Anda di halaman 1dari 17

SVEUČILIŠTE U MOSTARU

FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA


DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ FIZIOTERAPIJE

BOBATH TERAPIJA
Seminarski rad

Kolegij: Neurološka fizioterapija Student:


Mentor: Doc. dr. sc. Vesna Miljanović-Damjanović Broj indexa:

Mostar, prosinac 2018. godine


SADRŽAJ

1. UVOD .................................................................................................................................... 1
1. 1. Povijesni razvoj Bobath terapije .................................................................................... 1
1.2. Osnove Bobath terapije ................................................................................................... 2
1.3. Indikacije za primjenu Bobath terapije ........................................................................... 3
1.4. Principi Bobath terapije ................................................................................................... 4
1.4.1. Holistički pristup i timski rad ................................................................................... 4
1.4.2. Edukacijski karakter terapije .................................................................................... 4
1.4.3. Individualni i cjelodnevni tretman ........................................................................... 5
1.4.4. Tehnika Bobath terapije ........................................................................................... 5
1.5. Osnovni elementi Bobath terapije ................................................................................... 5
1.6. Ključne točke................................................................................................................... 6
2. CILJ RADA ............................................................................................................................ 9
3. ISPITANICI I METODE ..................................................................................................... 10
4. RASPRAVA......................................................................................................................... 11
5. ZAKLJUČAK ...................................................................................................................... 12
6. LITERATURA ..................................................................................................................... 13
Kratice i simboli

SŽS – središnji živčani sustav


CKT – centralna ključna točka
1. UVOD

Bobath koncept je pristup rješavanju problema kod osoba s poremećajima funkcija,


pokretanja i tonusa koji su nastali kao posljedica oštećenja SŽS, a primjenjuje se u radu sa
odraslima i djecom.

Bobath terapija je interdisciplinarni pristup koji za oporavak uključuje radnu terapiju,


fizioterapiju i govornu terapiju. Tehnika tretmana se bazira na podraživanju normalnih
funkcionalnih pokreta koji su potrebni za reedukaciju redovitih aktivnosti u svakodnevnom
životu te je usmjerena na smanjenje spazama i rješavanju problema asociranih reakcija.

Fizioterapija osoba s neurološkim problemima usmjerena je na individualan i holistički


pristup sa svrhom uspostavljanja normalne motoričke funkcije. Primjenjuje se u neurologiji
kod ozljeda mozga ili leđne moždine, nakon moždanog udara, u oštećenjima perifernih
živaca. Važnu primjenu nalazi kod raznih neuromuskularnih bolesti kao npr. multiple
skleroze, cerebralne paralize, Parkinsonove bolesti, progresivne mišićne distrofije, raznih
miopatija i slično.

1. 1. Povijesni razvoj Bobath terapije

Bobath koncept razvila je Berta Bobath, koja je emigrirala u SAD 1930-ih godina u suradnji
sa svojim češkim suprugom, neurologom i psihijatrom Karolom. Berta Bobath, učiteljica
gimnastike, a kasnije fizioterapeut razvija koncept 1943.godine kada je tretirala jednog
hemiplegičnog pacijenta, poznatog slikara portreta, čije stanje je ocijenjeno kao
nepopravljivo. Unatoč toj postavci, Berta Bobath je, u radu s njime, primijetila da može
svojim rukama pozitivno utjecati na umjetnikovu pokretljivost. Kasnije je njezin muž, liječnik
i neurolog, Karel Bobath (1905 – 1991), postavio o tome znanstvenu teoriju i razradio studije.
Bertha Bobath se u SAD specijalizirala se za neurološke probleme i otvorila centar za djecu s
spastičnim tetraparezama (1).

U to vrijeme se vjerovalo da se osobe oboljele od neuroloških bolesti ne mogu u potpunosti


oporaviti ili povratiti svoje izgubljene vještine. U najboljem slučaju, te su ljude poticali da
prakticiraju svoje preostale vještine. Rehabilitacija se nije preporučivala jer se smatralo da je
to samo gubitak vremena.
1
Izvor: http://www.rk-physio-relax.de/wp-content/uploads/2016/04/Berta-und-Karel-
Bobath.jpg

Tada je postalo jasno kako oštećeni središnji živčani sustav može unatoč oštećenju ponovo
učiti. Putem novih veza omogućeno je učenje novih funkcija. Ta sposobnost novog
organiziranja i ponovnog učenja nazvana je “plastičnost” središnjeg živčanog sustava.

