Anda di halaman 1dari 10

Topik 1: Psikososial, Sejarah & berdasarkan sikap individu &

Perbandingan Teori Pendidikan Luar diaplikasi dlm kajian rekreasi


dan PL: Alp et al (2006).
Definisi dan Konsep yang pelbagai
(a) Teori psiko sosial PL (c) Teori kepelbagaian kecerdasan
- PL merupakan pengalaman di - Howard Gardner (1983)-
alam luar utk mendidik & kecerdasan ialah kebolehan
m’bangunkan insan (outdoor untuk menyelesaikan masalah/
institut) mencipta barangan yang
- Menarik perhatian kepada bernilai dalam lingkungan satu/
penggunaan deria audio, visual, lbh latar budaya.
rasa, sentuhan & bau utk - Rumus sbg: kebolehan
pemerhatian & pemahaman. menyelesaikan masalah;
- Menyentuh 3 domain kebolehan membuat sesuatu/
pembelajaran: pengetahuan, menawarkan perkhidmatan yg
kemahiran, sikap. bernilai
- Satu perantaraan yg memberi - Jenis2 kepelbagaian
peluang utk pendidikan xformal kecerdasan:
mengenai perkembangan Koecerdasan verbal-
kendiri & sosial. linguistik
- Satu cara pengkayaan Koecerdasan logik-
kurikulum, di mana proses matematik
pembelajaran berlaku di alam o Kecerdasan visual- ruang
luar. o Kecerdasan kinestetik
o Kecerdasan muzik
(b) Teori perubahan sikap & tingkah o Kecerdasan interpersonal
laku o Kecerdasan intrapersonal
- Fishbein & Ajzen (1975) o kecerdasan naturalis (alam sekitar)
- Perubahan sikap manusia o kecergasan eksistensialism
disebabkan o pengalaman/
pengaruh sosio demografi,
sikap & keinginan individu utk (d) Teori motivasi pencapaian
berubah. - Melibatkan proses desakan
- Sikap keinginan tingkah dalaman yg berlaku dlm
laku kalangan individu dgn
- Pengalaman lampau: matlamat bagi mendapatkan
pengetahuan sedia ada, kepuasan dan utk berjaya.
kepercayaan diri - Model McClelland dan
- Sosio demografi: budaya Atkinson (1961): individu yg
masyarakat, umur mempunyai motivasi
- Mempunyai nilai kepercayaan pencapaian tinggi mampu
individu thdp sesuatu perkara. melakukan sesuatu tugas dgn
- Kepercayaan kemudiannya baik.
mendorong pembentukan - Teori self efficacy oleh bandura:
sikap individu terhadap perkara pertimbangan seseorang
tersebut. cth: alam sekitar mengenai kemampuannya
- Sikap akan mempengaruhi mengelola dan melaksana
keinginan individu utk tindakan yg erlu utk mencapai
megetahui dgn lbh lanjut ttg prestasi yang ditetapkan.
alam sekitar.
- Bandura: sumber yang
- Keinginan seterusnya
menyumbang kpd efikasi
mempengaruhi penglibatan
kendiri: penguasaan
(perubahan TL).
pengalaman, pengalaman
- Teori ini berkesan dlm
lampau, pemujukan scr lisan,
menjangka TL sebenar
keadaan fisiologi.
- Individu yg mempunyai efikasi - kemahiran lokomotor dan bukan
kendiri yg tinggi,lazimnya akan lokomotor
berusaha, kekal lama dan - perkembangan kemahiran
mencapai tahap pencapaian - kecergasan
tinggi. Model empat lapis Brick Wall pemimpin PL- Simon Priest 2005
(e) Teori dinamika kumpulan &lain
- Dinamika kumpulan ialah - kemahiran asas
kajian/ pembelajaran - kemahiran teknikal (hard skills) cth:
mengenai kumpulan, ikhtiar hidup
pemprosesan sesebuah - kemahiran insaniah (soft skills):
kumpulan. kemahiran generik yg merentasi
- Berkait dgn bidang psikologi pelbagai domain pembelajaran
dan sosiologi. merangkumi aspek keperibadian dan
kerja berkumpulan. Cth: kemahiran
komunikasi, pemikiran kritis,
Topik 2: Falsafah & Model Pendidikan kemahiran kerja berpasukan,
Luar kemahiran kepimpinan, moral, etika
professional
Definisi: aktiviti fizikal yg berlaku di luar - kemahiran meta: TL ditakrifkan sbg
kertas serta mempunyai kurikulum yg proses pemikiran yg terlibat sebelum
terancang dgn rapi serta mengambil kira individu melakukan sesuatu tindakan.
aspek keselamatan & pendidikan
(psikomotor, kognitif, afektif) sbg Model konseptual aktiviti rekreasi dan
komponen utama. pendidikan luar Ewert 2014
