Anda di halaman 1dari 8

+xv…‰{…x… EÚ… V…Ë¥…- ¥…EÚ…∫…

Ê´ÉxÉiÉÉ Ê´É¶´ÉxÉÉlÉxÉ

U kÉÒºÉMÉg ¨Éå VÉMÉn±É{ÉÖ® ºÉä EÖòU


nÚ®, EòÉÆMÉä®ú PÉÉ]õÒ ®úɹ]ÅõÒªÉ =tÉxÉ
¨Éå EòÉÆMÉä®ú xÉnùÒ Eäò iÉ]õ {É®ú, ºÉiɽ ºÉä
<ºÉ MÉÖ¡òÉ ¨Éå <iÉxÉÉ +ÄvÉä®É ½è ÊEò +É{É
+{ÉxÉÒ +ÉÄJÉå ¤Éxn ªÉÉ JÉÖ±ÉÒ ®JÉå, EòÉä<Ç
¡òEÇò xɽþÓ {ÉciÉÉ* ªÉÊn ½ÉlÉ ¨Éå {ÉEòcÒ
EÖòU 35 ¨ÉÒ]® xÉÒSÉä EòÉä]¨ÉºÉ® MÉÖ¡òÉ ]ÉìSÉÇ EòÉä ¤Éxnù Eò® nåù iÉÉä MÉÖ¡òÉ Eòä +xn®
½è* PÉxÉä VÉÆMɱÉÉå Eòä xÉÒSÉä ªÉ½ ¦ÉÚʨÉMÉiÉ BEò Eòn¨É ¦ÉÒ +ÉMÉä SɱÉxÉÉ ¨ÉÖζEò±É
MÉÖ¡òÉ BEò ÊEò.¨ÉÒ. ºÉä +ÊvÉEò ±É¨¤ÉÒ ½è* ½Éä VÉÉiÉÉ ½è* MÉÖ¡òÉ ¨Éå UiÉ ºÉä ±É]EòiÉÒ
MÉÖ¡òÉ ¨Éå =iÉ®xÉä Eòä ʱÉB SÉ]Âõ]õÉxÉÉå Eòä +Éè® WɨÉÒxÉ {É® ºÉä =¦É®iÉÒ ¶ÉÆEÖò VÉèºÉÒ
¤ÉÒSÉ EòÉ ®ÉºiÉÉ ºÉÆEòÒhÉÇ ½è (ÊSÉjÉ-1) ʴɶÉÉ±É +Éè® ºÉÖxn® {ÉlɮұÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉBÄ
±ÉäÊEòxÉ EòÉä]¨ÉºÉ® MÉÖ¡òÉ +xn® ºÉä ʴɶÉÉ±É ½éþ (ÊSÉjÉ-2)* ªÉä SÉÚxÉä {É® ºÉä ½ÉäEò®
½è* Eò½þÓ-Eò½þÓ =ºÉEòÒ UiÉ 10-15 ¨ÉÒ]® ]{ÉEòiÉä ½ÖþB {ÉÉxÉÒ ¨Éå PÉÖ±Éä ±É´ÉhÉ Eäò
>ÄðSÉÒ ½è +Éè® SÉÉèc÷É<Ç <ºÉºÉä ¦ÉÒ +ÊvÉEò* VɨÉxÉä ºÉä ¤ÉxÉiÉÒ ½éþ*
¶ÉèIÉÊhÉEò ºÉÆnù¦ÉÇ +ÆEò-41 (¨ÉÚ±É +ÆEò 98) 5
MÉÖ¡òÉ ¨Éå Eò<Ç VÉMɽ {ÉÉäJÉ® ½éþ +Éè® EòÉä]õ¨ÉºÉ®ú MÉÖ¡òÉ Eäò VÉxiÉÖ
¤É®ºÉÉiÉ Eäò ¨ÉÉèºÉ¨É ¨Éå ªÉ½ÉÄ |ÉɪÉ: ¤ÉÉg MÉÖ¡òÉ EòÒ nÒ´ÉÉ®úÉå {É® ÊSÉ{ÉEòä UÉä]ä
+É VÉÉiÉÒ ½è* ºÉÉ±É Eäò ¤ÉÉEòÒ ¨É½þÒxÉÉå ¨Éå SɨÉMÉÉnc, {ÉÉäJÉ® ¨Éå ¤ÉcÒ-¤ÉcÒ +ÉÄJÉÉå
ªÉ½ÉÄ Ê®ºÉÉ´É EòÉ {ÉÉxÉÒ {ÉÉäJÉ®úÉå ¨Éå +ÉiÉÉ ´ÉɱÉÉ ¨ÉåføEò +Éè® {ÉilÉ®úÉå Eäò {ÉÒUä ÊU{Éä
®½iÉÉ ½è* MÉÖ¡òÉ Eäò iÉÉ{ɨÉÉxÉ ¨Éå +ÊvÉEò ÊZÉxÉÊZÉxÉÉiÉä ½ÖþB ZÉÓMÉÖ®, ºÉ¤É MÉÖ¡òÉ Eäò
=iÉÉ®-SÉgÉ´É xɽþÓ ½ÉäiÉÉ - ½´ÉÉ EòÉ
iÉÉ{ɨÉÉxÉ ºÉɱɦɮ 25oC ºÉä 32oC Eäò ´ÉɺÉÒ ½éþ* ªÉ½ÉÄ BEò VÉÒ´É, VÉÉä EòÉ¡òÒ
¤ÉÒSÉ ®½iÉÉ ½è +Éè® {ÉÉxÉÒ EòÉ ±ÉMɦÉMÉ |ÉJªÉÉiÉ ½è* ´É½þ MÉÖ¡òÉ Eäò {ÉÉxÉÒ ¨Éå ®½xÉä
22oC ºÉä 30oC iÉEò* MÉÖ¡òÉ ¨Éå <iÉxÉÒ ´ÉɱÉÒ ¨ÉU±ÉÒ EòÒ BEò |ÉVÉÉÊiÉ ½è VÉÉä
=¨ÉºÉ ½è ÊEò ºÉnÒÇ Eäò ¨ÉÉèºÉ¨É ¨Éå ¦ÉÒ ±ÉMɦÉMÉ +xvÉÒ ½è* <ºÉEòÉ ºlÉÉxÉÒªÉ xÉɨÉ
{ɺÉÒxÉÉ UÚ]iÉÉ ½è, +Éè® +É{É MÉÖ¡òÉ Eäò ½è EòÉxÉÒ ¨ÉU®Ò* MÉÖ¡òÉ Eäò {ÉÉºÉ EòÉä]¨ÉºÉ®
