Anda di halaman 1dari 1

Chương 1: xem và làm các bài số 2, 3, 7, 13, 15, 23.

Chương 2: 6, 10,15, 16, 20, 28, 31, 32, 42, 48, 49.

Chương 3: 6, 9, 18, 21, 24, 29, 42, 49, 54, 58, 63, 65.

Chương 4: 18, 25, 28, 29, 32, 38, 43, 58

Chương 5: 3, 8, 18, 20, 28, 31, 34, 45, 56, 61

Chương 6: 3, 22, 23, 30, 34, 37, 47, 53

Chương 7: 17, 24, 27, 36, 39, 45, 49, 52

Chương 8: 17, 18, 19, 27, 28, 29, 36, 37, 39, 41, 50, 51, 56, 60

Chương 9: 7, 19, 20, 22, 33, 38, 39, 44, 64, 65, 66, 73

Chương 10: 13, 16, 32, 34, 37, 42, 43

Chương 13: 20, 23 24, 25, 26

Chương 14: 8, 9, 15, 17, 20, 21, 23, 33, 38

(110 bài)