Anda di halaman 1dari 61

kama_sastry_2004@yahoo.co.

uk
http://in.groups.yahoo.com/group/hot-indian-telugu-stories-03/

€žÁÅèœÁ €þÁŤÁ©Â¨Å ¥ÉÅžÁýà ¤ÂÁÏ

By ammakumogudu26@yahoo.com

 §ÍüÅ ªÁþà ©Â§ÁÏ ¥Á  Â¨ÊüÄ 11.30 ÁÅ ©ÁžÃ¨Ê³Â§ÁÅ.


þÊþÁÅ £¦ÁýÁÅ ©ÁúÃÖ þ §Ã¯Â ¦ÉÃÑþÁ ©ÉÏýþÊ §Ã¯Â ©Â™ÁÅ
§Ã¯Â þÁÅ þÉ¥ÁéžÃÂ ¥Á  €ÁÑ ©Áô¥Éþ÷ð Â¨ÊüÄ ©Ë¡Áô
œÄ¬ÁōɮÂòžÁÅ. €ÁÑ Â¨Éüà 12.30 Ã Âþà ©ÁžÃ¨Ã
¡ÉýÛ§ÁÅ. ‚ύ ú¨ ¬Ê¡Áô ©Ëý÷ úɦÁê©Á¨¬Ã §Â©Á™ÁÏ œÍ
§Ã¯Â ©Â™ÁÅ ýÄ œÂÊÏžÁōÁÅ ©É®Âò™ÁÅ. þÊþÁÅ þ ¢ÉëÏ™÷
ªÍ¤Áþ÷ £Â£Å ‚úÃÖþÁ §ÉÏ™ÁÅ ¬É÷ð £Å÷𠣦ÁýÁÅ œÄ¬Á.

©ÂýÃ¨Í ¥ÉÅžÁýà ¡Áô¬Áà ÁÏ ¥ÁÏúà ²ÌýÍ ¨çÏ. ©ÃžÊªÄ


üÏý¨Å §ÁÁ §ÁÂ¨ ¤ÁϏåÁ¨Íì žÉϏÃÏúÁÅ ÌþÊ ²ÌýͨÅ.
©ÂýÃþà úÁƬÁÅàþÊ þ £ÅüÃ؏™ÁÅ ¨Ê©Á™ÁÏ ¥ÉÅžÁ¨ÉýÂÛ™ÁÅ. þÂ
¥ÉÅÿÁÏ ¨Í Á®Áò¨Í ¦É§Áëýà üħÁ¨Å ©Á³Âঠ‚ýÅ©ÁÏý¡Áôå™ÁÅ.
þÏÙÃþÁ ¥ÉÅ™ÁÝ ÁþÁ£™ÁÁÅϙ ¡Áô¬ÁàÂ¨Å ©Á™Ã¨Í
¡ÉýÅۍÌþÂä.

Â¬Ê¡Áô ¨çÏ úÁƳ ¬ÁÏúÄ¨Í ¡ÉýÃÛ §ÌÏ™Í ¡Áô¬Áà ÁÏ


œÄ¬Ã ÁŸÁ¨Å úÁžÁ©Á™ÁÏ ¥ÉÅžÁ¨ÉýÂÛ. ýË¥ÁÅ œÉ¨Ã¦Á¨ÊžÁÅ.
§ÉÏ™ÁÅ ÁŸÁ¨Å úÁžÃ©Êý¡ÁåýÍà €ÁÑ Â¨Éüà £É¨÷
kama_sastry_2004@yahoo.co.uk
http://in.groups.yahoo.com/group/hot-indian-telugu-stories-03/

¥ÉÃÏžÃ. œÁëÏ Â Â¨Éüà ÊýÅ Ê¬Ã úÁƬÁÅàþÂä €ÁÑ


Í¬ÁÏ. ‚ÏœÁ¨Í žÁƧÁÏ Â ÁþÁ£™ÃϞà ¥Á  ¬ÉÄ𠀍ÁÑ.
œÁþÁÅ ú¨ €ÏžÁÏ Â „ÏýÅÏžÃ. œÁþÁþÁÅ úÁƬÊà
¦É©Á§ÃËþ ¥ÉÅ™ÁÝ ¨Êúà ±ÍœÁÅÏžÃ. œÁþÁÅ §Ã¯Â žÁÁÓ§ÁÁÅ
©ÁúÊÖ ¨Í¡Á¨ §Ã¯Â ©Â™ÁÅ ÁÆ™Á ©ÁúÊÖ¬Á™ÁÅ.

€ÁÑ €ÏžÁÏ ÂþÊ ÂžÁÅ €ú÷Ö ¥Á  €¥Áé ¨ÂÂ „ÏýÅÏžÃ.


þÊþÁÅ €ÁÑ þÁÅ ¡Êë¥Ã¬ÁÅàþÂä, œÁþÁÅ ÁÆ™Á þÁþÊä ¡Êë¥Ã³ÍàÏžÃ.
£¦Áý ¡Áë¡ÁÏúÂþÍà ¥Ê¥ÁÅ €ÂÑ œÁ¥ÁÅé®ÁòÏ. ¥Á  ‚ÏýÍì
¥Á  §ÁÆÏ ¨Í ¥Ê¥ÁÅ ¥ÉŏÁÅ™ÁÆ ¡É®Âò¨ ¨ÂÊ „ÏýÂÏ.
ªÁÖ§Áê ±Í¦Á §Â, ¥Á  ÁŸÁ úÁžÁ©ÁÏ™Ã. ¥Ä§Ê €§ÁãÏ
úʬÁōÌÏý§ÁÅ.

þ ©Á¦Á¬ÁÅ €¡Áôå™ÁÅ 18 þÊþÁÅ ™ÃÄë ¥ÉÅžÁýà ˆ™ÂžÃ. €ÁÑ


20 ™ÃÄë Ž§Ã ˆ™ÂžÃ¨Í „ϙʞÃ. ¥Á  €¥Á Âé þÂþÁ䨍ÁÅ
¥Ê¥ÃžÁâ§Á¥Ê ¡Ã¨ì¨Ï. ¥Á žà ŠÁ ¥ÁŸÁê œÁ§ÁÁœÃ
ÁÅýÅÏ£Ï. þÂþÁä £Êþ÷ ¨Í ¥ÊþÊü§÷ ©Á¦Á¬ÁÅ 43. €¥Áé
©Á¦Á¬ÁÅ 39 ‰þ ú¨ €ÏžÁÏ Â „ÏýÅÏžÃ. ¥Á  €¥Á Âé
þÂþÁ䨞à ¡Êë¥Á ©Ã©ÂÿÁÏ. ‚žÁâ§Ã ÁÅýÅϣ¨ŠŠ¡ÁôåÍ¨ÊžÁÅ
Â£ýÃÛ ¥Á ÁÅ ¡ÉžÁâÂ £ÏŸÁÅ©Áô¨Å ¨Ê§ÁÅ. þÂþÁä ¡Áý¥Áý
¨Í ‚¨Åì œÄ¬ÁōÌþÂä§ÁÅ.  úÁÅýÅÛ ¡Áýì €¡Áôå™ÁÅ €ÁÑ™Á ŠÁ
kama_sastry_2004@yahoo.co.uk
http://in.groups.yahoo.com/group/hot-indian-telugu-stories-03/

‚¨Åì ‚ÁÑ™Á ©ÌÁ ‚¨Åì Á™ÁÅœÁÅþÂä§ÁÅ. ¥Á  ‚Ïýà úÁÅýÆÛ


£Í¨É™ÁÏœÁ ŽÂ¨Ã ¬Áà¨Ï „ϙʞÃ.

Â¨Êüà ÁÅ §ÂþÁÆ ±ÍþÁÆ ¥Á  ‚žÁâ§ÃÄ Á¨Ã¡Ã ŠÁ §Ã¯Â


¥Á ÂýÂì™Ã ¡ÉýÂÛ™ÁÅ þÂþÁä. §ÍüÆ ±ÌžÁÅþ â Êä œÄ¬ÁōɮÊò
©Â™ÁÅ. ¥Á®Äò ³Â¦ÁÏœÁëÏ œÃ§ÃÃ œÄ¬ÁōÌúÊ֩™ÁÅ. ‚ÏýÍì
þÊþÁÆ €ÂÑ ŠÁ §ÁÆÏ ¨Í „Ï™Ê ©Â®ÁòÏ €¥Á Âé þÂþÂä
‚ÏÍ §ÁÆÏ ¨Í „ϙʩ®ÁÅò. Â¨Éüà þÁÅϙà ¥Á  ‚¨Åì
§Ã¯Â ¨Í ©É®ÃœÊ €§Á ÁÏý ¡ÁýÊÛžÃ.

ÿà œÁ¥ÁÅé™ÁÆ ú¨ ¬Ê¡Á¦ÏžÂ ©ÁúÃÖ” €ÏžÃ €ÁÑ §Ã¯Â


žÁÁÓ§ÁÁÅ ©ÁúÃÖ.

“¨ÊžÁÂÑ” €þà úÉ¡Ãå €ÁÑ ©ÁύÁ úÁƬà þÁ©ÂíþÁÅ.

€ÁÑ £ÅÁӨŠ¦É§Áë £Â§Ã „þÂä¦. ¦Ê¥Á¦ÏžÂ €þÁōÌþÂä.


€ÁÑ ±ÌýÃÛ ¬Áѧ÷Û ©Ê¬ÁōÌþà „Ϟà Â¨Å ¡ËÉœÃà §Ã¯Â ¨Í
¡ÉýÃÛ ¦ÉÊÑý¡Áôå™ÁÅ ÌžÃâÂ ¬Áѧ÷Û ¡ËÃ ¨ÂÃÏžÃ. €ÏœÊ
œÁþÁ œÌ™Á¨Ê ÂÁÅϙ œÁþÁ ¡ÊÏýÄ ÁÅžÁâ žÁ§ÁîþÁ¥ÃúÃÖÏžÃ
ŠÁÑ ¯Á›Ï. §Ã¯Â ¨Í þ ¡ÁÁÑþÁ ÁƧÌÖþà þ ©ÁύÁ
úèáà Â þÁ©ÃíÏžÃ.  þÁ©Áôí þÁþÁÅä §ÉúÁÖ Ì™ÁÅœÁÅÏžÁþÃ
œÁύÁÅ £ÂÂ œÉ¨Å¬ÁÅ. þ ¡ÁÁÑþÁ ÁƧÍ֏ÂþÊ œÁþÁ
kama_sastry_2004@yahoo.co.uk
http://in.groups.yahoo.com/group/hot-indian-telugu-stories-03/

©ÌÏýà ©Â¬ÁþÁ þ ¥ÁōÁÅÑ ¡Áôý¨ÁÅ œÂÃÏžÃ.  ©Â¬ÁþÁ


¡Ä¨Å¬ÁÆàÏýÊ þ ¥ÉÅ™ÁÝ ¨Êúà ±ÍœÁÅÏžÃ.

þ ¡Á§Ã¬ÃáœÃ œÉ¨Ã¬Ã Áƙ €ÁÑ þ ©ÁύÁ úèáÏÂ


þÁ©ÁôíœÁÆ “¦Ê¥Ã§Â œÁ¥ÁÅé™ÁÆ ¥ÉÅÿÁ¥ÁϜ ¦É§Áë Â „ÏžÃ
Á®Áò¨Í ¦É§Áëýà üħÁ¨Å „þÂä¦ ¦Ê¥Ãýà ¬ÁϏÁœÃ?” €ÏžÃ.

“þčÁÅ ªÍ¤Áþ÷ £Â£Å þ ¢ÉëÏ™÷ œÉ¨Å¬Áŏ ©Â™ÁÅ §ÉÏ™ÁÅ


£Å÷ð ‚úÂÖ™ÁÅ, ©ÂýÃþà úÁƬÁÅàÏýÊ þ ¡Á§Ã¬ÃáœÃ ‚¨Â
€¦êÏžÃ. ‚ÏœÁ¨Í þĩʥɠþÄ œÌ™Á¨Å úÁÆ¡ÃÏú©÷.
‚¡Áôå™Ê¥É þÄ úÁύÁ¨Íì þÁÅÏúà ©ÁúÊÖ ¥ÁžÁ¡Áô ©Â¬ÁþÁ œÍ
úÁϡʬÁÅàþÂä©÷” €þÂä.

§Ã¯Â ÁžÁŨŜÁÆ „Ϟà , ¥Ê¥ÁÅ §Ã¯Â ©ÂþÍà ©ÃþÁ£™ÁþÁýÅì


þÉ¥ÁéžÃÂ ÁŬÁ ÁŬÁ ¨Â™ÁōÌÏýÅþÂäÏ.

þÄ ¢ÉëÏ™÷ ªÍ£þ÷ £Â£Å ¡Ê§ÁōÊþ ¦Ê¥ËþÁ ªÍ¤Áþ¨Å


úʳ™ €ÏžÃ €ÁÑ.

“‚¡ÁåýÍà ‚žÁâ§ÁÅ €¥Á Â馨þÁÅ úʳ™ÁÅ Âþà ©Â™ÃÃ


É¥Ã¬ÄÛë ýÄúÁ§÷ üÂþÁÃ €ÏýÊ ú¨ ¥ÉÂüÅ ¡ÁôýÃÛϞà ƒ
¥ÁŸÁê¨Í €þÂäþÁÅ.
kama_sastry_2004@yahoo.co.uk
http://in.groups.yahoo.com/group/hot-indian-telugu-stories-03/

üÂþÁÃ ¥Ê™Á¥Á  ©Ã™ÁÃ 50 ¦Ê®ÁÅò „Ïý¦ʥÉ €ÏýÆ


œÁþÁ úÊœÃþà ¡ËÉœÃà þ ¥ÄžÁ þÁÅϞà €©ÁœÁ¨ §Ã¯Â §Â™÷
¡ÁýÅۍÌÏžÃ.

þÊþÁÅ œÁþÁ ©Ë¡Áô œÃ§ÃÃ úÁƬÊà œÁþÁ úÁύÁ £ÂÁ


ÁþÁ¡Á™ÃÏžÃ. §ÉÏ™ÁÅ §ÍüŨ ÃëœÁÏ €¥Á Âé þÂþÂä Ářà Ã
©É¨Êà þÊþÊ œÁþÁÁÅ ÃëÏžÂ, úÁύÁ¨Íì «Ê©÷ úʬÁ. ƒ §ÉÏ™ÁÅ
§ÍüŨÍì ÌžÃâÂ ©ÉÏýÅëÁ¨Å ¡É§ÃÂ¦ Âþà ‚ύ úÁύÁ
ú¨ þÁÅþÁäÂ „ÏžÃ. €ÁÑ™Á £ÂÂ úÉ¥Áý ±Í¬Ã ‚ύÂ
©Â¬ÁþÁ ³ÂÛëϏ÷ Â ©Á³ÍàÏžÃ. žÂÏœÍ þ ¥ÉÅ™ÁÝ £ÂÂ ¨ÊúÃ
±Í¦ÏžÃ. £Å÷ð £Ê÷ ©Ì™Ã¨Í „þÂä Áƙ žÂþÃä ¨Ê¡Ê
¡Áë¦ÁœÁäÏ ¨Í „ÏžÃ. œÁþÁÁÅ £ÂÂ œÉ¨Å¬ÁÅ þÁÅ €ÁÑ
úÁύÁ ©Â¬ÁþÁ €ÏýÊ ú¨ ‚«ÁÛÏ €þà œÉ¨Ã¬Ã þÁþÁÅä
§ÉúÁ֏ÌýÂÛ¨þà €¨Â úÁύÁ úÁơóÍàϞà €ÁÑ.

œÁþÁÅ þ ©ÁύÁ ©Í§ÁÂ úÁƬÁÆà §Ã¯Â ¨Í ü§ÁÃ¨£™ÃÏžÃ.


œÁþÁ ¡Áô¬ÁàÂ¨þÁÅ úÁ¨ì Ê¬Ã ¡ÁýÅۍÌÏžÃ. §Ã¯Â ÁÅžÁÅ¡Áô¨œÍ
¡Áô¬ÁàÂ¨Å ¥É úÁ¨ìþÁÅ þ̍ÁÅÑœÁÅþÂä¦. ¥Ê¥ÁÅ €¡ÁåýÍÃ
£ÉÏüà ¬Á§ÃѨ÷ ÁÅ ©ÁúÂÖ¥ÁÅ. §ÃÂð ¥Á¨Å¡Áô œÃ§ÁŏÁÅœÁÅÏýÊ
þÊþÁÅ €ÁÑ ¥ÄžÁ ¡Á™ÂÝþÁÅ. ¬Á§ÃÂÓ þ ¥ÉÅÿÁÏ œÁþÁ úÁύÁ
žÁÁÓ§ÁÂ „ÏžÃ. €ÏœÊ €ÁÑ™Á þÁÅϙà ©ÁúÊÖ ©Â¬ÁþÁþÁÅ
kama_sastry_2004@yahoo.co.uk
http://in.groups.yahoo.com/group/hot-indian-telugu-stories-03/

ÁýÃۏ ¡Ä¨ÂÖþÁÅ, úÁύÁ ¨Í ¥ÁÅžÁÅâ ¡ÉýÂÛ, ¡ÁôÍ¨ÊÁ


Í§ÃÁþÃ. €ÁÑ úÃþÁäÂ ¥ÁƨÏÃÏžÃ.

“þÁÅ©Áôí ¡ÁªÁÅ©Ãí §Â œÁ¥ÁÅé™ÁÆ úÁÆ™ÁÅ ¦É¨Â Ì§ÃÂ©Í.


¥ÁÏý ¡É™ÁÅœÍϞÔ €ÏžÃ.

“þÁþÁÅä §ÉúÁÖ Ì™ÃœÊ €ÏœÊ ¥Á§Ã. ¬Á§Ê Âþà úÉ¡Áôå ¦Ê¥ÃýÃ


‚©Â®Á ¥Á§Ä ‚¨Â §ÉúÁ֏̙ÁÅœÁÅþÂä©÷, ¦Ê¥Ãýà ¬ÁϏÁœÃ”
€þÂä.

“þčÁÅ þĨ œÉ¨Å¬ÁÅ ÁžÂ, ©Â®Áò ‚ÏýÍì §ÂœÃë ü§ÃÃþÁ


©Ã«Á¦Á ¨ŠúɣŜÍÏýÊ þÁÅ ©Ì®ÁÅò ©Ê™ÉÃÑ ±Í¦ÏžÃ.
þÃüÏ úɱÂå¨ÏýÊ ÃëÏžÁϜ úÉ¥Áé žÊ§Ã ±Í¦Á ÂþÁÅ.”

“€©ÁôþÂ, ¦Ê¥Ã úÉ¡ÃåϞʥÃýà þčÁÅ €ÏœÁ


úÉ¥ÁéžÊ§Ã±Í¦ÊÏžÁōÁÅ þ ¥ÁÅžÁÅ⨠€ÂÑ”

“œÁþÁ ¥ÊþÁ ¥Á Â¥Á ©Ëü÷ þÁÅϙà ©ÁúÂÖ™ÁÅ, þÃþÁä §ÂœÃë


þĨþÁÅ ©Â®Áò €¥ÁéþÁÆ ¬ÃþÃ¥Á ÁÅ œÄ¬ÁōɮÂò™ÁÅ. ¬ÃþÃ¥Á Â
öÁ¨÷ ¨ÍþÊ ©Â®Áò €¥Áé ¥ÄžÁ úÊœÁŨŠ©É¦Áê™ÁÏ
¥ÉÅžÁ¨ÉýÂÛ™Áý. œÁ§ÂíœÁ ÿÌýɨ÷ Ã ©É®Ãò ¤ÍüþÁÏ
úʳ§Áý. €ÁÑ™Á Áƙ  €þÂä úɨÉì®ÁÅò ¥ÉŏÁÅ™ÁÆ
kama_sastry_2004@yahoo.co.uk
http://in.groups.yahoo.com/group/hot-indian-telugu-stories-03/

¡É®Âò¨ ¨ÂÊ ¡Áë©Á§ÃàÏú§Áý. ‚ύÁ ‚ÏýÍà ©É®ÁÆàþÊ þĨ


„þÁäžÃ €þà Áƙ úÁÆ™ÁÁÅϙ £É™÷ §ÁÆÏ ¨Í žÁō›Ï
¡ÉýÊ۳§Áý.”

“œÁþÁÅ ‚žÁϜ úɣŜÁÅÏýÊ þÁÅ þÄ©Áô þÊþÁÆ ‚¨ÂÊ


úʬÁōÌÏýÊ ¦É¨Â „ÏýÅϞà €þà ¨ÍúÃÏúÂ. þĨÅ
úÁƳÍàϞà €þà ©Â®Áò €¥Áé úÉ£ÃœÊ œÁþÁþÁÅ Áƙ úʬÊà
±Í¨Â €þà ©Â®Áò €ÏÁŨ÷ ¬Áüɬ÷Û úʬÊà, ©Â®Áò €¥Áé
œÁþÁœÍ €™ÃÃÏžÁý úʬÁōÌÏý© €þÃ. œÁþÁÅ ©Â®ÁòþÁÅ
úÁƬà £ÂÂ ©Ê™ÉÃÑ ±Í¦ÏžÃ ÁžÂ ¬Á§Ê €ÏýÊ ©Â®Áò
€ÏÁŨ÷ œÁþÁþÁÅ Áƙ ©Â®Áò €¥Áé úÁƬÁÅàÏ™ÁÂþÊ
žÉϏ™Áý.” “©Â®Áò þÂþÁä €¥É§ÃÂ ¨Í „þÂä™ÁÅ ÁžÂ
‚ύÁ ©Â®ÁòÁÅ €™ÊÝ ¨ÊžÁÅ €ÏžÃ €ÁÑ.

“€žÁÇ«ÁÛ©ÁÏœÁŧ¨ŠþĨ ‚ύÁ œÁþÁÁÅ €™ÊÝ ¨ÊžÁÅ. ¨Ïü


¥ÄžÁ þÁÅ ú¨ Í¡ÁÏ Áƙ” €þÁä.

“Í¡ÁÏ ¦ÉÏžÁōÁŧ žÂþà ¥ÄžÁ” €ÏžÃ €ÁÑ.

“þÄ ¬Ä¨÷ ‹¡Éþ÷ úʬÃϞà ÁžÁ €ÏžÁōÁÅ” €þÂä.