Ciri2: PL berlaku apabila segolongan - merujuk kpd kemahiran pengurus utk
peserta menyertai aktiviti lasak dlm merancang, melaksana dan menilai
keadaan alam semula jadi yg sebenar. Mrk sekali gus memperbaiki sesuatu
menggunakan persekitaran utk program yg telah dirancang
menyelesaikan masalah. - mempunyai wawasan dan matlamat
yg ingin dicapai, merancang strategi
Objekif: yg bersesuaian utk mencapai
- Membina ketahanan fizikal wawasan tersebut, melaksanakan
- Pendidikan, ilmu, disiplin, badan aktiviti dgn pengawalan yg baik dan
uniform, ilmu perkhemahan & lain2 sistematik seterusnya melaksanakan
- Ubah corak pembelajaran di luar kelas proses penilaian utk penambahbaikan
- Membentuk perpaduan program tersebut pada masa hadapan.
- Mengasah kepimpinan - Kemahiran konseptual boleh dikuasai
- Kepercayaan terhadap kewujudan dengan baik oleh pengurus sukan
pencipta alam melalui pembelajaran dan
- Pembentukan sahsiah diri pengalaman keterlibatan dalam
pelbagai aktiviti kesenggangan dan
Konsep: rekreasi.
- Proses bermuhasabah diri dan tidak
Aspek kognitif- pengetahuan, keupayaan
mudah berpuas hati. Melalui proses ini,
berfikir, elemen pendidikan, kreativiti,
pengurus sukan tersebut akan
kebolehan, pengamatan, pengukuhan. senantiasa berfikir dan merancang
Aspek psikomotor- pergerakan, kekuatan, untuk mencari jalan yang lebih efisien
kelenturan, daya tahan kardiovaskular, bagi melaksanakan pelbagai program
kesenggangan dan rekreasi yang lebih
otot, ketangkasan, kepantasan. baik dari program sebelumnya.
Fokus aktiviti:
- imej tubuh
- kawalan objek
- orientasi ruang
Topik 3: Kemahiran Insaniah & - Kurang berstruktur
Kemahiran Meta - Kecondongansemantik
- Kaya semantik
- kemahiran mengajar dan - Masalah celik akal
menyampaikan o Proses penyelesaian masalah
- kemahiran interpersonal - Menyedari masalah
o aspek hubungan antara individu - Memahami masalah
dgn org lain. - Meneroka pilihan2
o Merangkumi aspek pengurusan
penyelesaian
tingkah laku, pemikiran, emosi. - Meninjau kesan akibat pilihan
3o elemen: kemahiran - Memilih pilihan terbaik
berkomunikasi, kemahiran o Strategi penyelesaian masalah
kepimpinan dan kemahiran - Algoritma (langkah demi
berpasukan. langkah)
Memobina kecekapan - Heuristik (jalan pintas)
berkomunikasi dah memegang - Sub matlamat (memecah
tanggungjawab sosial. masalah yg kompleks)
o Terdapat 6 ciri: - kemahiran mengurus dan mengelola
- Memainkan peranan dgn betul - stail kepimpinan transformasional,
dan memberi sumbangan situational dan fleksibel
- Kebolehanmemberi tunjuk ajar - kemahiran membuat pertimbangan
- Kebolehan memimpin - kemahiran membuat keputusan
- Kebolehan berunding dan o satu proses mental di mana
menyelesaikan masalah seseorang itu bertindak utk memilih
- Kemahiran bekerja dgn atu pilihan yg terbaik drp beberapa
persekitaran pelbagai bilihan yg ada berdasarkan tujuan
- Penyesuaian diri dlm sistem dan kriteria tertentu
sosial.
- komunikasi yang berkesan GAYA KEPIMPINAN
oditakrifkan sbg pemindahan - Autokratik: seorang yg
maklumat dan makna drp satu dogmatik dan positif
pihak kpd pihak yg lain. memerlukan pekerjanya utk
o Penghantar enkod saluran menurut perintah yg diarahkan
dekod penerima maklum balas dan memimpin mengikut
- kemahiran penyelesaian masalah kebolehannya utk menarik
m
o asalah ditafsirkan sbg balik ganjaran kerja serta
perbezaan yg terdapat antara kumpulan.
keadaan sebenar dgn keadaan yg - Demokratik: menggalakkan
diingini. penglibatan dan penyertaan
o Masalah mempunyai 3 komponen drpd pekerja ttg tindakan dan
asas: sekumpulan maklumat yg pembuatan keputusan.
tersedia (satu penghuraian ttg - Laissez faire: melibatkan
masalah); sekumpulan operasi sedikit penggunaan kuasanya
(pergerakan yg sah yg mungkin dan memberikan pekerjanya
diambil bagi menghasilkan kebebasan utk mengendalikan
