Anda di halaman 1dari 2

Karangan Jenis Fakta

Tulis karangan bagi setiap soalcin yang berikut. Panjangnya karangan anda hendaklah tidak kurang
daripada 180 patah perkataan. t30 markahf

I Pemeliharaan alam sekitctr amat penting untuk memastikan negara kekal bersih. Pelbagai langkah
perlu dilakukan untuk mengatasi masalah pembuangan sampah. Lengkapkan karangan fakta di
bau,ah ini berdasarkan gambar-gambar yang diberikan. (Untuk format PT3 sebenar, gambar-
gambar ini disediakan untuk tiga soalan yang mempunyai tema yang sama.)

PEMBUANGAN SAMPAH

*ltt*it{* t$r{stl*!Is
si{'t}ff{ H *en*fAff {xt

r$$*tf-,'I*+*

PE\GGL\AA\ BARI\GAN
PEN GUATKUASAAN TINDANG-IINDANG KIT.{R SE}IULA

CERAMAH DAN KEMPEN CINTAI


PERTAI{DINGAN KELAS TERBERSIH ALAM SEKITAR

MEMBERSIHKAN KAWASAN
PEMBUANGAN SAMPAH MENJALANKAN PEMANTAUAN

52
Masalah pembuangan sampah merupakan
suatu isu yanq harus diberi perhatian
anggota masyarakat. Sikap tidak bertanggulglawab oleh setiap
t
_urjru.utu yang*ot,rrrg sampah sarap
telah menjejaskan kuahii alam."r.iiur.
1:.:':t::11,1""p,ut
akanmemberikankesannegatirterh,1"eill$#ffi::';;'ffi Alam sekitar vans rirrak rernariho*o
;s;f,XilIT,1t*ftffi i1ff:
ketidakseimbangan bumi paia *ru
J.pun. oleh
mengatasi masalah pembuangan sampah.
itu,;;lbagai langkah perlu diambil untuk

Antara tangkah yang dapatdipraktikkanuntuk


menangani masalah pembuangan sampah
ini
termasuklah penguatkuasaan undang-und
aflgyanglebih berkesan. pihak penguat
kuasa hendaklah
(1)

Selain itu, individu perlu memainkan peranan


dalam menjayakan usaha mengatasi
pembuangan sampah. Setiap orang masalah
hendaklah mengamalkin- sikap prihatin
i"*"arp
sekitar. Antara usaha yang boleh dilakukan
termasuklah (2) "r"*

vang tidak mementingkan diri akan dapatmengurangkan


:#ir#o*idu kesan n;;"rr*" ,r,,
Organisasi lain seperti pihak sekolah, persatuan
pencinta alam, syarikat, dan lain_lain
menyumbang kepada kebersihan alam boleh
sek-itar .juga. Semangat cinta akan
alam sekitar dalam diri
murid-murid dapat dipupuk melalui (3)

Di samping itu, langkah lain yang boleh


dilakukan adalah dengan melaksanakan
kempen
kesedaran melalui pelbagai jenis media.
Contohnya, pihak kerajaanboleh (4)

Kesimpulannya, (5)

Oleh itu, pihak haruslah berganding bahu dan


.semua memainkan peranan dalam usaha
menangani masalah pembuanga, .u_p-uh
ru.u! iri.