“¬Á§Ê¨Ê ©Áύ¦Á¨œÍ þÊ ÁžÂ “ €ÏžÃ €ÁÑ.


kama_sastry_2004@yahoo.co.uk
http://in.groups.yahoo.com/group/hot-indian-telugu-stories-03/

“þÊþÁÅ Áƙ þĨ ©Â®Áò ¥Á Â¥Á¦Áê ¨ÂÂ þÃþÁÆä


€¥ÁéþÁÆ ©ÌÁýÊ ¥ÁÏúÁÏ ¥ÄžÁ žÉϏ¨þà „ϞÔ

“€©ÁôþÁŧ œÁ¥ÁÅé™ÁÆ þÁÅ £ÂÁ ÁŨ Á „Ϟà ‚ÏýÍÃ


©É®ÁÅœÁÆþÊ €©ÁÂªÁÏ úÁƬÁōÌþà ŠÁ §ÎÏ™÷ ¨ÂÃžÂâÏ”
€ÏžÃ €ÁÑ.

‚ύ „ÏžÃ
kama_sastry_2004@yahoo.co.uk
http://in.groups.yahoo.com/group/hot-indian-telugu-stories-03/

€žÁÅèœÁ €þÁŤÁ©Â¨Å §ÉÏ™Á©Á ¤ÂÁÏ


By ammakumogudu26@yahoo.com
„þÁäýÅÛϙà ¦ÊžÍ ¡Ê¨ÃþÁ ªÁ£âÏ ©ÁúÃÖÏžÃ, §Ã¯Â ©ÌÁ
¡ÁÁэà ¨ÂÊ³ÍàÏžÃ. §Ã¯Â ©Â™ÁÅ §Ã¯Â þà ¡Ã úÁƪ™ÁÅ
©ÌÁ ý˧ÁÅ ¡ÁύÁÖ§÷ €¦êÏžÃ. ‚ÏýÍà £ÂÂ žÁÁÓ§Íì þÊ
„þÂäÏ €ÏžÁōÁþà œÁþÁþÁÅ ©É®Ãò±Ì¥Áéþà ¥Ê¥ÁÅ ‚ÏýÍÃ
þÁ™ÁÁ ¥ÉÅžÁ¨ÉýÂÛÏ.

“©Ì§Ê¦÷ œÁ¥ÁÅé™ÁÆ þÄ©Áô þ ©ÉþÁÁÂ þÁ™ÁÅ©÷. þÂ


€ÏžÁ¥ËþÁ ¡Ã§Áë¨ ™ÊþÁÅð úÁÆžÁÅâ©Áô ÂþÔ €ÏžÃ.

“ ‹ÿ÷ €ÂÑ ú¨ ¥ÁÏúà ‰™Ã¦Á  .” €þÂä

§Í™÷ ¥ÄžÁ ¡ÉžÁâÂ üþÁ ¬ÁÏú§ÁÏ ¨ÊžÁÅ. €ÁÑ ¥ÁÅÏžÁÅ


þÁ™ÁųÍàϞà þÊþÁÅ ©ÉύÁ þÉ¥ÁéžÃ Â £¦Á¨Å žÊ§Á. ‹ÿ÷
€ÁÑ þÁ™ÁŬÁÅàÏýÊ žÂþà þÁ™ÁÅ¥ÁÅ, ¡ÉžÁ⠡çÁë¨Å …ÁÅœÁÅÏýÊ
§ÉÏ™ÁÅ Á®ÁÅò ú¨ ¨ÊžÁÅ úÁÆ™ÂÝþÍÃ. žÂþà ©ÉþÁōÁ¨Å €¥Áé
¡Ã§Áë¨ ¨ÂÊ „Ïý¦. þÊþÁÅ ú¨ ³Â§ÁÅì úɱÂå €¥Áé
©Á¦Á¬ÁÅ ©ÁúÊÖý¡ÁåýÍà œÁþÁÅ ÁÆ™Á €¥Áé ¨ÂÊ „ÏýÅÏžÃ
€þÃ. €ÏžÁÅÊ þÁþÁÅä ‚¨Â €©ÁÂªÁÏ ©ÁúÃÖþÁ¡Áôå™Á¨Âì œÁþÁ
©ÉþÁōÁ¨Å úÁơìÁÅàÏžÃ. þÊþÁÅ œÁþÁ ©ÉþÁōÁ¨Å úÁƬÃ
kama_sastry_2004@yahoo.co.uk
http://in.groups.yahoo.com/group/hot-indian-telugu-stories-03/

Á¬ÉÃÑ ±Í¦ œÁþÁþÁÅ ©ÌÏÍ £ÉýÃÛ úʬÁÅàÏýÊ œÁþÁÅ £ÂÂ


‡Ïü¦÷ úʬÁÅàÏžÃ. €¨Â €ÁÑ ¡Ã§Áë¨ ´Í úÁƬÁÆà
þÁ™ÁŬÁÅàÏýÊ ‚¨Åì žÁÁÓ§ÁÁÅ ©ÁúÊÖ¬ÃÏžÃ. ‚ύÁ Á¨ÊÁ Á£
Á£Â þÁ™ÁÅúÁōÌÏýÆ €ÁÑ žÁÁÓ§ÁÁÅ ©É®Âò.

“ €ÂÑ úÁϡʬÁÅàþÂä©Ê œÌÏžÁ§ÁÂ þÁ™ÁÅ ‚ÏýÍà ©É®ÂâÏ”


€þÂä

“€ÏœÁ œÁëÏ Â „Ϟ £ÅüÄØ”

“€©ÁôþÁÅ ‚ÏýÍà ¡ÁžÁ úÁơóÂà” €þÂä

‚¨Åì úʧà úÁƬÊà €¥Áé ‚ÏýÍì ¨ÊžÁÅ ©ÁÏý©ÙÁ œÁ¨Å¡Áô


œÄ¬ÃÏžÃ.

€¥Áé ©Â®Áò ¢ÉëÏ™÷ ‚ÏýÍà ¦ÊžÍ ¢ÁϯÁþ÷ Ã ©É®ÃòϞà €þÃ


úÉ¡ÃåÏžÃ. ‚ύ ©ÁÏý ¡Áõ§Ãà Â¨ÊžÁÅ Â¬Ê¡Áô „Ï™ÁÏ™Ã
¤ÍüþÁÏ úÊžÁÅâ§ÁÅ €ÏžÃ.

¥Á  Á¨Ã ©Ê§ÁÅ €ÏžÁōÁþà ¬Á§Ê¨É ¥Á ÁÅ £Í¨âÏœÁ ÿÍÏ


©Á§÷Ñ „Ϟà €ÏžÁōÁþà ¥Á¥Áé¨þÁÅ ™Ã¬ÁÛ§÷ç úɦÉÅêžÁÅâ €þÃ
©Ã™ÁœÍ úÉ¡Ãå ¥Á  ÁžÃ Ã ©É®ÂòÏ.
kama_sastry_2004@yahoo.co.uk
http://in.groups.yahoo.com/group/hot-indian-telugu-stories-03/

ÁžÃ¨Í €™ÁŏÁÅ ¡É™ÁÅœÁÆþÊ œÁ¨Å¡Áô žÁÁÓ§ÁÂ ©Ê¬Á, Ì¨ÉìÏ


ÁÆ™Á ¡ÉýۨʞÁÅ, €ÏœÁ œÁëÏ Â „ÏžÃ. ¥Á  ¡Áô¬ÁàÂ¨þÁÅ
£¨ì ¥ÄžÁ ¡Á™Ê¬Ã ©ÉÏýþÊ ‚žÁâ§ÁÏ ÎÁ¨ÃÏúÁōÌþÂäÏ. þÊþÁÅ
œÁþÁ ¡ÉžÁ©Áô¨Å €ÏžÁōÌþà ¥ÁÅžÁÅâ¨Å ¡É™ÁÅœÁÅþÂä. œÁþÁÅ
œÁþÁ §Ì¥ÁÅé¨þÁÅ þ úÂœÄ Ê¬Ã §ÁÅžÁÅâœÍÏžÃ. œÁþÁ
œÌ™Á¨œÍ þ œÌ™Á¨ ¥ÄžÁ §ÁÅžÁÅâœÍÏžÃ. œÁþÁ ¡ÁõÁÅ þÂ
þÁ™ÁÅ¥ÁÅ ¥ÄžÁ ¡ÉýÃÛ þ̍ÁÅэÁÅÏýÍÏžÃ. ¥Á  ¥ÁÅžÁÅâ¨
œÁ§ÂíœÁ þÊþÁÅ œÁþÁþÁÅ ©ÁžÃ¨Ã ¡ÉýÂÛþÁÅ, œÁþÁÅ þʧÁŏ ©É®Ãò
¥ÁÏúÁÏ ¥ÄžÁ œÁþÁ ¥É®ÁÅò ¡ÉýÃÛ €©ÁœÁ¨ þÁÅϙà ¦ÊžÍ
€ÏžÁōÌþʨ ©ÌϏÃÏžÃ.

¥ÁÏúÁÏ ¥ÄžÁ ¥É®ÁÅò þÃÏúà ©ÌϏÁÅþÁä œÁ§ÂíœÁ €ÁÑ


œÁþÁ ¬Áѧ÷Û þà ¡Ã§Áë¨ ¡ËÃ ¨ÂÌÑÏžÃ. œÁþÁ €ÏžÁ¥ËþÁ
ÁÅÏ™Áëýà ¡Ã§Áë¨Å ¬ÁþÁäýà þ˨Âþ÷ ¡ÊÏýÄ ¨Í þÁÅÏúà þÁÅ
žÁ§ÁîþÁ ¥ÃúÂÖ¦. ¡ÁõÁÅ ¡ÉžÁ©Áô¨Å ¡ÊÏýÄ ¨Í þÁÅÏúÃ
¬Áå«ÁÛÏ Â ÁþÁ£™ÁÅœÁÅÏýÊ þ þͧÁÅ …§ÃÏžÃ. €ÁÑžÃ
þÃüϏÂþÊ úÉ¥Áé žÊ§Ã „ÏžÃ. ¥É §Á³Â¨Å ¡ÊÏýÄ þÃ
œÁ™Ã¡Ê¬Ã „þÂä¦. þÊþÁÅ €ÁÑ žÁÁÓ§ÁÁÅ ©É®Ãò þ ¥ÉÅöÁþÃä
œÁþÁ ¥ÉÅœÁà ¥ÄžÁ „Ïúà €Áљà ©Â¬ÁþÁþÁÅ ¡Ä¨ÂÖþÁÅ. €£Âç
¦Ê¥Ã ¬Áũ¬ÁþÁ, ¥É §Á³Â¨Æ, úÉ¥Áý ¥Á§Ã¦ÁÅ œÁþÁ
ªÁ§Ä§ÁÏ ¥ÁžÁ¡Áô ©Â¬ÁþÁ. þ œÁ¨ œÃ§ÃÃÏžÃ. þÉ¥ÁéžÃÂ
kama_sastry_2004@yahoo.co.uk
http://in.groups.yahoo.com/group/hot-indian-telugu-stories-03/

þ¨ōÁ £¦ÁýÁÅ œÄ¬Ã €ÁÑ ¡ÁõÁÅ þÁÅ ¡ÊÏýÄ ¥ÄžÊ


þÁ™ÁÏ ¥ÉÅžÁ¨ÉýÂÛ. €ÁÑ Ë¡ÁôÂ ¥ÁƨÁ³ÂÃÏžÃ.

©Ì§Ê œÁ¥ÁÅé™ÁÆ ¡ÊÏýÄ œÄ¬É¦Áê§Â €ÏžÃ.

þÊþÁÅ œÁþÁ ¡ÁõÁÅ þÁÅ ¡Ã§Áë¨þÁÅ ¥ÁÅžÂâ™ÁÅœÁÆ þÉ¥ÁéžÃÂ


Ì§ÃÂþÁÅ, ¥Á®Äò ©Ã™Á ¥ÁžÁ¡Áô ©Â¬ÁþÁ ¡Áõ§Ãà Â
¡Ä¨ÂÖþÁÅ. þ ¥ÉÅ™ÁÝ ‚þÁ¡Á §Â™÷ ¨Â ¡Áõ§ÃàÂ ¨Êúà ±Í¦ÏžÃ.
¡ÊÏý÷ œÄ¬Ã ©ÉþÁÃÑ ©Ã¬Ã§Ê³ÂþÁÅ. ™Âë¦Á§÷ þÁÅ ÁÆ™Â
ÃëϞÍà ü§ÂÖþÁÅ. ‚¡Áôå™ÁÅ þ ¥ÉÅ™ÁÝ üϙ Á§Áë ¨ÂÂ
þÏÙà „ÏžÃ. €ÁÑ ¡ÊÏýÄ þà ÃëÏžÁÁÅ ü§ÂÖþÁÅ. œÁþÁ
ÁÅÏ™Áëýà œÉ¨ìýà ¡Ã§Áë¨Å ‚ύ ¥ÁÅžÌâúÂÖ¦. ©Âýà ÃëÏžÁ
¥ÁÅžÌâúÊÖ ¡ÁõÁÅ. ¡Áõ¡ÉžÂ¨Å œÁ™Ã žÊ§Ã „þÂä¦. þÊþÁÅ
©ÌϏà €ÁÑ ¡ÁõÁÅ ¥ÄžÁ ¥ÁÅžÁÅâ ¡ÉýÂÛ. ©Ã™Á §Á³Â¨Å
¥ÁŸÁŧÁÏ Â „¡ÁåÂ þ ¡ÉžÁ©Áô¨ÁÅ œÁÃ¨Â¦. þ §ÉÏ™ÁÅ
©Ê®ÁòœÍ €ÁÑ ¡Áõ§É¥Áé¨þÁÅ ©Ã™ÁžÄ¬Ã þ þ¨ōÁþÁÅ
úÌ¡ÃåÏúÂþÁÅ. þ þ¨ōÁ úéÁ§Á ©Ã™Á Ì¨Ãì œÁÃ¨ÃÏžÃ.
þ¨ōÁœÍ €ÁÑ Ì¨Ãì þà œÄü÷ úɦÁê™ÁÏ ¥ÉÅžÁ¨ÉýÂÛ. þÊþÁÅ
€ÁÑ Ì¨Ãì þà ¡ÉžÁ©Áô¨ ¥ÁŸÁê ¡ÁýÅۍÌþà þ̍ÂÑ, €ÁÑ
¥Á§Ä §ÉúÃÖ ±Í¦ œÁþÁ ¥ÉÅœÁàþÁÅ ¦ÉÁ§Á©Ê¦Á™ÁÏ
¥ÉÅžÁ¨ÉýÃÛÏžÃ. þÁÏžÁÏ œÍ ¡Á§Á©ÁªÃÏúà œÁþÁ ¥ÉÅœÁàþÁÅ þÂ
¥ÉÅÿÁþÍʬà §ÁÅžÁ⠳ÃÏžÃ.
kama_sastry_2004@yahoo.co.uk
http://in.groups.yahoo.com/group/hot-indian-telugu-stories-03/

“úÁϡʬÁÅàþÂä©Áô§Â ±Â™ÁÅ ¡Ã¨ì™Â, þÁÅ ¡ÃúÉ֍ÃÑ


±ÍœÁÆÏžÃ, ÁÅ™Á©Á§Â €žÃ €¨Â … €«÷ Ì§ÁÁ§Â
þÉ¥ÁéžÃÂ €¥Á Âé „¥÷é ¥÷é ÁýÃۏ Ì¨Ãìþà účÁ§Â..¨Ïü
Ì™ÁÂ þÁÅ ‰±ÍœÍϞà „¥÷é ¥÷é ¥÷é €ÏýÆ ¡Á®ÁÅò
£ÉÃÏúà ¥ÉÅœÁàþÁÅ þ ¥ÉÅÿÁÏ Ê¬Ã ÁýÃۏ …¡ÁôœÁÆ œÁþÁ
§Á³Â¨Å ©ÁžÃ¨Ê¬ÃÏžÃ.

þÊþÁÅ ©ÂýÃþà œÁëÏ Â þÁÅœÁÅÏýÊ œÂÁ§Â þÄ €ÁÑ


¡ÁõÁÅ €¥ÁÇœÁÏ €ÏžÃ

€¨Â §Á³Â¨Å …§ÃþÁ œÁ§ÂíœÁ €ÁÑ £É™÷ ¥ÄžÁ þìÊàüÏ Â


¡Á™ÁōÌÏžÃ. Âþà œÁþÁ ¡ÁõÁÅ ¡ÉžÁ©Áô¨Å €žÁŧÁÅœÁÅþÂä¦,
¥ÉÅœÁà ¥É¨ÃìÂ ¡ËÉÁ¬Ã ¡Á™ÁÅœÍÏžÃ. úéÁ§Ã £ÌýÅÛ ©Á§ÁÁÆ
©ÁÇŸÂ ±ÍþčÁÅϙ þÊþÁÅ €ÁÑ §Á³Â¨þÄä ¡Ä¨ÊÖ³ÂþÁÅ, ¡ËÃ
¨Êúà úÁƬÊà €ÁÑ Â®ÁÅò úÂúà ¡Á™ÁÁ ¥ÄžÁ þìÊàüÏ Â
¡Á™Ã „ÏžÃ. Á®ÁÅò ¥ÁƬÁōÁű͜ÁÅþÂä¦, þÁ™ÁÅ¥ÁÅ ÃëÏžÁ
þÁÅϙà þÁÁäÏ Â „Ϟà ‚ύ œÁþÁ ý¡÷ ¬Áѧ÷Û ©Ê¬ÁōÌþÊ
„ÏžÃ. þʥÉ ‚ύ þ ©ÁýÛ¨Íì ©Ê™Ã žÃÁ¨ÊžÁÅ. €ÁÑ
©ÁύÁ úÁƳ …¡Ã§Ã ¡Ä¨Å¬ÁÅàÏýÊ €ÁÑ §Ì¥ÁÅé¨Å ¦ÉÃ¬Ã
¡Á™ÁÅœÁÅþÂä¦. ‚ύÁ Á¨ÊÁ ±Í¦Á Â.
kama_sastry_2004@yahoo.co.uk
http://in.groups.yahoo.com/group/hot-indian-telugu-stories-03/

þ úÊœÍà ¥ÉÅ™ÁÝþÁÅ ¬Á©Á§Á žÄ¬ÁÅàþÂä, ©ÁýÛ¨Íì þÌ¡ÃåÂ „ÏžÃ,


‚ÏœÁ¨Ì €ÁÑ þÞÁë ¨Êúà þÁýÅì þÉ¥ÁéžÃÂ ¨ÊúÃÏžÃ. þÂ
¥Ã™Ã¬Ã¡Á™Ê ¥ÉÅ™ÁÝ ©ÁύÁ úÁƬà œÁþÁ ¡ÉžÁ©Áô¨þÁÅ þ¨ōÁ
œÍ œÁ™Ã úʬÁōÌÏžÃ. ¨Êúà þÁþÁÅä ÎÁ¨ÃÏúÁōÌþà þ ¥ÉÅ™ÁÝ
¥ÄžÁ úÉ¦ê ©Ê¬Ã ¡ÁýÅÛ ÌÏžÃ. €¡ÁåýÃÊ þ ¥ÁÅÏžÁÅ œÍ¨Å
©ÉþÁÃÑ ©É®Ãò ±Í¦ ÁÅÏ™ÁÅ Â™ÁÅ ÁþáìÁÅàþÂä™ÁÅ. ŠÁ
£ÌýÅÛ Ãì¦Á§÷ Â £¦ÁýÁÅ ©ÁúÃÖÏžÃ.

“ÿ÷ œÁ¥ÁÅé™ÁÆ ¬Áí§ÁÓÏ ÁþÁ£™ÁÅœÍϞçÂ, €žÄ €¨Â


úɦÁê¥Á Âé þÄ þÏÁ™Á£Â§ÃþÁ ¥ÉÅ™ÁÝ úÁƬÁÅàÏýÊ þ ¡ÁõÁÅ
¨Í üè Â „ϞçÂ, žÂ¥Á Âé þÄ €ÁÑþÁÅ žÉϏÁÅ.”

þÊþÁÅ €ÁÑ þÍýà ¥ÄžÁ ¥ÁÅžÁÅâ ¡ÉýÂÛ. œÁþÁÅ þͧÁÅ œÉ§ú


à à þÂ
þÍýÍì þ¨ōÁ ¡ÉýÃÛÏžÃ. þ úÊœÁŨœÍ œÁþÁ ¡Ã§Áë¨þÁÅ
þ̍ÁÅÑœÁÅþÂäþÁÅ. ‚ύÁ Á¨ÊÁ ±ÍœÁÅþÂä

“€ÂÑ þÃþÁÅä ©ÌÏÍ ¡ÉýÃÛ ©ÉþÁÁ þÁÅϙà úʳÂàþÊ” €þÂä.

©ÉÏýþÊ €ÁÑ ¥ÁÏúÁÏ ¥ÄžÁ Ã ¦ÉÃÑ œÁþÁ Â®ÁÅò ©Ã™ÁžÄ¬Ã


¥ÁÅÏžÁōÁÅ ©ÁϏÃÏžÃ. œÁþÁ ¬ÁÏ¡ÁžÁ €ÏœÂ Á®ÁòÁÅ ©ÃÏžÁÅ
úʬÁÅàÏýÊ Á¨ÊÁ ¥Á®Äò œÁþÁ ¡ÁõÁÅ ¥ÄžÁ ¥ÁÅžÁÅâ ¡ÉýÂÛ.
þ¨ōÁþÁÅ ¨ÍþÍà ¡ÉýÂÛ. œÁþÁÅ þÁÏžÁÏ œÍ €§ÃúÃÏžÃ.
kama_sastry_2004@yahoo.co.uk
http://in.groups.yahoo.com/group/hot-indian-telugu-stories-03/

“‚ύÁ ú¨Š§Â ¡Éýۧ œÁ¥ÁÅé™ÁÆ” €ÏžÃ.

þÊþÁÅ Áŧà úÁƬà ©ÌÁÑ þÉýÅÛ þÉýÂÛ. þ 7 €ÏÁ٨


¥ÉÅ™ÁÝ ©ÌÁÑ ³Â§Ã €ÏœÂ ¨ÍþÍà žÁƧà ±Í¦ÏžÃ. €£Âç
¦É¥Ãý ¢Ä¨ÃϏ÷. €ÁÑ ©ÉúÁÖýà ¡ÁõÁÅ þ ¥ÉÅ™ÁÝ úÁÅýÆÛ
¡Ã™ÃÃ¨Ã £ÃÃÏúà þÁýÅì ¡ÁýÅۍÌþà „ÏýÊ , þÉ¥ÁéžÃ Â
ÁžÁ¨™ÁÏ ¥ÉÅžÁ¨ÉýÂÛ. œÁþÁÅ ÁÆ™Á œÁþÁ ÁÅžÁâþÁÅ ©ÉþÁÄÑ
¥ÁÅÏžÁōÁÆ þ …¡Áô¨ÁÅ €›ÅÁÅþÁÏ Â ÁžÁ¡Á™ÁÏ
¥ÉÅžÁ¨ÉýÃÛÏžÃ. þÊþÁÅ ¬Áí§ÁÓÏ ¨Í „þÁä ¢Ä¨ÃϏ÷ ¨Í „þÂä.
þÊþÁÅ ¥ÁÅÏžÁōÁÅ ©ÁϏà œÁþÁ úÁύÁ¨Íì þÁÅϙà þ úÊœÁŨÅ
©Ê¬Ã €ÁÑ úÁ¨ìþÁÅ ¡ÁýÅۍÌþà þ̍ÁÅÑœÁÅþÂä. þÂ
þ̍ÁÅÑ™ÁōÁÅ €©Ã ¦ÉžÁŧÁÅ œÃ§ÁŏÁÅœÁÅþÂä¦. €ÁÑ
¡Á§Á©ÁªÁÏ Â ¥ÁƨŏÁÅœÍÏžÃ.

