Anda di halaman 1dari 8

BAHAGIAN A

[20 markah]

Jawab semua soalan

1. Apakah persamaan tokoh berikut dari segi 7. Senarai berikut menunjukkan ciri pemerintahan
sumbangan dalam bidang sejarah? dalam tamadun awal dunia

 E.H.Carr Negara kota diperintah oleh raja


 Hedorotus Negara kota telah bersatu membentuk empayar
 Ibn Khaldun yang pertama

Apakah tamadun awal tersebut?


A Mendefinisikan sejarah A Indus
B Mengumpul buku sejarah B Huang He
C Menulis buku teks sejarah C Mesir Purba
D Mengarang sejarah Malaysia D Mesopotamia

2. Mengapakah sejarawan perlu mengumpul 8. Apakah penemuan yang dijumpai di Gua Niah,
sumber sejarah? Sarawak?

A Memberi hujah A Mikrolit


B Menulis sejarah B Lukisan gua
C Mendapat ilham C Loceng gangsa
D Membuat laporan D Pisau Tembeling

3. Bagaimanakah manusia dapat mengetahui 9. Apakah yang dimaksudkan dengan


sejarah yang berlaku kepada bumi sejak jutaan mahajanapada?
tahun dahulu?

A Kemunculan ahli sejarah A Kerajaan kecil


B Kebijaksanaan pemerintah B Kerajaan besar
C Perkembangan pendidikan C Kerajaan merdeka
D Kemajuan ilmu sains dan teknologi D Kerajaan yang dijajah

4. Antara berikut yang manakah benua? 10. Apakah sumbangan Khalifah Umar bin Al-
Khattab?
A Hindi A Membuka wilayah baru
B Pasifik B Memerangi golongan murtad
C Eropah C Membentuk tentera laut Islam
D Atlantik D Menjalainkan hubungan dengan Rom

5. Kecairan air batu menyebabkan kawasan tanah 11. Apakah kesan penurunan wahyu kedua, Surah al-
rendah ditenggelami oleh air dan membentuk Mudassir kepada Nabi Muhammad SAW?

A Tasik A Menyebarkan Islam secara rahsia


B Benua B Mementingkan amalan membaca
C Paya C Melakukan penghijrahan ke Madinah
D teluk D Menyampaikan ajaran Islam ke seluruh manusia

6. Apakah penemuan yang mungkin Dr. Ahmad 12. Senarai berikut menunjukkan lokasi Zaman Pra
peroleh jika menjalankan ekskavasi di Kota sejarah dunia.
Tampan, Perak?  Catal Huyuk
 Gobekli Tepe
A Gelang A Turki
B Kapak gangsa B China
C Peralatan batu C Ryukyu
D Mata wang emas D Sepanyol

1
[SULIT
13. Kerajaan terawal sekali muncul di Alam 18. Apakah tulisan yang telah digunakan oleh
Melayu? masyarakat tempatan untuk menulis hasil
kesusasteraan berikut?
A Kerajaan Harapan Hikayat Amir Hamzah
B Kerjaan Kedah Tua A Tulisan Kawi
C Kerajaan Srivijaya B Tulisan Jawi
D Kerajaan Funan C Tulisan Arab
D Tulisan Khmer

14. Krung Bnam

Gelaran berikut diguna pakai dalam kerajaan 19. Maklumat berikut berkaitan dengan reaksi
Funan.
pemerintahan terhadap Perjanjian Bangkok 1909.
Apakah maksud istilah tersebut? Mengemukakan bantahan kapada Gabenor
A Raja gunung Negeri-Negeri Selat pada 24 Mei 1909.
B Penjaga kerajaan Siapakah pemerintah tersebut?
C Raja segala raja A Sultan Muhammad IV
D Alam sejagat B Sultan Zainal Abidin III
C Raja Syed Alwi Jamalullail
D Sultan Abdul Hamid Halim Shah
15. Penggubalan undang-undang Laut Melaka
dilakukan semasa pemerintahan ___________.

