Anda di halaman 1dari 51

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

JABATAN PENDIDIKAN SABAH

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN

DUNIA SENI VISUAL

TAHUN DUA
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
PEMBELAJARAN
1 Menggambar
1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni 1.1 Persepsi Estetik :
(3-6/1) Tema : Objek Buatan Manusia visual seperti garisan, rupa, bentuk, Murid dapat membuat pemerhatian dan mengetahui bahasa seni
warna, imbangan, dan kepelbagaian visual yang terdapat pada karya seni.
Tajuk :Rumahku yang terdapat pada alam semula jadi,
objek buatan manusia dan karya 1.1.1 Unsur seni
Aktiviti :Lukisan lukisan. 1.1.1.1 Garisan – selari dan bersilang.
1.1.1.2 Rupa – organik dan geometrik.
2. Aplikasi pengetahuan dan 1.1.1.3 Bentuk – ilusi
kefahaman bahasa seni visual 1.1.1.4 Warna – primer dan sekunder
menerusi penentuan media dan
teknik dalam aktiviti membuat lukisan. 1.1.2 Prinsip rekaan
1.1.2.2 imbangan – simetri
3. Aplikasi pengetahuan dan 1.1.2.3 Kepelbagaian – rupa dan garisan
kefahaman bahasa seni visual
menerusi penghasilan lukisan. 1.2 Aplikasi Seni :
Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media
4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan serta proses dan teknik dalam membuat lukisan.
rakan berpandukan bahasa seni
visual, sejarah seni, dan budaya. 1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis- jenis media dalam
penghasilan karya

1.1.2.1 Alat – tiada


1.1.2.2 Bahan – kertas lukisan, pensel, pensel warna, atau oil
pastel

1.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam


penghasilan karya
1.2.2.1 Teknik – garisan selari atau garisan bersilang

1.3 Ekspresi Kreatif:


Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,
kefahaman media, serta kenahiran proses dan teknik dalam
penghasilan lukisan.

1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif


1.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam
penghasilan lukisan
1.3.3 Menggunakan bahasa seni visuasl : rupa, bentuk, warna,
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
PEMBELAJARAN
imbangan, dan kepelbagaian dalam penghasilan lukisan.

1.4 Apresiasi Seni:


Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
dengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual.

1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan


1.4.2 Menyatakan karya sendiri dan rakan secara lisan
1.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan

EMK: TMK, Keusahawanan, Kreativiti dan inovasi dan nilai murni

2&3 Membuat Corak dan Rekaan 1. Persepsi dan pemahaman 2.1 Persepsi Estetik :
bahasa seni visual seperti rupa, warna, Murid dapat menyatakan unsur jalinan dan warna, prinsip
(9-13/1) Tema : Objek Buatan Manusia imbangan, kontra, dan harmoni yang keseimbangan dan penegasan pada corak teknik lipatan dan
(16-20/1) terdapat pada alam semula jadi dan guntingan.
Tajuk :Hiasan Dinding karya seni dalam penghasilan corak
menggunakan teknik lipatan dan 2.1.1 Unsur seni
Aktiviti: Lipatan dan Guntingan guntingan. 2.1.1.1 Rupa – organik dan geometri
2.1.1.2 Warna – primer
2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman
bahasa seni visual menerusi 2.1.2 Prinsip rekaan
penentuan media dan teknik dalam 2.1.2.1 Imbangan – simetri
aktiviti membuat corak. 2.1.2.2 Kontra – warna
2.1.2.3 Harmoni – perulangan motif
3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman
bahasa seni visual dalam penghasilan 2.2 Aplikasi Seni:
corak lipatan dan guntingan. Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media,
serta proses dan teknik dalam penghasilan gambar dengan teknik
4. Apresiasi terhadap karya sendiri lipatan dan guntingan.
dan rakan berpandukan bahasa .
seni visual, sejarah seni dan budaya. 2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media
2.2.1.1 Alat – gunting dan pensel
2.2.1.2 Bahan – kertas lukisan, kertas warna dan gam.

2.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam


penghasilan karya.
2.2.2.1 Teknik – lipatan dan guntingan.
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
PEMBELAJARAN

2.3 Ekspresi Kreatif :


Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,
kefahaman media serta kemahiran proses dan teknik dalam
penghasilan corak lipatan dan guntingan.

2.3.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif


2.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik lipatan dan guntingan
dalam penghasilan corak terancang.
2.3.3 Menggunakan bahasa seni visual : rupa, warna, imbangan,
kontra dan harmoni dalam penghasilan karya.

2.4 Apresiasi Seni :


Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
berpandukan bahasa seni visual.

2. 4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan


2.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan
2.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan

EMK :Kreativiti dan Inovasi, TMK, Keusahawanan dan Nilai murni

4 CUTI TAHUN BARU CINA 2012


(23-27/1)
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
PEMBELAJARAN

Membentuk dan Membuat 1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni 3.1 Persepsi Estetik:
Binaan visual seperti bentuk, ruang, imbangan Murid boleh membuat pemerhatian dan mengetahui bahasa seni
dan harmoni yang terdapat pada alam visual dari segi bentuk, ruang, imbangan dan harmoni.
Tema: Alam Semula jadi semula jadi, objek buatan manusia dan
5&6 karya seni dalam penghasilan stabail. 3.1.1 Unsur Seni
Tajuk: Bunga 3.1.1.1 Bentuk - konkrit
(31/1-3/2) 2. Aplikasi pengetahuan dan 3.1.1.2 Ruang – susunan objek
(6-10/1) Aktiviti: Stabail kefahaman bahasa seni visual
menerusi penentuan media dan 3.1.2 Prinsip rekaan
teknik dalam penghasilan stabail. 3.1.2.1 Imbangan – semetri

3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman 3.2 Aplikasi Seni:


bahasa seni visual menerusi Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual,
penghasilan stabail. media, serta proses dan teknik dalam penghasilan stabail.

4. Apresiasi terhadap karya sendiri 3.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media dalam
dan rakan berpandukan bahasa penghasilan karya
seni visual, sejarah seni, dan budaya.
3.2.1.1 Alat – gunting
3.2.1.2 Bahan – pensel warna, kad manila, gam, straw, doh, botol
plastik, dan gambar daripada majalah atau salinan
fotostat.

3.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam


penghasilan karya.

3.3 Ekspresi Kreatif :


Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,
kefahaman media, serta kemahiran teknik dan proses dalam
menghasilkan stabail dalam bentuk 3D.

3.3.1 Memilih dan memanipulasikan bahan secara kreatif


3.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang bersesuaian dalam
penghasilan stabail.
3.3.3 Menggunakan bahasa seni visual : bentuk, ruang, imbangan,
dan harmoni dalam penghasilan karya.

3.4 Apresiasi Seni :


Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
PEMBELAJARAN
berpandukan bahasa seni visual.

3.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan


3.4.2 Menyatakan karya sendiri dan rakan secara lisan
3.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan

EMK : TMK, Kreativiti dan Inovasi, Keusahawanan, Nilai murni

Mengenal Kraf Tradisional 1. Persepsi dan pemahaman 4.1 Persepsi Estetik :


bahasa seni visual seperti bentuk, Murid dapat menyatakan dan membuat pemerhatian terhadap
Tema: Objek Buatan Manusia warna dan imbangan yang terdapat unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan gasing.
7&8 pada objek buatan manusia dan karya
Tajuk : Gasing Mudah seni dalam penghasilan gasing.
(13-17/2)
(20-24/2)
2. Aplikasi pengetahuan dan 4.1.1 Unsur seni
Aktiviti: Gasing kefahaman bahasa seni visual 4.1.1.1 Bentuk – konkrit
menerusi penentuan media dan 4.1.1.2 Warna – primer dan sekunder
teknik dalam penghasilan gasing.

3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman


bahasa seni visual menerusi 4.1.2 Prinsip rekaan
penghasilan gasing. 4.1.2.1 Imbangan – simetri

4. Apresiasi terhadap karya sendiri 4.2 Aplikasi Seni:


dan rakan berpandukan bahasa Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media,
seni visual, sejarah seni, dan serta proses dan teknik dalam penghasilan gasing.
budaya.
4.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media.
4.2.2.1 Alat – gunting
4.2.2.2 Bahan – gambar salinan fotostat rupa bulatan pada kertas
A4, box board, gam, lidi sate, dan krayon atau
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
PEMBELAJARAN
pensel warna.

4.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik dan proses dalam


penghasilan karya.

4.3 Ekspresi Kreatif :


Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,
kefahaman media, serta kemahiran teknik dan proses dalam
menghasilkan karya seni dalam bentuk 3D.

4.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif


4.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang bersesuaian dalam
penghasilan gasing.
4.3.3 Menggunakan bahasa seni visual : bentuk, warna, dan
imbangan dalam penghasilan gasing.

4.4 Apresiasi Seni :


Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
dengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual.

4.4.1 Memutarkan gasing yang dihasilkan sendiri.


4.4.2 Menyatakan karya seni sendiri dan rakan secara lisan.

4.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan.

EMK : TMK, Kreatif dan Inovasi, Keusahawanan dan Nilai murni

Menggambar
9 1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni 1.1 Persepsi Estetik :
Tema : Objek Buatan Manusia visual seperti garisan, rupa, bentuk, Murid dapat menghasilkan gambar menggunakan media kering
(27/2-3/3) warna, imbangan, dan kepelbagaian dengan teknik gosokan yang menekankan aspek jalinan.
Tajuk :ROBOT yang terdapat pada alam semula jadi,
objek buatan manusia dan karya 1.1.1 Unsur seni
menggambar teknik gosokan. 1.1.1.1 Garisan – selari dan bersilang.
Aktiviti : Gosokan
2. Aplikasi pengetahuan dan 1.1.2 Prinsip rekaan
kefahaman bahasa seni visual 1.1.2.1 Kontra – jalinan
menerusi penentuan media dan 1.1.2.2 Kepelbagaian – jalinan dan ton warna
teknik dalam aktiviti menggambar
teknik gosokan. 1.2 Aplikasi Seni :
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
PEMBELAJARAN
Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media
3. Aplikasi pengetahuan dan serta proses dan teknik dalam penghasilan gambar dengan
kefahaman bahasa seni visual gosokan.
menerusi penghasilan gambar.
1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis- jenis media dalam
4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan penghasilan karya
rakan berpandukan bahasa seni
visual, sejarah seni, dan budaya. 1.1.2.1 Alat – pelbagai jenis permukaan berjalinan
1.1.2.2 Bahan – kertas lukisan, pensel dan pensel warna.

