Anda di halaman 1dari 7

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

DINAS PENDIDIKAN
SD NEGERI CEMENG BAKALAN I
JLN. BALAI DESA CEMENG BAKALAN NO. 115 TELP. 031 8945611 KODE POS 61222

SURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI CEMENG BAKALAN I


KECAMATAN SIDOARJO
Nomor : 895.5/49/404.3.1.1.26/2011

Tentang
Pembentukan TIM Pengembangan Kurikulum
SDN Cemeng Bakalan I Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo
Tahun Pelajaran 2009 – 2010

Menimbang : Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan yang sesuai dengan
perkembangan IPTEK dan paradigma baru dalam pendidikan, perlu dibentuknya Tim
Pengembangan Kurikulum.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
(SISDIKNAS)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005, tentang Standar Nasional
Pendidikan.
3. Permendiknas RI Nomor 22 tahun 2006, tentang Standar Isi.
4. Permendiknas Nomor 23 tahun 2006, tentang Standar Kompetensi kelulusan.
5. Permendiknas Nomor 24 tahun 2006, tentang Peraturan Pelaksanaan
Permendiknas Nomor 22 dan 23 tahun 2006.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 tahun 2007, tentang Standar
Pengelolaan Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,
Pertama : Terbentuknya Tim Pengembang Kurikulum Tahun Pelajaran 2010 / 2011 dengan
susunan Tim sebagaimana tersebut dan lampiran keputusan.
Kedua : Tugas Tim Pengembang dalam keputusan ini adalah sebagai berikut :
a. Melaksanakan telaah dan analisis Kurikulum SD Negeri Cemeng Bakalan I Kec.
Sidoarjo Kab. Sidoarjo Tahun Pelajaran 2009 / 2010.
b. Membuat berita acara telaah dan analisis Kurikulum sesuai dengan hasil untuk
dimasukkan pada Kurikulum SDN Cemeng Bakalan I Tahun Pelajaran 2010 /
2011 sebagai hasil revisi dan pengembangan Kurikulum.
Ketiga : Pelaksanaan telaah dan analisis Kurikulum pada tanggal 20 sampai dengan 25 Juni
2010, di SDN Cemeng Bakalan I Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo.
Keempat : Segala biaya pelaksanaan telaah dan analisis sebagaimana diktum ketiga keputusan
ini, pada APBS Tahun Pelajaran 2009 / 2010.
Kelima : Dengan berlakunya keputusan ini, maka keputusan yang mengatur hal – hal yang
sama sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.
Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sidoarjo
Pada tanggal : 25 Juni 2011

Kepala Sekolah

Dra.TUTIEK ERNAWATI, M.Pd


NIP. 19600901 198112 2 003
PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
DINAS PENDIDIKAN
SD NEGERI CEMENG BAKALAN I
JLN. BALAI DESA CEMENG BAKALAN NO. 115 TELP. 031 8945611 KODE POS 61222

KEPUTUSAN
KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI CEMENG BAKALAN I
KECAMATAN SIDOARJO
Nomor : 800/07/404.3.1.1.26/2010

