Anda di halaman 1dari 36
Basthn Katoapod TA TIPAKTIKA THE ZYNOAOY THE KYIIPOY (1406) A. ELZSATOPIKA "And civ Exoy nob 6 'AG. TanaBénovdoc-Kepaeds Sqnooleuse fa tui- ua. stv Tpaxcintiv vig «év Kixpeo yevouévnc avvd5ou» xan xO ¥cog 1406}, h auvéyeta 205 onpaverxod abrod xequévov napépewe yuk Evav xal mhéov alisva &yvoarn, ‘O doyos elvar puoud nob dndég: + povadixd xetpdypago nod me- pueize td xeipevo, xb8uxac 247 sig Moviic Elxoaupowioang tod Mayyatov, dxoov Brae thy zx 70d auvddov sig BBhiobixns Tic poviic. Elva ebporara reward 821 A BiBtobipen audHOnxe co 1917 dnd cobs Boudydipoug nod xaceiyav ik Bio nepinov xpévua. chy nepioxh xai xd npoidv vig henaotac uerageoOyxe oth Lépta, Pee EBSouhvra nal mr€ov xedwuer xerpdypager xa BiBAior narpepervary athy dpavera, «xpyupévan och Bovhyapixh nowtedoven, azobc yspoug rig Bovhyupucis "AxaSnutas Entorjudv, &dha xa ot dhe BrBAioBFxes. Mesacéd 1. BA. "AG, Hanabonotiou-Kepapéias, “ExOeaic nahaoypaprxdy xa guhohoywdsv épeuviov &v Opsaxn xai Maxebovig, yevouévan xaré xd Eros 1885 Bxk chy «Mavpoyopdiceiov BiBhtoBixny», ‘O év Kavaravrwourdher EXlquxis Didoloyixds Biidoyos (‘Apyaohoyexh "Emspom, Mapapenx 208 IZ/ xéuov), Keavavawrwvoinohic 1886, «. 48-51. Bh. xat napaxiicen ont. 48, 2. Tuk xb Séua BA. PK. Mandoyhou, Xeipbypapa Bixoatpow(aang. “ExBeon epeuviiv, Mpoocrexd BY Tonixot Soprociou «'H Katha xai th xepioyh eng» [Kévepo ‘Iotopixdov Mehexav KaBédas, "Enernpida 1], +. A’, Kaha 1987, 0. 53-66 (= Xerpdypaga xal BiBeobhixec vic dvacolexiie Mace. Soviag xai Opdans, x. A’, (Anuorptrero Naveroriuto Opdxns, Opaxvxh BBhiobrixn, 1], Kowornvh 1993, I’, 53-66): Basthy “Atondov, Ti xetpdypaga ris leds uoviie tiie Koawitaas (i} Elxootpot- vigsas) x05 Haryyaiou [Afjuos Apaiuas, ‘lovopixd "Apycio (Seip Anpoateypéciay, dp. 1)], Apc 1990, o. 21-27° Actes de Ia Table Ronde: «Principes et méthodes du cataloguage des manuscrits grees de la collection du Centre Dujéev», Sofia 21-23 Aotit 1990 ('Apiatorthe1o Tlaverterfy.to Gccoxhovixng, Publications du Programme de la coopération entre le Centre «Ivan Dujéev», de YUniversité «St. Kliment Ohridski» de Sofia ot 'Université Aristote de Thessalonique, 1], Thessalonique 1992, passim: Basthng Kasoupéc, Ta xewodypapa rév wows Tyslou Ipo8acuov Leoetv xai Tavaryiag ‘Axetponotizov 100 Mayyatou (Koaivzoac). ‘H iatopia tev doidudsy [Anué- cua Kevepuxh BiBhiobrixn Zeppaov, Ueipk ExBsatev wk shy néhy xai vd Nous Eeppiav, 4], Eépoee 1995, 9. 17-53. Atv xpoagépet vinora tb oquavexd h xd xawobpyio atiy marmuovod) Epeuve $ «Euvivenon sig Kouornviign, 6-7 Motion 1995, i Iparctixd vg boing, ut cicho KAeupéve xolirt- orwxk bya vig ‘Avacouaiig MaxeBoviac xai Opérens. 'H éveareion xacdaraan xai 7h voutxd xale- ovis sig Emaxpopie, ery. U. K, Mandtoyhou [Anpoxpiceio Havemoriuio Opdxns, Tyriua‘loro- elas-'Bvohoyiac, Qpoxesc, BiBhiofiixn, 4], Kouotvh 1999, xuxhopdpmaay mpospérenc- 22 Bacikn Kacoxpod av éxév 1987-1990, borepa dnd lax avronrayévn mpoondBeta nod xarreByi- @n ud oxond vk retatoby of Bodhyupor Emarhoves vie pavepdaovv ent séoug ‘ch Aeyouevn oaeroth avdhoy ip! séav ENknwxdv xerpoypskpeov nod npogpxovsav dnd th pov Eixoaipowisons xai sh pov Tysiou [po8pdpov Leppiav, txa- veupaviarrpay ci «xaysévorr xerpdypapa. Tk yeyovéror elvat nOkb ywwoott xa Bev 0& was amaayotaoy 24. Pik thy repintwan 205 yerpoypéqon tg poviig Elxongowtsans &px8. 