Anda di halaman 1dari 13

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN RBT TINGKATAN 1 2018

BAHAGIAN A ( 60 markah )

Jawab semua soalan.

1. Pernyataan berikut adalah tentang takrif rekabentuk, teknologi dan rekabentuk teknologi.
Padankan pernyataan tersebut dengan takrif yang betul dengan menulis A, B dan C pada
petak yang disediakan.

Pengetahuan tentang penyusunan bahan secara terancang yang


A
mengaplikasikan pengetahuan sains dan matematik

Pengetahuan tentang penyusunan bahan secara terancang untuk


B
menghasilkan sesuatu produk yang memberi impak kepada kehidupan

Pengaplikasian ilmu sains dan matematik dengan menggunakan bahan


C
semulajadi untuk dijadikan alat, tenaga atau sistem.

Padankan definasi berikut dengan menulis A, B dan C pada petak yang di sediakan.

Teknologi

Reka Bentuk

Reka Bentuk dan Teknologi

(3 markah)

2. Rajah berikut menunjukkan perubahan sejenis bahan mentah.

Tandakan (√) bagi jenis perubahan yang betul dan (X) bagi yang salah dalam petak yang di
sediakan.

Teknologi

Reka Bentuk

Reka Bentuk danTeknologi

(3 markah)

1
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN RBT TINGKATAN 1 2018

3. Tandakan (√) bagi elemen reka bentuk yang betul dan (X) bagi yang salah pada petak yang
disediakan.

Rupa

Keringkasan

Warna

(3 markah)

4. Rajah berikut menunjukkan jenis garisan yang terdapat dalam elemen rekabentuk

A B C

Padankan jenis garisan itu dengan menulis A, B dan C pada ruang yang disediakan.

Menunjukkan pergerakan

Menunjukkan keseimbangan

Menunjukan perhubungan

(3 markah)

5. Maklumat berikut adalah tentang rupa dalam elemen rekabentuk

A Rupa Geometri

B Rupa Organik
Padanankan jenis rupa itu dengan menulis A atau B pada ruang yang disediakan.

(3 markah)

2
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN RBT TINGKATAN 1 2018

6. Rajah berikut menunjukkan prinsip yang terdapat dalam elemen rekabentuk

A B C

Padankan jenis prinsip itu dengan menulis A, B dan C pada ruang yang disediakan.

Kepelbagaian

Keringkasan

Pengulangan
(3 markah)

7. Rajah menunjukkan teknik pembinaan objek baru. Berdasarkan rajah yang diberi, tuliskan
teknik pembinaan objek baru pada ruang yang disediakan.

Rajah Teknik Pembinaan


a)

b)

c)

(3 markah)

8. Berikan 3 komponen utama pengurusan projek rekabentuk.

i) ………………………………………………………………………………………………………….

ii) …………………………………………………………………………………………………………

iii) ………………………………………………………………………………………………………...

(3 markah)

3
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN RBT TINGKATAN 1 2018

9. Tandakan () bagi ciri projek brief yang betul dan tandakan (X) pada ciri yang salah.

Ciri Projek Brief Jawapan

a) Tajuk projek

b) Pembahagiaan tugas

c) Lakaran idea
(3 markah)

10. Maklumat berikut menunjukkan anggaran kos bagi seunit almari hiasan

Nama Projek Almari hiasan

Kos bahan RM 350

Kos upah RM 200

Bil api dan bil air RM 20

Berdasarkan maklumat di atas, hitung

i) Jumlah kos modal bagi produk tersebut.

(1 markah)

i) Kos jualan bagi produk tersebut dengan 100% keuntungan.

(2 markah)

11. Padankan perkataan dengan maksudnya yang betul.

Perkataan Maksud

a) Mock-up Model blok yang dihasilkan secara


bersaiz sebenar.

b) Model separa berfungsi Model yang menyerupai objek yang


sebenar.

c) Model berfungsi Model olokan dan memberikan


sepenuhnya gambaran rupa bentuk produk.

(3 markah)

4
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN RBT TINGKATAN 1 2018

12. Tandakan () bagi peranan lakaran yang betul dan tandakan (X) pada yang salah.

Peranan Lakaran Jawapan


a) Medium komunikasi pelanggan

b) Pembahagian tugas

c) Mempercepatkan pembangunan konsep

(3 markah)

13. Lakaran Piktorial merupakan ........................... yang menerangkan sesuatu perkara.

Lengkapkan pernyataan di atas dengan menandakan () pada kenyataan yang betul dan
(X) pada yang salah pada petak yang disediakan.

a) Contengan berbentuk garisan

b) Gambar

c) Penerangan lisan

(3 markah)

14. Berikut adalah kenyataan tentang jenis-jenis lakaran. Padankan dengan menulis jenis
garisan pada ruang yang disediakan.

