Anda di halaman 1dari 9

1.

PENGUKURAN DALAM PSIKOLOGI


a. Pengertian Pengukuran Psikologi
Pengukuran psikologi adalah ukuran aspek-aspek tingkah laku yang nampak, yang
dianggap mencerminkan prestasi, bakat, sikap dan aspek-aspek personaliti yang lain
(T. Raka Joni, 1977).
Dalam praktiknya, pengukuran psikologi pada umumnya banyak menggunakan ujian
sebagai alatnya. Istilah test psikologi merupakan suatu alat untuk menyiasat tindak
balas atau kedudukan seseorang atas dasar tingkah lakunya.
Dengan demikian pengertian pengukuran psikologi dan ujian psikologi pada dasarnya
sama. Perbadaannya terletak pada proses dan perkakas yang digunakan sebagai
dasar penggunaan istilah dalam amalan.

b. Ciri-ciri Pengukuran Psikologi


1) Pembolehubah-pembolehubah yang diukur berupa tingkah laku yang nampak
sebagai cerminan dari keadaan kejiwaan itu tidak selalu secara konsisten
mencerminkan suasana batin seseorang.
2) Bahawa dalam pengukuran psikologi sangat sukar atau bahkan tidak mungkin
diperoleh kesepakatan dalam penentukuran unit ukuran.
3) Dalam pengukuran psikologi tidak terdapat adanya sifar mutlak.
4) Bahawa kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pengukuran psikologi jauh
lebih besar dibanding dengan kesalahan dalam pengukuran semula jadi.

c. Fungsi Pengukuran Psikologi


1) Fungsi seleksi, iaitu untuk memutuskan individu-individu yang akan dipilih.
Misalnya ujian masuk untuk suatu lembaga pendidikan atau ujian pemilihan untuk suatu
jenis jabatan tertentu
2) Fungsi klasifikasi, yaitu mengelompokkan individu dalam kumpulan sejenis.
Misalnya mengelompokkan pelajar yang mempunyai masalah yang sejenis sehingga
dapat diberikan bantuan yang sesuai masalahnya. Atau mengklasifikasikan pelajar ke
program yang khusus.
3) Fungsi keterangan, yaitu menghidangkan hasil pengukuran psikologi yang telah
dilakukan tanpa kalsifikasi tertentu. Misalnya melaporkan profile minat seseorang yang
telah diuji dengan ujian minat.
4) Menilai suatu treatment, iaitu untuk mengetahui apakah suatu tindakan tertentu
yang telah dilakukan terhadap seseorang atau kumpulan individu telah mencapai hasil
atau belum. Misalnya seorang pelajar yang mengalami kesukaran belajar diberikan
remidial lalu diadakan ujian untuk mengetahui apakah remidial yang diberikan sudah
berjaya atau belum.
5) Menguji suatu hipotesis, iaitu untuk mengetahui sama ada hipotesis yang
dikemukakan itu betul atau salah. Misalnya seorang peniliti mengemukakan hipotesis
sebagai berikut: makin terang lampu yang digunakan untuk belajar makin baik prestasi
belajar yang akan dicapai.

d. Perbezaan Antara Pengukuran Konvensional (Alamiah) dengan Pengukuran


Psikologi
1) pengukuran konvensional
- Dilakukan secara langsung
- Mempunyai unit ukuran yang jelas / tegas
- Telah adanya kesepakatan tentang awal atau dari mana harus mula mengukur
2) pengukuran Psikologi
- Harus dilakukan secara tidak langsung
- Tidak mempunyai unit ukuran
- Tidak adanya kesepakatan mengenai awal atau dari mana harus mula
mengukur

e. Pendekatan Dalam Pengukuran dalam Psikologi


1) pendekatan psikomotorik
yaitu suatu cara pendekatan dalam pengadministrasian dan penginterpretasian
pengukuran psikologi yang didasarkan atas perhitungan numerikal dengan
menggunakan unit ukuran tertentu terhadap suatu aspek psikologi tertentu ..
2) pendekatan Impresionistik
yaitu suatu cara pendekatan dalam pengadministrasian dan penginterpretasian
pengukuran psikologi untuk memahami keperibadian seseorang yang didasarkan atas
kesan yang ditimbulkan oleh orang yang bersangkutan.

