Anda di halaman 1dari 2

TINJAUAN PEMBELAJRAN KOPERATIF KEMAHIRAN MENULIS DALAM KALAGAN MURID TAHUN LIMA.

Pernyataan Masalah Objektif Soalan Kajian Metodologi

- suasana di dalam kelas lebih 1. Untuk mengenalpasti pengaplikasian 1. Apakah tahap pengaplikasi Kuantitatif
berorentasikan peperiksaan iaitu pembelajaran kooperatif semasa pembelajaran koperatif dalam
- Soal Selidik
memberi penekanan kepada pencapaian proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran menulis murid-murid tahun
akademik semata-mata. kemahiran menulis. lima.

- kebanyakan guru kurang memberi a. Apakah tahap elemen pergantungan


a. Untuk mengenalpasti tahap
perhatian kepada kaedah pengajaran yang positif dalam kemahiran menulis
pengaplikasian elemen pergantungan
yang pelbagai kerana terlalu murid-murid tahun lima.
yang positif pembelajaran koperatif
menumpukan kepada usaha untuk
semasa proses pengajaran dan b. Apakah tahap elemen
menghabiskan sukatan pelajaran dan
pembelajaran kemahiran menulis. kebertanggungjawaban individu dalam
penguasaan teknik menjawab soalan
b. Untuk mengenalpasti tahap kemahiran menulis murid-murid tahun
peperiksaan.
pengaplikasian elemen lima.

- masalah-masalah gangguan kebertanggungjawaban individu

pembelajaran yang biasa dilihat ialah pembelajaran koperatif semasa proses c. Apakah tahap elemen interaksi

lewat ke kelas, berbual-bual kosong pengajaran dan pembelajaran secara bersemuka dalam kemahiran
kemahiran menulis. menulis murid-murid tahun lima.
dengan rakan, tidur, bergerak atau
berjalan di dalam kelas tanpa sebab dan c. Untuk mengenalpasti tahap
d. Apakah tahap elemen penggunaan
membuat cemuhan dan bersikap kurang pengaplikasian elemen interaksi secara
Kemahiran Sosial dalam kemahiran
sopan ketika guru atau rakan sedang bersemuka pembelajaran koperatif
menulis murid-murid tahun lima.
bercakap semasa proses pengajaran dan
pembelajaran kemahiran menulis. e. Apakah tahap elemen pemprosesan
- guru tidak menyesuaikan pengajaran
d. Untuk mengenalpasti
tahap Kumpulan dalam kemahiran menulis
dengan gaya pembelajaran murid, maka
pengaplikasian elemen penggunaan murid-murid tahun lima.
ia akan menimbulkan akibat
kemahiran sosial pembelajaran
ketidakselesaan dan kurangnya perhatian
koperatif semasa proses pengajaran
oleh murid semasa mengikuti sesi
dan pembelajaran kemahiran menulis.
pengajaran dan pembelajaran dan boleh
e. Untuk mengenalpasti tahap
menyebabkan pelajar tertinggal dalam
pengaplikasian elemen pemprosesan
pelajaran.
kumpulan pembelajaran koperatif
semasa proses pengajaran dan
pembelajaran kemahiran menulis.