1.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam


penghasilan karya
1.2.2.1 Teknik – gosokan.

1.3 Ekspresi Kreatif :


Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,
kefahaman media, serta kenahiran proses dan teknik dalam
penghasilan lukisan.

1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif


1.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam
penghasilan karya.
1.3.3 Menggunakan bahasa seni visuasl : jalinan, kontra, warna,
dan kepelbagaian dalam penghasilan karya.

1.4 Apresiasi Seni :


Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
dengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual.

1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan


1.4.2 Menyatakan karya sendiri dan rakan secara lisan
1.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan

EMK: TMK, Keusahawanan, Kreativiti dan inovasi dan nilai murni


MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
PEMBELAJARAN
1. Persepsi dan pemahaman 2.1 Persepsi Estetik :
bahasa seni visual seperti rupa, warna, Murid dapat menyatakan unsur rupa dan warna, prinsip
imbangan, kontra, dan harmoni yang keseimbangan pada corak rekaan.
Membuat Corak dan Rekaan terdapat pada alam semula jadi dan
karya seni dalam penghasilan corak 2.1.1 Unsur seni
10 Tema : Alam Semula jadi menggunakan teknik cetakan. 2.1.1.1 Rupa – organik atau geometri
2.1.1.2 Warna – primer
(6-10/3) Tajuk : Corak Pembalut Hadiah 2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman
bahasa seni visual menerusi 2.1.2 Prinsip rekaan
Aktiviti : Cetakan penentuan media dan teknik dalam 2.1.2.1 Harmoni – perulangan motif
aktiviti membuat corak.
2.2 Aplikasi Seni:
3. Penzahiran idea melalui pelbagsi Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media,
sumber, kajian, dan teknologi dalam serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik cetakan.
membuat corak. .
2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media
4. Apresiasi terhadap karya sendiri 2.2.1.1 Alat – bongkah kayu, tali parcel, berus lukisan, palet dan
dan rakan berpandukan bahasa surat khabar.
seni visual, sejarah seni dan budaya. 2.2.1.2 Bahan – gam UHU, kertas lukisan, dan warna air.

2.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam


penghasilan karya.
2.2.2.1 Teknik – cetakan.

2.3 Ekspresi Kreatif :


Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,
kefahaman media serta kemahiran proses dan teknik dalam
penghasilan corak cetakan.

2.3.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif


2.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik cetakan dalam
penghasilan corak.
2.3.3 Menggunakan bahasa seni visual : rupa, warna, imbangan,
kontra dan harmoni dalam penghasilan karya.

2.4 Apresiasi Seni :


Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
PEMBELAJARAN
berpandukan bahasa seni visual.

2. 4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan


2.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan
2.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan

EMK :Kreativiti dan Inovasi, TMK, Keusahawanan dan Nilai murni

11 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA 2012 ( BULAN MAC )


(13-17/3)

Membentuk dan Membuat 1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni 3.1 Persepsi Estetik:
Binaan visual seperti bentuk, ruang, imbangan Murid boleh membuat pemerhatian dan mengetahui bahasa seni
dan harmoni yang terdapat pada alam visual dari segi bentuk, warna, jalinan imbangan dan kesatuan.
12 Tema : Alam Semula jadi semula jadi, dan karya seni dalam
penghasilan topeng muka. 3.1.1.1 Bentuk – konkrit
(27-31/3) Tajuk : Muka Haiwan. 3.1.1.2 Warna - sekunder
2. Aplikasi pengetahuan dan 3.1.1.2 Jalinan – tampak dan sentuh
Aktiviti : Topeng Muka. kefahaman bahasa seni visual
menerusi penentuan media dan
teknik dalam penghasilan topeng
muka.
3.1.2 Prinsip rekaan
3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman 3.1.2.1 Imbangan – semetri
bahasa seni visual menerusi 3.1.2.2 Penegasan – bahagian muka.
penghasilan topeng muka.
3.2 Aplikasi Seni:
4. Apresiasi terhadap karya sendiri Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual,
dan rakan berpandukan bahasa media, serta proses dan teknik dalam penghasilan topeng muka.
seni visual, sejarah seni, dan budaya.
3.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media dalam
penghasilan karya

3.2.1.1 Alat – tiada


3.2.1.2 Bahan – pensel warna, kad manila, gam, benang, tali atau
gelang getah.
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
PEMBELAJARAN
3.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam
penghasilan karya.

3.3 Ekspresi Kreatif :


Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,
kefahaman media, serta kemahiran teknik dan proses dalam
menghasilkan stabail dalam bentuk 3D.

3.3.1 Memilih dan memanipulasikan bahan secara kreatif


3.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang bersesuaian dalam
penghasilan topeng muka.
3.3.3 Menggunakan bahasa seni visual : bentuk, warna, jalinan,
imbangan dan penegasan dalam penghasilan karya.

3.4 Apresiasi Seni :


Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
berpandukan bahasa seni visual.

3.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan


3.4.2 Menyatakan karya sendiri dan rakan secara lisan
3.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan

EMK : TMK, Kreativiti dan Inovasi, Keusahawanan, Nilai murni

13 1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni 3.1 Persepsi Estetik:


visual seperti bentuk, ruang, imbangan Murid boleh membuat pemerhatian dan mengetahui bahasa seni
(3-7/4) Membentuk dan Membuat dan harmoni yang terdapat pada alam visual dari segi bentuk, warna, jalinan imbangan dan kesatuan.
Binaan semula jadi, dan karya seni dalam
penghasilan topeng muka. 3.1.1.1 Bentuk – konkrit
Tema : Alam Semula jadi 3.1.1.2 Warna - sekunder
2. Aplikasi pengetahuan dan 3.1.1.2 Jalinan – tampak dan sentuh
Tajuk : Muka Haiwan. kefahaman bahasa seni visual
menerusi penentuan media dan 3.1.2 Prinsip rekaan
Aktiviti : Topeng Muka. teknik dalam penghasilan topeng 3.1.2.1 Imbangan – semetri
muka. 3.1.2.2 Penegasan – bahagian muka.
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
PEMBELAJARAN
3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman 3.2 Aplikasi Seni:
bahasa seni visual menerusi Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual,
penghasilan topeng muka. media, serta proses dan teknik dalam penghasilan topeng muka.

4. Apresiasi terhadap karya sendiri 3.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media dalam
dan rakan berpandukan bahasa penghasilan karya
seni visual, sejarah seni, dan budaya.
3.2.1.1 Alat – gunting
3.2.1.2 Bahan – pensel warna, kad manila, gam, benang, tali atau
gelang getah.

3.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam


penghasilan karya.

3.3 Ekspresi Kreatif :


Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,
kefahaman media, serta kemahiran teknik dan proses dalam
menghasilkan stabail dalam bentuk 3D.

3.3.1 Memilih dan memanipulasikan bahan secara kreatif


3.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang bersesuaian dalam
penghasilan topeng muka.
3.3.3 Menggunakan bahasa seni visual : bentuk, warna, jalinan,
imbangan dan penegasan dalam penghasilan karya.

3.4 Apresiasi Seni :


Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
berpandukan bahasa seni visual.

3.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan


3.4.2 Menyatakan karya sendiri dan rakan secara lisan
3.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan

EMK : TMK, Kreativiti dan Inovasi, Keusahawanan, Nilai murni

Mengenal Kraf Tradisional 1. Persepsi dan pemahaman 4.1 Persepsi Estetik :


bahasa seni visual seperti bentuk, Murid dapat menyatakan dan membuat pemerhatian terhadap
14 & 15 Tema: Objek Buatan Manusia warna dan imbangan yang terdapat unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan kraf tembikar -
pada objek buatan manusia dan karya buyung.
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
PEMBELAJARAN
(10-14/4) Tajuk : Buyung. seni dalam penghasilan kraf tembikar -
(17-21/4) buyung. 4.1.1 Unsur seni
4.1.1.1 Bentuk – konkrit
Aktiviti : Tembikar – 2. Aplikasi pengetahuan dan 4.1.1.2 Jalinan - sentuh
Teknik Lingkaran. kefahaman bahasa seni visual
menerusi penentuan media dan 4.1.2 Prinsip rekaan
teknik dalam penghasilan kraf 4.1.2.1 Imbangan – simetri
tembikar – buyung..
4.2 Aplikasi Seni:
3. Aplikasi idea melalui pelbagai sumber, Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media,
kajian, dan teknologi dalam serta proses dan teknik dalam penghasilan gasing.
penghasilan kraf tembikar - buyung.
4.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media.
4. Apresiasi terhadap karya sendiri 4.2.2.1 Alat – tiada.
dan rakan berpandukan bahasa 4.2.2.2 Bahan – doh atau tanah liat.
seni visual, sejarah seni, dan
budaya. 4.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik dan proses dalam
penghasilan karya.
4.2.2 Teknik – lingkaran.

4.3 Ekspresi Kreatif :


Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,
kefahaman media, serta kemahiran teknik dan proses dalam
menghasilkan kraf tembikar dalam bentuk 3D.

4.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif


4.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang bersesuaian dalam
penghasilan kraf tembikar - buyung.
4.3.3 Menggunakan bahasa seni visual : bentuk, jalinan, dan
imbangan dalam penghasilan kraf tembikar - buyung.

4.4 Apresiasi Seni :


Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
dengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual.