f. Tujuan Pengukuran Psikologi


Tujuan pengukuran psikologi khususnya dalam layanannya Bimbingan dan Kaunseling
di sekolah dapat di kemukakan sebagai berikut:
1) Membantu pelajar untuk mengenal dirinya sendiri.
2) Membantu orang tua untuk mengenal anaknya.
3) Membantu guru dalam merancang dan menguruskan pengajaran.
4) Membantu kepala sekolah dalam menetapkan dasar.
5) Untuk keperluan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling, seperti bahan
diagnostik (baik diagnostik kesulitan belajar maupun diagnostik masalah peribadi lain).
Kandungan maklumat dalam perkhidmatan penempatan (pemilihan program khusus,
pemilihan kesinambungan kajian, pemilihan lapangan kerja dan penempatan lain), dan
sebagainya.

g. Sifat-sifat Pengukuran Psikologi


1) Pengukuran psikologi yang dilakukan secara tidak langsung, berdasarkan tingkah
laku yang nampak, atau berdasarkan atas tindak balas terhadap rangsangan yang
diberikan.
2) Pengukuran psikologi tidak pernah menunjukkan ketepatan 100% bagaimanapun
baiknya instrumen yang digunakan, dan bagaimanapun cermatnya pengadministrasian
yang dilakukan, pengukuran psikologi selalu mengandung kesesatan (error) tertentu.
3) Pengukuran psikologi tidak mempunyai unit mutlak. Seorang yang mendapatkan
angka 0 (sifar) tidak bermakna kosong sama sekali.
4) Hasil pengukuran psikologi tidak mempunyai skala ratio.

h. Kaedah Pengukuran Psikologi


Kaedah pengukuran psikologi pada garis besarnya dapat dikategorikan atas dua jenis
kaedah iaitu kaedah ujian dan kaedah bukan ujian.
1) Kaedah Laporan Diri (Self Report)
iaitu pengukuran psikologi dengan cara membaca / mendengar apa yang dikatakan
oleh individu yang bersangkutan tentang dirinya seperti kaedah angket langsung,
inventori dan autobiografi.
2) Kaedah Laporan Orang Lain (Report by Other)
iaitu pengukuran psikologi dengan jalan mendengar / membaca apa yang dikatakan
orang lain mengenai individu yang bersangkutan.
3) kaedah Pemerhatian
pengukuran psikologi dengan jalan melihat apa yang dilakukan individu dalam situasi
yang wajar.
4) kaedah proyektif
pengukuran psikologi dengan melihat / mendengar / membaca bagaimana reaksi
seseorang terhadap dunia imaginer.

2. RAGAM SKALA DALAM PSIKOLOGI


Hasil pengukuran dalam psikologi dapat dibezakan atas empat macam skala, iaitu:
a. skala nominal
Skala muka boleh dinyatakan sebagai ukuran yang tidak sebenarnya. Skor untuk setiap
satuan pengamatan, atau individu hanya merupakan tanda atau simbol yang
menunjukkan ke dalam kumpulan atau kelas mana individu tersebut termasuk.
Misalnya, jenis kelamin dengan skor yang mungkin "1" untuk lelaki dan "0" untuk
perempuan. Skor 1 dan 0 yang diberikan itu hanya untuk membezakan antara
kumpulan yang satu dengan yang lain. Urutan, selisih, jumlah, dan operasi hitung lain
terhadap data skala muka tidak mempunyai arti sehingga tidak boleh dilakukan. Kita
tidak boleh mengatakan bahawa 1 lebih besar daripada 0 untuk data jenis kelamin
tersebut. Dengan skala muka, kita dapat mengelompokkan responden atau objek lain
ke dalam dua kategori atau lebih menurut peubah yang diperhatikan.

b. skala Ordinal
Skala ordinal menunjukkan urutan (peringkat, tingkatan, atau ranking) di samping
berfungsi sebagai pengelompokan (skala muka). Misalnya, peubah tingkatan dalam
suatu rumah susun dengan angka 1, 2, 3, ... .; peubah pendidikan dengan kategori "1"
di bawah SD, "2" yang tamat SD, "3" yang tamat SLTP, dan "4" yang tamat SLTA atau
di atasnya. Pada skala ordinal, perbezaan antara dua saiz, serta operasi hitung lain
tidak dapat dilakukan kerana tidak mempunyai arti, kecuali urutannya yang mempunyai
makna. Kita tidak boleh mengatakan bahawa jarak antara 2 dan 3 sama dengan jarak
antara 3 dan 4, kerana perbezaan antara tamatan SD dan tamatan SLTP tidak sama
dengan perbezaan antara tamatan SLTP dan tamatan SLTA ke atas. Skala ordinal ini
membolehkan penyelidik untuk menyusun respondennya dari tingkatan paling rendah
ke peringkat paling tinggi atau sebaliknya menurut suatu sifat-sifat tertentu. Misalnya,
saiz untuk kelas ekonomi biasanya dipakai saiz ordinal, yakni kelas ekonomi tingkat
atas (skor 3), kelas ekonomi peringkat menengah (skor 2), dan KDAS ekonomi tingkat
bawah (skor 1). Saiz ini tidak menunjukkan angka rerata kelas ekonomi, dan tidak
memberikan maklumat mengenai besar selang masa atau jarak antara kelas ekonomi
rendah dan kelas ekonomi atas. Kerana itu, pengiraan statistik yang didasarkan atas
perhitungan rerata dan sisihan piawai tidak dapat diterapkan pada data ukuran ordinal.
Demikian pula, kita tidak boleh mengatakan bahawa kelas ekonomi atas (skor 3) tiga
kali lebih kaya daripada kelas ekonomi bawah (skor 1), demikian hula tidak boleh
dikatakan bahawa kelas ekonomi menengah (skor 2) dua kali lebih kaya daripada kelas
ekonomi bawah. Walau bagaimanapun, skala ordinal sudah beranjak meninggalkan
kelas data kualitatif dan mula masuk ke kelas data kuantitaif.

