Anda di halaman 1dari 2

SMK SERI TEJA SMK SERI TEJA

BORANG PEMILIHAN KELAS TINGKATAN 4 2015 BORANG PEMILIHAN KELAS TINGKATAN 4 2015

NAMA (HURUF BESAR) : ..................................................................................... NAMA (HURUF BESAR) : .....................................................................................

NO. K.P. : ...................................................... JANTINA : ........... NO. K.P. : ...................................................... JANTINA : ...........

TINGKATAN PADA 2014 : ........................... TINGKATAN PADA 2014 : ...........................

PILIHAN TINGKATAN EMPAT PADA 2015 : PILIHAN TINGKATAN EMPAT PADA 2015 :

PILIHAN 1 : _______ PILIHAN 2 : ______ PILIHAN 3 : _______ PILIHAN 1 : _______ PILIHAN 2 : ______ PILIHAN 3 : _______

RUJUKAN PELAJAR: PAKEJ MATA PELAJARAN ELEKTIF YANG DITAWARKAN RUJUKAN PELAJAR: PAKEJ MATA PELAJARAN ELEKTIF YANG DITAWARKAN

4S 4SS 4SP 1
1. BIOLOGI/PRINSIP AKAUN 1. SAINS 1. SAINS 4S 4SS 4SP 1
2. KIMIA 2. PERDAGANGAN 2. PERDAGANGAN 1. BIOLOGI/PRINSIP AKAUN 1. SAINS 1. SAINS
3. FIZIK 3. EKONOMI ASAS 3. EKONOMI ASAS 2. KIMIA 2. PERDAGANGAN 2. PERDAGANGAN
4. MATE. TAMBAHAN 4. SAINS SUKAN/PRINSIP 4. SAINS PERTANIAN 3. FIZIK 3. EKONOMI ASAS 3. EKONOMI ASAS
AKAUN 4. MATE. TAMBAHAN 4. SAINS SUKAN/PRINSIP 4. SAINS PERTANIAN
AKAUN
4PD 4SP 2 4PD 4SP 2
1. SAINS 1. SAINS 1. SAINS 1. SAINS
2. PERDAGANGAN 2. PERDAGANGAN 2. PERDAGANGAN 2. PERDAGANGAN
3. PEND. SENI VISUAL 3. SAINS PERTANIAN 3. PEND. SENI VISUAL 3. SAINS PERTANIAN
4. PEND. SENI VISUAL 4. PEND. SENI VISUAL

KRITERIA KEMASUKAN KE TING. 4 ALIRAN SAINS BERDASARKAN KEPUTUSAN PT3 KRITERIA KEMASUKAN KE TING. 4 ALIRAN SAINS BERDASARKAN KEPUTUSAN PT3

i. Sekurang-sekurangnya Gred B dalam matapelajaran Sains dan Matematik. i. Sekurang-sekurangnya Gred B dalam matapelajaran Sains dan Matematik.
ii. Mendapat gabungan Gred A/C, B/C, atau C/C dalam matapelajaran Sains dan Matematik, ii. Mendapat gabungan Gred A/C, B/C, atau C/C dalam matapelajaran Sains dan Matematik,
mendapat Band 4 bagi kedua-dua matapelajaran tersebut serta berminat dalam aliran Sains mendapat Band 4 bagi kedua-dua matapelajaran tersebut serta berminat dalam aliran Sains
berdasarkan Pentaksiran Psikometrik. berdasarkan Pentaksiran Psikometrik.
iii. Kes Khas -mendapat gabungan Gred A/D, B/D, atau C/D dalam matapelajaran Sains dan iii. Kes Khas -mendapat gabungan Gred A/D, B/D, atau C/D dalam matapelajaran Sains dan
Matematik, mendapat Band 4 bagi kedua-dua matapelajaran tersebut serta berminat dalam Matematik, mendapat Band 4 bagi kedua-dua matapelajaran tersebut serta berminat dalam
aliran Sains berdasarkan Pentaksiran Psikometrik. aliran Sains berdasarkan Pentaksiran Psikometrik.
iv. Murid yang mendapat Gred E dalam mana-mana matapelajaran Sains dan Matematik tidak iv. Murid yang mendapat Gred E dalam mana-mana matapelajaran Sains dan Matematik tidak
digalakkan mengikuti aliran Sains di Tingkatan 4. digalakkan mengikuti aliran Sains di Tingkatan 4.

Rujukan : Surat Siaran Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 22 Tahun 2014 Rujukan : Surat Siaran Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 22 Tahun 2014
SMK SE