penyelesaian); matlamat/ kerja mereka.
penghuraian (ttg keadaan yg o Proses membuat keputusan;
dianggap sbg penyelesai masalah) - Kenal pasti keperluan, situasi
dan masalah
- Diagnosis dan analisis sebab
(kumpul data dan
o Robertson (2001), 7 kategori mempamerkan maklumat yg berkaitan spy
masalah dikenal pasti dgn melihat membantu dlm membuat keputusan).
kpd kaedah penyelesaian - Pembentukan alternatif
- Kecondonganilmu (mengembang dan satukan
- Kaya ilmu
- Jelas berstruktur
alternatif/ mencipta laternatif o frame tent
baru. Pertimbangan dibuat ttg o khemah kubah (dome tent)
batasan dan peluang dlm o bell tent
membincangkan setiap idea o khemah wagon
dan juga pertimbangkan - pemilihan aktiviti
alternatif lama kepada masalah - ikatan dan simpulan
yg sama) o simpul angka lapan
- Pemilihan alternatif (kriteria o tindih kasih
pertimbangan: kesesuaian, o simpul manuk
faedah, keperluan sumber, o simpul balak
masa, kebolehterimaan, o simpul rama-rama
keberkesanan) o buku sila
- Pelaksanaan alternatif o simpul himpit
- Penilaian dan maklum balas - mendirikan khemah
1. pastikan kedudukan tirai khemah
adalah ke arah yang tepat, tapak
Topik 4: Kemahiran Insaniah & yg sesuai.
Kemahiran Meta 1 2. Masukkan rangka lentur (flexible
poles)sbg rangka khemah.
- kemahiran membimbing(Facilitation) 6 3. Setiap hujung rangka lentur
generasi (Priest & Gass, 2005) dimasukkan ke dalam lubang
- learning by doing penjuru khemah.
- learning by telling 4. Ikat kedua-dua flexible poles bagi
- learning through reflection menstabilkan rangka khemah
- direction through reflection 5. Masukkan besi pacak ke dalam
- reinforcement in reflection lubang penjuru khemah dan
- redirection before reflection benamkan. Sekiranya perlu,
- kemahiran membuat refleksi dan letakkan batu ats besi pasak bagi
deberiefing memastikan khemah kukuh dan
stabil.
Topik 5: Kemahiran Teknikal 1:
6. Letakkan fly sheet dan cangkuk
kemahiran perkhemahan
pada tempat yang disediakan.
- objektif perkhemahan - dapur pelbagai jenis dan
o pendekatan pendidikan menghidupkan api
o interaksi sosial - menu makanan dan memasak
o berekreasi - peralatan perkhemahan
omempertingkatkan keupayaan o khemah
fizikal dan mental o fly sheet
o memperoleh pengalaman dan o ground sheet
kemahiran o pancang
- pemilihan tapak o kanvas
o permukaan tanah rata o ponco
o tanah xberlubang - kraf perkhemahan
o bukan kawasan aliran air o utk memudahkan pelaksanaan
o kawasan redup matahari aktiviti
o bukan laluan binatang o mengganti peralatan
o tidak hamppir habitat haiwan liar o dibina daripada sumber sedia ada/
omendapat kebenaran pihak sumber semula jadi
berkenaan o dibina berdasarkan imaginasi
o mudah mendapat bantuan
Topik 6: Kemahiran Teknikal
o elak drpd mendiri di bawah pokok
kemahiran alam sekitar
mati/ rimbun
- jenis2 khemah - konsep konservasi- minimal impact
o khemah berbentuk A dan leave no trace
o ridge tent
o usaha bagi memberikan kesedaran o reuse: guna balik
kpd pelajar utk menjaga dan o reduce: kurang penggunaan
memilihara hal daripada rosak. o recycle: kitar semula
o Objektif o repair: baik pulih alam
- Kesedaran terhadap alam o rethink: fikir sebelum bertindak
sekitar
- Sikap sayang alam sekitar Topik 7: Kemahiran Teknikal
- Kemahiran memelihara kemahiran keselamatan
- Pengetahuan dan peka pengurusan risiko
terhadap masalah dan isu - penghidratan (dehydration)
- Bekerjasama, o bermaksud kehilangan air dalam
bertanggungjawab dlm badan scr berlebihan yg bol
menghadapi dan mengganggu proses metabolik.
menyelesaikan masalah - pengurusan tenaga- pengambil
o Aktiviti kesedaran memelihara dan kalori
memulihara alam sekitar - pengurusan diri
- Pendidikan alam sekitar o masa
- Aktiviti bertemakan alam o kebersihan
sekitar: environment walk o masa menyertai kegiatan (jadual