c. skala Interval
Skala selang termasuk ukuran yang bersifat numerik, yaitu selang antara dua saiz yang
berbeza mempunyai arti. Misalnya, Amat memperoleh nilai 50 dalam mata pelajaran
matematik, sedangkan Badu mendapat nilai 10, maka tidak dapat dinyatakan bahawa
pengetahuan amat lima kali pengetahuan Badu dalam mata pelajaran matematik.
Walaupun demikian, kita boleh mengatakan bahawa Amat mendapat skor 40 lebihnya
daripada skor Badu. Jadi, pada skala selang tidak terdapat titik sifar mutlak, misalnya
Kasim mendapat nilai sifar pada ujian matematik tidak bermakna ia tidak mempunyai
pengetahuan sama sekali. Tetapi operasi bilangan dan kurang boleh dilakukan
terhadap data skala selang dan mempunyai makna. Dengan demikian, skala selang
sudah jelas masuk kelas data kuantitatif yang lebih tinggi tingkatan kuantitatifnya
berbanding dengan kelas skala ordinal.

d. skala Nisbah
Skala nisbah sedikit berbeza dengan skala interval, yakni skala nisbah mempunyai titik
sifar mutlak. Sebagai contoh, peubah umur dalam bulan, tinggi badan dalam meter,
luas wilayah dalam kilometer persegi, dan pendapatan dalam rupiah. Jika Ali
mempunyai wang Rp 300,00, dan Bakri mempunyai wang Rp 100,00, maka wang Ali
sama dengan tiga kali wang Bakri. Kayu yang panjangnya 10 meter adalah dua kali
lebih panjang daripada kayu yang panjangnya 5 meter. Sifat ini tidak berlaku pada skala
interval, tetapi semua sifat-sifat skala interval juga berlaku untuk skala nisbah.
Dari pengetahuan kita tentang skala pengukuran, peubah dapat pula dibedakan atau
dikelompokkan menjadi peubah muka, peubah ordinal, peubah selang, dan peubah
nisbah menurut skala pengukurannya. Peubah muka dan peubah ordinal biasa disebut
peubah kualitatif atau peubah kategori, sedangkan peubah selang dan peubah nisbah
disebut peubah kuantitatif. Kedua-dua kumpulan peubah ini memberikan pengaruh
yang berbeza dalam pemilihan teknik analisis data.
Setelah membincangkan data dan skala pengukuran, kita boleh mengklasifikasikan
peubah menjadi peubah kuantitatif dan peubah kualitatif. Kerana itu, kita perlu
membincangkan pengertian kedua-dua jenis peubah tersebut.
Dalam kehidupan sehari-hari tanpa kita sedari ataupun tidak sebenarnya kita telah
sering melakukan kegiatan pengukuran, hal ini juga yang dibangunkan dalam bidang
ilmu Psikologi namun bezanya adalah objek / atribut yang diukur, alat ukur serta
prosedur pengukurannya. Ilmu ukuran sendiri merupakan cabang dari ilmu statistika
gunaan yang bertujuan membina dasar-dasar pembangunan ujian agar lebih baik
sehingga diharapkan dapat menghasilkan ujian yang berfungsi optimum, adalah sah
serta reliable. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama membincangkan apa itu
measurement dalam pandangan Psikologi.

DEFINISI MEASUREMENT
Steven, 1946: measurement is the assignment of numerals to object or events
according to rules.
Nunnaly, 1970: measurement is rules for assigning numbers to objects in such a way as
to represent quantities of attributes.
Jadi boleh dikatakan bahawa Pengukuran adalah suatu prosedur pemberian angka
(kuantifikasi) terhadap sifat-sifat atau variable sepanjang suatu kontinum.

