Anda di halaman 1dari 4

PELAN PEMBANGUNAN DIRI DAN KERJAYA

1.0 Pendahuluan

Pendidikan dan persekolahan perlulah memainkan peranan yang berkesan bagi


menyemai dan menerapkan nilai-nilai murni dalam kalangan murid sebagai langkah untuk
membentuk dan melahirkan masyarakat yang mempunyai tinggi kualiti moral sosial dan
kerohanian. Sebelum pendidikan dan persekolahan menjadi pembentuk murid guru perlulah
di siapsiaga kan supaya kemenjadian murid tidak terpesong dari garis panduan yang telah
ditetapkan oleh pihak kementerian pelajaran Malaysia.

Guru akan melalui pelbagai bentuk perubahan samada di dalam atau di luar profesion.
Diantara tuntutan dalaman yang diperlukan ialah kesediaan guru untuk mencuba pelbagai
teknik, kaedah serta pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang efektif disamping
menghadapi perubahan dari segi istilah, kandungan kurikulum serta penggunaan teknologi
baru (Mohamad SaniIbrahim & Zuraidah Majid, 2002).Pelan pembangunan diri dan kerjaya
adalah merupakan panduan halatuju pencapaian yang dikehendaki untuk diri dan juga kerjaya
yang diceburi. Setiap individu haruslah mempunyai pelan pembangunan diri. Seorang guru
tidak terkecuali untuk mempunyai pelan pembangunan diri sendiri. Manakala pelan
pembangunan kerjaya pula adalah merupakan halatuju perjalanan seseorang yang bergelar
guru. Oleh itu, sebagai seorang guru pelatih saya juga perlulah menguraikan pelan
pembangunan diri dan kerjaya untuk diri saya sendiri.

2.0 Pelan pembangunan diri

2.1 Meningkatkan Keyakinan Diri

Sebagai seorang guru, saya haruslah mempunyai keyakinan yang tinggi untuk
memberi, mengubah, membentuk, mengasuh serta mendidik anak murid mengikut apa yang
telah di sasarkan oleh arus pendidikan semasa. Perkembangan profesional boleh dilihat
sebagai perkembangan dalam aspek penyuburan diriguru dalam pekerjaan mereka,
mengukuhkan keyakinan, memupuk kemahiran, mengemaskini pengetahuan secara
berterusan, mendalami dan memahami dengan meluas apa yang mereka ajar dan menambah
kesedaran tentang sebab mereka perlu berbuat sesuatu di dalam bilik darjah (Perry, 2000).
Keyakinan ini bukan hanya dapat saya gunakan untuk mengendalikan proses pembelajaran
dan pemudahcaraan, tetapi sebagai kekuatan kepada diri saya sebagai seorang guru yang
tugas utamanya adalah untuk memimpin. Saya telah membahagikan keyakinan diri ini kepada
dua bahagian iaitu keyakinan untuk mengajar dan keyakinan untuk memimpin.
 Keyakinan untuk mengajar (mengendalikan proses PdPc)

Saya dapat meningkatkan keyakinan diri saya sendiri melalui latihan-latihan yang
telah diberikan sewaktu berada di Institut Pendidikan Guru. Latihan ini dimulakan
dengan pengalaman berasaskan sekolah yang perlu dijalani oleh semua guru pelatih
semester 2, 3 dan 4. PBS ini adalah merupakan pengalaman pertama guru pelatih di
sekolah. Mereka akan berada di sekolah selama seminggu dan menyelesaikan tugas-
tugas yang diberikan. Ini adalah merupakan pendedahan awal tentang suasana
persekitaran sebenar di sekolah kepada guru pelatih. Seterusnya, apabila beranjak ke
semester 5, guru pelatih perlu menjalani amalan profesional selama 3 bulan. Amalan
profesional ini juga akan diteruskan sewaktu berada di semester 7.

 Keyakinan untuk Memimpin

Sepanjang menjalani latihan seperti PBS dan juga amalan profesional keyakinan
untuk memimpin juga dapat diasah. Guru pelatih akan diberikan tugas untuk
mengendalikan program-program sama ada di sekolah mahupun di ipg. Dengan ini,
saya dapat menyediakan diri dari aspek keyakinan sebelum menjadi guru sebenar.

2.2 Sikap Kebertanggungjawaban

Seterusnya saya akan cuba untuk meningkatkan sikap kebertanggungjawaban dalam


diri. Ini adalah kerana tanggungjawab menjadi seorang guru adalah sangat berat. Saya telah
membahagikan kebertanggungjawaban ini kepada dua bahagian iaitu kebertanggungjawaban
ke atas bidang pekerjaan sebagai seorang guru dan kebertanggungjawaban diluar bidang
perguruan.