“©Ì§Ê¦÷ œÁ¥ÁÅé™ÁÆ €¨Â žÉϏÁ§Â €£Âç ¦Ê¥Ã


žÉϏÁÅœÁÅþÂä©Áô§Â €žÄ €¨ÂÊ „¥÷é ‚ÏÂ ¨ÍþÍà þÉýÅÛ”
€ÏýÆ ¡Á§Á©ÁªÃÏúà ±ÍœÍÏžÃ.

“€£Âç €ÂÑ ¦Ê¥ÁÅÏžÊ þÄ ¡ÁõÁÅ ‚žÃÍ œÄ¬ÁÅÍ ‚ύÍ


³ÍÛëÁÅ €ÏýÆ ¬Äå™ÁÅ ¡ÉÏúÂ.
kama_sastry_2004@yahoo.co.uk
http://in.groups.yahoo.com/group/hot-indian-telugu-stories-03/

þ ¥ÉÅ™ÁÝ ¡Áõ§Ãà Â £¦ÁýÁÅ œÄ¬Ã ¥Á®Äò €žÊ ¬Äå™÷ ¨Í


¨ÍþÍà þÉ™ÁÅœÁÅþÂä. £ÂÂ ¦¨ÃϏ÷ €¦þÁÏžÁÅ©Á¨ì §Â¡Ã™Ã
¨ÊÁÅϙ ¥Á  žÉϏÁŨÂý ³ÂÁÅœÍÏžÃ. ¥Á  ‚žÁâ§ÃÄ
úéÁ§Ã žÁªÁ ©ÁúÊÖ³ÍàÏžÃ. ‚ύÁ ¦ÉÁÅÑ©Á ¬Ê¡Áô „Ï™Á ¨Ê¥ÁÅ
€þÁä ¢Ä¨ÃϏ÷ ©ÁúÊÖ³ÍàÏžÃ.

“€¨Â žÉϏÁ§Â, ‚ύ ÁýÃÛ Â ÌýÅÛ, þ ¡ÁõÁÅ úçÏÃ


±Í¦Ê¨Â ©Â¦ÏúÁ§Â. þÁÅ ‰ ±ÍœÍϞç €žÄ €¨Â ÌýÅÛ
€ÁÑ ¡ÁõÁÅ þÁÅ žÉϏÁÅœÁÅþÂä©Áô§Â ©ÉŸÁ©Â, €¥Á Âé  ,
¨Ïü Ì™ÁÂ žÉϏ§ ‚ύ £ÂÂ žÉϏÁÅ” €ÏýÆ
£ÆœÁŨŠ¥Á ÂýÂì™ÁÅœÁÆ €ÁÑ ¡Á®ÁÅò £ÃÁ ¡ÁýÃÛ
€§ÁųÍàÏžÃ.

œÁþÁ ¡Ã§Áë¨Å þ ±ÌœÃà Á™ÁÅ¡Áô ÁÅ œÁÃ¨Ã œÁ¡Á œÁ¡Á ªÁ£Ââ¨Å


úʬÁÅàþÂä¦.

“þÁÆ ‰ ±ÍœÁÆÏžÊ ¨Ïü œÄ¬ÁÅÍ þÄ œÁ¥ÁÅé™Ã


©ÃœÁàþÂþÃä. ‚žÃÍ œÄ¬Áō͔

‚ύ „ÏžÃ
kama_sastry_2004@yahoo.co.uk
http://in.groups.yahoo.com/group/hot-indian-telugu-stories-03/

€žÁÅèœÁ €þÁŤÁ©Â¨Å ¥ÁÆ™Á©Á ¤ÂÁÏ

By ammakumogudu26@yahoo.com
 ¯Á›Ï ¨Í ¦É©Á§Í ±Â™ÁÅ ¡Ã¨ì¨Âì§Â ¦Ê¥Ã úʬÁÅàþÂä§ÁÅ €þÃ
€§Ãúà þÁýÅì ©ÃþÁ£™ÃÏžÃ.

©ÉÏýþÊ þÊþÁÅ ©ÉþÁÃÑ œÃ§ÃÃ úÁƳ , œÁ¨Å¡Áô žÁÁÓ§Á


€¥Áé þèÌÖþà „ÏžÃ. €¡Áôå™Ê ¡Ê§ÁÏýÏ þÁÅÏ™Ã
©ÁúÃÖþÁýÅìϞà ‚ύ ¡ÁýÅÛ úħÁ ¨ÍþÊ „ÏžÃ.

€¥Áé ¥ÉÅÿÁÏ Í¡ÁÏ œÍ ¦É§Áë Â „ÏžÃ. þÁÆ €¥ÁéÁÆ


¥ÁŸÁê §ÉÏ™ÁÅ €™ÁŏÁŨ žÁƧÁÏ Áƙ ¨ÊžÁÅ. ¡ÉžÁ©Áô¨Å
Ì§ÁōÁÅÑÏýÆ Í±ÂþÃä ÁÏýÍë¨÷ úʬÁōÌÏýÍÏžÃ. œÁþÁ
§ÉÏ™ÁÅ úÊœÁÅ¨Æ þÁ™ÁÅÏ ¥ÄžÁ ¡ÉýÅۍÌþà ¥Á  ©ÁύÁ Í¡ÁÏ
Â úÁƳÍàÏžÃ. œÁþÁ ¥ÁōÁÅÑ ¡Áôý¨Š€žÁŧÁÅ œÁÅþÂä¦.

“‚ÏœÁ¨Â ¦É¨Â úəà ±Í¦Á §Âë ±Â™ÁÅ ¡Ã¨ì¨Âì§Â, ‚žÃ ¡Á¡ÁÏ


€þà œÉ¨Ã¦ÁžÂ?” €ÏýÍÏžÃ.

€ÁÑ ©Ë¡Áô œÃ§ÃÃ “þčÁÅ ¬ÃÁÅÓ ¨ÊžÁýÊ ©Â™Ã ÁþÂä


¡ÉžÁâžÂþéÔ €ÏžÃ.
kama_sastry_2004@yahoo.co.uk
http://in.groups.yahoo.com/group/hot-indian-telugu-stories-03/

þÊþÁÅ ¥ÁƏÁ ±Í¦Á ÂþÁÅ, €¡Áôå™Ê €ÁÑ ¡ÁõÁÅ þÁÅϙà þÂ


¥ÉÅ™ÁÝ £¦ÁýÁÅ œÄ¬Á. þ ¥ÉÅ™ÁÝ ‚ύ ¡ËÄ ÃëϞÍÄ
…ÁÅœÍÏžÃ. žÂþÍà §Ã¨Ä¢÷ ¨ÊžÁÅ Â£ýÃÛ ©ÁýÛ¨Íì þÌ¡Ãå Â
„ÏžÃ. ¡ÁôÍ¨ÊÁ €þ¨ÍúÃœÁÏ Â þ ¡Ã™ÃÃ¨Ã ¥ÉÅ™ÁÝ
úÁÅýÆÛ £ÃÃÏúÂ. €ÏœÊ ¯ÁþÁÏ ¨Í þ ©Ä§ÁêÏ £¦ÁýÁÅ
©Ã§ÁüÃ¥ÃéÏžÃ. €¥Áé ¦ÉžÁŧÁŏ „þÂäžÁÅþÁ €¥Áé ±ÌýÛ
¥ÄžÂ €¥Áé úÊœÁŨ ¥ÄžÁ ¡Á™ÃÏžÃ. €ÏœÂ …ÿÃÏúÁþà §ÄœÃ
¨Í ü§ÃÃ ±Í¦ÏžÃ.

þÁÅ ú¨ ¤Á¦ÁÏ ©Ê¬ÃÏžÃ. ©ÉÏýþÊ þ ¡ÊÏý÷ úÉ™Äݨ


Í¬ÁÏ ©ÉœÃÂ, œÁ¨Å¡Áô žÁÁÓ§Á ¡Á™Ã „þÂä¦. þÁ™ÁÅÏ ÃëÏžÁ
þÁÅ쪀 þÁÁäÏ Â „þÂä. ©Ä§ÁêÏ ©ÉžÁü¨ÃìþÁ œÁ§ÂíœÁ þÂ
¥ÉÅ™ÁÝ ©Â¨Ã ±Í©Á™ÁÏ ¥ÉÅžÁ¨ÉýÃÛÏžÃ. ‚ÏœÁ¨Í €ÁÑ
¥ÁÏúÁÏ ¥ÄžÁ þÁÅϙà ©ÌÁÑ „žÁÅýÅþÁ ÃëϞÍà žÁƍÃÏžÃ.
œÁþÁ ¬Áѧ÷Û „þÁäÏžÁÅþÁ £ýۨŠ©Ê¬ÁōͩÁ¨¬ÃþÁ €©Á¬Á§ÁÏ
¨ÊÁÅϙ ±Í¦ÏžÃ. €¥Áé ‚ÏÊ¥Ä ¥Á ÂýÂì™ÁÁÅϙ œÁþÁ
úħÁ úÉϏÁÅ œÍ þ ©Ä§ÂêþÃä œÁÅ™ÁÅúÁÅ ÌÏýÆ ûÄ ûÄ
€þÁōÌÏýÆ ¥Á  ÁžÃ ¨ÍþÁÅÏúà ©É®Ãò±Í¦ÏžÃ. þÊþÁÆ
€ÂÑ ©ÌÏý§ÃÂ ÁžÃ ¨Í ¥ÃÃ¨Â¥ÁÅ.
kama_sastry_2004@yahoo.co.uk
http://in.groups.yahoo.com/group/hot-indian-telugu-stories-03/

¥Ê¥ÁÅ €¨Â ÌÏœÁ ¬Ê¡Áô þÁÅÏúÁÅϙà ±Í¦Á Â¥ÁÅ. ˆ¥Ã


úɦÁ Âê¨Í ±Â¨Å±Í¨ÊžÁÅ. þÉ¥ÁéžÃÂ ¥Á  £ýÛ¨Å
©Ê¬ÁōÌþÂä¥ÁÅ. §ÁÆÏ £¦ÁýÁÅ ©É®Áò™ÂþÍà ŸË§ÁêÏ
¬Á§Ã±Í¨ÊžÁÅ. £Âœ÷ §ÁÆÏ É®Ãò ¢Éë«÷ €¦Á ÂêÏ. €¡Áôå™ÁÅ
€ÁÑ ÁÅ ÌÏœÁ ŸË§ÁêÏ ©ÁúÃÖÏžÃ.

“¤Á¦Á¡Á™ÁÁŧ œÁ¥ÁÅé™ÁÆ ¦ÊžÃ ¦Ê¥Ëþ ¥ÁþÁÏ ‚žÁâ§Á¥ÁÆ


Á¨Ã¬Ã ¡Á§Ã¬ÃáœÁŨþÁÅ ¦ÉžÁŧÌÑÏžÂÏ” €ÏžÃ.

‚ÏœÁ¨Í ©ÁÏý©ÙÁ ©ÁÏý €¦ÏžÃ ¤Íüþ¨ÁÅ §Áϙà €þÃ


¡Ã¨ÃúÃÏžÃ.

¥Ê¥ÃžÁâ§ÁÏ ™ËþÃϏ÷ ýʣŨ÷ ©ÁžÁâÁÅ ©É®ÂòÏ. €¥Áé ¦ÉÁÑ™Â


ÁþÁ£™Á¨ÊžÁÅ. ©ÁÏý©ÙÁþÁÅ €™ÃÂ¥ÁÅ €¥ÁéÁÅ úɱÂå©Â
€þÃ.

©Ã™Á €¥Áé ¡Ê§ÁÏýÏ ¨Í ¤ÍüþÁÏ úʬà ©ÁúÃÖÏžÃ


€ÏžÁōÁþà œÁþÁ ÁžÃ ¨Í þÊ „Ϟà €þà úÉ¡ÃåÏžÃ.

¥Á  ¤Á¦ÁÏ ©Á®Áò Á¨Ã úÁúÃÖ ±Í¦ÏžÃ. ÌžÃâÂ ¦ÉϏèÃ


¡Á™Ã ¨ÊúÂ¥ÁÅ. ¡Ë Ã ©É®ÁÆà ©ÌÁ ³Â§Ã €¥Á Âé þÂþÁä¨ ÁžÃ
©ÁύÁ úÁƳ¥ÁÅ. œÁ¨Å¡Áô¨Å ¥ÁƬà „þÂä¦. ‚ύʥÃ
kama_sastry_2004@yahoo.co.uk
http://in.groups.yahoo.com/group/hot-indian-telugu-stories-03/

¥Á ÂýÂì™ÁÁÅϙ ¥Á  ÁžÃ Ã ©É®Ãò ¡Áô¬ÁàÂ¨Å œÄ¬Ã


úÁžÁ©Á™ÁÏ ¥ÉÅžÁ¨ÉýÂÛ¥ÁÅ.

³Â¦ÁÏœÁëÏ þ¨ŏÁÅ ÁÏý¨ÁÅ þÂþÁä £Êύ÷ þÁÅÏ™Ã


¥É¬ÉðÏü§÷ ©ÁúÂÖ™ÁÅ. þÂþÁä Â§ÁÅ £Êύ÷ ¡Áþà ¥ÄžÁ
ÿËžÁ§Â£Âž÷ ©É®ÁÅœÁÅþÂä§ÁÅ œÁþÁ ¬ÁÆý÷ Ê¬ÁÅ þà ‚©ÁíÏ™Ã
€þÃ.

€¥Á Âé þÂþÁä¨ £É™÷ §ÁÆÏ Ã ©É®Ãò œÁ¨Å¡Áô œÁýÂÛ. €¥Áé


œÁ¨Å¡Áô œÄ¬Ã þ Ê¬Ã úÁƬÃÏžÃ. €¥Áé žÁÁÓ§Á þÁÅÏ™Ã
¥ÁÏžÁÅ ©Â¬ÁþÁ ©Ê¬ÃÏžÃ. €¥ÁéœÍ úɱÂå þÂþÁä ‚¨Â
¥É¬ÉÏü§Ãä ¡Áϱ§ÁÅ €þÃ. ©Ã™Á ¡ÁÁэÁÅ œÁ¡ÁôåÌþÃ
¨ÍþÁ „þÁä ¬ÁÆý÷ Ê¬ÁÅ ©Ë¡Áô úɦê úÁÆ¡ÃÏžÃ. ¨Í¡Á¨ÃÃ
©É®Ãò ¬ÁÆý÷ Ê¬ÁÅ œÄ¬ÁōÌþÊý¡Áôå™ÁÅ úÁƳ £É™÷ ¡ÁÁÑþÁ
„þÁä ýÄ ±Â¦÷ ¥ÄžÁ ©Ã¬ÄÑ ¬Ä³Â ©ÌÁ ¢Áô¨÷ Âì¬ÁÅ „þÂä¦.
€¥Áé ¬ÃÁ§Éý÷ Áƙ œÂÁÅœÍÏžÃ. ¥ÁÅýÃÛÏúÃþÁ ¬ÃÁ§Éý÷
ˆ«÷ ýÊë ¨Í „ÏžÃ. ¡ÁÁÑþÊ œÉ¨ìýà €ýÛ „þÁä £Å÷ „ÏžÃ.
€žÃ ¬É÷ð £Å÷ €¥Á Âé þÂþÂä €¨ÂÏýéà úÁžÁ©Á™ÁÏ þÊþÁÅ
ú¨ ³Â§ÁÅì úÁƳÂ. ©ÉÏýþÊ þÁÅ ú¨ §Ã¨Ä¢÷ Â ¢Ä¨÷
€¦Á Âê. ¬ÁÆœ÷ Ê¬ÁÅ ¥É¬ÉÏü§÷ Ã ‚úÂÖ œÁþÁÅ ©É®Ãò
±Í¦Á ™ÁÅ. þÊþÁÅ ¥Á  ÁžÃ Ã ©É®Ãò ±Í¦Á Â.
kama_sastry_2004@yahoo.co.uk
http://in.groups.yahoo.com/group/hot-indian-telugu-stories-03/

€¡ÁåýÍà §ÂœÃë 8 €©ÁôœÍÏžÃ. ©ÁÏý©ÙÁ ¤ÍüþÁÏ


©Á™ÃÝÏúÃÏžÃ. þÊþÁÅ €¥Áé ÁžÃ Ã ©É®Ãò ¦Ê¥Ä ü§ÁÁþÁýÅì
¤ÍüþÂþÍà §Á¥ÁéþÂä.

“þÁÅ Á¨ÃÂ ¨ÊžÁÅ ¥Ä§ÁÅ ¤ÍüþÁÏ úɦÁêϙÔ €ÏžÃ.

¥ÁÏžÁÅ ¥ÁÿÃ¥ÁœÍ €¥Áé ÌÏœÁ ¥ÉœÁࣙÃÏžÃ. Í¡ÁÏ Â


¨ÊžÁÅ. þÊþÁÆ €ÂÑ ¥Á®Äò ¦ÉϏèà £™ÂÝÏ. ¥ÁŸÂêÿÁäÏ
þÁÅ쪀 Ã¨ÄÛ Â „þÂä¥ÁÅ Â£ýÃÛ ¥ÁÏúÂþÍà úÉ§Í ¡ÁÂÑ
žÁƧÁÏ Á ¡Á™ÁōÌþÂä¥ÁÅ. €¨ÂÊ þÞÁë ¡ÁýÊÛ¬ÃÏžÃ.

þÞÁë¨Í „þÁäýÅÛϙà ¥É®ÁÁÅ©Á ©ÁúÃÖϞà ¦Ê¥Ãý €þà úÁƬÊà


þ ¥ÄžÁ ¦ÊžÍ ¡Á™Ã „ÏžÃ. €ÁÑ þÞÁë¨Í þ ¥ÄžÁ Â®ÁÅò
©Ê¬ÃϞʥÉ €þà úÊœÍà œÁ™Ã¥Ã úÁƳÂ. Âþà €žÃ €ÁÑ
Â¨Å ÂžÁÅ ‚ύ ú¨ ¨Â©Áô±Âýà Â¨Å. ŠÁѳ§à þÂ
þÞÁë ¡Áõ§ÃàÂ ¦ÉÃ§Ã ±Í¦ÏžÃ. ¨Êúà ÁƧÌÖþà ¥Á¬ÁÁ
úĬÁÑýà ¨Í úÁƳÂ. €ÁÑ ©ÌÁ ¡ÁÁÑ þÞÁë ±ÍœÍÏžÃ. ¥Á Â
‚žÁâ§Ã ¥ÁŸÁê ¨Í €¥Áé ¡Á™ÁōÌþà „ÏžÃ. ŠÁÑ ³Â§Ã þÂ
ÁÅ쪃 ©ÊÁÏ Â ÌýÅۍÌÏžÃ. ÌÏœÁÅ œÁ™Ã §Ã ±Í¦ÏžÃ.
ŠÁÑ ¯Á›Ï ¦Ê¥Ã úɦÁ Âê¨Í ±Â¨Å±Í¨ÊžÁÅ. œÁ§ÂíœÁ
þÉ¥ÁéžÃÂ ¡Á™ÁÁ ¥ÄžÁ þÁÅϙà ÃëÏžÁÁÅ žÃÃ £Âœ÷ §ÁÆÏ
Ã ©É®ÁžÂ¥Áþà §ÉÏ™ÁÅ €™ÁŏÁŨŠ©Ê³ÂþÍ ¨ÊžÍ
kama_sastry_2004@yahoo.co.uk
http://in.groups.yahoo.com/group/hot-indian-telugu-stories-03/

“¦ÉÁљà Ã ©É®ÁÅœÁÅþÂä©÷ þÂþÂä” €þà ¡Êë¥ÁÂ €¥Áé


ÌÏœÁÅ ©ÃþÁ£™ÃÏžÃ.

“€¥Á Âé ¥Ê¨ÅÌþÊ „þÂä©Â úÁÆ™Á ¨ÊžÁÅ £Âœ÷ §ÁÆÏ


É®ÁÅœÁÅþÂä” €þà úɱÂå

“„Ï™Á§Â þÊþÁÅ Áƙ ©Á¬ÁÅàþÂä £Âœ÷ §ÁÆÏ Ã” €þà úÉ¡Ãå


€¥Áé £É™÷ þÁÅϙà ÃëϞà Ã žÃÃÏžÃ.

€¡Áôå™ÁÅ úÁƳ €¥ÁéþÁÅ ¥Á¬ÁÁ ©É¨ÅÁÅ¨Í œÁ¨ÏœÂ


úɞçà ±Í¦ „ÏžÃ, œÁþÁÅ £Âë ¨ÏÂ ¨ÍþÊ „ÏžÃ. €ÏœÁ
¥Á¬ÁÁ ©É¨ÅÁÅ¨Í ÁÆ™Á œÁþÁÅ ú¨ ¥ÁÅžÌâ³ÍàÏžÃ. ¥ÉÅÿÁÏ
¨Í ¥ÁÏžÁÅ ÌýÃÛþÁ ¨¯Á›Â¨þÄä ÁþáìÁÅàþÂä¦. þÂ
žÁÁÓ§ÁÁÅ ©ÁúÊÖý¡Áôå™ÁÅ úÁƳ ¥Áþëà ÌžÃâÂ …ÁÅœÍÏžÃ.
€¥Áé þ žÁÁÓ§ÁÁÅ ©ÁúÃÖ þ ¤ÁÅüÏ ¥ÄžÁ úÉ¦ê ©Ê¬Ã
¡ÁýÅۍÌÏžÃ. þÊþÁÅ ÌžÃâÂ œÁþÁ žÁÁÓ§ÁÂ ü§ÃÂþÁÅ. þÁÅ
œÉ¨Ã¦ÁÁÅÏ™ÂþÊ þ úÉ¦ê €¥Áé þÁ™ÁÅÏ úÁÅýÆÛ ©Ê¬Ã
¡ÁýÅۍÌþÂä. ¥Ê¥ÁÅ þÁ™ÁŬÁÅàÏýÊ €¥Áé £Âë ¨ÍÏúà ©ÌÁ
§Ì¥ÁÅé þ ¥ÉÅöÁþà Ã §Â¬ÁōÌÏýÍÏžÃ. þ úÉ¦ê €¥Áé
¥ÉœÁàýà ¡Ã§Áëþà ¡ÁýÅۍÌþÂäþÁÅ.
kama_sastry_2004@yahoo.co.uk
http://in.groups.yahoo.com/group/hot-indian-telugu-stories-03/

¥Ê¥ÃžÁâ§ÁÏ £Âœ÷ §ÁÆÏ ¨ÍÃ ©É®Ãò ¨Ëý÷ ©Ê³ÂÏ. ¥ÁÏúÃ


©É¨ÅÁÅ¨Í €¥Áé þÁÅ úÁƳ ü™Á úɞçà ±Í¦ „ÏžÃ. Á®ÁÅò
¥ÉÅÿÁÏ ÌžÃâÂ „£Ãç „þÂä¦. …¡Ã§Ã ¡Ä¨Å¬ÁÅàþÁä¡Áôå™ÁÅ £Âë
¨Í þÃÏ™Áŏ „þÁä €¥Áé ¬Á¨Åì ¡ËÄ Ã§ÃÏžÃÄ ÁžÁŨÅ
œÁÅþÂä¦. þ ©ÁύÁ úÁƬà úçÁÅ þÁ©Áôí þÁ©ÃíÏžÃ. þÂ
Á®ÁòÁÅ €¥Áé §ÁϤÁ ¨ÂÂ ÁþÁ£™ÃÏžÃ.

