Anda di halaman 1dari 10

RINGKASAN MAKLUMAT KURSUS

1. Pangkalan Data
Nama Kursus/Modul
Database

2. Kod Kursus TMKS3043

3. Nama Staf
Muhammad bin Ibrahim
Akademik

4. Rasional Pengetahuan dalam konsep dan aplikasi pangkalan data menjadi penting bagi kejayaan
Kursus/Modul pengurusan maklumat masa kini. Kursus ini memberikan pengetahuan dan kemahiran
dalam Program tentang asas-asas reka bentuk pangkalan data dan pelaksanaan pangkalan data dengan
memberi tumpuan kepada perhubungan data dan pembinaan pangkalan data.

5. Semester dan
Semester 2 Tahun 1
Tahun ditawarkan

6. Jumlah Jam Jumlah Jam Pembelajaran


Pembelajaran Bersemuka Bukan Bersemuka
Bersemuka dan Bukan Bersemuka

K = Kuliah K T A P K T A P
T = Tutorial
A = Amali 120
P = Pentaksiran 29 5 26 2.5 29 5 - 23.5

7. Nilai Kredit 3

8. Prasyarat (jika ada) Tiada

9. Hasil Pembelajaran Pada akhir kursus ini, pelajar dapat:


Kursus (Course
Learning Outcomes, 1. Menjelaskan konsep-konsep pangkalan data dan permodelan data perhubungan.
CLO) (C2, A1, PLO1, PLO4, CS1)
2. Menjelaskan isu-isu dalam pengurusan pangkalan data. (C2, A2, PLO1, PLO6,
LL1)
3. Menghuraikan tentang kitar hayat pembangunan sistem pangkalan data
menggunakan pelbagai sumber maklumat. (C2, A1, PLO1)
4. Menghasilkan satu reka bentuk konsep perhubungan data mengikut Model
perhubungan-entiti. (C6, P3, A5, PLO2)
5. Membina satu pangkalan data yang mudah untuk kegunaan organisasi atau
profesion keguruan. (C6, P5, P7, A4, PLO1, PLO2)

ARAS TAKSONOMI PEMBELAJARAN


DOMAIN KOGNITIF DOMAIN PSIKOMOTOR DOMAIN AFEKTIF
Respons ketara kompleks

Memberi maklum balas


Respons berpandu

Menghayati nilai
Mengorganisasi

CLO
Menganalisis

Lakuan tulen
Mengapikasi

Mekanisme
Memahami
Mengingat

Menerima
Mencipta

Adaptasi
Persepsi
Menilai

Menilai
Set

C C C C C C P P P P P P P A A A A A
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5
1 x x

2 x x

3 x x

4 x x x

5 x x x x

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini Januari 2016)
10. Kemahiran Boleh
Pindah Kemahiran Berkomunikasi (CS1)
(Transferable Skills, Pembelajaran Berterusan dan Pengurusan Maklumat (LL1)
TS):

11. Strategi Pengajaran


dan Pembelajaran Strategi Pengajaran dan Pembelajaran:
serta Pentaksiran
Kuliah, tutorial, amali, pembelajaran teradun dan perbincangan.

Strategi Pentaksiran:

Pentaksiran terbahagi kepada dua bahagian iaitu Kerja Kursus (60%) dan Peperiksaan
Akhir (40%). Kerja kursus dilaksanakan sepanjang kursus manakala Peperiksaan
dijalankan di akhir semester.

Kerja kursus terdiri daripada projek, laporan amali dan kuiz yang dibina merujuk Buku
Panduan Penggubalan Kerja Kursus. Peperiksaan berbentuk ujian bertulis yang digubal
dengan merujuk Buku Panduan Penggubalan Kertas Peperiksaan.