¨ÉÖĽ ºÉä ´Éɹ{É ÊxÉEò±ÉiÉÒ näJÉ ºÉEòiÉä ½éþ* MÉÉÄ´É Eäò ±ÉÉäMÉÉå EòÉ Eò½xÉÉ ½è ÊEò =xÉEòÉä
EòÉä]¨ÉºÉ® MÉÖ¡òÉ ¨Éå +ÉìCºÉÒVÉxÉ EòÒ ¨ÉÉjÉÉ 1900 Eäò Eò®Ò¤É MÉÖ¡òÉ EòÉ {ÉiÉÉ SɱÉÉ
¤Éɽ® EòÒ iÉÖ±ÉxÉÉ ¨Éå Eò¨É ½è* ªÉ½ xÉ VÉ¤É PÉÚ¨ÉiÉä-PÉɨÉiÉä EÖòU ±ÉÉäMÉ =ºÉEäò
ºÉÉäSÉå ÊEò Mɽ®ä +ÄvÉä®ä, Eò¨É +ÉìCºÉÒVÉxÉ ¨ÉÖĽ iÉEò {ɽÖÄþSÉä* Ê´ÉYÉÉxÉ EòÉä <ºÉ ¨ÉU±ÉÒ
+Éè® +xªÉ Eò`Éä® {ÉʮκlÉÊiɪÉÉå Eäò EòÉ®hÉ EòÒ VÉÉxÉEòÉ®Ò 1958 ¨Éå |ÉÉ{iÉ ½Ö<Ç +Éè®
ªÉ½ÉÄ EòÉä<Ç VÉÒ´É xɽþÓ ®½iÉÉ, ªÉ½ÉÄ ¦ÉÒ <ºÉEòÉ ´ÉèYÉÉÊxÉEòòxÉÉ¨É ½èþ Nemacheilus
Eò<Ç VÉÒ´É-VÉxiÉÖ ®½iÉä ½éþ* evezardi (ÊSÉjÉ-3)*

ÊSÉjÉ-1: EòÉä]õ¨ÉºÉ®ú MÉÖ¡òÉ ¨Éå =iÉ®úxÉä EòÉ ®úɺiÉÉ ÊSÉjÉ-2: MÉÖ¡òÉ EòÒ {ÉlÉ®úÒ±ÉÒ ºÉÆ®úSÉxÉÉBÄ
6 ¶ÉèIÉÊhÉEò ºÉÆnù¦ÉÇ +ÆEò-41 (¨ÉÚ±É +ÆEò 98)
BEò ½þÒ |ÉVÉÉÊiÉ EòÒ ÊEòº¨Éå
N. evezardi UôkÉÒºÉMÉgø, +Éäb÷Ò¶ÉÉ,
iÉä±ÉÆMÉÉxÉÉ, ¨É½É®É¹]Å +Éè® xÉä{ÉÉ±É EòÒ
xÉÊnªÉÉå ´É {ɽÉcÒ xÉɱÉÉå ¨Éå {ÉÉ<Ç MÉ<Ç ½è*
±ÉäÊEòxÉ EòÉä]¨ÉºÉ® EòÒ EòÉxÉÒ ¨ÉU®Ò <xÉ
¤É½iÉä {ÉÉxÉÒ ´ÉɱÉÒ xÉnÒ-xÉɱÉÉå EòÒ
¨ÉUʱɪÉÉå ºÉä EÖòU +±ÉMÉ ½è* EòÉxÉÒ ¨ÉU®Ò
N. evezardi |ÉVÉÉÊiÉ EòÒ BEò ÊEòº¨É ½èþ
VÉÉä JÉÉºÉ MÉÖ¡òÉ+Éå ¨Éå {ÉÉ<Ç VÉÉiÉÒ ½èþ*
<ºÉ ÊEòº¨É EòÉä ½É<{ÉÉäVÉÒªÉxÉ ¡òÉì¨ÉÇ Eò½iÉä

VɪÉxiÉ Ê¤Éº´ÉÉºÉ ´É ¨ÉÉè¶ÉÖ¨ÉÒ näù


½éþ (½É<{ÉÉäVÉÒªÉxÉ +lÉÉÇiÉ MÉÖ¡òÉ+Éå ¨Éå,
¦ÉÚʨÉMÉiÉ ®½xÉä ´ÉɱÉä)* ¤Éɽ® EòÒ ¨ÉUʱɪÉÉå
Eäò ¶É®úÒ®ú {É®ú Mɽþ®äú ®ÆúMÉ Eäò ±É¨¤É´ÉiÉ
{É] ] ä ½Éä i Éä ½é þ * <xÉEòÒ iÉÖ ± ÉxÉÉ ¨Éå
½þÉ<{ÉÉäVÉÒªÉxÉ ¨ÉUôʱɪÉÉÄ, ÊVÉxɨÉå EÖòUô
Ê´ÉÊ´ÉvÉiÉÉ ½èþ, +±ÉMÉ ÊnJÉiÉÒ ½éþ - <xÉEäò ÊSÉjÉ-3: Nemacheilus evezardi EòÒ ÊEòº¨Éå
¶É®úÒ®ú {É®ú {ÉÎ]Âõ]õªÉÉÄ xɽþÓ ½þÉiä ÉÒ ½éþ* <ºÉEäò
+±ÉÉ´ÉÉ EÖòUô ½þÉ<{ÉÉäVÉÒªÉxÉ ¨ÉUôʱɪÉÉÄ
¤É½ÖþiÉ ½Ò ½±Eäò ®ÆMÉ EòÒ ½þÉäiÉÒ ½éþ +Éè®ú ½éþ* ªÉä MÉÖ¡òÉ Eòä {ÉÉäJÉ®úÉå ¨Éå {ÉilÉ®úÉå Eäò
=xÉEäò ¶É®úÒ®ú {É®ú vɤ¤Éä ÊnùJÉiÉä ½éþ; <xÉEòÒ ¤ÉÒSÉ ½Ò xɽþÓ, iÉ±É EòÒ Ê¨É]Âõ]õÒ JÉÉänEò®
+ÉÄJÉå ¤Éɽþ®ú EòÒ ¨ÉUôʱɪÉÉå EòÒ iÉÖ±ÉxÉÉ ¦ÉÒ =ºÉ¨Éå ÊU{ÉiÉÒ ½éþ* ºÉ¨ÉªÉ-ºÉ¨ÉªÉ {É®
¨Éå UôÉä]õÒ ½éþ (regressed eyes)* +Éè®ú {ÉÉxÉÒ EòÒ ºÉiɽ {É® +ÉEò® ½´ÉÉ Eäò PÉÚÄ]
EÖòUô ¨ÉUʱɪÉÉÄ iÉÉä ®ÆMɽÒxÉ (depig- ¦É®iÉÒ ½éþ - ¶ÉɪÉn <ºÉʱÉB ÊEò MÉÖ¡òÉ Eäò