Tentang

Penugasan Guru Dalam Rangka Kegiatan Proses Belajar Mengajar


Bimbingan dan Penyuluhan Semester II Tahun Pelajaran 2009 – 2010

Menimbang : Bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan proses belajar mengajar di Sekolah
Dasar Negeri Cemeng Bakalan I Kecamatan Sidoarjo, perlu menetapkan tugas guru.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
(SISDIKNAS)
2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004, tentang pemerintah Otonomi Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005, tentang Standar Nasional
Pendidikan.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2001, tentang
Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Sidoarjo.
7. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005, tentang Guru dan Dosen.
8. Permendiknas Nomor 22 tahun 2006, tentang Standar Isi.
9. Permendiknas Nomor 23 tahun 2006, tentang Standar Kelulusan.
10. Permendiknas Nomor 24 tahun 2006, tentang Peraturan Pelaksanaan
Permendiknas Nomor22 dan 23 tahun 2006.
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 tahun 2007, tentang
Sertifikasi Guru Dalam Jabatan.
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 9 tahun 2007, tentang Standar
Pengelolaan Pendidikan.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008, tentang Guru.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,
Pertama : Pembagian tugas guru dalam rangka melaksanakan Proses Belajar Mengajar
Bimbingan Penyuluhan seperti tersebut dalam lampiran keputusan ini.
Kedua : Masing – masing guru melaporkan pelaksanaan tugasnya secara tertulis dan berkala
kepada Kepala Sekolah
Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini, dibebankan kepada
anggaran yang sesuai.
Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan
pembetulan sebagaimana mestinya.
Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Sidoarjo
Pada tanggal : 2 Januari 2010

PLT.Kepala Sekolah

AGUS PURWADI, S.Pd. M.P.d


NIP. 19600819 197907 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO


DINAS PENDIDIKAN
SD NEGERI CEMENG BAKALAN I
JLN. BALAI DESA CEMENG BAKALAN NO. 115 TELP. 031 8945611 KODE POS 61222

KEPUTUSAN
KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI CEMENG BAKALAN I
KECAMATAN SIDOARJO
Nomor : 800/48/404.3.1.1.26/2010

Tentang

Penugasan Guru Dalam Rangka Kegiatan Proses Belajar Mengajar


Bimbingan dan Penyuluhan Semester I Tahun Pelajaran 2010 – 2011

Menimbang : Bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan proses belajar mengajar di Sekolah
Dasar Negeri Cemeng Bakalan I Kecamatan Sidoarjo, perlu menetapkan tugas guru.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
(SISDIKNAS)
2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004, tentang pemerintah Otonomi Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005, tentang Standar Nasional
Pendidikan.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2001, tentang
Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Sidoarjo.
5. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005, tentang Guru dan Dosen.
6. Permendiknas Nomor 22 tahun 2006, tentang Standar Isi.
7. Permendiknas Nomor 23 tahun 2006, tentang Standar Kelulusan.
8. Permendiknas Nomor 24 tahun 2006, tentang Peraturan Pelaksanaan
Permendiknas Nomor22 dan 23 tahun 2006.
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 tahun 2007, tentang
Sertifikasi Guru Dalam Jabatan.
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 9 tahun 2007, tentang Standar
Pengelolaan Pendidikan.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008, tentang Guru.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,
Pertama : Pembagian tugas guru dalam rangka melaksanakan Proses Belajar Mengajar
Bimbingan Penyuluhan seperti tersebut dalam lampiran keputusan ini.
Kedua : Masing – masing guru melaporkan pelaksanaan tugasnya secara tertulis dan berkala
kepada Kepala Sekolah
Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini, dibebankan kepada
anggaran yang sesuai.
Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan
pembetulan sebagaimana mestinya.
Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Sidoarjo
Pada tanggal : 12 Juli 2010

Kepala Sekolah

Dra.TUTIEK ERNAWATI, M.Pd


NIP. 19600901 198112 2 003

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO


DINAS PENDIDIKAN
SD NEGERI CEMENG BAKALAN I
JLN. BALAI DESA CEMENG BAKALAN NO. 115 TELP. 031 8945611 KODE POS 61222

KEPUTUSAN
KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI CEMENG BAKALAN I
KECAMATAN SIDOARJO
Nomor : 800/07/404.3.1.1.26/2009

