Anda di halaman 1dari 1

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS SARAWAK

PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN

TUGASAN KERJA KURSUS WAJ3108

TAJUK PROGRAM : Program tjazah NAMA GURU PELATIH :


ana Muda Perquruan

TAJUK KURSUS I i-'i ,,,-;URUSAN GERKO I IS


KOD KURSUS : WAJ3108

TARIKH MULA 25 Februari 2013 TARIKH HANTAR 20 Mac 2013

A. Hasil Pembelajaran Kursus


1. Menganalisis Koi'r ,''r, i'"iatlamat dan Strategi Pelaksanaan Gerak Kerja Kokurikulum

2. Mengaplikasi Pengetahuan Dan Kemahiran Pengurusan Dalam Melaksanakan Aktiviti-


Aktiviti GERKO; dan

3. Menunjukkan Konritrnen Semasa Mengurus Aktiviti-Aktiviti GERKO.

Kerja Kursus ini bagi mcnilai hasil pembelalaran 1,2 dan 3.

B. Objektif Kerja Kur:,*s

Pelajar dapat melaksanakan tugas-tugas berikut :

i) Merancanq srtu aktiviti gerak kerja kokurikulum;

ii) Menghasiii<rir kertas kerja bagi aktiviti tersebut;

iii) Membenta;:. ,.ran kertas kerja, dan

iv) MenghasiiL:..r satu penulisan refleksi tentang penghasilan dan pelaksanaan


tugasan.

C. Tugasan Kerja K;;, - ";: (Pemarkahan 100%).

Keftas kerla yang bar,. capat memberi gambaran yang jelas tentang sesuatu aktiviti yang
hendak dilaksanakan drn memudahkan pihak yang berkenaan memberi respon positif
terhadap sesuatu ai.,, , i. i'(emahiran pelajar bagi penghasilan kertas kerja yang menepati
format dan kehendak pilwai amat pentlng agar sesuatu aktiviti dapat dirancang dan
dilaksanakan dengan l,ritci:r dan teratur. Kebolehan menghasilkan kertas kerja bagi felajar
IPG amat relevan kr"'. -1i keperluan mereka sepanjang tempoh pengajian kerana petajar
sentiasa dikehendaki i . ,ri.rcor1g dan melaksanakan aktiviti. Kemahiran tersebut juga bolehdi
aplikasikan dalam prc', :'irn dan kehidupan sosial mereka kelak.

Bahagian A : Penu,, :: f,.kademik - Kertas Kerja (pemarkahan 50%)

Secara berkumpui:,:::"r-5 orang), bincangkan satu aktiviti gerak kerja kokurikulum yang
relevan dengan ke; r aktiviti di IPG dan seterusnya menyediakan keftas kerja bagi
perancangan pelaks- ': aktiviti tersebut yang merangkumi perkara berikut;
1