Anda di halaman 1dari 2

RUBRIK KHIDMAT KOMUNITI

Tahap Kompetensi
Perkara
1 2 3 4 5
Sangat Lemah Lemah Memuaskan Baik Cemerlang

 Permasalahan
dinyatakan dengan
 Permasalahan  Permasalahan
 Permasalahan jelas dengan bahasa
 Permasalahan tidak dinyatakan tetapi dinyatakan tetapi
dinyatakan dengan yang mudah
disebut. tidak jelas. sukar difahami.
jelas. difahami
KUIZ  Penyelesaian  Penyelesaian  Penyelesaian
 Penyelesaian  Penyelesaian
(10%) masalah tidak masalah dinyatakan masalah dinyatakan
masalah dinyatakan masalah dinyatakan
dinyatakan tetapi sukar dicari tetapi agak sukar
dengan jelas. dengan jelas, mudah
(0-2) dan difahami. difahami.
(7-8) dikesan dan bahasa
(2-4) (5-6)
yang difahami.
(9-10)

Kertas Perancangan yang


RUBRIK PROJEK Kertas Perancangan yang Kertas Perancangan yang Kertas Perancangan yang
disediakan Kertas Perancangan yang
disediakan tidak kemas, disediakan agak kemas, disediakan sangat kemas,
kurang kemas, tidak disediakan kemas, tidak
• Kertas tidak lengkap dan tidak hampir lengkap dan tidak lengkap mengikut format
lengkap dan tidak lengkap dan mengikut
Perancangan mengikut format yang mengikut format yang yang ditetapkan dan
mengikut format yang format yang ditetapkan
Projek ditetapkan ditetapkan berkreativiti tinggi
ditetapkan (14-17)
(20%) (0-3) (10-13) (18-20)
(4-9)

RUBRIK PROJEK Aktiviti yang dijalankan Aktiviti yang dijalankan Aktiviti yang dijalankan
Aktiviti yang dijalankan Aktiviti yang dijalankan
adalah kurang berkualiti adalah kurang berkualiti Adalah cemerlang,
tidak mencapai objektif berkualiti dan mencapai
• Pelaksanaan tetapi mencapai objektif dan mencapai objektif berkualiti dan mencapai
yang ditetapkan objektif yang ditetapkan
projek yang ditetapkan yang ditetapkan objektif yang ditetapkan
(0-9 markah) (26-33)
(30%) (10-17) (18-25) (34-40)
Tahap Kompetensi
Perkara
1 2 3 4 5
Sangat Lemah Lemah Memuaskan Baik Cemerlang

Memperlihatkan
Memperlihatkan Memperlihatkan
keyakinan diri yang Memperlihatkan
keyakinan diri yang keyakinan diri yang
Tiada keyakinan diri. minimum. Dapat keyakinan diri yang
sederhana. Dapat tinggi. Dapat berinteraksi
Tiada interaksi dengan berinteraksi bersama tinggi. Dapat berinteraksi
RUBRIK PROJEK berinteraksi bersama bersama audien dengan
audien. Tidak mampu audien dengan bersama audien dengan
audien dengan cemerlang. Mampu
menarik perhatian minimum. Kurang baik. Mampu menarik
• Pembentangan sederhana. Mampu menarik perhatian
audien dan tidak berkeupayaan menarik perhatian audien dan
Laporan Projek menarik perhatian audien dan dapat
menunjukkan kefahaman perhatian audien dan dapat menunjukkan
(10%) audien dan menunjukkan menunjukkan kefahaman
isi. Tiada keupayaan menunjukkan kefahaman kefahaman isi serta
kefahaman isi dengan isi serta mampu
untuk menghurai isi. isi yang terhad dengan mampu menghuraikan
penghuraian yang menghuraikan dengan
(0-3) penghuraian yang kurang dengan baik.
sederhana. cemerlang.
jelas. (14-17)
(10-13) (18-20)
(4-9)

Laporan yang disediakan Laporan yang disediakan Laporan yang disediakan Laporan yang disediakan
RUBRIK PROJEK Laporan yang disediakan
tidak kemas, tidak kurang kemas, tidak agak kemas, hampir sangat kemas, lengkap
kemas, tidak lengkap dan
lengkap dan tidak lengkap dan tidak lengkap dan tidak mengikut format yang
• Laporan Projek mengikut format yang
mengikut format yang mengikut format yang mengikut format yang ditetapkan dan
(30%) ditetapkan
ditetapkan ditetapkan ditetapkan berkreativiti tinggi
(14-17)
(0-3) (4-9) (10-13) (18-20)