mented) ½þÉäiÉÒ ½éþ +Éè®ú <xÉEòÒ +ÉÄJÉå {ÉÉxÉÒ ¨Éå +ÉìCºÉÒVÉxÉ EòÒ ¨ÉÉjÉÉ Eò¨É ½è
EòÉ¡òÒ UôÉ]ä õÒ ½þÉiä ÉÒ ½éþ (ÊSÉjÉ-3)* ´ªÉ´É½É® (näùÊJÉB ¤ÉÉìCºÉ)*
¨Éå ¦ÉÒ EòÉxÉÒ ¨ÉU®Ò xÉnÒ-xÉɱÉÉå EòÒ EòÉxÉÒ ¨ÉU®Ò EòÒ JÉÉäVÉ ®ÉªÉ{ÉÖ® Eäò
¨ÉUʱɪÉÉå ºÉä EÖòU +±ÉMÉ ½è* xÉɱÉÉå ¨Éå {ÉÎhb÷iÉ ®Ê´É¶ÉÆEò® ¶ÉÖC±É ªÉÚÊxÉ´ÉʺÉÇ]Ò
®½xÉä ´ÉɱÉÒ N. evezardi 5-7 ºÉä.¨ÉÒ. Eäò ¶ÉÉävÉEòiÉÉÇ+Éå uÉ®É ½Öþ<Ç* +Éè®ú +ÉVÉ
±É¨¤ÉÉ<Ç EòÒ ½éþ, iÉ±É {É® ®½iÉÒ ½éþ +Éè® ¦ÉÒ <xÉ ¨ÉUôʱɪÉÉå {É®ú ¶ÉÉävÉ VÉÉ®úÒ ½èþ*
ZÉÖhb ¨Éå ®½iÉÒ ½éþ* ÊnxÉ ¦É® {ÉilÉ®úÉå Eòä ¤Éɽ® xÉnÒ-xÉɱÉÉå ¨Éå ®½xÉä ´ÉɱÉÒ ¨ÉUʱɪÉÉå
xÉÒSÉä ÊU{ÉiÉÒ ½éþ +Éè® ºÉÉÆZÉ EòÉä ªÉä ºÉÊGòªÉ EòÉ ´ªÉ´É½É® ÊnxÉ-®ÉiÉ Eäò SÉGò ºÉä iÉɱÉ-
½Éä VÉÉiÉÒ ½éþ* <xÉEòÒ iÉÖ±ÉxÉÉ ¨Éå ¦ÉÚʨÉMÉiÉ, ¨Éä±É ®JÉiÉÉ ½è* +É¨É iÉÉè® {É® WªÉÉnÉiÉ®
½É<{ÉÉäVÉÒªÉxÉ N. evezardi 3-4 ºÉä.¨ÉÒ. VÉÒ´É BäºÉä ½é VÉÉä ÊnxÉ ªÉÉ ®ÉiÉ Eäò
±É¨¤ÉÉ<Ç EòÒ ½éþ +Éè® +Eäò±Éä ½Ò {ÉÉ<Ç MÉ<Ç ÊEòx½þÓ ÊxɪÉʨÉiÉ ºÉ¨ÉªÉ {É® ºÉÊGòªÉ ½Éä
¶ÉèIÉÊhÉEò ºÉÆnù¦ÉÇ +ÆEò-41 (¨ÉÚ±É +ÆEò 98) 7
VÉÉiÉä ½éþ* ªÉä ºÉÚªÉÇ EòÒ ®Éä¶ÉxÉÒ Eäò Eò¨É- EòÒò <ºÉ +ɤÉÉnÒ EòÉ |ÉÉEÞòiÉ´ÉÉºÉ (habi-
WªÉÉnÉ ½ÉäxÉä ºÉä VÉÖcÉ ½è* iÉÉä BEòn¨É tat) ªÉ½Ò ½è +Éè® ªÉä <ºÉÒ Eäò |ÉÊiÉ
+ÄvÉä®ä ¨Éå +{ÉxÉÉ VÉÒ´ÉxÉ Ê¤ÉiÉÉxÉä ´ÉɱÉÒ +xÉÖEÚòʱÉiÉ ½éþ* +ÉÄJÉÉå EòÒ ¤ÉÉiÉ Eò®åú iÉÉä
¨ÉUʱɪÉÉå EòÉä ºÉ¨ÉªÉ EòÉ EèòºÉä {ÉiÉÉ SɱÉiÉÉ ½þ¨Éä¶ÉÉ +ÄvÉä®ä ¨Éå ®½xÉä ´ÉɱÉä VÉÒ´É +ɨÉ
½è - Eò¤É ºÉGòÒªÉ ½þÉå +Éè® Eò¤É +É®É¨É iÉÉè®ú {É®ú nÉä ÊEòº¨É Eäò ½ÉäiÉä ½éþ -- ¤ÉcÒ-
Eò®åú? <xÉEäò +xn® EòÒ PÉc÷Ò EèòºÉä ºÉä] ¤ÉcÒ +ÉÄJÉÉå ´ÉɱÉä VÉÉä Eò¨É-ºÉä-Eò¨É ®Éä¶ÉxÉÒ
½ÉäiÉÒ ½è? CªÉÉ <xÉ ¨ÉUʱɪÉÉå Eäò ´ªÉ´É½É® ¦ÉÒ +{ÉxÉÒ +ÉÄJÉÉå ¨Éå ±Éä {ÉÉiÉä ½éþ, +Éè®
EòÉ EòÉä<Ç {Éè]xÉÇ ½è? {ÉiÉÉ ±ÉMÉÉ ½è ÊEò ªÉä UôÉä]õÒ ªÉÉ Ê¤ÉxÉÉ +ÉÄJÉÉå ´ÉɱÉÒ ¨ÉUʱɪÉÉÄ
¨ÉUʱɪÉÉÄ ¦ÉÒ ºÉÉÆZÉ Eäò ºÉ¨ÉªÉ ºÉÊGòªÉ VÉÉä ÊEòºÉÒ +xªÉ iÉ®ÒEäò ºÉä +{ÉxÉä
½ÉäiÉÒ ½éþ - ªÉä EèòºÉä ½ÉäiÉÉ ½è? <xÉ ºÉ´ÉɱÉÉå {ɪÉÉÇ´É®hÉ EòÉä ºÉ¨ÉZÉ ±ÉäiÉÒ ½éþ* EòÉxÉÒ
{É®ú +Éè®ú +xªÉ ®ÉäSÉEò ºÉ´ÉɱÉÉå {É®ú EÖòUô ¨ÉU®Ò <ºÉ nںɮä ÊEòº¨É EòÒ ½è* ±ÉäÊEòxÉ
´ÉèYÉÉÊxÉEò EòÉ¨É Eò® ®½ä ½éþ* <ºÉEòÒ +ÉÄJÉå UÉä]Ò EèòºÉä +Éè®ú CªÉÉå ½Öþ<È?