Strategi Pengajaran
Programme Learning Outcome (PLO) Jenis Pentaksiran
dan Pembelajaran
Kuliah
Kuiz
PLO1 - Pengetahuan Tutorial Ujian bertulis
Pembelajaran teradun

PLO2 - Kemahiran Praktikal Amali Amali

Tutorial
PLO4 - Kemahiran berkomunikasi Ujian bertulis
Amali

PLO6 - Kemahiran pengurusan Perbincangan Ujian bertulis


maklumat

12. Sinopsis Kursus ini memfokuskan tentang pengetahuan dan kemahiran yang berkaitan dengan
konsep-konsep yang diperlukan dalam pembinaan sesuatu pangkalan data. Pelajar akan
mempelajari konsep-konsep asas pangkalan data, entiti, model perhubungan entiti,
bahasa kuiri berstruktur dan penormalan. Kursus ini turut memfokuskan kepentingan
proses dalam projek pembangunan sistem pangkalan data.

This course focused on knowledge and skill related to concepts of database


development. Students will study basic concepts of database, entity, entity relational
model, structured query language and normalization. This cause also focused on the
importance of processes involve in database system development.

13. Mod Penyampaian Kuliah, tutorial dan amali.

14. Kaedah dan Jenis Kerja Kursus : 60%


Pentaksiran Peperiksaan Akhir : 40%

Jenis Pentaksiran Kaedah Pentaksiran Peratusan

Ujian bertulis Peperiksaan Akhir 40

Amali Laporan Amali 20

Kuiz 10
Tugasan
Projek 30

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini Januari 2016)
15. Pemetaan Hasil
Pembelajaran PEO1 PEO2 PEO3 PEO4 PEO5 PEO6
Kursus (Course
Learning Outcomes, CLO1 x x
CLO) dengan
Objektif Pendidikan CLO2 x x
Program CLO3 x
(Programme
Educational CLO4 x
Objectives, PEO)
CLO5 x

Objektif Pendidikan Program (PEO)


Berpengetahuan (LO1) dan berkemahiran praktikal (LO2) dalam bidang
PEO1
keguruan selaras dengan kehendak organisasi dan pelanggan.
Menjana penyelesaian masalah (LO3) dalam bidang keguruan melalui
PEO2
pendekatan saintifik (LO3) secara inovatif , kreatif dan beretika (LO8).
Berkomunikasi (LO4) secara berkesan dengan memartabatkan bahasa Melayu
PEO3
sebagai bahasa ilmu dan memperkukuhkan bahasa Inggeris.
Berupaya mencari dan mengurus maklumat yang relevan daripada pelbagai
PEO4
sumber (LO6).
Mempamerkan kemahiran keusahawanan, pengurusan (LO7) dan menyedari
PEO5
keperluan pembelajaran sepanjang hayat (LO6) untuk pembangunan kerjaya.
Memiliki nilai dan sikap profesionalisme (LO8), ciri-ciri kepimpinan (LO9),
PEO6 berkemahiran sosial, bertanggungjawab dan mampu melaksanakan kerja
berpasukan (LO5).

Hasil Pembelajaran Kursus (CLO)


Menjelaskan konsep-konsep pangkalan data dan permodelan data
CLO1
perhubungan.

CLO2 Menjelaskan isu-isu dalam pengurusan pangkalan data.

Menghuraikan tentang kitar hayat pembangunan sistem pangkalan data


CLO3
menggunakan pelbagai sumber maklumat.
Menghasilkan satu reka bentuk konsep perhubungan data mengikut Model
CLO4
perhubungan-entiti.
Membina satu pangkalan data yang mudah untuk kegunaan organisasi atau
CLO5
profesion keguruan.

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini Januari 2016)
16. Pemetaan Hasil
Pembelajaran PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9
Kursus (Course
Learning Outcomes, CLO1 x x
CLO)
dengan Hasil CLO2 x x
Pembelajaran CLO3 x
Program
(Programme CLO4 x
Learning Outcomes,
PLO) CLO5 x x

Hasil Pembelajaran Program (PLO)

Menggunakan pengetahuan dan kefahaman yang berkaitan dengan teori dan


PLO1
prinsip-prinsip pengajaran dan pembelajaran dalam bidang teras.

