Anda di halaman 1dari 3

NOTA KILAT KATA HIKMAH LAM T1-3

TING 1

‫الحكم واألمثال‬ ‫الموضوع‬


Sebaik-baik ahli keluargamu adalah yang ‫خري أهلك من كفاك‬ Tentang keluarga ‫عن األهل‬
mencukupkan keperluanmu
(Pilihlah)jiran sebelum (memilih)rumah ‫اجلار قبل الدار‬ Tentang jiran ‫عن اجلار‬
Ilmu berada di dalam dada,bukan di atas ‫العلم يف الصدور ال‬ Tentang ilmu ‫عن العلم‬
‫يف السطور‬
Sebaik-baik kawan,adalah yang ‫خري األصحاب من‬ Tentang sahabat ‫عن األصحاب‬
menunjukkan kepada kebaikan
‫دلك على اخلري‬
Sebaik-baik teman duduk, adalah kitab ‫خري اجلليس كتاب‬ Tentang teman ‫عن اجلليس‬
Siapa yang berjalan di atas jalannya, dia ‫من سار على الدرب‬ Tentang ‫عن اجملاهدة‬
akan sampai ( ke matlamatnya) kegigihan
‫وصل‬
Sesungguhnya Allah itu cantik,dan ‫إن اهلل مجيل حيب‬ Tentang tuhan ‫عن اإلله‬
menyukai kecantikan
‫اجلمال‬
Makan dan minumlah dan jangan ‫كلوا واشربوا وال‬ Tentang ‫عن احلياة‬
melampaui batas kehidupan
‫تسرفوا‬
Asas Agama adalah pengetahuan ‫رأس الدين املعرفة‬ Tentang ilmu ‫عن العلم‬
Sifat ihsan (berbuat baik) akan ‫اإلحسان يقطع‬ Tentang sifat ‫عن اإلحسان‬
menghentikan lidah (kemarahan orang) ihsan
‫اللسان‬
Kalaulah tidak kerana murabbi (pendidik), ‫لوال املريب ما عرفت‬ Tentang pendidik ‫عن املريب‬
aku tidak kenal tuhanku
‫ريب‬
Kalaulah kalian bersyukur,pasti aku ‫لئن شكرمت ألزيدنكم‬ Tentang sifat ‫عن الشكر‬
tambah syukur
Ziarahlah sekali sekala,kau akan ‫زر غبا ت زدد حبا‬ Tentang melawat ‫عن الزيارة‬
bertambah kasih
Jangan kau lewatkan kerja hari ini ke hari ‫ال تؤخر عمل اليوم‬ Tentang ‫عن العمل‬
esok pekerjaan
‫لغد‬
Siapa yang tidak berbelas kasihan ,dia ‫من ال يرحم اليرحم‬ Tentang sifat ‫عن الرمحة‬
tidak akan dikasihani (oleh orang lain) belas kasihan
‫الصالة عماد الدين‬ ‫الصالة‬
t