Na tim osnovama dolazi do razvoja Bobath terapije koja umjesto refleksno-kočećih položaja
koristi normalne motoričke reakcije u cilju postizanja normalne motoričke aktivnosti. U
novijem konceptu radi se na facilitaciji normalnih pokreta i inhibiciji spastičnosti,
nenormalnih oblika pokreta i asociranih reakcija.

1.2. Osnove Bobath terapije

Bobath neurorazvojni tretman je cjelovit pristup koji vodi računa o idealnoj koordinaciji, a ne
samo o problemima pojedinačnih mišićnih funkcija. Obuhvaća cijelu osobu, ne samo
senzorno-motorne probleme već i razvojne probleme, perceptivno-kognitivne poremećaje,
emocionalne, socijalne i funkcionalne probleme svakodnevnog života (2).

Prije pojave Bobath koncepta liječenje se izvodilo na taj način da se trenirala samo zdrava
strana. Radile su se vježbe jačanja i okretnosti uz prihvaćanje spasticiteta i patoloških
refleksa. Pogođena strana zbrinjavala se pomoćnim sredstvima za ruke i noge (mitela za ruku,
ortoza za ruku ili nogu, korištenje klupice za hodanje itd.).

2
U početnoj fazi Bobath koncept gleda na središnji živčani sustav kao na zatvoreni sustav koji
nije podložan promjenama. Fizioterapija je usmjerena na rad sa refleksno-kočećim
položajima:

 Kod ekstenzijskog spazma koristi se refleksno kočeći položaj u supinaciji (ležanje na


leđima), jer se u tom položaju mogu razvijati fleksijski pokreti i položaji.
 Kod fleksijskog spazma osnovni je terapijski položaj pronacijski (potrbušni položaj),
kako bi se postigla refleksno kočeća hiperekstenzija.

Pogođena strana se tretirala u smislu kočenja (inhibicije) ili izgradnje (facilitacije).

Suvremeniji pristup na središnji živčani sustav gleda kao otvoreni sustav podložan
promjenama. Koriste se normalne motoričke reakcije u cilju postizanja normalne motoričke
aktivnosti. Radi se na facilitaciji normalnih pokreta i inhibiciji spastičnosti.

Prekretnica u tretmanu oštećenja središnjeg živčanog sustava nastala je sedamdesetih godina


dvadesetog stoljeća. U to vrijeme otkriven je fenomen neuroplastičnosti središnjeg živčanog
sustava. Došlo se do spoznaje da je središnji živčani sustav podložan promjenama i razvoju,
da je sposoban trajno primati i učiti nove činjenice, kako tijekom normalnog života i razvoja,
tako i u stanju nakon lezije.

Dolazi do razvoja Bobath terapije koja je bazirana na:

o analizi normalnog,
o analizi odstupanja od normalnog,
o razumijevanju pojmova nadzora sustava, neuralne i mišićne plastičnosti,
o odgovarajućoj primjeni tehnika obrade za olakšavanje normalnog balansa,
kretanja i govora (3).

1.3. Indikacije za primjenu Bobath terapije

Bobath metoda je veoma važna metoda koja se koristi za oporavak osoba oboljelih od lezija
središnjeg živčanog sustava kao što su:

 moždani udar,
 povrede glave,
 multipla skleroza,

3
 ztaume mozga,
 hipoksična oštećenja mozga,
 radikulopatija (4).

1.4. Principi Bobath terapije

Osnovni principi Bobath koncepta su:

 holistički pristup i timski rad


 edukacijski karakter koncepta
 individualni i cjelodnevni tretman pacijenta
 specifična tehnika tretmana (5).

1.4.1. Holistički pristup i timski rad

Holistički pristup podrazumijeva cjelovit pristup tretmanu osoba sa lezijom središnjeg


živčanog sustava. Holistički pristup u tehnici tretmana omogućuje djelovanje na cjelokupnu
motoriku a ne samo na pojedini mišić ili pojedini lokomotorni segment.

