije muslimana)
geološki gledajući ova ostrva su mlada. statistika o vjerskoj strukturi stanovniš-
Vulkan Karthala na Grande Comore tva ne postoji. Procjene o broju musli-
još uvijek je aktivan, 2006. je eruptirao. mana u odnosu na ukupnu populaciju Povijest
Oko nekih od ostrva nalaze se koralni skoro su identične i predstavljaju se sa
grebeni, a more oko ostrva može biti i najmanje 98%, preko 98,3%, zatim 99%,
3000 m duboko. pa, čak, i 99,6%. Hrišćani koji žive na Neki rani izvori spominju trgovačke
Komorima uglavnom su stranci, tačnije rute muslimana i da su Arapi i Perzi-
Površina ova četiri ostrva iznosi
broj 82, Januar/Februar, 2018.
19 Islamski atlas

janci redovno obilazili ova ostrva, tako 1793. malagasijski borci sa Madaga- dallah proglasio je nezavisnost Komora
da je s njima i islam došao na ovo po- skara pravili su upade na ostrva tražeći i postao je prvi predsjednik. Nakon ne-
dručje. Komori su imali bitnu pozici- žrtve da ih učine robovima. Procjenjuje zavisnosti Komori su prošli kroz burna
ju u morskoj trgovini iako su relativ- se da je na Komorima 1865. godine oko vremena. Od nezavisnosti desila su se
no mnogo udaljeni od istočne obale 40% stanovništva bilo robovi. Francuzi dvadeset dva pokušaja vojnog udara,
Afrike. Bilo je kontakta sa današnjim su prvi put uspostavili koloniju 1841. neki su uspjeli, a neki ne. Četiri puta
državama Tanzanijom, Zimbabveom, godine. Komori su služili kao stanica za plaćenici sa francuzom Bobom Denar-
Mozambikom i Kenijom. (The Inter- trgovce koji su putovali u Indiju i Da- dom na čelu preuzeli su vlast. Dva puta,
national Journal of African Historical leki istok, tako je bilo dok se nije otvo- u 1978. i 1990., Francuska je vojno in-
Studies) rio Suecki kanal, i to je znatno uma- tervenisala. Godine 2001. stupio je novi
njilo promet kroz Mozambički kanal. ustav na snagu pri čemu je zemlja dobi-
Evropljani su se zanimali za Komore
Komorska ostrva su Francuzi i drugi la jednu federalnu vrstu uprave.
i ova ostrva imala su strateški položaj
trgovci koristili kao velike plantaže sa
za brodove koji su plovili prema Indiji
kojih su proizvodi išli u druge države.
i drugim dijelovima Azije. Nakon dola-
(Barbara Dubins. The Comoro Islands: “Veliki brak”
ska Portugalaca na početku petnaestog
A Bibliographical Essay. African Stu-
stoljeća i pada istočnoafričkih sultana-
dies Bulletin. African Studies Associa-
ta, snažni omanski sultan Saif b. Sul-
tion, september 1969.) Na Komorima ima jedan interesan-
tan počeo je da potiskuje Nizozemce i
Portugalce. Njegov nasljednik Said b. Godine 1912. protektorati su ukinu- tan običaj. Naime, kad se muškarac i
Sultan povećao je utjecaj Omana u re- ti, a ostrva su postala provincija kolo- žena vjenčaju, to se onda naziva “ma-
giji i premjestio je svoju administraciju nije Madagaskar. (André Bourde. The lim brakom”, a nakon toga dolazi “ve-
u blizinu Zanzibara koji je došao pod Comoro Islands: Problems of a Micro- liki brak”. To je stara tradicija koja se
omansku vlast. Komori su ipak ostali cosm. The Journal of Modern African prenosi sa generacije na generaciju na
nezavisni. (Thomas Spear. 1984. The Studies, may 1965.) ostrvima Grande Comore, Moheli i
Shirazi in Swahili Traditions, Culture, Andžuan, i to je simbol socijalnog sta-
Sa Francuskom je postignut dogo- tusa i taj događaj neizbježan je za sva-
and History. History in Africa. African
vor 1973. da Komori postanu neovisni kog Komorca koji drži do sebe, čak ni
Studies Association)
1978. Referendumi su održani na sva visoki državni zvaničnici to moraju da
četiri ostrva. Stanovnici na svim ostrvi- urade. Ako to ne urade, onda se to sma-
Francuska kolonijalizacija ma osim na Mayotte većinski su glasali tra manjkavošću. Neke elemente naci-
za nezavisnost. Ali, već 6. jula 1975. ko- onalne nošnje Komorci samo mogu
Portugalski istraživači prvi put su po- morski parlament usvojio je unilateral- da nose ako su obavili veliki brak, isto
sjetili arhipelu 1503. godine. Godine nu rezoluciju nezavisnosti. Ahmed Ab- važi i za prve safove u džamijama. Mali

broj 82, Januar/Februar, 2018.