Sedangkan pengukuran psikologi merupakan ukuran dengan objek psikologi tertentu.


Objek pengukuran psikologi disebut sebagai psychological attributes atau psychological
traits, iaitu ciri yang mewarnai atau dasar asas tingkah laku. Tingkah laku sendiri
merupakan ungkapan atau ekspresi dari ciri tersebut, yang dapat diobservasi. Namun
tidak semua perkara yang psikologi dapat diobservasi. Oleh kerana itu diperlukan
penunjuk-penunjuk yang memberikan tanda tentang derajat tingkah laku yang diukur.
Agar indikator-indikator tersebut boleh ditakrifkan dengan lebih tepat, diperlukan
psychological attributes / traits yang disebut konstruk (construct).

Konstruk adalah konsep hipotesis yang digunakan oleh para ahli yang berusaha
membina teori untuk menjelaskan tingkah laku. Penunjuk dari suatu konstruk psikologi
diperoleh melalui pelbagai sumber seperti hasil-hasil penyelidikan, teori, observasi,
wawancara, elisitasi (terutama untuk konstruk sikap) lalu dinyatakan dalam definisi
operasi.

Kegiatan pengukuran psikologi sering disebut juga ujian. Ujian adalah kegiatan
mengamati atau mengumpul sampel tingkah laku yang dimiliki individu secara
sistematik dan terstandar. Disebut "sampel tingkah laku", kerana ujian hanya
mendapatkan data pada waktu tertentu serta dalam keadaan dan konteks tertentu.
Artinya, pada masa ujian berlangsung, diharapkan data yang diperoleh merupakan
perwakilan dari tingkah laku yang diukur secara keseluruhan. Akibat dari pemahaman
ini antara lain:
Kadang-kadang hasil ujian tidak menggambarkan keadaan pisikologis individu (yang
diukur) yang sebenarnya.
Hasil ujian sangat dipengaruhi oleh faktor situasi seperti kecemasan akan suasana
ujian itu sendiri, kesihatan, kewujudan persekitaran fizikal mis. ramai, panas dan
sebagainya.
Hasil ujian yang diambil pada suatu saat, belum tentu akan sama jika ujian dilakukan
lagi pada beberapa waktu kemudian walaupun ini merupakan isu reliabililtas.
Hasil ujian belum tentu menggambarkan keadaan psikologi individu dalam segala
konteks.

Pada dasarnya ujian terdiri daripada dua jenis, iaitu:


Optimum Performance test: melihat kemampuan optimum individu
Typical Performance test: muat perasaan, sikap, minat, atau reaksi-reaksi situasi
individu. Ujian ini sering disebut sebagai inventory test.

PERKEMBANGAN SEJARAH PENGUKURAN PSIKOLOGI


Pada awalnya, pengukuran psikologi umumnya di pengaruhi oleh ilmu fisiologi dan fizik.