A Sultan Mansur Shah 20. Senarai berikut merupakan suku Kaum di Sabah.
B Sultan Iskandar Shah Kadazandusun
C Sultan Muzaffar Shah Murut
D Sultan Mahmud Shah Orang Sungai

16. Maklumat berikut merujuk kepada usaha Apakah persamaan pada bentuk kepimpinan
Temenggung Daeng Ibrahim sebagai dalam amalan pemerintahan kaum etnik tersebut?
pemerintah Johor.
 Membawa masuk buruh Cina dari Singapura A Kepimpinan wakil raja
 Mengusahakan pertanian di tebing sungai B Kepimpinan kesukuan
C Kepimpinan demokrasi
Apakah kesan usaha tersebut? D Kepimpinan ketua bebas

A Ekonomi antarabangsa diperkenalkan


B Perdagangan entrepot berkembang pesat
C Johor menjalinkan hubungan baik dengan
British di Singapura
D Johor menjadi pengeluar gambir dan lada hitam
yang terkemuka

17. Agama Islam turut dianuti oleh masyarakat


Champa. Penyebarannya bermula pada
_______
A Abad kelima
B Abad keenam
C Abad ketujuh
D Abad kelapan

2
[SULIT
BAHAGIAN B
[40 markah]
Arahan: Jawab semua soalan.

1. Peta berikut menunjukkan Asia Tenggara sebagai sebuah kawasan yang terbentang luas tahun
menghubungkan kawasan daratan dengan kepulauan sebelum 10000 dahulu.

(a) Kecairan air batu Zaman Air Batu Akhir telah mengubah muka bumi Asia Tenggara.
Nyatakan kesan perubahan yang berlaku di Asia Tenggara.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
[3 markah]

(b) Zaman Air Batu Akhir dikenali sebagai Zaman Holosen. Peningkatan suhu pada Zaman Air
Batu Akhir memberikan kesan terhadap bentuk fizikal dan hidupan di bumi.
Huraikan cara perubahan Zaman Air Batu Akhir.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
[4 markah]

(c) Berdasarkan pengetahuan anda, terangkan faedah yang diperoleh hasil mempelajari Zaman
Air Batu.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
3
[SULIT
__________________________________________________________________________
[3 markah]

2. Agama merupakan suatu sistem yang berkaitan dengan anutan, keimanan dan kepercayaan
terhadap Tuhan manakala kepercayaan pula suatu pegangan yang diyakini dapat menjadi
penaduan dalam kehidupan.

(a) Masyarakat kerajaan Alam Melayu awal megamalkan animism dan dinamisme yang berkait
rapat dengan alam sekeliling mereka.
Nyatakan ciri-ciri kepercayaan animisme dalam masyarakat kerajaan Alam Melayu.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
[3 markah]

(b) Penyebaran agama Hindu dan Buddha telah mempengaruhi kehidupan masyarakat Kerajaan
Champa, Funan ,Srivijaya, Angkor Majapahit, Kedah Tua dan Gangga Nagara.
Terangkan perkembangan agama yang telah berlaku dalam Kerajaan Champa sebelum
abad ke – 15.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
[3 markah]

(c) Agama memainkan peranan penting dalam kehidupan dan perkembangan budaya
masyarakat kerajaan Alam Melayu.
Berikan pendapat anda bagi menyokong pernyataan tersebut
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

[4 markah]

4
[SULIT
3. Peta berikut menunjukkan kedudukan Negeri-Negeri Melayu Tidak Bersekutu.

Petunjuk:

Negeri Perlis, Kelantan dan Terengganu menghadapi pengaruh Siam sebelum kehadiran British.Pada
abad ke-19, hubungan antara British dengan Siam memberikan kesan kepada negeri-negeri ini.
(a) Jelaskan faktor-faktor British meluaskan kuasa di Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
[4 markah]

(b) British membentuk Negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu setelah berjaya menguasai negeri Perlis,
Kedah, Kelantan, Terengganu dan Johor.
Terangkan ciri-ciri pentadbiran Negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
[3 markah]

(c) Sejarah menunjukkan bahawa pembentukan Negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu telah
membolehkan British meluaskan kuasa ke seluruh negeri Melayu.
Apakah pengajaran yang anda peroleh daripada perkembangan tersebut?
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
5
[SULIT
[4 markah]

4. Maklumat berikut berkaitan dengan perkembangan di Sabah pada abad ke -19.

Syarikat Borneo Utara British (SBUB) dikehendaki menerima syarat-syarat tertentu untuk
menerima Piagam Diraja British.
(a) Nyatakan syarat-syarat tersebut.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
[4 markah]

(b) Jelaskan kesan penganugerahan Piagam Diraja terhadap penduduk Sabah.