4.4.1 Memutarkan gasing yang dihasilkan sendiri.


4.4.2 Menyatakan karya seni sendiri dan rakan secara lisan.

EMK : TMK, Kreatif dan Inovasi, Keusahawanan dan Nilai murni


MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
PEMBELAJARAN
Menggambar
1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni 1.1 Persepsi Estetik :
Tema : Alam Semula jadi. visual seperti garisan, rupa, bentuk, Murid dapat membuat pemerhatian dan mengetahui bahasa seni
warna, imbangan, dan kepelbagaian visual yang terdapat pada karya seni.
16 Tajuk : Bunga Kebangsaan. yang terdapat pada alam semula jadi,
dan karya seni dalam penghasilan 1.1.1 Unsur seni
(24-28/4) gambar menggunakan teknik resis. 1.1.1.1 Garisan – kesan lilin atau oil pastel
Aktiviti : Resis. 1.1.1.2 Rupa – hal benda.
2. Aplikasi pengetahuan dan 1.1.1.3 Warna - sekunder.
kefahaman bahasa seni visual
menerusi penentuan media dan 1.1.2 Prinsip rekaan
teknik dalam aktiviti membuat resis. 1.1.2.1 Kontra – garisan dan warna
1.1.2.2 Harmoni – rupa dan bentuk.
3. Aplikasi pengetahuan dan
kefahaman bahasa seni visual 1.2 Aplikasi Seni :
menerusi penghasilan resis. Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media
serta proses dan teknik dalam penghasilan gambar dengan teknik
4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan resis.
rakan berpandukan bahasa seni
visual, sejarah seni, dan budaya. 1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis- jenis media dalam
penghasilan karya

1.1.2.1 Alat – berus lukisan dan palet.

1.1.2.2 Bahan – kertas lukisan, lilin, atau oil pastel dan warna
berasaskan air.

1.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam


penghasilan karya
1.2.2.1 Teknik – resis.

1.3 Ekspresi Kreatif :


Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,
kefahaman media, serta kenahiran proses dan teknik dalam
penghasilan lukisan.

1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif


1.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam
penghasilan karya.
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
PEMBELAJARAN
1.3.3 Menggunakan bahasa seni visuasl : garisan, rupa, bentuk,
warna, kontra dan harmoni dalam penghasilan karya.

1.4 Apresiasi Seni :


Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
dengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual.

1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan


1.4.2 Menyatakan karya sendiri dan rakan secara lisan
1.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan

EMK: TMK, Keusahawanan, Kreativiti dan inovasi dan nilai murni

1. Persepsi dan pemahaman 2.1 Persepsi Estetik :


Membuat Corak dan Rekaan bahasa seni visual seperti garisan, Murid dapat menyatakan dan membuat pemerhatian terhadap
17 warna, jalinan, ritma dan pergerakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan corak teknik
Tema : Alam Semula jadi serta kepelbagaian yang terdapat tiupan.
(1-5/5) pada alam semula jadi dan karya seni
Tajuk : Hiasan Bingkai Gambar. dalam penghasilan corak teknik tiupan. 2.1.1 Unsur seni
2.1.1.1 Garisan – pelbagai jenis garisan.
Aktiviti : Tiupan. 2.1.1.2 Warna – sekunder
2.1.1.3 Jalinan - tampak

2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman 2.1.2 Prinsip rekaan


bahasa seni visual menerusi 2.1.2.1 Ritma dan pergerakan – garisan pelbagai arah.
penentuan media dan teknik dalam 2.1.2.2 Kepelbagaian – warna, garisan dan jalinan.
aktiviti membuat corak.
2.2 Aplikasi Seni:
3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media,
bahasa seni visual menerusi serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik tiupan.
penghasilan corak. .
2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media
4. Apresiasi terhadap karya sendiri 2.2.1.1 Alat – berus lukisan, palet, straw dan surat khabar.
dan rakan berpandukan bahasa 2.2.1.2 Bahan – gam, kertas lukisan, dan warna berasaskan air.
seni visual, sejarah seni dan budaya.
2.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam
penghasilan karya.
2.2.2.1 Teknik – tiupan.
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
PEMBELAJARAN

2.3 Ekspresi Kreatif :


Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,
kefahaman media serta kemahiran proses dan teknik dalam
penghasilan corak tiupan.

2.3.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif


2.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik cetakan dalam
penghasilan corak.
2.3.3 Menggunakan bahasa seni visual : garisan, warna, jalinan,
irama dan pergerakan dalam penghasilan karya.

2.4 Apresiasi Seni :


Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
berpandukan bahasa seni visual.

2. 4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan


2.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan
2.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan

EMK :Kreativiti dan Inovasi, TMK, Keusahawanan dan Nilai murni.

Menggambar 1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni 1.1 Persepsi Estetik :


visual seperti jalinan, bentuk, Murid dapat membuat pemerhatian dan mengetahui bahasa seni
Tema : Alam Semula jadi. warna, ruang, imbangan dan kesatuan visual yang terdapat pada karya seni.
18 yang terdapat pada alam semula jadi,
Tajuk : Pokok Bunga. objek buatan manusia dan karya 1.1.1 Unsur seni
(8-12/5) catan. 1.1.1.1 Bentuk – ilusi
Aktiviti : Catan. 1.1.1.2 Jalinan – tampak
2. Aplikasi pengetahuan dan 1.1.1.3 Warna - sekunder
kefahaman bahasa seni visual
menerusi penentuan media dan 1.1.2 Prinsip rekaan
teknik dalam aktiviti membuat catan. 1.1.2.2 Imbangan – ruang lukis.

3. Aplikasi pengetahuan dan


kefahaman bahasa seni visual 1.2 Aplikasi Seni :
menerusi penghasilan catan. Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
PEMBELAJARAN
serta proses dan teknik dalam membuat catan.
4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan
rakan berpandukan bahasa seni 1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis- jenis media dalam
visual, sejarah seni, dan budaya. penghasilan karya

1.1.2.1 Alat – berus lukisan, palet.


1.1.2.2 Bahan – kertas lukisan, warna berasaaskan air, tempera,
cat poster.

1.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam


penghasilan karya
1.2.2.1 Teknik – basah atas kering.

1.3 Ekspresi Kreatif:


Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,
kefahaman media, serta kenahiran proses dan teknik dalam
penghasilan catan.

1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif


1.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam
penghasilan lukisan

1.3.3 Menggunakan bahasa seni visuasl : jalinan, bentuk,


warna, ruang, imbangan dan kesatuan dalam penghasilan
catan.

1.4 Apresiasi Seni:


Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
dengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual.

1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan


1.4.2 Menyatakan karya sendiri dan rakan secara lisan
1.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan

EMK: TMK, Keusahawanan, Kreativiti dan inovasi dan nilai murni


MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
PEMBELAJARAN
19 1. Persepsi dan pemahaman 2.1 Persepsi Estetik :
bahasa seni visual seperti rupa, warna, Murid dapat menyatakan unsur jalinan dan warna, prinsip
(15-19/5) imbangan, kontra, dan harmoni yang keseimbangan dan penegasan pada corak teknik lipatan dan
Membuat Corak dan Rekaan terdapat pada alam semula jadi dan guntingan.
karya seni dalam penghasilan corak
Tema : Objek Buatan Manusia menggunakan teknik lipatan dan 2.1.1 Unsur seni
guntingan. 2.1.1.1 Rupa – organik dan geometri
Tajuk :Hiasan Dinding 2.1.1.2 Warna – primer

Aktiviti: Lipatan dan Guntingan 2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman 2.1.2 Prinsip rekaan
bahasa seni visual menerusi 2.1.2.1 Imbangan – simetri
penentuan media dan teknik dalam 2.1.2.2 Kontra – warna
aktiviti membuat corak. 2.1.2.3 Harmoni – perulangan motif

3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman


bahasa seni visual dalam penghasilan 2.2 Aplikasi Seni:
corak lipatan dan guntingan. Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media,
serta proses dan teknik dalam penghasilan gambar dengan teknik
4. Apresiasi terhadap karya sendiri lipatan dan guntingan.
dan rakan berpandukan bahasa .
seni visual, sejarah seni dan budaya. 2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media
2.2.1.1 Alat – gunting dan pensel

2.2.1.2 Bahan – kertas lukisan, kertas warna dan gam.

2.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam


penghasilan karya.
2.2.2.1 Teknik – lipatan dan guntingan.

2.3 Ekspresi Kreatif :


Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,
kefahaman media serta kemahiran proses dan teknik dalam
penghasilan corak lipatan dan guntingan.

2.3.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif


2.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik lipatan dan guntingan
dalam penghasilan corak terancang.
2.3.3 Menggunakan bahasa seni visual : rupa, warna, imbangan,
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
PEMBELAJARAN
kontra dan harmoni dalam penghasilan karya.

2.4 Apresiasi Seni :


Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
berpandukan bahasa seni visual.

2. 4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan


2.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan
2.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan

EMK :Kreativiti dan Inovasi, TMK, Keusahawanan dan Nilai murni

Membentuk dan Membuat 1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni 3.1 Persepsi Estetik:
Binaan visual seperti bentuk, ruang, imbangan Murid boleh membuat pemerhatian dan mengetahui bahasa seni
20 dan harmoni yang terdapat pada alam visual dari segi bentuk, ruang, imbangan dan harmoni.
Tema: Alam Semula jadi semula jadi, objek buatan manusia dan
(22-26/5) karya seni dalam penghasilan stabail. 3.1.1 Unsur Seni
Tajuk: Haiwan Bersayap 3.1.1.1 Bentuk - konkrit
2. Aplikasi pengetahuan dan 3.1.1.2 Ruang – susunan objek
Aktiviti: Stabail kefahaman bahasa seni visual
menerusi penentuan media dan 3.1.2 Prinsip rekaan
teknik dalam penghasilan stabail. 3.1.2.1 Imbangan – semetri

3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman 3.2 Aplikasi Seni:


bahasa seni visual menerusi Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual,
penghasilan stabail. media, serta proses dan teknik dalam penghasilan stabail.

4. Apresiasi terhadap karya sendiri 3.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media dalam
dan rakan berpandukan bahasa penghasilan karya
seni visual, sejarah seni, dan budaya.
3.2.1.1 Alat – gunting
3.2.1.2 Bahan – pensel warna, kad manila, gam, straw, doh, botol
plastik, dan gambar daripada majalah atau salinan
fotostat.

3.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam


penghasilan karya.
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
PEMBELAJARAN
3.3 Ekspresi Kreatif :
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,
kefahaman media, serta kemahiran teknik dan proses dalam
menghasilkan stabail dalam bentuk 3D.