- Program mengutip sampah sentri, jadual memasak, akti


- Program menanam pokok dan moral, pembersihan)
pemeliharaan flora dan fauna - pengurusan kawasan da
- kepentingan flora dan fauna persekitaran
o keseimbangan ekosistem (proses
pastikan
o keselamatan tapak
interaksi antara benda hidup dgn perkhemahan
benda bukan hidup) - prosedur operasional piawai (SOP)
o

tm
areik
nai ngp
kaetla
kann
coenkg
onomi 1. sebelum
o
- kebenaran mengadaka
o mencegah bencana alam perkhemahan (cth guru bes
- kod etika alam sekitar pengarah jpn dll)
o merupakan prinsip moral dan - permohonan disertakan dg
akhlak yg digunakan utk memandu dokumen sokongan ( kert
manusia berinteraksi dgn alam cadangan, senarai nam
sekitar scr berhemah. jadual aktiviti, perlantikan da
o Ditakrifkan sbg peraturan yg mesyuarat
mempunyai kesan - pemberitahuan perkhemaha
o Jenis2 akta: (balai polis, balai bomba, pus
- Akta Perhutanan Negara 1984 kesihatan)
(pindaan 1993): mengawal 2. semasa
pembalakan dan pemburuan 3. selepas
haram - perancangan perkhemahan
- Akta Kualaiti Alam Sekeliling 1. membuat kertas kerja (organisas
1974: menyayangi dan bajet, kos)
menghargai alam sekitar, 2. mengadakan mesyuarat dg
keharmonian antara manusia jawatankuasa
dgn alam sekitar, kemapanan 3. senarai petugas dan jadu
alam sekitar, peka terhadap isu bertugas
alam sekitar, mematuhi 4. penentuan penyertaan, syarat
p
bera
tatu
ngragnungjadwaanb, rausniodnaanlg.2, 5. logistik kemudahan, pegawai da
peserta
- elemen geografi yang membentuk 6. pengisian aktiviti sepanjan
kawasan aktiviti program
- cuaca 7. senarai pegawai dan peserta
- amalan kelestarian 5R (recycle, reuse, 8. surat kebenaran dri waris
repair, reduce, rethink)
9. atur cara program
10. pengangkutan dan perhubungan
11. aspek keselamatan (balai bomba,
polis)
- penyediaan pelan pengurusan risiko
bagi semua aktiviti
- Aspek perundangan dalam program
pendidikan luar
Topik 8: Aktiviti Berasaskan Darat 1:
pandu arah
- bahagian dan kegunaan kompas
- komponen peta topografi
- penggunaan peta dan kompas
- GPS
- Perancangan laluan
- Pemilihan laluan
Topik 9: Aktiviti Berasaskan Darat 2:
ikhtiar hidup
- Perlindungan dan keselamatan
- Minuman dan makanan
- Bantu mula
- Kesediaan mental
- Peralatan
- Solo drop
Topik 10: Aktiviti Berasaskan Darat 3
(a) Memanjat pokok
- Pengenalan dan persediaan
- Pemilihan pokok
- Teknik asas memanjat
- Single Rope Technique
- Double Rope Technique
- Memanjat tradisional
- Branch walking
- Abseiling dan Rappelling dari
pokok
(b) Abseiling dan rappelling
- Pengenalan dan persediaan
- Peralatan
- Teknik abseil dan rappel
(c) Rock climbing
- Pengenalan dan persediaan
- Tali atas belaying
- Kaji semula belaying dan
teknik memanjat