±ÉäÊEòxÉ <ºÉ ±ÉäJÉ ¨Éå ½¨É EòÉxÉÒ ¨ÉU®Ò <xÉ ¨ÉUʱɪÉÉå Eäò {ÉÚ´ÉÇVÉ EòÒ +ÉÄJÉå
Eäò BEò BäºÉä MÉÖhÉ {É® SÉSÉÉÇ Eò®åúMÉä ÊVɺÉEäò lÉÓ* +ÉÄJÉÉå EòÉ ½þÉäxÉÉ ªÉÉ xÉ ½þÉäxÉÉ, <ºÉä
EòÉ®hÉ ´É½ |ÉJªÉÉiÉ ½Öþ<Ç ½èþ - =ºÉEòÒ iÉªÉ Eò®úxÉä Eäò Eò<Ç MÉÖhÉ +ÉxÉÖ´ÉÆʶÉEò ½éþ*
¤É½ÖþiÉ ½þÒ UôÉ]ä õÒ +ÉÄJÉå* +¤É N. evezardi iÉÉä +ÉÄJÉÉå ºÉä ºÉ¨¤ÉÎxvÉiÉ +ÉxÉÖ´ÉÆʶÉEò
EòÒ EòÉä]¨ÉºÉ® MÉÖ¡òÉ ¨Éå ®½xÉä ´ÉɱÉÒ ºÉɨÉOÉÒ ¨Éå ¤Énù±ÉÉ´É Eäò ½þÉäiÉä ½þÒ +ÉÄJÉÉå
+ɤÉÉnÒ Eäò ºÉnºªÉ +{ÉxÉÉ VÉÒ´ÉxÉEòÉ±É ¨Éå ¤Énù±ÉÉ´É ½þÉä ºÉEòiÉä ½éþ* MÉÖ¡òÉ EòÒ
<ºÉÒ MÉÖ¡òÉ ¨Éå ʤÉiÉÉiÉä ½éþ* ªÉ½þÓ |ÉVÉxÉxÉ ºÉɨÉÉxªÉ +ÉÄJÉÉå ´ÉɱÉÒò N. evezardi
Eò®iÉä ½éþ +Éè® ªÉ½þÓ ¨É® VÉÉiÉä ½éþ* ¨ÉUʱɪÉÉå EòÒ +ɤÉÉnùÒ ¨Éå ªÉ½þ EèòºÉä ½Öþ+É ÊEò UÉä]Ò

¨ÉUôʱɪÉÉå ¨Éå +ÉìCºÉÒVÉxÉ ½þÉÊºÉ±É Eò®úxÉä Eäò iÉ®úÒEäò


WªÉÉnùÉiÉ®ú ¨ÉUôʱɪÉÉÄ {ÉÉxÉÒ ¨Éå PÉÖ±ÉÒ ½Öþ<Ç +ÉìCºÉÒVÉxÉ EòÉä +{ÉxÉä ÊMÉ±É uùÉ®úÉ ½þÉʺɱÉ
Eò®úiÉÒ ½éþ* ±ÉäÊEòxÉ BäºÉÒ ¦ÉÒ ¨ÉUôʱɪÉÉÄ ½éþ VÉÉä ½þ´ÉÉ ºÉä +ÉìCºÉÒVÉxÉ ½þÉÊºÉ±É Eò® ºÉEòúiÉÒ
½éþ* <xɨÉå ¶ÉÉÊ¨É±É ½éþ Eò<Ç ±ÉÆMÉÊ¡ò¶É ÊVÉxÉEäò ¡äò¡òcä÷ ½éþ* ºÉ¨ÉªÉ-ºÉ¨ÉªÉ {É®ú {ÉÉxÉÒ EòÒ
ºÉiɽþ {É®ú +ÉEò®ú ªÉä ¨ÉÖĽþ ¨Éå ½þ´ÉÉ ¦É®úiÉÒ ½éþ iÉÉÊEò ´Éä EÖòUô ºÉ¨ÉªÉ Eäò ʱÉB {ÉÉxÉÒ Eäò
+xnù®ú ®ú½þ ºÉEåò* EÖòUô +xªÉ ¨ÉUôʱɪÉÉå ¨Éå ½þ´ÉÉ +Éè®ú {ÉÉxÉÒ, nùÉäxÉÉå ºÉä +ÉìCºÉÒVÉxÉ
½þÉÊºÉ±É Eò®úxÉä EòÒ IɨÉiÉÉ ½þÉiä ÉÒ ½èþ* ªÉä ºÉɨÉÉxªÉiÉ: ÊMÉ±É Eäò WÉÊ®úB {ÉÉxÉÒ ºÉä +ÉìCºÉÒVÉxÉ
½þÉÊºÉ±É Eò®úiÉÒ ½éþ, ±ÉäÊEòxÉ VÉ¤É {ÉÉxÉÒ ¨Éå +ÉìCºÉÒVÉxÉ EòÒ ¨ÉÉjÉÉ Eò¨É ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ iɤÉ
{ÉÉxÉÒ EòÒ ºÉiɽþ {É®ú +ÉEò®ú ¨ÉÖ½Ä þ ¨Éå ½þ´ÉÉ ¦É®úiÉÒ ½éþ* <xɨÉå ¦ÉÒ EÖòUô ±ÉÆMÉÊ¡ò¶É ½éþ ÊVÉxɨÉå
ÊMÉ±É +Éè®ú ¡äò¡òcä÷, nùÉxä ÉÉå ½þÉiä Éä ½éþ +Éè®ú Eò<Ç +xªÉ ¨ÉUôʱɪÉÉå ¨Éå ÊMÉ±É +Éè®ú ÊMÉ±É Eäò {ÉɺÉ
BEò +ÆMÉ ½þÉiä ÉÉ ½èþ VÉÉä ½þ´ÉÉ ºÉä +ÉìCºÉÒVÉxÉ ºÉÉäJÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ ÊVɺÉä BäCºÉäºÉ®úÒ ®äúº{ÉÒ®äú]õ®úÒ
+ÉìMÉÇxÉ Eò½þiÉä ½éþ*
8 ¶ÉèIÉÊhÉEò ºÉÆnù¦ÉÇ +ÆEò-41 (¨ÉÚ±É +ÆEò 98)
1 ºÉä.¨ÉÒ.

