Anda di halaman 1dari 12
https:/ainamulyana.blogspot.com [vrama_| KEMENTERIAN AGAMA RI UJIAN AKHIR MADRASAH BERSTANDAR NASIONAL TAHUN PELAJARAN 2017 / 2018 __LEMBAR SOAL : BAHASA ARAB Jenjang : Madrasah Tsanawiyah Hari/Tanggal : Jum'at, 6 April 2018 Waktu : 90 Menit ” Berdoalah kepada Allah SWT sebelum memulai mengesjakan paket soal. | Isikan identitas Anda ke dalam Lembar Jawaban Ujian Akhir Madresah Berstandar Nasional (LIUAMBN) yang tersedia dengan menggunakan pensil 2B sesupi pelunjuk di LIUAMBN, __ Jsikan jawaban soal kedalama LJUAMBN sesuai petunjuk di LIUAMBN. Tersedia waktu 90 menit untuk mengerjakan paket soal tersebut. Jumlah soal sebanyak 50 butir, pada setiap butir soal terdapat 4 (empat) pilihan jawaban. Periksa dan bacalah soal-soal sebelum Anda menjawabnya. | Laporkan kepada pengawas ujian apabila terdapat lembar soal yang kurang jelas, rusak, etaa tidak Jengkap. Perikisalah pekerjaan Anda sebelum diserahkan kepada pengawas ujian. Bahasa Arab Madrasah Tsanawhyah UTAMA UAMBM Tahun Pelajaran 2017/2018 ts hag eet eM Bot sy foal ce oy obi ce ag hs — wh bape agp od ah ck all ey katy cad desig sai At Opa gd sachs aye Gs ase cate Pty Direktorat Jenteal erctkar islam Kamanteiee FI Bahasa Arab Madrassh Tsanawiyah UTANA UAMBN Tahun Pelojaran 2017/2018 Suds aejiall J opbull oo gat oy waHAll https:/ainamulyana.blogspot.com 1 salt apn bbe apd age en pik ho Divakiorat Jandecal Penciten tntom Kocanteien FY