Tentang

Penugasan Guru Dalam Rangka Kegiatan Proses Belajar Mengajar


Bimbingan dan Penyuluhan Semester I Tahun Pelajaran 2009 – 2010

Menimbang : Bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan proses belajar mengajar di Sekolah
Dasar Negeri Cemeng Bakalan I Kecamatan Sidoarjo, perlu menetapkan tugas guru.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
(SISDIKNAS)
2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004, tentang pemerintah Otonomi Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005, tentang Standar Nasional
Pendidikan.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2001, tentang
Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Sidoarjo.
5. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005, tentang Guru dan Dosen.
6. Permendiknas Nomor 22 tahun 2006, tentang Standar Isi.
7. Permendiknas Nomor 23 tahun 2006, tentang Standar Kelulusan.
8. Permendiknas Nomor 24 tahun 2006, tentang Peraturan Pelaksanaan
Permendiknas Nomor22 dan 23 tahun 2006.
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 9 tahun 2007, tentang Standar
Pengelolaan Pendidikan.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008, tentang Guru.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,
Pertama : Pembagian tugas guru dalam rangka melaksanakan Proses Belajar Mengajar
Bimbingan Penyuluhan seperti tersebut dalam lampiran keputusan ini.
Kedua : Masing – masing guru melaporkan pelaksanaan tugasnya secara tertulis dan berkala
kepada Kepala Sekolah
Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini, dibebankan kepada
anggaran yang sesuai.
Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan
pembetulan sebagaimana mestinya.
Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Sidoarjo
Pada tanggal : 13 Juli 2009

PLT.Kepala Sekolah

AGUS PURWADI, S.Pd. M.P.d


NIP. 19600819 197907 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO


DINAS PENDIDIKAN
SD NEGERI CEMENG BAKALAN I
JLN. BALAI DESA CEMENG BAKALAN NO. 115 TELP. 031 8945611 KODE POS 61222

KEPUTUSAN
KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI CEMENG BAKALAN I
KECAMATAN SIDOARJO
Nomor : 800/02/404.3.1.1.26/2011

Tentang

Penugasan Guru Dalam Rangka Kegiatan Proses Belajar Mengajar


Bimbingan dan Penyuluhan Semester II Tahun Pelajaran 2010 – 2011

Menimbang : Bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan proses belajar mengajar di Sekolah
Dasar Negeri Cemeng Bakalan I Kecamatan Sidoarjo, perlu menetapkan tugas guru.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
(SISDIKNAS)
2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004, tentang pemerintah Otonomi Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005, tentang Standar Nasional
Pendidikan.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2001, tentang
Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Sidoarjo.
5. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005, tentang Guru dan Dosen.
6. Permendiknas Nomor 22 tahun 2006, tentang Standar Isi.
7. Permendiknas Nomor 23 tahun 2006, tentang Standar Kelulusan.
8. Permendiknas Nomor 24 tahun 2006, tentang Peraturan Pelaksanaan
Permendiknas Nomor22 dan 23 tahun 2006.
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 tahun 2007, tentang
Sertifikasi Guru Dalam Jabatan.
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 9 tahun 2007, tentang Standar
Pengelolaan Pendidikan.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008, tentang Guru.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,
Pertama : Pembagian tugas guru dalam rangka melaksanakan Proses Belajar Mengajar
Bimbingan Penyuluhan seperti tersebut dalam lampiran keputusan ini.
Kedua : Masing – masing guru melaporkan pelaksanaan tugasnya secara tertulis dan berkala
kepada Kepala Sekolah
Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini, dibebankan kepada
anggaran yang sesuai.
Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan
pembetulan sebagaimana mestinya.
Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Sidoarjo
Pada tanggal : 03 Januari 2011

Kepala Sekolah

Dra.TUTIEK ERNAWATI, M.Pd


NIP. 19600901 198112 2 003

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO


DINAS PENDIDIKAN
SD NEGERI CEMENG BAKALAN I
JLN. BALAI DESA CEMENG BAKALAN NO. 115 TELP. 031 8945611 KODE POS 61222

KEPUTUSAN
KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI CEMENG BAKALAN I
KECAMATAN SIDOARJO
Nomor : 800/43/404.3.1.1.26/2011