¤ÉèlÉxÉÒ BºÉ. º]õɱì É


ÊSÉjÉ-3: Astyanax mexicanus EòÒ nùÉä ÊEòº¨É - ºÉiɽþÒ ¨ÉèCºÉÒEòxÉ ]èõ]ÅõÉ (>ð{É® EòÉ
ÊSÉjÉú) ´É MÉÖ¡òÉ ¨Éå ®ú½þxÉä ´ÉɱÉÒ ¨ÉèCºÉÒEòxÉ Eäò´ÉÊ¡ò¶É (xÉÒSÉä EòÉ ÊSÉjÉ)*

+ÉÄJÉÉå ´ÉɱÉÒ ¨ÉUôʱɪÉÉÄ {ÉènùÉ ½þÉäxÉä ±ÉMÉÓ? ]è]ÉÅ , ÊVɺÉEòÉ ´ÉèYÉÉÊxÉEò xÉÉ¨É Astyanax
ÊEòºÉÒ +ÆMÉ EòÉ +MÉ® EÖòUô {ÉÒÊgøªÉÉå uùÉ®úÉ mexicanus ½è* <ºÉEòÒ ±ÉMɦÉMÉ 30
={ɪÉÉäMÉ xÉ ½Éä iÉÉä ÊEòxÉ EòÉ®úhÉÉå ºÉä ´É½þ ½É<{ÉÉäVÉÒªÉxÉ ÊEòº¨Éå ½éþ VÉÉä MÉÖ¡òÉ+Éå Eäò
=xÉEäò ºÉxiÉÉxÉÉå ºÉä JÉÉä VÉÉiÉÉ ½è? ªÉ½þ {ÉÉxÉÒ ¨Éå {ÉÉ<Ç VÉÉiÉÒ ½éþ* <x½åþ ¨ÉèCºÉÒEòxÉ
ºÉ¨ÉZÉ ¨Éå +ÉiÉÉ ½èþ ÊEò +ÄvÉä®Òú MÉÖ¡òÉ ¨Éå +ÉÄJÉÉå Eòä´ÉÊ¡ò¶É Eò½iÉä ½éþ +Éè® <xÉ ºÉ¤É EòÒ
EòÉ ={ɪÉÉäMÉ xɽþÓ, ±ÉäÊEòxÉ ¨ÉUôʱɪÉÉå ¨Éå +ÉÄJÉå xɽþÓ ½éþ* ¶ÉÉävÉ-+vªÉªÉxÉÉå ºÉä {ÉiÉÉ
´Éä BäºÉä ½Ò CªÉÉå xÉ½Ó ¤ÉxÉÒ ®ú½þÓ? SɱÉÉ ½è ÊEò <xÉEòÒ {ÉÚ´ÉÇVÉ ¨ÉUʱɪÉÉå EòÒ
UôÉä]õÒ +ÉÄJÉÉå EòÉ VÉè´É-Ê´ÉEòÉºÉ +ÉÄJÉå lÉÓ, xÉÊnªÉÉå ¨Éå ®½xÉä ´ÉɱÉÒ ´ÉiÉǨÉÉxÉ
A. mexicanus EòÒ iÉ®½* ªÉÉxÉÒ ÊEò
EòÉxÉÒ ¨ÉU®Ò {É® BäºÉÉ ¶ÉÉävÉ ½Öþ+É
xɽþÓ ½è ÊVɺɺÉä <xÉ ºÉ´ÉɱÉÉå EòÉ VÉ´ÉÉ¤É +ÄvÉä®Ò MÉÖ¡òÉ+Éå ¨Éå ®½xÉä ´ÉɱÉÒ <xÉ
Ê¨É±É VÉÉB* ±ÉäÊEòxÉ ¦ÉÚʨÉMÉiÉ MÉÖ¡òÉ+Éå ¨ÉUʱɪÉÉå xÉä +{ÉxÉÒ +ÉÄJÉå JÉÉä<Ç ½éþ*
Eäò {ÉÉxÉÒ ¨Éå ®½xÉä ´ÉɱÉÒ ¨ÉUʱɪÉÉÄ +CºÉ® ¨ÉèCºÉÒEòxÉ Eäò´ÉÊ¡ò¶É EòÉ 1936 ¨Éå
+xvÉÒ ½ÉäiÉÒ ½éþ* N. evezardi EòÒ iÉ®½ {ÉiÉÉ SɱÉÉ +Éè® =ºÉ ºÉ¨ÉªÉ ºÉä +ÉVÉ
=kÉ® +¨ÉäÊ®EòÉ ¨Éå ¨ÉÒ`ä {ÉÉxÉÒ ¨Éå {ÉÉ<Ç iÉEò <xÉ ¨ÉUʱɪÉÉå {É® EòÉ¡òÒ ¶ÉÉävÉ
VÉÉxÉä ´ÉɱÉÒ BEò ¨ÉU±ÉÒ ½è - ¨ÉèCºÉÒEòxÉ ½Öþ+É ½è* 1930 +Éè® 1940 Eòä n¶ÉEòÉå
¶ÉèIÉÊhÉEò ºÉÆnù¦ÉÇ +ÆEò-41 (¨ÉÚ±É +ÆEò 98) 9
¨Éå Eäò´ÉÊ¡ò¶É +Éè® ]è]ÅÉ EòÉä |ɪÉÉäMɶÉɱÉÉ xÉä {ÉiÉÉ ±ÉMÉɪÉÉ ½è* ¨ÉèCºÉÒEòxÉ ]è]ÅÉ ´É
¨Éå ºÉÉlÉ {ÉɱÉEò® {ÉiÉÉ SɱÉÉ ÊEò +É{ÉºÉ Eäò´ÉÊ¡ò¶É Eäò ºÉÉZÉä {ÉÚ´ÉÇVÉ ºÉä Eäò´ÉÊ¡ò¶É
¨Éå =xÉEäò ¤ÉSSÉä ½Éä ºÉEòiÉä ½éþ* 1970 Eäò Eäò Ê´ÉEòÉºÉ EòÉä ºÉ¨ÉZÉxÉä ¨Éå BEò ¤É½ÖþiÉ
n¶ÉEò ¨Éå ºÉiÉ½Ò +Éè® ¦ÉÚʨÉMÉiÉ ¨ÉUʱɪÉÉå ¤ÉcÒ SÉÖxÉÉèiÉÒ lÉÒ* ´ÉÉä ªÉ½ lÉÒ ÊEò VɤÉ
EòÒ VÉäxÉäÊ]Eò VÉÉÄSÉ ºÉä {ÉiÉÉ SɱÉÉ ÊEò ºÉiÉ½Ò ¨ÉUʱɪÉÉå EòÒ +ɤÉÉÊnªÉÉå ¨Éå ¤É½ÖþiÉ
=xɨÉå <iÉxÉÒ ºÉ¨ÉÉxÉiÉÉBÄ ½éþ ÊEò ´Éä +±ÉMÉ- UÉä]Ò +ÉÄJÉÉå ´ÉɱÉÒ ªÉÉ Ê¤ÉxÉ +ÉÄJÉÉå
+±ÉMÉ VÉÒxÉºÉ ½Ò xɽþÓ, +±ÉMÉ-+±ÉMÉ ´ÉɱÉÒ ¨ÉUʱɪÉÉÄ xɽþÓ lÉÓ, iÉÉä ´Éä MÉÖ¡òÉ+Éå
|ÉVÉÉÊiÉ EòÒ ¦ÉÒ xɽþÓ ¨ÉÉxÉÒ VÉÉ ºÉEòiÉÒ EòÒ +ɤÉÉÊnªÉÉå ¨Éå EèòºÉä +É MÉ<È? ½¨É
½éþ - BEò ½Ò |ÉVÉÉÊiÉ EòÒ ªÉä nÉä ÊEòº¨É ºÉ¤É xÉä {ÉgÉ ½è ÊEò VÉè´É-Ê´ÉEòÉºÉ {ɽ±Éä
½éþ* ¤Éɽ® EòÒ xÉÊnªÉÉå ºÉä MÉÖ¡òÉ+Éå ¨Éå A. ºÉä ¨ÉÉèVÉÚn Ê´ÉÊ´ÉvÉiÉÉ {É® ½Ò EòÉ¨É Eò®
mexicanus ¶ÉɪÉn {ÉÉºÉ ¤É½xÉä ´ÉɱÉÒ ºÉEòiÉÉ ½è* iÉÉä ºÉ´ÉÉ±É lÉÉ ÊEò ½WÉÉ®úÉå-