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
[3 markah]

(c) Perluasan kuasa oleh Dinasti Brooke di Sarawak dan Syarikat Borneo Utara British (SBUB) di Sabah
memperlihatkan usaha mereka untuk memantapkan pentadbirannya di negeri-negeri nerkenaan.
Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, nyatakan cara usaha ini dilaksanakan.
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

6
[SULIT
[3 markah]

BAHAGIAN C
[40 markah]

Arahan: Jawab mana-mana dua soalan sahaja.

1. Peta berikut menunjukkan lokasi yang dipilih oleh Parameswara yang membawa kepada
kemunculan Melaka sebagai sebuah pusat perdagangan antarabangsa.

(a) Bagaimanakah lokasi yang strategik memainkan peranan dalam pengasasan empayar Melaka?
[8 markah]

(b) Kepimpinan Raja Melayu dikaitkan dengan konsep daulat dan alat kebesaran diraja.
Jelaskan konsep daulat dan alat kebesaran diraja membawa kepada Kegemilangan Kesultanan
Melayu Melaka.
[8 markah]

(c) Sebagai warganegara Malaysia, mengapakah kita perlu mempelajari tentang sejarah kesultanan
Melayu Melaka?
[4 Markah]

2. Sejak abad ke-19, British telah menunjukkan minat untuk meluaskan kuasa ke atas negeri
Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu.

(a) Mengapakah British berminat untuk meluaskan kuasa ke atas negeri-negeri tersebut?
[6 markah]

(b) Setelah Berjaya meguasai negeri Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu dan Johor, British
menggabungkan negeri-negeri tersebut sebagai Negeri-Negeri Melayu Tidak Bersekutu.
Terangkan ciri-ciri pentadbiran Negeri-Negeri Melayu Tidak Bersekutu.
[10 markah]

(c) Negeri-Negeri Melayu Tidak Bersekutu dibentuk selepas Perjanjian Bangkok 1909.
Berdasarkan penegtahuan sejarah anda, jelaskan sebab Raja-Raja Melayu Perlis, Kedah,
Kelantan dan Terengganu menolak Perjanjian Bangkok 1909.
[4 Markah]

7
[SULIT
3. Ilustrasi berikut menunjukkan perjanjian yang ditandatangani antara Stamford Raffles dengan
Temenggung Abdul Rahman berkaitan pertapakan British di Singapura.

(a) Bagi mendapatkan pengesahan Sultan Johor terhadap perjanjian tersebut, Stamford Raffles telah
Berjaya memanipulasikan isu perwarisan takhta Kesultanan Johor Riau.
Mengapakah timbul isu perwarisan takhta Kesultanan Johor Riau?
[8 markah]

(b) Setelah Berjaya menduduki Singapura, British mengambil langkah mengukuhkan kuasanya di
Singapura melalui beberapa perjanjian dengan Sultan Hussien dan temenggung Abdul Rahman.
Huraikan perjanjian tersebut.
[8 markah]

(c) Tindakan Stamford Raffles memanipulasi isu pewarisan takhta menyebabkan Kesultanan Johor
Riau memiliki dua orang Sultan. Keadaan ini boleh menjejaskan perpaduan rakyat Johor.
Apakah pengajaran yang anda dapat pelajari daripada peristiwa tersebut?
[4 Markah]

4. Gambar berikut menunjukkan ciri-ciri kehidupan manusia Zaman Paleolitik.

(a) Zaman Batu yang bermula dengan Zaman Paleolitik merujuk kepada zaman penggunaan
teknologi batu dalam kehidupan harian manusia.
Jelaskan ciri-ciri masyarakat Zaman Paleolitik.
[8 markah]

(b) Negara kita tidak terkecuali melalui zaman Prasejarah.


Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, buktikan pernyataan tersebut.
[8 markah]

(c) Sebagai warganegara, mengapakah Zaman Prasejarah di Malaysia menjadi kebanggaan kita?
[4 Markah]

8
[SULIT

Anda mungkin juga menyukai