¬Á§Ê ÂþéÁôí €ÏžÃ

€¡ÁåýÃÊ þ ¥ÉÅ™ÁÝ ¨Êúà ±Í¦ÏžÃ ¨ÅÏÄ ¨ÍÏúà £ÂÂ


ÁþÁ¡Á™ÁÅœÍÏžÃ. ¨ÊúÃþÁ ¥ÉÅ™ÁݨÍÏúà „úÁÖ ±Í¬ÁōͩÁ™ÁÏ
ú¨ Á«ÁÛÏ. €ÏžÁÅ¨Í €¥Áé þ €ÏžÂ¨ €¥Áé ©Ã™ÁþÁÅ
ÁŧÃÏúà ú¨ §ÍüŨŏ …ÿÃÏúÁōÌÏýÅþÂä. €¥Áé þÂ
¦ÉžÁŧÁŏ €§Áã þÁÁäÏ Â „ÏýÊ þ ¥ÉÅ™ÁÝ ™ÊþÁÅð úʳÍàÏžÃ.
€¥Áé þ ©ÉþÁōÁ Â úʧà £ÂÂ ÿÁœÁÅàÁÅ ±Í¦ÏžÃ.

€¥Áé úÁ¨Åì þ ©Ä¡Áô ¥ÄžÁ ÁÅúÁÅ֍ÌÏýÅþÂä¦. þ ¡Ã§Áë¨Å


©Ã™Á ±ÌœÃàÁ™ÁÅ¡Áô ¥ÄžÁ úÁÁÑ Â ‚¥Ã™Ã±Í¦Á ¦. ¨ÏÂ
¡Ë þÁÅÏ™Ê €¥Áé ¡ÁõÁÅ þÁÅ ¢Ä¨÷ €¦Á Âê. þ ¥ÉÅ™ÁÝ §Â¦
¨ÂÂ ‰ ±Í¦ÏžÃ. €¥Áé ‚žÊ¥Ä ¡ÁýÛþÁýÅì œÁþÁ ¥ÉÅöÁþÃä þÂ
úÉÏ¡Á¨ÁÅ §Â¬ÁÆà
kama_sastry_2004@yahoo.co.uk
http://in.groups.yahoo.com/group/hot-indian-telugu-stories-03/

“úÃýÃÛ œÁÏ™Äë ¦É¨Â „úÁÖ ±Í³Âà©Í úÁÆ¡ÃÏúÁ§Â ¥Ä €¥ÁéÁÅ.


¦É¨Â žÉϏÁÅœÂ©Í úÁƳ ÁžÂ” €ÏžÃ.

þÊþ洀 ¬Á¥Á ŸÂþÁÏ ‚©Áí¨ÊžÁÅ, ¥ÉÅ™ÁÝ ¦É¡Áôå™ÁÆ ¨ÊþÁÏœÁÂ


þÏÃÓ ±Í¦ÏžÃ.

€¥Áé ÃëϞÍà úÁƬà “€£Âç ¦ÉÏœÁ ¡ÉžÁâÂ „ÏžÍ þÂ


Ì™ÁōÁÅžÃ, þÄ ©Á¦Á¬ÁōÁÅ ‚žÃ ú¨ ¡ÉžÁâžÃ §Â ÁþÂä,
¦É©ÁœÃà úʬÁōÌÏýÅÏžÍ Âþà €žÁÇ«ÁÛ©ÁÏœÁŧ¨Ŕ €þÃ
þÁ©ÃíÏžÃ.

œÁþÁ úÉ¦ê ÃëϞÍà ±ÍþÃúÃÖ þ ¥ÉÅ™ÁÝþÁÅ ¡ÁýÅۍÌÏžÃ. þÊþÁÅ


œÁþÁ ©Ë¡Áô œÃ§ÁÁ£ÍœÊ þ þÍýà ¥ÄžÁ ¥ÁÅžÁÅâ ¡ÉýÃÛÏžÃ. þÁÅ
œÉ¨Ã¦Á ÁÅÏ™ÂþÊ þͧÁÅ œÉ§ÃúÂ. €¥Áé þ¨ōÁ þ þÍýÍìÃ
©É®Ãò ±Í¦ÏžÃ. ©Ã™Á þÍýÍì þÁÅϙà ¥ÁÏžÁÆ, ¬ÃÁ§Éý÷
©Â¬ÁþÁ þ þÁ´Â¨ÂþÍà €ÏýÃÏžÃ. Â¬Ê¡Áô œÁþÁ úÊœÍà ¨ÅϏÄ
¡ËþÁÅÏ™Ê þ ¥ÉÅ™ÁÝþÁÅ ¬Á©Á§Á žÄ¬ÃÏžÃ.

“¬Á§Ê þÄ©Áô „úÁÖ ±Í¬Áō͍Á±ÍœÊ þÊþËþ ±Í¬ÁōÌÏýÂ


€ÏýÆ þÁþÁÅä ©ÁžÃ¨Ã ¡ÉýÃÛÏžÃ.

‚ύ „ÏžÃ
kama_sastry_2004@yahoo.co.uk
http://in.groups.yahoo.com/group/hot-indian-telugu-stories-03/

€žÁÅèœÁ €þÁŤÁ©Â¨Å þ¨ŏÁ©Á ¤ÂÁÏ


By ammakumogudu26@yahoo.com
€¨Â €þà úÉ¡Ãå €¥Áé þ ¦ÉžÁŧÁÅ Â ©ÁúÃÖ œÁþÁ ¨ÏÂ þÃ
¡ËÉœÃà ÁƧÁÅÖÏžÃ. €¨Â ÁƧÁÅÖþÊý¡Áôå™ÁÅ úÁƳ €¥Áé
¡ÉžÁâ ¡ÉžÁ⠡çÁë¨Å. ±Â¨ §Â¦ ¨Â œÉ¨ì Â þÁÅþÁäÂ „þÂä¦.
€¥Áé ¡ÁõÁÅ ¥ÄžÁ ©ÉÏýÅëÁ¨Å ©ÌœÁÅàÁ „þÂä¦. œÉ¨ìýÃ
±Â¨ §Â®Áò ¥ÁŸÁê þÁ¨ìýà ©ÉÏýÅëÁ¨Å þ §ÉÏ™ÁÅ Á®ÁÅò
ú¨ ¨ÊžÁÅ  žÁǪÁêÏ úÁÆ™ÂÝþÍÃ. €¥Áé ¡ÁõÁÅ ©ÉþÁÁ
þÁÅϙà úÁƬÁÅàÏýÊ þ þͧÁÅ ¦Éϙà ±Í¦ÏžÃ. €¥Áé „úÁÖ
±Í¬ÁÅàÏýÊ  ªÁ£Ââ¨Å ©Ã™Á „úÁÖ ©Â¬ÁþÁ þ ¥ÁōÁÅэÁÅ
œÁÃ¨Êý¡ÁåýÍà þ ¥ÉÅÿÁÏ ¦É§Áë £Â§Ã ±Í¦ÏžÃ. €¥Áé £Âœ÷
§ÁÆÏ þÁÅϙà þÁþÁÅä œÁþÁ §ÁÆÏ ÁÅ œÄ¬ÁōɮÃòÏžÃ.

ÌžÃâÂ ¥ÁÏžÁÅ œÄ¬ÁōÌÏý©Á €ÏžÃ.

þÊþÁÅ ¬Á¥Á ŸÂþÁÏ úÉ¡Êå ¨Í¡Á¨ §ÉÏ™ÁÅ Âì¬ÁŨÍì ©Ã¬ÄÑ


©ÌÏ¡ÃÏžÃ. ÌžÃâÂ þħÁÅ ±Í¬Ã þ̍Áýà ‚úÃÖ œÁþ̍ÁýÃ
œÄ¬ÁōÌÏžÃ. ¬ÃÁ§Éý÷ ©É¨ÃÃÏúà ©ÌÁ ¡Ä¨Åå ¡Ä¨ÃÖ ˆ«÷ ýÊë
¨Í ¡ÉýÃÛÏžÃ. þÁþÁÅä œÁþÁ ©Ì™Ã ¨ÍÃ ¨ÂÁōÌþà þ ¥ÉÅÿÁÏ
¥ÄžÁ ¥ÁÅžÁÅâ¨Å ¡ÉýÃÛÏžÃ.
kama_sastry_2004@yahoo.co.uk
http://in.groups.yahoo.com/group/hot-indian-telugu-stories-03/

“úÉ¡Áå§Â þÂþÂä ¦É¡ÁåýÃþÁÅϙà €ÁÑ œÍ ³ÂÃ¬ÁÅàþÂä©÷ ƒ


¡Áô§Â›Ï” €ÏžÃ.

þ œÍýà €¥Áé ¡Áë©Á§Áàþ £Âœ÷ §ÁÆÏ ¨Í, œÁ§ÂíœÁ þÊþÁÅ


œÄ¬ÁōÌþÁä ¥ÁÏžÁÆ þÁÅ ú¨ ŸË§ÂêþÃúÂÖ¦. ‰þ ‚ύÂ
¬ÃÁÅÓ ¡Á™ÁÅœÁÅþÁäýÅÛ þÁýú
à à ¦ÊžÍ Ì›ÃÂþÁÅ.

“€ÁÑ þÁÅ žÉϏÁ™ÁÏ ±Â¡ÁÏ€þáÃÏúÁ¨ÊžÂ” €ÏžÃ.

þʥÁþÂ¨Í œÉ¨Ã¦ÁÁ ¬Á¥Á ŸÂþÁÏ ‚©ÁíÁÅϙ œÁ¨


žÃÏúÁÅ ÌþÂä. €¥Áé þ ¥ÉÅöÁþÃä œÁþà úÊœÁŨÍìÃ œÄ¬ÁōÌþÃ
þ Á®Áò¨ÍÃ úÁƬÃÏžÃ.

“úÉ¡Áå§Â ÁþÂä ¦Ê¥Ã ¡Á§Âí¨ÊžÁÅ” €ÏžÃ.

þÊþÁÅ “þÄ©Áô œÃ™ÁœÂ©Ê¥É” €þÂä.

“¨ÊžÁÅ¨Ê ¦É¨Â ¥ÉÅžÁ¨ÉýÂÛ©Í ¡Áõ§Ãà Â úÉ¡Áôå þÊþÁÅ ¦Ê¥Ä


€þÁþÁÅ” €ÏžÃ.

“€¥Á Âé 3 þɨ¨ ÃëœÁÏ ©ÌÁ §ÂœÃë þÊþÁÅ £Âœ÷ §ÁÆÏ


©É®ÁžÂ¥Áþà þ §ÁÆÏ þÁÅÏúà £¦ÁýÁÅ ©ÁúÂÖþÁÅ. þÄ §ÁÆÏ
kama_sastry_2004@yahoo.co.uk
http://in.groups.yahoo.com/group/hot-indian-telugu-stories-03/

¨Í ¨ËýÅ ©Ê¬Ã „ÏžÃ. €ÏœÁ¨Í þÄ©Áô œÁ¨Å¡Áô œÉ§ÁÅúÁōÌþÃ


¡Áõ§Ãà þÁÁäÏ Â £¦ÁýÁÅ ©ÁúÂÖ©Áô. £Âœ÷ §ÁÆÏ ©Ë¡Áô
þÁ™ÁŬÁÆà §ÉÏ™ÁÅ úÊœÁŨɜÃà þÄ ©ÉÏýÅëÁ¨þÁÅ ¥ÁÅ™Ã
©Ê¬ÁōÌÏýÆ þÁ™ÁŬÁÅàÏýÊ þÄ úÁ¨Åì ¡ËÃ ÃëÏžÃÄ ¦ÉÃ§ÉÃ§Ã
¡Á™ÁÅœÁÅþÂä¦. þÊþÁÅ „þÁäúÍý €¨ÂÊ ©ÃÁëÿÁÏ ¨Â
þ裙ñͦÁ Â. þÄ þÁÁä ³ÎÏžÁ§ÁêÏ úÁÆ™ÂÝþÍà þ §ÉÏ™ÁÅ
Á®ÁÅò ¬Á§Ã±Í¨ÊžÁÅ”.

þ þͧÁÅ ¦Éϙà ±Í¦ÏžÃ. þ ©ÉþÁÅä ¨ÍÏúà ü¨žÁ§ÃÏ¡Áô¨Å


¥ÉÅžÁ¨¦Á Âê¦. þÄ©Áô þÁ™ÁŬÁÅàÏýÊ þÄ ¡Ã§Áë¨Å ™ÊþÁÅð
úʬÁÅàþÁäýÅìÏý¦. þÃþÁÅä úÁƬà Á¬ÉÃÑ ±Í¦Á Â. þÄ©Áô £Âœ÷
§ÁÆÏ þÁÅÏúà €¨ÂÊ þÁÁäÏ Â ©ÉþÁÁÅÑ ©ÁúÃÖ þÄ §ÁÆÏ
¨ÍÃ ©É®Ãò œÁ¨Å¡Áô ©Ê¬ÁōÌþÂä©Áô. þÊþÁÅ ¥É¨ìÂ ¥Ä §ÁÆÏ
žÁÁӧÍà ©ÁúÃÖ œÁ¨Å¡Áô úÂýÅ þÁÅÏúà úÁƳÂ. þÂþÁä £É™÷
¥ÄžÁ ¡Á™ÁōÌþà „þÂä™ÁÅ. œÁþÁ ¥ÉÅ™ÁÝ ©Â¨Ã±Í¦ „ÏžÃ. ¥Ä
‚žÁâ§Ã ¬É÷ð ©Á¨Âì ‚ÏÂ €žÃ œÁ™Ã ÂþÊ „ÏžÃ.”

“þÄ©Áô þÂþÁä žÁÁӧÍà ©É®Ãò ¬ÃÁ§Éý÷ œÄ¬ÁōÌþà ¦ÊžÍ


úɱÂå©Áô. þÂþÁä þÁ©Âí™ÁÅ. ÌžÃâÂ €ýÅ©Ë¡Áô ü§ÃÂ™ÁÅ.
þÄ©Áô þÂþÁäÁÅ €ýÅ©Ë¡Áô þÄ Â¨Å £É™÷ ¡ËþÁ ¡ÉýÃÛ
þÉ¥ÁéžÃÂ þÄ ¡ÁõÁÅþÁÅ þÂþÁä ¥ÉÅöÁþÍà žÁÁÓ§ÁÂ
¡ÉýÂÛ©Áô. þÂþÁä œÁþÁ §ÉÏ™ÁÅ úÊœÁÅ¨Æ þÄ ¡Ã§Áë¨ ¥ÄžÁ ©Ê¬Ã
kama_sastry_2004@yahoo.co.uk
http://in.groups.yahoo.com/group/hot-indian-telugu-stories-03/

¥ÉÅöÁþÍà žÁÁÓ§ÁÂ ¨ÁōÌþÂä™ÁÅ. œÁþÁ ¡ÉžÁ©Áô¨Å þÄ


¡Áõ§É¥Áé¨ ¥ÄžÁ ¡ÉýÃÛ ¡Ä¨ÊÖ¬ÁÅàÏýÊ þÄ©Áô ¬ÃÁ§Éý÷ ¡Ä¨Å¬ÁÆà
ú¨ ¬ÉÄð Â „þÂä©Áô. ¬ÃÁ§Éý÷ ‰ ±Í¦þÁ œÁ§ÂíœÁ þÄ©Áô
©ÉþÁÁÅÑ œÃ§ÃÃ þÂþÁä ¥ÉÅ™ÁÝ þÍýÍì œÄ¬ÁōÌþà þÍýáÁþÃ
¥ÉÅžÁ¨ÉýÂÛ©Áô”

“þÂþÁä ¥ÉÅ™ÁÝ ¡Áõ§Ãà Â ¨Ê¬ÁÅàÏýÊ þÄ©Áô ‚ýÅ œÃ§ÃÃ þÄ


¡ÁõÁÅ ¨Í žÍ¡ÁôÌþà ¡Ë þÁÅϙà žÉϏÁ™ÁÏ ¥ÉÅžÁ¨ÉýÂÛ©Áô.
‚žÁϜ úÁƬÁÅàÏýÊ þ ¥ÉÅ™ÁÝ ¨Í £ÂŸÁ ¥ÉÅžÁ¨¦ÏžÃ.
€ÁÑ™Ê œÁ¨Å¡Áô žÁÁÓ§Á þÄ …¡Áô¨Å úÁƬÁÆà úʜà ¡ÁþÃ
¥ÉÅžÁ¨ÉýÂÛ. §ÉÏ™ÁÅ þåô¨ÍìþÊ ¨ÅÏÄ ¨Í Â§ÊÖ¬ÁōÌþÂä.
þĩʥɠ‚žÁϜ œÉ¨Ã¦Á ÁÅϙ þÂþÁäþÁÅ úÁÁяÂ
žÉϏÁÅœÁÅÏýÊ þÂþÁä ÃëÏžÁ þÁÅϙà þÄ …ÁÅœÁÅþÁä úÁ¨Åì
¡ÁýÅۍÌþà ¡Ã¬ÁōÁÅœÁÅþÂä™ÁÅ. ¥Ä§ÃžÁâ§ÁÆ ¡ÁúÃÖ Â
¥Á ÂýÂì™ÁōÌÏýÅÏýÊ þÁÅ ¡ÃúÉ֍ÃÑ ±Í¦ÏžÃ. þÂþÁä ¥Á®Äò
Â§ÊÖ¬ÁōÌþÂäÂ þÄ©Áô þÂþÁä ¥ÄžÁ ¡Á™Ã þÞÁë ±Í¦Á ©Áô.
Âþà þ ¥ÉÅ™ÁÝ ¥Á®Äò §Â¦ ¨ÂÂ ¨Êúà ±Í¦ÏžÃ. ‚ύÁ £Âœ÷
§ÁÆÏ €þÄä ¥Á§ÃÖ ±Í¦ þ ÁžÃ Ã ©ÉþÁÃÑ ©É®òà ±Í¦Á Â.
€ÁÑ þ ¥ÁÏúÁÏ ¥ÄžÊ úÁÁя ¡Á™ÁōÌþà þÞÁë±ÍœÍÏžÃ.”

“€ÁÑ þËýÄ ¡ËÃ ¨Êúà ±Í¦ „ÏžÃ. œÁþÁ œÌ™Á¨Å ±ÌœÃà


Á™ÁÅ¡Áõ ÁþáìÁÅàþÂä¦. ÌžÃâÂ €¡Áôå™Ê ©Á¬ÁÅàþÁä §ÂÃ
kama_sastry_2004@yahoo.co.uk
http://in.groups.yahoo.com/group/hot-indian-telugu-stories-03/

§ÁϏÁÅ ©ÉÏýÅëÁ¨Å, ‚ÏÊ¥Ä ¨ÍúÃÏúÁÁÅϙ þ ¥ÉÅöÁþÃä


œÁþÁ ±ÌœÃà Á™ÁÅ¡Áô ¥ÄžÁ ¡ÉýÃÛ ¥ÁÅžÁÅâ ¡ÉýÂÛ. €ÁÑ™Á þͧÁÅ
¡ÉýÃÛ ¡Ä¨Å¬ÁÅàÏýÊ €ÁÑ þÞÁë ¨ÊúÃÏžÃ. Âþà œÁþÁÅ þÁþÁÅä
žÁƧÁÏ úɦÁêÁÅϙ œÁþÁ úÊœÁŨŠþ œÁ¨ ¡Ë ¡ÉýÃÛ œÁþÁ
©Ë¡Áô þ̍ÁÅÑ ÌÏžÃ. œÁþÁ žÃ¥Áé þÁÅ þ ¥ÉÅÿÁÏ Ê¬Ã §ÁÅžÁâ
³ÂÃÏžÃ.”

“‚ύÁ ¦É¨Â Ëþ ¬Á§Ê žÉϏ¨þáÃÏúÃÏžÃ. ¡ËÃ ¨ÊúÃ


€ÁÑ þÁÅ þ ÎÃ¨Ã ¨ÍÃ ¨ÂÌÑþÂäþÁÅ. œÁþÁÅ ÁÆ™Â
þÁÅ ¥ÁÏúà §É³ÂåþÁÅð ‚úÃÖÏžÃ. ¥Ê¥ÃžÁâ§Á¥ÁÆ ú¨Â
¬Ê¡Áýà ©Á§ÁÁÆ ¥ÁÅžÁÅâ¨Å ¡ÉýÅۍÌþÂä¥ÁÅ. ¥Ê¥ÁÅ €¬Á¨Å
¦Ê¥Ä ¥Á ÂýÂì™ÁÅÍ ¨ÊžÁÅ. œÁþÁþÁÅ ¡ÁÁÑ ¥ÄžÁÃ œÍ¬Ã þÊþÁÅ
œÁþÁ ¥ÄžÁ ¡Á™ÁōÌþÂä. ©ÉÏýþÊ ¥Á  žÉϏÁÅ™ÁÅ
¥ÉÅžÁ¨ÉýÂÛÏ. €¡ÁåýÃÊ þÁÅ ¬É÷ð ÁŧÃÏúà ©ÌÁ …ÿÁ
„ÏžÃ. þ ¢ÉëÏ™÷ ªÍ¤Áþ÷ £Â£Å ƒ ©Ã«Á¦Á ¨ŠúÉ¡Êå ©Â™ÁÅ.
þÊþÁÅ ¡Áô¬ÁàÂ¨Å úÁžÃ©ÂþÁÅ. ²ÌýͨŠúÁƳÂ. Âþà þÃþÁÆä
þÂþÁäþÁÆ €¨Â úÁÆ™ÁÝÏ œÍ ‚ύÁ ¡ÁôÍ¨ÊÁ±Í¦Á Â. €ÁÑ
œÍ þ ¥ÉÅžÁýà €þÁŤÁ©ÁÏ €¨Â üˏÃÏžÃ. žÂþÃä þÊþÁÅ
üþÁé¨Í ¥Á§ÁúñͨÊþÁÅ. €ÁÑ úÁ¨Åì þ úÊœÃ¨Í úÁÁяÂ
‚¥Ã™Ã ±Í¦Á ¦. žÉϏÁÅœÁÅþÁä¡Áôå™ÁÅ ©ÂýÃþà ©ÁžÃ¨Ã
¡ÉýۍÁÅϙ ¡ÁýÅۍÌþÊ „þÂä. þÍýÍì þͧÁÅ ¡ÉýÃÛ ¬Áí§ÁÓÏ ¨Í
kama_sastry_2004@yahoo.co.uk
http://in.groups.yahoo.com/group/hot-indian-telugu-stories-03/

œÊ¨Ã±ÍœÁÆ œÌ¨Ã³Â§Ã €ÁÑ ¡ÁõÁÅ ¨Í þ ©Ä§ÂêþÃä


úÃÏžÃÏúÂ.”