A. Lakaran Digital
B. Lakaran Perkembangan Idea
C. Lakaran Peribadi atau Contengan

Kenyataan Lakaran Jenis Lakaran


Lakaran ini tidak kemas, tidak tersusun dan
dilukis di dalam buku lakaran.

Lakaran ini digunakan untuk menunjukkan


semua lakaran objek bermula daripada idea
pertama hingga ke objek sebenar.
Teknik melakar secara tradisional dengan
menggunakan pensel dan kertas.

(3 markah)

5
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN RBT TINGKATAN 1 2018

15. Berdasarkan gambaran rajah di bawah, pilih dan tuliskan teknik lakaran piktorial di bawah

a) Lakaran b) Lakaran c) Lakaran

.......................................... .......................................... ..........................................

(3 markah)

16. Rajah menunjukkan lakaran beberapa objek. Kenalpasti lakaran tersebut sama ada lakaran
2D atau 3D.

Lakaran
Objek

Jenis a) b) c)
Lakaran

(3 markah)

17. Nyatakan tiga kelebihan sistem fertigasi.

i) ………………………………………………………………………………………………………….

ii) …………………………………………………………………………………………………………

iii) ………………………………………………………………………………………………………...

(3 markah)

6
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN RBT TINGKATAN 1 2018

18. Rajah berikut menunjukkan sistem hidroponik yang digunakan pada tanaman.

A B C

Padankan sistem itu dengan menulis A, B dan C pada petak jawapan yang disediakan.

Sistem hidroponik Jawapan

Teknik aliran dalam

Aeroponik

Teknik pengairan titis

(3 markah)

19. Senaraikan tiga teknik cantuman dalam proses penyediaan rekabentuk fesyen.

i) ………………………………………………………………………………………………………….

ii) …………………………………………………………………………………………………………

iii) ………………………………………………………………………………………………………...

(3 markah)

7
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN RBT TINGKATAN 1 2018

20. Maklumat berikut menunjukkan langkah membuat mockup kasut. Lengkapkan peta alir
berikut dengan menulis pada ruang yang disediakan.

Sediakan bahan dan alatan

Mengukur

a)
…………………………………………………………………………

b)
…………………………………………………………………………

c)
…………………………………………………………………………

Mencantum

(3 markah)

8
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN RBT TINGKATAN 1 2018

BAHAGIAN B ( 40 markah )

Jawab semua soalan.

21 a) Apakah perbezaan invensi dengan inovasi ? Terangkan secara ringkas .

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

( 2 markah )

b) Terangkan secara ringkas perbezaan projek dengan pengurusan projek .

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

( 2 markah )

c) Terangkan komponen-komponen utama yang terlibat dalam pengurusan projek

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

( 6 markah )

9
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN RBT TINGKATAN 1 2018

22. Maklumat yang berikut adalah contoh projek brief untuk sebuah produk .

Tajuk Kotak menyimpan barang perhiasan peribadi

Fungsi Menyimpan barang perhiasan peribadi

Persembahan Diletakkan di atas meja solek

Tujuan pasaran Menyimpan barang perhiasan peribadi

Kuantiti 50 unit

Stail/gaya Saiz sederhana , bentuk geometri asas , mudah dibawa

Kualiti Tidak mudah rosak , menyimpan lebih kurang 20 barang hiasan

Kos Diantara RM 15 hingga RM 20

Jangka masa Disiapkan dalam masa 30 jam

a) Hasilkan lakaran 3D berdasarkan projek brief diatas

( 6 markah)

10
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN RBT TINGKATAN 1 2018

b) Nyatakan 2 elemen dan 2 prinsip reka bentuk berdasarkan rekaan anda di atas.

Elemen 1) 2)

Prinsip 1) 2)

( 4 markah )

23. Rajah yang berikut menunjukkan satu kaedah penanaman

Berdasarkan rajah di atas ,

a) Apakah nama sistem penanaman tersebut?


.......................................................................................................................................
( 1 markah )
b) Namakan dua jenis medium yang digunakan dalam sistem tersebut .
........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
( 2 markah )
c) Namakan dua jenis tanaman yang sesuai ditanam dengan cara ini .
.......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
( 2 markah )
d) Nyatakan tiga kelebihan menggunakan sistem tersebut .
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
( 3 markah )
e) Nyatakan dua kelemahan menggunakan sistem itu .
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
( 2 markah )

11
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN RBT TINGKATAN 1 2018

24. Penghasilan raka bentuk fesyen yang baik perlu mengikuti langkah-langkah tertentu .

Berdasarkan pernyataan di atas ,

a) Lengkapkan carta aliran langkah penghasilan reka bentuk fesyen di bawah .

Pemilihan tema

( 4 markah )

b) Huraikan setiap fasa dalam langkah penghasilan reka bentuk fesyen seperti yang
dinyatakan di ( a) .
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
. ................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
( 6 markah )

12
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN RBT TINGKATAN 1 2018

13

Anda mungkin juga menyukai