Tentang

Penugasan Guru Dalam Rangka Kegiatan Proses Belajar Mengajar


Bimbingan dan Penyuluhan Semester I Tahun Pelajaran 2011 – 2012

Menimbang : Bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan proses belajar mengajar di Sekolah
Dasar Negeri Cemeng Bakalan I Kecamatan Sidoarjo, perlu menetapkan tugas guru.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
(SISDIKNAS)
2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004, tentang pemerintah Otonomi Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005, tentang Standar Nasional
Pendidikan.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2001, tentang
Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Sidoarjo.
5. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005, tentang Guru dan Dosen.
6. Permendiknas Nomor 22 tahun 2006, tentang Standar Isi.
7. Permendiknas Nomor 23 tahun 2006, tentang Standar Kelulusan.
8. Permendiknas Nomor 24 tahun 2006, tentang Peraturan Pelaksanaan
Permendiknas Nomor22 dan 23 tahun 2006.
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 tahun 2007, tentang
Sertifikasi Guru Dalam Jabatan.
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 9 tahun 2007, tentang Standar
Pengelolaan Pendidikan.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008, tentang Guru.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,
Pertama : Pembagian tugas guru dalam rangka melaksanakan Proses Belajar Mengajar
Bimbingan Penyuluhan seperti tersebut dalam lampiran keputusan ini.
Kedua : Masing – masing guru melaporkan pelaksanaan tugasnya secara tertulis dan berkala
kepada Kepala Sekolah
Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini, dibebankan kepada
anggaran yang sesuai.
Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan
pembetulan sebagaimana mestinya.
Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Sidoarjo
Pada tanggal : 11 Juli 2011

Kepala Sekolah

Dra.TUTIEK ERNAWATI, M.Pd


NIP. 19600901 198112 2 003

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO


DINAS PENDIDIKAN
SD NEGERI CEMENG BAKALAN I
JLN. BALAI DESA CEMENG BAKALAN NO. 115 TELP. 031 8945611 KODE POS 61222

KEPUTUSAN
KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI CEMENG BAKALAN I
KECAMATAN SIDOARJO
Nomor : 800/04/404.3.1.1.26/2012

Tentang

Penugasan Guru Dalam Rangka Kegiatan Proses Belajar Mengajar


Bimbingan dan Penyuluhan Semester II Tahun Pelajaran 2011 – 2012

Menimbang : Bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan proses belajar mengajar di Sekolah
Dasar Negeri Cemeng Bakalan I Kecamatan Sidoarjo, perlu menetapkan tugas guru.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
(SISDIKNAS)
2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004, tentang pemerintah Otonomi Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005, tentang Standar Nasional
Pendidikan.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2001, tentang
Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Sidoarjo.
5. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005, tentang Guru dan Dosen.
6. Permendiknas Nomor 22 tahun 2006, tentang Standar Isi.
7. Permendiknas Nomor 23 tahun 2006, tentang Standar Kelulusan.
8. Permendiknas Nomor 24 tahun 2006, tentang Peraturan Pelaksanaan
Permendiknas Nomor22 dan 23 tahun 2006.
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 tahun 2007, tentang
Sertifikasi Guru Dalam Jabatan.
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 9 tahun 2007, tentang Standar
Pengelolaan Pendidikan.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008, tentang Guru.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,
Pertama : Pembagian tugas guru dalam rangka melaksanakan Proses Belajar Mengajar
Bimbingan Penyuluhan seperti tersebut dalam lampiran keputusan ini.
Kedua : Masing – masing guru melaporkan pelaksanaan tugasnya secara tertulis dan berkala
kepada Kepala Sekolah
Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini, dibebankan kepada
anggaran yang sesuai.
Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan
pembetulan sebagaimana mestinya.
Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Sidoarjo
Pada tanggal : 09 Januari 2012

Kepala Sekolah

Dra.TUTIEK ERNAWATI, M.Pd


NIP. 19600901 198112 2 003