Sumbangan Psikofisika, Psikofisika dianggap suatu ilmu pengetahuan yang


mempelajari hubungan kuantitatif antara kejadian-kejadian fizikal dan kejadian-kejadian
psikologi atau dalam arti luas yang dipelajari adalah hubungan antara stimulus dan
respon. (sumbangan Thurstone mengenai "low of comparative judgment")
Sumbangan Francis Galton, Sir Francis Galton adalah seorang ahli biologi yang
berminat pada factor hereditas manusia dengan menubuhkan makmal antropometri
guna melakukan pengukuran ciri-ciri fisiologi. misalnya ketajaman pendengaran,
ketajaman penglihatan, kekuatan otot, masa reaki dan lain-lain fungsi sensorimotor
yang sederhana, serta fungsi kinestetik. Galton yakin bahawa ketajaman deria yang
bersangkutan dengan kemampuan intelektual orang.
Awal Gerakan Testing Psikologi, Orang yang dianggap mempunyai sumbangan pening
dalam gerakan testing psikologi adalah seorang ahli psikologi Amerika, James McKeen
Cattell. Disertasinya du Universiti Leipzig mengenai perbezaan individu dalam masa
reaksi. Ujian yang dibangunkan di Eropah pada akhir abad XIX cenderung meliputi
fungsi yang lebih kompleks. Salah satu contohnya adalah ujian Kraepelin. Ujian
Kraepelin berupa kegunaan operasi-operasi arithmatik yang sederhana dirancang untuk
mengukur pengaruh latihan, ingatan dan kelemahan terhadap keletihan dan distraksi.
Binet dan ujian intelegensi, Sebuah ujian yang disusun oleh Binet dan Simon tahun
1905 disebut menghasilkan skala Binet-Simon. Skala ini terkenal dengan nama skala
1905. skala ini pada awalnya untuk mengukur dan mengenalpasti anak-anak yang
mundur agar mereka mendapatkan pendidikan yang memadai. Pada skala versi kedua
tahun 1908, jumlah soal ditambah. Soal-soal itu dikelomokkan menurut jenajng umur
berdasar atas prestasi 300 orang kanak-kanak normal berumur 3 hingga 13 tahun.
Dalam pelbagai adaptasi dan terjemahan istilah jenjang mental diganti dengan umur
mental (mental age), dan istilah inilah yang kemudian menjadi popular.Revisi skala
ketiga skala Binet-Simon diterbitkan tahun 1911, beberapa bulan selepas Binet
meninggal dunia secara tiba-tiba. Pada tahun 1912, dalam Kongres Psikologi
Antarabangsa di Genewa, William Stern, seorang ahli psikologi Jerman, mencadangkan
konsep pekali Intelegensi iaitu IQ = MA / CA. Konsep ini yang dipakai dalam skala Binet
yang disemak di Universiti Stanford, yang terkenal dengan nama Skala Stanford-Binet
yang diterbitkan tahun 1916, kemudian revisinya tahun 1937 dan semakan selanjutnya
tahun 1960.
Testing Kumpulan , jawatankuasa psikologi yang diketuai Robert M. Yankes, menyusun
instrument yang dapat mengklasifikasikan individu tetapi diberikan secara kelompok.
Dalam konteks semacam ini, ujian intelgensi kumpulan yang pertama dibangunkan.
Ujian yang dibangunkan oleh ahli psikologi dalam tentera itu kemudian terkenal dengan
nama Army Alpha dan Army Beta.
Pengukuran Potensi Intelektual, Kerana desakan keperluan praktikal dalam pelbagai
bidang contohnya dalam bidang bimbingan dan kaunseling, dalam pemilihan program
pengajian, dalam penempatan pekerja, dalam analisis klinikal, dan sebagainya, maka
usaha pembangunan ujian yang berpotensi individu khusus itu dilakukan. Kebanyakan
kajian di kalangan tentera didasarkan pada analisis factor dan diarahkan kepada
pembangunan multiple aptitude test batteries.
Ujian Hasil Belajar, Pada waktu para ahli psikologi sibuk membangunkan ujian
intelegensi dan ujian yang berpotensi khusus, ujian-ujian tradisional di sekolah-sekolah
mengalami peningkatan teknikal. Berlaku pergeseran dari bentuk esei kepada ujian
ujian objektif. Pelopor perubahan ini adalah penerbitan The Achievement Test pada
tahun 1923. Dengan ujian ini boleh dibuat perbandingan beberapa sekolah pada
sejumlah mata pelajaran dengan menggunakan satu norma. Ciri-ciri yang demikian itu
merupakan pelaksanaan ujian hasil belajar baku yang berlaku sampai sekarang.
Ujian proyektif, Pada awal abad XX kumpulan pakar psikiatri dan psikologi yang berlatar
belakang Psikologi Dalam di Eropah berupaya membangunkan instrument yang boleh
digunakan untuk mengungkapkan isi batin yang tidak disedari. Pelopor usaha ini adalah
Herman Rorschach, seorang psikiater dari Switzerland. Selama 10 tahun (1912 - 1922)
Herman Rorschach mencobakan sejumlah besar gambar-gambar tak berstruktur untuk
mendedahkan isi batin tertekan pada pasiens-pesakitnya. Dari sejumlah besar gambar-
gambar tersebut akhirnya dipilih 10 gambar yang diseragamkan, dan peranti inilah yang
kemudian terkenal dengan nama Ujian Rorschach. Setelah itu sejumlah usaha
dilakukan untuk membangunkan ujian proyektif yang lain, dan hasilnya antara lain
Holtzman Inkbold Technique, Themaatic Apperception Test, Ujian Rumah Pohon dan
Orang, Ujian Szondi, dan yang sejenisnya.

Dari wacana diatas membuat kita menjadi mempunyai gambaran tentang bagaimana
proses perkembangan alat ujian Psikologi mulai dari awal hingga saat ini, semoga hal
ini dapat menjadi masukan untuk kita agar dapat bermotivasi untuk lebih tertarik dan
banyak mencari tahu mengenai bagaimana cara membuat alat ukur Psikologi yang sah
dan reliable untuk dapat di implementasikan secara baik dan benar seperti hal nya alat-
alat ukur sebelumnya.