Anda di halaman 1dari 4

DEFINISI PENGURUSAN: DEFINISI PEMBELAJARAN:

 Nur’aini Muhassanah, Imam Sujadi dan Riyadi  Agus N.Cahyo (2013), Pembelajaran adalah usaha
(2016): Pengurusan merupakan aspek penting sadar guru untuk membantu siswa atau anak didik,
dalam sesebuah organisasi. Malah ia penting agar mereka dapat belajar sesuai dengan minatnya.
dalam sesebuah institusi atau sektor. Pengurusan  M.Sobry (2013): Inti dari pembelajaran itu adalah
yang baik dan cekap akan melahirkan sebuah segala upaya yang dilakukan oleh guru atau
organisasi yang maju dan berdaya saing. pendidik agar terjadi proses belajar pada diri siswa.
Pengurusan yang baik juga menberi kesan positif Secara implisit, di dalam pembelajaran, ada kegiatan
kepada seisi kakitangan dalam sesebuah organisasi memilih, menetapkan dan mengembangkan metode
itu. untuk mencapai hasil pembelajaran yang diinginkan.
 Melibatkan proses perancangan, penyusunan, Pembelajaran lebih menekankan cara-cara untuk
pengarahan dan pengawalan usaha-usaha ahli-ahli mencapai tujuan dan berkaitan dengan bagaimana
organisasi dan menggunakan semua sumber cara mengorganisasikan pelajaran, menyampaikan
organisasi secara cekap dan berkesan bagi pelajaran dan mengelola pembelajaran.
mencapai matlamat organisasi.
MERANCANG: MENGARAH:
 Merancang pemeringkatan  Mengarah murid menjawab
isi pelajaran soalan guru
 Merancang strategi dan  Mengarah murid mendengar,
kaedah pengajaran membaca, mengira dan menulis
 Merancang aktiviti  Mengarah murid menguruskan
pengajaran dan tugas harian bilik darjah
pembelajaran  Mengarah murid-murid
 Merancang bahan-bahan membentuk kumpulan masing-
pengajaran masing
 Merancang aktiviti
kumpulan
KONSEP MENGURUS
PEMBELAJARAN

MENGURUS: MENGAWAL:

 Mengurus rutin bilik darjah  Mengawal peraturan-peraturan


 Mengurus aktiviti murid bilik darjah
 Mengurus bahan-bahan  Mengawal aktiviti kumpulan
pelajaran  Mengawal murid bermasalah
 Mengurus aktiviti kumpulan peribadi
 Mengurus disiplin bilik  Memastikan masalah disiplin
darjah tidak timbul
GAYA PEMBELAJARAN VISUAL:
 Orang yang jenis gemar belajar dengan huruf atau gambar rajah, teks dan sebagainya.
 Pelajar lebih cenderung mempelajari sesuatu dengan melihat teks yang sedia ada dan lebih suka mempelajari melalui penglihatan
 Pelajar ini hanya perlu menulis nota apabila mengingati sesuatu dan tidak perlu penerangan lisan
 Contoh: semasa dalam kelas, pelajar menyalin semula nota yang diberi oleh guru dan cuba membuat rujukan berbentuk teks dan gambar
untuk menambahkan pengetahuannya terhadap pembelajaran.

GAYA PEMBELAJARAN AUDITORI:


 Jenis pembelajaran yang menekankan pendengaran perkataan dan arahan lisan
 Pelajar perlu mengingati penerangan melalui bacaan kuat atau menggerakkan bibir ketika mempelajari sesuatu
 Contoh: pelajar yang menggunakan jenis pembelajaran ini akan mengukuhkan ingatan dalam mendengar semula rakaman pita audio dan
juga mengajar pelajar lain serta membincang dengan guru.

GAYA PEMBELAJARAN KINESTETIK:


 Pembelajaran yang murid dapat belajar melalui gerakan-gerakan untuk mengingati informasi ke dalam otaknya
 Murid yang mengamalkan jenis pembelajaran ini, memerlukan bahan-bahan pembelajaran yang konkrit untuk membantu mereka
mengingati sesuatu
 Murid jenis pembelajaran ini gemar menyentuh dengan bidang objek yang digemari kerana mereka suka terhadap bidang yang dapat
memberi pengalaman yang reality kepada mereka.
RUMUSAN RUJUKAN

 Pengurusan pengajaran dan pembelajaran 1) Suppiah Nachiappan, Ramlah Jantan


melibatkan proses-proses seperti & Abdul Aziz Abdul Shukor (2008),
merancang, melaksana, meniai dan Psikologi Pendidikan, Shah Alam:
membuat tindakan susulan termasuk Oxford Fajar Sdn. Bhd.
penambahbaikan terhadap pengajaran dan 2) Khairul Azhar Mat Daud,
pembelajaran dengan mengambil kira Md.Baharuddin Abdul Rahman &
latar belakang pelajar dan kepelbagaian Mohd Ali Samsudin (2013), e-
perbezaan dari segi kognitif, social, emosi SOLMS:Kajian Tentang Tahap
dan fizikal pelajar. Pembelajaran Terarah Melalui
 Ciri-ciri seorang pengurus pengajaran dan Sistem Pengurusan Pembelajaran
pembelajaran berkessan termasuk prihatin Berorientasikan Pelajar.
3) Suyanto & Asep Jihad. (2013).
dan peka terhadap situasi sekeliling,
MENJADI GURU PROFESIONAL:
sistematik dalam merancang dan menilai,
Strategi Meningkatkan Kualifikasi
penyabar menghadapi karenah murid dan Kualitas Guru di Era Global.
pelbagai latar belakang, mengurus masa Penerbit Erlangga.
dengan baik dan mempunyai kemahiran
abad ke-21.
 Guru perlu mengambil kira semua aspek 4)
kepelbagaian budaya apabila mengurus
pengajaran dan pembelajaran dalam
semua peringkat pengajaran.