“œÁ§ÂíœÁ ¥Ê¥ÃžÁâ§Á¥ÁÆ £Âœ÷ §ÁÆÏ Ã ©É®Ãò ªÁŤÁëÏ


úʬÁōÌþÂä¥ÁÅ.

€¡Áôå™ÁÅ €ÁÑ €™ÃÃϞà ¦Ê¥Á¦ÏžÃ €þÃ.

þÊþÁÅ úÁƬÃÏžÁϜ úɱÂå.

©Ì§Ê¦ œÁ¥ÁÅé™ÁÆ þÁÅ ú¨ ÁŨ Â „ÏýÅϞà ÂþÃ


¦Ê¥Ã úɦÁ Âê¨Í œÍúÁ¨ÊžÁÅ. þ ¢ÉëÏ™÷ þĨ œÉ¨Å¬Áŏ œÁþÁÅ
þÁþÁÅä ©Áύ¦Á¨œÍ ú¨ ³Â§ÁÅì úʬÃϞà €þà úÉ¡ÃåÏžÃ.

€žÃ ¥ÉÅžÁýà ³Â§Ã €ÁÑþÁÅ žÉϏÁ™ÁÏ. €¡Áåýà þÁÅÏ™Ä


¦É¡Áôå™ÁÅ ©Ä¨ËœÊ €¡Áôå™ÁÅ ¥Ê¥ÃžÁâ§Á¥ÁÆ úʬÁōÌÏýÅþÂä¥ÁÅ
€þà úɱÂå.

“þÃüÏ ÂþÁ þ ¥ÁÅžÁÅ⨠Ì™ÁÂ, €¦œÊ þ ©Á®òÊ þÁþÁä


¥Á Âý ‚žÁϜ ü§ÃÃÏžÃ. þÄ €þÁŤÁ©ÁÏ ©ÃÏýÅÏýÊ þÁÅ
ÁŨ Â „Ϟà žÂ¥Á Âé þ ¥ÁÅžÁÅ⨠Ì™ÁÂ” €ÏýÆ
¥ÁÏúÁÏ ¥ÄžÁ ¡Á™ÁōÌþà þÁþÁÅä œÁþÁ ¥ÄžÁÁÅ ¨ÂÁÅÑÏžÃ.
kama_sastry_2004@yahoo.co.uk
http://in.groups.yahoo.com/group/hot-indian-telugu-stories-03/

þ úÊœÁŨŠœÄ¬ÁōÌþà œÁþÁ úÁ¨ì ¥ÄžÁ ¡ÉýÅۍÌÏžÃ. þÊþÁÅ


©ÉÏýþÊ ©Âýà ¡Áþà ¡ÁýÛ™ÁÏ ¥ÉÅžÁ¨ÉýÂÛ. €£Âç ©ÂýÃþÃ
þ̍ÁÅÑœÁÅÏýÊ ¦ÉžÁŧÁÅ œÃ§ÁŏÁÅœÁÅþÂä¦. þÉ¥ÁéžÃ Â
©ÌϏà €¥Áé þÍýÍì þͧÁÅ ¡ÉýÂÛ. œÁþÁÅ þÁþÁÅä ¥ÁÅžÁÅâ
¡É™ÁÅœÁÆ œÁþÁ úɦê þ þÁ™ÁÅÏ ¥ÄžÁ þÁÅϙà ÃëϞÍà ü§÷Ö
þ ¡Ã§Áë¨ ¥ÄžÁ ©Ê¬ÃÏžÃ. §ÉÏ™Í úÊœÍà œÁþÁ úħÁ ¡ËÃ
¨ÂÌÑþà Â®ÁÅò ©É™Á¨Åå úʬÃÏžÃ. œÁ§ÂíœÁ þ ¥ÉÅ™ÁÝ
úÁÅýÆÛ œÁþÁ ¡Ã™ÃÃ¨Ã £ÃÃÏúà œÍ¨Å ©ÉþÁäÃÑ þÉýÃÛÏžÃ. þÂ
ÁÅÏ™ÁÅ þà œÁþÁ ¡ÁõÁÅ ¡ÉžÂ¨ ¥ÁŸÁê „ÏúÁōÌþà þÉýÛ§Â
þÂþÂä €ÏžÃ.

©ÌÁýÊ þÉýÅÛ™ÁÅœÍ þ ¥ÉÅ™ÁÝ ¡Áõ§ÃàÂ €¥Áé ¡ÁõÁÅ ¨ÍÃ


©É®Ãò ±Í¦ÏžÃ. €¥ÁéþÁÅ žÉϏÁÅœÁÅþÂäþÁÅ €þÁä ¨ÍúÁþÁ
þÁþÁÅä €þÁōÍþà ªÃŽ§Â¨ÁÅ œÄ¬ÁōɮÃòÏžÃ. €¥Áé ¡ÁõÁÅ
þÊþÁÅ €þÁōÌþÁäýÅì ¨Æü÷ Â ¨ÊžÁÅ. þ ¥ÉÅ™ÁÝ úÁÅýÆÛ
¬Á§ÃÂÓ ¬Á§Ã ±Í¦ÏžÃ. œÁþÁ ¦ÉÂþà ÁÏ™Á§Â¨Å þ ¥ÉÅ™ÁÝ
úÁÅýÆÛ ÁýÃۏ ¡ÁýÅۍÌþÁäýÅì ¢Ä¨÷ €¦Á Âê. þÁÅ ¬Áí§ÁÓÏ
¨Í „þÁäýÅì „ÏžÃ. þÊþÁÅ ¡Ë þÁÅϙà ‚úÊÖ ¡ÁëœÃ …¡ÁôÁÅ €¥Áé
ÃëÏžÁ þÁÅϙà ¦ÉžÁŧÁÅ ©ÌœÁÅà¨Å ‚¬ÁÅàÏýÊ ‚ÏÊ¥Ä œÉ¨Ã¦Á
¨ÊžÁÅ. €¨Â ¬Áí§ÁÓÏ ¨Í œÊ¨Ã ±Í¦Á Â.
(€¦±Í¦ÏžÃ.)
kama_sastry_2004@yahoo.co.uk
http://in.groups.yahoo.com/group/hot-indian-telugu-stories-03/

€žÁÅèœÁ €þÁŤÁ©Â¨Å 5 ©Á ¤ÂÁÏ


By ammakumogudu26@yahoo.com
©Ê™Ã ©Ê™Ã Â¥Á§Á³Â¨þÁÅ €¥Áé¨ÍÃ ©Ã§ÁüÃ¥Ãé €¨ÂÊ €¨¬Ã
€¥Áé¥ÄžÁ ¡Á™ÁōÌþÂä. €¥Áé þ úÁÅýÆÛ úÊœÁŨŠ©Ê¬Ã
ÎÁ¨ÃÏúÁōÌþà ¥ÁÅžÁÅâ ¡ÉýÃÛÏžÃ. €¥Áé Â®ÁÅò ‚ύ þÂ
þÁ™ÁÅ¥ÁÅ úÁÅýÆÛ ÁýÃۏ ¡ÁýÅۍÌþÊ „þÂä¦. þ ¥ÉÅ™ÁÝ
þÉ¥ÁéžÃÂ ©Á™Ã¨Ã±Í©Á™ÁÏ ¥ÉÅžÁ¨¦ÏžÃ. €¥Áé ¡ÁõÁÅ
ÁÏ™Á§Â¨Å ‚ύ þ ¥ÉÅ™ÁÝþÁÅ ¡ÃÏ™ÁÅœÁÅþÁä ¢Ä¨ÃϏ÷ „ÏžÃ.

¥Ê¥ÃžÁâ§ÁÏ ¡Á§ÁŏÁÅ ¡ÁÏžÉÏ ©Ê¬ÃþÁ ©Â®Áò ¨Â


©ÁÁ§ÁŬÁÅàþÂäÏ. ©Ì®ÁòϜ úÉ¥ÁýÅì ¡ÁýÊÛ¬ÃÏžÃ. ‚žÁâ§ÁÏ
€¨ÂÊ Â¬Ê¡Áô ©Áô¨ÅÁÅ ¡Á¨ÅÁÅ ¨ÊÁÅϙ „ϙà ±Í¦Á ÂÏ.
þÉ¥ÁéžÃÂ þÊþÁÅ €¥Áé ¥ÄžÁ þÁÅϙà ¥ÁÏúÁÏ ¥ÄžÁÁÅ
ü§ÂþÁÅ. þ ¥ÉÅ™ÁÝ €¥Áé ¡ÁõÁÅ ¨Í þÁÅϙà ©Ã™Ã±Í¦ÏžÃ.
€¥Áé ±ÌœÃà Á™ÁÅ¡ÁϜ §ÌúÁÅÖ €¦êÏžÃ. €¥Áé Á®ÁÅò
¥ÁƬÁōÌþà €¨Â ¡Á™Ã „ÏžÃ.

©Ã™Á …¡Ã§Ã ¡Ä¨Å֍ÌþÁä¡Áôå™Á¨Âì €¥Áé úÁ¨Åì ¦ÉÃ§ÉÃ§Ã


¡Á™ÁÅœÁÅþÂä¦. €¥Áé Á™ÁÅ¡Áô ¥ÄžÁ ¡É§Ê«Áþ÷ ú§Á
ÁþÁ¡Á™ÃÏžÃ. ¥ÉÅžÁýà ³Â§Ã žÂþÃä ‚¨Â úÁƬÁÅàþÂä.
þÉ¥ÁéžÃÂ þ ©Ê¨Å  ¡É§Ê«Áþ÷ ú§Á ¥ÄžÁ ¡ÉýÃÛ ¡Êë¥ÁÂ
kama_sastry_2004@yahoo.co.uk
http://in.groups.yahoo.com/group/hot-indian-telugu-stories-03/

þåçÂþÁÅ. €¥Áé Á®ÁÅò œÉ§ÃúÃÏžÃ. þ ©ÁύÁ úÁƬà úçÁÅ


þÁ©Áôí þÁ©ÃíÏžÃ.

þÄ©Áô ¡ÁôýÃÛþÁ¡Áåýà ÁŧÁÅà €ÏžÃ.

Â¬Ê¡Áýà œÁ§Á©ÂœÁ ¡Á™ÁÁ ¥ÄžÁ þÁÅϙà ¨Êúà £Âœ÷ §ÁÆÏ Ã


©É®ÁÅœÁÆ €¥ÁéþÁÅ ÁÆ™Á §Á¥ÁéþÂä. €¥Áé Á®ÁÅò œÉ§Ãúà þÂ
©ÁύÁ úɦê ú¡ÃÏžÃ. úÉ¦ê ¡ÁýÅۍÌþà ¡ËÃ ¨Ê±Â. þÂ
¤ÁÅüÏ ¥ÄžÁ úÉ¦ê ¡ÉýÃÛ þÂœÍ þÁ™Á©Á™ÁÏ ¥ÉÅžÁ¨ÉýÃÛÏžÃ. þÂ
úÉ¦ê œÁþÁ þÁ™ÁÅÏ úÁÅýÅÛ ©É®ÃòÏžÃ. £Âœ÷ §ÁÆÏ ¨Í Ã
©É®ÁÅœÁÆþÊ þÊþÁÅ þÃÏúÁÅþà ©ÁôúÁÖ ±Í¦Á™ÁÏ ¥ÉÅžÁ¨ÉýÂÛ.

€¥Áé þ ¥ÉÅ™ÁÝ ©ÁύÁ úÁƬÁÆà ©ÁôÏžÃ. þÊþÁÅ œÁþÁ ©ÁύÁ


úÁƬà þÁ©ÂíþÁÅ. þ žÁÇ«ÃÛ €¥Áé ¥ÉŨ ©ÁύÁ ©É®ÃòÏžÃ.
œÁþÁ œÌ™Á¨ ¥ÄžÁ þ ©Ä§ÁêÏ ŸÂ§Á¨Å ÁýÃÛ „ÏžÃ. €¥ÁéþÁÅ
ÁƧÍÖ£ÉýÃÛ œÁþÁ ¡ÁõÁÅþÁÅ œÌ™Á¨þÁÆ Á™ÃÂþÁÅ.
¡Áõ¡ÉžÁ©Áô¨Å ©Ã™ÁžÄ¬Ã ¨ÍþÍà ©Ê®ÁÅò ¡ÉýÃÛ ¥Á§Ä ªÁŤÁëÏ Â
Á™ÃÂ.

œÁ§Á©ÂœÁ ‚ύÁ þÄ ©ÁÏœÁÅ €þÂä.


kama_sastry_2004@yahoo.co.uk
http://in.groups.yahoo.com/group/hot-indian-telugu-stories-03/

œÁþÁÅ ¥ÁÁÅÓ œÄ¬ÁōÌþà þ ¥ÉÅ™ÁÝ ªÁŤÁëÏ Â Á™ÃÃÏžÃ.


¥ÁÅÏžÁÅ œÍ¨Å œÄ¬Ã ¥Á§Ä Á™ÃÃÏžÃ. €¥Áé €¨Â ¥ÁÅÏžÁÅ
œÍ¨Å œÄ¬Ã ªÁŤÁëÏ úʬÁÅàÏýÊ ¥Á  ©Â™ÁÅ ¥Á®Äò ±Âë›Ï
±Í¬ÁōÌÏýÅþÂä™ÁÅ. €¥Áé þ ©ÁύÁ ªÁÖ§ÁêÏ Â
úÁƬÃÏžÃ. €¥Áé œÁþÁ þ¨ōÁ œÍ ¡ÉžÁ©Áô¨Å
œÁ™ÁÅ¡ÁôÌÏýÅÏýÊ þÊþÁÅ ¨Êúà œÁþÁþÁÅ ¡ËÃ ¨Ê¡Ã ¥ÁÅžÁÅâ
¡ÉýÂÛ.

¡ÁžÁ ¡Á™ÁÁ ¥ÄžÁÁÅ ©É®ÁžÂÏ €ÏýÆ þÁþÁÅä ¥Á®Äò œÁþÁ


¡Á™ÁÁ ÁžÃÃ œÄ¬ÁōɮÃòÏžÃ.

ÁžÃ¨ÍÃ ©É®ÁÅœÁÆþÊ €¥Áé ¥Á®Äò ¥Á  Âì¬ÁŨÍìÃ ©Ã¬ÄÑ


±Í¬Ã þÄ®ÁòœÍ þÃÏ¡ÃÏžÃ. ƒ ³Â§Ã þÊþÁÅ þ Âì¬ÁÅ œÄ¬ÁōÌþÃ
¥ÁÏúÁÏ ¥ÄžÁ ÁƧÁÅÖþÂä. €¥Áé þ ¦ÉžÁŧÁŏ €¨ÂÊ
þÁÁäÏ Â ÁƧÌÖÏžÃ.

"Í¡Ä ¡Äìü÷ ¥ÁþÁ ¥ÁŸÁê ü§ÃÃϞà €ÁэÁÅ ÁÆ™Â


œÉ¨Ã¦ÁþéÁíÁÅ þÊþÁÅ ¤Á§ÃÏúÁ¨ÊþÁÅ €¨ÂÁþà þÄ©Áô ‚úÃÖþÁ
¬ÁÅŽÂþÃä ¥Á§ÁÅ©Á ¨ÊþÁÅ Â£ýÃÛ ¥ÁþÞÁâ§ÁÏ „þÁä¡Áôå™ÁÅ þÄ
‚«ÁÛÏ þÊþÁÅ ÂžÁþÁþÁÅ Âþà ‚ύɩÁ§ÃÄ ¥ÁþÁ ©Ã«Á¦ÁÏ
œÉ¨Ã¦ÁþéÁíÁÅ" €þà þ ©ÁύÁ úÁƬÃÏžÃ.
kama_sastry_2004@yahoo.co.uk
http://in.groups.yahoo.com/group/hot-indian-telugu-stories-03/

‚ÏÍ ©Ã«Á¦ÁÏ žÂþÃä €¨Â ¦Ê¥Ã ¨ÊÁÅϙ žÉϏʬÁÅàþÂä©÷


œÁþÁÃ Á™ÁÅ¡Áô ©Á¬Êà Ì™Á©Á¨Å €©ÁôœÂ¦, Â£ýÃÛ þç͟÷ ¨Å
œÉúÁÅ֍Í" €ÏžÃ.

þÊþÁÅ ¬Á§Ê €þÁäýÅì œÁ¨ …¡Á. þÊþÁÅ ¨Êúà þ Âì¬÷ ýʣŨ÷


¥ÄžÁ ¡ÉýÃÛ €¥ÁéþÁÅ ¨Ê¡Ã ÎÁ¨ÃÏúÁōÌþà ¥ÁÅžÁÅâ ¡ÉýÂÛ.
€¡ÁåýÃÊ þ £ÅüÃØ Â™ÁÅ ¨Êúà ™ÊþÁÅð úʬÁÅàþÂä™ÁÅ. ‚¡Áôå™ÁÅ
€¬Áð¨Å œÁëÏ Â ¨ÊžÁÅ, ‚žÁâ§Á¥ÁÅ þÉ¥ÁéžÃÂ ©ÌÁ®Áò
ªÁ§Ä§Â¨Å ©ÌÁ®ÁòÏ œÁ™ÁÅ¥ÁÅœÁÆ þÉ¥ÁéžÃÂ ¥ÁÅžÁÅâ¨Å
¡ÉýÅۍÁÅÏýÅþÂä¥ÁÅ.

þÊþÁÅ œÁþÁ þÁÅžÁŧÁÅþÁÅ, Á®ÁòþÁÅ, ¥ÁōÁÅÑþÁÅ, úɍÃÑ®ÁòþÁÅ,


¡ÉžÁ©Áô¨þÁÅ, ¥ÁÅžÂâ™ÁÅœÁÆ ÃëϞÍà ©ÁúÂÖþÁÅ. ÌÏœÁÅ ¥ÉÉÁ
©ÌÁ ¥ÁÅžÁÅâ, €¥Áé úÁ¨ì ¥ÁŸÁê ¨Í¦Á ¨Í úÁ¨ìþÁÆ úÁþÁÅ
¥ÉÅþÁ¨þÁÆ, ¥ÁÅžÁÅâ¨Å ¡É™ÁÅœÁÆ ‚ύ ÃëϞÍà ©É®ÂòþÁÅ.
¥Ê¥ÃžÁâ§÷é þèÌÖþà „þÂäÏ €ÏžÁōÁþà þÊþÁÅ ¥É®Áò ¥ÄžÁ
ü§Á£™ÂÝþÁÅ.

þ ¥ÉÅÿÁÏ €¥Áé £Ì™ÁÅÝ ¦ÉžÁŧÁŏ „ÏžÃ. þ úÊœÁŨŠ¥É


þÁ™ÁÅ¥ÁÅ ¥ÄžÁ ©Ê¬Ã žÁÁÓ§ÁÂ ¨ÂÌÑþà £Ì™ÁÅÝ ¥ÄžÁ ©ÌÁ
¥ÁÅžÁÅâ ¡ÉýÂÛ. €¨ÂÊ ÃëþÞÁÃ ©É®Ãò Á™ÁÅ¡Áô ¥ÄžÁ ±ÌœÃà
Á™ÁÅ¡Áô ¥ÄžÁÂ €¥Áé ¡ÁõÁÅ ©Ë¡ÁôÁÅ ©É®Âò. þÂ
kama_sastry_2004@yahoo.co.uk
http://in.groups.yahoo.com/group/hot-indian-telugu-stories-03/

¡ÉžÁ©Áô¨œÍ ¬Ä¨÷ ©Ê¬Ã ¥ÁÅžÁÅâ ¡É™ÁÅœÁÅþÁäýÅì ¡Ä¨ÃÖ Ì¨ÃìþÃ


¡Á®Áò œÍ þÉ¥ÁéžÃÂ þ̍ÂÑþÁÅ.

ÿ÷ €ÏýÆ €¥Áé ¥ÁƨÃÓÏžÃ.

‚ύÁ €ÁÑ™Á þÁÅÏúà þ ¥ÁÅžÁÅâ¨Å €¥Áé œÌ™Á¨ ¥ÄžÂ,


Â®Áò ¥ÄžÂ ±ÂžÂ¨ ¥ÄžÂ ¡ÉýÂÛ. ‚ύÁ €¥Áé Á¨ÊÁ þÁþÁÅä
üÅýÅÛ¡ÁýÃÛ ¡ËÃ ¨Ê¡ÃÏžÃ. œÁþÁ þÍýÃœÍ þ þÍýÃþà ¬Ä¨÷
úʬÃÏžÃ. ¥Á  þ¨ōÁ¨Å ©ÌÁ§Ã þÍýÍì ‚ÏÌÁ§Ã©Ã ©É®Ãò
üŧÁÅëÍ©Á™ÁÏ ¥ÉÅžÁ¨ÉýÂÛ¦. €¨Â ¥ÁÅžÁÅâ¨Å ¡ÉýÅۍÌÏýÆþÊ
©ÌÁ®ÁòþÁÅ ©ÌÁ§ÁÏ ÿÁœÁÅàÌþÂäÏ.

