Anda di halaman 1dari 1

Azaz semesta, menyeluruh dan terpadu

Semesta maksudnya pendidikan diselenggarakan secara terbuka bagi seluruh


rakyat Indonesia. Menyeluruh maksudnya, pendidikan harus mencangkup semua
jenis dan jenjang pendidikan. Terpadu artinya pendidikan tidak dapat dipisahkan dari
keseluruhan pembangunan Bangsa.
Asas semesta, menyeluruh, dan terpadu, yang berarti bahwa pendidikan nasional
terbuka bagi setiap manusia Indonesia, mencakup semua jenis dan jenjang
pendidikan, dan merupakan satu kesatuan usaha sadar yang tidak dapat dipisahkan
dari keseluruhan usaha pembangunan bangsa.

Aziz Permana, 2013. Asas Semesta, Menyeluruh dan Terpadu.


https://sites.google.com/a/students.unnes.ac.id/pus/pendidikan-untuk-
semua/asassemestamenyeluruhdanterpadu

Asas pendidikan merupakan tumpuan cara berfikir yang memberikan corak


terhadap pendidikan. Sehingga dapat dikatakan lebih memfokuskan perhatian
pada cara penyelenggaraan pendidikan yang dilandasai oleh pemikiran-
pemikiran tentang bagaimana layaknya pendidikan diselenggarakan.

Semesta : pendidikan diselenggarakan secara terbuka bagi seluruh rakyat


Indonesia

Meyeluruh: pendidikan harus mencakup semua jenis jenjang pendidikan

Terpadu: tidak dapat dipisahkan dengan pembangunan bangsa.

Pendidikan nasional terbuka bagi manusia, mencakup semua jenis dan jenjang
pendidikan dan merupakan kesatuan usaha sadar yang tidak dapat dipisahkan
dari keseluruhan usaha pembangunan bangsa