Mempamerkan kemahiran praktik untuk menyelesaikan masalah dalam bidang


PLO2 teras bagi membina pengalaman pembelajaran yang sesuai dengan tahap
perkembangan pelajar.
Mengaplikasikan refleksi kendiri, kemahiran penyelesaian masalah, kemahiran
PLO3
saintifik, dan pemikiran kreatif dalam bidang keguruan.
Mempunyai kebolehan berkomunikasi dan bekerjasama secara efektif dengan
PLO4
pelbagai pihak dalam konteks global, ekonomi, persekitaran dan komuniti.
Mempunyai keupayaan dan kesungguhan untuk melaksanakan tanggungjawab
PLO5
sebagai satu pasukan.
Mempunyai kebolehan mengurus maklumat dan mempunyai jangkaan tentang
PLO6
keperluan dan kapasiti untuk menjalani pembelajaran sepanjang hayat.
Mempamerkan kemahiran pengurusan dan keusahawanan serta bertindak balas
PLO7
kepada keperluan perubahan semasa.
PLO8 Mengamalkan nilai profesionalisme, sikap dan etika dalam profesion keguruan.
Mempamerkan ciri-ciri kepimpinan dan keterampilan sebagai agen perubahan
PLO9
dalam bidang keguruan.

Hasil Pembelajaran Kursus (CLO)


Menjelaskan konsep-konsep pangkalan data dan permodelan data
CLO1
perhubungan.

CLO2 Menjelaskan isu-isu dalam pengurusan pangkalan data.

Menghuraikan tentang kitar hayat pembangunan sistem pangkalan data


CLO3
menggunakan pelbagai sumber maklumat.
Menghasilkan satu reka bentuk konsep perhubungan data mengikut Model
CLO4
perhubungan-entiti.
Membina satu pangkalan data yang mudah untuk kegunaan organisasi atau
CLO5
profesion keguruan.

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini Januari 2016)
Interaksi
Interaksi Bersemuka
Bukan Bersemuka

Jumlah SLT
Kerangka Kursus/Modul dan Jumlah Jam
17. Pembelajaran Pelajar (Student Learning Time,
SLT) setiap tajuk

Pentaksiran

Pentaksiran
Tutorial

Tutorial
Kuliah

Kuliah
Amali

Amali
1. Pengenalan Kepada Pangkalan Data
• Konsep pangkalan data
• Ciri-ciri pangkalan data 2 1 2 1 6
• Kelebihan dan Kelemahan penggunaan
pangkalan data

2. Persekitaran Pangkalan Data


• Bahasa Pangkalan Data
• Model-model data dan Model Konseptual 2 1 2 1 6
• Fungsi dan komponen Sistem Pengurusan
pangkalan data (DBMS)

3. Model Data Perhubungan


• Sejarah ringkas Model Pangkalan Data
• Terminologi
-Struktur Data Berhubungan
-Pangkalan Data Berhubungan 2 1 2 1 6
-Ciri-ciri hubungan
-Perkara utama dalam pangkalan data
• Jenis perhubungan
-konseptual, logikal dan fizikal

4. Sistem Pengurusan Pangkalan Data


Perhubungan (RDBMS)
• Perisian pangkalan data
• Objek
• Seni bina perisian pangkalan data
• Definisi Perhubungan dan Rujukan Integriti 2 9 2 13
• Penetapan spesifikasi medan
• Jadual ,Borang ,Pertanyaan,Laporan,Makro

Amali 1 : Jadual, Borang, Pertanyaan, Laporan,


Makro.

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini Januari 2016)
Interaksi
Interaksi Bersemuka
Bukan Bersemuka

Jumlah SLT
Kerangka Kursus/Modul dan Jumlah Jam
17. Pembelajaran Pelajar (Student Learning Time,
SLT) setiap tajuk

Pentaksiran

Pentaksiran
Tutorial

Tutorial
Kuliah

Kuliah
Amali

Amali
5. Perancangan, Reka bentuk dan Pentadbiran
Pangkalan Data
• Kitar hayat Pembangunan Sistem
Pangkalan Data
2 3 2 9
• Perancangan,Rekabentuk, Pelaksanaan
Pengujian , Penyenggaraan pangkalan
data

6. Model Hubungan Entiti (E-R)


• Jenis Entiti ,Jenis Hubungan ,Atribut
• Hubungan Satu-Ke-Satu (1:1)
• Hubungan Satu-Ke-Banyak (1:*) 4 4 4 12
• Hubungan Banyak-Ke-Banyak

Amali 2 : Model hubungan Entiti.

