Anda di halaman 1dari 15

DSKP & STRATEGI PdPc

BIDANG : AL QURAN

TAJUK: MAD ASLI DAN MAD FAR’IE

STANDARD PEMBELAJARAN STRATEGI PdPc ELEMEN MERENTAS


(Untuk panduan sila rujuk DSKP MS 8) KURIKULUM
(Jika ada)
1.20.1 Menjelaskan maksud 1. Talaqqi dan Musyafahah Nilai murni
dan cara bacaan 2. Tikrar - bersungguh-
hokum tajwid 3. Aktiviti berkumpulan sungguh
( cari ayat) - kerjasama
berikut beserta
4. Pembentangan
contoh:
i. Mad Asli
ii. Mad Arid lil
Sukun
iii. Mad wajib
mutasil
iv. Mad jaiz
munfasil
v. Mad lin
vi. Mad iwad
vii. Mad badal
1.20.2 Menentukan dan 1. Berpusatkan pada murid -kerjasama
membaca ayat al-quran yang -aktiviti berkumpulan
mengandungi hukum di atas. - mix n match

1.20.3 Mengamalkan hukum 1.Pembacaan di dalam kelas secara -fokus


tajwid di atas dalam bacaan al- - kumpulan
quran secara beradab dan - individu secara rawak
( 5 minit sebelum memulakan
beristiqamah
pembelajaran)
BIDANG : AL-QURAN

TAJUK: HAFAZAN (AYAT 1-10 SURAH AL-KAHFI)

STANDARD PEMBELAJARAN STRATEGI PdPc ELEMEN MERENTAS


(Untuk panduan sila rujuk DSKP MS 8) KURIKULUM
(Jika ada)
1.19.1 Membaca ayat 1-10 1) Talaqqi Musyafahah
surah Al-Kahfi dengan betul,
lancar dan bertajwid.

1.19.2 Menyatakan intisari ayat Pembelajaran berpusatkan murid:


Contoh aktiviti:
1) Membina peta i-Think
2) Pembentangan
1.19.3 Menghafaz ayat 1-10 1) Pembelajaran berpusatkan murid: Bersungguh-sungguh
surah Al-Kahfi dengan betul, Tikrar
lancar dan bertajwid.
1.19.4 Mengamalkan bacaan 1. Pembelajaran Konstruktif Kerjasama
ayat 1-10 surah Al-Kahfi dalam
Contoh aktiviti :
solat dan zikir secara beradab
dan istiqamah KULTUM (Kuliah 7 Minit)

BIDANG : AL-QURAN
TAJUK: AYAT KEFAHAMAN (SURAH GHAFIR AYAT 67)

STANDARD PEMBELAJARAN STRATEGI PdPc ELEMEN MERENTAS


KURIKULUM
(Untuk panduan sila rujuk DSKP MS 8)
(Jika ada)
1.25.1 Membaca ayat 67 1.Talaqqi dan Musyafahah 1.Nilai Murni
surah Ghafir dengan betul,
Contoh aktiviti : Contoh :
lancer serta bertajwid
- Mendengar bacaan contoh guru/ Bekerjasama
1.25.2 Menyatakan terjemahan
audio
ayat
Mengikut bacaan guru atau audio –
2. mix n match

- Potongan ayat dan potongan


maksud

1.25.3 Menerangkan perkara 1. Teknologi maklumat dan 1. NilaiMurni


berikut dan komunikasi Contoh :
menghubungkaitkannya
Contoh aktiviti: Bersungguh-sungguh
dengan kekuasaan Allah:
- carian internet
i. Proses kejadian manusia

ii. Fasa kehidupan manusia

1.25.4 Merumuskan . Pembelajarankontekstual 1.Nilai Murni


pengajaran ayat 67 surah
Contohaktiviti : Contoh :
Ghafir dan hubungkaitkannya
dengan Sains dan kehidupan. Gallery walk Bekerjasama