Bobath koncept pretpostavlja timski rad koji provodi rehabilitacijski tim. Rehabilitacijski tim
predvodi liječnik (fizijatar, neurolog), a uz njega se u timu nalaze fizioterapeut i radni terapeut
koji provode terapiju. Osim njih rehabilitacijski tim čine psiholog, logoped i socijalni radnik.

1.4.2. Edukacijski karakter terapije

Edukaciju se može promatrati na tri razine:

 edukacija pacijenta,
 edukacija okoline i
 edukacija terapeuta.

Edukacija pacijenta provodi se kroz tretman. Pacijenta se uči aktivnostima dnevnog života
kao što su hranjenje, osobna higijena, oblačenje, svlačenje itd. Također se uči pravilnim
posturalnim položajima u krevetu, stolici, invalidskim kolicima i sl.

4
Edukacijom okoline postiže se prolongirani tretman na 24 sata. Pod okolinom obično
podrazumijevamo njegovatelje i obitelj. Obitelj se educira za potrebne aktivnosti kao što su
pozicioniranje, transferi kao i ostale aktivnosti dnevnog života.

Terapeut također mora biti educiran za provođenje tretmana. Specijalnu edukaciju u


neurološkom području stječe kroz usavršavanje putem Bobath-tečaja.

1.4.3. Individualni i cjelodnevni tretman

Bobath koncept zasniva se na individualnom pristupu procjene i tretmana. U Bobath-konceptu


zato ne postoji univerzalni program vježbi. Tretman i njegovi ciljevi se određuju nakon
pregleda mišićnog tonusa, reakcija balansa, pokretljivosti i funkcionalnih aktivnosti.

Cjelodnevni tretman se provodi kroz što samostalnije i normalnije aktivnosti u svim


situacijama dnevnog života.

1.4.4. Tehnika Bobath terapije

Tehnika tretmana se oslanja na neurofiziološku znanost, fiziologiju lokomotornog sustava i


analizu i primjenu normalnog pokreta i motoričkih aktivnosti.

Današnji principi neurorehabilitacije počivaju na stavovima da ne postoje fiksne veze u


mozgu, da se moždane stanice i njihove veze mijenjaju cijeli život, a stimulirane su
funkcijom, da nema dobne granice za promjenu funkcije i organizacije mozga te da su novi,
intenzivni i zahtjevni zadaci najbolji stimulans za mozak (6).

1.5. Osnovni elementi Bobath terapije

Osnovni elementi Bobath tehnike su:

1. inhibicija abnormalnih refleksnih aktivnosti

2. facilitacija (olakšanje), poticanje i stvaranje normalnih, svjesnih, automatskih pokreta

5
3. razvoj najvažnijih osnovnih pokreta - kontrola glave, okretanje, klečanje, sjedenje,
stajanje, uz održavanje ravnoteže u tim radnjama

4. normalizacija mišićnog tonusa

5. učenje svakodnevnih vještina i samozbrinjavanje

1.6. Ključne točke

Facilitacijom normalnog pokreta potičemo pacijenta na izvođenje aktivnih normalnih pokreta.


Ključne točke pomoću kojih se vrši facilitacija su dijelovi tijela preko kojih je najlakše
facilitirati izvođenje pokreta. Facilitaciju treba provoditi od jednostavnijih ka složenijim
pokretima. Izbor posturalnog položaja u kojem se provodi facilitacija individualno se
prilagođava pacijentu i motoričkom cilju. Treba izbjegavati opširno verbalno opisivanje
pokreta. Ključne točke trebaju biti temelj komunikacije između terapeuta i pacijenta.

Proksimalne ključne točke su:

– glava
– rameni pojas
– CKT ( Th 7 - 8 kralješka )
– zdjelica

Distalne ključne točke su:

– šaka
– stopalo (7).

Ključne točke međusobno su povezane. Mobilizacijom i facilitacijom preko jedne, utječe

se na ostale ključne točke. Kod pacijenata sa oštećenjem SŽS - a, ova povezanost može
izostati. Manipulacijom preko ključnih točaka uspostavlja se njihov normalan slijed.