Topik 11: Aktiviti Berasaskan Air


(a) Di Jeram/ SungaiDeras
Definisi awal pendidikan luar
Lebih kurang 50 tahun lampau, pendidikan luar didefinisikan sebagai ‘education in, about and for the outdoors’ (Donaldson &
Donaldson, 1958). ‘Education in the outdoors’ merujuk kepada persekitaran luar yang digunakan sebagai lokasi pengajaran
dan pembelajaran (p&p). ‘Education about the outdoors’ pula merujuk pendidikan luar sebagai salah suatu strategi p&p
dimana persekitaran luar mampu merangsang interaksi aktif di antara guru, pelajar dan objek pembelajaran. Manakala
‘education for the outdoors’ pula merujuk pendidikan luar sebagai medium memulihara alam dan memupuk kesedaran alam
sekitar.
Definisi Donaldson dan Donaldson (1958) ini telah menggariskan tiga elemen utama pendidikan luar iaitu: (1) lokasi
pengajaran dan pembelajaran, (2) strategi dan sumber pengajaran dan pembelajaran, dan (3) fokus pengajaran dan
pembelajaran (Ford, 1986). Melalui definisi tersebut, pendidikan luar ditafsirkan sebagai suatu strategi pengajaran dan
pembelajaran yang berfungsi khusus untuk memperkayakan matlamat pendidikan formal, dikendalikan dipersekitaran luar
bilik darjah dan berfokuskan ke arah pemuliharaan alam sekitar.

Definisi

Ford ( 1981 ) mendefinisikan PL sebagai program yang meliputi penggunaan persekitaran semula jadi bagi tujuan
mengukuhkan pengajaran dan pembelajaran kurikulum yang sedia ada. Ini merangkumi perkembangan pengetahuan,
kemahiran dan sikap khususnya penggunaan masa senggang.
Knapp ( 1981 ) menyatakan bahawa pendidikan luar sebagai alat untuk mencapai matlamat dan objektif pendidikan.
Hammerman et.al ( 1985 ) telah mendefinisikan pendidikan luar sebagai landasan untuk mengenal pasti pelbagai
pengetahuan yang boleh dipraktikkan dalam situasi seharian.

2.FALSAFAH Falsafah
Alam semula jadi merupakan sebuah makmal hidup yang kaya dengan sumber ilmu. Ia boleh digabungjalinkan dengan
amalan yang boleh memperkayakan pengetahuan, pengalaman dan memupukkan nilai-nilai murni bagi melahirkan individu
yang sihat dari segi mental, rohani dan jasmani dalam usaha mewujudkan intergrasi di kalangan masyarakat ke arah
perpaduan nasional.

3.MATLAMAT Matlamat
1. Pendidikan luar yang telah diubahsuai selaras dengan matlamat ‘ humanization of education’. Perkembangan potensi insan
dari segi intelek, rohani dan emosi diberi penekanan yang sama dengan aspek jasmani.

2. Matlamat pendidikan luar adalah untuk membina dan mengekalkan keadaan mental, fizikal, emasi dan social yang sihat
serta melahirkan warganegara yang berpengetahuan luas, berdisiplin dan bersatu padu. Oleh itu, pendidikan luar haruslah
mengandungi unsur-unsur pendidikan, etika, dan perpaduan.

