Anda di halaman 1dari 17

Les aules d’acollida de sencundària.

Instruments d’avaluació i resultats


(2005-2014)

Pere Mayans
M. José Sánchez
Servei d’Immersió i Acolliment Lingüístics
Subdirecció General de Llengua i Plurilingüisme

Girona, 21 novembre 2014


Contingut

Les aules d’acollida

Instruments d’avaluació

Resultats

Conclusions
Aules Instruments Resultats Conclusions
d’acollida d’avaluació

Catalunya: Alumnat de nacionalitat estrangera


180000 16

160000 13,7
12,95 12,79 13,07 13,1 14
12,9
140000 11,8
12
10,6
120000 168486
9 10
168579
100000 164027
7,6
157879 8
80000 156946 Nombre total d'alumnes de nacionalitat estrangera

5,4 142827
6
125714 Percentatge d'alumnes de nacionalitat estrangera
60000
106850 respecte del total de l'alumnat
3,7
91941 4
40000 2,5 74491
51926
20000 2
34797
24787
0 0

Font: Departament d’Ensenyament


Aules Instruments Resultats Conclusions
d’acollida d’avaluació

Nombre d’aules d’acollida

Font: Departament d’Ensenyament


Aules Instruments Resultats Conclusions
d’acollida d’avaluació

Atenció Aprenentatge Aspectes Accés al


personalitzada llengua catalana emocionals currículum ordinari
Aules Instruments Resultats Conclusions
d’acollida d’avaluació

Objectius

Proporcionar al professorat i als centres informació sobre:

Organització del recurs.

Nivell assoliment habilitats lingüístiques i comunicatives.

Grau d'integració de l'alumnat nouvingut.

Permetre el seguiment i la valoració del recurs i l’atenció a


l’alumnat nouvingut per part de l'administració educativa.

Impulsar un model inclusiu d’atenció a l’alumnat nouvingut.


Aules Instruments Resultats Conclusions
d’acollida d’avaluació

Full de recollida de dades personals de l’alumne

● Data de naixement

● País de procedència

● Data d’arribada a Catalunya

● Nivell d’escolarització prèvia

● Llengua o llengües familiars

● Altres llengües que coneix


Aules Instruments Resultats Conclusions
d’acollida d’avaluació

Full de recollida de dades sobre l’organització del recurs

● Servei Territorial al qual pertany el centre

● Titularitat (pública o privada)

● Data d’incorporació de l’alumne al centre

● Data d’incorporació de l’alumne a l’aula d’acollida

● Mitjana d’hores setmanals d’assistència a l’aula d’acollida

● Curs al qual està adscrit l’alumne


Aules Instruments Resultats Conclusions
d’acollida d’avaluació

Avaluació de les habilitats lingüístiques i comunicatives


• Proves orientades a avaluar els alumnes en referència al nivell A2 de MECR.

Objectius generals
• Comprendre frases i expressions freqüents i de temes propers als
alumnes.

• Comunicar-se en situacions senzilles i habituals.

• Descriure, amb termes simples, aspectes de la seva experiència, de


l’entorn immediat i relacionats amb les seves necessitats bàsiques.
Aules Instruments Resultats Conclusions
d’acollida d’avaluació

Habilitats lingüístiques i comunicatives

• Comprensió oral

• Comprensió lectora

• Expressió escrita

• Expressió oral

• Interacció oral

• Aplicació habilitats comunicatives


Aules Instruments Resultats Conclusions
d’acollida d’avaluació

Enquestes sobre la integració dels alumnes al centre

• Adreçada al tutor de l’aula d’acollida per conèixer la seva percepció


sobre l’actitud i les habilitats escolars i socials de cada alumne.

• Adreçada al tutor de l’aula ordinària per conèixer la seva visió sobre


l’alumne fora de l’aula d’acollida.

• Adreçada a l’alumne per conèixer la seva visió sobre l’aula d’acollida i


la resta del centre.
Aules Instruments Resultats Conclusions
d’acollida d’avaluació

Enquestes sobre la integració dels alumnes al centre

• Aspectes a valorar de la integració social

• Adaptació al medi escolar

• Estratègies d’aprenentatge

• Convivència i relació entre iguals

• Convivència i relació amb els adults


Aules Instruments Resultats Conclusions
d’acollida d’avaluació

Evolució de la procedència de l'alumnat de secundària


per regions
70

60

50 Àfrica del Nord


Àfrica central
40 Àsia
Llatinoamèrica

30 Resta d'Europa
Unió Europea
No contesta
20
Altres

10

0
2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13
Aules Instruments Resultats Conclusions
d’acollida d’avaluació

Nombre d’alumnes de primària i secundària per estats (2004-2013)

0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000


Marroc 29.703
Xina 13.180
Equador 13.044
Romania 9.183
Pakistan 8.556
Colòmbia 7.901
Bolívia 7.548
Rep. Dominicana 5.931
Perú 4.862
Brasil 3.980
Argentina 3.365
Índia 3.193
Hondures 3.032
Rússia 2.923
Senegal 2.923
Gàmbia 2.339
Ucraïna 1.903
Xile 1.782
Uruguai 1.728
Paraguai 1.699
Filipines 1.442
Veneçuela 1.104
Cuba 1.099
Bulgària 1.070
Aules Instruments Resultats Conclusions
d’acollida d’avaluació

Titularitat dels centres que escolaritzen alumnat d’aula d’acollida de secundària


Públic Privat

6,2 6,8
10,5 12,2 13,4 10,2
14,1 14,3

93,8 93,2
89,5 87,8 86,6 89,8
85,9 85,7

2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013


Aules Instruments Resultats Conclusions
d’acollida d’avaluació

Percentatge d’alumnes que superen les habilitats lingüístiques i comunicatives

100

80

60

40

20

0
2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13
SUP_COMP_ORAL 77,2 79 78,1 79,8 82,9 82,1 84,1 84,6
SUP_EXP_ORAL 60,6 63,3 62,2 61,9 63,3 61,8 62,8 61,8
SUP_INT_ORAL 72,8 77,2 74,9 64,2 63,5 61,8 62,8 63,7
SUP_HAB_COM 75,5 79,7 79,1 81,1 79,8 76,5 79,7 81,1
SUP_EXP_ESC 39,4 44,6 43 37,1 40,6 38,8 40,2 38,6
SUP_COMP_LEC 59,5 63,4 62,1 64 64,5 62,5 65,6 67,3
Aules Instruments Resultats Conclusions
d’acollida d’avaluació

En relació als objectius de les aules d’acollida

Atenció Aprenentatge Aspectes Accés al


personalitzada llengua catalana emocionals currículum ordinari

• La comunitat educativa i l’administració han actuat proactivament per donar resposta a


l’arribada d’alumnat nouvingut.

• Per valorar adequadament quins són els nivells d’assoliment de les competències
comunicatives, cal vincular els resultats amb determinades variables (temps d’estada a
l’aula d’acollida, llengua d’origen, escolarització prèvia, nivell d’integració, context
sociolingüístic...).

• L’aula d’acollida és un recurs que facilita l’acollida emocional i la integració de l’alumnat


nouvingut.