Anda di halaman 1dari 6

AGENDA PENTRU STAGIUL DE PRACTICĂ

1. Numele, prenumele studentului (practicantului)

2. Instituţia de învăţământ care organizează stagiul de practică

Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”


Facultatea de Drept

3. Nr. dispoziţiei decanului în conformitate cu care studentul realizează stagiul de


practică

4. Facultatea, specialitatea studentului

5. Locul desfăşurării stagiului de practică

6. Perioada desfăşurării stagiului de practică

7. Numele, prenumele coordonatorului stagiului de practică din cadrul instituţiei de


învăţământ (funcţia şi gradul didactic)

8. Numele, prenumele tutorelui de practică (din cadrul organizaţiei la care se face


practica)

9. Drepturile şi îndatoririle practicantului


Practicant este considerat studentul care desfăşoară stagiul de practică pentru consolidarea
cunoştinţelor teoretice şi pentru formarea abilităţilor, spre a le aplica în concordanţă cu
specializarea pentru care se instruieşte.
Studentul – practicant (stagiar) are dreptul:

1. să-şi aleagă locul de realizare a stagiului de practică;


2. să realizeze stagiul de practică la locul său permanent de muncă, dacă acesta corespunde
specializării conform căreia se instruieşte;

Studentul – practicant (stagiar) trebuie:

1. să studieze curricula practicii, cunoscînd cine este profesorul coordonator, timpul şi locul
efectuării stagiului de practică.
2. să se prezinte la locul stagiului de practică în termenii prevăzuţi de rectorat.
3. să respecte graficul calendaristic al practicii, conţinutul căruia este coordonat cu conducătorul
practicii de la instituţie/organizaţie.
4. să îndeplinească însărcinările primite din partea coordonatorului şi a tutorelui de practică
şi să-i informeze despre executarea lor.
5. să respecte regulamentul interior de lucru al unităţii unde realizează stagiul de practică.
6. să respecte cu stricteţe programul de lucru al instituţiei/organizaţiei şi să poarte
responsabilitate pentru activităţile efectuate.
7. să studieze experienţa tutorelui de practică.
8. să participe la aplicarea legislaţiei în ramură.
9. să se implice în vizarea proiectelor diferitor documente.
10. împreună cu tutorele de practică să participe la efectuarea diferitor acţiuni.
11. să facă cunoştinţă cu lucrul de secretariat, cu lucrul de sitematizare şi păstrare a diferitor
documente sau acte normative ramurale.
12. să colecteze materiale pentru scrierea tezei de licenţă.
13. să fie conştient pentru calitatea muncii prestate şi să-şi asume responsabilitatea pentru
rezultatele activităţii sale, la acelaşi nivel cu personalul unităţii.
14. să efectueze inscripţii zilnice în caietul stagiului de practică privind activitatea
desfăşurată.
15. să elaboreze un raport cu privire la stagiul de practică până la finalizarea acestuia în baza
înregistrărilor efectuate în caietul stagiului de practică, precum şi a rezultatelor
obţinute, pentru a susţine probele necesare în faţa Comisiei de Evaluare în termenii
stabiliţi.
16. să păstreze caietul stagiului de practică, care este principalul document ce atestă faptul
efectuării stagiului de practică în producţie. În cazul pierderii caietului, stagiul de practică
este considerat nevalabil.

10. Îndatoririle coordonatorului de practică

a) organizează instructajul studenţilor – practicanţi (stagiari) cu scopul de a aduce la


cunoştinţă acestora obiectivele stagiului de practică;
b) asigură fiecare student cu curriculum şi cu portofoliul de practică;
c) dă indicaţii asupra evidenţei stagiului de practică;
d) vizitează studenţii la locul stagiului de practică (nu mai puţin decît de 2 ori);
e) coordonează cu tutorele de practică planul de activitate a studentului practicant;
f) acordă ajutor metodic tutorelui de practică;
g) organizează şi petrece evaluarea stagiului de practică.

11. Îndatoririle tutorelui de practică

a) informează practicantul despre competenţele profesionale necesare de a fi formate în


cadrul stagiului de practică;
b) organizează stagiul de practică conform curriculumului, ţinînd cont de specificul lucrului
concret executat de către practicant;
c) acordă ajutor la elaborarea planului de activitate a practicantului;
d) dă indicaţii asupra îndeplinirii obiectivelor stagiului de practică;
e) evaluiază îndeplinirea indicaţiilor şi însemnările date;
f) monitorizează completarea portofoliului de practică;
g) poate participa la evaluarea finală a stagiului de practică;

12. Graficul de activitate a practicantului (stagiarului)

13. Date despre realizarea stagiului de practică (o caracteristică succintă a activităţii


realizate)

14. Menţiuni şi obiecţii referitoare la activitatea practicantului (se completează de


tutorele de practică şi/sau coordonatorul de practică)
15. Descrierea activităţilor cu privire la petrecerea stagiului de practică

Data Activităţi efectuate de către stagiar


(se comletază în fiecare zi de practică)
Data Activităţi efectuate de către stagiar
(se completază în fiecare zi de practică)
16. Evaluarea finală a stagiului de practică (se completează de tutorele de practică):

Nota ______________________________

Tutorele stagiului de practică de la unitate (organizaţie):

_____________________________________________________ (funcţie, nume, prenume)

Semnătura _________________ Data _____________

Ştampila instituţiei (organizaţiei) __________________________

17. Evaluarea finală a stagiului de practică (se completează de coordonatorul de


practică):

Nota ______________________________

Conducătorul practicii de la USPEE “Constantin Stere”:

___________________________________________________________ (nume, prenume);

Semnătura _________________ Data ___________