xÉÊnªÉÉå ¨Éå ¤ÉÉg Eäò {ÉÉxÉÒ ºÉä {ɽÖÄþSÉÓ* ±ÉÉJÉÉå ºÉÉ±É {ɽ±Éä A. mexicanus EòÒ
MÉÖ¡òÉ+Éå ¨Éå +ÉxÉä Eäò ¤ÉÉn ÊEòx½þÓ EòÉ®úhÉÉå +ɤÉÉÊnªÉÉå ¨Éå +ÉÄJÉÉå Eäò Ê´ÉÊ´ÉvÉ +ÉEòÉ®
ºÉä ªÉä ºÉiÉ½Ò ¨ÉUʱɪÉÉå ºÉä Eò¨É-ºÉä-Eò¨É EèòºÉä +ÉB*
10 ½þWÉÉ®ú ºÉɱÉÉå ºÉä (+Éè®ú 20 ±ÉÉJÉ ®Éä½ÂþxÉ® +Éè® ºÉÉÊlɪÉÉå EòÉä +xªÉ ¶ÉÉävÉ
ºÉɱÉÉå iÉEò) +±ÉMÉ ®½þÒ ½éþ* <ºÉ nùÉè®úÉxÉ ºÉä {ÉiÉÉ lÉÉ ÊEò VÉ¤É |ɪÉÉäMɶÉɱÉÉ ¨Éå
<xÉEòÉ Ê´ÉEòÉºÉ ½Öþ+É +Éè® MÉÖ¡òÉ+Éå ¨Éå {ɱÉä EÖòU VÉÒ´ÉÉå EòÉä ÊEòºÉÒ iÉxÉÉ´É{ÉÚhÉÇ
®½xÉä ´ÉɱÉÒ ¨ÉUʱɪÉÉå ¨Éå Eò<Ç ¤Énù±ÉÉ´É ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ ¨Éå ±ÉÉiÉä ½éþ iÉÉä =xɨÉå ÊU{ÉÒ
½ÖþB - +ÉÄJÉÉå EòÉ MÉÉªÉ¤É ½Éä VÉÉxÉÉ, ®ÆMÉ Ê´ÉÊ´ÉvÉiÉÉ |ÉEò] ½Éä VÉÉiÉÒ ½è* ªÉ½ +ºÉ®
½±EòÉ ½Éä VÉÉxÉÉ, ZÉÖhb ¨Éå xÉ ®½xÉÉ EÞòÊjÉ¨É °ò{É ºÉä ¦ÉÒ {ÉènÉ ÊEòªÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ
(+Eäò±Éä ®½xÉÉ) <iªÉÉÊn* ½è - +MÉ® ¨ÉUʱɪÉÉå EòÉä ®èÊbʺÉEòÉì±É
A. mexicanus EòÒ EÖòU +ɤÉÉÊnªÉÉÄ xÉɨÉEò n´ÉÉ EòÒ ¨ÉÉèVÉÚnMÉÒ ¨Éå {ÉɱÉÉ
CªÉÉå +xvÉÒ ½Öþ<È (+Éè® ªÉ½ ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® VÉÉB* iÉÉä {ɽ±Éä |ɪÉÉäMɶÉɱÉÉ ¨Éå ]è]ÅÉ
¦ÉÚʨÉMÉiÉ ´É MÉÖ¡òÉ+Éå EòÒ ¨ÉUʱɪÉÉå ¨Éå +Éè® Eäò´ÉÊ¡ò¶É Eäò ¤ÉSSÉÉå EòÉä ®èÊbʺÉEòÉì±É
CªÉÉå ½ÉäiÉÉ ½è), <ºÉEòÉ +xnÉWÉÉ ±ÉMÉɪÉÉ ÊnªÉÉ MɪÉÉ* ®Éä½ÂþxÉ® xÉä {ÉɪÉÉ ÊEò <xÉ
VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½è* +xªÉ ¶ÉÉävÉ ºÉä ½¨Éå {ÉiÉÉ ¨ÉUʱɪÉÉå EòÒ +MɱÉÒ {ÉÒgÒ ¨Éå UÉä]Ò-
½è ÊEò +ÉÄJÉÉå Eäò ÊxɨÉÉÇhÉ +Éè®ú <ºiÉä¨ÉÉ±É ¤ÉcÒ, nÉäxÉÉå +ÉEòÉ® EòÒ +ÉÄJÉå ÊnJÉxÉä
¨Éå EòÉ¡òÒ >òVÉÉÇ EòÒ JÉ{ÉiÉ ½ÉäiÉÒ ½è* ±ÉMÉÓ* iÉÉä ªÉ½ {ÉiÉÉ SÉ±É MɪÉÉ ÊEò
+ÄvÉä®Ò MÉÖ¡òÉ ¨Éå +MÉ® ªÉä EòÉ¨É EòÒ xɽþÓ ¨ÉUʱɪÉÉå ¨Éå ªÉ½ Ê´ÉÊ´ÉvÉiÉÉ ÊU{ÉÒ ½è*
lÉÓ, iÉÉä <xÉEòÉä JÉÉäxÉÉ ¨ÉUʱɪÉÉå Eäò Ê¡ò® =x½ÉåxÉä ªÉ½ näJÉxÉÉ SÉÉ½É ÊEò
ʱÉB ¡òɪÉnä¨Éxn lÉÉ* ºÉiÉ½Ò ¨ÉUʱɪÉÉå EòÉä xÉB ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ ¨Éå
ªÉ½ EèòºÉä ½Öþ+É, <ºÉEòÉ ½þÉ±É ½þÒ ¨Éå ±ÉɪÉÉ VÉÉB (VÉÉä +CºÉ® iÉxÉÉ´É{ÉÚhÉÇ ½ÉäiÉä
2013 ¨Éå ½É´ÉbÇ ¨ÉäÊbEò±É ºEòÚ±É Eäò ½éþ), iÉÉä CªÉÉ BäºÉÉ ½ÉäiÉÉ ½è* ´Éä ¶ÉɪÉn
ÊxÉEò±ÉºÉ ®Éä½ÂþxÉ® +Éè® =xÉEäò ºÉÉÊlɪÉÉå =xÉ PÉ]xÉÉ+Éå EòÒ xÉEò±É Eò®xÉä EòÒ
10 ¶ÉèIÉÊhÉEò ºÉÆnù¦ÉÇ +ÆEò-41 (¨ÉÚ±É +ÆEò 98)
EòÉäÊ¶É¶É Eò® ®½ä lÉä VÉ¤É ]è]ÅÉ MÉÖ¡òÉ+Éå EòÒ +ÉÄJÉÉå ¨Éå {ÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ½ÖþB ½þÉåMÉä, =xÉ
¨Éå {ɽÖÄþSÉÒ ½þÉåMÉÒ* {ÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå EòÉä ½ÉäxÉä ¨Éå +xÉäEò {ÉÒÊgªÉÉÄ,
ºÉiÉ½Ò ¨ÉUʱɪÉÉå EòÉä MÉÖ¡òÉ VÉèºÉÒ ½WÉÉ®úÉå-±ÉÉJÉÉå ºÉÉ±É ±ÉMÉä* SÉÚÄÊEò +ÉÄJÉå