20 Islamski atlas

brak je malo okupljanje koji se proslavi Sredozemnom moru u pokušaju da se ca koji se nadaju boljem životu. Ipak,
i to je dovoljno dok par ne odluči da domognu Evrope. Međutim, u istom nakon te nade mnogi budu razočarani
je vrijeme za veliki brak, ako mogu da momentu na jednom drugom mjestu nakon što ne nađu to čemu su se nada-
plate sve troškove. Veliki brak se desi dešava se ista tragedija već dugo vre- li. Uvijek vreba opasnost od deporta-
najkraće godinu nakon male ceremoni- mena, ali o toj tragediji vrlo se malo cije jer je skoro nemoguće dobiti neku
je, a nekad i mnogo godina nakon toga. piše. boravišnu vizu. A oni koji legalno pre-
Veliki brak uključuje jednu seriju pro- daju zahtjev za azil, godinama čekaju,
slava i okupljanja koja može da potraje Ostrvo Mayotte je dio Francuske, to nekad i 20 godina, da se zahtjev obra-
i dvije sedmice kako bi svi iz sela, a ne- je 101. departement Republike Fran- di. Vlasti na Mayotte procjenjuju da
rijetko i iz susjednih sela, bili uključeni cuske, a ujedno je i centar jedne velike je oko 40% stanovnika ilegalno nasta-
u proslave. Veliki brak je bitan za oboje, krize na Indijskom okeanu. Mayotte njeno, što za mnoge znači da nemaju
i supruga i suprugu. Neke estetske pri- ima površinu od oko 400 kvadratnih pristup obrazovanju ili zdravstvenom
preme počnu šest mjeseci prije događa- kilometara i populaciju od nešto više sistemu. Razočarenje je veliko i kad ih
ja, a nekad žena počne samo sedmicu od 200.000 stanovnika. Većina njih su ne dočekaju s gostoprimstvom stanov-
prije sa pripremama, ovisno o finansij- muslimani. Ostrvo je okruženo koral- nici Mayotte koji su inače porijeklom
skom stanju. Ovo veliko slavlje košta nim grebenima i drevni arapski mo- isti narod.
hiljade eura, a nekad dostigne i cifru od replovci često bi se nasukali sa svojim
20.000 eura, što predstavlja ogromne brodovima zbog varljivo plitkog mora Što se tiče toga da je ostrvo Mayotte
sume gledajući da su Komori među na nekim mjestima, zbog toga su to ostalo pod francuskom vlašću, nakon
dvadeset najsiromašnijih država na svi- ostrvo nazvali Ostrvo smrti. proglašavanja nezavisnosti koju Fran-
jetu. Iako finansijsko stanje nije dobro cuska nije priznala u prvom momentu,
Godine 1995. vize za ulaz na Francuzi su organizovali, kontrolisali i
kod mnogih, Komorci se ipak pridrža- Mayotte uvedene su za stanovnike
vaju ove tradicije i štede godinama za nadzirali drugi referendum na ostrvu
Komora. Procedure su skupe i teške Mayotte, priznali su nezavisnost osta-
ovu ceremoniju. U društvu se neko ko i mnogi sa Komora se usude na vrlo
još nije prošao ovu ceremoniju smatra lih ostrva. Ishod toga bio je da je ostr-
opasan i skup put, preko mora u ma- vo Mayotte ostalo u sastavu Francu-
“nezrelim” i nepotpunog socijalnog sta- lim pretrpanim čamcima pokušavaju
tusa. Ovaj događaj ima ogroman utjecaj ske. Francuska itekako ima interes da
da dođu do Mayotte. Od Andžuana do imaju svoju strateški važnu teritoriju
i na sam brak, supružnici osjećaju da je Mayotte ima oko 70 kilometara. Rela-
njihova veza sada još jača i bolja i da još tako daleko u Indijskom okeanu. A na
tivno visok postotak se uguši na tom drugim ostrvima jedan Francuz Bob
više vole nego prije. (Aljazeera.com) putu. Ovi čamci se vrlo lahko prevr- Denard vodio je vojni udar i uslijedi-
nu. Vlasti sa Andžuana tvrde da je broj li su mnogi udari, ali Komori su ostali
žrtava od 1995. godine oko 50.000, nezavisni. Ova nestabilnost dovela je
Mayotte, ostrvo smrti a Francuzi tvrde da je brojka mnogo do toga da su Komori jedna od najsi-
niža, između 7.000 i 10.000. Može se romašnijih zemalja svijeta. (Aljazeera.
reći da je ovo more između Andžuana com)
Svakodnevno čitamo vijesti o mi- i Mayotte jedno od najvećih grobalja
grantima koji tragično stradaju na na svijetu. Većina žrtava su žene i dje-

broj 82, Januar/Februar, 2018.