€¥Áé ¡ÉžÁâ ¡ÉžÁâ úÁ¨Åì þ Ê¬Ã ©ÌœÁÅàÁÅÏýÅÏýÊ  ©Ì§Ãå™Ã


ú¨ ¬ÁÅŽÏ Â „ÏžÃ. €¥Áé œÁþÁ ¡ÁõÁÅþÁÅ þ ¥ÉÅ™ÁÝ Ê¬Ã
§ÁÅžÁÅâœÁÆ „ÏžÃ. þ ¥ÉÅ™ÁÝ £ÂÂ þÏÙà „ÏžÃ. ¥Ê¥ÃžÁâ§ÁÏ
€¨ÂÊ þèÌÖþà „þÂäÏ. €¥Áé úÊœÁŨŠÃëϞÍà ©É®Ãò þÂ
¥ÉÅ™ÁÝ ¡ÁýÅۍÌþà œÁþÁ þèũÁô ¡ÉžÂ¨ ¥ÄžÁÁÅ œÄ¬ÁōÁÅ
©ÌúÃÖÏžÃ.

þÊþÁÅ þ úÊœÁŨœÍ €¥Áé ¡Ã§Áë¨þÁÅ ¬Á©Á§Á žÄ¬ÁÅàþÂä. ‚ύÁ


€¥Áé Á¨ÊÁ ±ÍœÍÏžÃ.
kama_sastry_2004@yahoo.co.uk
http://in.groups.yahoo.com/group/hot-indian-telugu-stories-03/

þÊþÁÅ ‚ύÁ ¡Á™ÁÁ ¥ÄžÁÁÅ ©É®ÁžÂÏ €þÂä.

€¥Áé ¦Ê¥Ã ¥Á ÂýÂì™ÁÁÅϙ ¡Á™ÁÁ ¥ÄžÁÁÅ ©É®Ãò


¡Á™ÁōÌþÃ, Â®ÁÅò §ÉÏ™ÁÆ ¥Á™Ãúà ¡Áô¬ÁàÁÏ ¨Â œÉ§Ãúà œÁþÁ
¡ÁõÁÅ þÁÅ þÁÅ úÁơìÜÁÆ §ÉÏ™ÁÅ úÊœÁÅ¨Æ úÂúÃÏžÃ
§Â §Á¥ÁéþÁäýÅì. þÊþÁÅ ¥ÁÏúÁÏ žÁÁÓ§ÁÁÅ ©É®Ãò €¥Áé
¥ÄžÁÁÅ ©ÌϏà €¥Áé ¡ÁõÁÅ ¡ÉžÁ©Áô¨þÁÅ ©Ê®ÁòœÍ
©Ã™ÁžÄ³Â. ‚ÏÍ úÊœÍà þ ¥ÉÅ™ÁÝ ¡ÁýÅۍÌþà œÁþÁ ¡ÁõÁÅ
¡ËþÁ ¡ÉýÂÛ.

€¥Áé œÁþÁ ¥ÉÅœÁàþÁÅ ¡ËÃ ¨Ê¡Ã þ ÁÅÏ™ÁÅ þÁÅ œÁþÁ ¨ÍÃ


œÄ¬ÁōÌÏžÃ. þÊþÁÅ ‚ύÌÏúÁÏ þÉýÂÛþÁÅ. ¬ÁÁÏ ¥ÉÅ™ÁÝ €¥Áé
¡ÁõÁÅ ¨ÍþÍà ©É®ÃòÏžÃ. €¥Áé ¥ÄžÁ ¡Á™ÁōÌþÂä. ‚ύ̍ÁÑ
ü§÷Ñ œÍ €¥Áé ¨ÍþÍà ¡Áõ§Ãà Â ©É®Ãò ±Í¦Á Â. œÁþÁ
€™ÁŏÁÅ œÁÁŨÍàÏžÃ. ¥Á  ±ÌœÃà Á™ÁÅ¡Áô¨Å ¡Áõ§Ãà Â
œÁÁŨŜÁÅþÂä¦.

€¥Áé ¡ÁõÁÅ ¥ÄžÁ ©Â§ÁÏ §ÍüŨ ©ÉÏýÅëÁ¨Å „ϙà €©Ã


þ ±ÌœÃà Á™ÁÅ¡Áô ¥ÄžÁ œÁÁŨŜÁÆ Ã¨Ã ÃÏœÁ¨Å
¡É™ÁÅœÁÅþÂä¦. €¥Áé œÁþÁ Â®ÁòþÁÅ þ þÁ™ÁÅÏ úÁÅýÆÛ ©Ê¬Ã
œÁþÁ ©Ë¡Áô ¨ÂÍÑ©Á™ÁÏ ¥ÉÅžÁ¨ÉýÃÛÏžÃ. þÊþÁÅ €¥Áé úÊœÁŨÅ
§ÉÏ™ÁÆ ¥É œÁ¨ ¡ËÃ ¥Á™Ãúà ¡ÁýÅۍÌþÂä. €¥Áé úÁύÁ¨Å
kama_sastry_2004@yahoo.co.uk
http://in.groups.yahoo.com/group/hot-indian-telugu-stories-03/

¥ÁÅžÁÅâÂ ÁþáìÁÅàþÂä¦. ©ÂýÃ¨Í ÁÆ™Á ©Â§ÁÏ §ÍüŨ


œÁŨŠ„þÂä¦.

ÁÅ™ÃúÁύÁ ¥ÄžÁ ¥ÉÅÿÁÏ ¡ÉýÃÛ ©Â¬ÁþÁ úÁƳÂ. þ ¥ÉÅ™ÁÝ


‚ύ þÏÙà ±Í¦ÏžÃ €¥Áé ¡ÁõÁÅþÁÅ ³ÂÁžÄ³ÍàÏžÃ. €¥Áé
ÁÆ™Á Á¨ÊÁ ¥ÉÅœÁà ¡ËÉœÃàÏžÃ.

žÉϏÁ§Â €ÏžÃ.

‚ύ „ÏžÃ.
kama_sastry_2004@yahoo.co.uk
http://in.groups.yahoo.com/group/hot-indian-telugu-stories-03/

€žÁÅèœÁ €þÁŤÁ©Â¨Å 6 ©Á ¤ÂÁÏ


By ammakumogudu26@yahoo.com
þÉ¥ÁéžÃÂ þÊþÁÅ þÁ™ÁÅÏ ¡ËÉœÂà ©ÌÁÑ ³Â§Ã ¥Á®Äò ¥É
¨ÍÃ ¡Áë©ÊªÃÏúÂ.

€¥ÉÂé €ÏžÃ €¥Áé.

þ þÍýÃþà €¥Áé úÁþÁÅä ¡ËÃ œÉúÂÖ ¡ÉžÁ©Áô¨œÍ ýĬ÷ úʬÁÆà


¥ÁÅþà ¡Á®Áò œÍ ÂýÅ ¡ÉýÂÛ.

¥÷é €ÏýÆ ¥ÁƨÏÃÏžÃ.

€¨Â úÁ¨ìþÁÆ úÁύÁ¨þÁÆ ¥Á §ÃÖ ¥Á §ÃÖ þÁÅœÁÆ


účÁÅœÁÆ ÂýÅì ¡É™ÁÅœÁÅÏýÊ þ ÃëÏžÁ ¥É¨ÃÁ¨Å œÃ§ÃÃ
±Í¦ÏžÃ €¥Áé. §ÉÏ™ÁÅ ³Â§ÁÅì €¥Áé ¥ÁžÁþÁ §Á³Â¨Å
©Ì¨ÃÃÏúÃÏžÃ. ‚ύÁ þÊþÁÅ Á ¨ÊÁ ¡ÁÌœÁÅþÂä €¡Áôå™ÁÅ
€¥Áé ÁÆ™Á ¥ÁÆ™Á©Á ³Â§Ã ¤Á©Á ±Âë¡Ã à à §É™Ä Â „ÏžÃ.
€ÏœÊ þÊþÁÅ €¥Á Âé ©ÌÁýÊ ³Â§Ã ¬ÁѨÃÏúÂ¥ÁÅ.
kama_sastry_2004@yahoo.co.uk
http://in.groups.yahoo.com/group/hot-indian-telugu-stories-03/

‚ύÁ €¨Â €¨¬Ã ±Í¦ ©ÌÁ§Ã ÎÃ¨Ã ¨Í ©ÌÁ®ÁòÏ §É¬÷Û


œÄ¬ÁōÌþÂäÏ. Á¬Ê¡Áýà œÁ§Á©ÂœÁ ¨Êúà £Âœ÷ §ÁÆύÁÅ ©É®Ãò
ªÁŤÁëÏ úʬÁōÌþà úÁƬÊà „žÁ¦ÁÏ ¥ÅÙÁÅ ÁÏý¨Å.

"úÁÆ™ÁÅ ÁþÂä ¥ÁþÁ ¥ÁŸÁê ü§ÃÃÏžÁϜ §ÁÿÁ«Á¦ÁÏ Â


„ÏúÁÅ. þÄ©Áô žÉÉ þÃä þÄ €ÁÑ ÁÅ Áƙ úɱÌåžÁÅâ" €þÃ
€¥Áé úÉ¡ÃåÏžÃ.

€ÁÑ €þÁä úÍý ÌžÃâÂ žÄ§ÁÔÏ œÄ¬ÃÏžÃ.

"‚ύ̍Á ©Ã«Á¦ÁÏ œÁþÁþÁÅ úʬÊý¡Áôå™ÁÅ ÁþĬÁÏ œÌ™ÁŏÁÅ


©Ê¬ÁōÍ. žÂþÍà Á™ÁÅ¡Áô ©Á¬Êà €žÌÁ œÁÏýÂ" €ÏžÃ.

©ÉÏýþÊ þÁþÁÅä ¥ÁÅžÁÅâ ¡ÉýÅۍÌþà "‚ύÁ þÄ ÁžÃ Ã ©É®Ãò


þÞÁë ±Í. €žÃ ¨ÊúÃÏžÁÏýÊ £ÂÁÅÏ™ÁžÁÅ" €ÏžÃ.

 §ÂœÃë þÃüÏ Â ¥Á§ÁÅ¡Áô§Âþà §ÂœÃë. þÊþÁÅ þ §ÁÆÏ Ã


©É®Ãò ‚¨Â ¡Á™ÁōÌþÂäþÍ ¨ÊžÍ þÞÁë ¡ÁýÊÛ¬ÃÏžÃ. ¥Á§ÁŬÁýÃ
§ÍüÅ þÞÁë ¨Ê¬Êà €ÁÑ ¡ÁÁÑþÁ ¨ÊžÁÅ. ýË¥ÁÅ úÁƬÊà 10
Â©Á³ÍàÏžÃ. þÞÁë ¨Êúà úÁƬÊà €ÁÑ ¦ÉÁљ ÁþÁ¡Á™Á
¨ÊžÁÅ. ÃëÏžÁ ¥Á  ©Â™ÁÅ þÍÃÑ üϙ Á§Áë¨ ¨ÂÂ
þèÅúÌþà „þÂä™ÁÅ.
kama_sastry_2004@yahoo.co.uk
http://in.groups.yahoo.com/group/hot-indian-telugu-stories-03/

¨ÅϏÄþà ¡ËÃ ¨ÂÌÑþà ÁžÃ ¨ÍÏúà £¦ÁýÁÅ ©Á¬Êà ©ÁÏý


ÁžÃ ¨Í €¥Áé ÌÏœÁÅ ©ÃþÁ£™ÁÅœÍÏžÃ. þÉ¥ÁéžÃÂ
©ÁÏýÁžÃ ©ÁžÁâÁÅ ©É®Ãò úÁƳÂ. €¥Áé þ ©ÁύÁ úÁƬÃ
úçÁÅ þÁ©Áôí þÁ©ÃíÏžÃ. þÊþÁÅ ÁþÁÅä ÌýÃÛ þ ÁžÃÃ §Â
€þÁäýÅì ¬ËÁ úʳÂ. þÄ©Áô ©É®ÁÅò þÊþÁÅ ©Á³Âà €þÁäýÅì ¬ËÁ
úʬÃÏžÃ.

þÊþÁÅ ÁžÃ ¨ÍÃ ©É®Ãò ¨ÅÏÄ ©Ã¡Ãå žÁÏ™ÉÏ ¥ÄžÁ ¡Á™Ê¬Ã


¥Á®Äò ¡Á™ÁÁ ¥ÄžÁ ¡Á™ÁōÌþÂä. þ ¥ÉÅ™ÁÝ ÂªÁÏ
úÁƳÍàÏžÃ. €¥Áé ÌžÃâ¬Ê¡Áýà œÁ§Á©ÂœÁ ÁžÃ ¨ÍÃ
©ÁúÃÖÏžÃ. þ €©ÁœÂ§ÁÏ úÁƬà ©ÉÏýþÊ ÁžÃ œÁ¨Å¡Áô
¥ÁƬʬÃÏžÃ. œÁ¨Å¡Áô žÁÁÓ§Á þèÅúÌþà €¥Áé þ ¥ÉÅ™ÁÝ
©ÁύÁ úÁƬÁÆà œÁþÁ þ¨ōÁœÍ ¡ÉžÁ©Áô¨Å œÁ™ÁÅ¡ÁôÌÏžÃ.

œÁ§Á©ÂœÁ þ žÁÁÓ§ÁÁÅ ©ÁúÃÖ þÊþÁÅ …ÿÃÏúÁþà ©ÃŸÁÏ Â þÂ


¥ÁÏúÁÏ ¥ÄžÁ ÁƧÌÖþà €¥Á ÂÏœÁÏ þ ¥ÉŨ ¥ÄžÁÁÅ ©Â¨Ã
þ ¥ÉÅ™ÁÝþÁÅ ¥ÁÅžÂâ™ÃÏžÃ. œÁ§Á©ÂœÁ œÁþÁ þÍýÍìÃ
œÄ¬ÁōÌÏžÃ. œÁþÁÅ þ ÁÅÏ™ÁÅ ¥ÄžÁ ¥ÁÅžÁÅâ ¡ÉýÃÛ œÁþÁ
¡ÉžÁ©Áô¨œÍ ¥ÁƬʬÃÏžÃ. ‚¡Áôå™ÁÅ ¡Áõ§Ãà Â þÍýÍìÃ
œÄ¬ÁōÌþà þÉ¥ÁéžÃÂ ÁÅ™ÁųÍàÏžÃ.
kama_sastry_2004@yahoo.co.uk
http://in.groups.yahoo.com/group/hot-indian-telugu-stories-03/

€¥Áé þ ¥ÉÅ™ÁÝ ÁÅ™ÁŬÁÅàÏýÊ þÁÅ ¦ÉÁÑ™Á ¨Êþà ¬ÁÅŽÏ


€þÁŤÁ©Ã¬ÁÅàþÂä. ¡Áõ§Ãà Â þÍýÍìÃ œÄ¬ÁōÌÏýÊ œÁþÁ
ÌÏœÁÅ ¨ÍÃ ©É®ÁÅœÁÅþÂä. þ £ÅüÃØ Â™ÃÃ œÁþÁ ¡Á®ÁÅò
œÁÁ¨ÁÅϙ ú¨ üÁëœÁà Â ÁÅ™ÁųÍàϞà €¥Áé. Â¬Ê¡ÁýÃ
œÁ§Á©ÂœÁ œÁþÁ þ¨ōÁ úéÁ§Á œÍ þ ÁÅÏ™ÁÅ þÁÅ ýĬ÷
úʬÁÆà þ £Â¨÷ð þà úÊœÍà ¬Á©Á§Á žÄ¬ÃÏžÃ.

‚ύÁ Á¨ÊÁ €¨Â €¥Áé þÍýÍì Â§ÊÖ³ÂþÁÅ. þÍýÃþÃÏ™Â


Â§ÃÖ þ €¥Áé ©ÌÁÑ £ÌýÅÛ ÁÆ™Á þÍýÍìþÁÅÏúà £¦ÁýÁÅ
§ÂþéÁí¨ÊžÁÅ. ‚ύÁ œÁþÁÅ ¨Êúà þ ¡ËÃ ©ÁúÃÖÏžÃ. þÂ
¥ÉÅöÁþÃä œÁþÁ úÊœÁŨÍìÃ œÄ¬ÁōÌþà ¡ÉžÁ©Áô¨ ¥ÄžÁ ¥ÁÅžÁÅâ
¡ÉýÃÛÏžÃ. þÊþÁÅ þͧÁÅ œÉ§ÁŬÁÅàÏýÊ €¥Áé œÁþÁ þÍýÍì žÂúÃ
¡ÉýÅۍÌþÁä ©Ä§ÁêÏ þ þÍýÍìÃ œÍ¬Ê¬ÃÏžÃ.

þÊþÁÅ ¨ÍúÃÏúÁÁÅϙ þ ©Ä§ÂêþÃä ¥ÃÊ³ÂþÁÅ. ‚ύÁ œÁþÁÅ


þ þÁÅϙà ©Ã™Ã±Í¦ÏžÃ.

“úÃþÁÆä, þÄ ©ÃœÁàþÁÏ þÄÊ ‚úÊÖ³ÂþÁÅ Â©Á¨¬ÃþÁ¡Áôå™ÁÅ


¥Á®Äò œÄ¬ÁōÌÏý” €þà úÉ¡ÃåÏžÃ.

‚ύÁ þ ¡Á§Ã¬ÃáœÃ …ÿÃÏúÁÏ™Ã. €¥Áé úÁ¨ì ¥ÄžÁ úÊœÁŨÅ


©Ê¬ÁÅàÏýÊ
kama_sastry_2004@yahoo.co.uk
http://in.groups.yahoo.com/group/hot-indian-telugu-stories-03/

‚ύÁ ƒ ¡ÁõýÃ ú¨Š£Âœ÷ §ÁÆÏ Ã ©É®ÁÅò €ÏýÆ þÁþÁÅä


¡ÁýÃÛ £Âœ÷ §ÁÆÏ Ê¬Ã œÍ¬Ã œÁþÁÅ ©É®Ãò ±Í¦ÏžÃ.

þÊþÁÅ ³Âäþ嬮 €©Ä ¥ÁŏÃÏúà ©ÁúÊÖ ¨Í¡Á¨ þ ýâÃþ÷ §É™Ä


úʬà €¥Áé ¦ÉžÁŧÁÅ úÁƳÍàÏžÃ. §ÍüÆ ÁþÂä ¦ÉÁÅÑ©Á
ýâÃþ÷ ¡ÉýÃÛÏžÃ. ¡ÉžÁâ ™Á£Å¨÷ Ï¨Éý÷ Áƙ žÁÁÓ§ÁÅÏ™Ã
œÃþáÃÏúÃÏžÃ. ¥Á®Äò ¥Á  ©Ã«Á¦ÁÏ ¦É©Á§ÃÄ úɱÌåžÁÅâ €þÃ
ÿÉúÁÖ§ÃÏúÃÏžÃ. £¦ÁýÁÅ ©É®ÃòþÁ¡Áôå™ÁÅ þç͟÷ ¨Å
ÌþÁÅäÌÑ¥Áéþà ™Á£Åç¨Å ‚úÃÖÏžÃ. €¡Áôå™ÁÅ þÁÅ ¬Á™Éþ÷
Â üÂÚ¡ÁÁÏ ©ÁúÃÖÏžÃ. €ÁÑ ¦ÉÁљ ÁþÁ¡Á™Á™ÁÏ ¨ÊžÁÅ
€þÃ.

"€¥Á Âé €ÁÑ ¦ÉÁÑ™Ê" €þà €™ÃÂ.

"ÁÅ™÷ ‚¡ÁåýÍà ÁŧÁÅà ©ÁúÃÖϞ þÄ €ÁÑ" €ÏžÃ €¥Áé.

"þ þÁÅϙà œÁ¡ÃåÏúÁōÁÅ œÃ§ÁŏÁÅœÍÏžÃ. ±ÌžÁÅâþÊä ¨ÊúÃ


©Â®Áò ¢ÉëÏ™÷ þĨ ©Â®Áò ‚ÏýÍà ©É®ÃòþÞÃ" €þà úÉ¡ÃåÏžÃ.

þÊþÁÅ ©ÉÏýþÊ þĨ ©Â®Áò ‚ÏýÍà ²Íþ÷ úʳÂ. €ÁÑ ¨ËþÁÅ


¨ÍÃ §ÂÂþÊ þ ¥ÉÅžÁýà ¡ÁëªÁä
kama_sastry_2004@yahoo.co.uk
http://in.groups.yahoo.com/group/hot-indian-telugu-stories-03/

"þĨ ©Â®Áò ¥Á Â¥Á¦Áê €ÁÑ™Ê „þÂä™Â"

"¨ÊžÁÅ ‚©Â®Á ±ÌžÁÅâþÊä œÁþÁÅ ©Â®Áò …§ÁÅ ©É®Ãò±Í¦Á ™Áý"


€ÏžÃ €ÁÑ.

"€ÁÑ™Ê „Ï™ÁÅ þÊþÁÅ ©Á¬ÁÅàþÂä þÃþÁÅä œÄ¬ÁōÁÅ §Â©Á™ÂþÍÃ,


‚ύ̍Á ÁÏý ¨Í ©Á³ÂàþÁÅ §É™Ä Â „Ï™ÁÅ" €þà ²Íþ÷
¡ÉýÊÛ³Â.

€¥Áé þ ©ÁύÁ ¡Êë¥ÁÂ úÁƬÁÆà "¦Ê¥Ãýà ƒ§Áï Â „ÏžÂ"


€þà €™ÃÃÏžÃ.

"€©ÁôþÁÅ þ €ÁÑ ©Áύ þ €¥Áé ©Áύ ¦É©Á§Ëþ úÁƬÊà


Á®ÁÅò ¡ÄÊ³Âà. ‚¡Áôå™ÁÅ ¥Ä§ÃžÁâ§ÁÆ þ ¡É®Âò¨ ¨ÂÏýÃ
©Â§Ê" €þÂä.

€¥Áé ¥ÉÅÿÁÏ ¨Í ‚žÃ ©Ãþà ú¨ ¬ÃÁÅÓ, ¬ÁϜͫÁÏ


ÁþáÃÏú¦. ©ÉÏýþÊ œÁþÁþÁÅ þÊþÁÅ ¥ÁÅžÁÅâ ¡ÉýÅۍÌþÂä.
œÁ§Á©ÂœÁ ™Éë¬÷ €¦ £¦ÁýÁÅ ©É®ÁÅœÁÆ €¥Áéþà ¥Á®Äò
¥ÁÅžÁÅâ ¡ÉýÅۍÁÅþÂäþÁÅ.
kama_sastry_2004@yahoo.co.uk
http://in.groups.yahoo.com/group/hot-indian-telugu-stories-03/

€¥Áé þÁÅ 500 §ÁƱ¦Á¨Å ‚úÃÖ þÄ Ž§ÁÅÖ¨ÁÅ „ÏúÁōÍ


€ÏžÃ.