3.3.1 Memilih dan memanipulasikan bahan secara kreatif


3.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang bersesuaian dalam
penghasilan stabail.
3.3.3 Menggunakan bahasa seni visual : bentuk, ruang, imbangan,
dan harmoni dalam penghasilan karya.

3.4 Apresiasi Seni :


Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
berpandukan bahasa seni visual.

3.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan


3.4.2 Menyatakan karya sendiri dan rakan secara lisan
3.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan

EMK : TMK, Kreativiti dan Inovasi, Keusahawanan, Nilai murni

1. Persepsi dan pemahaman 4.1 Persepsi Estetik :


Mengenal Kraf Tradisional bahasa seni visual seperti bentuk, Murid dapat menyatakan dan membuat pemerhatian terhadap
warna dan imbangan yang terdapat unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan gasing.
21 Tema: Objek Buatan Manusia pada objek buatan manusia dan karya
seni dalam penghasilan gasing. 4.1.1 Unsur seni
(12-16/6) Tajuk : Gasing Mudah 4.1.1.1 Bentuk – konkrit
2. Aplikasi pengetahuan dan 4.1.1.2 Warna – primer dan sekunder
Aktiviti: Gasing kefahaman bahasa seni visual
menerusi penentuan media dan 4.1.2 Prinsip rekaan
teknik dalam penghasilan gasing. 4.1.2.1 Imbangan – simetri

3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman 4.2 Aplikasi Seni:


bahasa seni visual menerusi Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media,
penghasilan gasing. serta proses dan teknik dalam penghasilan gasing.
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
PEMBELAJARAN
4. Apresiasi terhadap karya sendiri 4.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media.
dan rakan berpandukan bahasa 4.2.2.1 Alat – gunting
seni visual, sejarah seni, dan 4.2.2.2 Bahan – gambar salinan fotostat rupa bulatan pada kertas
budaya. A4, box board, gam, lidi sate, dan krayon atau
pensel warna.

4.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik dan proses dalam


penghasilan karya.

4.3 Ekspresi Kreatif :


Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,
kefahaman media, serta kemahiran teknik dan proses dalam
menghasilkan karya seni dalam bentuk 3D.

4.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif


4.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang bersesuaian dalam
penghasilan gasing.

4.3.3 Menggunakan bahasa seni visual : bentuk, warna, dan


imbangan dalam penghasilan gasing.

4.4 Apresiasi Seni :


Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
dengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual.

4.4.1 Memutarkan gasing yang dihasilkan sendiri.


4.4.2 Menyatakan karya seni sendiri dan rakan secara lisan.
4.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan.

EMK : TMK, Kreatif dan Inovasi, Keusahawanan dan Nilai murni

Menggambar
22 1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni 1.1 Persepsi Estetik :
Tema : Objek Buatan Manusia visual seperti garisan, rupa, bentuk, Murid dapat menghasilkan gambar menggunakan media kering
warna, imbangan, dan kepelbagaian dengan teknik gosokan yang menekankan aspek jalinan.
(19-23/6) Tajuk : Pasu Bunga yang terdapat pada alam semula jadi,
objek buatan manusia dan karya 1.1.1 Unsur seni
menggambar teknik gosokan. 1.1.1.1 Garisan – selari dan bersilang.
Aktiviti : Gosokan
2. Aplikasi pengetahuan dan 1.1.2 Prinsip rekaan
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
PEMBELAJARAN
kefahaman bahasa seni visual 1.1.2.1 Kontra – jalinan
menerusi penentuan media dan 1.1.2.2 Kepelbagaian – jalinan dan ton warna
teknik dalam aktiviti menggambar
teknik gosokan. 1.2 Aplikasi Seni :
Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media
3. Aplikasi pengetahuan dan serta proses dan teknik dalam penghasilan gambar dengan
kefahaman bahasa seni visual gosokan.
menerusi penghasilan gambar.
1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis- jenis media dalam
4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan penghasilan karya
rakan berpandukan bahasa seni
visual, sejarah seni, dan budaya. 1.1.2.1 Alat – pelbagai jenis permukaan berjalinan
1.1.2.2 Bahan – kertas lukisan, pensel dan pensel warna.

1.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam


penghasilan karya

1.2.2.1 Teknik – gosokan.

1.3 Ekspresi Kreatif :


Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,
kefahaman media, serta kenahiran proses dan teknik dalam
penghasilan lukisan.

1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif


1.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam
penghasilan karya.
1.3.3 Menggunakan bahasa seni visuasl : jalinan, kontra, warna,
dan kepelbagaian dalam penghasilan karya.

1.4 Apresiasi Seni :


Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
dengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual.

1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan


1.4.2 Menyatakan karya sendiri dan rakan secara lisan
1.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan

EMK: TMK, Keusahawanan, Kreativiti dan inovasi dan nilai murni


MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
PEMBELAJARAN

23 & 24 CUTI SEMESTER PERTAMA 2012 ( BULAN MEI & JUN )


(26-30/6)
(3-7/7)

25 1. Persepsi dan pemahaman 2.1 Persepsi Estetik :


bahasa seni visual seperti rupa, warna, Murid dapat menyatakan unsur rupa dan warna, prinsip
(10-14/7) imbangan, kontra, dan harmoni yang keseimbangan pada corak rekaan.
Membuat Corak dan Rekaan terdapat pada alam semula jadi dan
karya seni dalam penghasilan corak 2.1.1 Unsur seni
Tema : Alam Semula jadi menggunakan teknik cetakan. 2.1.1.1 Rupa – organik atau geometri
2.1.1.2 Warna – primer
Tajuk : Corak Pembalut Hadiah 2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman
bahasa seni visual menerusi 2.1.2 Prinsip rekaan
Aktiviti : Cetakan penentuan media dan teknik dalam 2.1.2.1 Harmoni – perulangan motif
aktiviti membuat corak.
2.2 Aplikasi Seni:
3. Penzahiran idea melalui pelbagsi Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media,
sumber, kajian, dan teknologi dalam serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik cetakan.
membuat corak. .
2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media
4. Apresiasi terhadap karya sendiri 2.2.1.1 Alat – bongkah kayu, tali parcel, berus lukisan, palet dan
dan rakan berpandukan bahasa surat khabar.
seni visual, sejarah seni dan budaya. 2.2.1.2 Bahan – gam UHU, kertas lukisan, dan warna air.

2.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam


penghasilan karya.
2.2.2.1 Teknik – cetakan.

2.3 Ekspresi Kreatif :


Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,
kefahaman media serta kemahiran proses dan teknik dalam
penghasilan corak cetakan.

2.3.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif


2.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik cetakan dalam
penghasilan corak.
2.3.3 Menggunakan bahasa seni visual : rupa, warna, imbangan,
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
PEMBELAJARAN
kontra dan harmoni dalam penghasilan karya.

2.4 Apresiasi Seni :


Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
berpandukan bahasa seni visual.

2. 4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan


2.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan
2.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan

EMK :Kreativiti dan Inovasi, TMK, Keusahawanan dan Nilai murni

1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni 3.1 Persepsi Estetik:


26 visual seperti bentuk, ruang, imbangan Murid boleh membuat pemerhatian dan mengetahui bahasa seni
Membentuk dan Membuat dan harmoni yang terdapat pada alam visual dari segi bentuk, warna, jalinan imbangan dan kesatuan.
(17-21/7) Binaan semula jadi, dan karya seni dalam
penghasilan topeng muka. 3.1.1.1 Bentuk – konkrit
Tema : Alam Semula jadi 3.1.1.2 Warna - sekunder
2. Aplikasi pengetahuan dan 3.1.1.2 Jalinan – tampak dan sentuh
kefahaman bahasa seni visual
menerusi penentuan media dan 3.1.2 Prinsip rekaan
Tajuk : Muka Haiwan. teknik dalam penghasilan topeng 3.1.2.1 Imbangan – semetri
muka. 3.1.2.2 Penegasan – bahagian muka.
Aktiviti : Topeng Muka.

3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman 3.2 Aplikasi Seni:


bahasa seni visual menerusi Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual,
penghasilan topeng muka. media, serta proses dan teknik dalam penghasilan topeng muka.

4. Apresiasi terhadap karya sendiri 3.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media dalam
dan rakan berpandukan bahasa penghasilan karya
seni visual, sejarah seni, dan budaya.
3.2.1.1 Alat – gunting
3.2.1.2 Bahan – pensel warna, kad manila, gam, benang, tali atau
gelang getah.

3.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam


penghasilan karya.
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
PEMBELAJARAN

3.3 Ekspresi Kreatif :


Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,
kefahaman media, serta kemahiran teknik dan proses dalam
menghasilkan stabail dalam bentuk 3D.

3.3.1 Memilih dan memanipulasikan bahan secara kreatif


3.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang bersesuaian dalam
penghasilan topeng muka.
3.3.3 Menggunakan bahasa seni visual : bentuk, warna, jalinan,
imbangan dan penegasan dalam penghasilan karya.

3.4 Apresiasi Seni :


Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
berpandukan bahasa seni visual.

3.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan


3.4.2 Menyatakan karya sendiri dan rakan secara lisan
3.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan

EMK : TMK, Kreativiti dan Inovasi, Keusahawanan, Nilai murni

1. Persepsi dan pemahaman 4.1 Persepsi Estetik :


bahasa seni visual seperti bentuk, Murid dapat menyatakan dan membuat pemerhatian terhadap
warna dan imbangan yang terdapat unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan kraf tembikar -
Mengenal Kraf Tradisional pada objek buatan manusia dan karya buyung.
seni dalam penghasilan kraf tembikar -
27 Tema: Objek Buatan Manusia buyung. 4.1.1 Unsur seni
4.1.1.1 Bentuk – konkrit
(24-28/7) Tajuk : Buyung. 2. Aplikasi pengetahuan dan 4.1.1.2 Jalinan - sentuh
kefahaman bahasa seni visual
Aktiviti : Tembikar – menerusi penentuan media dan 4.1.2 Prinsip rekaan
Teknik Lingkaran. teknik dalam penghasilan kraf 4.1.2.1 Imbangan – simetri
tembikar – buyung..
4.2 Aplikasi Seni:
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
PEMBELAJARAN
3. Aplikasi idea melalui pelbagai sumber, Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media,
kajian, dan teknologi dalam serta proses dan teknik dalam penghasilan gasing.
penghasilan kraf tembikar - buyung.
4.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media.
4. Apresiasi terhadap karya sendiri 4.2.2.1 Alat – tiada.
dan rakan berpandukan bahasa 4.2.2.2 Bahan – doh atau tanah liat.
seni visual, sejarah seni, dan
budaya. 4.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik dan proses dalam
penghasilan karya.
4.2.2 Teknik – lingkaran.