{ÉʮκlÉÊiɪÉÉå ¨Éå ®JÉxÉä ºÉä {ɽ±Éä BäºÉä +ÆMÉ ½éþ ÊVÉxÉEòÉä ¤ÉxÉÉB ®JÉxÉä ¨Éå
¶ÉÉävÉEòiÉÉÇ+Éå xÉä {ÉiÉÉ ÊEòªÉÉ ÊEò ¤Éɽ® ¶É®Ò® EòÒ EòÉ¡òÒ >òVÉÉÇ JÉSÉÇ ½ÉäiÉÒ ½è,
Eäò ¨ÉÒ`ä {ÉÉxÉÒ +Éè® MÉÖ¡òÉ Eäò {ÉÉxÉÒ ¨Éå UÉä]Ò +ÉÄJÉÉå ´ÉɱÉÒ ¨ÉUʱɪÉÉÄ +ÉÄJÉÉå Eòä
CªÉÉ +xiÉ® ½è - iÉÉ{ɨÉÉxÉ, +¨±ÉÒªÉiÉÉ, |ÉÊiÉ Eò¨É >òVÉÉÇ JÉSÉÇ Eò®iÉÒ ½þÉåMÉÒ +Éè®
PÉÖʱÉiÉ +ÉìCºÉÒVÉxÉ +ÉÊn* ºÉ¤ÉºÉä ¤ÉcÉ =ºÉ >òVÉÉÇ EòÉ <ºiÉä¨ÉÉ±É Eò½þÓ +Éè® Eò®
+xiÉ® {ÉÉxÉÒ Eäò JÉÉ®äú{ÉxÉ ¨Éå {ÉiÉÉ SɱÉÉ {ÉÉiÉÒ ½þÉåMÉÒ* ¶ÉɪÉnù WªÉÉnùÉ iÉäWÉ iÉè®ú
- ¤Éɽ® Eäò {ÉÉxÉÒ EòÒ iÉÖ±ÉxÉÉ ¨Éå MÉÖ¡òÉ Eäò {ÉÉiÉÒ ½þÉåMÉÒ, ÊVɺÉEòÒ ´ÉVɽþ ºÉä |ÉVÉxÉxÉ-
{ÉÉxÉÒ EòÉ JÉÉ®É{ÉxÉ EòÉ¡òÒ Eò¨É lÉÉ* iÉÉä ºÉÉlÉÒ +ɺÉÉxÉÒ ºÉä Ê¨É±É VÉÉiÉä ½þÉåMÉä, ªÉÉ
Ê¡ò® |ɪÉÉäMɶÉɱÉÉ ¨Éå <xÉ ´ÉèYÉÉÊxÉEòÉå xÉä ¶ÉɪÉnù WªÉÉnùÉ ¶ÉÖGòÉhÉÖ {ÉènùÉ Eò®ú {ÉÉiÉÒ
MÉÖ¡òÉ VÉèºÉä {ÉÉxÉÒ B´ÉÆ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ ¨Éå ¤Éɽ® ½þÉåMÉÒ <iªÉÉnùÒ* +MÉ® BäºÉä ÊEòºÉÒ EòÉ®hÉ
EòÒ ¨ÉUʱɪÉÉå Eäò §ÉÚhÉ EòÉä {ÉɱÉÉ* <ºÉ ºÉä ªÉä UÉä]Ò +ÉÄJÉÉå ´ÉɱÉÒ ¨ÉUʱɪÉÉÄ
xÉB ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ ¨Éå {ɱÉÒ ¨ÉUʱɪÉÉå EòÒ +MɱÉÒ {ÉÒgÒ ¨Éå WªÉÉnÉ ºÉxiÉÉxÉ {ÉènùÉ
+ÉÄJÉÉå Eäò +ÉEòÉ® ¨Éå EòÉ¡òÒ Ê´ÉÊ´ÉvÉiÉÉ Eò®úiÉÓ, iÉÉä +MɱÉÒ {ÉÒgÒ ¨Éå WªÉÉnÉ
ÊnJÉÒ* EÖòU ¨ÉUʱɪÉÉå EòÒ +ÉÄJÉå ¤É½ÖþiÉ UÉä]Ò +ÉÄJÉÉå ´ÉɱÉÒ ¨ÉUʱɪÉÉÄ +ÊvÉEò
½Ò ¤ÉcÒ lÉÓ +Éè® EÖòU EòÒ ¤É½ÖþiÉ ½Ò +xÉÖ{ÉÉiÉ ¨Éå ½ÉäiÉÓ* +Éè®ú <xɨÉå ºÉä +MÉ®
UÉä]Ò* VÉ¤É UÉä]Ò ¨ÉUʱɪÉÉå EòÉ +±ÉMÉ ºÉ¤ÉºÉä UÉä]Ò +ÉÄJÉÉå ´ÉɱÉÒ ¨ÉUʱɪÉÉå EòÉ
ºÉä |ÉVÉxÉxÉ ÊEòªÉÉ iÉÉä näJÉÉ ÊEò ªÉä ±ÉIÉhÉ <ºÉÒ EòÉ®hÉ +MɱÉÒ {ÉÒgÒ ¨Éå WªÉÉnÉ
- UÉä]Ò +ÉÄJÉå - =xÉEòÒ ºÉxiÉÉxÉ ¨Éå ¦ÉÒ ªÉÉäMÉnÉxÉ ½ÉäiÉÉ, iÉÉä MÉÖ¡òÉ EòÒ ¨ÉUô±ÉÒ
{ÉÉB MÉB* iÉÉä BEòn¨É +±ÉMÉ ´É xÉB EòÒ +ɤÉÉnùÒ EòÒ +ÉÄJÉå +Éè®ú UôÉ]ä õÒ ½þÉiä ÉÓ*
´ÉÉiÉÉ´É®hÉ ¨Éå +ÉxÉä Eäò EòÉ®hÉ +ÉÄJÉÉå ¨Éå BäºÉÉ ½ÉäiÉä-½ÉäiÉä Eò<Ç {ÉÒgÒªÉÉå ¤ÉÉn, ½Éä
Ê´ÉÊ´ÉvÉiÉÉ EòÉ¡òÒ +ÊvÉEò ÊnJÉxÉä ±ÉMÉÒ* ºÉEòiÉÉ ½è ÊEò ¨ÉUô±ÉÒ EòÒ +ɤÉÉnùÒ ¨Éå
ªÉ½þ iÉÉä ½þ¨É xɽþÓ Eò½ ºÉEòiÉä ÊEò ʺɡÇò ´ÉÉä ¨ÉUʱɪÉÉÄ ®ú½þ MÉ<È ÊVÉxÉEòÒ
¨ÉèCºÉÒEòxÉ Eäò´ÉÊ¡ò¶É Eäò {ÉÚ´ÉÇVÉÉå EòÉä ¦ÉÒ +ÉÄJÉå Eò¨ÉWÉÉä® ªÉÉ Ê¤É±ÉEÖò±É xɽþÓ lÉÓ;
{ÉÉxÉÒ Eäò JÉÉ®äú{ÉxÉ ¨Éå ¡òEÇò EòÉ ºÉɨÉxÉÉ ½þ¨É Eò½þ ºÉEòiÉä ½éþ ÊEò ªÉ½þÉÄ EòÒ ¨ÉUôʱɪÉÉÄ
Eò®úxÉÉ {Éc÷É ½þÉäMÉÉ ±ÉäÊEòxÉ ½þ¨Éå <iÉxÉÉ +xvÉÒ ½Éä MÉ<È*
iÉÉä {ÉiÉÉ ½èþ ÊEò <xÉ ¨ÉUôʱɪÉÉå ¨Éå iÉxÉÉ´É ªÉ½ WÉ°ò®Ò xɽþÓ ½è +Éè®ú +CºÉ®
Eäò EòÉ®úhÉ ÊUô{ÉÒ Ê´ÉÊ´ÉvÉiÉÉ |ÉEò]õ ½þÉä +xÉäEò EòÉ®hÉÉå ºÉä ªÉ½ ¨ÉÖ¨ÉÊEòxÉ ¦ÉÒ
ºÉEòiÉÒ ½èþ* xɽþÓ ½è ÊEò A. mexicanus ´É N.