Solat itu tiang agama Tentang solat


jy

‫عن‬

Team JDT@Sabk
NOTA KILAT KATA HIKMAH LAM T1-3

TING 2

‫الحكم واألمثال‬ ‫الموضوع‬


Apabila kau bangun mendirikan ‫فصل صالة‬,‫إذا قمت يف صالتك‬ Tentang solat ‫عن الصالة‬
solat,maka solatlah seperti orang akan
meninggal ‫مودع‬
Siapa yang sedikit cakap benar,maka ‫قل صديقه‬,‫من قل صدقه‬ Tentang ‫عن‬
sedikitlah kawannya jiran/rakan
‫اجلار\الصديق‬
Burung yang awal akan bejaya ‫الطائر املبكر يفوز بالدودة‬ Tentang ‫عن‬
mendapatkan ulat kejayaan/rezeki
‫النجاح\الرزق‬
Kata-kata yang elok itu lebih baik ‫قول معروف خري من صدقة يتبعها‬ Tentang kesihatan ‫عن الصحة‬
daripada sedekah yang diikuti dengan
kata-kata menyakitkan ‫أذى‬
-Sedikitkan makanmu maka akan rehat ‫قلل طعامك حتمد منامك‬- Tentang kesihatan ‫عن الصحة‬
tubuhmu.
‫العقل السليم يف اجلسم السليم‬-
-Akal yang cerdas pada badan yang
cergas
Pendeknya pandangan kerana tidak ‫قصر النظر من عدم السفر‬ Tentang ‫عن السفر‬
bermusafir pelancongan
Pilihlah kawan sebelum keluar ‫الرفيق قبل الطريق‬ Tentang ‫عن‬
bermusafir pelancongan/rakan
‫السفر\الرفيق‬
Eloknya rakyat kerana pemimpin ‫إصالح الرعية بإصالح الراعي‬ Tentang Negara ‫عن الوطن‬
Permulaan agama adalah pengenalan ‫أول الدين معرفة اهلل‬ Tentang agama ‫عن الدين‬
Allah
La ilaha illallah adalah kunci syurga ‫ال إله إال اهلل مفتاح اجلنة‬ Tentang ketuhanan ‫عن اإلله‬
Mata kadangkala menipu pemiliknya ‫ولكن القلب‬,‫العني قد ختدع صاحبها‬ Tentang aurat ‫عن العورة‬
tetapi hati yang beriman tidak menipu
pemiliknya selama-lamanya ‫املؤمن ال خيدع صاحبه أبدا‬
Orang yang mendiamkan kebenaran ‫الساكت عن احلق شيطان أخرس‬ Tentang dakwah ‫عن الدعوة‬
adalah syaitan membisu
-Malu itu sebahagian daripada iman ‫احلياء شعبة من اإلميان‬- Tentang malu ‫عن احلياء‬

-Siapa tidak malu untuknya,maka


agama tiada agama untuknya ‫ال دين له‬,‫من ال حياء له‬-
-Apabila sempurna akal sedikitlah kata- ‫إذا مت العقل قل الكالم‬-
katanya
Hati-hati yang jauh dengan Allah adalah ‫أبعد القلوب عن اهلل القلب القاسي‬ Tentang ketaatan ‫عن طاعة اهلل‬
hati yang keras Allah
Siapa yang tidak mati ketika muda ‫من مل ميت عبطة ميت هرما‬ Tentang jenazah ‫عن اجلنازة‬
remaja,dia akan mati pada tua
Siapa yang kenal dirinya maka dia kenal ‫من عرف نفسه فقد عرف ربه‬ Tentang cintakan ‫عن حب اهلل‬
tuhannya Allah dan Rasul
‫و الرسول‬

Team JDT@Sabk
NOTA KILAT KATA HIKMAH LAM T1-3

TING 3

‫الحكم واألمثال‬ ‫الموضوع‬


Kasih sayang sahabat ‫مودة الصديق تظهر وقت الضيق‬ Tentang ‫عن الصداقة‬
dizahirkan ketika susah persahabatan

Kau mengharap akan # ‫ترجو النجاه ومل تسلك مسالكها‬ Tentang kejayaan ‫عن النجاح‬
selamat,tapi tak melalui jalan
‫إن السفينة ال جتري على اليبس‬
sepatutnya#
Ketahuilah sesungguhnya
kapal tidak berlayar di atas
tempat yang kering
Bersungguhlah dan jangan ‫ فالندامة‬,‫اجهد وال تكسل و ال تك غافال‬ Tentang ‫عن اجلد‬
malas dan jangan lalai, maka kesungguhan
penyesalan akibat sesiapa
‫عقىب ملن يتكاسل‬ ‫واالجتهاد‬
yang malas

Cinta akan negara sebahagian ‫حب الوطن من اإلميان‬ Tentang negara ‫عن الوطن‬
dari iman
Adab seseorang itu lebih ‫أدب املرء خري من ذهبه‬ Tentang adab ‫عن األدب‬
berharga dari emas
Siapa yang sedar akan betapa ‫من عرف بعد السفر استعد‬ Tentang hidup ‫عن احلياة‬
jauhnya perjalanan, maka dia
akan bersedia
Cubalah, kemudian ‫جرب والحظ تكن عارفا‬ Tentang ‫عن املعرفة‬
perhatikan,maka kau akan pengetahuan
jadi orang yang tahu
Kerjasama yang baik ‫حبسن املعاشرة تدوم احملبة‬ Tentang ‫عن التعاون‬
mendatangkan kasih sayang kerjasama

Team JDT@Sabk

Anda mungkin juga menyukai