4.3 Ekspresi Kreatif :


Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,
kefahaman media, serta kemahiran teknik dan proses dalam
menghasilkan kraf tembikar dalam bentuk 3D.

4.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif


4.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang bersesuaian dalam
penghasilan kraf tembikar - buyung.
4.3.3 Menggunakan bahasa seni visual : bentuk, jalinan, dan
imbangan dalam penghasilan kraf tembikar - buyung.

4.4 Apresiasi Seni :


Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
dengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual.

4.4.1 Memutarkan gasing yang dihasilkan sendiri.


4.4.2 Menyatakan karya seni sendiri dan rakan secara lisan.

EMK : TMK, Kreatif dan Inovasi, Keusahawanan dan Nilai murni

Menggambar
1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni 1.1 Persepsi Estetik :
Tema : Alam Semula jadi. visual seperti garisan, rupa, bentuk, Murid dapat membuat pemerhatian dan mengetahui bahasa seni
warna, imbangan, dan kepelbagaian visual yang terdapat pada karya seni.
28 Tajuk : Bunga Kebangsaan. yang terdapat pada alam semula jadi,
dan karya seni dalam penghasilan 1.1.1 Unsur seni
(31/7-4/8) gambar menggunakan teknik resis. 1.1.1.1 Garisan – kesan lilin atau oil pastel
Aktiviti : Resis. 1.1.1.2 Rupa – hal benda.
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
PEMBELAJARAN
2. Aplikasi pengetahuan dan 1.1.1.3 Warna - sekunder.
kefahaman bahasa seni visual
menerusi penentuan media dan 1.1.2 Prinsip rekaan
teknik dalam aktiviti membuat resis. 1.1.2.1 Kontra – garisan dan warna
1.1.2.2 Harmoni – rupa dan bentuk.
3. Aplikasi pengetahuan dan
kefahaman bahasa seni visual 1.2 Aplikasi Seni :
menerusi penghasilan resis. Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media
serta proses dan teknik dalam penghasilan gambar dengan teknik
4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan resis.
rakan berpandukan bahasa seni
visual, sejarah seni, dan budaya. 1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis- jenis media dalam
penghasilan karya

1.2.1.1. Alat – berus lukisan dan palet.

1.2.1. 2 Bahan – kertas lukisan, lilin, atau oil pastel dan warna
berasaskan air.

1.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam


penghasilan karya
1.2.2.1 Teknik – resis.

1.3 Ekspresi Kreatif :


Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,
kefahaman media, serta kenahiran proses dan teknik dalam
penghasilan lukisan.

1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif


1.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam
penghasilan karya.
1.3.3 Menggunakan bahasa seni visuasl : garisan, rupa, bentuk,
warna, kontra dan harmoni dalam penghasilan karya.

1.4 Apresiasi Seni :


Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
PEMBELAJARAN
dengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual.

1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan


1.4.2 Menyatakan karya sendiri dan rakan secara lisan
1.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan

EMK: TMK, Keusahawanan, Kreativiti dan inovasi dan nilai murni

Menggambar
1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni 1.1 Persepsi Estetik :
Tema : Alam Semula jadi. visual seperti jalinan, bentuk, Murid dapat membuat pemerhatian dan mengetahui bahasa seni
29 warna, ruang, imbangan dan kesatuan visual yang terdapat pada karya seni.
Tajuk : Pokok Bunga. yang terdapat pada alam semula jadi,
(7-11/8) objek buatan manusia dan karya 1.1.1 Unsur seni
Aktiviti : Catan. catan. 1.1.1.1 Bentuk – ilusi
1.1.1.2 Jalinan – tampak
1.1.1.3 Warna - sekunder
2. Aplikasi pengetahuan dan
kefahaman bahasa seni visual 1.1.2 Prinsip rekaan
menerusi penentuan media dan 1.1.2.2 Imbangan – ruang lukis.
teknik dalam aktiviti membuat catan.

3. Aplikasi pengetahuan dan 1.2 Aplikasi Seni :


kefahaman bahasa seni visual Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media
menerusi penghasilan catan. serta proses dan teknik dalam membuat catan.

4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan 1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis- jenis media dalam
rakan berpandukan bahasa seni penghasilan karya
visual, sejarah seni, dan budaya.
1.1.2.1 Alat – berus lukisan, palet.
1.1.2.2 Bahan – kertas lukisan, warna berasaaskan air, tempera,
cat poster.

1.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam


penghasilan karya
1.2.2.1 Teknik – basah atas kering.
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
PEMBELAJARAN
1.3 Ekspresi Kreatif:
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,
kefahaman media, serta kenahiran proses dan teknik dalam
penghasilan catan.

1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif


1.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam
penghasilan lukisan
1.3.3 Menggunakan bahasa seni visuasl : jalinan, bentuk,
warna, ruang, imbangan dan kesatuan dalam penghasilan
catan.

1.4 Apresiasi Seni:


Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
dengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual.

1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan


1.4.2 Menyatakan karya sendiri dan rakan secara lisan
1.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan

EMK: TMK, Keusahawanan, Kreativiti dan inovasi dan nilai murni

1. Persepsi dan pemahaman 2.1 Persepsi Estetik :


bahasa seni visual seperti rupa, warna, Murid dapat menyatakan unsur jalinan dan warna, prinsip
imbangan, kontra, dan harmoni yang keseimbangan dan penegasan pada corak teknik lipatan dan
30 Membuat Corak dan Rekaan terdapat pada alam semula jadi dan guntingan.
karya seni dalam penghasilan corak
Tema : Objek Buatan Manusia menggunakan teknik lipatan dan 2.1.1 Unsur seni
(14-18/8) guntingan. 2.1.1.1 Rupa – organik dan geometri
Tajuk :Hiasan Dinding 2.1.1.2 Warna – primer

Aktiviti: Lipatan dan Guntingan 2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman 2.1.2 Prinsip rekaan
bahasa seni visual menerusi 2.1.2.1 Imbangan – simetri
penentuan media dan teknik dalam 2.1.2.2 Kontra – warna
aktiviti membuat corak. 2.1.2.3 Harmoni – perulangan motif
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
PEMBELAJARAN

3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman 2.2 Aplikasi Seni:


bahasa seni visual dalam penghasilan Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media,
corak lipatan dan guntingan. serta proses dan teknik dalam penghasilan gambar dengan teknik
lipatan dan guntingan.
4. Apresiasi terhadap karya sendiri .
dan rakan berpandukan bahasa 2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media
seni visual, sejarah seni dan budaya. 2.2.1.1 Alat – gunting dan pensel
2.2.1.2 Bahan – kertas lukisan, kertas warna dan gam.

2.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam


penghasilan karya.
2.2.2.1 Teknik – lipatan dan guntingan.

2.3 Ekspresi Kreatif :


Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,
kefahaman media serta kemahiran proses dan teknik dalam
penghasilan corak lipatan dan guntingan.

2.3.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif


2.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik lipatan dan guntingan
dalam penghasilan corak terancang.
2.3.3 Menggunakan bahasa seni visual : rupa, warna, imbangan,
kontra dan harmoni dalam penghasilan karya.

2.4 Apresiasi Seni :


Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
berpandukan bahasa seni visual.

2. 4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan


2.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan
2.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan

EMK :Kreativiti dan Inovasi, TMK, Keusahawanan dan Nilai murni

1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni 3.1 Persepsi Estetik:


visual seperti bentuk, ruang, imbangan Murid boleh membuat pemerhatian dan mengetahui bahasa seni
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
PEMBELAJARAN
dan harmoni yang terdapat pada alam visual dari segi bentuk, ruang, imbangan dan harmoni.
semula jadi, objek buatan manusia dan
31 Membentuk dan Membuat karya seni dalam penghasilan stabail. 3.1.1 Unsur Seni
Binaan 3.1.1.1 Bentuk - konkrit
(21-26/8) 2. Aplikasi pengetahuan dan 3.1.1.2 Ruang – susunan objek
Tema: Alam Semula jadi kefahaman bahasa seni visual
menerusi penentuan media dan 3.1.2 Prinsip rekaan
Tajuk: Haiwan teknik dalam penghasilan stabail. 3.1.2.1 Imbangan – semetri

Aktiviti: Stabail 3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman 3.2 Aplikasi Seni:


bahasa seni visual menerusi Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual,
penghasilan stabail. media, serta proses dan teknik dalam penghasilan stabail.

4. Apresiasi terhadap karya sendiri 3.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media dalam
dan rakan berpandukan bahasa penghasilan karya
seni visual, sejarah seni, dan budaya.
3.2.1.1 Alat – gunting
3.2.1.2 Bahan – pensel warna, kad manila, gam, straw, doh, botol
plastik, dan gambar daripada majalah atau salinan
fotostat.

3.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam


penghasilan karya.

3.3 Ekspresi Kreatif :


Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,
kefahaman media, serta kemahiran teknik dan proses dalam
menghasilkan stabail dalam bentuk 3D.

3.3.1 Memilih dan memanipulasikan bahan secara kreatif


3.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang bersesuaian dalam
penghasilan stabail.
3.3.3 Menggunakan bahasa seni visual : bentuk, ruang, imbangan,
dan harmoni dalam penghasilan karya.

3.4 Apresiasi Seni :


Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
PEMBELAJARAN
berpandukan bahasa seni visual.