<ºÉEäò +ÉMÉä EòÒ Eò½ÉxÉÒ EòÉ ½¨É evezardi VÉèºÉÒ ½® ¨ÉU±ÉÒ {É® ºÉ¨ÉÉxÉ
+xnÉWÉÉ ½Ò ±ÉMÉÉ ºÉEòiÉä ½éþ CªÉÉåÊEò ¶ÉÉävÉ ½Éä* ±ÉäÊEòxÉ <xÉ nÉäxÉÉå ¨ÉUʱɪÉÉå
<ºÉEòä ¤ÉÉn VÉÉä MÉÖ¡òÉ+Éå ¨Éå ¨ÉUʱɪÉÉå EòÒ ºÉ¨ÉÉxÉiÉÉBÄ näJÉiÉä ½ÖþB <ºÉ ºÉ¨ÉªÉ
¶ÉèIÉÊhÉEò ºÉÆnù¦ÉÇ +ÆEò-41 (¨ÉÚ±É +ÆEò 98) 11
½¨É ¤ÉºÉ <iÉxÉÉ Eò½ ºÉEòiÉä ½éþ ÊEò ¶ÉɪÉnù
EòÉxÉÒ ¨ÉU®Ò EòÒ UÉä]Ò +ÉÄJÉÉå Eäò {ÉÒUä
EòÒ Eò½ÉxÉÒ ¦ÉÒ ¨ÉèCºÉÒEòxÉ Eäò´ÉÊ¡ò¶É Eäò
VÉèºÉÒ ½Éä ºÉEòiÉÒ ½è*
MÉÖ¡òÉ+Éå ¨Éå ®ú½þxÉä ´ÉɱÉä VÉxiÉÖ+Éå Eäò
+xvÉä{ÉxÉ +Éè®ú UôÉä]õÒ +ÉÄJÉÉå {É®ú SÉSÉÉÇ
SÉɱºÉÇ b÷ÉÌ´ÉxÉ Eäò ºÉ¨ÉªÉ ºÉä SÉ±É ®ú½þÒ
½èþ* b÷ÉÌ´ÉxÉ xÉä JÉÖnù +{ÉxÉÒ ÊEòiÉÉ¤É nù
+ÉäÊ®úÊVÉxÉ +Éì¡ò º{ÉÒ¶ÉÒWÉ ¨Éå <xÉEäò ¤ÉÉ®äú
¨Éå ʱÉJÉÉ ½èþ* =x½þÉåxÉä +{ÉxÉä +Éè®ú +xªÉ
±ÉÉäMÉÉå Eäò +´É±ÉÉäEòxÉ EòÒ +Éä®ú vªÉÉxÉ
JÉÓSÉiÉä ½ÖþB Eò½þÉ ÊEò +ÄvÉä®úÒ MÉÖ¡òÉ+Éå ¨Éå
®ú½þxÉä ´ÉɱÉä Eò<Ç VÉxiÉÖ +CºÉ®ú +xvÉä ªÉÉ
UôÉä]õÒ +ÉÄJÉÉå ´ÉɱÉä ½þÉäiÉä ½éþ* <xɨÉå EòÒ]õ,
EäòEòc÷É÷, SÉÚ½þÉ +Éè®ú ¨ÉUô±ÉÒ ¶ÉÉÊ¨É±É ½éþ*
Eò<Ç ¤ÉÉ®ú <xÉ VÉÉxÉ´É®úÉå ºÉä ʨɱÉiÉä-VÉÖ±ÉiÉä
VÉÒ´É MÉÖ¡òÉ+Éå Eäò ¤Éɽþ®ú Ê¨É±É VÉÉiÉä ½éþ
VÉÉä ʺɡÇò <ºÉ BEò ¨ÉɪÉxÉä ¨Éå <xɺÉä ÊSÉjÉ-5: SÉɱºÉÇ b÷ÉÌ´ÉxÉ
+±ÉMÉ ½éþ - +ÉÄJÉå* iÉÉä =xÉEòÉä ±ÉMÉÉ ÊEò
¤Éɽþ®ú Eäò VÉxiÉÖ+Éå xÉä MÉÖ¡òÉ+Éå ¨Éå ¤ÉºÉxÉä +ÉMÉä xɽþÓ ¤Égø {ÉÉB*
Eäò ¤ÉÉnù +{ÉxÉÒ +ÉÄJÉå JÉÉä<Ç ½éþ, +Éè®ú ªÉ½þ A. mexicanus {É®ú ¶ÉÉävÉ Eäò EòÉ®úhÉ
=xÉEäò ={ɪÉÉäMÉ xÉ Eò®úxÉä Eäò EòÉ®úhÉ ½þÒ ½þÒ ½þ¨Éå {ÉiÉÉ SɱÉÉ ½èþ ÊEò MÉÖ¡òÉ+Éå Eäò
½Öþ+É ½èþ +Éè®ú |ÉÉEÞòÊiÉEò SɪÉxÉ Eäò EòÉ®úhÉ VÉxiÉÖ+Éå ¨Éå +xvÉä{ÉxÉ ªÉÉ UôÉä]õÒ +ÉÄJÉÉå
½þÒ ½Öþ+É ½ÉäMÉÉþ* +ÉxÉÖ´ÉÆʶÉEòiÉÉ EèòºÉä EòÉ VÉè´É-Ê´ÉEòÉºÉ EèòºÉä ½Öþ+É ½þÉMä ÉÉ* EòÉxÉÒ
EòÉ¨É Eò®úiÉÒ ½èþ, BEò {ÉÒgøÒ ºÉä nÚùºÉ®úÒ ¨ÉUô®úÒ Eäò +±ÉÉ´ÉÉ ¦ÉÒ Eò<Ç ®úÉäSÉEò VÉÒ´É
{ÉÒgøÒ ¨Éå MÉÖhÉ EèòºÉä {ɽÖÄþSÉiÉä ½éþ, <ºÉ ½é ÊVÉxÉEäò ʱÉB ¦ÉÚʨÉMÉiÉ MÉÖ¡òÉBÄ |ÉÉEÞòiÉ-
|ÉÊGòªÉÉ EòÒ VÉÉxÉEòÉ®úÒ Eäò xÉ ½þÉäiÉä, ´ÉÉºÉ ½éþ* =xÉEäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå SÉSÉÉÇ ¶ÉɪÉnù
b÷ÉÌ´ÉxÉ +Éè®ú +xªÉ ´ÉèYÉÉÊxÉEò <ºÉEäò Ê¡ò®ú Eò¦ÉÒ Eò®åúMÉä*
Ê´ÉxÉiÉÉ Ê´É¶´ÉxÉÉlÉxÉ: ‘ºÉÆnù¦ÉÇ’ {ÉÊjÉEòÉ ºÉä ºÉ¨¤Érù ½éþ*

12 ¶ÉèIÉÊhÉEò ºÉÆnù¦ÉÇ +ÆEò-41 (¨ÉÚ±É +ÆEò 98)