7. Model Hubungan
• Struktur data hubungan
• Ciri-ciri hubungan,
2 3 2 7
• Kekangan integriti,
• Memindah rajah E-R kepada hubungan

8. Konsep Penormalan Pangkalan Data


• Tujuan Penormalan
Data berulang dan kemas kini anomali
• Kebersandaran fungsian (Functional
Dependencies)
4 3 4 11
• Proses Penormalan
-Bentuk Penormalan Pertama (1NF)
-Bentuk Penormalan Kedua (2NF)
-Bentuk Penormalan Ketiga (3NF)
-Definisi Umum 2NF dan 3NF

9. Pengenalan Kepada Bahasa Pertanyaan


Berstuktur (SQL)
• Menulis arahan
• Manipulasi data
4 4 4 12
• Jenis-jenis data
• Fitur Penambahan Integriti
• Definisi Data

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini Januari 2016)
Interaksi
Interaksi Bersemuka
Bukan Bersemuka

Jumlah SLT
Kerangka Kursus/Modul dan Jumlah Jam
17. Pembelajaran Pelajar (Student Learning Time,
SLT) setiap tajuk

Pentaksiran

Pentaksiran
Tutorial

Tutorial
Kuliah

Kuliah
Amali

Amali
10. Teknologi web dan Sistem Pengurusan
Pangkalan Data (DBMS)
• PengenaIan kepada Internet dan Web
• HyperText Transfer Protocol
• HyperText Markup Language (HTML)
• Uniform Resource Locators
• Keperluan untuk Integrasi Laman 3 1 3 1 8
sesawang-DBMS
• Kelebihan dan Kekurangan pendekatan
Laman sesawang-DBMS
• Pendekatan untuk Integrasi Laman
sesawang-DBMS
• Bahasa Skrip

11. Isu-isu Dalam Penggunaan Pangkalan Data


• Keselamatan dan Integriti data
• Laman sesawang dan pangkalan data
• Pentadbiran pangkalan data 2 1 2 1 6

Kerja Kursus 10 10

Ujian Amali

Amali 1 : Jadual, Borang, Pertanyaan, Laporan,


6 6
Makro.

Amali 2 : Model Hubungan Entiti

Peperiksaan 2.5 7.5 10

Jumlah 29 5 26 2.5 29 5 23.5 120

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini Januari 2016)
Bersemuka Bukan Bersemuka
Jumlah Jam
Pembelajaran Kuliah 29 29
Bersemuka dan
Bukan Bersemuka
Tutorial 5 5

Amali 26 -

Laporan Amali
- 6
(2 Laporan)

Projek - 8

Kuiz
- 2
(15 minit x 2 kuiz)

Peperiksaan Akhir 2.5 7.5

Jumlah 62.5 57.5

Jumlah Jam Pembelajaran Pelajar (SLT) 120

Jam Kredit 3

18. Rujukan Asas Connolly, T. M., & Begg, C. E. (2013). Database systems. Boston, MA: Pearson.

Elmasri, R., & Navather, S. B. (2011). Fundamentals of database systems (7 ed.).


London: Addison-Wesley.

Kroenke,D.,M. & Auer,D. (2012) Database concepts (6th Edition). Singapore: Prentice
Hall.

Rujukan Tambahan Abdullah Embong.(2000). Sistem Pangkalan Data. Konsep Asas Reka bentuk dan
Pelaksanaan. Petaling Jaya: Tradisi Ilmu Sdn Bhd.

Coronel,C.,Moris,S., & Rob,P.(2009) Database systems: Design, implementation and


management (9th Edition). Boston, MA: Cengage Learning.

Gillenson,M.,L. (2012). Fundamental of database managenent systems. Singapore: John


Wiley & Sons.

Powell, G. (2006). Beginning Database Design. Canada: Wiley Publishing, Inc.