3.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan


3.4.2 Menyatakan karya sendiri dan rakan secara lisan
3.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan

EMK : TMK, Kreativiti dan Inovasi, Keusahawanan, Nilai murni

1. Persepsi dan pemahaman 4.1 Persepsi Estetik :


bahasa seni visual seperti bentuk, Murid dapat menyatakan dan membuat pemerhatian terhadap
warna dan imbangan yang terdapat unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan gasing.
32 Mengenal Kraf Tradisional pada objek buatan manusia dan karya
seni dalam penghasilan gasing. 4.1.1 Unsur seni
(4-8/9) Tema: Objek Buatan Manusia 4.1.1.1 Bentuk – konkrit
2. Aplikasi pengetahuan dan 4.1.1.2 Warna – primer dan sekunder
Tajuk : Gasing Mudah kefahaman bahasa seni visual
menerusi penentuan media dan 4.1.2 Prinsip rekaan
Aktiviti: Gasing teknik dalam penghasilan gasing. 4.1.2.1 Imbangan – simetri

4.2 Aplikasi Seni:


3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media,
bahasa seni visual menerusi penghasilan serta proses dan teknik dalam penghasilan gasing.
gasing.

4. Apresiasi terhadap karya sendiri 4.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media.
dan rakan berpandukan bahasa 4.2.2.1 Alat – gunting
seni visual, sejarah seni, dan 4.2.2.2 Bahan – gambar salinan fotostat rupa bulatan pada kertas
budaya. A4, box board, gam, lidi sate, dan krayon atau
pensel warna.

4.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik dan proses dalam


penghasilan karya.

4.3 Ekspresi Kreatif :


Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,
kefahaman media, serta kemahiran teknik dan proses dalam
menghasilkan karya seni dalam bentuk 3D.
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
PEMBELAJARAN

4.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif


4.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang bersesuaian dalam
penghasilan gasing.
4.3.3 Menggunakan bahasa seni visual : bentuk, warna, dan
imbangan dalam penghasilan gasing.

4.4 Apresiasi Seni :


Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
dengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual.

4.4.1 Memutarkan gasing yang dihasilkan sendiri.


4.4.2 Menyatakan karya seni sendiri dan rakan secara lisan.
4.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan.

EMK : TMK, Kreatif dan Inovasi, Keusahawanan dan Nilai murni

1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni 1.1 Persepsi Estetik :


Menggambar visual seperti garisan, rupa, bentuk, Murid dapat membuat pemerhatian dan mengetahui bahasa seni
warna, imbangan, dan kepelbagaian visual yang terdapat pada karya seni.
33 Tema : Objek Buatan Manusia yang terdapat pada alam semula jadi,
objek buatan manusia dan karya
(11-15/9) Tajuk : Rumahku lukisan.

Aktiviti : Lukisan 2. Aplikasi pengetahuan dan 1.1.1 Unsur seni


kefahaman bahasa seni visual 1.1.1.1 Garisan – selari dan bersilang.
menerusi penentuan media dan 1.1.1.2 Rupa – organik dan geometrik.
teknik dalam aktiviti membuat lukisan. 1.1.1.3 Bentuk – ilusi
1.1.1.4 Warna – primer dan sekunder

3. Aplikasi pengetahuan dan 1.1.2 Prinsip rekaan


kefahaman bahasa seni visual 1.1.2.2 imbangan – simetri
menerusi penghasilan lukisan. 1.1.2.3 Kepelbagaian – rupa dan garisan

4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan 1.2 Aplikasi Seni :


rakan berpandukan bahasa seni Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media
visual, sejarah seni, dan budaya. serta proses dan teknik dalam membuat lukisan.
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
PEMBELAJARAN

1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis- jenis media dalam


penghasilan karya

1.1.2.1 Alat – tiada


1.1.2.2 Bahan – kertas lukisan, pensel, pensel warna, atau oil
pastel

1.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam


penghasilan karya
1.2.2.1 Teknik – garisan selari atau garisan bersilang

1.3 Ekspresi Kreatif:


Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,
kefahaman media, serta kenahiran proses dan teknik dalam
penghasilan lukisan.

1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif

1.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam


penghasilan lukisan

1.3.3 Menggunakan bahasa seni visuasl : rupa, bentuk, warna,


imbangan, dan kepelbagaian dalam penghasilan lukisan.

1.4 Apresiasi Seni:


Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
dengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual.

1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan


1.4.2 Menyatakan karya sendiri dan rakan secara lisan
1.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan

EMK: TMK, Keusahawanan, Kreativiti dan inovasi dan nilai murni

Menggambar 1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni 1.1 Persepsi Estetik :


visual seperti garisan, rupa, bentuk, Murid dapat menghasilkan gambar menggunakan media kering
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
PEMBELAJARAN
Tema : Objek Buatan Manusia warna, imbangan, dan kepelbagaian dengan teknik gosokan yang menekankan aspek jalinan.
yang terdapat pada alam semula jadi,
34 Tajuk : Pasu Bunga objek buatan manusia dan karya 1.1.1 Unsur seni
menggambar teknik gosokan. 1.1.1.1 Garisan – selari dan bersilang.
(18-22/9)
Aktiviti : Gosokan 2. Aplikasi pengetahuan dan 1.1.2 Prinsip rekaan
kefahaman bahasa seni visual 1.1.2.1 Kontra – jalinan
menerusi penentuan media dan 1.1.2.2 Kepelbagaian – jalinan dan ton warna
teknik dalam aktiviti menggambar
teknik gosokan. 1.2 Aplikasi Seni :
Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media
3. Aplikasi pengetahuan dan serta proses dan teknik dalam penghasilan gambar dengan
kefahaman bahasa seni visual gosokan.
menerusi penghasilan gambar.
1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis- jenis media dalam
4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan penghasilan karya
rakan berpandukan bahasa seni
visual, sejarah seni, dan budaya. 1.1.2.1 Alat – pelbagai jenis permukaan berjalinan
1.1.2.2 Bahan – kertas lukisan, pensel dan pensel warna.

1.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam


penghasilan karya
1.2.2.1 Teknik – gosokan.

1.3 Ekspresi Kreatif :


Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,
kefahaman media, serta kenahiran proses dan teknik dalam
penghasilan lukisan.

1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif


1.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam
penghasilan karya.
1.3.3 Menggunakan bahasa seni visuasl : jalinan, kontra, warna,
dan kepelbagaian dalam penghasilan karya.

1.4 Apresiasi Seni :


Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
PEMBELAJARAN
dengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual.

1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan


1.4.2 Menyatakan karya sendiri dan rakan secara lisan
1.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan

EMK: TMK, Keusahawanan, Kreativiti dan inovasi dan nilai murni

35 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KEDUA 2012 ( BULAN OGOS )

(25-29/9)

1. Persepsi dan pemahaman 2.1 Persepsi Estetik :


bahasa seni visual seperti rupa, warna, Murid dapat menyatakan unsur jalinan dan warna, prinsip
imbangan, kontra, dan harmoni yang keseimbangan dan penegasan pada corak teknik lipatan dan
terdapat pada alam semula jadi dan guntingan.
36 Membuat Corak dan Rekaan karya seni dalam penghasilan corak
menggunakan teknik lipatan dan 2.1.1 Unsur seni
(2-6/10) Tema : Objek Buatan Manusia guntingan. 2.1.1.1 Rupa – organik dan geometri
2.1.1.2 Warna – primer
Tajuk :Hiasan Dinding 2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman
bahasa seni visual menerusi 2.1.2 Prinsip rekaan
Aktiviti: Lipatan dan Guntingan penentuan media dan teknik dalam 2.1.2.1 Imbangan – simetri
aktiviti membuat corak. 2.1.2.2 Kontra – warna
2.1.2.3 Harmoni – perulangan motif

3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman 2.2 Aplikasi Seni:


bahasa seni visual dalam penghasilan Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media,
corak lipatan dan guntingan. serta proses dan teknik dalam penghasilan gambar dengan teknik
lipatan dan guntingan.
.
4. Apresiasi terhadap karya sendiri 2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media
dan rakan berpandukan bahasa 2.2.1.1 Alat – gunting dan pensel
seni visual, sejarah seni dan budaya. 2.2.1.2 Bahan – kertas lukisan, kertas warna dan gam.

2.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam


penghasilan karya.
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
PEMBELAJARAN
2.2.2.1 Teknik – lipatan dan guntingan.

2.3 Ekspresi Kreatif :


Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,
kefahaman media serta kemahiran proses dan teknik dalam
penghasilan corak lipatan dan guntingan.

2.3.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif


2.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik lipatan dan guntingan
dalam penghasilan corak terancang.
2.3.3 Menggunakan bahasa seni visual : rupa, warna, imbangan,
kontra dan harmoni dalam penghasilan karya.

2.4 Apresiasi Seni :


Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
berpandukan bahasa seni visual.

2. 4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan


2.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan
2.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan

EMK :Kreativiti dan Inovasi, TMK, Keusahawanan dan Nilai murni

37
1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni 3.1 Persepsi Estetik:
(9-13/10) visual seperti bentuk, ruang, imbangan Murid boleh membuat pemerhatian dan mengetahui bahasa seni
dan harmoni yang terdapat pada alam visual dari segi bentuk, ruang, imbangan dan harmoni.
semula jadi, objek buatan manusia dan
Membentuk dan Membuat karya seni dalam penghasilan stabail. 3.1.1 Unsur Seni
Binaan 3.1.1.1 Bentuk - konkrit
2. Aplikasi pengetahuan dan 3.1.1.2 Ruang – susunan objek
Tema: Alam Semula jadi kefahaman bahasa seni visual
menerusi penentuan media dan 3.1.2 Prinsip rekaan
Tajuk: Haiwan teknik dalam penghasilan stabail. 3.1.2.1 Imbangan – semetri

Aktiviti: Stabail 3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman 3.2 Aplikasi Seni:


MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
PEMBELAJARAN
bahasa seni visual menerusi Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual,
penghasilan stabail. media, serta proses dan teknik dalam penghasilan stabail.

4. Apresiasi terhadap karya sendiri 3.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media dalam
dan rakan berpandukan bahasa penghasilan karya
seni visual, sejarah seni, dan budaya.
3.2.1.1 Alat – gunting
3.2.1.2 Bahan – pensel warna, kad manila, gam, straw, doh, botol
plastik, dan gambar daripada majalah atau salinan
fotostat.