Ključne točke tretmana u Bobathovoj koncepciji jesu:

Glava

Fleksija glave u stojećem položaju izaziva pojačanje tonusa u ekstenzorima trupa i nogu;
time se olakšava održavanje uspravnog položaja.
6
Ekstenzija glave u stojećem položaju olakšava izvođenje fleksije donjih ekstremiteta; to
vrijedi i za sjedeći položaj.

Fleksija glave u ležećem položaju olakšava fleksiju trupa, natkoljenica i ekstenziju


potkoljenica.

Ruke i ramena

Interna rotacija nadlaktice s pronacijom podlaktice inhibira ekstenzorni spazam te izaziva


veći tonus u fleksorima. Također pojačava fleksijske spazme trupa i donjih ekstremiteta.

Eksterna rotacija sa supinacijom inhibira fleksorne spazme i pojačava tonus ekstenzora u


održavanju položaja trupa.

Horizontalna abdukcija nadlaktice sa eksternom rotacijom i ekstenzijom u laktu inhibira


fleksorne spazme trupa i pektoralisa, a potpomaže otvaranje šake, ekstenziju, vanjsku rotaciju
i abdukciju nogu.

Elevacija nadlaktice i vanjska rotacija inhibira fleksorne spazme, olakšava ekstenziju lakta,
prstiju i šake.
Antefleksija ruke u dijagonali inhibira fleksorni spazam i potpomaže otvaranje šaka i
prstiju.

Čista retrofleksija ruke, vanjska rotacija, supinacija i abdukcija palca potpomažu


ekstenziju prstiju.

Zdjelica i donji ekstremiteti

Fleksija natkoljenice potpomaže abdukciju i vanjsku rotaciju, kao i dorzifleksiju stopala.

Ekstenzija natkoljenice i vanjska rotacija također potpomažu abdukciju i dorzifleksiju


stopala kao i ekstenziju prstiju (8).

7
Izvor:
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8
&ved=2ahUKEwjNo4Oz6KvfAhWNLVAKHdymABkQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2
F%2Fwww.slideserve.com%2Fvalmai%2Fbobath-approach-1337152&psig=AOvVaw3l3-
kLhfArnru5HgNFdYOT&ust=1545306162066978.jpg

8
2. CILJ RADA

Cilj seminarskog rada je opisati i objasniti osnove Bobath terapije, njezin povijesni razvoj,
principe i elemente. U radu je objašnjena tehnika rad i ključne točke preko kojih terapeut vrši
terapiju.

9
3. ISPITANICI I METODE

U seminarskom radu korištene su baze podataka PubMed Central (PMC), Hrčak Portal
znanstvenih časopisa Republike Hrvatske i tražilica Google znalac.

Prilikom pretraživanja korištene su ključne riječi: Bobath, physical therapy i rehabilitation.

Faktori uključenja su studije objavljene od 2012. godine do prosinca 2018. godine.

Faktori isključenja su studije koje se odnose na one koje su objavljene prije 2011. godine i
studije provedene na životinjama.

10
4. RASPRAVA

Još uvijek nema dovoljno istraživanja koja bi pokazala da Bobath tretmani u liječenju bolesti
SŽS imaju prednost nad klasičnom fizioterapijom.

Istraživanje je pokazalo kako učinci klasičnog fizioterapijskog tretmana i Bobath tretmana


nisu statistički značajni. Prema dobivenim rezultatima Barthel indeksa vidljivo je da Bobath
tretman ima veći učinak na poboljšanje obavljanja aktivnosti svakodnevnog života kod
bolesnika nakon moždanog udara za razliku od klasičnog fizioterapijskog tretmana, no
statistički to nije potvrđeno (9).

Potrebno je napraviti što više dodatnih istraživanja kako bi se dokazala učinkovitost Bobath
terapije i postojanje prednosti u odnosu na klasičnu fizioterapiju i druge metode terapije
pacijenata nakon ozljeda SŽS.

Možemo konstatirati da bez obzira na oštećenje mozga, vrstu lezije, te ispad funkcije sa
tretmanom Bobath konceptom treba krenuti što ranije.