Falsafah Pendidikan LuarJean-Jacques Rousseau(1912 -1778)

Huraian falsafah Rousseau-

o Pendidikan Luar merupakan pendidikan yang penting dan perlu selari dengan konseppendidikan;-

o Pendidikan Luar merupakan alat yang penting untuk mencapai kehendak pendidikan; dan-

o Pendidik yang baik, perlu lebih berdasarkan pengalaman secara langsung.

Johann Henrick Pestalozzi(1748 1827)


Huraian falsafah Pestalozzi-

o Pendidikan Luar memberikan pengalaman secara langsung dan interaksi dengan bahan sebenar;-

o Terdapat displin pendidikan yang memerlukan praktikal berbanding pembelajaran di dalamkelas contohnya latih
mengajar, menanam pokok dan lain-lain lagi; dan-

o Pengalaman berinteraksi dengan alam sekitar merupakan komponen penting dalam membuatkesimpulan dan
gederalisasi.

Falsafah dan Konsep Pendidikan Luar Di Malaysia.


Falsafah Pendidikan kebangsaan menegaskan bahawa pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha yangberterusan kea rah
memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untukmengwujudkan insan yang seimbang dan
harmonis dari segi jasmani,emosi,rohani dan intelekberdasarkan kepercayaan kepada Tuhan. Oleh yang demikian Program
Pendidikan Luar dapat dijadikanmedia untuk memurnikan hasrat kerajaan.

Pendidikan Luar merangkumi pelbagai tujuan dan amalan yang dapat memperkayakan danmemperkukuhkan pengalaman
pendidikan formal dengan melihat alam semulajadi sebagai ;’makmal hidup’. Pemanfaatan persekitaran dan alam semulajadi
sebagai tempat pembelajaran secara terus akanmenajamkan kepekaan individu apabila pengetahuan yang diperoleh
melibatkan deria. Dalam hal ini,Pendidikan Luar mengutamakan aspek penaakulan oleh individu dan perlakuan motor yang
melibatkansemua deria, umpamanya dalam mengenal alam flora dan fauna.Pendekatan

Pendidikan Luar banyak tertumpu kepada kaedah penemuan, eksperimen dan kajianlapangan. Penekanan pembelajaran
dalam Pendidikan Luar menggalakkan pelajar memperoleh
pengalaman melaui sesuatu yang dilakukan sendiri. Konsep pendekatan yang sedemikian diamalkankerana pegangan
falsafah Pendidikan Luar yang mempercayai bahawa adalah sukar mengajar seseorangitu belajar tetapi lebih mudah
menolong seseorang itu belajar.
Disamping itu, iannya juga adalah satu proses pembelajaran secara langsung(learning by doing so). Ilmupengetahuan dan
pengalaman diperoleh dengan konsep ini secara tidak langsung akan melahirkanseorang individu yang sempurna di mana
segala aspek yang diberi penekanan iaitu fizikal, mental,emosi, social dan rohani dapat dimantapkan.
Dengan melibatkan diri kepada corak pendidikan seperti ini potensi individu akan dapat dikembangkansecara menyeluruh.
Individu dapat meningkatkan tahap kreativitinya dengan menggabungjalin danmengembelingkan segala ilmu pengetahuan
dan fakta-fakta yang diperolehnya bagi mencetuskan satucorak pemikiran kreatif.

Mcm Mana Falsafah Diterapkan Dalam Pendidikan

- guna alam sekitar

langkah membuat keputusan


1- kenal pasti keperluan ( nk terus / call 999/)
2- Teliti pilihan (berkhemah / berhenti rehat)
3- Fikir akibat/ alasan
4- Tentukan pilihan terbaik
5- Buat kepurusan

Proses Buat Keputusan

1. kenalpasti keperluan, situasi dan masalah,


2. diagnosis dan analisissebab,
3. pembentukan alternatif,
4. pemilihan alternatif,
5. pelaksanaan alternatif
6. penilaian dan maklum balas

2.1 Mengenalpasti Keperluan, Situasi & Masalah


Ia merupakan langkah pertama dalam membuat sesuatu keputusan. Keperluan iniselalunya dalam bentuk masalah atau
peluang. Dalam memilih sesuatu masalah danpeluang, kita bolehlah menggunakan kriteria berikut:a) Kawalan- Sejauh
manakah kita boleh mengawal masalah tersebut danpenyelesaiannya?b) Kepentingan- Darjah kepentingan masalah
tersebut.c) Kerumitan- Bagaimanakah rumitnya untuk mencari penyelesaian.

d) Masa- Jangka masa yang akan didapati daripada menyelesaikan masalah tersebut.e) Sumber- Sumber-sumber yang
diperlukan.Mengenalpasti masalah yang betul adalah penting kerana mengenalpastikan masalahyang salah akan
mempengaruhi proses membuat keputusan yang selanjutnya.

