Anda di halaman 1dari 1

Rancangan Pengajaran Harian

MATAPELAJARAN BAHASA MELAYU KELAS Tahun 2M


TARIKH/ HARI 09/04/2019 SELASA MASA 09.00 HINGGA 10.00
TEMA 5. BIJAK SAINS DAN INOVASI TAJUK Gunakan Deria
KEMAHIRAN ☐Bertutur☐Mendengar☐Membaca☐Menulis☐Seni Bahasa ☐Tatabahasa
STANDARD 2.2 Membaca, memahami, dan menaakul bahan grafik dan bukan grafik
KANDUNGAN
STANDARD 2.2.1 Membaca, memahami dan mengenal past
PEMBELAJARAN (ii) isi tersurat
Pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
OBJEKTIF 1. Mengenal past sekurang-kurangnya 2 isi tersurat yang terkandung dalam petkan dengan betul.
PEMBELAJARAN 2. Menyatakan isi tersurat yang telah dikenal past.
KRITERIA 1. Mengenal past isi tersurat dalam petkan dengan betul.
KEJAYAAN
1. Dalam kumpulan murid diedarkan dengan gula, garam dan asam.
AKTIVITI 2. Setap kumpulan diminta untuk merasa dan mneyatakan apa yang dirasa.
PENGAJARAN 3. Guru mengaitkan dengan tajuk pelajaran.
DAN 4. Murid membaca petkan dengan bimbingan guru.
PEMBELAJARAN 5. Murid membaca petkan secara berkumpulan.
(PdP) 6. Murid dan guru berbincang tentang isi petkan.
7. Dalam kumpulan murid melengkapkan jadual dengan isi tersurat berdasarkan petkan yang
dibaca.
8. Murid membuat pembentangan.
PENGUASAAN TAHAP 1 ☐ TAHAP 2 ☐ TAHAP 3☐ TAHAP 4☐ TAHAP 5☐ TAHAP 6☐
☐Buku teks ☐Modul ☐ Power point ☐Spesimen
BAHAN BANTU ☐Internet ☐Projektor ☐Model ☐Gambar / cerita
BELAJAR (BBB) ☐ Radio ☐Radas ☐Buku cerita ☐Lain-lain

KECERDASAN ☐ Interpersonal ☐Intarpersonal ☐Kinestatk ☐Logik Matematk


PELBAGAI ☐Muzikal ☐ Verbal Linguistk ☐Naturalis ☐ Visual Ruang
☐ Eksistensial
ELEMEN ☐Kreatvit & Inovasi ☐ Pend. Alam Sekitar ☐TMK ☐Kesihatan dan Kebersihan
MERENTAS ☐Bahasa ☐Patriotsme ☐Nilai Murni ☐ Lain – lain :
KURIKULUM ☐Sains & Teknologi
☐Keusahawanan
(EMK)

KEMAHIRAN ☐Membanding beza ☐Mengkategori ☐Menjana Idea ☐Komunikasi


BERFIKIR /ABAD ☐Menghubung kait ☐Menginterprestasi ☐Mentafsir ☐Kreatvit
21 ☐Mencipta Analogi ☐Membuat Ramalan ☐Membuat keputusan ☐Menyelesai Isu
☐Membuat Inferens ☐Membuat Rumusan ☐Menilai ☐Kolaborasi
☐Menghubungkait ☐MenciptaAnalogi☐M
☐MembuatInferens antafsir
☐MembuatKeputusa ☐Menilai
n
PENTAKSIRAN ☐Lembaran Kerja ☐Pemerhatan ☐Lisan ☐Tugasan
PENGAJARAN & ☐Hasil Kerja ☐Kuiz ☐ Drama ☐Projek
PEMBELAJARAN ☐Pemerhatan ☐Kuiz
☐Lisan ☐ Drama
☐Tugasan ☐Projek
orang murid dapat memberikan respons terhadap arahan mengikut kronologi.
REFLEKSI
orang murid yang belum menguasai kemahiran diberi bimbingan klinikal.

murid yang telah menguasai diberi lathan pengayaan.


Aktiviti pengajaran dan pembelajaran ditangguhkan kerana :
CATATAN ☐Mesyuarat ☐Program Sekolah ☐Mengiringi Murid Keluar
☐Cut Bencana/Cut Khas ☐Cut Peristwa / Cut Umum ☐Aktvit Luar

Anda mungkin juga menyukai