þĨ ©Â®Áò ‚ÏýÍà ©É®Êò ¥ÁÅÏžÁÅ ¥É™ÃÁ¨÷ ´Â¡÷ Ã ©É®Ãò


©ÌÁ ¡ÉžÁâ ™Á£Âç þç͟÷ ¨Å ‚©Áí¥ÁþÂä. ´Â¡÷ ©Â™ÁÅ
€þÁÅ¥Á ÂþÁϏ þ ©ÁύÁ úÁƬà ©ÌÁ úÃþÁä ™Á£Âç ‚úÂÖ™ÁÅ.
þÊþÁÅ ÂžÁÅ ¥ÉÅœÁàÏ ¡ÉžÁâ ™Á£Âç ‚©Áí¥ÁþÂä. ‚ύʥÄ
¥Á ÂýÂì™ÁÁÅϙ þÁÆê¬÷ ¡Ê¡Á§÷ ¨Í úÁÅýÃÛ ‚úÂÖ™ÁÅ. €ÁÑ™Á
þÁÅϙà þĨ ©Â®Áò ‚ÏýÍà ©É®ÂòþÁÅ.

þĨ ©Â®Áò €¥Áé œÁ¨Å¡Áô œÄ¬ÃÏžÃ. þÁþÁÅä úÁƬÃ


úçÁÅþÁ©Áôí þÁ©Ãí ¨ÍþÍà §Á¥ÁéÏžÃ. ©Ã™ÁþÁÅ úÁƬÁÅàþÊ
þÁÅ €ÁÑ úÉ¡ÃåþÁžÁϜ ÁŧÁÅàÁÅ ©ÁúÃÖÏžÃ. ‚ύÁ ©Ã™Á
©ÁύÁ úÁÆ™Á¨ÊÁ œÁ¨ žÃÏúÁōÌþÂä. ‚ÏœÁ¨Í €ÂÑ þĨÂ
öÁ¨÷ ¨ÍÃ ©ÁúÂÖ§ÁÅ.

þĨ ÿÁ¨Í €ÏžÃ

þÊþÁÅ ÁÆ™Á £ÂÁÅþÂä©Â þĨÂÑ €þÂä.

œÁ§Á©ÂœÁ €ÁÑ œÍ “£¦Á¨ÅžÊ§ÁÅ. ©É™ÁžÂ¥ÁÅ” €þÂä.


kama_sastry_2004@yahoo.co.uk
http://in.groups.yahoo.com/group/hot-indian-telugu-stories-03/

€ÁÑ ‚ÏÊ¥Ä ¥Á ÂýÂì™ÁÁÅϙ þÂœÍ ©ÁúÊÖ¬ÃÏžÃ. £¦ÁýÁÅ


©ÁúÃÖ ©ÌÁ §Ã¯Â œÄ¬ÁōÌþÂä¥ÁÅ. €ÁÑ þÂœÍ žÁƧÁÏ Â
ü§ÃÃ ÁƧÌÖÏžÃ. §Ã¯Â ÁžÁŨŜÁÆþÊ þÊþÁÅ €ÁÑ þÁ™ÁÅÏ
úÁÅýÆÛ úÉ¦ê ©Ê¬Ã žÁÁÓ§ÁÂ ¨ÂÁþÁÅ.

þ úÊœÃ¨Í ¡ÊÉý÷ úÁƬà ¦Ê¥ÃýžÃ €þà €™ÃÃÏžÃ.

“‚žÌÁ ¬Á§÷ ¡Ëë¬÷ ‚ÏýÍà ¡ÁžÁ úÁơóÂà” €þÂä.

‚ύ „ÏžÃ.
kama_sastry_2004@yahoo.co.uk
http://in.groups.yahoo.com/group/hot-indian-telugu-stories-03/

€žÁÅèœÁ €þÁŤÁ©Â¨Å 7 ©Á ¤ÂÁÏ


By ammakumogudu26@yahoo.com
“€¥ÉÂé ‚ÏýÍà ©É®Âò¨ÏýÊ ¤Á¦ÁÏ Â „ϞÔ €þÁäžÃ.

“¦Ê¥Ä ¡Á§Á©Â¨ÊžÁÅ €¥ÁéœÍ ¥Á ÂýÂì™Â, €¥ÁéœÍ úɱÂå þÊþÁÅ


þ €ÁÑ þÁÅ ¡Êë¥Ã¬ÁÅàþÂä. œÁþÁþÁÅ ©ÁžÃ¨Ã ©ÁôÏ™Á¨ÊþÁÅ €þÃ
€¥Áé œÍ úɱÂå þÄÊ¥Ä ¤Á¦ÁÏ ¨ÊžÁÅ” €ÏýÅÏýÊ €ÁÑ
Á®ÁÅò ¡ÉžÁâ©Ã €¦Á Âê¦.

“ˆ¥ÃýÊ¥ÃýÃ, €¨Â €þÂä©Â €¥ÁéœÍ ¦Ê¥Ã ü§ÃÃÏžÍ ¡Áõ§Ãà


Â úÉ¡Áå§Â” €ÏžÃ.

“‚ÏýÍà ¡ÁžÁ” €þà þÉ¥ÁéžÃÂ €ÁÑ ©Ì™Ã¨ÍÃ úÉ¦ê ¡ÉýÂÛ.


€¥ÁéþÁÅ úʬÃþÁ ©Ã«Á¦ÁÏ œÁ¡ÃåÏúà ÌžÃâÂ úɱÂå ‚ÏÁ
¥ÁþÁÊ¥Ä €™ÁÅÝ ©ÁôÏ™ÁžÁÅ €þÃ.

“‚ÏýÍà ¡ÁžÁ ©ÉÏýþÊ þÃþÁä ¥ÉÅžÁ¨ÉýÃÛþÁ žÉϏÁÅ™ÁÅ ‚©Â®Á


¡Áõ§Ãà úÊžÂâÏ” €ÏýÊ €ÁÑ úɍÃÑ®ÁÅò ÉÏ¡Áô¨¦Á Âê¦.

‚ÏýÍà ©É®ÁÅœÁÆþÊ €¥Áé ¤Íüþ¨ÁÅ §Á¥ÁéÏžÃ. þÊþÁÆ


€ÂÑ ¤ÍüþÁÏ úʬà ¥Á  §ÁÆÏ Ã ©É®ÁÅœÁÅÏýÊ €¥Áé œÁþÁÅ
kama_sastry_2004@yahoo.co.uk
http://in.groups.yahoo.com/group/hot-indian-telugu-stories-03/

£¦ÁýÁÅ ©É®ÁÅœÁÅþÂä €þà úÉ¡Ãå ©É®Ãò ±Í¦ÏžÃ. ‚ύÁ


¥Á ÁÅ ‚´ÂÛ§ÂüêÏ. €ÁэÁÅ ¦Ê¥Ä €§ÁãÏ Â¨ÊžÁÅ. €ÁÑ
§ÁÆÏ ¨ÍÃ ©É®ÁÅœÁÆþÊ ¡ÊÉý÷ ©Ã¡Ãå úÁÆ¡ÃÏúÂþÁÅ.

“€¥ÉÂé ‚þÃä œÌ™ÁŏÁŨʔ €þà “¦Ê¥ÃýÞà ÌœÁàÂ” €ÏžÃ.

úɱÂå €¥Áé üÁëœÁà¨Å ©ÁÿÃÏúÁϙà €þà úÉ¡ÃåϞà €þÃ.

“ƒ §ÍüÅ þÁÅ쪀 ¥ÁþÁÁÅ €þÃä ©Ã«Á¦Á ¨Íì ¬ÁíœÁÏœÁëêÏ


„Ϟà Âþà €¥Áé þčÁÅ Á™ÁÅ¡Áô §ÂÁÅϙ üÁëœÁà¨Å ©Â™Á
¥ÁϞÔ €þÂä.

“€¥ÁéþÁÅ ¦É¨Â ©Ì¡ÃåÏú©÷” €ÏýÆ ú¨ ¬Ê¡Áô €™ÃÃÏžÃ


€ÁÑ.

“þÄ Í¬ÁÏ þÊþÊ¥Ëþ úʳÂàþÁÅ, ¦É©Á§ÃþËþ ¦ÉžÃ§Ã³Âà” €þÃ


©Ä§ÍúÃœÁÏ Â ¬Á¥Á ŸÂþÁÏ úɱÂå.

©ÉÏýþÊ ¬ÁÆѨ÷ £Âê÷ ¨ÍÏúà þÃþÁä ªÍ¤Áþ÷ £Â£Å ‚úÃÖþÁ


²ÌýÌ £Å÷ œÄ¬Á. €ÁэÁÅ ‚úÃÖ ¦É¨Â úʬÁōÌÏžÂÏ €þÃ
€™ÃÂ. €ÁÑ ¡Áô¬ÁàÁÏ ¨Í ±ÌüŨŠúÁƬÁÆà „ÏýÊ þÊþÁÅ
œÁþÁ úÁ¨Åì ©ÌœÁÅàœÁÅþÂä. ‚ÏœÁ¨Í ©ÌÁ ¡Êüà ©ÁžÁ⠁Ã þÁÅ
kama_sastry_2004@yahoo.co.uk
http://in.groups.yahoo.com/group/hot-indian-telugu-stories-03/

úÁÆ¡ÃÏúÃÏžÃ. ²ÌýÌ ¨Í ™ÁžÃ ¡Á™ÁÁ ¥ÄžÁ ¡Á™ÁōÌþÃ


Â®ÁÅò ¡ËÉœÃà ¥ÁÁ©Â™Ã ¤ÁÅü¨ ¥ÄžÁ ©Ê¬ÃÏžÃ.

¥ÁÁ©Â™Ã úÊœÁŨŠ™ÁžÂþà œÌ™Á¨þÁÅ ¡ÁýÅÛ Ìþà „þÂä¦.


©Â™Ã ¥ÉÅ™ÁÝ ¡Áõ§ÃàÂ ¡ÁõÁÅ ¨Í¡Á¨ÁÅ ©É®Ãò „ÏžÃ. þÊþÁÅ
¥ÁÏúÁÏ ¥ÄžÁ þÁÅϙà ¨Êúà £ýۨŠ©Ã¡Áôå ÌþÂä. ‚ÏœÁ¨Í
€ÁÑ ÁÆ™Á £ýۨŠ©Ã™ÃúʬÃÏžÃ. œÁþÁÅ þ žÁÁÓ§ÁÁÅ ©ÁúÃÖ
ÎÁ¨ÃÏúÁōÌÏžÃ. þÊþÁÅ €ÁÑ ¡ÉžÁ©Áô¨ ¥ÄžÁ ¥ÁÅžÁÅâ ¡ÉýÃÛ
œÁþÁ úÊœÃÍ þç͟÷ ‚úÂÖ.

€ÁÑ ‚ÏÊ¥Ä ¥Á ÂýÂì™ÁÁÅϙ ‹¡Éþ÷ úʬà þ ¥ÉÅ™ÁÝþÁÅ


©ÌÁ úÊœÍà ¡ÁýÅۍÌþà ¥ÁÅÏžÁÅ œÍ¨Å ©ÉþÁÃÑ ¨ÂÃ þç͟÷
þ ÁÅÏ™ÁÅ ¥ÄžÁ ¡ÉýÃÛÏžÃ. ©ÉÏýþÊ ¥ÁþÁ¬ÁÅ ¥Á §ÁÅ֍ÌþÃ
©ÌϏà ©ÌÁ ³Â§Ã ¥Á  ©Â™Ãþà ¥ÁÅžÁâ™ÃÏžÃ. œÁ§Á©ÂœÁ
þç͟÷ ¡ÉýÃÛ ©ÉþÁäÃÑ §Í¨÷ úʬÃÏžÃ. ¥ÉÅžÁýà ³Â§Ã €ÁÑ
þç͟÷ œÌ™ÁŏÁÅœÁÅÏýÊ þ ¥ÉÅ™Á⠂ύ §ÉúÃÖ ±Í¦ÏžÃ.

œÁ§Á©ÂœÁ €ÁÑ £É™÷ ¥ÄžÁÁÅ ©É®Ãò Â®ÁÅò þʨ ¥ÄžÁ


„ϙʨ ¡Á™ÁōÌÏžÃ. þÊþÁÅ œÁþÁ žÁÁÓ§ÁÁÅ ©É®Ãò úÁƳÂ.
‡œÁÅà ¬Á§Ã±Í¨ÊžÁÅ ©ÌÁ žÃÏ™ÁÅ œÄ¬Ã €ÁÑ ¡Ã§Áë¨ ÃëÏžÁ
¡ÉýÂÛ. ‚¡Áôå™ÁÅ ‡œÁÅà ¬Á§Ã ±Í¦ÏžÃ. €ÁÑ Â®ÁÅò œÄ¬Ã þÂ
¤ÁÅü¨ ¥ÄžÁ ©Ê¬Ã œÌ™Á¨þÁÅ ¡ÁýÅۍÌþà ©Ã™ÁžÄ¬Á. €ÁÑ
kama_sastry_2004@yahoo.co.uk
http://in.groups.yahoo.com/group/hot-indian-telugu-stories-03/

œÁþÁ úÊœÁŨœÍ ¡Áõ¡ÉžÂ¨þÁÅ ©Ã™ÁžÄ¬Ã þ ¥ÉÅ™ÁÝþÁÅ ©ÂýÃ


¥ÁŸÁê ¨Í ¬Á§Áō
â ÌÏžÃ.

©ÌÁÑ ¡Áô«÷ œÍ ¨ÍþÍà ¡Áë©ÊªÁÏ úʳÂ. œÁþÁÅ ¦ÉžÁŧ̜ÁÅà¨Å


‚©Áí™ÁÏ ±Âë§ÁϤÃÏúÃÏžÃ. €¨Â ¦ÉÏœÁ¬Ê¡Áô žÉϏÂþÍ ÁŧÁÅà
¨ÊžÁÅ. Â®ÁÅò ¡ÄÁÅœÁÅÏýÊ ‚ύÁ ¥ÁŏÃÏúÂþÁÅ. ƒ ¨Í¡Á¨
€ÁÑ ÁþĬÁÏ §ÉÏ™Áų§ÁÅì Œý÷ €¦êÏžÃ. ‚¡Áôå™ÁÅ
¥Á ÁÅ ©ÌÁ ÌœÁà ¡Áþà þç͟÷ þÁÅ œÄ¬Ã œÁÆ¥ÁÅ ¨Í
¡Á™É¦Áê™ÁÏ. ÌœÁà¨Íì €žÃ ÁÆ™Á ¬Á§ÁžÂÂþÊ „ϙʞÃ.

€ÁэÁÅ  §ÍüÅ þÁÅ쪀 þÊþÁÏýÊ ú¨ ÿÄ§Í ©Á§Ãï¡÷ ¡É§ÃÃ


±Í¦ÏžÃ. €¥Áé ¥Á¥Áé¨þÁÅ ¡ÁýÅÛ ÌþÂä ‚ÏÁ ¥Á Â
¬ÁϣϟÁÏ ÌþÁ³ÂÁÅœÁÅÏýÊ œÁþÁÁÅ þÊþÁÏýÊ ¦ÉÁÑ™Á ¨ÊþÃ
Áŧà ¦Ê§Áå™ÃÏžÃ.  §ÍüÅ þÁÅÏúà þ üÄ©ÃœÁÏ ¥Á §Ã
±Í¦ÏžÃ. ‚ýÅ €ÂÑ €ýÅ €¥Á Âé ‚žÁâ§ÁÆ þÁþÁÅä œÁþÁ
¡Ãë¦Ářà Â ¤Â©ÃÏúÁ™ÁÏ ¥ÉÅžÁ¨ÉýÂÛ§ÁÅ. ©Â®Áò¥ÄžÁ þÁÅ
¬Á§ÂíŸÃÂ§Â¨Å žÌ§ÃÂ¦.

þ žÉϏÁřà Ã €ÏœÁÅ ¨ÊÁÅϙ ±Í¦ÏžÃ. ¡ÁÁ¨Å €¥Áé


œÍ §ÂœÃë €ÁÑœÍ ú¨ £ÃüÄ Â „ÏýÅþÂä. þÂþÁä £¦ÁýÃ
…§ÁìÁÅ ©É®Áò™ÁÏ £ÂÂ ¡É§ÃÃ ±Í¦ÏžÃ. žÂÏœÍ þÊþÁÅ
™Á£Å¨÷ ™ÁÆêýÄ úɦÁ Âê¨Ãð ©Á³ÍàÏžÃ. €ÁÑ ÁÅ œÉ¨Ã¦Á
kama_sastry_2004@yahoo.co.uk
http://in.groups.yahoo.com/group/hot-indian-telugu-stories-03/

ÁÅϙ €¥ÁéþÁÅ úɦÁê™ÁÏ Á¬Áà¥Ë±ÍœÍÏžÃ. €¥ÁéþÁÅ


žÉϏÁ™ÁÏ ¥ÉÅžÁ¨ÉýÃÛþÁ œÁ§Á©ÂœÁ €ÁÑþÁÅ
žÉϏÁÅœÁÅþÁä¡Áôå™ÁÅ €¥ÁéþÁÅ úʬÁÅàþÁä ¢Ä¨ÃϏ÷ð ©ÁúÊÖ©Ã.

©ÂýÃþà €ÁÑœÍ úÉ£ÃœÊ œÁþÁÅ Áƙ §ÉúÃֱͦʞÃ. ¥Ê¥ÁÅ


¥ÁŏÁÅÓ§ÁÏ ©ÌÁýÊ ¥ÁÏúÁÏ ¥ÄžÁ úʬÁōÌÏýÅþÁäýÅì
…ÿÃÏúÁōÌþÊ ©Â®ÁòÏ. €¡Áôå™ÁÅ €ÁÑ ¥Á§Ä §ÉúÃֱͦ
úʦÏúÁōÌþÊžÃ. ‚¡Áôå™ÁÅ þÁÅ ™ÁžÂþÃä ¬ÁÅŽ ¡ÉýÛ™ÁÏ
£ÂÂ œÉ¨Ã¬Ã ±Í¦ÏžÃ. þÊþÁÅ ©ÌÁ ³Â§Ã Â§ÁÅ֍ÌþÊ ¨Í¡Á¨
€ÁÑ þÁÆ €¥ÁéþÁÆ ú¨ ³Â§ÁÅì ¤Â©Á ±Âë¡Ãà
úʦÏúʩ™ÃþÃ.

žÂÏœÍ ‚žÁâ§ÁÆ þÁÅ ¡Áõ§Ãà Â ¨ÌϏà ±Í¦Á §ÁÅ. ŠÁ


§ÍüÅ ¥ÁÏúà §Á¬Á¡ÁýÅÛ¨Í „Ï™ÁÂ €ÁÑ œÍ þÄ €¥Áé
¡ÁõÁÅ Áƙ £ÂÂ ýËýÅ €þà úÉ¡Êå³Â. €ÁÑ ©ÌÁÑ ³Â§Ã
´Â÷ œÃÏžÃ

"þčɨ œÉ¨Å¬Áŧ €¥Áé ¡ÁõÁÅ ú¨ ýËýÅ €þÃ, €¦þÁ


‚žÁâ§ÁÅ ¡Ã¨ì¨Ï ¡ÁôýÂÛÏ ÁžÂ ‚ύɍÁÑ™Á ýËýÅ " €ÏžÃ.

ˆžÍ ¬Á§Ãâ úÉ¡Áå£Í¦Á  Âþà œÁþÁÅ ¡Á¬Ã ÁýÊÛ¬ÃϞà þÊþÁÅ


ˆžÍ žÂ¬ÁÅàþÂä €þÃ. ‚ύÁ œÁ¡Áå¨ÊžÁÅ €ÁÑ ÁÅ úÉ¡Áå™ÁÏ
kama_sastry_2004@yahoo.co.uk
http://in.groups.yahoo.com/group/hot-indian-telugu-stories-03/

€¥Áé þÁÅ Áƙ €ÁÑ ÁÅ œÉ¨Ã¦ÁÁÅϙ ©Â¦¬ÁÅàþÂä €þÃ.


€ÁÑ ÁÅ ú¨ Í¡ÁÏ ©ÁúÊÖ¬ÃÏžÃ.

‚¡Áôå™Ê ©É®Ãò €¥ÁéþÁÅ þèžÄ³Âà €ÏžÃ.

þÊþÁÅ žÂþÃä ªÂÏœÁ ¡Á§ÃÖ €¨Â ÂžÁÅ €ÂÑ þɍ÷ðÛ ýË¥ÁÅ


þÂþÁä ÂêÏ¡÷ ©É®ÃœÊ þÊþÁÅ €¥ÁéþÁÅ úʬÁÅàþÁä¡Áôå™ÁÅ þÄ©Áô
©ÁúÊ֬à ¥Á¥Áé¨þÁÅ ¡ÁýÅÛÍ €¡Áôå™ÁÅ ‚ύÁ ¦Ê €™ÁÝύÃ
„Ï™ÁžÁÅ €þà ©Ì¡ÃåÏúÂ.

€ÁÑ ƒ ±Âìþ÷ ÁÅ €¦«ÁÛÏ ÂþÊ ©Ì¡ÁôåÁÅÏžÃ. ¥Ê¥ÁÅ


¦ÉžÁŧÁÅ úÁƬÁÅàþÁä œÁ§ÁÅ›Ï ‚ύ̍Á ¥ÁÆ™ÁÅ §ÍüŨÍìþÊ
©ÁúÃÖÏžÃ. þÊþÁÅ ‚ÏýÍìÃ §ÂÂþÉ €ÁÑ Á£ Á£Â þÂ
žÁÁӧÍà ©ÁúÃÖ

"§Ê¡Áô „žÁ¦Á ÂþÊä þÂþÁä ™É¨Äñ ©É®ÁÅœÁÅþÂä™ÁÅ, ©Â§ÁÏ


§ÍüŨ ÂêÏ¡÷ €ý" €ÏžÃ.

"‚ύʥÁÅϞà ¥ÁþÁÁÅ ¡ÁÏ™ÁÊ" €þÂä.

þÄ©Áô §Ê¡Áô ¥ÁŸÂêÿÁäÏ Â¨Êüà ‡ÌÓýÃÛ ©ÁúÊÖ¦ þÊþÁÅ €¥ÁéþÁÅ


¬Á©Á§Á žÄ¬ÁÅà „Ïý €þà úɱÂå.
kama_sastry_2004@yahoo.co.uk
http://in.groups.yahoo.com/group/hot-indian-telugu-stories-03/

 §ÍüÅ §ÂœÃë ¥ÁÁÅ ªÃ©Á§ÂœÃë €¦êÏžÃ, ‚žÁâ§ÁÏ §ÂœÃë


§ÉÏ™ÁÅ ÁÏý¨ ©Á§ÁÁÆ þÞÁë ±Í¨ÊžÁÅ. €¥Á Âé þÂþÁä ÁžÃ
¨Í þÁÅϙà ÁÆ™Á ¥ÁÏúÁÏ ÁžÃ¨ÃÁ¨Å ú¨ §ÂœÃë ©Á§ÁÁÅ
©ÃþáìÁÆàþÊ „þÂä¦. €ÁÑ þÁÏžÂþÍà ÿÁžÁÅ⠨ʍÁ
±ÍœÍÏžÃ.