3.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam


penghasilan karya.

3.3 Ekspresi Kreatif :


Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,
kefahaman media, serta kemahiran teknik dan proses dalam
menghasilkan stabail dalam bentuk 3D.

3.3.1 Memilih dan memanipulasikan bahan secara kreatif


3.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang bersesuaian dalam
penghasilan stabail.
3.3.3 Menggunakan bahasa seni visual : bentuk, ruang, imbangan,
dan harmoni dalam penghasilan karya.

3.4 Apresiasi Seni :


Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
berpandukan bahasa seni visual.

3.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan


3.4.2 Menyatakan karya sendiri dan rakan secara lisan

3.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan

EMK : TMK, Kreativiti dan Inovasi, Keusahawanan, Nilai murni


MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
PEMBELAJARAN
1. Persepsi dan pemahaman 4.1 Persepsi Estetik :
38 bahasa seni visual seperti bentuk, Murid dapat menyatakan dan membuat pemerhatian terhadap
warna dan imbangan yang terdapat unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan gasing.
(16-20/10) pada objek buatan manusia dan karya
Mengenal Kraf Tradisional seni dalam penghasilan gasing. 4.1.1 Unsur seni
4.1.1.1 Bentuk – konkrit
Tema: Objek Buatan Manusia 2. Aplikasi pengetahuan dan 4.1.1.2 Warna – primer dan sekunder
kefahaman bahasa seni visual
menerusi penentuan media dan 4.1.2 Prinsip rekaan
teknik dalam penghasilan gasing. 4.1.2.1 Imbangan – simetri
Tajuk : Gasing Mudah
3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman 4.2 Aplikasi Seni:
Aktiviti: Gasing bahasa seni visual menerusi Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media,
penghasilan gasing. serta proses dan teknik dalam penghasilan gasing.

4. Apresiasi terhadap karya sendiri 4.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media.
dan rakan berpandukan bahasa 4.2.2.1 Alat – gunting
seni visual, sejarah seni, dan 4.2.2.2 Bahan – gambar salinan fotostat rupa bulatan pada kertas
budaya. A4, box board, gam, lidi sate, dan krayon atau
pensel warna.

4.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik dan proses dalam


penghasilan karya.

4.3 Ekspresi Kreatif :


Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,
kefahaman media, serta kemahiran teknik dan proses dalam
menghasilkan karya seni dalam bentuk 3D.

4.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif


4.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang bersesuaian dalam
penghasilan gasing.
4.3.3 Menggunakan bahasa seni visual : bentuk, warna, dan
imbangan dalam penghasilan gasing.

4.4 Apresiasi Seni :


MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
PEMBELAJARAN
Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
dengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual.

4.4.1 Memutarkan gasing yang dihasilkan sendiri.


4.4.2 Menyatakan karya seni sendiri dan rakan secara lisan.
4.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan.

EMK : TMK, Kreatif dan Inovasi, Keusahawanan dan Nilai murni

Menggambar

Tema : Alam Semula jadi. 1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni 1.1 Persepsi Estetik :
visual seperti jalinan, bentuk, Murid dapat membuat pemerhatian dan mengetahui bahasa seni
Tajuk : Pokok Bunga. warna, ruang, imbangan dan kesatuan visual yang terdapat pada karya seni.
yang terdapat pada alam semula jadi,
39 Aktiviti : Catan. objek buatan manusia dan karya 1.1.1 Unsur seni
catan. 1.1.1.1 Bentuk – ilusi
(23-27/10) 1.1.1.2 Jalinan – tampak
2. Aplikasi pengetahuan dan 1.1.1.3 Warna - sekunder
kefahaman bahasa seni visual
menerusi penentuan media dan 1.1.2 Prinsip rekaan
teknik dalam aktiviti membuat catan. 1.1.2.2 Imbangan – ruang lukis.

3. Aplikasi pengetahuan dan 1.2 Aplikasi Seni :


kefahaman bahasa seni visual Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media
menerusi penghasilan catan. serta proses dan teknik dalam membuat catan.

4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan 1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis- jenis media dalam
rakan berpandukan bahasa seni penghasilan karya
visual, sejarah seni, dan budaya.
1.1.2.1 Alat – berus lukisan, palet.
1.1.2.2 Bahan – kertas lukisan, warna berasaaskan air, tempera,
cat poster.

1.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam


penghasilan karya
1.2.2.1 Teknik – basah atas kering.
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
PEMBELAJARAN

1.3 Ekspresi Kreatif:


Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,
kefahaman media, serta kenahiran proses dan teknik dalam
penghasilan catan.

1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif


1.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam
penghasilan lukisan
1.3.3 Menggunakan bahasa seni visuasl : jalinan, bentuk,
warna, ruang, imbangan dan kesatuan dalam penghasilan
catan.

1.4 Apresiasi Seni:


Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
dengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual.

1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan


1.4.2 Menyatakan karya sendiri dan rakan secara lisan
1.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan

EMK: TMK, Keusahawanan, Kreativiti dan inovasi dan nilai murni

.
1. Persepsi dan pemahaman 2.1 Persepsi Estetik :
40 bahasa seni visual seperti garisan, Murid dapat menyatakan dan membuat pemerhatian terhadap
warna, jalinan, ritma dan pergerakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan corak teknik
(30/10- serta kepelbagaian yang terdapat tiupan.
3/11) Membuat Corak dan Rekaan pada alam semula jadi dan karya seni
dalam penghasilan corak teknik tiupan. 2.1.1 Unsur seni
Tema : Alam Semula jadi 2.1.1.1 Garisan – pelbagai jenis garisan.
2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman 2.1.1.2 Warna – sekunder
Tajuk : Hiasan Bingkai Gambar. bahasa seni visual menerusi 2.1.1.3 Jalinan - tampak
penentuan media dan teknik dalam
Aktiviti : Tiupan. aktiviti membuat corak. 2.1.2 Prinsip rekaan
2.1.2.1 Ritma dan pergerakan – garisan pelbagai arah.
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
PEMBELAJARAN

3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman 2.1.2.2 Kepelbagaian – warna, garisan dan jalinan.
bahasa seni visual menerusi
penghasilan corak. 2.2 Aplikasi Seni:
Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media,
4. Apresiasi terhadap karya sendiri serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik tiupan.
dan rakan berpandukan bahasa .
seni visual, sejarah seni dan budaya. 2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media
2.2.1.1 Alat – berus lukisan, palet, straw dan surat khabar.
2.2.1.2 Bahan – gam, kertas lukisan, dan warna berasaskan air.

2.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam


penghasilan karya.
2.2.2.1 Teknik – tiupan.

2.3 Ekspresi Kreatif :


Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,
kefahaman media serta kemahiran proses dan teknik dalam
penghasilan corak tiupan.

2.3.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif


2.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik cetakan dalam
penghasilan corak.
2.3.3 Menggunakan bahasa seni visual : garisan, warna, jalinan,
irama dan pergerakan dalam penghasilan karya.

2.4 Apresiasi Seni :


Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
berpandukan bahasa seni visual.

2. 4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan


2.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan
2.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan

EMK :Kreativiti dan Inovasi, TMK, Keusahawanan dan Nilai murni

Menggambar 1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni 1.1 Persepsi Estetik :


MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
PEMBELAJARAN
41 visual seperti jalinan, bentuk, Murid dapat membuat pemerhatian dan mengetahui bahasa seni
Tema : Alam Semula jadi. warna, ruang, imbangan dan kesatuan visual yang terdapat pada karya seni.
(6-10/11) yang terdapat pada alam semula jadi,
Tajuk : Pokok Bunga. objek buatan manusia dan karya 1.1.1 Unsur seni
catan. 1.1.1.1 Bentuk – ilusi
Aktiviti : Catan. 1.1.1.2 Jalinan – tampak
2. Aplikasi pengetahuan dan 1.1.1.3 Warna - sekunder
kefahaman bahasa seni visual
menerusi penentuan media dan 1.1.2 Prinsip rekaan
teknik dalam aktiviti membuat catan. 1.1.2.2 Imbangan – ruang lukis.

3. Aplikasi pengetahuan dan


kefahaman bahasa seni visual 1.2 Aplikasi Seni :
menerusi penghasilan catan. Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media
serta proses dan teknik dalam membuat catan.
4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan
rakan berpandukan bahasa seni 1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis- jenis media dalam
visual, sejarah seni, dan budaya. penghasilan karya

1.1.2.1 Alat – berus lukisan, palet.


1.1.2.2 Bahan – kertas lukisan, warna berasaaskan air, tempera,
cat poster.

1.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam


penghasilan karya
1.2.2.1 Teknik – basah atas kering.

1.3 Ekspresi Kreatif:


Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,
kefahaman media, serta kenahiran proses dan teknik dalam
penghasilan catan.

1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif


1.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam
penghasilan lukisan

1.3.3 Menggunakan bahasa seni visuasl : jalinan, bentuk,


warna, ruang, imbangan dan kesatuan dalam penghasilan
catan.
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
PEMBELAJARAN

1.4 Apresiasi Seni:


Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
dengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual.

1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan


1.4.2 Menyatakan karya sendiri dan rakan secara lisan
1.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan

EMK: TMK, Keusahawanan, Kreativiti dan inovasi dan nilai murni

1. Persepsi dan pemahaman 2.1 Persepsi Estetik :


bahasa seni visual seperti rupa, warna, Murid dapat menyatakan unsur jalinan dan warna, prinsip
imbangan, kontra, dan harmoni yang keseimbangan dan penegasan pada corak teknik lipatan dan
Membuat Corak dan Rekaan terdapat pada alam semula jadi dan guntingan.
42 karya seni dalam penghasilan corak
Tema : Objek Buatan Manusia menggunakan teknik lipatan dan 2.1.1 Unsur seni
(13-17/11) guntingan. 2.1.1.1 Rupa – organik dan geometri
Tajuk :Hiasan Dinding 2.1.1.2 Warna – primer

Aktiviti: Lipatan dan Guntingan 2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman 2.1.2 Prinsip rekaan
bahasa seni visual menerusi 2.1.2.1 Imbangan – simetri
penentuan media dan teknik dalam 2.1.2.2 Kontra – warna
aktiviti membuat corak. 2.1.2.3 Harmoni – perulangan motif

3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman 2.2 Aplikasi Seni:


bahasa seni visual dalam penghasilan Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media,
corak lipatan dan guntingan. serta proses dan teknik dalam penghasilan gambar dengan teknik
lipatan dan guntingan.
4. Apresiasi terhadap karya sendiri .
dan rakan berpandukan bahasa 2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media
seni visual, sejarah seni dan budaya. 2.2.1.1 Alat – gunting dan pensel.

