Anda di halaman 1dari 2

Jadual Rekod Standard Prestasi Murid

Sekolah :

l{ama : Tingkatan:

i { }Menguasai Tanda&ngEn,
j Mukasurat ii (*) Belum : .
gtrni dan, :

r
menguasat iar$<h : .:

Mengetahui peftgenalari iltlJu S'€jaran.

Memahami pengenalan ilmu Sejarah. 6-8


Mengaplikasikan pengetahuan pengenalan itmu Sejarah. I- 10

MergransJisis rlaktumaa pengenalai? ilrnu Seja.ah, 11

Mertbuat pefi ilaian tentang pengenalan ilmu Sejarah. 12

Meiahirkan idea yang rasional tentang pengenatran ilmu


13
Sejarah.

Kesaluruhan Bab TO? TP5 TPE1l


Mengetanui Zaman Air Batu

Memahami Zaman Air Batu. 2A-22

filerqgunal€n Fengehua{r Zarnan Air Bafu unlrk ne$iahami


22'24
Hosesp€nsentil nd{rma.
hlefiganalisismaklumBtyaflgb€r{GitandenganZamanAir : 2s_zz
Batu.

Membuat penilaian tentang Zaman Air tsatu.

Melahhkan idea yang resional tentang ZamanAir Batu. 2_q

Keseluruhan Bab TP1. TPz' TP3 TP5 TP6 tl

Mengetahui zaman Pf asejarah. 31,33

Memahami Zaman Prasejarah. J4-50

Menerangkan dengan contoh tentang Zaman Prasejarah


J
Zaman Prasejarah
Me*ganalisis maklumatyang bsrkaitan Zaman Prasejarah. 37 * 39

Membuat penilaian tentang Zaman Prasejarah.

Melahirkan idea mengenai Zaman Prasejarah .

Kesaluruhan Bab TP2 TP3 TP5 TP6 ii


Mengetahui Tamadun Awal Dunia, 45

Memahami TamadunAwal Dunia 48- 47

hienerdngkefl d€rlgac Contdl tenHrrg Taff #ur1 Arael DuRiA. 48

Menganalisis maklumat yang berkaitan dengan Tamadun i so _ st


AwalDunia.

Membuai peniiaian Tamadun Awal Dunia. 51 -52


Melahirkan idea yang rasional TamadunAwal Dunia.

K$elr!ruhar Aab TP1 , , TPz . TP3 . TP5 TP6


I trtrquasa
: ?+rd*tangan
Beb TP Tafsiran MLike sil{Bi ix,! *erigmo g*r* dan
111$i*r!.rfi$AJ ta.ikh

Mengetahui Tarntsdun Awal Dunia. 57

Mernahami TamadunAwal Dunia 5S-6C

ltrlenerangkan denga:r conloh t€ntang Tamadrjn Awel Sunie 61 -€2


5
Tamadun Awai
Dunia Msnganatisis makfumat yang b€rkaitan dongan Tamadun
63
AwalDunia.

Mernbuat penilaian Tamadun Awal 0unia 64

Melahirkan idea yang rasional TamadunAwal Dunia. AC

KoEaluruhan Bab TP.' TD' aoo TF4 TFE

Mengetahui Peningkatan Tamadun. 70, 75

MBmahami Peningkatan Tamadun TA-71.75

o Menerangkan dengan contoh Peningkatan Tamadun. 71,76


Peningkatan
Tamadun Yunani MenganalisismaklumatyangberkaitandenganPeningkatan 1tZ
dan Rom - 7J, Z6

Membual penilaian Peningkatan Tamadun 77

Melahirkan idea yailg rasional Feningkatan Tamadun. 77

TP1 'tP2 Its5 TP4 TER TP6


Keseluruhan Bab _
M€ngetahui Peningkatan Tarnadun. 80. 83

Msmahami Peningkatan Tamadun. 80,84

7 Meneran gkan d6ngan contoh Peningkatan Tamadu*. 81, 84


Peningkatan
Tamadun lndia
llienganalisis maklumat
yang be*aitan dengan Peningkatan B,l , g6
dan China Tamadun.

Membuat penilaian Peningkatan Tamadun. 82. 86

Melahkkan idea yang rasional Peningkatan Tamaduil. 82,86

Keseluruhan Eab TP1 TP2 TP3 TP4 rP5 TP6

1 MengetahuiTamadunlslam 91, 93, 95

2 MemahamiTamadunlslam. s4-9S
I 3 . Men€rcngkandenganconlohtefitangTafiadunlslam. aA 07
Tamadun lslam
dan Sumbangannya 4 Mengenatbr'smakk.rnatyangberkaitan Tamadun Islarn. 98*s9
S MembuatpenilaiantentangTamadunlslam s8 - 100

6 Melahirkan idea mengenaiTamadun islam.

:
Kesaluruhan Bab TP 1 TP2 Tp3