Također je vrlo značajna edukacija obitelji kroz različite aktivnosti svakodnevnog života.

Vrlo je bitno motivirati i ohrabrivati pacijenta u izvođenju zadanih aktivnosti i izvođenjem


istih kroz aktivnosti svakodnevnog života (10).

11
5. ZAKLJUČAK

Danas u svijetu postoji mnogo pristupa tretmanu osoba nakon lezije središnjeg živčanog
sustava. Svima je zajednički cilj što bolji oporavak normalne funkcije. Bobath-koncept je
najšire rasprostranjen i zastupljen, što dokazuje njegove vrijednosti. Za razliku od ostalih
tretmana ovaj koncept najviše pažnje posvećuje utjecajima motoričkih funkcija na rješavanje
ostalih problema pacijenta nakon lezije.

Trajnu vrijednost i aktualnost Bobath-konceptu osigurava njegova otvorenost i prihvaćanje


novih saznanja i iskustava iz područja neurorehabilitacije.

Bobath koncept nije završen i nadamo se da će rasti i razvijati se u godinama koje dolaze.

12
6. LITERATURA

1. Gjelsvik BE, Syre L. The Bobath concept in adult neurology. Thieme; 2016 Mar 16; 1.
Dostupno na: https://www.thieme.com/books-main/physical-therapy/product/3563-the-
bobath-concept-in-adult-neurology,

2. Veličković TD, Perat MV. Basic principles of the neurodevelopmental treatment.


Medicina. 2007 Jan 29;41(1).,

3. Raine S, Meadows L, Lynch-Ellerington M, editors. Bobath concept: theory and clinical


practice in neurological rehabilitation. John Wiley & Sons; 2013 May 9. Dostupno na:
https://books.google.hr/books?hl=hr&lr=&id=BOUa4aXFZ90C&oi=fnd&pg=PA1974&dq=R
aine+S,+Meadows+L,+Lynch-
Ellerington+M,+editors.+Bobath+concept:+theory+and+clinical+practice+in+neurological+re
habilitation&ots=pziHqE7VF5&sig=NsaxSG_CiUdca7eaExqqgUKbzOY&redir_esc=y#v=on
epage&q=Raine%20S%2C%20Meadows%20L%2C%20Lynch-
Ellerington%20M%2C%20editors.%20Bobath%20concept%3A%20theory%20and%20clinic
al%20practice%20in%20neurological%20rehabilitation&f=false,

4. Bobath terapija. Lumbalis centar. [Internet]. Sv. Martin: 2017. [pristupljeno 22.12.2018.].
Dostupno na http://lumbalis.net/2017/11/07/bobath-terapija/.,

5. Štimac N. Neurološka rehabilitacija (dissertation). Zagreb: Sveučilište u Zagrebu. Hrvatski


studiji; 2006. 20 p.,

6. Oljača A, Schnurrer-Luke-Vrbanić T, Avancini-Dobrović V, Kraguljac D.


Neurorehabilitacija u pacijenata nakon preboljenog moždanog udara. Medicina Fluminensis
[Internet]. 2016. [pristupljeno 22.12.2018.];52(2):165-175. Dostupno na:
https://hrcak.srce.hr/158497.,

7. Krmpotić I. Rehabilitacija bolesnika s multiplom sklerozom (dissertation), Split:


Sveučilište u Splitu. Sveučilišni odjel zdravstvenih studija.2015. 38 p.,

8. Majkić M. Klinička kineziterapija. Zagreb: Inmedia, 1997: 119-133.

9. Cipan M, Grozdek Čovčić G, Telebuh M. Analiza učinaka Bobath tretmana i klasičnoga


fizioterapijskog tretmana u aktivnostima svakodnevnog života kod bolesnika nakon
moždanog udara Barthelovim indeksom. Journal of Applied Health Sciences = Časopis za

13
primijenjene zdravstvene znanosti [Internet]. 2017 [pristupljeno 21.12.2018.];3(1):45-50. doi:
https://doi.org/10.24141/1/3/1/5

10. Svetec AK. Procjena i tretman odrasle osobe s neurološkim smetnjama Bobath
konceptom. Fizioinfo. Online. 2011_12 Jan 1;5(10):18-26.

14