2.2 Diagnosis & Analisis Data


Dalam menganalisis sesuatu masalah, kita boleh mengumpulkan semua data danmempamerkan maklumat yang berkaitan
supaya membantu dalam membuatkeputusan.

2.3 Pembentukan Alternatif


Kita boleh mengembang atau satukan alternatif atau menciptakan alternatif baru.Adalah dicadangkan supaya kita
berwaspada dengan alternatif yang tersedia. Jugadicadangkan supaya pertimbangkan dibuat tentang batasan dan peluang
dalammembincangkan setiap idea dan juga pertimbangkan alternatif lama kepada masalahyang sama.

2.4 Pemilihan Alternatif


Dalam pemilihan sesuatu alternatif, kita perlu pertimbangkan kriteria berikut:a) Kawalan: Adakah pelaksanaan alternatif ini
dalam kawalan anda/kita?b) Kesesuaian: Adakah alternatif ini menyelesaikan masalah tersebut?c) Keperluan Sumber:
Mampukah kita melaksanakannya (manusia, wang, peralatan,dsb)?d) Faedah: Adakah ia berfaedah?e) Masa: Berapa lama
sebelum kita dapat lihat hasilnya?f) Kebolehterimaan: Adakah ahli dalam organisasi akan menerimanya?

2.5 Perlaksanaan Alternatif


Pelaksanaan alternatif yang terpilih memerlukan perancangan yang terperinci. Ini bolehdilakukan dengan memikirkan strategi
pelaksanaan. Soalan-soalan berikut bolehdigunakan untuk membentuk strategi pelaksanaan:a)
Kebolehterimaan:
Bagaimanakah kita boleh mendapatkan penerimaan dari oranglain? Apakah faedah yang boleh kita tonjolkan dari alternatif
ini? Bagaimana boleh kitatunjukkan faedah tersebut?b)
Jangkaan:
Apakah tentangan yang boleh kita jangka kepada alternatif ini?Bagaimanakah patut kita mengatasinya?c)
Bantuan:
Bagaimanakah kita boleh mendapat bantuan dari orang atau kumpulanlain?d)
Lokasi:
Di manakah patut kita laksanakan alternatif ini?

e)
Masa:
Bagaimanakah boleh kita mengambil kesempatan hari, masa dan tarikhtertentu untuk melaksanakan alternatif ini?f)
Berhati-hati:
Bagaimanakah boleh kita uji keberkesanan alternatif ini?

2.6 Penilaian & Maklum Balas


Semasa pelaksanaan, kita patut memastikan bahawa alternatif yang dipilih itumerupakan alternatif yang paling berkesan.
Untuk mengukur keberkesanan alternatiftersebut, kita haruslah fikirkan:a) Ukuran: Maklumat apakah yang perlu
dikumpulkan? Awasi?b) Alat Analisis: Alat apakah yang akan digunakan untuk menganalisis danmempamerkan maklumat?
c) Ujian: Apakah ujian atau ‘trial run’ yang akan kita awasi untuk melihat keberkesanan
alternatif itu? Bagaimanakah akan kita menilai keputusannya?d) Keputusan: Apakah kriteria yang akan kita gunakan? Bilakah
kita menjalankanpenilaian terakhir? Apakah bukti alternatif kita berkesan?

SWOT

kepentingan flora dan fauna kpd manusia dan langkah pemuliharaan


kepentingan:
1. eko sistem
2. tarikan pelancongan
3. ekonomi
4. cegar bencana alam

langkah2 pemuliharaan
1. mengawal kegiatan pembalakan
2. penanaman semula
3. wujud tempat perlindungan
4. kempen
5. kuat kuasa undang2