þÊþÁÅ œÁþÁ ¡ËþÁ …ÁÅœÁÅÏýÊ "©Ì§Ê¦ €¥ÁéþÁÅ Áƙ ‚¨ÂÊ


±Ì™Á©Â¨Ã§Â žÂþà ¡ÁõÁÅ úçÏà ±Í¦Ê¨Â úɦÁê§Â" €ÏýÆ
¡Á¨©Á§Ã¬ÁÆàþÊ „ÏžÃ.

‚ύ „ÏžÃ.
kama_sastry_2004@yahoo.co.uk
http://in.groups.yahoo.com/group/hot-indian-telugu-stories-03/

€žÁÅèœÁ €þÁŤÁ©Â¨Å 8 ©Á ¤ÂÁÏ


By ammakumogudu26@yahoo.com
¥Á§ÁŬÁýà §ÍüÅ „žÁ¦Á ÂþÊä £žÁâÁÏ Â „ϙà ¥ÁÁœÁÂ
Á®ÁÅò œÉ§Ãúà úÁƳÂ. €¡ÁåýÃÊ £ÂÂ ±ÌžÉâÃÑÏžÃ. €ÁÑ
Â¨Êüà ©É®Áò™ÂþÍà §É™Ä Â „ÏžÃ. ¥Á®Äò œÁþÁ ¬Áѧ÷Û ý¡÷
¨Í ú¨ ¥ÁÅžÁÅâ ©Á³ÍàÏžÃ.

þ ©ÁύÁ úÁƬà þÂþÁä ™É¨Äñ ©É®Ãò±Í¦Á §ÁÅ ‚ύÁ þÄ ‚«ÁÛÏ


wish you best of luck €ÏýÆ ÁþÁÅä Äýà ©É®Ãò
±Í¦ÏžÃ.

þÊþÁÅ €¨ÂÊ £É™÷ ¨Í ¡Á™ÁōÌþà „þÂä. þÊþÁÅ ¨Êúà ³ÂäþÁÏ


úʬà œÁ¦Á §Á©ÁôàÏýÊ €¥Áé þ ýâÃþ÷ œÄ¬ÁōÌþà þ ÁžÃ
¨ÍÃ ©ÁúÃÖÏžÃ. ýâÃþ÷ ¡ÊìýÅ ýʣŨ÷ ¥ÄžÁ ¡ÉýÃÛ, œÁþÁ þËýÅ
Îþ÷ þà œÄ¬Ê¬ÃÏžÃ. ¨ÍþÁ £Âë ¨ÏÂ ¥Á ÂœÁë ¥Ê „þÂä¦. £Âë
¨ÍÏúà œÁþÁ ¡ÉžÁâ ¡ÉžÁâ úÁ¨Åì £¦ÁýÁÅ §Â©Â¨þÃ
¡Áë¦ÁœÃä¬ÁÅàþÂä¦. ¥ÁÏúà ªÂýÃþ÷ ¨ÏÂ ŸÁÁ ŸÁÁ
¨Â™ÁÅœÍÏžÃ.

ýâÃþ÷ ¡ÊìýÅ œÄ¬ÁōÌþà ©ÁúÃÖ þ ©Ì®Íò ÁƧÌÖþà žÍªÁ¨Å


œÃþáìÁÅàÏýÊ þ úÊœÁŨŠ€¥Áé ©Ì™Ã ¨ÍÃ ü§¦. €¥Áé
kama_sastry_2004@yahoo.co.uk
http://in.groups.yahoo.com/group/hot-indian-telugu-stories-03/

ªÂýÃþ÷ ¨ÏÂ ú¨ þÁÅþÁäÂ „ÏžÃ. ŠÁ úÊœÍà €¥Áé úÁþÁÅä


¡Ã¬ÁōÁÅœÁÆ ‚ÏÍ úÊœÍà ©Ã™Á ¡ÁõÁÅ ¥ÄžÁ ¢Ä¨÷
€©ÁôœÁÅþÂä. €¥Áé œÁŨŠ£ÂÂ ¡É§ÃÃ ±Í¦Á ¦.

€¥ÁéþÁÅ €™ÃÃœÊ "‚žÁâ§ÁÅ ¥ÉŏÁÅ®ÁÅò „ϙà þÊþÉÏžÁōÁÅ


©ÂýÃþà œÄ¦Á ¨à €žÃ ¥Ä ¤ÂŸÁêœÁ" €ÏžÃ ÌÏýɏÂ.

"€¨ÂÊ ‚©Â®Á £ÅüÃØ žÂþÍà ÁÅÏ™ÁÅ Ì™ÁœÂ¨Ê" €þÂä.

‚ύÁ §ÉúÃÖ ±ÍœÁÅÏýÊ "©Ì§Ê¦ þÂþÂä ©Ì®ÁòϜ ¡ÁúÃÖ


¡ÁôÏ™ÁÅ ¨Â „Ϟà Â¬Ê¡Áô þÞÁë±ÍþÄ. ¥ÁŸÂêÿÁäÏ ‚ÏýÍÃ
©ÁúÉÖ¦ê €ÁÑ ©ÁúÊÖ žÂÂ ¥ÁþÁžÊ §ÂüêÏ" €ÏýÆ ýâÃþ÷
œÃþáÃÏúÁ™ÁÏ ¥ÁŏÃÏúÃÏžÃ.

þÊþÁÅ œÁ¦Á Â§Ë Â¨ÊüÍà ©É®Ãò ±Í¦Á Â. þÁÅ ú¨Â


œÌÏžÁ§ÁÂ „Ϟà ¦É¡Áôå™É¡Áôå™ÁÅ ‚ÏýÍà ©É®ÁžÂ¥Á Â
¦É¡Áôå™ÁÅ €¥ÁéþÁÆ €ÁÑþÁÆ ©ÌÁýÊ ³Â§Ã úÊžÂâ¥Á  €þÃ.
‚ÏœÁ¨Í ªÍ¤Áþ÷ £Â£Å É¥Ã¬ÄÛë ¨Ê£÷ þÁÅϙà ©ÁúÂÖ™ÁÅ. ©Â™Ã
¥ÉÅÿÁÏ ©É¨ÃÃ ±ÍœÍÏžÃ.

ˆ¥ÃýÂë €þÂäþÁÅ.
kama_sastry_2004@yahoo.co.uk
http://in.groups.yahoo.com/group/hot-indian-telugu-stories-03/

üÂþÁÃ ¥Ê™ÁÏ ³Â¦ÁÏœÁëÏ ‚ÏýÍà §Á¥ÁéϞç €þÂä™ÁÅ.

ú¨ „œÂðÿÁÏ Â ©Â™ÁÅ úɣŜÁÅÏýÊ þÊþÁÅ ¡Á§ÁŸÂêþÁäÏ


Â … ÌýÂÛ. ¡ÁžÁÌÏ™ÁÅ ÁÏý¨ÁÅ ‚ύÁ Á¨ÊÁ ±Í¦Á Â,
©ÌÏýÍì £ÂÂ¨ÊžÁÅ €þà úÉ¡Ãå ‚ÏýÍà £¦Á¨ÅžÊ§Â. ‚ÏýÍÃ
©É®ÊòÂ ©ÁÏý©ÙÁ œÁ¨Å¡Áô œÄ¬ÃÏžÃ. €¥Áé œÁþÁ ÁžÃ ¨Í
¡Á™ÁōÌþà „Ϟà ¨Ê±ÌžÁÅâ €þà úÉ¡ÃåÏžÁý. þÊþÁÅ þ ÁžÃ Ã
©É®Ãò £ýۨŠ¥Á §ÁÅ֍ÌÏýÆ ÃëžÁ úÁƳÂ

þÁÅ ÁÆ™Á ©ÌœÁÅàÂ €ÁÑ™Á üÅœÁÅà ¡É§ÃÃÏžÃ. £Âœ÷


§ÁÆÏ Ã ©É®Ãò úÁÁя ÃëϞ úÁύÁ¨Íì Ì§ÃÊ¬ÁōÌþÃ
³ÂäþÁÏ úʳÂ. €¨ÂÊ œÁÅ©Âí¨Å ÁýÅۍÌþà þ §ÁÆÏ Ã
©ÁúÃÖ œÁ¨ žÁÅ©ÁôíÌÏýÅÏýÊ €¥Áé ÌÏœÁÅ ©ÃþÁ£™ÃÏžÃ.

©ÁÏý©ÙÁœÍ úɣŜÍϞà ‚ύÁ þÁÅ©Áôí ©É®Ãò ±Í þÊþÁÅ


©Á™ÃݳÂà¨Ê €þÃ.

¥ÁÅÏžÁÅ œÁ¨Å¡Áô ©Ê¬ÃþÁ ªÁ£âÏ ©ÃþÂä. ú¨ œÁëÏ Â „ÏžÃ


þÁÅ. ‚ÏœÁ¨Í €¥Áé ±ÂžÂ¨ ¬Á©Áí™Ã ©ÃþÁ£™ÃÏžÃ. ‚ύ̍Á
þåëÁÏ ¨Í €¥Áé þ ÁžÃ ¨ÍÃ ©ÁúÃÖÏžÃ. þËýÄ ¨Í „ÏžÃ.
þÁþÁÅä úÁƬà þÁ©ÃíÏžÃ. þ žÁÁÓ§ÁÁÅ ©ÁúÃÖ þ üÅœÁÅà
úÉžÁ§Á ÌýÃÛÏžÃ.
kama_sastry_2004@yahoo.co.uk
http://in.groups.yahoo.com/group/hot-indian-telugu-stories-03/

ˆ¥Ãýà ™Á¡Ã¨ì¨ÂÂ €žÁâÏ ‡žÁŧÁŏ ÁƧÁÅÖþÂä©÷" €ÏžÃ.

þÊþÁÅ Í¡ÁÏ þÁýìÁÆà €¥Áé ¡Ã§Áë ¥ÄžÁ ©ÌÁýà úÁ§ÃúÂ

"€¥ÉÂé" €ÏýÆ ÊÁ ¡ÉýÃÛÏžÃ. "©Ì§Ê¦ þÌ¡Éå™ÁÅœÁÆÏžÃ


§Â" €ÏžÃ.

þÁþÁÅä "™Á¡Ã¨ì €ÏýÊ ¥Á§Ã €ÏœÊ ¥ÉŏÁÅ™ÃþÃ


Î§Á©ÃÏúÁ™ÁÏ þʧÁÅ֍Í" €þÂä.

þÊþÁÅ ¨Êúà €¥Áé þËýÄ þà œÄ¬Ê³ÂþÁÅ. ¨ÍþÁ ŠÁÑ ¡ÊÏýÄ


¥Á ÂœÁë¥Ê „ÏžÃ. žÁÁÓ§ÁÂ ©É®Ãò £Ì™ÁÅÝ ¥ÄžÁ ¥ÁÅžÁÅâ
¡É™ÁÅœÁÆ ¡ÊÏýÄ þà ÃëÏžÁÁÅ ¨ÂÊþÁÅ. €¥Áé ¡ÊÏýÄ þÃ
Â®ÁòþÁÅϙà œÄ¬Ã £É™÷ ¥ÄžÁ ©Ã¬Ã§Ê¬ÃÏžÃ. Á™Ã¦Á §ÁÏ
©ÁύÁ úÁƳÂ. ŠÏýà ÁÏý €©ÁôœÍÏžÃ. €ÁÑ ‚ύ̍Á €§Á
ÁÏý¨Í §Â©ÁúÁÅÖ. ‚ÏœÁ¨Í¡Á¨ €¥Áé ¯ÁŧÁ Á§Áé
¥ÁŏÞÂâ¥ÁþÁōÌþÃ

£Âœ÷ §ÁÆÏ Ã ©É®ÁžÂÏ €þÂä.

€¥Áé £Âœ÷ §ÁÆÏ Ê¬Ã £¦Á¨Å žÊ§ÃÏžÃ. þÊþÁÅ Á£ Á£Â


©É®Ãò ©ÄŸÃ œÁ¨Å¡Áô Ì®ÉòÏ œÄ¬Ã ©ÉÏýþÊ £Âœ÷ §ÁÆÏ Ã
kama_sastry_2004@yahoo.co.uk
http://in.groups.yahoo.com/group/hot-indian-telugu-stories-03/

©É®Âò. «Ê©ÃϏ÷ £ë«÷ œÄ¬Ã ÄëÏ §Â³Â. €¥Áé ±ÌžÁ £ÂÁ


¡É§ÃÃ „ÏžÃ. þÄ®ÁÅò œÄ¬ÁōÌþà žÂþÃä œÁ™Ã±Â. «Ê©ÃϏ÷ £ë«÷
œÍ £ÂÂ þÁŧÁŏÁÅ ©ÁúÊ֨ §ÁÅžÂâþÁÅ. ÌœÁà £Êì™ÁÅ œÄ¬ÁōÌþÃ
þÉ¥ÁéžÃÂ «Ê©ÃϏ÷ ¥ÉÅžÁ¨ÉýÂÛ.

€¥Áé þÁÅ €›ÅÁÅþÁÏ Â Â®ÁÅò ©É™Á¨Åå úʬà þèÌÖÏžÃ.


£ÂÂ ©ÉÏýÅëÁ¨Å „Ï™Á™ÁÏ ©Á®Áò §Êü§÷ £ÂÂ ¡ÁýÅۍÁÅ
±ÌœÁÅÏýÊ Äìþ÷ úʬÁōÌÏýÆ «Ê©ÃϏ÷ úʬÊý¡ÁåýÍà ú¨Â
¬Ê¡Áô ¡ÁýÃÛÏžÃ. úÊœÍà úÁƳÂ. ‚ύ Á§ÁōÁÅ Â „Ϟà €¥Áé
œÃëÍ›Ï. €ÏžÁōÁþà ¥Á®Äò «Ê©ÃϏ÷ ÄëÏ §Â¬Ã ¥Á®Äò
¦ÉžÁŧÁÅ ÍÂþÁÅ.

ƒ ³Â§Ã ú¨ þÁÅþÁä Â „ÏžÃ. þÊþÁÅ œÁþÁ þÁÅþÁÅ¡Áô þÁÅ


úÁƬÁÅàÏýÊ €¥Áé ÃœÁÃœÁ¨Å ¢Ä¨÷ €¦ê þÁ©Áí™ÁÏ
¥ÉÅžÁ¨ÉýÃÛÏžÃ. ‚ÏœÁ©Á§ÁÁÆ €ÁÑ ü™Á ¨ÊžÁÅ. €¥Áé
úÁύÁ¨Å «Ê©÷ úÊžÂâ¥Áþà úÊœÁŨŠ¡ËÉœÂà. €ÁÑ™Á ÁÆ™Â
©ÌœÁÅàÂ üÅœÁÅà ¡É§ÃÃ „ÏžÃ. ©Âýà ¡Áþà ¡Á™ÁÅœÁÅþÂä.
‚ÏœÁ¨Í £Âœ÷ §ÁÆÏ œÁ¨Å¡Áô œÉ§ÁÅúÁōÌÏžÃ. €ÁÑ £Âœ÷
§ÁÆÏ £¦Áý þèÌÖþà „ÏžÃ.

€ÁÑ Á®Áò¨Íì ªÁÖ§Áê¥ÁÆ, Í¡Á¥ÁÆ §ÉÏ™ÁÆ úÁƳÂ.


þÊþÁÅ þÉ¥ÁéžÃÂ úçÁÅþÁ©Áôí þÁ©Âí. Âþà þ ©ÁύÁ
kama_sastry_2004@yahoo.co.uk
http://in.groups.yahoo.com/group/hot-indian-telugu-stories-03/

úÁÆ™ÁÁÅϙ €¥Áé ©ÁύÁ œÄ©ÁëÏ Â úÁƳÍàÏžÃ. €¥Áé


ú¨ ¬ÃÁÅÓ ¡Á™Ã œÁ¨ žÃÏúÁōÌÏžÃ. þÊþÁÅ ¦Ê¥Ä ÂþÁýÅì
€¥Áé úÁύÁ¨Å «Ê©÷ úʦÁ™ÁÏ ¡Áõ§Ãà úʬÁ. ‚ύÁ €ÁÑ
Í¡ÁÏ ¡ÁýۨʍÁ €§Á©Á™ÁÏ ¥ÉÅžÁ¨ÉýÃÛÏžÃ.

"ˆ¥Ê ¨ÏüÂ, þÊþÁÅ œÁ¥ÁÅé™ÃœÍ žÉϏÃÏúÁÅ ÌÏýÅÏýÊ


úəñͦþÁ ¡Ã¨Âì €þÂä©Áô ÁžÊ, ‚¡Áôå™ÁÅ þÄ©Áô þÄ
Ì™ÁōÁÅœÍ žÉϏÃÏúÁōÌÏýÅþÂä©Á" €þà ÁýÃۏÂ
ÁžÁ¥Á ¦ÏúÃÏžÃ.

€ÁÑ ‚¨Â €§ÁŬÁÅàÏžÁþà þÊþÁÅ …ÿÃÏúÁ¨ÊžÁÅ.

"…§ÁÅÍ €ÂÑ" €þÂä.

"Ì™ÁōÁÅ ÃëÏžÁ ¡Á™ÁōÌþà ©Â™Ã ¥ÉÅ™ÁÝ œÍ žÉϏÃÏúÁÅ


ÌÏýÊ ¦É¨Â „ÏýÅÏžÊ ¨ÏüÂ" €ÏžÃ.

‚ύÁ þÁÅ ú¨ Í¡ÁÏ ©ÁúÊÖ¬ÃÏžÃ. ‚¨Â €¥Á Âé €ÂÑ


±ÍýÂì™ÁōͩÁ™ÁÏ þÁÅ ‚«ÁÛÏ ¨ÊžÁÅ. €ÁÑ üÅýÅÛ ¡ÁýÅۍÌþÃ
£Âœ÷ §ÁÆÏ ¨ÍÃ ¨ÂÂþÁÅ. ©Ã™Á ¡Ã§Áë ¥ÄžÁ ©ÌÁÑýÃ
‚úÂÖ. Í¡ÁÏ ¨Í „þÂäþʥɠ€þÁōÌþÁä žÂþà ÁÏýÊ £ÂÂ
ÁýÃۏ ÌýÂÛ. €ÁÑ ªÁÖ§Áê ±Í¦ÏžÃ. žÂþà þͧÁÅ ©ÉÏýþÊ
kama_sastry_2004@yahoo.co.uk
http://in.groups.yahoo.com/group/hot-indian-telugu-stories-03/

ÁýÊÛ¬ÃÏžÃ. þÊþÁÅ Ì™ÁœÂþÁþà …ÿÃÏúÁ¨ÊžÁÅ ¨Â „ÏžÃ. þÊþÁÅ


ÁýÃۏ €ÁÑ œÍ úɱÂå

" ‚©Â®Á þÁÅϙà þÄ©Áô €¥Áé œÍ ‚¨Â ¥Á ÂýÂì™Á ÁÆ™ÁžÁÅ.


þÁÅ €ÂÑ €¥Á Âé ‚žÁâ§ÁÅ ‚«ÁÛ¥Ê. ¥Ä§ÃžÁâ§ÁÆ þÁÅ
‚žÁâ§ÁÅ ¡É®Âò¨ ¨ÂÏýà ©Â§ÁÅ. ¥Ä§ÃžÁâ§ÁÆ ‡¡Áôå™ÁÆ
ÍýÂì™ÁōͩÁžÁÅâ" €þÂä.

€ÁÑ þÍýÍì þÁÅϙà ¥Á®Äò „¨ÅÁÆ ¡Á¨ÅÁÆ ¨Ê©Áô, ‚ύÂ


´Â÷ ¨Í „þÁäýÅì „ÏžÃ. ýÉþÁïþ÷ œÁÃÓžÂâ¥Áþà €ÁÑ ¬Áѧ÷Û
þà ©Ã¡ÁåžÄ³Â. ¨ÍþÁ ¡ÊÏýÄ „ÏžÃ. ¡ÁõÁÅ ¡ËþÁ ¡ÊÏýÄ úÉ¥Áé
Â „ÏžÃ. þÊþÁÅ ¡ÊÏýÄ þà ÁÆ™Á œÄ³Â. €ÁÑ ¡ÁõÁÅ Äìþ÷
Â „ÏžÃ. ‚ύÁ «Ê©ÃϏ÷ úɦÁê©Á¨¬ÃþÁ €©Á¬Á§ÁÏ
ÁþÁ¡Á™Á¨ÊžÁÅ.

¡Ã§Áë¨ ¥ÄžÁ þ úʜà ©ÂœÁ¨Å „þÂä¦. ¦É§ÁëÁ ÁϞà ±Í¦


„þÂä¦. þÉ¥ÁéžÃ Â ©Âýà ¥ÄžÁ ¥ÁÅžÁÅâ ¡ÉýÂÛ. €¥Á Âé þÊþÁÆ
€ÂÑ ¥ÁŏÁÅÓ§ÁÏ £É™÷ §ÁÆÏ Ã ©É®Âò¥ÁÅ.

‚ύÁ ýÉÏ«Áþ÷ œÁÃÓÏúÊÏžÁōÁÅ ¥ÁŏÁÅÓ§ÁÏ ¥ÁÅúÁÖý Â ŠÁ


§ÎÏ™÷ ©ÊžÂâÏ €þÂä.
kama_sastry_2004@yahoo.co.uk
http://in.groups.yahoo.com/group/hot-indian-telugu-stories-03/

€Êѥɠ"©Ì§Ê¦ œÁ¥ÁÅé™ÁÆ €¥ÁéþÁÅ žÉϏÁ§Â þÁÅ


úÁƙ¨þà „ÏžÃ" €þà úÉ¡ÃåÏžÃ.

‚ύʥÁÅϞà €¥ÁéþÁÅ ¡Á™ÁÁ ¥ÄžÁÃ œÍ¬Ã þÊþÁÅ ¥ÄžÁ


¡Á™ÂÝþÁÅ. €ÁÑ ¥Á  žÉϏÁÅ™ÁÅ Â§ÁêÁë¥ÁÏ €©ÁôœÁÆ „ÏýÊ
ú¨ úÁÁя ‡ÏÁ§Êü÷ úʬÃÏžÃ.

"€žÃ§Â œÁ¥ÁÅé™ÁÆ €¨Â ±Ì™ÁÅ €¥Áé ¡ÁõÁÅ úÃÏúʦ"


€ÏýÆ €§ÁŬÁÅàÏýÊ þÁÅ ýË¥ÁÅ œÉ¨Ã¦Á¨ÊžÁÅ.