247 xa 108 xeévov rv Tpaxcixiy evBeveruxé elvan Botaxdrav of xivduvo xad S8v jrav elhuxpuveie obs poe viv Gpbodokla tous. Urb onueto advd dtaxéarerat bvorwxis 4 Shynon raw éxSeBouéveov [paxcrixtay xat 4 ovvéxeta rig Sovd8ov mapayéver dyveooe®, Tek 78 Béuar stv Mpaxcxisy cig SLovddov tig Kinpov td evBuagépov tow Ee- xlvnoe npotod xiv maw otk yépta pov vd yerpoypago nod nepréyer 7d xelpe- vo. Ta Box onuetwve 6 Manadénovdoc-Kepaeds ye& ch onpaota xot chy dEa od xewpévou? uod xéveptlav chy nepiepyeta yopw dnd chy cyn Tob ovyxexpt- usvov yerp0y25q0v. “Orav deyytkx ed npcen pope xd xetpdypapo Elxostpowia- ong 247 avyxivnat) wou Fray émeptyeancn. Zivenon vik weherhaw xa vie Ex- Boo vd xeluevo tg Eve: dxd zk dvexBore Epa: nod apovatatay ebpdzepo evBra- gépov'. ‘H pchérn sob xetpoypdipov xai 205 xeuevon nije ohd xodvo. Ol 36- 3. Tov bp0 yenswonoroi of Bodh-yapor avvSdehgot, BA. A. Diurova - Kr. Stanéev, La colle- ction des manuscrits grees du Centre «van Dujéev», Actes de la Table Ronde, 8.r., 0. 39: «... du. fonds fermé de manuscrits grecs». 4, 'H ran b:spa rev ayeruxdy Bquosteupsceov arby Fecha xal neptoBind sono sig (EXASBog okies thy tpizoven Enuxanpderce, Buaiceoa whhiara brav h Bovdywpta:Eurpater xa xaupod ob Budgopes éxOkacng avd KEerepind xe dua, xeioypacga xal dpyaohoyuck dveixcipenx dg rodertarue, Gyo 108 Bix0d ang moMitiopod, eve ochy nparywacuedeysa th dovsuxelwever atid elvan mpotdvex Ren using rod MaxeBovixod EdAnvexod xedpou xorré th Buipxera cijg Bovdyapusig xaroyiig (1917-1919 xai 1942-1944}- 71d +o Biya, txrdg tig nackywsotys bndeans Gv Envxdy xereoypdeu, BR. elBuch ExBoon x05 "EXhnvexot "Yrovpycton Opnaxcuudereay x0t 'EOvxiic Masdelac, Atesbuvars "Apxa onfitany xal ‘lovopixav Mnacion, pi xivhu Zrplar ciov dgyaorreay bx roo moléuou aad xiv axe ray xaroxiig [x 20} "Ebvexod Turoypagetou], 'AGva 1946, Ta vig npoexsécets xat thy dvtiemt- armovxh Exuerddevon 105 Séuaros BL. B. Kaxaugod, BifAtoxpisia xd mepiod. Bulaveind 20 (1999) 389-402, 5. BA. puronpeaBurépov Nuxohdov X. loawitn, 'O ‘loatie Bovévnos. Bios-"Eeyo-AiSaoxa- ia, "AB 1985. "Or 0. 81-82, amt. 7. 7.°A0. HanaBonothov-Kepapéeos, “ExOea, 0. 49. 8, Ebyapiavts xal and ch Gésn atch ch AtedOaven tod Kévspou «lvan Dujéev», shy xabny. , Ts Ipaxcixé vig Euvddou vite Kéngov (1406) 23 axohes ouvbiines Epyaotas div uob enéspedav vi Bihaw aciy Emarnpovert, xot- vornca abvtope civ évauevduern Exdoor®. ‘Qordco té npdira cunnepcapara vig Foeuvdc wou B60nxe f ebxauptar ve napovardceo yuk mpcrn pops, Enis dpuote, ativ Kéngo (1995), xposxexdyévos 20d Aviwou Acuxwalag ox thaiato tv exdnrdsewy yk tov «Etpenaixd Modcotixd Mijvan!®, “Yorepar &nd wepuxs xpeva. (1999), ud vhy edxaigia sig &xVeons «Butaveww Mesataovent, Kixpog» nod tywe otd Bulavewd Movatio Oecoadovixne!!, Exvaystnac néveo oxd Wo Gépa, cuvoditovrac 7% cuumepacpara sav dg tre épevvéev wow aviv nopela éxomaotag wdc lBixiic adzorehods povoypaoiag, ori dnote npxyuatesoust dwaorvek thar 2& Oe uarcar xal xh xeoBhiparca nod oxerCovean ut xO Ero. "Eneidh, f nopela vig Epeuvag