1.25.5 Memperbanyakkan
amalan soleh secara beradab
dan istiqamah

BIDANG : HADIS

TAJUK: SIFAT NEGATIF


STANDARD PEMBELAJARAN STRATEGI PdPc ELEMEN MERENTAS
(Untuk panduan sila rujuk DSKP MS 30-31) KURIKULUM
(Jika ada)
2.7.1 Menyatakan hadis dengan betul. Pembelajaran berpusatkan murid: 1. Nilai Murni
Contoh aktiviti: Contoh :
2.7.2 Menyatakan terjemahan hadis - Mix & match (suai padan matan dan - Kerjasama
terjemahan) - Taat
2.7.3 Menerangkan sifat negatif yang Contoh aktiviti: -
dinyatakan dalam hadis. - Round Table
- Peta iThink/ KBAT analisis – contoh
sifat negatif yang berlaku di sekolah
2.7.4 Merumuskan pengajaran hadis Contoh aktiviti:
dan menghubungkaitkan dengan -think –pair-share
kehidupan.
2.7.5 Menjauhi sifat negatif yang Pembelajaran kontektual
dinyatakan di dalam hadis dan - Rajin membuat kerja sekolah, berani
mengamalkan hadis sebagai doa secara mengutarakan kebenaran/pendapat
beradab dan istiqamah

BIDANG : AQIDAH

TAJUK: BERIMAN KEPADA RASUL

STANDARD PEMBELAJARAN STRATEGI PdPc ELEMEN MERENTAS


(Untuk panduan sila rujuk DSKP MS 8) KURIKULUM
(Jika ada)
3.6.1 Menyatakan maksud beriman 1. Pembelajaran berpusatkan murid. 1. Nilai murni
kepada rasul Contoh aktiviti : Contoh :
3.6.2.Menyatakan dalil naqli - Round table -Bekerjasama
- Mix & match -taat
kewujudan beriman kepada rasul
2. Pembelajaran Masteri -hormat
3.6.3.Menyatakan pengertian nabi - Melengkapkan lembaran menghormati
dan rasul pengukuhan
3.6.7. Menjelaskan maksud asmatul - Kuiz
rasul 3. Persembahan
3.6.8. Menjelaskan maksud mukjizat - Powerpoint
berserta contoh - Pameran
3.6.9. Menjelaskan maksud ulul- 4.Gallery walk (Lawatan ke galeri)
Azmin
3.6.4.Menyatakan sifat wajib,
mustahil dan harus bagi rasul
3.6.6.Menjelaskan hikmah rasul
dipilih dikalangan manusia
3.6.10.Menjelaskan contoh kecekalan
rasul ulul Azmin
3.6.11.Menerangkan tugas rasul

3.6.10. Menjelaskan secara ringkas 25 1. Gallery walk (Lawatan ke galeri) 1. Iktibar


rasul 2. Kedai kopi 2. teladan
3.6.11. Merumuskan kesan beriman 1. 2. Mengamalkan
kepada rasul dan sunnah rasullah
menghubungkaitkan dengan
kehidupan
3.6.12. Menghayati dan mengamalkan
sunnah Rasulullah dalam
kehidupan secara beradab dan
istiqamah

BIDANG : FEKAH

TAJUK: SOLAT SUNAT TAHIYATUL MASJID DAN SOLAT HAJAT

STANDARD PEMBELAJARAN STRATEGI PdPc ELEMEN MERENTAS


(Untuk panduan sila rujuk DSKP MS 42,43) KURIKULUM
(Jika ada)
Pembelajaran berpusatkan murid
4.19.1 Menyatakan maksud, hukum
dan dalil Solat Sunat Tahiyatul Masjid Contoh aktiviti :
1.Pembentangan berkumpulan (peta buih)
2.Mix & match
3.Kuiz
4. Pembelajaran Masteri
- Melengkapkan lembaran pengukuhan
4.19.2 Menyatakan maksud, hukum Pembelajaran berpusatkan murid
dan dalil Solat Sunat Hajat Contoh aktiviti :
1. Pembentangan berkumpulan(peta buih)
2.Mix & match
3. Kuiz
4. Pembelajaran Masteri
-Melengkapkan lembaran pengukuhan