Perisian pangkalan data yang sesuai.


• Microsoft Access
19. Maklumat Tambahan
• My SQL
• Open Office Base

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini Januari 2016)
Panel Penggubal Pro Forma Kursus
Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan
TMKS3043 Pangkalan Data

Ahli Panel Penggubal:

Bil. Nama Kelayakan Akademik


1 Zain Hazmi b. Zain Baharin Sarjana Pendidikan Multimedia (UPSI)
Sarjanamuda Pendidikan (Teknologi Maklumat) Dengan Kepujian (UPSI)
Diploma Perguruan Khas (Teknologi Maklumat) (KPM)
2 Dr. Hj Nizam b. Abd. Latib Doktor Falsafah (Teknologi Pendidikan)
Sarjana Pengurudan & Pendidikan (UPM)
Sarjana Muda Pendidikan (Sains Pertanian) (UPM)
Diploma Sains Pertanian (UPM)
Sijil Khas (Teknologi Pendidikan – Komputer) (USM)
3 Nor Abeerah bt. Saforrudin Sarjana Teknologi Maklumat (UiTM)
Sarjana Muda Sains Komputer Dengan Kepujian (UTM)
Diploma Sains Komputer (UTM)
Diploma Pendidikan (Teknologi Maklumat) (KPM)
4 Md Rodi b. Idris Sarjana Sains Teknologi Maklumat dan Komunikasi(UUM)
Sarjana Muda Pendidikan Teknologi Maklumat Dengan Kepujian (UPSI)
Diploma Perguruan Khas Teknologi Maklumat (KPM)
Diploma Perguruan Malaysia (KPM)

*TMK – Teknologi Maklumat Komunikasi; TP – Teknologi Pendidikan

Pakar Rujuk:

Bil. Nama Jawatan Universiti/Bahagian


1 Dr. Mashitoh bt. Hashim Pensyarah Kanan Jabatan Komputeran,
Fakulti Seni, Komputeran dan Industri Kreatif,
Universiti Pendidikan Sultan Idris.

2 Pn. Norbaitee bt. Talib Penolong Pengarah Unit Pendidikan TMK,


Sektor Inovasi, Teknologi Maklumat dan Komunikasi,
Bahagian Pembangunan Kurikulum,
Kementerian Pendidikan Malaysia.

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini Januari 2016)
MATRIK HASIL PEMBELAJARAN KURSUS – HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM

TMKS3043 PANGKALAN DATA

(3 Kredit)

HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM Kaedah


HASIL PEMBELAJARAN KURSUS Pengajaran dan Pentaksiran
PLO PLO PLO PLO PLO PLO PLO PLO PLO Pembelajaran
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Menjelaskan konsep- konsep


pangkalan data dan Kuliah Kuiz
permodelan data perhubungan. x x
Peperiksaan Akhir
Tutorial
(C2, A1, PLO1, PLO4, CS1)

2. Menjelaskan isu-isu dalam


pengurusan pangkalan data
menggunakan pelbagai sumber Kuliah Tugasan Esei
x x
maklumat. (C2, A2, PLO1, PLO6, Tutorial Peperiksaan Akhir
LL1)

3. Menghuraikan tentang kitar hayat


Ujian Amali
pembangunan sistem pangkalan Tutorial
x Tugasan Esei
data. (C2, A1, PLO1) Amali
Peperiksaan Akhir

4. Menghasilkan satu reka bentuk


konsep perhubungan
Kuliah
data mengikut Model Ujian Amali
x Tutorial
perhubungan-entiti. (C6, P3, A5, Peperiksaan Akhir
Amali
PLO2)

5. Membina satu pangkalan data


yang mudah untuk kegunaan
Kuliah
organisasi atau profesion
x x Tutorial Tugasan Projek
keguruan. (C6, P5, P7, A4,
Amali
PLO1, PLO2)

Kuliah Kuiz Tugasan


KESELURUHAN Tutorial Projek Laporan
x x - x - x - - -
Amali Peperiksaan
Amali
Akhir

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini Januari 2016)