 Kebertanggungjawaban Terhadap Bidang Pekerjaan

Tanggungjawab terhadap bidang pekerjaan adalah merupakan perkara wajib


yang harus dipikul dan dilaksanakan oleh seorang guru bermula daripada ia
dilantik. Saya perlulah menjaga kod-kod etika perguruan sepanjang menjawat
jawatan sebagai seorang guru. Sebagai contoh saya perlu menjaga hubungan
dengan ibu bapa, masyarakat dan juga rakan sekerja. Selain itu, saya juga perlu
menjaga imej seorang guru ketika berhadapan dengan masyarakat agar persepsi
mereka terhadap guru tidak terpesong kearah negatif.

 Kebertanggungjawaban Diluar Bidang Keguruan

Hargreaves (2003) menyenaraikan cabaran utama guru iaitu, menjadi


pemangkin kepada masyarakat berpengetahuan (knowledge society) untuk
merealisasikan peluang yang dibawa bersamanya dan menjadi pengimbang
kepada masyarakat dari ancaman. Walaupun berada di luar waktu perkerjaan
sebagai seorang guru, saya perlulah menjaga imej saya sebagai seorang guru.
Guru adalah merupakan contoh yang terbaik untuk masyarakat. Sebagai
komponan utama dalam masyarakat, saya perlu turut serta dengan program dan
aktiviti yang dijalankan oleh penduduk setempat seperti gotong-royong program-
program amal dan juga sentiasa bertegur sapa apabila bertemu.

3.0 Pelan Pembangunan Kerjaya

3.1 Menamatkan Pengajian Di Institut Pendidikan Guru

Langkah pertama yang perlu saya ambil untuk menjadi seorang guru adalah dengan
menamatkan pengajian di institut pendidikan guru dengan baik. Ini kerana untuk menjadi
seorang guru saya perlulah melepasi latihan perguruan yang berterusan dan telah ditetapkan
tempoh masanya. Dokumen PPPM (2013 – 2025) turut mengakui bahawa hanya 50 peratus
pengajaran telah disampaikan dengan berkesan. Oleh itu, sewaktu menjalani latihan
perguruan saya perlulah mendapatkan sebanyak mungkin pengalaman dan ilmu tentang
perguruan sebagai persediaan untuk menjadi seorang guru kelak. Saya juga perlulah
memantapkan ilmu-ilmu tentang pedagogi dan menguasai cara untuk mengendalikan proses
pembelajaran dan pemudahcaraan dengan berkesan melalui strategi, pendekatan, kaedah
dan teknik yang betul. Menurut kajian yang dilakukan oleh Kelchtermans (2013) aspek
preskriptif menghubungkan faktor latihan dalam mencorak sikap profesionalisme
sebagaimana yang kita inginkan.

3.2 Memasuki Alam Pekerjaan Sebagai Seorang Guru

Selama tiga tahun pertama menjadi seorang guru sebelum disahkan jawatan, saya
akan mengumpulkan seberapa banyak pengalaman hasil daripada bidang pekerjaan seorang
guru dan juga kursus-kursus yang diadakan bagi mengembangkan potensi saya sebagai
seorang guru. Saya akan Melibatkan diri dengan aktiviti-aktiviti yang dianjurkan oleh pihak
sekolah. Saya akan sedaya upaya untuk tidak menolak tugas yang diberikan dan sekiranya
diberikan tugas, saya akan cuba melaksanakan tugas tersebut dengan baik. Saya akan
mengambil tugasan itu sebagai satu cabaran positif agar saya dapat memperbaiki dan
mengasah kemahiran saya untuk menjadi lebih baik.

3.3 Menjadi Guru Yang Kompeten

Setelah disahkan jawatan sebagai seorang guru, saya akan terus mencuba untuk
menjadi seorang guru yang lebih baik dari masa ke semasa. Saya juga akan mencuba untuk
menjadi guru yang pakar terhadap tugas dan bidang pekerjaan saya. Diantara ciri sahsiah
yang perlu dimiliki oleh seorang guru ialah peribadi mulia dan mempunyai komitmen yang
tinggi untuk menjayakan apa sahaja program (Md Sani et al., 2008). Berdasarkan pernyataan
ini, saya akan meningkatkan tahap profesionalisme saya sebagai seorang guru mata
pelajaran RBT di samping meningkatkan kompetensi saya terhadap tugas-tugas lain yang
diberikan kepada saya.

4.0 Rumusan

Sebagai kesimpulannya, guru perlulah membina atau membangunkan diri serta


kerjayanya demi anak murid dan kerjayanya. Semua perkara yang dilakukan perlulah
mengikut etika yang telah digariskan oleh pihak Kementerian Pelajaran Malaysia. Perkara ini
adalah sangat penting dan perlu dititik beratkan agar profession yang mulia ini tidak tercemar
dek guru yang bermasalah. Jika seorang guru pandai menguruskan diri mereka dengan baik,
justeru, mereka juga mampu membina murid yang berkualiti demi masa hadapan negara.

Anda mungkin juga menyukai