4.19.3 Menerangkan hikmah Pembelajaran berpusatkan murid Sains Kelebihan


menunaikan Solat Sunat Tahiyatul solat –amalan sujud
Masjid dan Solat Sunat Hajat Teknologi maklumat & komunikasi membantu oksigen
Contoh aktiviti :
sampai sepenuhnya
1.Carian internet (Hikmah Solat) ke ruang otak

4.19.4 Melaksanakan amali Solat Sunat Pembelajaran berpusatkan murid


Tahiyatul Masjid dan Solat Sunat Hajat
1.Senarai semak Amalan Sunat
Harian/Mingguan/Bulanan
2. Amali di Surau sekolah (pemerhatian guru)
Pembelajaran berpusatkan murid
4.19.5 Melazimi Solat Sunat Tahiyatul
Masjid dan Solat Sunat Hajat Pembelajaran Kontekstual
-pelajar solat Sunat Hajat
-Pelajar Solat Sunat Tahiyatul Masjid
BIDANG : SIRAH & TAMADUN ISLAM

TAJUK: TOKOH SAHABAT

STANDARD PEMBELAJARAN STRATEGI PdPc ELEMEN MERENTAS


(Untuk panduan sila rujuk DSKP MS 8) KURIKULUM
(Jika ada)
5.9.1 Menyatakan riwayat hidup 1. Pembelajaran berpusatkan murid Kesungguhan
tokoh secara ringkas
Contoh aktiviti :

Membina peta i-think

Bicara berirama
5.9.2 Merumuskan iktibar daripada 1. Pembelajaran berpusatkan murid Patriotisme
perjuangan tokoh sahabat dan
Contoh aktiviti :
menghubungkaitkan dengan Cntakan Ilmu
kehidupan. Simultaneous Round Table
i. Bilal Bin Rabah (Keimanan) Pemurah
ii. Muaz Bin Jabal (Keilmuan)
iii. Abdul Rahman Bin Auf (Ekonomi) Berani
iv. Khalid Bin Al-Walid (Kepahlawanan)

5.9.3 Sanggup berkorban


melaksanakan perintah Allah SWT
secara beradab dan istiqamah.

BIDANG : ADAB
TAJUK: BERKOMUNIKASI

STANDARD PEMBELAJARAN STRATEGI PdPc ELEMEN MERENTAS


KURIKULUM
(Untuk panduan sila rujuk DSKP MS 8)
(Jika ada)
6.13.1 Menyatakan maksud 1. Pembelajaran berpusatkan murid. 1. Nilai Murni
komunikasi Contoh aktiviti : Contoh :

- Role play - Kerjasama


6.13.2 Menerang adab komunikasi - Rally robin - bertanggungjawab

i. tidak lalai daripada melakukan


ibadah dan tanggungjawab 2. Pembelajaran Penyelesaian Masalah

ii. menggunakan bahasa yang sopan


dan sesuai

iii. kesesuaian masa dan tempat

iv. memastikan kesahihan maklumat

v. tidak menyebarkan fitnah dan


membuka aib

6.13.3 Merumuskan hikmah Contoh aktiviti :


beradab ketika berkomunikasi
- Peta i-Think
- Round Table

6.13.4 Bertanggungjawab semasa 1. Pembelajaran Kontekstual


berkomunikasi secara beradab dan - Meminta kebenaran daripada
istiqamah guru untuk keluar kelas
- Menyampaikan maklumat ketika
pembentangan
2. Pembelajaran Masteri
- Melengkapkan lembaran
pengukuhan
- Kuiz