2.2.1.2 Bahan – kertas lukisan, kertas warna dan gam.

2.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam


MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
PEMBELAJARAN
penghasilan karya.
2.2.2.1 Teknik – lipatan dan guntingan.

2.3 Ekspresi Kreatif :


Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,
kefahaman media serta kemahiran proses dan teknik dalam
penghasilan corak lipatan dan guntingan.

2.3.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif


2.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik lipatan dan guntingan
dalam penghasilan corak terancang.
2.3.3 Menggunakan bahasa seni visual : rupa, warna, imbangan,
kontra dan harmoni dalam penghasilan karya.

2.4 Apresiasi Seni :


Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
berpandukan bahasa seni visual.

2. 4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan


2.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan
2.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan

EMK :Kreativiti dan Inovasi, TMK, Keusahawanan dan Nilai murni

Membentuk dan Membuat 1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni 3.1 Persepsi Estetik:
43 Binaan visual seperti bentuk, ruang, imbangan Murid boleh membuat pemerhatian dan mengetahui bahasa seni
dan harmoni yang terdapat pada alam visual dari segi bentuk, ruang, imbangan dan harmoni.
(20-24/11) Tema: Alam Semula jadi semula jadi, objek buatan manusia dan
karya seni dalam penghasilan stabail. 3.1.1 Unsur Seni
Tajuk: Haiwan Bersayap 3.1.1.1 Bentuk - konkrit
2. Aplikasi pengetahuan dan 3.1.1.2 Ruang – susunan objek
Aktiviti: Stabail kefahaman bahasa seni visual
menerusi penentuan media dan 3.1.2 Prinsip rekaan
teknik dalam penghasilan stabail. 3.1.2.1 Imbangan – semetri

3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman


MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
PEMBELAJARAN
bahasa seni visual menerusi 3.2 Aplikasi Seni:
penghasilan stabail. Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual,
media, serta proses dan teknik dalam penghasilan stabail.
4. Apresiasi terhadap karya sendiri
dan rakan berpandukan bahasa 3.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media dalam
seni visual, sejarah seni, dan budaya. penghasilan karya

3.2.1.1 Alat – gunting


3.2.1.2 Bahan – pensel warna, kad manila, gam, straw, doh, botol
plastik, dan gambar daripada majalah atau salinan
fotostat.

3.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam


penghasilan karya.

3.3 Ekspresi Kreatif :


Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,
kefahaman media, serta kemahiran teknik dan proses dalam
menghasilkan stabail dalam bentuk 3D.

3.3.1 Memilih dan memanipulasikan bahan secara kreatif


3.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang bersesuaian dalam
penghasilan stabail.
3.3.3 Menggunakan bahasa seni visual : bentuk, ruang, imbangan,
dan harmoni dalam penghasilan karya.

3.4 Apresiasi Seni :


Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
berpandukan bahasa seni visual.

3.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan


3.4.2 Menyatakan karya sendiri dan rakan secara lisan
3.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan

EMK : TMK, Kreativiti dan Inovasi, Keusahawanan, Nilai murni

1. Persepsi dan pemahaman 4.1 Persepsi Estetik :


MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
PEMBELAJARAN
Mengenal Kraf Tradisional bahasa seni visual seperti bentuk, Murid dapat menyatakan dan membuat pemerhatian terhadap
warna dan imbangan yang terdapat unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan gasing.
Tema: Objek Buatan Manusia pada objek buatan manusia dan karya
44 seni dalam penghasilan gasing. 4.1.1 Unsur seni
Tajuk : Gasing Mudah 4.1.1.1 Bentuk – konkrit
2. Aplikasi pengetahuan dan 4.1.1.2 Warna – primer dan sekunder
Aktiviti: Gasing kefahaman bahasa seni visual
menerusi penentuan media dan 4.1.2 Prinsip rekaan
teknik dalam penghasilan gasing. 4.1.2.1 Imbangan – simetri

3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman 4.2 Aplikasi Seni:


bahasa seni visual menerusi Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media,
penghasilan gasing. serta proses dan teknik dalam penghasilan gasing.

4. Apresiasi terhadap karya sendiri 4.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media.
dan rakan berpandukan bahasa 4.2.2.1 Alat – gunting
seni visual, sejarah seni, dan 4.2.2.2 Bahan – gambar salinan fotostat rupa bulatan pada kertas
budaya. A4, box board, gam, lidi sate, dan krayon atau
pensel warna.

4.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik dan proses dalam


penghasilan karya.

4.3 Ekspresi Kreatif :


Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,
kefahaman media, serta kemahiran teknik dan proses dalam
menghasilkan karya seni dalam bentuk 3D.

4.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif


4.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang bersesuaian dalam
penghasilan gasing.

4.3.3 Menggunakan bahasa seni visual : bentuk, warna, dan


imbangan dalam penghasilan gasing.

4.4 Apresiasi Seni :


Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
dengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual.

4.4.1 Memutarkan gasing yang dihasilkan sendiri.


MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
PEMBELAJARAN
4.4.2 Menyatakan karya seni sendiri dan rakan secara lisan.
4.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan.

EMK : TMK, Kreatif dan Inovasi, Keusahawanan dan Nilai murni

Menggambar
1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni 1.1 Persepsi Estetik :
Tema : Objek Buatan Manusia visual seperti garisan, rupa, bentuk, Murid dapat menghasilkan gambar menggunakan media kering
warna, imbangan, dan kepelbagaian dengan teknik gosokan yang menekankan aspek jalinan.
Tajuk : Pasu Bunga yang terdapat pada alam semula jadi,
45 objek buatan manusia dan karya 1.1.1 Unsur seni
menggambar teknik gosokan. 1.1.1.1 Garisan – selari dan bersilang.
Aktiviti : Gosokan
2. Aplikasi pengetahuan dan 1.1.2 Prinsip rekaan
kefahaman bahasa seni visual 1.1.2.1 Kontra – jalinan
menerusi penentuan media dan
teknik dalam aktiviti menggambar 1.1.2.2 Kepelbagaian – jalinan dan ton warna
teknik gosokan.

3. Aplikasi pengetahuan dan 1.2 Aplikasi Seni :


kefahaman bahasa seni visual Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media
menerusi penghasilan gambar. serta proses dan teknik dalam penghasilan gambar dengan
gosokan.
4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan
rakan berpandukan bahasa seni 1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis- jenis media dalam
visual, sejarah seni, dan budaya. penghasilan karya

1.1.2.1 Alat – pelbagai jenis permukaan berjalinan

1.1.2.2 Bahan – kertas lukisan, pensel dan pensel warna.

1.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam


penghasilan karya

1.2.2.1 Teknik – gosokan.

1.3 Ekspresi Kreatif :


MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
PEMBELAJARAN
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,
kefahaman media, serta kenahiran proses dan teknik dalam
penghasilan lukisan.

1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif

1.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam


penghasilan karya.

1.3.3 Menggunakan bahasa seni visuasl : jalinan, kontra, warna,


dan kepelbagaian dalam penghasilan karya.

1.4 Apresiasi Seni :


Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
dengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual.

1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan

1.4.2 Menyatakan karya sendiri dan rakan secara lisan

1.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan

EMK: TMK, Keusahawanan, Kreativiti dan inovasi dan nilai murni

1. Persepsi dan pemahaman 2.1 Persepsi Estetik :


bahasa seni visual seperti rupa, warna, Murid dapat menyatakan unsur rupa dan warna, prinsip
imbangan, kontra, dan harmoni yang keseimbangan pada corak rekaan.
46 Membuat Corak dan Rekaan terdapat pada alam semula jadi dan
karya seni dalam penghasilan corak 2.1.1 Unsur seni
Tema : Alam Semula jadi menggunakan teknik cetakan.
2.1.1.1 Rupa – organik atau geometri
Tajuk : Corak Pembalut Hadiah 2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman
bahasa seni visual menerusi 2.1.1.2 Warna – primer
Aktiviti : Cetakan penentuan media dan teknik dalam
aktiviti membuat corak. 2.1.2 Prinsip rekaan
2.1.2.1 Harmoni – perulangan motif
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
PEMBELAJARAN
3. Penzahiran idea melalui pelbagsi
sumber, kajian, dan teknologi dalam
membuat corak. 2.2 Aplikasi Seni:
Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media,
4. Apresiasi terhadap karya sendiri serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik cetakan.
dan rakan berpandukan bahasa .
seni visual, sejarah seni dan budaya. 2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media

2.2.1.1 Alat – bongkah kayu, tali parcel, berus lukisan, palet dan
surat khabar.

2.2.1.2 Bahan – gam UHU, kertas lukisan, dan warna air.

2.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam


penghasilan karya.

2.2.2.1 Teknik – cetakan.

2.3 Ekspresi Kreatif :


Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,
kefahaman media serta kemahiran proses dan teknik dalam
penghasilan corak cetakan.

2.3.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif

2.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik cetakan dalam


penghasilan corak.

2.3.3 Menggunakan bahasa seni visual : rupa, warna, imbangan,


kontra dan harmoni dalam penghasilan karya.

2.4 Apresiasi Seni :


Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
berpandukan bahasa seni visual.

2. 4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan


MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
PEMBELAJARAN

2.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan

2.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan

EMK :Kreativiti dan Inovasi, TMK, Keusahawanan dan Nilai murni

47 & 48 CUTI SEMESTER AKHIR TAHUN 2012

Disediakan oleh :

Cik Fawziziah Lani


Guru Dunia Seni Visual
Tahun 2